Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav filologických štúdií

Language Selection

Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje výskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 49 pracovníkov, 6 interných doktorandov a ca. 611 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky, Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky, Katedra románskych jazykov literatúr a didaktiky a Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Ústav filologických štúdií na PdF UK funguje od 1. 9. 2011. V rokoch 2011 až 2013 ústav viedol prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., a od roku 2013 do 31. 8. 2023 bola riaditeľkou ústavu prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., ktorá je od 1. 9. 2023 jeho vedeckou a metodickou garantkou.