Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

8. medzinárodná konferencia doktorandov

8. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov sa uskutočnila dňa 12. 5. 2022 online formou videokonferencie v MS Teams

Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.

 

 

Poďakovanie riaditeľky ÚFŠ

Na 8. medzinárodnej konferencii doktorandov, ktorá sa konala 12. mája 2022 v Ústave filologických štúdií PdF UK v Bratislave, 22 doktorandiek a doktorandov z filologických odborov štyroch českých a štyroch slovenských univerzít a SAV predstavilo v štyroch sekciách témy svojich dizertačných prác a čiastkové výsledky svojho vedeckého výskumu. Spolu si ich vystúpenie vypočulo 49 účastníkov konferencie, medzi ktorými boli okrem prednášajúcich aj ďalší doktorandi, pedagogickí a vedeckí pracovníci z Ústavu filologických štúdií, z ďalších katedier Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj z externého prostredia.

Môžeme povedať, že opätovne máme za sebou vydarené podujatie, ktoré iste pomohlo k pedagogickému a vedeckému rastu všetkých zúčastnených. Podujatie potvrdilo, že naša konferencia sa dostala do povedomia slovenských a českých doktorandov, ako aj časti slovenskej a českej filologickej vedeckej verejnosti.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, prednášajúcim doktorandom, diskutujúcim, organizátorom, vedeckým garantom sekcií, moderátorom, ako aj všetkým priaznivcom tohto podujatia.

S úctou

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka ÚFŠ PdF UK