Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

HARMONOGRAM pre štátne skúšky OVV KUK PDF UK 2024

HARMONOGRAM pre štátne skúšky OVV KUK PDF UK 2024

 

 

Inštalácia záverečných prác OVV KUK PdF UK – praktická časť.

 

Termín inštalácie: 27. 5. 2024 od 10:00  do 13:00

Termín deinštalácie: 28. 5. 2024 po oznámení výsledkov štátnej skúšky,

alebo 29. 5 2024 v čase otváracích hodín budovy na Šoltésovej 4.

 

Miesto: Š-058 alebo Š-059

 

Priebeh: Práce prinesiete do určených miestností (Š-058 alebo Š-059), rozbalíte a v rámci dostupných možnosti nainštalujete tak, aby si ich členovia komisie mohli prezrieť. Predpokladám, že ich len nejako položíte na lavice, respektíve opriete o stenu, či položíte na stojany. Klince do steny sa nebudú môcť nabíjať.

 

Až po oznámení výsledkov štátnej skúšky si môžete práce zabaliť a odniesť.

 

V prípade otázok ma kontaktujte na: sevcovic@fedu.uniba.sk

 

 

TÉZY na štátne skúšky pre AR 2023/2024

TÉZY na štátne skúšky pre AR 2023/2024

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z DIDAKTIKY VÝTVARNEJ VÝCHOVY

Tézy

- Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska.

- Tvorivosť vo výtvarnej edukácii.

- Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii.

- Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi.

- Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii.

- Formálne a neformálne vzdelávania v oblasti výtvarnej edukácie a orientácia v štátnych kurikulách.

- Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy a špecifické oblasti jeho vzdelávania.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

PIAGET, J. , NHELDEROVÁ, B. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

KMEŤ, M. Metodika výtvarnej výchovy orientovanej na proces tvorby, Bratisalva: UK,. 2021. ISBN 978-80-223-5224-6. (https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/AFX7_Metodika_vytvarnej__vychovy_orientovana_na_proce__tvorby_Kmet.pdf)

SLAVÍK, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, J. Od výrazu k dialoguve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, D. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

VALACHOVÁ, D. Didaktika výtvarnej edukácie 1. PdF UMB Banská Bystrica, 2020. ISBN  978-80-557-1808-8  (https://publikacie.umb.sk/pedagogicke-vedy/didaktika-vytvarnej-edukacie-1-teoreticke-suvislosti.html)

VALACHOVÁ, D. Projekty a projektová výučba vo výtvarnej výchove. Bratislava: UK. 2022. ISBN 978-80-223-5416-5. (https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/Projektova_vyucba_vo_vv__Valachova.pdf)

VALACHOVÁ, D., JUHÁSZ MUCHOVÁ, H. Pregraduálna príprava učiteľov výtvarnej výchovy v praxi. Bratislava: UK. 2021. ISBN 978-80-223-5299-4. (https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/AFX7_Pregradualna_priprava_ucitelov_vytvarnej_vychovy_v_praxi_Valachova_Juhasz_Muchova.pdf)

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA A KULTÚRY

Tézy

- Umenie prvých civilizácii.

- Umenie klasického antického Grécka a jeho význam pre dejiny európskeho umenia a architektúry.

- Umenie Etruskov a antického Ríma. Ranokresťanské umenie a architektúra.

- Stredoveké umenie. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo romaniky a gotiky.

- Architektúra a výtvarné umenie renesancie.

- Architektúra a výtvarné umenie baroka a klasicizmu.

- Architektúra a výtvarné umenie 19. storočia.   Romantizmus, historizmus, realizmus, impresionizmus, postimpresionizmus, secesia.

- Na ceste k modernému umeniu a architektúre. Zrod abstraktného umenia. 

- Moderna a avantgarda, umenie medzi dvoma svetovými vojnami.

- Umenie druhej polovice 20. Storočia. Povojnová abstrakcia, konceptuálne prístupy, nástup nových médií. Návraty k figuralizmu. 

- Vznik a vývoj moderného výtvarného umenia  na Slovensku v 20.storočí. Najvýznamnejšie osobnosti (Fulla, Galanda).

 

Literatúra

DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Encyklopedický pruvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 1999. ISBN 80-7209-731-8

GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999. ISBN 8096828304.

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 2006. (české vydania aj: 1988, 1992, 1997, 2003). 

HUYGHE, R. a kol. Umění pravěku a starověku.  Praha: Odeon, 1967.

HUYGHE, R. a kol. Umění středověku, Praha: Odeon, 1969.

HUYGHE, R. a kol.: Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970. 

CHÂTELET, A. – GROSLIER, B. P. Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Praha : Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004. 

RUSINOVÁ, Zora. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská národná galéria 2000. ISBN80-8059-031-1.

PIJOAN, J. Dejiny umenia I. – X. Bratislava : IKAR, 1998, 1999, 2000. (aj staršie české a slovenské vydania).

SMITH, E. L., ARTTODAY, Phaidon, 2007. ISBN :9780714838885.

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z VÝTVARNÝCH TECHNÍK A TECHNOLÓGIÍ

Tézy

- Kresebné techniky a postupy; novodobé kresebné techniky; vývoj kresby; študijná kresba; automatická kresba; anatomická kresba; formát; perspektíva; proporcia; kompozícia; kresba v edukačnom procese.

- Základné maliarske vyjadrovacie prostriedky; Kompozícia - priestor - perspektíva a zobrazovanie v maľbe; Maliarske materiály, techniky a technológie; Maliarske žánre; Stručná teória farby; Súčasné maliarske možnosti a techniky.

- Sochárska tvorba (reliéf, voľná socha a socha v architektúre, drobná plastika, site - specific, konceptuálna tvorba, objekt v interiéri  a v  exteriéri, šperk...). Portrét v sochárstve. Antická a renesančná sochárska tvorba, súčasné sochárske tvorivé tendencie. Konštrukčné a obsahové princípy sochárstva. Keramické tvorivé procesy – uplatnenie v praxi, priemyselnej a umeleckej výrobe. Presahy sochárskej tvorby do iných vhodných médií.

- Vývoj grafických techník od Gutenbergera po súčasnosť; Klasické (remeselné) grafické techniky; Postupy a definície a možnosti vytvárania odtlačku; Spôsoby tlače: tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, tlač cez sito; Výškotlačové grafické techniky: linorez, linoryt, drevorez, drevoryt (xylografia); Hĺbkotlačové grafické techniky lineárne - chemické (mokré): čiarový lept; Hĺbkotlačové grafické techniky lineárne - mechanické (suché): suchá ihla; Hĺbkotlačové grafické techniky plošné - chemické (mokré): akvatinta; Hĺbkotlačové grafické techniky plošné - mechanické (suché): mezzotinta; Úžitková grafika; Bibliofília; Autorská kniha. 

- Počítačová grafika a grafický dizajn – základné grafické výrazové prostriedky vo vizuálnej komunikácii; druhy, formy a metódy tvorby v grafickom dizajne; bitmapová a vektorová grafika, farebné režimy;  farba vo vizuálnej komunikácii – význam a pôsobenie; logotyp a dizajn-manuál; písmo, fonty, ich delenie, typografia, slovenskí a českí typografi; grafické programy – delenie, príklady, využitie v praxi; digitálny obraz – charakteristika, vlastnosti.

- Fotografia – vývoj techník a technologických postupov, analógový a digitálny proces, základná fotografická technika. Vývoj fotografických žánrov od vzniku fotografie po súčasnosť – charakteristika, používané technológie. Výtvarné umenie a fotografia –koláže, fotoobjekty, plagáty, fotografické inštalácie. Súčasné technologické postupy, manipulácia a postprodukcia.

 

Literatúra

SOCHA / KERAMIKA:

STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství. Praha: REBO Productions, 1996.

Kolektív autorov. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. Storočia. Bratislava: Tatran, 1973.

MATTISON, Steve. Škola keramiky. Bratislava: Slovart, 2004.

MAĽBA:

BERGEROVÁ, X. DRAHOŠ, A. KMEŤ, M. O výtvarnej výchove. Bratislava. Vydavateľstvo UK v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4757-0

CAPALDO, P. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé Letá, 1982

ŠTOLOVSKÝ, A. Technika farieb. Praha: Polytechnická knižnica Praha,1990

DIGITÁLNE MÉDIA:

SPARKE, Penny. Století designu. Praha: Slovart, 1999.

GARDNER, B., HELLMAN, A. Kniha logotypu. Brno: Computer press, 2013. ISBN 9788025137345.

KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. 2006. ISBN 8096865854.

KRESBA:

ADLER, Petr a Miloslava  NEUMANNOVÁ  a Anita PELANOVÁ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997.

STAYER, P. Vše o technikách kresby : Praktická příručka pro výtvarníky. Vydavateľstvo Svojtka & Co. Praha. 2007.

TEISSIG, K. Kresba - Výtvarné techniky. Praha : Aventinum, 2010, 192 s. ISBN 978-80-7442-009-2.

GRAFIKA:

KREJČA, A. Grafika - Výtvarné techniky, Praha : Aventinum, 2010, 205 s. ISBN 978-80-7442-003-0.

MICHÁLEK, O. Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku. Barrister & Principal, 1. vyd. Brno, 2016. 273 s. ISBN 978-80-74851-098-1.

ŠEVČOVIČ, M. Princípia grafického média v tvorbe slovenských autorov. [online]. 1. vyd.  Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 127 s. ISBN 978‐80‐223‐5320‐5.

FOTOGRAFIA:

LAMBERT, G. Dejiny fotografie. Bratislava: Slovart 2010. ISBN 978-80-7391-426-4.

SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.

HARMAN, Doug. Tvorivá digitálna fotografia. Bratislava: Slovart, 2012.

VŠEOBECNE:

RUHRBERG, K a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství . Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA PRE AR 2023/2024

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA
PRE AR 2023/2024 

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

Termíny na odovzdanie záverečných prác podľa Harmonogramu štúdia na PdF UK pre AR 2023/2024:

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce  v pdf do AiSu 17. 4. 2024.

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI školiteľovi do 22. 4. 2024. 

<s> </s>

Termín prihlásenia na štátnu skúšku 15. 5. 2024.

K štátnej skúške treba mať 180 kreditov - v tom je zarátaných 12 kreditov za predmet v AiSe - Obhajoba bakalárskej práce, ktorý vám nahodí študijné oddelenie, keď si splníte patričné povinnosti.

Termín odovzdania diplomovej práce v pdf do AiSu 2. 5. 2024.

Termín odovzdania diplomovej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI školiteľovi do 6. 5. 2024.

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 17. 4. 2024 (Bc.) alebo 2. 5. 2024 (Mgr.) v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Vyžaduje sa dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie a fotodokumentácia samotnej realizácie praktickej časti.

 

Portfóliá odovzdávate elektronicky vo formáte pdf.

Jarný termín odovzdania jedného portfólia  končiacich bakalárov: 30. 4. 2024.

Jarný termín odovzdania jedného portfólia končiacich magistrov: 10. 5. 2024.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive.

Bakalári nahrajú do priečinka s názvom: Portfóliá k bakalárskym prácam 2024.

a magistri do priečinka s názvom: Portfóliá k diplomovým prácam 2024.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

  

ŠTUDENT KONČIACI BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. BAKALÁRSKA PRÁCA

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 17. 4. 2024.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK


a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, ukážky ako má vyzerať obal práce, titulný list, spôsob uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave a v PRÍLOHÁCH.

Pri písaní záverečných prác sa riaďte Vnútorným predpisom č. 2/2024 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1 Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave.

b) Súčasťou teoretickej práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Minimálne 3 aktivity, odporúčaný rozsah jednej aktivity 1 – 4 strany. Teda 3 aktivity na cca 10 - 12 stranách. Návrh didaktického projektu ostáva LEN v návrhu, bez realizovania v praxi. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou bakalárskej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

Rozsah textu „Návrhu didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“ a ,,dokumentácia (návrhu) praktickej časti,, sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti bakalárskej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. PRAKTICKÚ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 17. 4. 2024 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI školiteľovi do 22. 4. 2024

 

3. PORTFÓLIÁ

a) Portfólio k bakalárskej práci a pre obhajobu by mal obsahovať:

 - prehľad tvorby študenta počas štúdia (výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti bakalárskej práce 

- popisky k reprodukciám s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- životopis

 

Jarný termín odovzdania jedného portfólia končiacich bakalárov: 30. 4. 2024.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinku s názvom

Portfóliá k bakalárskym prácam 2024.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbory pdf. portfólií boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_portfólio_2023_kód

(napr: Hraško Janko_portfólio_2024_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

 

ŠTUDENT KONČIACI MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. DIPLOMOVÁ PRÁCA 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 2. 5. 2024.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, ukážky ako má vyzerať obal práce, titulný list, spôsob uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave a v PRÍLOHÁCH.

Pri písaní záverečných prác sa riaďte Vnútorným predpisom č. 2/2024 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1 Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave.

b) Druhá časť pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti má byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum má v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou diplomovej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

d) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

Rozsah textu didaktickej časti a dokumentácia praktickej časti sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti diplomovej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 2. 5. 2024 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Termín odovzdania diplomovej práce PRAKTICKEJ ČASTI školiteľovi do 6. mája 2023.

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

 

3. PORTFÓLIO

Portfólio k diplomovej práci musí obsahovať:

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti diplomovej práce 

- popisky s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- stručnú koncepciu praktickej časti

- môže obsahovať aj prehľad tvorby študenta počas štúdia (Výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Jarný termín odovzdania jedného portfólia končiacich magistrov: 10. 5. 2024.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinka s názvom

Portfóliá k diplomovým prácam 2024.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbor pdf. portfólia bol pomenovaný v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_Portfólio k diplomovej práci_2024_kód 

(napr: Hraško Janko_Portfólio k diplomovej práci_2024_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

 

 

 

ŠVOUČ 2023/24

Vyhlásenie ŠVOUČ 2023/24

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 

Súťaž predstavuje príležitosť prezentácie a spätnej väzby vlastného výskumu a tvorivej činnosti a možnosť ocenenia vlastnej práce.

Viac na 

Smernica dekana_č_2_2024_Štatút ŠVOUČ

a v dokumentoch.

Témy prác: dostupné online od 12. 12. 2023.

Nahlasovanie sa na témy a odovzdanie prihlášok koordinátorom ŠVOUČ na príslušnej katedre: do 28. 2. 2024.

Odovzdanie prác jednotlivým katedrovým koordinátorom: do 30. 4. 2024

Katedrová koordinácia ŠVOUČ na KUK PdF UK pre akademický rok 2023/24: Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

Katedra umenia a kultúry

Témy ŠVOUČ 2023/24

Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Výtvarná hra a experiment vo výtvarných aktivitách pre deti

Návrh a realizácia hrových výtvarných aktivít pre deti v kontexte rôznych experimentov s výtvarným materiálom. Aktivity budú zacielené na jednu vybranú vekovú kategóriu, ktorú si študent vyberie. Cieľom je hravým a hrovým spôsobom priblížiť deťom rôzne výtvarné techniky a postupy.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Motív krajiny zaznamenaný pomocou grafického média

Prírodné prostredie je nevyčerpateľným a neustále meniacim sa zdrojom inšpirácie. Téma má ambíciu povzbudiť autora vybrané momenty naštudovať a výtvarne spracovať pomocou vybranej grafickej techniky. Výber techniky bude závislí od zámeru autora po dohode s pedagógom. Odporúčané sú tie, ktoré radíme do množín tlače z výšky alebo hĺbky. Spracovanie motívu je dobrovoľné, od študijnej – popisnej až po experimentálnu – abstraktnú formu, ktorá vychádza z určeného prírodného prostredia.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Návrh na výučbovú hru

Vytvorenie vizuálneho návrhu výučbovej hry určenej pre digitálne médium (napr. Tablet). Vizuál hry má riešiť funkčné užívateľské prostredie, vizuálnu identitu a koncepciu, ktorá bude mať didaktický charakter. Návrh má byť vytvorený ako doplnková forma pri výučbe v rámci vybraného predmetu na základných alebo stredných školách.

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Detská kresba ako inšpirácia v autorskom prejave

Cieľom práce je poukázať na podoby štylizácie tvaru a použitie foriem naivnej, 'infantilnej' kresby, typickej pre detský prejav v autorskom programe vybraných slovenských autorov a autoriek. Výskum by mal byť zameraný na porovnanie detského prejavu detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a podobnosti v tvorbe profesionálnych slovenských umelcov a umelkýň, prípadne na výtvarnú kooperáciu medzi umelcom a dieťaťom.

 

Mgr. art. et Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

Základné prvky fotografie

Realizácia fotografického súboru, ktorý autorským spôsobom pracuje s jedným zo základných prvkov fotografického jazyka, či už v digitálnej, alebo analógovej podobe (čas, clona, monochromaticita/farebnosť, zrno, ohnisková vzdialenosť) v spojitosti s vlastnou témou.

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Land-artový experiment

Študent (prípadne skupina študentov) navrhne a zrealizuje konceptuálne dielo, ktoré umiestni do krajiny. Formu krajiny a metódu spracovania si študent navrhne podľa zámeru diela tak, aby bolo dielo zapojené do komunikácie s prostredím a ponúkalo možnosti ľudskej interakcie.

TÉMY záverečných prác pre akademický rok 2024/2025 Oddelenie výtvarnej výchovy, Katedra umenia a kultúry

Postup pre študenta:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať cez fakultný email čo najskôr pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na záverečnú prácu), vyplniť ho elektronicky, poslať emailom pedagógovi. Pedagóg zašle emailom asistentke KUK OVV, pani Juckovej (juckova@fedu.uniba.sk).

Deadline na odovzdanie elektronickej verzie prihlášky pedagógovi cez email je piatok 27. októbra 2023 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

 

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2024/2025

- názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

- Dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, či gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy.

 

Termíny vychádzajú z Časového harmonogramu záverečných prác PdF UK.

prihláška na záverečnú prácu

kontakt na zamestnancov OVV KUK PdF UK

 

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

1.

