Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Témy dizertačných prác pre 2021/2022

Témy dizertačných prác pre 2021/2022

Vyhlásenie XII. ročníka Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v akademickom roku 2020/2021

Oznam

Vážené študentky, vážení študenti,

v Akademickom roku 2021/2022 otvárame v študijnom odbore Sociálna práca, 

v magisterskom stupni štúdia,

v dennej aj externej forme, tieto  smery:

Poradensko- terapeutický smer,


Forenzná sociálna práca.

Podmienkou otvorenia študijných programov je min. počet 10 študentov na jeden smer.

Tešíme sa na Vás !


Katedra sociálnej práce

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021

Témy bakalárskych prác

Témy diplomových prác

Ponuka

Pozvánka na seminár: VZŤAHOVÁ VÄZBA AKO KĽÚČ K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU

https://www.usmev.sk/hughes

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

Inštruktáž pre študentov končiacich ročníkov Katedry sociálnej práce sa uskutoční dňa 18.2.2020 v čase od 12:00 do 13.00 hod v miestnosti Š-28.

Účasť povinná.

POZVÁNKA

ŠVOČ 2020

POZVÁNKA NA SEMINÁR

VYHODNOTENIE ESEJISTICKEJ SÚŤAŽE!!!!!

Výsledky vyhodnotenia esejistickej súťaže k 30. výročiu Nežnej revolúcie na tému "Čo pre teba znamená SLOBODA". 

Celkovo sme obdržali 28 úžasných študentských a doktorandských esejí. Eseje boli následne vyhodnotené 6 člennou odbornou komisiou.

 

Komisia:

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

prof. PhDr. Vasko Kusin, RNDr.

JUDr. PhDr. Ing. Štefan Neszméry, PhD., LL.M.

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

 

Cenu získali:

  1. miesto - Ivana Chorvátová   (Katedra sociálnej práce)
  2. miesto - Barbora Molnárová   (Katedra sociálnej práce)
  3. miesto - Alex Frindt  (Katedra sociálnej práce)

mimoriadne ocenenie -  Juraj Anguš + Veronika Frolková  (Katedra sociálnej práce)

                                      Miriam Sádovská  (Katedra logopédie)

                                      Petronela Khandlová  (Katedra sociálnej práce)

                                      Petra Miklóšová (doktorandka Katedry sociálnej práce)

 

Všetkým oceneným blahoželáme a zároveň všetkým ďakujeme za poslané príspevky!

 

 

Prednáška o analýze efektivity sociálnej pomoci

Prednáška o analýze efektivity sociálnej pomoci

Prednáša pozvaný analytik z Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia Ing. Ján  Dráb, ktorý predstaví študentom analýzu a jej prípravu, ktorý robili pre OZ Vagus. 

 

Celá analýza sa dá voľne stiahnuť, tu je jej stručný opis:

JEDNO EURO INVESTOVANÉ DO PRÁCE S ĽUĎMI BEZ DOMOVA MÔŽE PRINIESŤ ÚSPORU AŽ 12 EUR

V našej pro bono analýze „Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti“ sme na príklade aktivít OZ Vagus odhadovali rozsah úspor verejných financií, ktoré prináša práca s ľuďmi bez domova. Pre obmedzenú dostupnosť údajov o ľuďoch bez domova sme miesto celkovej či priemernej pridanej hodnoty sledovali úspory verejných financií v šiestich reprezentatívnych rizikových skupinách a to porovnaní scenáru bez a so zásahom OZ Vagus:

1. Samotár: Človek v stredných rokoch dlhodobo bez domova, ktorý sa stráni spoločnosti. V scenári bez zásahu dochádza k amputácii nôh v dôsledku omrzlín. V scenári so zásahom mu pracovníci OZ Vagus zabezpečia ošetrenie a vyhnú sa invalidite.

2. Týraná žena: Žena v stredných rokoch v patologickom partnerskom vzťahu a bez rodinného zázemia. Vyžaduje si intenzívnu prácu a bariérou je naviazanosť na partnera. OZ Vagus ju navštevuje a podporuje, poskytuje jej služby v rámci denného centra Domec.

3. Ťažko zdravotne znevýhodnený človek: Človek s psychiatrickým ochorením, ktorý sa nedokáže zamestnať, naopak jeho zdravotný stav vedie k opakovaným výjazdom sanitky i polície. Vagus mu sprostredkuje diagnostiku a lieky, asistuje mu na úradoch a zabraňuje navyšovaniu dlhov z dôvodu ukradnutého občianskeho preukazu.

4. Mladý človek zo znevýhodneného prostredia: Odchovanec detského domova, ktorému chýbajú sociálne zručnosti a podpora okolia. V scenári bez zásahu sa uchyľuje k opakovanej trestnej činnosti, v scenári so zásahom Vagus prispieva k jeho posunu smerom k stabilnému domovu a sprostredkúva mu brigádu, vďaka čomu začína prispievať spoločnosti.

5. Stagnujúci mladý človek: Mladý človek s drogovou závislosťou, ktorému v scenári bez zásahu dostáva súdom uložené liečenie v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Vagus ho síce nedokáže zbaviť závislosti, intervenciou, či už priamo na ulici alebo v dennom centre Domec, dokáže zmierňovať riziká a dôsledky spojené s užívaním drog a podporuje ho, aby vyhľadal liečenie.

6. Stagnujúci starší človek: Človek, ktorý sa nedokázal znovu zamestnať, čo spolu s rozvodom a závislosťou viedlo k chronickému bezdomovectvu. Má nediagnostikovanú rakovinu pažeráka, opakovane mu je privolaná sanitka a nakoniec umiera na ulici. Intervencia OZ Vagus síce neznižuje náklady verejných financií, ale zabezpečuje mu dôstojné dožitie.

