Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

9. medzinárodná konferencia doktorandov

9. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov sa uskutočnila dňa 11. 5. 2023 online formou videokonferencie v MS Teams

Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vážené doktorandky, vážení doktorandi,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za to, že ste svojou organizáciou, posudzovaním abstraktov, ako aj svojou účasťou na 9. MKD ako vedecké garantky a vedeckí garanti, moderátorky a moderátori, ale aj ako prednášajúce a prednášajúci, diskutujúce a diskutujúci prispeli k úspešnému priebehu deviatej medzinárodnej konferencie doktorandov na ÚFŠ PdF UK.

Zvlášť sa chcem poďakovať pani dekanke prof. PaedDr. Kataríne Žilkovej, PhD., ktorá prišla našu konferenciu pozdraviť. Jej účasť na 9. MKD vnímame ako jej uznanie našej práce a ako podporu tejto našej dlhoročnej tradície.

Teší ma, že konferencia mala pozitívne ohlasy aj u medzinárodných účastníkov, o čom svedčia ich ďakovné maily. Na konferencii oceňovali príjemnú tvorivú pracovnú atmosféru, výbornú organizáciu a technické zvládnutie konferencie, možnosť diskutovať o svojom vedeckom výskume s kolegami, ale najviac si vážia to, že sa na konferencii zúčastnili tiež učitelia z katedier ÚFŠ, ktorí im poskytli cenné odborné rady.

Vďaka patrí Vám všetkým, ktorí vnímate našu kolegiálnu spolupatričnosť a podporujete našu spoločnú prácu.

 

S úctou
Prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
riaditeľka
Ústav filologických štúdií PdF UK v Bratislave