Výtvarné hry s textom a ich aplikácia v neformálnej výtvarnej výchove

Art games with text and their application in informal art education

     Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti je spracovaná témy hry a výtvarnej hry ako edukačného potenciálu v mimoškolskej výtvarnej výchove. Aplikačná časť je zameraná na prípravu, realizáciu a analýzu výtvarného projektu so zameraním na výtvarné hry s textom. Aplikačná časť má charakter akčného pedagogického výskumu s adresnými odporúčaniami do neformálnej výtvarnej výchovy.

2.

Voda ako základný vizuálny podnet vo výtvarnej výchove v mimoškolskej činnosti.

Water as a basic visual stimulus in art education in extracurricular activities

     Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti je téma vody spracovaná v rôznych kontextoch využiteľných v rámci mimoškolskej výtvarnej výchovy. Aplikačná časť má charakter akčného pedagogického výskumu s priamou realizáciou výtvarných aktivít a analýzou zistení. Práca obsahuje odporúčania zo zistení smerované do výtvarnej výchovy v mimoškolskom prostredí.

 

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

1.

Predmet ako trompe l'oeil

Object as trompe l'oeil

     Sledovanie problému predmetu v podobe trompe l'oeil v maliarstve. Projekt aplikácie témy do didaktického procesu. V praktickom maliarskom výstupe zúžitkovať možnosti trompe l'oeil, ilúzie v maľbe predmetu.

2.

Predmet v dielach Fullu, Bazovského a Galandu

Object in the works od Fulla, Bazovsky and Galanda

     Vniknutie do problému predmetu v maľbe slovenských moderných maliarov, Fullu, Bazovského a Galandu a zároveň v praktickom výstupe zúžitkovanie predmetov vo vlastnej výtvarnej realizácii (kresba, koláž, maľba). Aplikácia témy slovenskej moderny a zmienených autorov do didaktického procesu.

3.

Podoby a význam mozaiky v historickom priereze a jej súčasná interpretácia

The forms and meaning of the mosaic in the historical overview and its contemporary interpretation

      Prierezový historický pohľad na problém a význam mozaiky s pohľadom na mozaiku v 20. storočí a súčasnosti. Projekt kreatívneho využitia techniky mozaiky v didaktickom procese s vhľadom do jej historických podôb a významov. /obsadené  Sofia Fialová/

4.

Maliarske techniky v historickom kontexte

Painting techniques in historical context

     Výskum na poli maliarskych techník, používaných v konkrétnych historických obdobiach. Ich vývoj a vplyv na umenie - maľbu v daných obdobiach. Praktický výstup voľne prepojený s nosnou témou a didaktický projekt na danú tému. (téma obsadená - Sochová)

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

1. (téma je rezervovaná)

Autorská kniha, ako médium pre voľnú umeleckú tvorbu

The author's book as a medium for free artistic creation

     Téma sa upriamuje na sledovanie problematiky procesu vytvárania takzvanej autorskej knihy, od prvotnej idey až po výslednú realizáciu vo forme knižného objektu. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. V didaktickej časti navrhne využitie výstupu z praktickej časti v edukačnom procese. 

2. (téma je rezervovaná)

Chemigram a iné experimentálne chemické procesy, ktoré sú využívané pri tvorbe obrazov vo výtvarných programoch vybraných vizuálnych umelcov

Chemigram and other experimental chemical processes that are used in the creation of images in the art programs of selected visual artists

     Téma sa upriamuje na sledovanie alternatívnych technologických postupov pri vytváraní obrazu, ktoré nespadajú do množiny klasických výtvarných médií a fungujú na chemickej báze ako napríklad technologický postup chemigram. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných vizuálnych umelcov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. 

3. 

Grafické techniky používané pri tlači z výšky a ich využitie u slovenských autorov

The printmaking techniques used by relief printing and their use by Slovak authors

     Téma sa upriamuje na sledovanie množiny výškotlačových grafických techník. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

1.

Počítačová grafika v tvorbe vybraných súčasných autorov

Computer Graphics in the Work of Selected Contemporary Authors

     Praktická časť práce pozostáva z realizácie série voľnej výtvarnej tvorby- počítačových grafík. V teoretickej časti práce bakalár predstaví začiatky, historický prierez média a  vybraných umelcov tvoriacich v médiu počítačovej grafiky.  Didaktická časť je zameraná na vytvorenie aktivít, ktoré by vhodne demonštrovali možnosti využitia počítačovej tvorby vo výtvarnej edukácii. 

2.

Formy náučnej ilustrácie

Forms of Educational Illustration

     Praktická časť práce pozostáva z vytvorenia autorskej série digitálnych ilustrácií plniacich náučnú funkciu. Teoretická časť čerpá z prameňov zaoberajúcich sa danou problematikou v oblasti ilustrácie a grafického dizajnu a jej náučného potenciálu. Didaktická časť predpokladá vytvorenie aktivít približujúcich funkciu náučnej ilustrácie percipientom. Cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov autorských náučných ilustrácií inšpirovaných vybranou oblasťou či motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

3.

Urbánna digitálna ilustrácia

Urban Digital Illustration

     Praktická časť práce pozostáva zo série digitálnych ilustrácií na tému  vybraného urbánneho priestoru a architektúry. Teoretická časť vychádza z literatúry a dostupných zdrojov zaoberajúcich sa novou formou digitálnej ilustrácie - grafiky na Slovensku a vo svete. Cieľ: Cieľom práce je autorská séria prác a zároveň návrh aplikácie foriem digitálnej ilustrácie do výtvarnej výchovy.

 

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

1.

Podoby maľby vo výtvarných aktivitách

Forms of painting in art activities

     Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom práce je spracovať problematiku rôznych prístupov k maľbe a transformovať získané poznatky do výtvarných aktivít v neformálnej výtvarnej výchove. Teoretická časť práce je založená na výskume podôb a prístupov k maľbe. Študent v aplikačnej časti práce navrhne a zrealizuje súbor výtvarných aktivít, ktoré budú vychádzať z teoretických poznatkov a viesť k experimentom v maľbe.

2.

Priestor ako téma vo výtvarnej výchove

Space as a topic in art education

     Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom práce je spracovať tému priestoru, jeho vnímania a zobrazovania, a transformovať ju do výtvarného projektu. Študent v aplikačnej časti práce navrhne a zrealizuje súbor výtvarných aktivít, ktoré svojou hravou formou sprostredkujú tému priestoru prostredníctvom rôznych výtvarných techník v mimoškolskej výtvarnej výchove.

 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

1.

Formy abstraktnej krajiny v slovenskej maliarskej tvorbe

Forms of Abstract Landscape in Slovak Art

     Téma sa zameriava na vývoj abstraktných polôh zobrazenia krajiny v obrazoch slovenských autorov/autoriek 20. storočia s presahom do súčasnosti. Cieľom teoretickej práce je navrhnúť metodiky výučby na základe filozofie skúmanej problematiky. V procese tvorby teoretickej časti je nevyhnutná osobná skúsenosť a predbežné poznanie problematiky. Práca spočíva i v praktickej realizácii série obrazov.

2.

Interdisciplinarita v plenérovej tvorbe slovenských autorov a autoriek

Interdisciplinarity in the plein-air works of Slovak authors

     Téma upriamuje pozornosť na tvorbu autorov a autoriek 20. Storočia s presahom do aktuálnosti, ktorí/é vystupujú z ateliérov a vo svojej práci často inklinujú k prírodným témam, tvoreným priamo v plenéri. Cieľom práce je definícia dôvodov tvorby týchto autorov a autoriek okrem iného i v ekologicko-sociologických rámcoch a následné zostavenie ukážkových didaktických úloh v závislosti od skúmanej problematiky. Práca vyžaduje vlastnú intenciu a zanietenosť k téme v jej teoretickej, didaktickej, ale i praktickej časti. 

3.

Banalita ako východiskový bod v autorskej tvorbe

Banality as a starting point in the author's work

     Téma je výskumného charakteru a vyžaduje si výskum v rámci filozofických vzťahov na dosiahnutie potrebných záverov. Cieľom práce je definícia banality v modernom maliarskom umení, analýza jednotlivých autorov, doby, motívov a prístupov k tvorbe. Zároveň sa téma upriamuje na mimoškolské aktivity navrhnuté v súvislostiach dôležitosti banality v tvorbe. Téma si vyžaduje vlastnú invenciu a zanietenosť k téme, v teoretickej, didaktickej i praktickej časti.

 

Mgr. Dominika Weissová

1.

Slovo ako výtvarný prostriedok vyjadrenia vlastných postojov a identity

The Word as an Artistic Means of Expressing One's Own Attitudes and Identity

     Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Študent v práci zanalyzuje využívanie písaného slova vo výtvarnom umení, pričom sa zamieria na autorky ako Jenny Holzer alebo Barbara Kruger. V aplikačnej časti práce vytvorí a zrealizuje dlhodobý výtvarný projekt, v ktorom žiaci ZUŠ skoncipujú a vytvoria diela, ktoré odzrkadľujú ich názory, postoje alebo identitu a pritom využívajú slová na výtvarné zobrazenie ich posolstva. Súčasťou práce je aj reflexia realizovaného projektu. 

2.

Aktivizácia žiakov v procese galerijnej edukácie

Student Activation in the Process of Gallery Education

     Cieľom práce je zhodnotiť možnosti podpory aktivizácie žiakov v procese galerijnej edukácie. Študent v práci rozanalyzuje a popíše fázy edukácie v galérií a zrealizuje prieskum v konkrétnej galérií na vybranej výstave. Prieskum bude zameraný na zistenie zaangažovanosti žiakov v procese galerijnej edukácie. V nadväznosti na výsledky prieskumu študent vytvorí návrh aktivít viažucich sa k vybranej výstave, ktoré podporia aktivizáciu študentov počas edukačných aktivít v galérií .

 

 

Mgr. Barbora Lukáčová

1.

RÔZNORODOSŤ KULTÚRNYCH PRVKOV VO VÝTVARNOM UMENÍ PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

DIVERSITY OF CULTURAL ELEMENTS IN VISUAL ARTS FOR AFTER SCHOOL CLUB

     Cieľom práce je preskúmať a navrhnúť výtvarnú aktivitu, ako sa môžu do výtvarnej výchovy pre školský klub detí  integrovať rôznorodé kultúrne prvky a tým podporiť ich kultúrnu osvetu. Práca má teoreticko-aplikačný charakter.  

2.

Význam komunikácie v galerijnej pedagogike

The importance of communication in gallery education

Práca má teoretický charakter. Študent analyzuje rôzne formy komunikácie medzi návštevníkmi a galériami a posúdi ich vplyv na vzdelávací proces. Cieľ práce je preskúmať galerijné prostredie a jeho vymoženosti pre vzdelávanie detí a vymedziť pojmy vzdelávacieho inštitútu ako je galéria.   

 

 

 

 

 

TÉMY MAGISTERSKÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

1.

Historické kontexty umenia a ich aplikácia vo výtvarnej výchove na základnej škole

Art historical contexts and their application in elementary school art education

    Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter.  Teoretická časť obsahuje výber konkrétnej historickej etapy výtvarného umenia, alebo výtvarného média v nej a jej analýzu v kontexte edukačnej aplikácia. Výskum je orientovaný na kvalitatívne metódy s výtvarnou realizáciu na základnej škole. Výsledkom výskumu bude návrh konkrétnych možností využitia témy nielen v predmete výtvarnej výchovy ale aj s presahom do iných vyučovacích predmetov. 

2.

Skúmanie možností geometrickej abstrakcie vo výtvarnej výchove na základnej škole

Exploring the possibilities of geometric abstraction in primary school art education

    Diplomová práca má charakter teoreticko-výskumnej štúdie. Cieľom diplomovej práce je skúmanie vzdelávacích možností geometrickej abstrakcie vo výtvarnej výchove s presahom do iných vyučovacích predmetov na základnej škole. Práca vyžaduje realizáciu výtvarno-pedagogického výskumu v edukačnej praxi a prinesie aj konkrétne návrhy na prepojenie tematiky na iné vyučovacie predmety v konkrétnom ročníku základnej školy.

 

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

1.

Vzťah maľby a textilu

The relationship of painting and textiles

     Problém a využitie vzťahu maľby a textilu, resp. zúžitkovanie textilných možností a techník v priestore maliarstva. Aplikácia témy využitia textilu v maľbe do didaktického procesu. 

2.

Drapéria

The Drapery

     Podoby drapéria od histórie po súčasnosť. Kreatívna aplikácia témy do didaktického procesu v maľbe i mimo nej (nielen v médiu maľby - akcia, inštalácia, objekt...). Realizácia didaktického projektu na danú tému. Drapéria ako artefakt v praktickom výstupe.  

3.

Trompe l'oeil

Trompe l'oeil

     Problém očného klamu a iluzívnej maľby v dobovom priereze po súčasnosť. Uplatnenie fenoménu trompe l'oeil v praktickom maliarskom výstupe, ako aj didaktickom projekte resp. procese.

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

1.

Chemické procesy využívané pri úprave matrice a ich implementácia v tvorbe vybraných slovenských vizuálnych umelcov

The Chemical processes used in matrix modification and their implementation in the artistic work of selected Slovak visual artists

     Téma sa upriamuje na sledovanie množiny takzvaných mokrých grafických procesov, ktoré sa využívajú pri príprave grafickej dosky. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

2.

Mechanické procesy využívané pri úprave matrice a ich implementácia v tvorbe vybraných slovenských vizuálnych umelcov

The Mechanical processes used in matrix modification and their implementation in the artistic work of selected Slovak visual artists

     Téma sa upriamuje na sledovanie množiny takzvaných suchých grafických procesov, ktoré sa využívajú pri príprave grafickej dosky. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

3. (téma je rezervovaná)

Problematika kinetického umenia vo výtvarných programoch vybraných vizuálnych umelcov

Topics of Kinetic Art in the Art Programmes of Selected Visual Artists

     Téma sa upriamuje na sledovanie výskytu stratégií vo vybraných výtvarných programoch autorov z oblasti vizuálneho umenia, bez obmedzenia výtvarného média, ktoré obsahuje pohyb vnímateľný divákom, alebo ktorého účinok závisí od pohybu. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. 

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

1.

Paul Klee  ako zdroj v súčasnej edukácii a vizuálnej komunikácii

Paul Klee as a Source of Contemporary Education and Visual Communication

    Praktická časť práce má pozostávať z návrhu výtvarnej realizácie didaktickej pomôcky pre výučbu výtvarnej edukácie, ktorá by tvorivo odkazovala na bohaté publikačné portfólium umelca a pedagóga Bauhausu Paula Kleeho. Umelcove modely a zápisky, ktoré používal pri výučbe sú stále aktuálne a vhodné pre spracovanie teoretických východísk - úlohy a formy učiteľského portfólia vo výtvarnej edukácii a vizuálnej komunikácii.

2.

Využitie súčasných nástrojov umelej inteligencie vo výtvarnej edukácii

The Use of Existing Artificial Intelligence Tools in Art Education

     Praktická aj teoretická časť práce vychádza zo súčasného progresu vo vývoji početných vizuálnych a textových generátorov AI. Práca predpokladá rešerš a zmapovanie východísk danej oblasti v úzkej nadväznosti na využitie danej problematiky vo výtvarnej edukácii. Študent v aplikačnej časti vytvorí aktivity s využitím AI nástrojov vo výučbe a v praktickej časti si vyskúša vlastnú tvorbu prostredníctvom AI.  Teoreticky zmapuje súčasné východiská témy (Manovich).

3.

Digitálna vizuálna tvorba v exteriéri

Digital Visual Creation Outdoors

     Praktická časť práce má pozostávať z návrhu výtvarnej realizácie výstupu v exteriéri (v prírodnom alebo mestskom rámci). Študent použije digitálnu formu výstupu (napr. projekciu, animáciu, digitálne formy grafiky). V didaktickej časti navrhne riešenie projektov pri výučbe v exteriéri mesta alebo v prírode, ktoré by prepojili digitálnu tvorbu z klasickými formami, prípadne rôzne alternatívne formy výučby v plenéri. V teoretickej časti práce študent spracuje teoretické východiská témy ako históriu a súčasnosť digitálnej vizuálnej tvorby určenej pre exteriér.

 

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

1.

Detské výrazové prostriedky v tvorbe súčasných umelcov (Kobydová Natália 1mANVU15)

Children's means of expression in the work of contemporary artists

     Cieľom diplomovej práce je nachádzať paralely medzi vizuálnym svetom súčasného umenia a detskej tvorby. Výrazové prostriedky budú stredobodom pozorovania a skúmania v detskej a súčasnej výtvarnej tvorbe. Výsledkom bádania bude produkt študenta vo forme návrhu učebnej pomôcky, ktorá bude prepájať tieto dva svety a sprostredkuje tému výrazových prostriedkov maľby.

 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

1.

Aktivizmus v maliarskom prevedení

Activism in Pictorial Representation

     Účelom práce je zosumarizovať a analyzovať slovenské autorky a autorov, ktoré/í vo svojej tvorbe priamočiaro akcentujú aktivistické prejavy. Výskum je orientovaný na sociálno-politicko-kultúrny diskurz v umeleckom prostredí. Cieľom práce je navrhnúť metodiky výučby približujúce danú problematiku. Téma vyžaduje osobnú invenciu v procese tvorby ako teoretickej, tak praktickej časti.

2.

Automatická kresba ako autorský prejav

Automatic Drawing as an Authorial Expression

     Poslucháč má za úlohu preskúmať súčasné kresliarske vyjadrovacie prostriedky a ich interdisciplinárne presahy v postmodernom a aktuálnom slovenskom umení na zahraničných príkladoch. Cieľom práce je pedagogický výskum uplatnenia voľnej, automatickej, či abstraktnej kresby v didaktických procesoch. Téma vyžaduje osobnú invenciu v procese tvorby ako teoretickej, tak praktickej časti.

3.

Téma materstva v slovenskej ženskej tvorbe

The Theme of Motherhood in Slovak Female Art

     Matka a dieťa ako základný pilier obsahu tvorby, či dieťa ako pomocník/pomocníčka pri tvorbe by malo byť nosnou myšlienkou práce. Výskum zahŕňa genderové štúdiá a feministický diskurz. Cieľom práce je priblížiť motívy a zámery ženskej tvorby v pedagogickom procese. Téma si vyžaduje vlastnú invenciu v teoretickej i praktickej časti.

