Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav pedagogických a psychologických štúdií

 

ČINNOSŤ ÚSTAVU PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ

1 Vstupné údaje, východiská stavu

Zhruba pred 30. rokmi nebolo na Slovensku pracovisko, ktoré by sa zaoberalo rozvíjaním teórie, metodológie a vedeckého výskumu v oblasti predprimárnej a primárnej pedagogiky. Bolo naliehavé pristúpiť k vytvoreniu podmienok na rozvoj bádania, výskumu a praxe v tejto oblasti. Z tohto dôvodu vznikla v roku 1995 ako jedno z najmladších pracovísk Pedagogickej fakulty UK   Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPPP). Dnes je významnou súčasťou fakulty a na jej základoch chceme vytvoriť Ústav pedagogických a psychologických štúdií PdF UK s týmito cieľmi:

  1. Rozvíjať pedagogické a psychologické vedy prostredníctvom výskumných projektov v spolupráci s relevantnými katedrami a vedeckými pracoviskami doma i v zahraničí. Vedecký výskum zameriavať na rozvoj psycho-didaktických koncepcií a metód ich praktickej realizácie. Rozvíjať umelecko-edukačný výskum so zmeraním na hudobnú a výtvarnú oblasť umenia a kultúry.
  2. Koncepčne prispievať ku kurikulárnej transformácii v základných školách účasťou v predmetových komisiách NIVAM-u. Tvoriť a vyhodnocovať základné dokumenty, navrhovať nové alternatívne prístupy a v tomto duchu pripravovať aj budúcich učiteľov.
  3. Prevziať zodpovednosť za vypracovanie profilu absolventa, koncipovať študijné programy a skvalitňovať pedagogickú a odbornú spôsobilosť absolventov.
  4. Súčasťou ústavu sú katedry:   Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPPP), Katedra histórie a didaktiky dejepisu (KH),  Katedra etickej a občianskej výchovy (KEOV), Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov (KMPP), Katedra umenia a kultúry (KUK), Katedra pedagogiky (KP) a Katedra psychológie a patopsychológie (KPP).

 

Výskumná činnosť

Ústav PPŠ chce pokračovať v aktivitách katedier, ktoré sú súčasťou ústavu. Momentálne sa riešia päť projektov VEGA (jeden v spolupráci so SAV), tri projekty KEGA, ako aj  ďalšie  projektové schémy: Horizont 2020, GAA projekt, Unicef projekt a medzinárodný projekt KA2 Inclusion through interprofessional COllaboration in a Community Of Practice in Education a ďalšie  projekty v oblasti zborového umenia, dirigovania a umeleckej produkcie hudby. V akademickom roku 2022/2023 riešili doktorandi z katedrier ÚPPŠ dva UK granty. Tiež bol úspešne ukončený APVV projekt Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku. Výrazným prvkom výskumných projektov je aktívne zapájanie doktorandov do vedeckých projektov školiteľov a do samostatných grantov UK a študentov do ŠVOUČ.

 

Publikaččinnosť

Snahou  je, aby katedry ústavu mali bohatú a kvalitnú publikaččinnosť. Základnou požiadavkou na všetkých  pracovníkov ústavu  je mať v danom akademickom roku minimálne 3 príspevky v kategórii V3 a z nich minimálne jeden je v kategórií SCOPUS alebo WOS. Táto požiadavka platí aj pre doktorandov (každý doktorand by sa mal podieľať na riešení výskumných úloh školiteľa, resp. na vlastnom výskumnom grante) mať bohatú publikačnú činnosť (minimálne 1 článok SCOPUS alebo VOS počas štúdia). V posledných rokoch sa kritéria na publikačnú činnosť sprísnili a požiadavkou je, aby každý člen ústavu bol autorom (respektíve spoluautorom) monografie. Túto požiadavku sa snažia plniť hlavne riešitelia grantov. V akademickom roku 2023/2024 bude vydaných 5 monografií vo svetovom jazyku v zahraničných vydavateľstvách.  

