Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

6. medzinárodná konferencia doktorandov

6. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov sa uskutočnila 22. mája 2020 online formou videokonferencie v MS Teams.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry. 

Dôležité termíny:

Odoslanie online prihlášky: 5. 4. 2020

Informácia o prijatí témy príspevku: 25. 4. 2020

Termín konferencie: 22. 5. 2020

Kontakt: konferencieufs@fedu.uniba.sk


Poďakovanie riaditeľky ÚFŠ

Vážená pani dekanka, vážený pán prodekan, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás informovala o úspešnej 6. medzinárodnej konferencii doktorandov, ktorú sme dištančnou formou organizovali dňa 22. mája 2020 na Ústave filologických štúdií PdF UK podľa programu, ktorý je na našej webovej stránke.

Teší nás, že sa na konferencii zúčastnili všetci prihlásení, ako aj mnohí kolegovia z jednotlivých katedier ÚFŠ, vďaka čomu sa rozprúdila bohatá a zaujímavá odborná diskusia.

Naše prvé skúsenosti s dištančnou formou konferencie sú veľmi dobré, a tak nevylučujeme tú skutočnosť, že sa pre takúto formu organizovania konferencie rozhodneme aj v budúcnosti.

Dovoľte mi, aby som sa na tomto mieste hneď po skončení konferencie poďakovala všetkým svojim kolegom, ktorí majú veľkú zásluhu na úspešnom priebehu konferencie.

Moje poďakovanie patrí: vedeckej tajomníčke ÚFŠ Dr. Simone Tomáškovej  za obsahovú a technickú organizáciu celej konferencie, pani prodekanke Dr. Eve Faithovej, pani docentke Renáte Bojničanovej a pani docentke Ivici Kolečáni Lenčovej za prevzatie vedeckej garancie v jednotlivých sekciách, doktorandom Mgr. Fábovej, Mgr. Markovej, Mgr. Dovičákovej, PaedDr. Krebesovi, Mgr. Kováčovi a Mgr. Štangovej za moderovanie, ako aj za ďalšie úlohy, ktoré predchádzali vlastnej realizácii konferencie. Poďakovanie chcem vysloviť tiež všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa na konferencii zúčastnili a svojimi otázkami a vzácnymi odbornými pripomienkami podporili zúčastnených doktorandov.

Aj tohtoročná konferencia prebiehala v tvorivej pracovnej atmosfére. Z mnohých príspevkov a vystúpení sálalo zanietenie pre vedeckú prácu, ako aj pre učiteľské povolanie, k rozvoju ktorého majú prispieť aj mnohé riešené vedecké témy.

S úctou

Mária Vajičková

riaditeľka Ústavu filologických štúdií


Konferencia v číslach

Na konferencii aktívne vystúpilo 15 doktorandov. Celkovo boli zastúpené 4 slovenské univerzity a 2 české univerzity. Z Univerzity Komenského bolo spolu 9 doktorandov, z toho 6 z PdF UK a 3 z FiF UK.

Zoznam univerzít s počtom účastníkov:

Univerzita Komenského v Bratislave: 9

Prešovská univerzita v Prešove: 2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: 1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: 1

Univerzita Karlova v Prahe: 1

Univerzita Palackého v Olomouci: 1

Na konferencii sa okrem organizátorov zúčastnilo približne 15 zamestnancov katedier ústavu, ktorí s doktorandkami a doktorandmi diskutovali o ich výskumnej práci.

Zborník Filologické štúdie 6

Vybrané príspevky budú publikované v zahraničnom recenzovanom zborníku Filologické štúdie 6 s vročením do roku 2020.