 

Mgr. art. et Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

1. (téma je rezervovaná)

Umelé svetlo v súčasnej fotografii

Artificial Light in Contemporary Photography

     Zámerom témy je skúmať kreatívny potenciál umelých zdrojov svetla v súčasných fotografických dielach. Teoretická časť zhŕňa rešerš druhov umelého a prirodzeného svetla, ich základnej technickej a praktickej charakteristiky. Text má ďalej do hĺbky skúmať autorské stratégie práce s umelým svetlom (štandardizovaným - blesk, LED, neón, atď. i autorskými technologickými riešeniami) vo fotografickej tvorbe súčasnosti. Didaktická časť sa zaoberá návrhom edukatívnych stratégií a pomôcok na sprostredkovanie znalostí o svetle a jeho základných vlastnostiach. Praktická časť predstavuje vytvorenie uceleného súboru fotografií s použitím umelého zdroja osvetlenia.

 

Mgr. Dominika Weissová

1.

Podnecovanie tvorivého potenciálu žiakov základných škôl

Stimulating the Creative Potential of Elementary School Pupils

     Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. V práci sa študent zameria na výskum porozumenia pojmom kreativita a originalita žiakmi druhého stupňa základnej školy. Na základe získaných dát študent vytvorí výtvarný projekt zameraný na hlbšie porozumenie a rozvoj kreativity a originality u žiakov druhého stupňa.

 

 

 

Harmonogram štátnych skúšok

Harmonogram štátnych skúšok 

Katedry výtvarnej výchovy

jarný termín 2023

 

Pondelok, 29. mája 2023 od 12:30 - 14:30 inštalovanie praktickej časti bakalárskych prác v miestnosti Š-114. Kontaktný pedagóg: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Utorok, 30. mája 2023 od 13:30 - 15:00 deinštalovanie praktickej časti bakalárskych prác v miestnosti Š-114. Kontaktný pedagóg: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

Do 15. mája 2023 nezabudnite podať prihlášku na štátnu skúšku!!!!

Inak nebudete môcť pristúpiť k obhajobe!

Potrebné informácie nájdete na:

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace-a-statne-skusky/

 

 

 

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA pre AR 2022/2023

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA PRE AR 2022/2023
 

Podľa Harmonogramu štúdia na PdF UK pre AR 2022/2023:

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce TEXTOVEJ ČASTI v pdf do AiSu 19. 4. 2023.

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI  25., 26., 27. apríla 2023, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Odporúčame pripraviť si a vyplniť odovzdávací protokol.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

 

 

Termín odovzdania diplomovej práce TEXTOVEJ ČASTI v pdf do AiSu 3. 5. 2023. 

Termín odovzdania diplomovej práce PRAKTICKEJ ČASTI 4. a 5. mája 2023, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Odporúčame pripraviť si a vyplniť odovzdávací protokol.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 19. 4. 2023 (Bc.) alebo 3. 5. 2023 (Mgr.) v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Vyžaduje sa dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie a fotodokumentácia samotnej realizácie praktickej časti.

 

Portfóliá odovzdávate elektronicky vo formáte pdf.

Jarný termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov: 26. 4. 2023.

Jarný termín odovzdania jedného portfólia končiacich magistrov: 8. 4. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive.

Bakalári nahrajú do priečinka s názvom: Portfóliá k bakalárskym prácam 2023

a magistri do priečinka s názvom: Portfóliá k diplomovým prácam 2023.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

 

 Študijný poriadok PdF UK účinný od 1. 9. 2020

 

ŠTUDENT KONČIACI BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. BAKALÁRSKA PRÁCA

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 19. 4. 2023.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK


a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

V prípade písania iba teoretickej práce, má byť rozsah o 1/3 väčší. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Odporúčané pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Súčasťou teoretickej práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Minimálne 3 aktivity, odporúčaný rozsah jednej aktivity 1 – 4 strany. Teda 3 aktivity na cca 10 - 12 stranách. Návrh didaktického projektu ostáva LEN v návrhu, bez realizovania v praxi. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou bakalárskej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

Rozsah textu „Návrhu didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“ a ,,dokumentácia (návrhu) praktickej časti,, sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti bakalárskej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. PRAKTICKÚ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 19. 4. 2023 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

ermín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI  25., 26., 27. apríla 2023, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118

Odporúčame pripraviť si a vyplniť odovzdávací protokol.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

 

3. PORTFÓLIÁ

 

a) Portfólio k bakalárskej práci musí obsahovať:

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti bakalárskej práce 

- popisky s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- stručnú koncepciu praktickej časti

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Jarný termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov: 26. 4. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinku s názvom: Portfóliá k bakalárskym prácam 2023

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbory pdf. portfólií boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej práci_2023_kód

(napr: Hraško Janko_Portfólio k bakalárskej práci_2023_3VU15)

priezvisko a meno_Portfólio_2023_kód

(napr: Hraško Janko_Portfólio_2023_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

Kto realizuje len teoretickú prácu, odovzdáva len: b) Portfólio pre obhajobu.

 

ŠTUDENT KONČIACI MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. DIPLOMOVÁ PRÁCA 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 3. 5. 2023.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Druhá časť pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti má byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum má v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou diplomovej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

d) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

Rozsah textu didaktickej časti a dokumentácia praktickej časti sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti diplomovej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 3. 5. 2023 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Termín odovzdania diplomovej práce PRAKTICKEJ ČASTI 4. a 5. mája 2023, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Odporúčame pripraviť si a vyplniť odovzdávací protokol.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

 

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

 

 

3. PORTFÓLIO

Portfólio k diplomovej práci musí obsahovať:

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti diplomovej práce 

- popisky s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- stručnú koncepciu praktickej časti

- môže obsahovať aj prehľad tvorby študenta počas štúdia (Výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Jarný termín odovzdania jedného portfólia končiacich magistrov: 8. 4. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinka s názvom: Portfóliá k diplomovým prácam 2023.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbor pdf. portfólia bol pomenovaný v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_Portfólio k diplomovej práci_2023_kód 

(napr: Hraško Janko_Portfólio k diplomovej práci_2023_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

Témy ŠVOUČ pre AR 2022/2023

POKYNY A HARMONOGRAM 

Na tému ŠVOUČ sa prihlási študent alebo dvojica študentov do 17. 2. 2023.


Prihlášku odovzdajte Mgr. Miroslave Repiskej, PhD., č. m. Š135 alebo sekretárke KVV Daniele Jakalovej.

Do 1. 4. 2023 – odovzdanie práce Mgr. Miroslave Repiskej, PhD., č. m. Š135 alebo sekretárke KVV Daniele Jakalovej. Celkový rozsah práce s prílohami je min. 20 a max. 45 normovaných strán. Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Práca ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu treba predložiť v 2 exemplároch. Po dohode so školiteľom ŠVOUČ, ak to povaha témy dovoľuje, predloženie písomnej práce sa nemusí vyžadovať. 

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách, druhé kolo je fakultné kolo. Termín katedrového kola upresníme priebežne, konať sa bude do 28. 4. 2023. V prípade postupu študenta do fakultného kola, bude fakultné kolo realizované do 31. 5. 2023. 

TÉMY ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI na AR 2022/2023 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.  

Prirodzená príroda 

Kolekcia malieb na danú tému. Cieľom je nazeranie na tému z rôznych uhlov pohľadu i netradičných. Téma môže byť do istej miery uchopená i ako akýsi maliarsky výskum, či laborovanie s  témou, či technikou a materiálmi. Môžu byť použité i alternatívne materiály a techniky. Formát,  rozsah a maliarska technika nie je pevne daná, až po dohode s pedagógom. 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.  

Vizuálny znak – pomôcka v edukačnom procese 

Téma sa upriamuje na oblasť vizuálnych znakov, respektíve obrazov, ktoré sú nápomocné pri edukačnom procese, napríklad v pracovných listoch, či učebniciach. Cieľom je sledovať vizuálnu stránku vybraných edukačných pomôcok a pomocou ľubovoľných výtvarných techník navrhnúť vlastné návrhy, či realizácie pomôcok. 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

Návrh na výučbovú hru 

Vytvorenie vizuálneho návrhu výučbovej hry určenej pre digitálne médium (napr. Tablet). Vizuál hry má riešiť funkčné užívateľské prostredie, vizuálnu identitu a koncepciu. Návrh má byť vytvorený ako doplnková forma pri výučbe v rámci vybraného predmetu na základných alebo stredných školách.  

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.  

Vizuálna identita výtvarného prejavu 

Vytvorenie série autorských obrazov a ich teoretická analýza postupu práce. Téma poskytuje priestor na výskum formovania vizuálneho prejavu, ako vzniká, čo mu predchádza a od akých súvislostí sa odvíja. Existujú vplyvy od výtvarného pedagóga na žiaka? Dá sa výtvarný vizuálny prejav naučiť? Tému je možné uchopiť ako maliarsky výskum a výskum procesov vo výtvarno-edukačnom prostredí. 

Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD. 

Prepisy reality 

Autorský súbor diel vychádzajúcich z fotografického vizuálu (digitálna fotografia, analógová fotografia, GAN-vizuály, ich kombinácie a manipulácie). Téma má skúmať elementárne stavebné prvky fotografie (expozícia, ohnisková vzdialenosť, tonalita, ostrosť, zrno, formát, kompozícia, pixelizácia, atď.). Výskum vybraného elementu či elementov sa deje na základe či už osobných príbehov alebo reflexie spoločenských javov či stavu média fotografie.  

Podľa povahy projektu je okrem samotného diela vhodné dodať aj koncept a dokumentáciu procesu. Fyzické i digitálne formy diela sú akceptovateľné, potrebné je odôvodnenie výstupu v koncepte diela. Didaktická pomôcka či aktivita sú tiež akceptovateľným dielom, pokiaľ obsahujú dostatok vizuálnych ukážok, dokumentáciu či demonštráciu aktivity/pomôcky na posúdenie. 

Mgr. art. Karin Patúcová-Lunterová, ArtD. 

Archeológia duše 

Téma je sondou do vnútorného priestoru vlastnej osobnosti. Umožňuje skúmať limity výtvarných vyjadrovacích prostriedkov pre zobrazenie spomienok, predmetov, situácií, miest ... prostredníctvom rôznych médií. Výsledný obraz, koláž, inštalácia je mozaikou jednotlivých tvorivých krokov, mapou hľadania skrytých súvislostí. 

Akceptovateľnou súčasťou práce je aj prezentácia tvorivého procesu skúmania, tvorba vzoriek a materiálových skúšok ako výsledok verifikácie formálnej a obsahovej výpovede v kontexte témy. 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Teória estetického prenosu a jej využitie pri praktických výtvarných činnostiach

Študent vo svojej práci zdokumentuje teóriu estetického prenosu ako metódy vzdelávacieho procesu. Cieľom práce je získať nový pohľad na vnímanie výtvarných činností deťmi v rôznych vekových rozpätiach a v praktickej časti zmapovať v rámci použitia metódy výhody a nevýhody jej aplikácie. 
 

Mgr. Hana Juhász Muchová 

Výtvarná expresia na digitálnej platforme 

Téma sa zaoberá metodikou didaktického uchopenia výtvarne expresívnych aktivít na rozvoj tvorivosti žiakov v adolescentnom veku. Navrhnutá vizuálna tvorba je zameraná na pocity, farby a tvary v počítači. Cieľom tvorivých činností je obsahová analýza výsledných diel inšpirovaná digitálnym umením. Výtvarná problematika je skúmaná z pohľadu symbolického zobrazenia a interpretácie významových prvkov prostredníctvom plošnej grafiky. 

Mgr. Dominika Weissová 

Mindfulness aktivity a výtvarná výchova 

Počas pandemického obdobia sa do centra vzdelávania dostali aktivity, označované ako mindfulness aktivity. Cieľom práce je opísať čo to mindfulness aktivita je, rozanalyzovať ako sa takéto aktivity dajú využiť vo výtvarnej výchove a poukázať na ich prínos pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 

Mgr. Barbora Lukáčová 

Teselácie a ich interdisciplinárne využitie 

S pojmom tesselácie sa stretávame hlavne na predmete matematiky na základnej škole, v architektúre, môžu sa nachádzať v našom príbytku. Úlohou študenta je teoreticky spracovať túto tému z umeleckého hľadiska. Nájde prepojenie medzi jednotlivými disciplínami, a opíše ako sa navzájom prepájajú v reálnom svete. Môže sa inšpirovať tvorbou predstaviteľa M.C. Eschera, a navrhne jej ďalšie výtvarne spracovanie pre žiakov ľubovoľného ročníka. 

 

 

Pozvánka na workshop organizovaný spolu s RTVS počas festivalu PEA 2022.

Pozývame na workshop organizovaný spolu s RTVS počas festivalu PEA 2022.

V stredu 9. 11. 2022 od 9:00 cca do 10:30 v Š 114.

Kniha Diany Mašlejovej Kráľovskí agenti ako podklad pre vizuálne a zvukové stvárnenie.

Príbeh o Betke a Cyrilovi na dovolenke v Londýne, o záhade pod kráľovskými oknami a neľútostivom Drumnadrochitovi. O múroch vysokých a pevných, ktoré postavíte len z jednej hmoty: z ľudského hnevu a nenávisti.

Metodická práca s literárnou predlohou, zvukovou realizáciou a ilustráciou na vyučovaní.

S využitím ukážok z rozhlasovej hry prezentujú Diana Mašlejová, Ďuro Balogh, Zuzana Belková

Autorka predlohy rozhlasovej hry Diana Mašlejová o význame práce s literárnym textom na vyučovaní – čítanie s porozumením – rozvíjanie schopnosti fabulovať príbeh a kreatívne obmieňať základnú dejovú líniu. Ilustrátor knihy Diany Mašlejovej Ďuro Balogh o výtvarníckej práci s ideou a nadväzovaní alebo spoluvytváraní príbehu. Zuzana Belková o zákulisí adaptácie literárnej predlohy do formy rozhlasovej hry.

Témy záverečných prác pre akademický rok 2023/2024

Postup pre študenta:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať cez fakultný email čo najskôr pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na záverečnú prácu), vyplniť ho elektronicky, poslať emailom pedagógovi. Pedagóg zašle emailom sekretárke KVV, pani Jakalovej (jakalovafedu.uniba.sk).

Deadline na odovzdanie elektronickej verzie prihlášky pedagógovi cez email je piatok 28. októbra 2022 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

 

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2023/2024

- názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

- Dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, či gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy.

 

Termíny vychádzajú z Časového harmonogramu záverečných prác PdF UK.

prihláška na záverečnú prácu

kontakt na zamestnancov katedry

 

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

1.)

Textúry a ich podoby v maliarskom prejave

Textures and their forms in painting

Zmapovanie problematiky textúr v maliarskom prejave. Prehľad uplatnenia textúr v maľbe. Aplikácia textúry do praktického maliarskeho výstupu. Uplatnenie problému v didaktickom procese.

2.)

Ilúzia v maliarskom prejave

Illusion in the painter's expression

Ilúzia ako téma maliarskych diel. Zmapovanie témy v historických kontextoch. Realizácia výtvarnej maliarskej časti  na tému ilúzia. Možnosti využitia maliarskej ilúzie v didaktickom procese.

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

1.)

Chemické procesy využívané pri úprave matrice a ich implementácia v tvorbe vybraných slovenských vizuálnych umelcov.

The Chemical processes used in matrix modification and their implementation in the artistic work of selected Slovak visual artists.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny takzvaných mokrých grafických procesov, ktoré sa využívajú pri príprave grafickej dosky. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. V didaktickej časti navrhne využitie výstupu z praktickej časti v edukačnom procese.

 

2.)

Grafické techniky používané pri tlači z výšky a ich využitie u slovenských autorov.

The printmaking techniques used by relief printing and their use by Slovak authors.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny výškotlačových grafických techník. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. V didaktickej časti navrhne využitie výstupu z praktickej časti v edukačnom procese.

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 1.) 

Ako vzniká farba  

How Color is Created    

Praktická časť práce pozostáva z návrhu didaktickej pomôcky určenej na výučbu výtvarnej výchovy, ktorá by priblížila vlastnosti farieb a možnosti tvorby žiakom, ktorí sa učia s farbami pracovať, miešať ich a tvorivo využívať. Didaktická pomôcka by pozostávala z pracovného zošita s tvorivými úlohami a učebného materiálu približujúceho teóriu farieb prostredníctvom vhodných ilustrácii postupov, alebo z návrhu na tematickú hru o farbe. V teoretickej časti práce študent spracuje teoretické východiská témy ako teóriu farieb a históriu foriem výučby farby. V didaktickej časti vytvorí tvorivé aktivity zamerané na tému farby. Návrh praktickej časti študent spracuje v grafickom programe a v súčasnom jazyku vizuálnej komunikácie. Cieľom práce je vytvorenie návrhu didaktickej pomôcky zameranej na proces výučby farby, ktorá by bola vizuálne, graficky a obsahovo pútavá.   

 

2.) 

Portfólio písma

Font Portfolio

Praktická časť práce pozostáva z návrhu didaktickej pomôcky určenej na výučbu výtvarnej výchovy, ktorá by priblížila históriu vlastnosti, rozdelenie a použitie písma a fontov žiakom výtvarnej výchovy.  Mala by slúžiť ako učebný materiál približujúci rozdelenie a použitie písma formou vhodných ilustrácií. Konkrétnu formu výstupu si určí bakalár (pracovný zošiť, tvorivé portfólio, didaktická hra). V teoretickej časti práce študent spracuje teoretické východiská témy ako históriu a súčasnú situáciu v tvorbe písma. V didaktickej časti spracuje tvorivé aktivity zamerané na tému písma. Návrh praktickej časti študent spracuje v grafickom programe a v súčasnom jazyku vizuálnej komunikácie. Cieľom práce je vytvorenie návrhu didaktickej pomôcky zameranej na proces výučby písma, ktorá by bola vizuálne, graficky a obsahovo pútavá.  

