Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

4. medzinárodná konferencia doktorandov

4. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 10. mája 2018 v Ústave filologických štúdií PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry a slovenský jazyk aj tento rok predstavili výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti a mali tak možnosť diskutovať s kolegami a odborníkmi vo svojich odboroch. Konferencia mala u zúčastnených pozitívnu odozvu. Viac si môžete prečítať aj v júnovom čísle časopisu Naša univerzita (s. 20).

 

Pozvánka

Online prihláška

Program (aktualizované 9. 5. 2018)

Ako nás nájdete

 

Dôležité termíny:

25. 4. 2018 - vyplnenie prihlášky

30 . 4. 2018 - vyjadrenie o prijatí príspevku

10. 5. 2018 - konferencia

 

Pokyny k vedeckému zborníku:

Termín odovzdania príspevkov do zborníka: 30. 6. 2018.

Jazyk príspevkov do zborníka: slovenský, český, anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky.

Zborník bude vydaný v zahraničnom vydavateľstve s vročením 2018. V zborníku je možné publikovať aj bez účasti na konferencii.

Edičné normy

Príklad edičných noriem

Fotogaléria

Lect. Ph.D. Dușița Ristin, v publiku (zľava): Mgr. Eva Faithová, PhD.; prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.; PaedDr. Peter Gergel, PhD.; doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.; doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.