Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Filologické štúdie — Studia Philologica

O zborníku

Vedecký zborník Filologické štúdie/Studia Philologica vychádza v edícii Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis a v jej podedícii Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. Zborník dáva priestor doktorandkám a doktorandom filologických odborov z rôznych univerzít a ústavov na Slovensku a v zahraničí prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti. Tematicky je tradične rozdelený do troch sekcií, a to jazykovednej, didaktickej a literárnovednej.

V zborníku zverejňujeme len príspevky, ktoré úspešne prejdú anonymným recenzným konaním.

Aktuálna výzva na publikovanie a pokyny pre autorov

CfP: Filologické štúdie 9 - Studia Philologica 9

Termín odovzdania príspevkov: 31. 5. 2023

Oznámenie o výsledku recenzného konania: 11. 7. 2023

 

Príspevky môžu byť napísané v nasledujúcich jazykoch: anglický, český, francúzsky, nemecký, slovenský, španielsky, taliansky.

Edičné normy

Vzorový článok