 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

1.)

Figurálna expresia v kontexte slovenskej maľby 20. storočia

Figural expression in the context of slovak painting during 20. century

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vytvoriť súrodú sériu maliarskych diel, obsahovo prislúchajúcich zvolenej téme. Poslucháč/ka má za úlohu teoreticky zanalyzovať maliarske princípy expresívneho zobrazovania vo figurálnej tvorbe slovenských autorov/autoriek naprieč 20. tym storočím. Cieľom je určiť výrazové prostriedky žánru a porovnať ich s tými v postmoderne. Študent/ka má za úlohu sčasti porovnávať aj s významnými zahraničnými autormi a autorkami daného žánru. V práci je potrebné uvedenie príkladov zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

 

2.)

Motív zvieraťa v slovenskej modernej maľbe

Animal theme in slovak modern painting

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vytvoriť súrodú sériu maliarskych diel, obsahovo aspoň sčasti prislúchajúcich zvolenej téme. Poslucháč/ka má za úlohu teoreticky zanalyzovať autorov a autorky z obdobia moderny, ktorí vo svojej maľbe použili motívy zvierat. Žáner či výrazový prostriedok je potrebné okrajovo rozobrať aj v kontexte významných maliarskych počinov. Študent/ka v teoretickej časti uvedie príklady zmysluplného uplatnenia témy v didaktických procesoch.

 

 

Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

1.)

Zrno

Grain

Bakalárska práca sa zaoberá zrnom ako jedným zo základných výrazových prostriedkov fotografie. V teoretickej časti spomenie spôsob vzniku zrna v analógovom fotografickom materiáli, v digitálnej fotografii, ako aj artefakty digitálnej kompresie obrazu. Preskúma vybraných autorov, pre ktorých je zrno súčasťou autorského rukopisu. Cieľom praktickej časti je vytvorenie uceleného fotografického súboru, ktorý svojim výtvarným jazykom pracuje so zrnom. V didaktickej časti poslucháč navrhne fotografickú aktivitu vychádzajúcu z praktickej časti (performatívno-vizuálny/estetický projekt).

 

2.)

Technológia fotografie – fotografia technológie

The technology of photography – the photography of technology

Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je zmapovať vzťah fotografie a technológie v r. 1920-39 na Bauhause v Nemecku a ŠUR v Bratislave a zdôrazniť, aké myšlienky boli prezentované a aké výrazové prostriedky boli použité v tejto súvislosti. Cieľom praktickej časti je vytvorenie uceleného fotografického súboru, ktorý vlastným výtvarným jazykom skúma vzťah technológie a dnešného každodenného života. V didaktickej časti poslucháč navrhne fotografickú aktivitu vychádzajúcu z praktickej časti (performatívno-vizuálny/estetický projekt).

 

 

Mgr. art. Karin Patúcová-Lunterová, ArtD.

1.)

Materiálový obraz

Téma sa zaoberá problematikou obrazu komponovaného z materiálov v kontexte umenia 20 stor. Aplikačná časť je realizáciou z plochy 2D do priestoru 3D v podobe reliéfneho, poprípade konštrukčného spracovania, nevynímajúc formu koláže, asambláže, či akumulácie. Súčasťou výstupu je návrh uplatnenia v edukačnom procese.

 

2.)

Dotyk a stopa

Touch and Trace

Téma odkazuje k počiatkom ľudskej tvorivosti. Motív stopy ako výsledok procesu dotýkania, gesta, poprípade záznam priebehu, označenie miesta, kde prebývala hmota. Finálny objekt je možným výsledkom výtvarnej intervencie v edukačnom procese.

 

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

1.)

Možnosti využitia rozprávkových príbehov ako tvorivého potenciálu vo výchovno-vzdelávacom procese

Possibilities of using fairy tales as a creative potential in the educational process

Téma bakalárskej práce sa zaoberá možnosťami využitia a prínosom rozprávok a rozprávkových príbehov v edukačnom procese. Jej cieľom je popísať základnú terminológiu spojenú s detským výtvarným prejavom, popísať možnosti využitia rozprávkových príbehov ako súčasť realizácie edukačných aktivít. Študent zahrnie rozprávkový príbeh do návrhu a realizácie edukačných aktivít s využitím prvkov medzipredmetových vzťahov.

 

 

 

 

TÉMY MAGISTERSKÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Výtvarný prejav v čase krízy detského výtvarného prejavu a pedagogické možnosti jej riešenia

Art expression in the time of the crisis of children's art expression and pedagogical possibilities of its solution

Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. Cieľom výskumu je prostredníctvom vybraných výskumných metód skúmať a analyzovať špecifické znaky výtvarného prejavu v čase krízy detského výtvarného prejavu a navrhnúť, zároveň overiť možné pedagogické intervencie. Diplomová práca vyžaduje vstup do terénu základnej alebo základnej umeleckej školy, kde sa bude realizovať pedagogický výskum.

 

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

Maliarske materiály a ich možnosti

Painting materials and their possibilities

Zmapovanie maliarskych materiálov a ich používania. Vhľad i do problematiky alternatívnych maliarskych materiálov. Informácia o literatúre reflektujúcej danú problematiku. Využitie maliarskych materiálov v procese maľby a v didaktickom procese.

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Vybrané grafické techniky v kontexte odbornej literatúry. (obsadená)

Selected graphic techniques in the context of professional literature.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny odbornej literatúry venujúcej sa problematike vybraných klasických grafických techník, ktoré sa využívajú pri úprave grafickej dosky - matrice. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať spôsob akým prácu na jednotlivých technikách vybraní autori popisujú v odbornej literatúre používanej v edukačnom procese v súčasnosti. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. V didaktickej časti využije výstup praktickej časti v edukačnom procese.

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Digitálna vizuálna tvorba v exteriéri

Digital Visual Creation Outdoors

Praktická časť práce má pozostávať z návrhu výtvarnej realizácie výstupu v exteriéri (v prírodnom alebo mestskom rámci). Študent použije digitálnu formu výstupu (napr. projekciu, animáciu, digitálne formy grafiky). V didaktickej časti navrhne riešenie projektov pri výučbe v exteriéri mesta alebo v prírode, ktoré by prepojili digitálnu tvorbu z klasickými formami, prípadne rôzne alternatívne formy výučby v plenéri. V teoretickej časti práce študent spracuje teoretické východiská témy ako históriu a súčasnosť digitálnej vizuálnej tvorby určenej pre exteriér.

 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

Experi-mentálna krajina v kontexte slovenskej postmodernej maľby

Experi-mental landscape in the context of slovak postmodern painting

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vytvoriť súrodú sériu experimentálnych maliarskych diel, obsahovo aspoň sčasti prislúchajúcich zvolenej téme. Poslucháč/ka má za úlohu teoreticky zanalyzovať  maliarske princípy a spôsoby zobrazovania v postmodernej a súčasnej slovenskej krajinomaľbe, zosumarizovať autorov a autorky experimentujúcich/e v danom žánri. Cieľom teoretickej časti je taktiež porovnanie témy s významnými maliarskymi počinmi na svetovej scéne. Študent/ka sa pokúsi o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

 

 

Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

Sociálna fotografia na Slovensku 1990-202?

Social documentary photography in Slovakia 1990-202?

Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je zmapovať fotografov a aktérov fotografického diania, ktorí sa zameriavajú na sociálny dokument ako formu vyjadrenia a skúmania spoločenských javov, komunikácie, anomálie. Dôležitým bude nielen popis fotografického jazyka, ale aj podujatí s fotografiami súvisiacimi (výstavy, spolupráce, festivaly, arteterapeutické postupy). Cieľom praktickej časti je vytvorenie ucelenej dokumentárnej fotografickej série/eseje, venujúcej sa jednému sociálnemu fenoménu, ktorý autor považuje za dôležité zviditeľniť/riešiť. V didaktickej časti poslucháč navrhne fotografickú aktivitu vychádzajúcu z praktickej časti.

 

 

Mgr. art. Karin Patúcová-Lunterová, ArtD.

Krajina – otvorený priestor kreativity

Landscape - Open Space of Creativity

Téma odkazuje k výtvarným stratégiám tvorby II. pol. 20.stor. V teoretickej časti poslucháč spracuje tému v kontexte svetového ako aj slovenského umenia. Intervencia do krajiny predpokladá schopnosť narábania s mierkou a kompozičnými variantami objektu, sochy, inštalácie, enviromentu, využijúc prirodzené procesy meniaceho sa prírodného prostredia. Aplikačná časť je východiskom pre výtvarné aktivity uplatnené v procese edukácie. Jednotlivé motívy budú analyzované v didaktickej časti diplomovej práce.

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Výtvarný projekt s prepojením témy krajiny (obsadená)

Art project with the connection of the landscape theme

Diplomová práca má teoreticko-aplikačný charakter. Teoretická časť práce bude rozpracovávať oblasť projektového vyučovania, spôsoby organizácie, hodnotenia a bude zahŕňať oblasť medzipredmetových vzťahov v rámci výtvarného projektu. V aplikačnej časti bude prezentovaný zrealizovaný a zdokumentovaný výtvarný projekt s témou krajina.

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram štátnych skúšok

Informácia o učebniach

Milé študentky a študenti,

verím, že sa od pondelka začneme stretávať osobne v priestoroch našej fakulty.

Pre tvorbu mimo vyučovania budete mať k dispozícii učebňu Š-043 a pre oddych, či štúdium môžete využiť miestnosť Š-125, kde nájdete aj chladničku a počítač so skenerom. Samozrejme môžete využívať aj ostatné rozptylové miestnosti v budove.

Prosím myslite na povolené počty kapacity podľa platných nariadení a dbajte na čistotu, poriadok a ochranu majetku.

Ďakujem a prajem úspešný semester.

TÉZY na štátne skúšky pre akademický rok 2021/2022

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z DIDAKTIKY VÝTVARNEJ VÝCHOVY

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska.

Tvorivosť vo výtvarnej edukácii.

Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii.

Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi.

Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii.

Formálne a neformálne vzdelávania v oblasti výtvarnej edukácie a orientácia v štátnych kurikulách.

Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy a špecifické oblasti jeho vzdelávania.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

PIAGET, J. , NHELDEROVÁ, B. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

SLAVÍK, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, J. Od výrazu k dialoguve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, D. Výtvarná edukácia v pred primárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislava: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7.

VALACHOVÁ, D. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

VALACHOVÁ, D. Didaktika výtvarnej edukácie 1. PdF UMB Banská Bystrica, 2020.0. ISBN  978-80-557-1808-8  (https://publikacie.umb.sk/pedagogicke-vedy/didaktika-vytvarnej-edukacie-1-teoreticke-suvislosti.html)

 

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA A KULTÚRY

Tézy

Umenie prvých civilizácii. 

Umenie klasického antického Grécka a jeho význam pre dejiny európskeho umenia a architektúry. 

Umenie Etruskov a antického Ríma. Ranokresťanské umenie a architektúra. 

Stredoveké umenie. Architektúra, sochárstvo a maliarstvo romaniky a gotiky. 

Architektúra a výtvarné umenie renesancie. 

Architektúra a výtvarné umenie baroka a klasicizmu. 

Architektúra a výtvarné umenie 19. storočia.   Romantizmus, historizmus, realizmus, impresionizmus, postimpresionizmus, secesia. 

Na ceste k modernému umeniu a architektúre. Zrod abstraktného umenia.  

Moderna a avantgarda, umenie medzi dvoma svetovými vojnami. 

Umenie druhej polovice 20. Storočia. Povojnová abstrakcia, konceptuálne prístupy, nástup nových médií. Návraty k figuralizmu.  

Vznik a vývoj moderného výtvarného umenia  na Slovensku v 20.storočí. Najvýznamnejšie osobnosti (Fulla, Galanda). 

 

Literatúra

FOSTER, Hal., Krauss, Rosalind. Umění po roce 1900. Praha: Slovart 2007. ISBN978-80-7209-952-8. 

DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Encyklopedický pruvodce moderním uměním. Praha: Slovart, 1999. ISBN 80-7209-731-8 

GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999. ISBN 8096828304. 

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 2006. (české vydania aj: 1988, 1992, 1997, 2003).  

HUYGHE, R. a kol. Umění pravěku a starověku.  Praha: Odeon, 1967. 

HUYGHE, R. a kol. Umění středověku, Praha: Odeon, 1969. 

HUYGHE, R. a kol.: Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970.  

CHÂTELET, A. – GROSLIER, B. P. Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Praha : Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.  

Kolektív autorov. Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2007. ISBN 978¬80¬8085¬435¬5. 

Kolektív autorov. Architektúra na Slovensku: Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2005 

RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8. 

RUSINOVÁ, Zora. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská národná galéria 2000. ISBN80-8059-031-1. 

BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico, 1998. 

PIJOAN, J. Dejiny umenia I. – X. Bratislava : IKAR, 1998, 1999, 2000. (aj staršie české a slovenské vydania). 

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura historie umění. Praha: Grada Publishing, 2002. 

Umenie sveta, I.-X.diel. Vydavateľstvo Pallas, Bratislava. Roky vydania: 1970/1971/1972/1973/1974/1979. 

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z VÝTVARNÝCH TECHNÍK A TECHNOLÓGIÍ

Tézy

Kresebné techniky a postupy; novodobé kresebné techniky; vývoj kresby; študijná kresba; automatická kresba; anatomická kresba; formát; perspektíva; proporcia; kompozícia; kresba v edukačnom procese.

 

Základné maliarske vyjadrovacie prostriedky; Kompozícia - priestor - perspektíva a zobrazovanie v maľbe; Maliarske materiály, techniky a technológie; Maliarske žánre; Stručná teória farby; Súčasné maliarske možnosti a techniky.

 

Sochárska tvorba (reliéf, voľná socha a socha v architektúre, drobná plastika, site - specific, konceptuálna tvorba, objekt v interiéri  a v  exteriéri, šperk...). Portrét v sochárstve. Antická a renesančná sochárska tvorba, súčasné sochárske tvorivé tendencie. Konštrukčné a obsahové princípy sochárstva. Keramické tvorivé procesy – uplatnenie v praxi, priemyselnej a umeleckej výrobe. Presahy sochárskej tvorby do iných vhodných médií.

 

Vývoj grafických techník od Gutenbergera po súčasnosť; Klasické (remeselné) grafické techniky; Postupy a definície a možnosti vytvárania odtlačku; Spôsoby tlače: tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, tlač cez sito; Výškotlačové grafické techniky: linorez, linoryt, drevorez, drevoryt (xylografia); Hĺbkotlačové grafické techniky lineárne - chemické (mokré): čiarový lept; Hĺbkotlačové grafické techniky lineárne - mechanické (suché): suchá ihla; Hĺbkotlačové grafické techniky plošné - chemické (mokré): akvatinta; Hĺbkotlačové grafické techniky plošné - mechanické (suché): mezzotinta; Úžitková grafika; Bibliofília; Autorská kniha.

 

Počítačová grafika a grafický dizajn – základné grafické výrazové prostriedky vo vizuálnej komunikácii; druhy, formy a metódy tvorby v grafickom dizajne; bitmapová a vektorová grafika, farebné režimy;  farba vo vizuálnej komunikácii – význam a pôsobenie; logotyp a dizajn-manuál; písmo, fonty, ich delenie, typografia, slovenskí a českí typografi; grafické programy – delenie, príklady, využitie v praxi; digitálny obraz – charakteristika, vlastnosti.

 

Fotografia – vývoj techník a technologických postupov, analógový a digitálny proces, základná fotografická technika. Vývoj fotografických žánrov od vzniku fotografie po súčasnosť – charakteristika, používané technológie. Výtvarné umenie a fotografia –koláže, fotoobjekty, plagáty, fotografické inštalácie. Súčasné technologické postupy, manipulácia a postprodukcia.

 

Literatúra

BERGEROVÁ, Xénia, DRAHOŠ, Alojz, KMEŤ, Miloš. O výtvarnej výchove. Bratislava. Vydavateľstvo UK v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4757-0

CAPALDO, Prette. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé Letá, 1982

ŠTOLOVSKÝ, Aleš. Technika farieb. Praha: Polytechnická knižnica Praha,1990

LOSOS, Ludvík. Techniky maľby. Bratislava: Pallas, 1992.

HÉGR, Miloslav. Maľba, materiály a techniky. Praha: Orbis, 1990.

TEPLÝ, Bohumil. O sochárskej reprodukcii. Bratislava: SPN, 1990.

STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství. Praha: REBO Productions, 1996.

Kolektív autorov. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. Storočia. Bratislava: Tatran, 1973.

MATTISON, Steve. Škola keramiky. Bratislava: Slovart, 2004.

CHAVARRIA, Joaquin. Velká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, 1996.

ADLER, Petr a Miloslava  NEUMANNOVÁ  a Anita PELANOVÁ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997.

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umenia. Bratislava: Pallas, 1992.

SPARKE, Penny. Stoletídesignu. Praha: Slovart, 1999.

HARMAN, Doug. Tvorivá digitálna fotografia. Bratislava: Slovart, 2012.

RADA, P. Techniky keramiky. Praha:1990. ISBN 80-85277-47-6

ArtToday, E. L. Smith, , Phaidon, 2007. ISBN :9780714838885

BENCA, Igor. a kol. Trans/mediálny priestor grafiky, Asimilácia vs. originál, 1. vyd. Banská Bystrica : FVU AVU, 2011. 192 s. ISBN 978-80-89078-88-2

BÖHMEROVÁ, Z.,JANČÁR, I. Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava :  GMB a Roman Fečík, 2007. 431 s. ISBN 978-80-88762-90-4

COLDWELL, P. Printmaking a contemporary perspective, London : Black Dog Publishing, 2010. ISBN 978-1-906155-43-8

GARDNER, B., HELLMAN, A. Kniha logotypu. Brno: Computer press, 2013. ISBN 9788025137345.

Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, 2006. ISBN 8072098241.

Kolektív autorov. 1000 grafických prvkov. Bratislava: Slovart, 2011. ISBN 9788073913069.

KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. 2006. ISBN 8096865854.

TWEMLOW, A. K čomu je grafický design? Bratislava: Slovart, 2010. ISBN 9788073910273.

HOURA, M. Jak se dívat na grafiku, 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 199 s. ISBN 14-317-71

KUBAS, J. Techniky umeleckej grafiky, 1.vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 442 s.

KUBIČKA, R., ZELINGER J. Výkladový slovník malížství, grafiky a restaurátorství, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 344 str. ISBN 80-247-9046-7

MALÝ, Z. Grafické techniky pro každého, 1. vyd. Brno: CP Books, a.s, 2005. 62 str. ISBN 80-251-0296-3

NOYCE, R. Printmaking at the Edge, A&C Black, London 2006.  ISBN 978-07-13667-84-4

ŠEVČOVIČ, M. Princípia grafického média v tvorbe slovenských autorov.[online]. 1. vyd. Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 127 s. ISBN 978‐80‐223‐5320‐5

ŠEVČOVIČ, M. Konštitutívne poznatky o grafických technikách. [online]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, 92 s. ISBN 978-80-223-5382-3 

Organic Architecture, Inspired by Nature, Slovart, Bratislava 2010

HANEL, O. Objekt / objekt: metamorfózy v čase. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2001. ISBN 80-7056-095-9.

Slovenský šperk 1961-1991. Bratislava: SNG,1991.

KŘIŽOVÁ, A. Proměny českého šperku na konci 20. Století. Praha: Academia, 2002 ISBN 80-200-0920-5.

WEISSLECHNER, K. Umelecký šperk, dizajn, architektúra. Bratislava: Ateliér Amulet, 2008. ISBN 9788096984107.

HLINKA, J. Medailérstvo na Slovensku, Bratislava Pallas 1996

Italska renesance, Nakladatelstvi Slovart,s.r.o. Praha 2009, preklad Manfred Strnad, ISBN 978-80-7391-337-3

RUHRBERG, K a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství . Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

FIELLOVI, Ch. Design 20. století, edice Ikony. Praha: Slovart, 2003. ISBN 38-228-2575-1.

KAPSOVÁ, E. Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica: Fakulta výtvarných umení, 2002. ISBN 80-8907-804-4.

Donald Strong, Antické umenie, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1970

Giovanni Garbini, Staroveké kultúry blízkeho východu, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1971

Andrew Martindale, Renesancia, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1972

HRABUŠICKÝ, A., MACEK, V. Slovenská fotografia 1925-2000. Bratislava: SNG 2001. ISBN 80-8059-058-3

LAMBERT, G. Dejiny fotografie. Bratislava: Slovart 2010. ISBN 978-80-7391-426-4.

GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: AMU, 2004. ISBN 978-80-7331-014-7.

SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9

 

 

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z METODICKO-DIDAKTICKEJ INTERPRETÁCIE

Tézy

Príprava zameraná na metodickú a didaktickú analýzu v súvislosti so zvoleným edukačným problémom.

Implementácia konkrétneho zadania do edukačného procesu. Návrh na formuláciu cieľov v troch oblastiach (kognitívna, psychomotorická, sociálno-emocionálna), návrh metód na realizáciu, organizáciu, vedenie edukačného procesu so zreteľom na proces a produkt.

Hodnotenie vo výtvarnej výchove. V súvislosti s konkrétnym edukačným problémom študent navrhne vhodné spôsoby externej a internej evalvácie a diagnostiky s dôrazom na proces a produkt.

 

Literatúra

ROESELOVÁ, V.  Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6.

SLAVÍK, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, D., JUHÁSZ MUCHOVÁ, H.  Pregraduálna príprava učiteľov výtvarnej výchovy v praxi. UK Bratislava, 2021, ISBN 978-80-223-5299-4

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/AFX7_Pregradualna_priprava_ucitelov_vytvarnej_vychovy_v_praxi_Valachova_Juhasz_Muchova.pdf

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z METÓD A POSTUPOV V ARTETERAPII

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže v norme a v patológii

Teoretické východisko arteterapeutickej intervencie

Formy arteterapie

Ciele arteterapie v kontexte na vekové a problémové skupiny

Súčasné trendy arteterapie

Diagnostické možnosti v arteterapii

Osobnosť arteterapeuta

Etika arteterapeutického procesu

 

Literatúra

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA,  1997. ISBN 80-7178-146-0.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

ŠICKOVÁ Jaroslava. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0.

ŠICKOVÁ, Jaroslava. Arteterapia - úžitkové umenie. Bratislava: Petrus, 2006.  ISBN 80-89233-40-4.

ŠICKOVÁ. Jaroslava. J.,. Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava:  Terratherapeutica, 2005.  ISBN 80-969376-2-6.

RUBIN, Judit. Přístupy v arteterapii. Praha: Triton, 2008.  ISBN 978-80-7387-093-5.

 

 

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA pre AR 2021/2022

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI PRI ODOVZDÁVANÍ ZÁVEREČNÝCH PRÁC BC. A MGR. ŠTÚDIA pre AR 2021/2022
 

Podľa Harmonogramu štúdia na PdF UK pre AR 2022/2023:

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce TEXTOVEJ ČASTI v pdf do AiSu 20. 4. 2022.

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI  25., 26., 27. apríla 2022, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

 

 

Termín odovzdania diplomovej práce TEXTOVEJ ČASTI v pdf do AiSu 4. 5. 2022. 

Termín odovzdania diplomovej práce PRAKTICKEJ ČASTI 5. a 6. mája 2022, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 20. 4. 2022 (Bc.) alebo 4. 5. 2022 (Mgr.) v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Vyžaduje sa dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie a fotodokumentácia samotnej realizácie praktickej časti.

 

Portfóliá odovzdávate elektronicky vo formáte pdf.

Zimný termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov: 10. 1. 2023.

Zimný termín odovzdania jedného portfólia končiacich magistrov: 10. 1. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive.

Bakalári nahrajú do priečinka s názvom: Portfóliá k bakalárskym prácam 2023

a magistri do priečinka s názvom: Portfóliá k diplomovým prácam 2023.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

 

 

 

ŠTUDENT KONČIACI BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. BAKALÁRSKA PRÁCA

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 20. 4. 2022.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK


a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

V prípade písania iba teoretickej práce, má byť rozsah o 1/3 väčší. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Odporúčané pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Súčasťou teoretickej práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Minimálne 3 aktivity, odporúčaný rozsah jednej aktivity 1 – 4 strany. Teda 3 aktivity na cca 10 - 12 stranách. Návrh didaktického projektu ostáva LEN v návrhu, bez realizovania v praxi. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou bakalárskej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

Rozsah textu „Návrhu didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“ a ,,dokumentácia (návrhu) praktickej časti,, sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti bakalárskej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. PRAKTICKÚ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 20. 4. 2022 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce PRAKTICKEJ ČASTI  25., 26., 27. apríla 2022, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.  

 

3. PORTFÓLIÁ

 

a) Portfólio k bakalárskej práci musí obsahovať:

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti bakalárskej práce 

- popisky s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- stručnú koncepciu praktickej časti

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Zimný termín odovzdania dvoch portfólií elektronicky v pdf. je do 10. 1. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinku s názvom: Portfóliá k bakalárskym prácam 2023

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbory pdf. portfólií boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej práci_2023_kód

(napr: Hraško Janko_Portfólio k bakalárskej práci_2023_3VU15)

priezvisko a meno_Portfólio_2023_kód

(napr: Hraško Janko_Portfólio_2023_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

Kto realizuje len teoretickú prácu, odovzdáva len: b) Portfólio pre obhajobu.

 

ŠTUDENT KONČIACI MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM PREDKLADÁ:

1. DIPLOMOVÁ PRÁCA 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác v elektronickej podobe do AiSu je 4. 5. 2022.

Venujte prosím pozornosť Pokynom pre študentky a študentov k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

 

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Druhá časť pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti má byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum má v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou diplomovej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti a fotodokumentácia výslednej realizácie praktickej časti. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

d) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

Rozsah textu didaktickej časti a dokumentácia praktickej časti sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti diplomovej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

Pozor, záverečná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti, prípadne aplikačnej a výskumnej časti. Pri odovzdávaní nahrávate do AiSu do 4. 5. 2022 v elektronickej podobe teoretickú časť, kde je zdokumentovaná aj praktická časť.

Termín odovzdania diplomovej práce PRAKTICKEJ ČASTI 5. a 6. mája 2022, 9:00 - 14:30 do skladu Š-118.

Práce prevezme pani sekretárka Daniela Jakalová, sekretariát Š-130.

 

Žiadame, aby ste jej na email jakalova@fedu.uniba.sk napísali približný termín, kedy prídete.  

 

Zrealizovanú praktickú časť bude potrebné predstaviť počas obhajoby komisii. Spôsob a termíny, kedy a kam bude treba práce priniesť a pripraviť na prezentáciu pred obhajobou Vám budú upresnené pri zverejnení termínov štátnych skúšok.

 

 

3. PORTFÓLIO

Portfólio k diplomovej práci musí obsahovať:

- dokumentácia výslednej realizácie praktickej časti diplomovej práce 

- popisky s identifikáciou (názov, rozmery, rok, technika...)

- môže obsahovať aj dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie

- stručnú koncepciu praktickej časti

- môže obsahovať aj prehľad tvorby študenta počas štúdia (Výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Zimný termín odovzdania jedného portfólia elektronicky v pdf. je do 10. 1. 2023.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do priečinka s názvom: Portfóliá k diplomovým prácam 2023.

(Prístupy Vám vytvoríme po nahratí záverečných prác do AiSu. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby súbor pdf. portfólia bol pomenovaný v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne):

priezvisko a meno_Portfólio k diplomovej práci_2023_kód 

(napr: Hraško Janko_Portfólio k diplomovej práci_2023_3VU15)

 

K obhajobe môžete priniesť aj vytlačenú verziu portfólia.

ŠVOUČ 2021/2022

Vyhlásenie XIII. ročníka ŠVOUČ

Prihláška

ŠVOUČ organizácia 2021/22

Štatút ŠVOUČ

 

Vyplnené prihlášky zasielajte emailom do 28. 2. 2022 na emailovú adresu katedrovému koordinátorovi pre ŠVOUČ: cinovskyfedu.uniba.sk

 

Zloženie komisie pre ŠVOUČ 2021/2022 na KVV:

 

Predseda a katedrový koordinátor pre ŠVOUČ:

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

 

Členovia komisie:

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD. 

 

 TÉMY ŠVOUČ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

 

MGR. ART. ANABELA SLÁDEK, ARTD. 

 

Kolekcia návrhov na látky 

Grafický návrh kolekcie vzorov na látku inšpirovaných tvorbou súčasných vizuálnych umelcov. 

 

Výučbová hra 

Grafický návrh na interaktívnu výučbovú hru určenú pre tablet. 

 

Grafika a hra 

Grafický návrh a spracovanie hry určenej pre deti. (stolová, kartová, kinetická, logická) 

 

 

ALOJZ DRAHOŠ, PHD., AKAD.  SOCH. 

 

COVID – 19, pocta obetiam pandémie

Navrhni a vytvor autorský priestorový objekt (model v primeranej mierke), použiteľný do vytypovaného prostredia. Zámer - pripomenutie dôsledkov svetovej pandemickej situácie. 

Veľkosť: v závislosti od návrhov

Materiál: recyklovateľné hmoty, plasty, papier, drôt, plech, kov, keramika a iné

 

Svetlo nádeje

Navrhni a vytvor virtuálnu skladbu, alebo alternatívnu priestorovú kompozíciu, viažucu sa na zadanie.

Veľkosť: neurčená

Materiál: voľný

 

Extravagantný funkčný šperk 

Navrhni a vytvor autorský použiteľný výnimočný šperk, prípadne kolekciu šperkov, vhodných pre výnimočné udalosti (napr. rôzne prezentácie, akcie, prehliadky...) Tematické zameranie tvorivého procesu by mohlo byť viazané na konkrétnu udalosť, čím by sa zvýraznila a podporila adresnosť vytvoreného diela. 

Veľkosť: v závislosti od návrhov 

Materiál: recyklovateľné hmoty, plasty, papier, drôt, plech, kov, keramika a iné

 

Archetyp súčasnosti 

Navrhni a vytvor model  architektonicko-dizajnérskej sochy vo voľne zvolenej mierke, v intenciách súčasných svetových trendov, kde sa budú prelínať a vzájomne dopĺňať sochárske, dizajnérske a architektonické prvky.  

 

Cieľom je navrhnúť a vytvoriť nefunkčný, výtvarne zaujímavý priestorový objekt, v  ich  viacfunkčnom prepojení s odkazom na historickú a súčasnú architektúru, dizajn a ich stretávacie roviny najmä v chápaní tvaru a objemu.  

Materiál: papiermasche, kartón, sadra, keramika a iné 

Veľkosť: podľa zvolenej mierky 

 

 

DOC. PHDR. MAGDALÉNA KVASNICOVÁ, PHD. 

 

Genius loci môjho mesta.  

Cieľom bude mapovanie vizuálnych fenoménov, ktoré sa podieľajú na formovaní súčasnej identity vybranej lokality. 

Preklad a interpretácia vybraného teoretického textu z oblasti vizuálneho umenia. 

Teoretická téma podľa vlastného výberu. 

 

 

MGR. ART. NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ, ARTD.

 

Fragmenty figúry

Téma poskytuje možnosť analyzovania súčasnej slovenskej a svetovej figurálnej maľby z hľadiska skúmania aktuálne pôsobiacich výrazných a uznávaných ženských autoriek na výtvarnej scéne. Jej cieľom je zaznamenať maliarskou technikou proces uvažovania v maľbe prostredníctvom psychológie tela a jeho sociálnej prítomnosti. Zobrazovacie prostriedky sú voľné, formát minimálne A1, voľný výber média - akryl, tempera / qvaš, olej na plátne, papieri…

 

Náhoda ako podnet v tvorivom procese

Téma je postavená na skúmaní farebných a priestorových vzťahov v plošnom výtvarnom médiu. Cieľom je vyjadriť hĺbku priestoru v štylizovanej (abstrahujúcej) podobe, formou farebných plôch, experimentálnych perspektív a materiálových kombinácii. 

 

Formát minimálne A1

výtvarné techniky: kombinované techniky - koláž + maliarske a kresliarske techniky

 

PHDR. ĽUBOSLAV MOZA, PHD. 

 

Súčasná slovenská avantgarda 

Definícia avantgardy a jej miesto v umeleckom svete? 

 

Postavenie popsurrealizmu v dnešnom svete 

Aké hodnoty pre dnešok prináša popsurrealizmus? 

 

 

DOC. MARTIN ČINOVSKÝ, PHD. 

 

Veľká prestávka 

Umelecký pohľad na atmosféru počas veľkej prestávky.  

(videodokument) 

 

Cesta do školy 

Krátke video zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Živé predmety 

Animácia predmetov – video, použiteľné ako učebná pomôcka pre žiakov 1. stupňa. (fyzika, chémia, biológia...) 

 

Jeden všedný deň 

Chronologické výtvarné zobrazenie udalostí jedného dňa 

 

Osobnosti Pedagogickej fakulty  

Séria portrétov osobností, ktorí pôsobili na KVV, resp. PdF. 

 

Sen a  skutočnosť 

Cyklus monotypií  

 

 

MGR. PAVOL  BREIER, ARTD. 

 

Slovenský folklór 

Rôzne podoby slovenského folklóru a ľudového umenia vo fotografii.

 

Kresba svetlom

Séria fotografií vytvorená technikou luminografie.  

 

 

MGR. ART. MARTIN ŠEVČOVIČ, ARTD. 

 

Portrét 

Spracovanie problematiky portrétu zobrazujúceho vybrané osobnosti pomocou ľubovoľných výtvarných techník. 

 

Ilustrácia vybraného textu 

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Dôležitým je výber textu, pre ktorý autor výtvarne spracuje ilustráciu, či súbor ilustrácií.  

 

Komiks  v edukácii

Vytvorenie obrazového príbehu pomocou ľubovoľných výtvarných techník použiteľného v edukačnom procese.

 

DOC. MGR. ART. XÉNIA BERGEROVÁ, ARTD. 

 

Maliarska inštalácia

Vytvorte súbor malieb v technike, olej, resp. akryl na plátno, dosku, sololit, ktoré vytvárajú spolu maliarsku inštaláciu na stene, či v priestore. Téma konkrétnej inštalácie je individuálna. Inštaláciu doložíte súborom obrazov a fotodokumentáciou danej inštalácie na stene, resp. v priestore.

 

Maľba príroda

Vytvorte súbor malieb na tému spojenú s prírodou /živou i neživou/, rovnako môže ísť o súbor malieb na tému spojenú s prírodou, ktoré sú uplatniteľné v interiéri, ale môže ísť i o vytvorenie maliarskeho prostredia v prírode, ktoré doložíte súborom malieb a fotodokumentovanou inštaláciou malieb v prírodnom prostredí. Materiál podkladu i maliarskej techniky je voliteľný individuálne, aj experimentálny - napr. prírodné materiály ako blato a pod., či maľba na dreve, plechu....

 

 

Literárna súťaž "Vojenská prísaha"

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému VOJENSKÁ PRÍSAHA.

Súťažné práce v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov (s medzerami) treba vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF posielať do 21. novembra 2021 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk.

Z prihlásených prác, ktoré splnia základné kritériá a budú obsahovať požadované náležitosti, odborná porota rezortu obrany vyberie do finále v každej kategórii po päť najlepších.

Práce, ktoré postúpia do finále, budú v dňoch 1. - 6. decembra 2021 uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk), kde ich verejnosť bude môcť hodnotiť pridelením hlasu.

Výsledky súťaže organizátori zverejnia 8. decembra 2021. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančné prémie 500, 400 a 300 eur. Víťazné práce uverejní rezortný mesačník MO SR Obrana.

V e-mailoch s prácami súťažiaci uvedú základné údaje o autorovi (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) a vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).

Podrobnosti, ďalšie informácie aj formuláre GDPR nájdu na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2021/.

