Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie výtvarnej výchovy

garantuje štúdium výtvarnej výchovy v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, kompetentnú, profesionálnu a odbornú prípravu výtvarných pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávania – na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a ZUŠ, v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, v mimoškolských a výchovných zariadeniach. Katedra ponúka akreditované bakalárske i magisterské štúdium v študijnom programe výtvarná edukácia v kombinácii.

Katedra má priznané právo konať rigoróznu skúšku v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia (PaedDr.).

 

Kontakt

Pedagogická fakulta, Katedra umenia a kultúry – oddelenie výtvarnej výchovy,

Račianska ul., č. 59,  813 34 Bratislava

 

Pracovisko

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava

 

Telefón

+421 2 9015 9229 (vedúca katedry prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.)

+421 2 9015 9111 (asistentka katedry Anastázia Jucková)

 

E-mail

juckova3@uniba.sk