Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PUBLIKÁCIE

Akčná kresba z pohľadu homeostázy

 

Akčná kresba z pohľadu homeostázy

Martin Ševčovič

zostavovateľ

 

ISBN 978-80-223-5737-1

link: https://stella.uniba.sk/texty/akcna_kresba_homeostaza.pdf

Homeostáza v akčnom umení v kreovaní tvorby človeka

Homeostáza v akčnom umení v kreovaní  tvorby človeka

Zborník je jedným z výstupov projektu KEGA 001/KU-2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

Zostavovateľ Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Recenzenti prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

PaedDr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD. Stredoslovenská galéria Banská Bystrica Ilustrácia na obálke Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons CC BY 4.0 (vyžaduje sa: povinnosť uvádzať pôvodného autora). Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Vydavateľ Univerzita Komenského v Bratislave,

2023

ISBN 978-80-223-5701-2 (online)

Zborník: Homeostáza v akčnom umení v kreovaní  tvorby človeka

Evalvácia v predmetoch zameraných na praktické disciplíny pri výučbe budúcich výtvarných pedagógov

názov: Evalvácia v predmetoch zameraných na praktické disciplíny pri výučbe budúcich výtvarných pedagógov

publikácia: TU

editor: Martin Ševčovič

autori:

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. – 1. kapitola (1,42 AH, 100 %), s. 9 – 23

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. – 2. kapitola (3,19 AH, 100 %), , s. 24 - 55

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. – 3. kapitola (2,70 AH, 100 %), s. 56 - 80

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. – 5. kapitola (3,13 AH, 100 %), s. 99 - 128

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy

 

doc. Mgr. Jozef Baus – 4. kapitola (0,33 AH, 20 %)

Mgr. Martin Kratochvil, PhD. – 4. kapitola (1,32 AH, 80 %)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

 

afiliácia: Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore poskytnutej Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z projektu KEGA č. 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova.

PEDAGÓG & ŠTUDENT

PEDAGÓG & ŠTUDENT

Katalóg Katedry výtvarnej výchovy

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2022

 

katalóg: TU

CREA-AE 2022

CREA-AE 2022

Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie

Zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

zborník: https://stella.uniba.sk/texty/PDF_MS_creaae_2022.pdf

odkaz na web konferencie:

https://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/

OP Ľudské zdroje

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci:

Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Flow vo výtvarnej výchove

Daniela Valachová, 2022

 

Projekty a projektová výučba vo výtvarnej výchove

Daniela Valachová, 2022

 

Konštitutívne poznatky o grafických technikách

Martin Ševčovič, 2022 

 

Pregraduálna príprava učiteľov výtvarnej výchovy v praxi 

Daniela Valachová, Hana Juhász Muchová, 2021

 

Špecifiká výtvarných aktivít detí predškolského veku

Daniela Valachová, 2021

 

Princípia grafického média v tvorbe slovenských autorov

Martin Ševčovič, 2021 

 

Metodika výtvarnej výchovy orientovanej na proces tvorby

Miloš Kmeť, 2021

 

 

Zborník Hranice neformálneho vzdelávania

2021

Prof. PaedDr. Daiela Valachová, PhD. spolupracovala s OZ Malena na realizácii webinárov a na vydaní zborníka textov Hranice neformálneho vzdelávania, ktorý je inšpiratívny a prináša najnovšie informácie z obsati múzejnej a galerijnej eudkácie a neformálnej výtvarnej edukácie.

Zborník na stiahnutie:

https://www.fedu.uniba.sk/uploads/pics/Zborni__k_Hranice_neforma__lneho_vzdela__vania_2021.pdf 

Knižné typy

V roku 2019 bolo úspešne ukončené riešenie vedeckého projektu 

VEGA 1/0179/17 Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže.

Hlavná riešiteľka projektu:  prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

V rámci výskumu a jeho výsledkov boli vydané viaceré významné výstupy v rokoch 2017 - 2019.

V ROKU 2017

Daniela Valachová, Lenka Lipárová, (Eds.). CREA-AE 2017 zborník z vedeckej konferencie Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Rozsah, 2017, ISBN 978-80-557-1374-8.

V ROKU 2018

 

Monografie:

Barbora Kováčová, Daniela Valachová (eds.). Fenomén výtvarného nadania vo vývine človeka (teoreticko-výskumná paradigma) 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1483-7.

Daniela Valachová, Barbora Kováčová (eds.). Fenomén výtvarného nadania vo výskumnej paradigme.1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1484-4.

Renáta Pondelíková (ed). Fenomén výtvarného nadania vo výskumnej paradigme Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2018, ISBN 978-80-557-1485- EAN 9788055714851 

Vedecké zborníky:

Daniela Valachová, Helena Orieščíková, Barbora Kováčová (eds.). Expresivita vo výchove II. [elektronický zdroj] : vedecký zborník monotematicky orientovaný na fenomén expresivity vo výchove. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISBN 978-80-557-1506-3. - CD-ROM, s. 72-87.

Lipárová, L. – Pondelíková, R. – Borošová Michalcová, M, - L. Minichová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v predškolskom veku, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, ISBN 978-80-557-1592-6 

V ROKU 2019

Monografie:

Daniela Valachová - Miloš Kmeť. Míľniky (auto)evalvácie vo výtvarnej výchove,
Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, s. 140. ISBN 978-80-557-1590-2

Lipárová, L. – Pondelíková, R. – Borošová Michalcová, M, - L. Minichová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v predškolskom veku, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, ISBN 978-80-557-1592-6 

Daniela Valachová, Barbora Kováčová, Blanka Kožík Lehotayová. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v mladšom školskom veku, ,
Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019, s. 127. ISBN 978-80-557-1594-0

Renáta Pondelíková, Patrícia Biarincová, Jaroslav Uhel. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v staršom školskom období a ZUŠ. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2019,  ISBN 978-80-557-1593-3

Zborníky:

Barbora KOVÁČOVÁ, Daniela VALACHOVÁ, (Eds). Expresivita v art(terapii) II. Ružomberok: Katolícka Univerzita, 2019, 160 s. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok ISBN 978-80-561-0690-7.

Daniela Valachová, Barbora Kováčová, Lenka Lipárová (eds.). Výtvarná edukácia v premenách času
Zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť organizovanej Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2019, ISBN 978-80-557-1553-7

PONUKA kníh z Olomouce

PONUKA,

prostredníctvom učiteľskej mobility ERASMUS+ bola na našej katedre Doc. Hana Myslivečková, ktorá nám ponúkla tituly, vydané ich školou. 

Sú ochotní nám poštou poslať knihy, 

o ktoré by ste mali záujem. 

Niektoré sú k dispozícii aj online. 

link na knihy:

CREA-AE 2015
CREA-AE 2014
CREA-AE 2013
Creative education 2013
Valachová Daniela: Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní

 

VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Univerzita Komenského v Bratislave