Výzva organizácie Tranzit.sk

Nezávislá organizácia Tranzit.sk so zameraním na súčasné umenie a vzdelávanie, aktívna od roku 2002, predkladá výzvu na nového koordinátora/ ku projektov pre študentov posledných ročníkov, alebo absolventov. 

Bližšie špecifikácie výzvy / pracovnej ponuky nájdete v prílohe v
slovenskom aj anglickom jazyku.

web: http://sk.tranzit.org/sk/o 

Uzávierka prihlášok: 6.11.2021

Dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium

 

Dobrý deň, milé študentky a milí študenti, 

Referát pre európske programy a Erasmus+ UK otvoril výzvu na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester 2021/2022. 

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla do AiS-u cez systém SOP Mobility​Prihlasovanie je otvorené do 10.10.2021.  

Prihlasovať sa môžete iba na univerzity, s ktorými má Vaša katedra uzatvorenú zmluvu o Erasmus+ mobilite študentov – ich zoznam nájdete na webovej stránke fakulty: 

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/rozdelenie-podla-katedier/ 

Informácie o voľných miestach na zahraničných partnerských univerzitách Vám budú vedieť  poskytnúť aj katedroví koordinátori pre Erasmus+: 

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/ 

V prihláške uvádzajte univerzitný mail. Po odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci mail s pokynmi na nahratie dokumentov vyžadovaných k výberovému konaniu (životopis, motivačný list, jazykové certifikáty, mimoškolské aktivity), termín nahratia dokumentov potrebných na zaradenie do výberového konania je do 15.10.2021

V prípade nejasností kontaktujte fakultnú administrátorku programu Erasmus+ PhDr. T. Sojkovú na mailovej adrese: sojkova@fedu.uniba.sk 

Témy záverečných prác pre akademický rok 2022/2023

Postup pre študenta:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať cez fakultný email čo najskôr pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na záverečnú prácu), vyplniť ho elektronicky, poslať emailom pedagógovi. Pedagóg zašle emailom sekretárke KVV, pani Jakalovej (jakalovafedu.uniba.sk).

Deadline na odovzdanie elektronickej verzie prihlášky pedagógovi cez email je streda 27. októbra 2021 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

 

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2022/2023

- názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

- dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy

 

Ak si vyberiete VOĽNÚ TÉMU u konkrétneho pedagóga, je potrebné pripraviť si a predniesť pedagógovi jasnú predstavu, cieľ a názov témy, ktorú chcete spracovať. To znamená, že do 27. 10. 2021  už bude názov témy (v slovenčine a v angličtine) a anotácia v prihláške, aby ju školiteľ elektronicky stihol poslať garantovi na schválenie a potom nahrať do AiSu.

Termíny vychádzajú z Časového harmonogramu záverečných prác PdF UK.

prihláška na záverečnú prácu

kontakt na zamestnancov katedry

 

 

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/2023

Katedra výtvarnej výchovy

 

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Náhoda a spontánnosť v tvorivých výtvarných aktivitách detí a žiakov

Coincidence and spontaneity in the creative artistic activities of children and students

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej a aplikačnej rovine sa práca zaoberá výtvarným experimentom a jeho možným využitím vo výtvarných aktivitách ako potenciálu rozvoja vzťahu k výtvarnej tvorbe.

 

Prežívanie pandemickej situácie vo výtvarnom zobrazení detí a mládeže

Experiencing of the pandemic situation in the artistic expression of children and youth

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Akčný pedagogický výskum sa zaoberá sledovaním výtvarného zobrazenia pandémie a záťažových situácií v rôznych vekových kategóriách aktérov. Okrem analýzy výtvarných produktov prostredníctvom výtvarných kritérií je nutné zrealizovať  a analyzovať rozhovor s aktérmi.

 

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

 

Mesto, v ktorom žijem.

The city, where I live.

Anotácia: Výskum potenciálu výtvarnej výchovy pri  výuke  regionálnej výchovy a formovaní individuálneho vzťahu  žiakov základných škôl k bydlisku.

 

Voda a človek. Využitie témy v oblasti výtvarnej a environmentálnej výchovy.

Water and man. Use of the topic in art and environmental education.

Anotácia: Voda ako téma i ako médium ponúka mnohostranný interpretačný potenciál, využiteľný vo výtvarných aktivitách detí v rámci výtvarnej a environmentálnej výchovy. Predmetom práce bude aplikácia výtvarných prostriedkov  pri návrhu edukačného projektu v rámci environmentálnej výchovy pre vybraný stupeň vzdelávania.

 

Veci, ktoré už nepotrebujem

Things I no longer need

Anotácia: Práca sleduje ekologické aspekty vo výtvarnej výchove. Predmetom teoretickej časti bude tvorba autorov, využívajúcich odpad a recykláciu (súčasný junk art), ktorá bude východiskom návrhu a realizácie výtvarného projektu v rámci praktickej a didaktickej časti.

 

Architektonické dedičstvo vo výtvarnej výchove.

Architectural heritage  in art education.

Anotácia: Cieľom práce bude  zapojiť tému stavebného dedičstva do vyučovania výtvarnej výchovy prostredníctvom vytvorenia detského ilustrovaného sprievodcu dejinami architektúry na území Slovenska.

 

Voľná téma

Cieľ: študent  môže navrhnúť vlastnú tému školiteľke so zameraním na kultúrne dedičstvo.

 

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

 

Detské výtvarné výrazové prostriedky v tvorbe profesionálnych výtvarníkov

Childlike artistic means of expressions used by professional artists

Hľadanie a analýza diel svetových výtvarných umelcov s prvkami detských výrazových prostriedkov. Štylizácia a znakovosť detskej kresby v umení.

 

Svetlo a tieň

Light and shade

Svetlo a tieň v dielach výtvarného umenia. Vytvorenie didaktickej pomôcky na vysvetlenie fyzikálnych vlastností svetla pre deti predškolského veku.

 

Schola ludus

Schola ludus

Vytvorenie autorskej knihy, ktorá by hravou výtvarnou formou napĺňala základné atribúty učebnice.

 

Scénografia bábkového divadla pre deti predškolského veku

Puppet Theatre Scenography for Preschoolers

Výtvarné návrhy scény a postáv bábkového divadla na konkrétnu rozprávku, ktorá by bola zároveň didaktickou pomôckou.

 

Svet dospelých očami detí  ̶  svet detí očami dospelého

Adult´s World Through the Eyes of Children - Children's World Through the Eyes of an Adult

Súčasnými výtvarnými prostriedkami vyjadriť záujmy a problémy detí predškolského veku a ich vzťah k okolitému svetu dospelých. Ako dospelí chápu problémy detí.

Konfrontácia výtvarných výrazových prostriedkov detí a dospelého výtvarníka.

 

Voľná téma

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

 

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

Portrét naprieč dejinami maliarstva

A portrait across the history of painting

Zobrazenie a funkcia portrétu v jednotlivých obdobiach v histórii maliarstva.

 

Fenomén farby v maliarstve

The phenomenon of color in painting

Vnorenie sa do témy farby v maliarstve, pohľad na tento fenomén z rôznych aspektov – funkcia, technologické aspekty, symbolika a pod.

 

Maľba v kontextoch architektúry

Painting in the context of architecture

Maľba ako súčasť architektúry, pohľad z histórie /napr. sakrálne – freska a pod.../ i v súvislostiach súčasnej architektúry.

 

Citácie a parafrázy

Quotes and paraphrases

Hľadanie témy citácii a parafrázy naprieč maliarskou históriou po súčasnosť.

 

Voľná téma

Voľná téma po konzultácii so školiteľom

 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

 

Slovenská moderna v maľbe

Slovak modern Painting

Anotácia: Poslucháč/ka má za úlohu zanalyzovať princípy modernistického maliarskeho stvárnenia slovenských autorov a autoriek daného obdobia a aplikovať problematiku do didaktického procesu. Praktická časť má zmysluplne dopĺňať teoretickú.

 

Ženy - maliarky

Women - Painters

Anotácia: Poslucháč/ka sa zameria na analýzu maliarskej tvorby žien na poli slovenskej modernej a postmodernej maľby. Zosumarizuje autorky a dané témy, ktorými sa zaoberali a opíše svoj praktický výstup. Problematiku genderu sa pokúsi zmysluplne uplatniť v didaktickom procese.

 

Vizuálna identita Galandovcov

Visual Identity of Galanda crew

Anotácia: Poslucháč/ka má za úlohu zadefinovať obdobie tvorby a zosumarizovať témy a princípy tvorby skupiny galandovcov. Praktická obrazová časť bude zmysluplne dopĺňať problematiku. Problematiku je potrebné začleniť do didaktického procesu.

 

Figurálna expresia v slovenskej maľbe

Figural Expressivity in Slovak painting

Anotácia: Poslucháč/ka má za úlohu zanalyzovať maliarske princípy a zobrazovania vo figurálnej tvorbe slovenských autorov/autoriek naprieč 20. tym storočím. Prakticky vytvorí príbuznú kolekciu obrazov. Pokúsi sa o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

 

Voľná téma

Anotácia: Poslucháč/ka si zvolí vlastnú tému diplomovej práce, ktorú bude môcť spracovať po konzultácii s pedagógom.

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

Dizajn detského časopisu

Children's Magazine Design

anotácia: Praktická časť práce pozostáva z grafického návrhu formy periodika - časopisu, určeného pre deti na prvom stupni ZŠ. Má obsahovať graficky spracované hry a autorské ilustrácie, prípadne krátke ilustrované príbehy. V teoretickej časti práce študent spracuje tematiku detských časopisov zameranú na dizajn, históriu a súčasný stav problematiky, jej špecifiká a potenciál rozvoja psychomotorických schopností a detskej kreativity prostredníctvom detského periodika.

cieľ: Cieľom práce je vytvoriť vizuálne, graficky a obsahovo pútavé médium v súčasnej forme detského časopisu, ktorá by bola vhodná na rozvoj detskej tvorivosti.

 

Ako vzniká farba

How Color is Created

anotácia: Praktická časť práce pozostáva z návrhu didaktickej pomôcky určenej na výučbu výtvarnej výchovy, ktorá by priblížila vlastnosti farieb a možnosti tvorby žiakom, ktorí sa učia s farbami pracovať, miešať ich a tvorivo využívať. Didaktická pomôcka by pozostávala z pracovného zošita s tvorivými úlohami a učebného materiálu približujúceho teóriu farieb prostredníctvom vhodných ilustrácii postupov. Teoretickej časti práce študent spracuje teoretické východiská tvorby didaktickej pomôcky a teóriu farieb a históriu foriem výučby farby.

cieľ: Cieľom práce je vytvorenie návrhu didaktickej pomôcky zameranej na proces výučby farby, ktorá by bola vizuálne, graficky a obsahovo pútavá. 

 

Urbánna digitálna ilustrácia

Urban Digital Illustration

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série digitálnych ilustrácií na tému  vybraného urbánneho priestoru a architektúry. Teoretická časť vychádza z literatúry a dostupných zdrojov zaoberajúcich sa novou formou digitálnej ilustrácie - grafiky na Slovensku a vo svete.

cieľ: Cieľom práce je autorská séria prác a zároveň návrh aplikácia formy digitálnej ilustrácie do výtvarnej výchovy a tým priblíženie konkrétnej formy počítačovej grafiky žiakom.

 

Prírodné motívy v náučnej ilustrácii

Nature Motives in Illustration

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série digitálnych ilustrácií na prírodné motívy plniacich náučnú funkciu.

Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti ilustrácie a grafického dizajnu a jej náučného potenciálu.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov autorských náučných ilustrácií inšpirovaných prírodným motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

 

Voľná téma 

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

Grafické techniky používane pri tlači z výšky a ich využitie u slovenských autorov.

The printmaking techniques used by relief printing and their use by Slovak authors.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny výškotlačových grafických techník. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Chemické procesy využívané pri úprave matrice a ich implementácia v tvorbe vybraných slovenských vizuálnych umelcov.

The Chemical processes used in matrix modification and their implementation in the artistic work of selected Slovak visual artists.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny takzvaných mokrých grafických procesov, ktoré sa využívajú pri príprave grafickej dosky. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Grafické techniky používane pri tlači z hĺbky a ich využitie u slovenských autorov. (obsadená)

The printmaking techniques used by intaglio printing and their use by Slovak authors.

Téma sa upriamuje na sledovanie množiny hĺbkotlačových grafických techník. Jej cieľom je tieto popísať a sledovať výskyt ich použitia v tvorbe u vybraných slovenských autorov. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Netradičné polohy kresby.

The Unconventional Positions of Drawing.

Téma sa upriamuje na sledovanie výskytu média kresby so zameraním sa na jeho možné polohy a rozmanitosť formy. Cieľom je sledovať najmä jej využitie mimo areál klasických výtvarných médií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri realizácii, alebo návrhu realizácie buď didaktickej pomôcky, alebo výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Využitie ostrosti a neostrosti zobrazenia  ako výrazového prostriedku vo fotografickej tvorbe

Focusing and Unfocusing as the Means of Expression in the Photographic Art

Anotácia:  Praktickú časť práce bude tvoriť súbor fotografií využívajúcich fotografické výrazové prostriedky

Teoretická časť sa bude zaoberať rôznymi fotografickými výrazovými prostriedkami, ich popisom, technickým prevedením a ich aplikáciou v tvorivom procese

 Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Cieľom práce je popis a zhodnotenie možností a významu špecifických výrazových fotografických prostriedkov vo fotografickej tvorbe

 

Súčasná slovenská dokumentárna fotografia

Slovak Contemporary Documentary Photography 

Anotácia: Praktická časť práce bude séria dokumentárnych fotografií.

Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Teoretická časť bude popisovať dokumentárnu fotografickú tvorbu na Slovensku, jej zasadenie do širších historických súvislostí a rôznych tendencií v súčasnej fotografickej tvorbe

Cieľom práce je zmapovanie a analýza súčasnej dokumentárnej tvorby na Slovensku, rôzne tendencie a trendy v tejto oblasti

 

Aranžovaná a inscenovaná fotografia na Slovensku

Staged and Arranged   Photography in Slovakia

Anotácia: Praktickú časť práce bude tvoriť súbor aranžovaných (inscenovaých) fotografií.

Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Teoretická časť : Práca mapuje a analyzuje túto oblasť fotografickej tvorby slovenských autorov so zameraním najmä na 70. a 80. roky 20. storočia (Slovenská nová vlna) a zaraďuje ju do historických súvislostí

Cieľom práce je zhodnotenie významu tejto tvorby v rámci dejín slovenskej fotografie.

 

Mestský priestor vo fotografii

Urban Space in Photography

Anotácia:  Praktickú časť práce bude tvoriť súbor fotografií mesta, mestskej krajiny

 Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Teoretická časť : Práca sa bude zaoberať fotografiou mesta ako  mestskej krajiny , mestského verejného priestoru a zmapovaním súčasnej tvorby v tejto oblasti

Cieľom práce je analýza a rozbor špecifík fotografie mesta  v kontexte súčasných tendencií fotografickej tvorby

 

Voľná téma

Téma bakalárskej práce na poslucháčom / poslucháčkou zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

 

Svetlo nádeje

Light of hope

Anotácia: Téma má širokospektrálny rozmer, ale v rámci nej je priestor aj na výtvarnú reakciu na súčasnú svetovú pandemickú situáciu, ktorá priamo alebo nepriamo zasiahla každého obyvateľa tejto planéty. Návrh zadania, svetlo nádeje  sa dá chápať ako očakávanie všeobecnej lepšej zdravotnej budúcnosti každého jedinca, s čím má akákoľvek ľudská aktivita priamu súvislosť, edukačné procesy nevynímajúc.

Vo výtvarnom spracovaní tu majú priestor prvoplánové, ale aj odvodené varianty ako napríklad: Nádej, Svetlo, Spolupatričnosť...

Odporúčaná teoretická časť:  Mala by sa dotýkať problematiky v oblasti školstva.

Môže to byť reliéfna skladba alebo študent môže navrhnúť vhodný konceptuálny projekt.

Materiálové a rozmerové parametre sa budú odvíjať od  konkrétneho návrhu. 

 

Impulz

Impulse

Anotácia: Uplatnenie impulzu svetla vo výtvarnom prejave. Navrhni a vytvor dizajnérsky projekt, vhodný aj pre edukačné zariadenia napr. svetelné teleso, plochu, zakomponovanú do interiéru s uplatnením princípov op-artu. Jeho využitie by bolo vhodné aj v pedagogickom procese.

Odporúčaná teoretická časť:  Op-art a súčasnosť. 

Materiál: glazovaná keramika, drevo, sklo, kov, umelé materiály....

Veľkosť: voľná

Úžitkové doplnky na tému:

 

Odkaz slovenskej ľudovej tvorby a jej uplatnenie aj v didaktickom procese 

The legacy of Slovak folk art and its application in the didactic process

Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť sady úžitkových dizajnérskych doplnkov, inšpirovaných slovenskou ľudovou tvorbou, vhodných aj pre školské a záujmové zariadenia.

Odporúčaná teoretická časť: Prínos úžitkovej ľudovej tvorby a jej uplatnenie vo výchove mládeže.

Rozmer: voľný
Materiál: keramika, sadra, umelé hmoty, textil....

 

Rovnováha

Balance

Anotácia: Téma sa dotýka environmentálnej problematiky, ktorá má upozorniť na ohrozenú krehkosť rovnováhy v prírode, ktorú človek stále viac a viac vďaka svojmu pohodlnému a konzumnému spôsobu života porušuje. Dôsledky takého správania sa sú čim ďalej výraznejšie.

Zámerom zadania je na túto situáciu nejakým spôsobom upozorniť, nielen veľké korporácie, ale aj bežného človeka, ktorý v danej problematike môže tiež veľa prospešného urobiť.

Výtvarné spracovanie diela, ktoré upozorní na takýto zámer je veľmi náročné, ale myslím si, že aj veľmi potrebné.

Navrhni a vytvor priestorový alebo plošný objekt, ktorý by niesol znaky, ktoré upozorňujú na naše ohrozené životné prostredie.

