Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

5. medzinárodná konferencia doktorandov

Sekcia Literatúra a kultúra

5. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 10. mája 2019 v Ústave filologických štúdií PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov predstavili svoje vedecké zámery a výsledky. Piateho ročníka konferencie sa zúčastnilo 15 doktorandov študujúcich na slovenských univerzitách, 10 doktorandov českých univerzít a jedna doktoradka z Poľska.

Konferencia prebiehala v troch sekciách:
Jazykoveda
Didaktika jazykov a literatúr
Literatúra a kultúra

Riaditeľka ÚFŠ prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., sa oficiálne poďakovala všetkým kolegom a doktorandom, ktorí participovali na organizovaní konferencie alebo sa na nej zúčastnili.

Menovite sa poďakovala vedeckej tajomníčke ÚFŠ Dr. Tomáškovej za koordinovanie 5. ročníka konferencie od jej zverejnenia až po jej realizáciu. Ďalej pani doc. Bojničanovej, ktorá od prvého ročníka prevzala záštitu nad literárnovednou sekciou, kde ju už pravidelne svojou účasťou podporuje pani prodekanka Dr. Faithová. Didaktickú sekciu vedie a odborne garantuje pani doc. Kolečáni Lenčová. Poďakovanie patrí aj Dr. Hlavovi a Dr. Gergelovi, ktorí prišli do lingvistickej sekcie vypočuť si doktorandov a diskutovať s nimi. Práve prítomnosť učiteľov z jednotlivých katedier ÚFŠ a diskutovanie s nimi považujú zúčastnení doktorandi za zaujímavé a prospešné, čo mnohokrát rozširuje ich pohľad na riešené vedecké úlohy.

Poďakovanie patrí aj ďalším katedrám, ktoré nám pomohli pri administratívnom a vecnom praktickom zabezpečení konferencie, a to vedúcej KNJL doc. Mikulášovej, vedúcemu KRJL Dr. Maloveckému, vedúcemu KVV Dr. Drahošovi a vedúcemu KPEP Dr. Osaďanovi, ako aj zástupcom sekretariátov uvedených katedier, a to paniam Gleskovej, Kysly, Jakalovej a Javorovej a pánovi Krakovskému z CITu.

Na záver sa poďakovala Mgr. Fábovej, Mgr. Markovej, Mgr. Nagyovej a Mgr. Kováčovi, doktorandom filologických doktorandských študijných programov, ktorí okrem aktívnej účasti na konferencii zvládli aj početné organizačné úlohy a spolu s vedeckou tajomníčkou ÚFŠ sa postarali o príjemnú atmosféru na konferencii.

Aj táto akcia poukázala na to, že v ÚFŠ PdF UK sme našli prieniky v našej práci, ktoré nás spájajú a posúvajú ďalej.

 

Pozvánka

Program konferencie

 

Informácie o zborníku nájdete na stránke Filologické štúdie.