 

Zahraničná spolupráca

Katedry ÚPPŠ majú výraznú zahraničnú spoluprácu. V rámci programov Erasmus+  bolo podpísaných niekoľko zmlúv (MU Brno, UP Olomouc, KU Praha, Univerzita Vilnius, Litva, Padagogische Hochschule Salzburg, Rakúsko, Universität Wien, Rakúsko, Universidade de Aveiro, Portugalsko, UJEP Ústí nad Labem, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poľsko, Jagelovská univerzita Krakov, Poľsko, University of Silesia Katowice, Poľsko, University of Ljubljana, Slovinsko, Univerzita Koper, Slovinsko, University of A Coruña, Španielsko, University of Granada, Faculty of Education and Humanities of Melilla, Španielsko, University of Oulu, Fínsko). Všetky tieto dohody o spolupráci sú viazané na riešenie spoločných grantových projektov. Vyučujúci katedier participujú okrem programu Erasmus+ aj na iných medzinárodných projektových schémach, študenti využívajú  mobilitu BIP (Blended intensive programme).  

 

Vedecké konferencie  

KPPP, KMPP a KP vnikla do povedomia pedagogickej verejnosti ako organizátor a odborný garant cyklu konferencií Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov“. Súčasťou konferencie organizovanej 12. 9. 2023 boli workshopy pre učiteľov primárneho stupňa základných škôl. Zo spomínaného  podujatia sa pripravujú elektronické zborníky vo vydavateľstve UK. Okrem toho KEOV je garantom  cyklu konferencií Výchova k občianskej spoločnosti. Tiež KH sa do širšieho povedomia dostala organizáciou viacerých medzinárodných konferencií o vyučovaní dejepisu.   KUK  organizuje cyklus konferencií z názvom Kreatívne vzdelávanie spojené s vedeckou a umeleckou prezentáciou študentov. Katedry ÚPPŠ sa výrazne podieľajú aj na spolupráci s NIVAM-om, nakoľko viacerí učitelia sú členmi predmetových komisií a  spolutvorcami kurikulárnych materiálov pre ZŠ a SŠ. Kurikulárne materiály experimentálne overujú, tvoria   učebnice a iný didaktický materiál pre ZŠ a SŠ.

 

2 Návrh výskumného zamerania a činnosti Ústavu pedagogických a psychologických štúdií

Cieľom ÚPPŠ je významne prispieť k teoretickému a metodologickému rozvoju problematík, ktoré sa vzťahujú k akreditovaným študijným programom jednotlivých katedier ústavu.  Ambíciou ÚPPŠ je stať sa renomovaným výskumným pracoviskom nielen v rámci fakulty, ale i v rámci Slovenska. Vzhľadom na to by mal ÚPPŠ sústreďovať sa na také výskumné projekty, ktoré sú závažné a ktoré odpovedajú na novo sa vynárajúce otázky teórie a praxe. Pokiaľ ide o metodologickú orientáciu, ÚPPŠ nebude dominantne presadzovať ani kvantitatívny, ani kvalitatívny výskum, ale bude voliť svoju metodologickú orientáciu podľa konkrétnych výskumných úloh a otázok.  

 

Výskum ústavu bude prednostne koncentrovaný na tieto výskumné okruhy:

1) Rozvoj profesijných vlastností učiteľa s prevahou na predprimárne,  primárne a  sekundárne vzdelávanie.

Pod profesijnými vlastnosťami rozumieme nielen tzv. kompetencie, ale aj osobnostné vlastnosti, ktoré podmieňujú úspešné využívanie týchto kompetencií. Sú to napr. učiteľovo sebapoňatie, jeho implicitné teórie a vnímanú profesijnú zdatnosť, proces skvalitňovania vzdelávania a ďalšie profesijné spôsobilosti.