Odporúčaná teoretická časť:  Význam ochrany životného prostredia a jeho šírenie v pedagogickom procese.

Rozmer: voľný
Materiál: papiermasche,  odpadové umelé hmoty, rôzny odpadový materiál,....

 

Voľná téma

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

 

Význam štúdie ľudskej postavy v antickom umení

The significance of the study of the human body in antiquity art

Anotácia: Antické umenie vo svojom vývoji priviedlo zobrazenie ľudskej postavy temer k dokonalosti. Na akých princípoch pracovalo. Ako prebiehalo školenie umelcov. Zamyslenie nad figurálnou zdatnosťou v dnešnom umení.

 

Láska v európskej maľbe od renesancie po dnešok

Love in European paintings: from renaissance until the contemporary

Anotácia: Láska imanentná, zmyselná, duševná. Jej prejav cez zrak, gesto a podobne. Spracovanie jej príbehov v obrazoch umelcov. Uplatnenie tejto témy v danej spoločnosti.

 

Protiklady v umení renesancie a baroka

Contrast in renaissance and baroque art

Anotácia: Čo viedlo spoločnosť v danej dobe ku vzniku uvedených umeleckých slohov. Prečo a ako sa rozlišovali najmä v architektúre, maľbe a sochárstve.

 

Prelomové momenty gotickej a renesančnej architektúry

Significant moments in ghotic and renaissance architecture

Anotácia: Gotika i renesancia patria k prelomovým obdobiam  vývoja dejín umenie. Aké sú súvislosti pri vzniku každého umeleckého slohu. Čo spôsobilo iný pohľad na architektúru v renesancii. Od naivity a úprimnosti k remeselnej dokonalosti.

 

Voľná téma

 

 

 

TÉZY na štátne skúšky pre akademický rok 2020/2021

 

Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska.

Tvorivosť vo výtvarnej edukácii.

Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii.

Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi.

Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii.

Formálne a neformálne vzdelávania v oblasti výtvarnej edukácie a orientácia v štátnych kurikulách.

Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy a špecifické oblasti jeho vzdelávania.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02550-3

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2010. ISBN 978-80-89431-41-0.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02549-7.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-89431-43-4.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-89431-22-3.HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA.  Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, 1991. ISBN 80-7066-368-5.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1995.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodováníve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1994.

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

ROESELOVÁ, Věra.  Proudyve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6.

SLAVÍK, Ján.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialoguve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v pred primárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7.

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

Štátne vzdelávacie programy: www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej

 

 

Štátna skúška z dejín výtvarného umenia a kultúry

Tézy

Umenie prvých civilizácii.

Umenie klasického antického Grécka.

Umenie Etruskov a antického Ríma.

Umenie stredoveku.

Umenie renesancie

Umenie baroka

Umenie prvej polovice 19. storočia

Umenie druhej polovice 19. storočia

Moderna a avantgarda, umenie medzi dvoma svetovými vojnami

Umenie v prvých rokoch po Druhej svetovej vojne

Rozvoj abstrakcionizmu a návrat k figuralizmu

Architektúra dvadsiateho storočia

Umenie v postmodernej dobe

Solitérne osobnosti výtvarného umenia

 

Literatúra

FOSTER, Hal., Krauss, Rosalind. Umění po roce 1900. Praha: Slovart 2007. ISBN978-80-7209-952-8.

GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999. ISBN 8096828304.

KESNER, Ladislav. Vizuálni teorie. Jinočany: HaH, 2005. ISBN 8073190540.

Kolektív autorov. Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2007. ISBN 978¬80¬8085¬435¬5.

RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

RUSINOVÁ, Zora. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská národná galéria 2000. ISBN80-8059-031-1.

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 2006. (české vydania aj: 1988, 1992, 1997, 2003).

CHÂTELET, A. – GROSLIER, B. P. Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Praha : Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico, 1998.

PIJOAN, J. Dejiny umenia I. – X. Bratislava : IKAR, 1998, 1999, 2000. (aj staršie české a slovenské vydania).

 

 

Štátna skúška z výtvarných techník a technológií

Tézy

Kresebné techniky a postupy; novodobé kresebné techniky; vývoj kresby; študijná kresba; automatická kresba; anatomická kresba; formát; perspektíva; proporcia; kompozícia; kresba v edukačnom procese.

 

Základné maliarske vyjadrovacie prostriedky; Kompozícia - priestor - perspektíva a zobrazovanie v maľbe; Maliarske materiály, techniky a technológie; Maliarske žánre; Stručná teória farby; Súčasné maliarske možnosti a techniky.

 

Sochárska tvorba (reliéf, voľná socha a socha v architektúre, drobná plastika, site - specific, konceptuálna tvorba, objekt v interiéri  a v  exteriéri, šperk...). Portrét v sochárstve. Antická a renesančná sochárska tvorba, súčasné sochárske tvorivé tendencie. Konštrukčné a obsahové princípy sochárstva. Keramické tvorivé procesy – uplatnenie v praxi, priemyselnej a umeleckej výrobe. Presahy sochárskej tvorby do iných vhodných médií.

 

Vývoj grafických techník od Gutenbergera po súčasnosť; klasické (remeselné) grafické techniky; postupy a definície a možnosti vytvárania odtlačku; spôsoby tlače: tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, tlač cez sito; výškotlačové grafické techniky techniky linorez, linoryt, drevorez, drevoryt (xilografia); hĺbkotlačové grafické techniky techniky lineárne - chemické (mokré): čiarový lept; hĺbkotlačové grafické techniky techniky lineárne - mechanické (suché): suchá ihla; hĺbkotlačové grafické techniky techniky plošné - chemické (mokré): akvatinta; hĺbkotlačové grafické techniky plošné - mechanické (suché): mezzotinta; úžitková grafika; bibliofília; autorská kniha.

 

Počítačová grafika a grafický dizajn – základné grafické výrazové prostriedky vo vizuálnej komunikácii; druhy, formy a metódy tvorby v grafickom dizajne; bitmapová a vektorová grafika, farebné režimy;  farba vo vizuálnej komunikácii – význam a pôsobenie; logotyp a dizajn-manuál; písmo, fonty, ich delenie, typografia, slovenskí a českí typografi; grafické programy –delenie, príklady, využitie v praxi; digitálny obraz – charakteristika, vlastnosti.

 

Fotografia – vývoj techník a technologických postupov, analógový a digitálny proces, základná fotografická technika. Vývoj fotografických žánrov od vzniku fotografie po súčasnosť – charakteristika, používané technológie. Výtvarné umenie a fotografia –koláže, fotoobjekty, plagáty, fotografické inštalácie. Súčasné technologické postupy, manipulácia a postprodukcia.

 

Literatúra

 

BERGEROVÁ, Xénia, DRAHOŠ, Alojz, KMEŤ, Miloš. O výtvarnej výchove. Bratislava. Vydavateľstvo UK v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4757-0

CAPALDO, Prette. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé Letá, 1982

ŠTOLOVSKÝ, Aleš. Technika farieb. Praha: Polytechnická knižnica Praha,1990

LOSOS, Ludvík. Techniky maľby. Bratislava: Pallas, 1992.

HÉGR, Miloslav. Maľba, materiály a techniky. Praha: Orbis, 1990.

TEPLÝ, Bohumil. O sochárskej reprodukcii. Bratislava: SPN, 1990.

STADLER, Wolfgang. Dějinysochařství. Praha: REBO Productions, 1996.

Kolektív autorov. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. Storočia. Bratislava: Tatran, 1973.

MATTISON, Steve. Škola keramiky. Bratislava: Slovart, 2004.

CHAVARRIA, Joaquin. Velká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, 1996.

ADLER, Petr a Miloslava  NEUMANNOVÁ  a Anita PELANOVÁ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997.

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umenia. Bratislava: Pallas, 1992.

SPARKE, Penny. Stoletídesignu. Praha: Slovart, 1999.

ŠMOK, Jan. Za tajomstvami fotografie. Martin: Osveta, 1975.

MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta, 1985.

HARMAN, Doug. Tvorivá digitálna fotografia. Bratislava: Slovart, 2012.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Černobílá fotografie. Praha: Zoner Press, 2013.

RADA, P. Techniky keramiky. Praha:1990. ISBN 80-85277-47-6

ArtToday, E. L. Smith, , Phaidon, 2007. ISBN :9780714838885

BENCA, Igor. a kol. Trans/mediálny priestor grafiky, Asimilácia vs. originál, 1. vyd. Banská Bystrica : FVU AVU, 2011. 192 s. ISBN 978-80-89078-88-2

BÖHMEROVÁ, Zuzana – JANČÁR Ivan. Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava :  GMB a Roman Fečík, 2007. 431 s. ISBN 978-80-88762-90-4

COLDWELL, Paul. Printmaking a contemporary perspective, London : Black Dog Publishing, 2010. ISBN 978-1-906155-43-8

GARDNER, Boll; HELLMAN, Anne. Kniha logotypu. Brno: Computer press, 2013. ISBN 9788025137345.

Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, 2006. ISBN 8072098241.

Kolektív autorov. 1000 grafických prvkov. Bratislava: Slovart, 2011. ISBN 9788073913069.

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. 2006. ISBN 8096865854.

TWEMLOW, Alice. K čomu je grafický design? Bratislava: Slovart, 2010. ISBN 9788073910273.

HOURA, Miroslav. Jak se dívat na grafiku, 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 199 s. ISBN 14-317-71

HUGHES, Ann d´Arcy – VERNON-MORRIS, Hebe. Printmaking – Traditional and contemporary techniques, Mies : RotoVision Book, 2008. ISBN 978-2-940361-53-3

KUBAS, J. Techniky umeleckej grafiky, 1.vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 442 s.

KUBIČKA, Roman – ZELINGER Jiří. Výkladový slovník malížství, grafiky a restaurátorství, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 344 str. ISBN 80-247-9046-7

MALÝ, Zbyněk. Grafické techniky pro každého, 1. vyd. Brno: CP Books, a.s, 2005. 62 str. ISBN 80-251-0296-3

NOYCE, Richard. Printmaking at the Edge, A&C Black, London 2006.  ISBN 978-07-13667-84-4

GRABOWSKI, Beth – FICK, Bill. Printmaking : A Complet Guide to Materials and Processes, London : Laurence King, 2009. 240 s. ISBN 978-1-85669-600-5

Organic Architecture, Inspired by Nature, Slovart, Bratislava 2010

HANEL, Olaf. Objekt / objekt: metamorfózy v čase. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2001. ISBN 80-7056-095-9.

Slovenský šperk 1961-1991. Bratislava: SNG,1991.

KŘIŽOVÁ, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. Století. Praha: Academia, 2002 ISBN 80-200-0920-5.

WEISSLECHNER, Karol. Umelecký šperk, dizajn, architektúra. Bratislava: Ateliér Amulet, 2008. ISBN 9788096984107.

Hlinka, J.: Medailérstvo na Slovensku, Bratislava Pallas 1996

Italska renesance, Nakladatelstvi Slovart,s.r.o. Praha 2009, preklad Manfred Strnad, ISBN 978-80-7391-337-3

RUHRBERG, Karl a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství . Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

FIELLOVI, Charlotte a Peter. Design 20. století, edice Ikony. Praha: Slovart, 2003.

ISBN          38-228-2575-1.

KAPSOVÁ, Eva. Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica: Fakulta výtvarných umení, 2002. ISBN 80-8907-804-4.

Donald Strong, Antické umenie, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1970

Giovanni Garbini, Staroveké kultúry blízkeho východu, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1971

Andrew Martindale, Renesancia, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1972

 

 

Štátna skúška z metodicko-didaktickej interpretácie

Tézy

Príprava zameraná na metodickú a didaktickú analýzu v súvislosti so zvoleným edukačným problémom.

Implementácia konkrétneho zadania do edukačného procesu. Návrh na formuláciu cieľov v troch oblastiach (kognitívna, psychomotorická, sociálno-emocionálna), návrh metód na realizáciu, organizáciu, vedenie edukačného procesu so zreteľom na proces a produkt.

Hodnotenie vo výtvarnej výchove. V súvislosti s konkrétnym edukačným problémom študent navrhne vhodné spôsoby externej a internej evalvácie a diagnostiky s dôrazom na proces a produkt.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02550-3

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2010. ISBN 978-80-89431-41-0.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02549-7.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-89431-43-4.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-89431-22-3.

HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA.  Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, 1991. ISBN 80-7066-368-5.

HAZUKOVÁ, Hana.  Přípravaučitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1995.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1994.

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

ROESELOVÁ, Věra.  Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6.

SLAVÍK, Ján.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v pred primárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7.

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

Štátne vzdelávacie programy: www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej

 

 

Štátna skúška z metód a postupov v arteterapii

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže v norme a v patológii

Teoretické východisko arteterapeutickej intervencie

Formy arteterapie

Ciele arteterapie v kontexte na vekové a problémové skupiny

Súčasné trendy arteterapie

Diagnostické možnosti v arteterapii

Osobnosť arteterapeuta

Etika arteterapeutického procesu

 

Literatúra

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA,  1997. ISBN 80-7178-146-0.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

ŠICKOVÁ Jaroslava. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0.

ŠICKOVÁ, Jaroslava. Arteterapia- úžitkové umenie. Bratislava: Petrus, 2006.  ISBN 80-89233-40-4.

ŠICKOVÁ. Jaroslava. J.,. Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava:  Terratherapeutica, 2005.  ISBN 80-969376-2-6.

RUBIN, Judit. Přístupy v arteterapii. Praha: Triton, 2008.  ISBN 978-80-7387-093-5.

 

 

Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác

Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia

Tieto náležitosti sa môžu meniť z dôvodu pandemickej situácie, preto sledujte prosím aktualizácie. 

 

Podľa Harmonogramu štúdia na PdF UK pre 2020/2021:

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce 21. 4. 2021.

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce 5. 5. 2021. 

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu. Treba to mať upresnené v zadaní práce v AiSe.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 21. 4. 2021 (Bc.) alebo 5. 5. 2021 (Mgr.) 

 

Portfóliá odovzdávate elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov 9. 8. 2021. (letný termín)

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich magistrov 9. 8. 2021. (letný termín)

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2021.

Bakalári nahrajú do Portfóliá k bakalárskym prácam 2021

a magistri do Portfóliá k diplomovým prácam 2021.

(Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej/diplomovej práci_2021_kód 

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k bakalárskej práci_2021_ 2VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2021_kód 

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2021_ 2VJ15)

 

 

 

Študent končiaci bakalárske štúdium predkladá:

1. teoretickú časť bakalárskej práce

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác do 21. 4. 2021.

Záverečné práce sa budú odovzdávať v elektronickej forme a v tlačenej forme podľa vývoja pandemickej situácie.  


a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

V prípade písania iba teoretickej práce, má byť rozsah o 1/3 väčší. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Odporúčané pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Súčasťou teoretickej práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Minimálne 3 aktivity, odporúčaný rozsah jednej aktivity 1 – 4 strany. Teda 3 aktivity na cca 10 - 12 stranách. Návrh didaktického projektu ostáva LEN v návrhu, bez realizovania v praxi. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou teoretickej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti, alebo realizácie praktickej časti, ak ju bolo možné realizovaťProsíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

Rozsah textu Návrhu didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách a ,,dokumentácia (návrhu) praktickej časti,, sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti bakalárskej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. praktickú časť

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu. Treba to mať upresnené v zadaní práce v AiSe.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 21. 4. 2021.

 

3. portfóliá

a) Portfólio k bakalárskej práci musí obsahovať:

dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti

- dokumentácia praktickej časti bakalárskej práce ak je realizovaná

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

Portfóliá odovzdávate len elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov 9. 8. 2021. (letný termín)

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2021 tam do zložky Portfóliá k bakalárskym prácam 2021.

 (Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej práci_2021_kód

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k bakalárskej práci_2021_ 3VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2021_kód

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2021_ 3VJ15)

 

 

Študent končiaci magisterské štúdium predkladá:

1. teoretická diplomová práca 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác je  5. 5. 2021.

Záverečné práce sa budú odovzdávať v elektronickej forme a v tlačenej forme podľa vývoja pandemickej situácie.  

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Druhá časť pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti mal byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum mal v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa budú akceptovať aj dôkladne vypracované NÁVRHY, ak sa nestihol ZREALIZOVAŤ. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou teoretickej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti, alebo realizácie praktickej časti, ak ju bolo možné realizovaťProsíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

d) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

Rozsah textu didaktickej časti a dokumentácia (návrhu) praktickej časti sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti diplomovej práce.

 

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

 

2. praktická časť

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu. Treba to mať upresnené v zadaní práce v AiSe.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 5. 5. 2021.

 

3. portfóliá

a) Portfólio k diplomovej práci musí obsahovať:

dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti

- dokumentácia praktickej časti diplomovej práce ak je realizovaná

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (Výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Portfóliá odovzdávate len elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich magistrov 9. 8. 2021. (letný termín)

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2021 tam do zložky Portfóliá k diplomovým prácam 2021.

 (Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k diplomovej práci_2021_kód 

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k diplomovej práci_2021_ 2VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2021_kód 

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2021_ 2VJ15)

 

 

Súťaž "BOJ S PANDEMIÍ"

Česká konferencia rektorov a Univerzita Karlova spolu so Slovenským inštitútom v Prahe realizujú súťaž na výtvarný projekt a jeho prehliadku "BOJ S PANDEMIÍ".

Viac informácii nájdete tu >>> https://www.worldart.cz/soutez-boj-s-pandemii/ 

 

 

Erazmus+

Referát pre európske programy a Erasmus+ RUK otvoril výzvu na prihlasovanie sa študentov na študentské mobility Erasmus+ stáž na akademický rok 2021/2022 (na zimný aj letný semester).   Výzva je otvorená od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. 

Prihláška na mobilitu štúdium

Všeobecné podmienky pre účasť na stáži sú uvedené na stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/:

- študent musí byť zapísaný na štúdium v internej alebo externej forme PdF UK bez ohľadu na štátne občianstvo (SR, EÚ, tretie krajiny),

- minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace.