Kompletné výsledky sú uvedené v Kapitole 4 (celý rozpis nákladov sa nachádza v Prílohe 1). Jednotlivé scenáre boli modelované na základe reálnych klientov OZ Vagus – ich príbehy sú uvedené na začiatku Prílohy 2. Link na štúdiu: https://bit.ly/2WJnIUl.

 

ŠVOUČ

OZ Krídla Prax

Súťaž k 30. výročiu Nežnej revolúcie

KONFERENCIA A WORKSHOP

 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu v rámci projektu KEGA na tému:  APLIKOVANÝ VÝSKUM ORIENTOVANÝ NA VÁKUUM MEDZI ZDRAVOTNOU A SOCIÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU O PACIENTA PO PREPUSTENÍ ZO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA, ktorá sa uskutoční v dňa 18.10.2019.

Program konferencie

Workshop

Pozvánka na konferenciu KEGA

 

Ponuka z linky detskej istoty

PONUKA PRÁCE

Harmonogram štúdia 2019/2020

Harmogram štúdia 2019/2020

!!!!!HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV DO KOMUNITNÉHO CENTRA!!!!!!

Dobrý deň,

Hľadáme dobrovoľníkov na leto do komunitného centra, ktoré prevádzkujeme v Plaveckom Štvrtku, a v ktorom pracujeme prevažne s rómskou komunitou. V rámci dobrovoľníctva by sme potrebovali pomoc najmä pri aktivitách s deťmi, no taktiež s dospelými klientmi, s tým, že študenti by mali taktiež možnosť načerpať vedomosti o celkovej práci s touto cieľovou skupinou a sociálnom poradenstve.Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD.

Koordinátorka a metodička sociálnej práce

Programy sociálnej integrácie

Človek v ohrození, n.o./ People in Need Slovak Rep.

Baštová 5, 811 03 Bratislava

telefón/phone: (+421)917855786

www.clovekvohrozeni.sk

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PLATNÉ OD 20. 5. 2019

Sekretariát KSP je počas rekonštrukcie budovy na Šoltésovej 4 premiestnený na Moskovskú 3, skúšky prebiehajú na Račianskej 59 (v budove dekanátu)

Katedra má k dispozícií miestnosť M-120. V tejto miestnosti budú zároveň prebiehať aj konzultácie študentov s vyučujúcimi.

Kontakt: Sekretariát KSP M-120 Moskovská 3

Ing. Mária Jančíková; tel.: 0903/106 454; email.: jancikova (at)fedu.uniba.sk

POZVÁNKA

Vážení priatelia, 

srdečne Vás a Vašich študentov pozývame na Dni otvorených dverí Rehabilitačného centra KRÍDLA, ktoré sa budú konať v dňoch 24.4 - 26.4. na Partizánskej 2.

Práca v občianskom združení PRIMA

Občianske združenie PRIMA (primaoz.sk) je mimovládna nezisková organizácia, združujúca profesionálov/ky a dobrovoľníkov/čky, s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti „Harm Reduction“ – redukcia poškodení spôsobených užívaním drog. Činnosť OZ PRIMA je zameraná na terénnu sociálnu prácu a prácu v Kontaktnom centre so skrytou populáciou aktívnych užívateľov/liek drog, rovnako ľuďmi konzumujúcimi alkohol, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a ľuďmi bez domova.


Pozvánka

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV 5. ROČNÍKA


Ponuka programu osobnostného a profesionálneho rozvoja, ktorý pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Veľká príležitosť mať zabezpečenú prácu v odbore a hneď po ukončení štúdia. Je to 2-ročný full time leadership program, ktorý spája zmysluplnú, platenú prácu s viditeľným dopadom a kariérnym rastom.

 

Kto má záujem nech ma kontaktuje osobne na moje číslo +421 902 190 855 alebo email rene.zmajkovic@teachforslovakia.sk

 

Deadline na podanie prihlášky je do 9. apríla, veľmi rád pomôžem s jej vyplnením a každého prevediem výberovým procesom tak, aby bol pripravený čo najkvalitnejšie.

Zaujímavá ponuka pre piatakov v odbore sociálna práca

<!!!!!!!!!!Pre študentov bakalárskeho štúdia!!!!!!!!

Dňa 19.3.2019 (utorok) o 12.30 hod sa uskutoční workshop na tému Prezentácia záverečných prác v miestnosti číslo S-14.

Účasť všetkých poslucháčov je povinná s pripravenou PowerPointovou prezentáciou bakalárskej práce.

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD

doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Študentské mobility Erasmus + štúdium a Erasmus + stáž

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020 (pre zimný aj letný semester).

 

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-uPrihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť.

 

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online. Prihláška tu.

KONTAKTY NA TÚTOROV

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

Mgr. Martin Valentíny, PhD. 
e-mail: valentiny(at)fedu.uniba.sk

Mgr. Estera Kövérová, PhD.
e-mail: koverova(at)fedu.uniba.sk

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM SOCIÁLNA PRÁCA v dennej / externej forme

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.
e-mail: kopinec(at)fedu.uniba.sk

KONZULTAČNÉ HODINY TÚTOROV NÁJDETE ⇓ 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/zamestnanci/

 

PORADCA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH

e-mail: stanciak(at)fedu.uniba.sk konzultačné hodiny v ZS 2018/19 individuálne po dohode, prosím kontaktovať emailom

ROZVRH ZIMNÝ SEMESTER AR 2018/2018

Obrázkový manuál ako si v rozvrhu pozrieť konkrétne dátumy prezenčnej výučby nájdete TU!

Manuál na používanie AIS2 aplikácie nástenka predmetu – študenti nájdete TU!