2) Žiak v edukačnom procese. Výskum sa bude zaoberať vybranými otázkami fungovania žiaka v edukačnom procese s dôrazom na žiaka ako na aktívny subjekt svojho učenia sa (kooperácia, kritické myslenie, digitálne zručnosti a i.). Cieľom bude nielen dosiahnuť hlbšie porozumenie identity a fungovania žiaka v predprimárnom, primárnom a  sekundárnom stupni vzdelávania, ale na základe zistených výsledkov aj navrhovať aplikačné možnosti pre vyučovaciu prax.

3) Teoretické a empirické výskumy rozvíjajúce vedné oblasti, ktoré sú v pozadí prípravy učiteľov na zúčastnených katedrách, ako aj poznanie reálne prebiehajúcich procesov v spoločnosti, ktoré túto prípravu ovplyvňujú.

 

Projekty ÚPPŠ

Základnou organizačnou jednotkou ústavu budú projekty, ktoré budú združovať pracovníkov organizačne a výskumne. Predpokladá sa, že každý pracovník ÚPPŠ, ako aj doktorand bude riešiteľom niektorého z grantov. ÚPPŠ sa bude usilovať o získanie grantov, ktoré ponúkajú slovenské aj medzinárodné grantové agentúry (VEGA, KEGA, APVV, ESF a ďalšie).

 

Vzťahy s externým prostredím

Zámerom ÚPPŠ je otvoriť kontakty s inými centrami výskumu na tejto fakulte, ako aj s výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. Ideálom je riešenie spoločných výskumných projektov viacerých pracovísk. ÚPPŠ bude organizátorom pravidelných konferencií, ktoré budú fungovať jednak ako platforma na zverejňovanie výsledkov svojich projektov, jednak na nadviazanie kontaktov s kolegiálnymi pracoviskami.

 

Školiaca činnosť

V ÚPPŠ budú pôsobiť školitelia a doktorandi. Súčasťou činnosti ústavu budú vzdelávacie akcie (prednášky, semináre, konzultácie) podľa potreby poskytované aj iným organizáciám.

 

Financovanie

ÚPPŠ bude financované z rozpočtu univerzity/fakulty a z grantových projektov.

       

3 Poradenské centrum

Súčasťou ÚPPŠ bude aj Poradenské centrum (ďalej PC ÚPPŠ). S jeho zriadením počítame v horizonte jedného roka. Poslaním PC ÚPPŠ bude realizácia konzultačnej činnosti. Cieľovými skupinami poskytovania odbornej pomoci by mali byť deti, rodičia a učitelia predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Svoje služby bude PC ÚPPŠ orientovať na problémy:

  • adaptácie dieťaťa na materskú školu; 
  • nástup dieťaťa na povinnú školskú dochádzku;
  • problémy komunikácie (materskej) školy a rodiny;
  • tvorbu projektov ako súčasť grantových žiadosti pre finančnú podporu (materskej) školy;
  • aktualizácia školských vzdelávacích programov a pod.

V rámci edičnej činnosti máme zámer tvoriť a vydávať inštruktážne a informačné materiály, prípadne príručky, ktoré by reflektovali potreby edukačnej praxe. V nadväznosti na výskumné zámery a výstupy chce ÚPPŠ iniciovať také efektívne praktické odporúčania, ktoré budú mať pozitívny dosah na dianie v rodinnom a školskom prostredí dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku.

 

 

                                                                                                              prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
                                                                                                              vedecký a metodický garant ÚPPŠ

 

                                                                                                             prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 
                                                                                                                              vedúca KUK

                                                                          

                                                                                                              PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
                                                                                                                              vedúci KPPP

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
                                                                                                                               vedúci KH 

 

                                                                                                              doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
                                                                                                                              vedúci KMPP  

                                                                                        

                                                                                                              Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
                                                                                                                               vedúca KP

 

                                                                                                              Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.
                                                                                                                               vedúca KPP

  

                                                                                                              Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
                                                                                                                               vedúca KEOV