Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia doktorandov

V Ústave filologických štúdií každoročne organizujeme Medzinárodnú konferenciu doktorandov, na ktorej doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry a slovenský jazyk prezentujú výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti a majú tak možnosť diskutovať s kolegami a odborníkmi vo svojich odboroch.

Myšlienka poskytnúť doktorandom takéto vedecké fórum vznikla v roku 2015 z iniciatívy riaditeľky ústavu prof. PhDr. Márie Vajičkovej, CSc. Konferenciu každoročne svojou účasťou a diskusiami podporujú vysokoškolskí pedagógovia a vedeckovýskumní pracovníci z Katedry anglického jazyka a literatúry, Katedry nemeckého jazyka a literatúry, Katedry románskych jazykov a literatúr a Katedry slovenského jazyka a literatúry.

Už 9. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov filologických odborov sa uskutočnil 11. mája 2023 online formou videokonferencie v MS Teams.

Zborník Filologické štúdie

V nadväznosti na konferenciu vychádza v zahraničnom vydavateľstve recenzovaný zborník Filologické štúdie, v ktorom sú publikované vybrané príspevky.