Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

7. medzinárodná konferencia doktorandov

7. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov sa uskutočnila 13. mája 2021 online formou videokonferencie v MS Teams.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.

 

Dôležité termíny:

Odoslanie online prihlášky: 31. 3. 2021

Informácia o prijatí témy príspevku na konferenciu: 10. 4. 2021

Termín konferencie: 13. 5. 2021

Kontakt: konferencieufs@fedu.uniba.sk


Poďakovanie riaditeľky ÚFŠ

Dňa 13. 5. 2021 sme v Ústave filologických štúdií PdF UK organizovali 7. medzinárodnú konferenciu doktorandov, ktorá prebiehala v troch sekciách v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Na konferencii sa zúčastnilo 22 prednášajúcich z 2 českých a 6 slovenských univerzít, celkovo Teams zaznamenal spolu 44 účastníkov. Po každom príspevku prebiehala bohatá diskusia. Príspevky a aj diskusia mali veľmi vysokú odbornú úroveň a iste prispejú k ďalšiemu vedeckému rastu prítomných.

Týmto by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným za to, že považujú našu konferenciu za vhodnú platformu na prezentáciu výsledkov svojho výskum.

Moje poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí prišli aj tento rok podporiť vystupujúcich doktorandov a prispeli k podnetnej diskusii, ako aj doktorandom z iných katedier PdF UK, ktorí sa prišli pozrieť na svojich kolegov.

Poďakovanie si zaslúžia aj organizátori, a to vedecká tajomníčka ÚFŠ Dr. Simona Tomášková, vedecké garantky sekcií doc. Kolečáni Lenčová, Dr. Eva Faithová a doc. Renáta Bojničanová, ako aj všetky moderátorky a moderátori v jednotlivých sekciách.

Teší nás, že si naša konferencia získala priaznivcov a zapísala sa do povedomia doktorandov a vedeckej verejnosti na slovenských a českých vysokých školách.

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.


 

 

Vybrané príspevky budú publikované v zahraničnom recenzovanom zborníku Filologické štúdie 7/Studia Philologica 7 s vročením do roku 2021.