 

ERASMUS+ štúdium 

na akademický rok 2021/2022.

 

Prihlasovanie na študentské mobility iba cez Mobility Online.

Do online prihlášky sa prihlásite s menom a heslom ako do AiS-u. 

 

termín predĺžený DO 28. FEBRUÁRA 2021

Po tomto termíne sa už nebude možné prihlásiť.

 

Informácie o  Erasmus+ štúdium  nájdete na stránke:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-studium-sms/

ŠVOUČ 2020/2021

Vyhlásenie XII. ročníka
Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti,

(ďalej len ŠVOUČ),

v akademickom roku 2020/2021 na Katedre výtvarnej výchovy Pdf UK.

Lehota na podanie prihlášky študentom do 26. 2. 2021 na email: jakalovafedu.uniba.sk 

viac informácií:

Harmonogram realizácie ŠVOUČ na AR 2020/2021

všetky ďalšie informácie o ŠVOUČ a PRIHLÁŠKA

 

Témy ŠVOUČ  2020/2021

 

Doc.  Mgr. Art. Xénia Bergerová 

1. Prirodzenosť - príroda

2. Môj mikrokozmos 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD

1. Hlava ako objekt, sochársky portrét, autoportrét, karikatúra....

Práca sa môže formálne pohybovať od realistického zobrazenia hutného portrétu v klasických materiáloch (sadra, drevo, kameň) až po znakové alebo archetypálne uchopenie transparentného objektu v rôznorodých materiáloch.

2. Telo a krajina

Práca môže balansovať od realistického zobrazenia ľudského tela až po fragmentálne vyjadrenie v prírodnom prostredí , alebo prostredníctvom umenia v krajine, land artu.

3. Archetyp, znak, symbol

Práca by mala využívať priestorovú techniku asambláže a inštalácie s presahom do intermediálnej tvorby. 

Doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

1.  Veľká prestávka

Umelecký pohľad na atmosféru počas veľkej prestávky. 

(video dokument)

2. Cesta do školy

Krátke video zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.

3. Živé predmety

Animácia predmetov – video, použiteľné ako učebná pomôcka pre žiakov 1. stupňa. (fyzika, chémia, biológia...)

4.  Jeden všedný deň

Chronologické výtvarné zobrazenie udalostí jedného dňa

5. Osobnosti Pedagogickej fakulty 

Séria portrétov osobností, ktorí pôsobili na KVV, resp. PdF.

6. Sen a skutočnosť

Cyklus monotypií

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

1. Výučbová hra (Grafický návrh na interaktívnu výučbovú hru.)

2. Logo a dizajnmanuál pre Cech výtvarníkov Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

1. Portrét

Spracovanie problematiky portrétu zobrazujúceho vybrané osobnosti.

2. Ilustrácia vybraného textu

Práca môže byť vytvorená rôznymi výtvarnými technikami. Dôležitým je výber textu, pre ktorý autor výtvarne spracuje ilustráciu, či súbor ilustrácií. 

3. Matrica

Problematiky matrice ako nositeľky informácie, ktorá sa transformuje pomocou tlače do otlačku.

Mgr.art Natália Okolicsányiová, AtrD.

1. Reflexia osobnej identity

Téma poskytuje psychologický rozmer skúmania osobnosti v aktuálnej spoločenskej situácii. Jej cieľom je zaznamenať maliarskou technikou stopy osobných skúseností cestou figurálnych zobrazovacích prostriedkov vo formáte minimálne A1. (voľný výber média - akryl, tempera / qvaš, olej na plátne, papieri…)

2. Farba a priestor

Téma je postavená na skúmaní farebných vzťahov v plošnom výtvarnom médiu. Cieľom je vyjadriť hĺbku priestoru v štylizovanej (abstrahujúcej) podobe, formou farebných plôch a línií vo formáte minimálne A1.

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

1. Koloman Sokol - povojnové Slovensko a jeho pôsobenie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 

2. Národný umelec Orest Dubay a jeho asistentské roky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

3. Prínos štúdia na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pre významného slovenského umelca Miroslava Cipára

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

1.Tvorba žiakov Hložníkovej a Brunovského grafickej školy z druhej polovice XX. storočia.

(Definovať význam a silu pedagogického vedenia na tvorbu svojich študentov.)

2. Hodnotenie výtvarného prejavu dneška na Slovensku.

(Aké sú dnešné hodnotiace princípy, ich aplikácia na aktuálny stav a uplatňovanie v praxi.) 

akad.  soch. A. Drahoš, PhD.    

1. COVID – 19, pocta obetavým zdravotníkom

Navrhni a vytvor autorský priestorový objekt, použiteľný do vytypovaného prostredia, prípadne kolekciu drobných úžitkových objektov, vhodných na pripomenutie svetovej pandemickej situácie pre ďalšie generácie. Tematické zameranie tvorivého procesu má byť viazané na súčasné ohrozenie spoločnosti a obete zákerného vírusu.

Veľkosť: v závislosti od návrhov

Materiál: recyklovateľné hmoty, plasty, papier, drôt, plech, kov, keramika a iné

2. Archetyp súčasnosti

Navrhni a vytvor model  architektonicko-dizajnérskej sochy vo voľne zvolenej mierke, v intenciách súčasných svetových trendov, kde sa budú prelínať a vzájomne dopĺňať sochárske, dizajnérske a architektonické prvky.

Cieľom je navrhnúť a vytvoriť nefunkčný, výtvarne zaujímavý priestorový objekt, v  ich viacfunkčnom prepojení s odkazom na historickú a súčasnú architektúru, dizajn a ich stretávacie roviny v sochárstve, najmä v chápaní tvaru a objemu.

Materiál: papiermasche, kartón, sadra, keramika a iné

Veľkosť: podľa zvolenej mierky

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

1. Didaktická pomôcka

Výber pedagogického výtvarného problému, navrhnutie spôsobu uľahčenia jeho vyučovania, vytvorenie prototypu didaktickej pomôcky. Výber vhodnej techniky a spracovanie.

2. Brutalita vo výtvarnom umení.

Preskúmanie dostupných zdrojov k vypísanej téme a prepojenie problematiky na súčasné umenie. Ako sa prejavuje brutalita v súčasnom výtvarnom umení? Téma ponúka možnosť hlbšieho prieskumu fenoménu brutality vo výtvarnom umení a práce s interpretáciou umeleckého diela.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021 / 2022 KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY PDF UK

Postup pre študenta:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať cez fakultný email čo najskôr pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na záverečnú prácu), vyplniť ho elektronicky, poslať emailom pedagógovi. Pedagóg zašle emailom sekretárke Kvv, pani Jakalovej (jakalovafedu.uniba.sk).

Deadline na odovzdanie elektronickej verzie prihlášky pedagógovi cez email je pondelok 30. októbra 2020 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

 

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2021/2022

názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy

 

Ak si vyberiete VOĽNÚ TÉMU u konkrétneho pedagóga, je potrebné pripraviť si a predniesť pedagógovi jasnú predstavu, cieľ a názov témy, ktorú chcete spracovať. To znamená, že do 30. 10. 2020  už bude názov témy (v slovenčine a v angličtine a anotácia v prihláške, aby ju školiteľ elektronicky stihol poslať garantovi na schválenie a potom nahrať do AiSu.   

Termíny vychádzajú z Časového harmonogramu záverečných prác, ktorý nájdete aj na webe fakulty na linku:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/Zaverecne_prace/casovy_harmonogram_zadaniZP-1.pdf

 

Prihláška na záverečnú prácukontakt na zamestnancov katedry

 

 

Témy bakalárskych záverečných prác na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK (2021/2022)

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Netradičné polohy kresby / The Unconventional Positions of Drawing

Sledovanie výskytu kresby so zameraním sa na jej možné polohy a formy. Cieľom je sledovať najmä jej využitie mimo areál klasických výtvarných médií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. 

Komix / The Comics

Spracovanie problematiky komixu so zameraním sa na jeho možné využitie v edukačnom procese. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Kresba / The Drawing

Spracovanie problematiky kresby, ako základného vyjadrovacieho média vo výtvarnom umení  a jej možné využitie v edukačnom procese. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Abstrakcia / The Abstraction

Spracovanie problematiky abstrakcie, ako vyjadrovacej stratégie vo výtvarnom umení  a jej možné využitie v edukačnom procese. Diplomant si prenikne hlbšie do problematiky týkajúcej sa výtvarného umenia s dôrazom na abstraktné formy. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Voľná téma / Free topic

Diplomant si sám určí problematiku týkajúcu sa oblasti výtvarných stratégií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Alojz Drahoš, akad. soch. PhD. 

Impulz / Impulse

Uplatnenie impulzu svetla vo výtvarnom prejave. Navrhni a vytvor pre edukačné zariadenia svetelný objekt, lampu, svietnik alebo svetelné teleso, svetelnú plochu, zakomponovanú do interiéru s uplatnením princípov op-artu. Jeho uplatnenie by bolo  vhodné aj v pedagogickom procese.

Odporúčaná teoretická časť:  Op-art a súčasnosť. 

Materiál: glazovaná keramika, točená keramika, drevo, sklo, kov, umelé materiály....

Veľkosť: voľná

Úžitkové doplnky na tému: Odkaz slovenskej ľudovej tvorby a jej uplatnenie v didaktickom procese / The legacy of Slovak folk art and its application in the didactic process

Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť sady úžitkových interiérových doplnkov, inšpirovaných slovenskou ľudovou tvorbou, vhodných aj pre školské a záujmové zariadenia.

Odporúčaná teoretická časť: Prínos úžitkovej ľudovej tvorby a jej uplatnenie vo výchove mládeže.

Rozmer: voľný

Materiál: keramika, sadra, umelé hmoty, textil....

Rovnováha / Balance

Téma sa dotýka environmentálnej problematiky, ktorá má upozorniť na ohrozenú krehkosť rovnováhy v prírode, ktorú človek stále viac a viac vďaka svojmu pohodlnému a konzumnému spôsobu života porušuje. Dôsledky takého spravenia sú čim ďalej výraznejšie.

Zámerom zadania je na takúto situáciu nejakým spôsobom upozorniť, nielen veľké korporácie ale aj bežného človeka, ktorí v danej problematike môže tiež veľa prospešného urobiť.

Výtvarné spracovanie diela, ktoré upozorní na takýto zámer je veľmi náročné, ale myslím si že aj veľmi potrebné.

Navrhni a vytvor priestorový alebo plošný objekt, ktorý by niesol znaky, ktoré upozorňujú na naše ohrozené životné prostredie.

Odporúčaná teoretická časť:  Význam ochrany životného prostredia a jeho šírenie v pedagogickom procese.

Rozmer: voľný

Materiál: papiermasche,  odpadové umelé hmoty, rôzny odpadový materiál,....

Osobnosť a jej portrét / Personality and its portrait

Navrhni netradičné výtvarné spracovanie významnej osobnosti slovenských dejín, napríklad Ľudovíta Štúra, ktorý by bol vytvorený pre edukačné zariadenia, ZŠ, centrá voľného času, alebo by mohol byť osadený v areáli podobného zariadenia.

Netradičné výtvarne spracovanie portrétu, s uplatnením parciálnych prvkov. Práca by pripomínala našu dôležitú históriu. Mohla by plniť aj úlohu didaktická pomôcky, alebo ako interiérový  doplnok by nepriamo podnecovala žiakov a študentov ku štúdiu našich  historických súvislostí.

Odporúčaná teoretická časť:  Historické osobnosti v našom teritóriu a ich spracovanie vo výtvarnom umení.

Materiál: voľný

Rozmer: poprsie životnej veľkosti

Voľná téma / Free Topic

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

Doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Schola ludus

Vytvorenie autorskej knihy, ktorá by hravou výtvarnou formou napĺňala základné atribúty učebnice.

Scénografia bábkového divadla pre deti predškolského veku / Puppet Theatre Scenography for Preschoolers

Výtvarné návrhy scény a postáv bábkového divadla na konkrétnu rozprávku, ktorá by bola zároveň didaktickou pomôckou.

Svet dospelých očami detí  ̶  svet detí očami dospelého / Adult´s World Through the Eyes of Children - Children's World Through the Eyes of an Adult

Súčasnými výtvarnými prostriedkami vyjadriť záujmy a problémy detí predškolského veku a ich vzťah k okolitému svetu dospelých. Ako dospelí chápu problémy detí.

Konfrontácia výtvarných výrazových prostriedkov detí a dospelého výtvarníka.

Voľná téma / Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Profesionálne zručnosti učiteľa výtvarnej výchovy / Art teacher professional skills.

Anotácia: Práca má teoreticko – empirický charakter. Je zameraná na osobnosť učiteľa. Cieľom práce bude rozpracovanie a zmapovanie problematiky odborných a profesionálnych predpokladov učiteľa výtvarnej výchovy so zameraním na tvorivú zložku jeho osobnosti. Je tvorivosť osobnostnou črtou učiteľa výtvarnej výchovy? Aký má vplyv na pedagogickú činnosť a prácu so žiakmi?  Empirická časť práce sa sústredí na získanie a spracovanie informácii (interview, prípadová štúdia) od učiteľov z praxe. Práca si vyžaduje možnosť študenta/ky komunikovať aspoň s jedným aktívnym učiteľom v pedagogickej praxi.

Téma životného prostredia vo výtvarnej výchove. / The theme of the environment in art education.

Anotácia: Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Cieľom práce bude zmapovanie spôsobov uchopenia témy životného prostredia vo výtvarnom umení. Pozornosť na môže zamerať aj na súčasné výtvarné umenie a tému ochrany životného prostredia v ňom. Teoretické poznatky sa v aplikačnej časti práce transformujú do návrhu uceleného konceptu výtvarných aktivít na danú tému.

Portrét vo výtvarnej edukácii. / Portrait in art education.

Anotácia: Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Teoretická časť bude orientovaná na výber portrétnej tvorby, umelcov a ich umeleckých diel ako príklady rôznych prístupov k téme. Roztriedenie a systematizovanie prístupov vytvorí podklady pre aplikačnú časť práce. V aplikačnej časti sa študent/ka pokúsi vytvoriť metodický materiál na prácu s témou portrét.

Naratívnosť vo výtvarnej výchove. / Narrative in art education.

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Práca sa bude orientovať na vymedzenie pojmu naratívnosť (epickosť) vo výtvarnom umení a vo výtvarnej výchove. U vybraných autorov, v ich dielach, bude študent/ka analyzovať prvky naratívnosti. Príbeh, ako základný prvok umeleckého diela vytvára širokú škálu možností jeho použitia v edukačnom procese. V aplikačnej časti sa študent/ka pokúsia vytvoriť metodický materiál na podporu výhod práce s naratívnym prvkom na výtvarnej výchove.

Voľná téma

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Portrét a jeho podoby / Portrait and its forms

Anotácia: Vnímanie problému portrétu v priereze dejín maľby a jeho výtvarné praktické spracovanie. 

Zátišie / Still life

Anotácia: Zátišie v priereze dejín maľby a jeho výtvarné praktické spracovanie.

Krajina / Landscape

Anotácia: Mapovanie témy krajiny v maľbe, období kedy najvypuklejšie vstupuje na scénu maľby a praktické uchopenie tejto témy.

Odkazy starých majstrov maľby / Heritage of old masters of painting

Anotácia: Pohľad na ostatné dve storočia maliarstva, mapovanie maliarskych diel, autorov, kde jasne vstupuje do diela odkaz majstrov maliarskej histórie. 

Voľná téma / Free topic

Anotácia: Voľná téma po konzultácii a dohode s pedagógom.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Využitie ostrosti a neostrosti zobrazenia  ako výrazového prostriedku vo fotografickej tvorbe / Focusing and Unfocusing as the Means of Expression in the Photographic Art

Cieľom práce je popis a zhodnotenie možností a významu špecifických výrazových fotografických prostriedkov vo fotografickej tvorbe. Praktickú časť práce bude tvoriť súbor fotografií využívajúcich tieto výrazové prostriedky. Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce. 

Súčasná slovenská dokumentárna fotografia / Slovak Contemporary Dokumentary Photography 

Cieľom práce je zmapovanie a analýza súčasnej dokumentárnej tvorby na Slovensku, rôzne tendencie a trendy v tejto oblasti. Praktická časť práce bude séria dokumentárnych fotografií. Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Aranžovaná a inscenovaná fotografia na Slovensku / Staged and Arranged   Photography in Slovakia

Cieľom práce je zhodnotenie významu tejto tvorby v rámci dejín slovenskej fotografie. Práca mapuje a analyzuje túto oblasť fotografickej tvorby slovenských autorov so zameraním najmä na 70. a 80. roky 20. storočia (Slovenská nová vlna) a zaraďuje ju do historických súvislostí. Praktickú časť práce bude tvoriť súbor aranžovaných (inscenovaých) fotografií. Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Mestský priestor vo fotografii / Urban Space in Photography

Cieľom práce je zaoberať sa fotografiou mesta ako  mestskej krajiny , mestského verejného priestoru a zmapovať tvorbu v tejto oblasti z historického hľadiska. Praktickú časť práce bude tvoriť súbor fotografií mesta, mestskej krajiny. Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

Voľná téma / Free theme

Téma bakalárskej práce na poslucháčom / poslucháčkou zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Reformácia v diele Janky Krivošovej

The anniversary of the reformation in work of Janka Krivošová

Študent zosumarizuje sakrálnu tvorbu slovenskej architektky, maliarky a ilustrátorky, pričom sa zameria najmä na jej najnovšie dielo, ktoré vytvorila pri príležitosti 500. výročia reformácie. V aplikačnej časti záverečnej práce študent navrhne projekt medzipredmetového vzdelávania (náboženská, resp. etická výchova a výtvarná výchova) pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Umelkyňa je autorkou výtvarných návrhov k projektu Vyšívaná história ECAV na Slovensku.

Súčasný umelecký trh na Slovensku

The current art market in Slovakia

Na základe stručného pohľadu do histórie predaja a kúpy umeleckých diel na našom území študent poukáže na postupnú dôležitosť zapojenia umelcov do trhu s umeleckými dielami. Zameria sa na dôležitý aspekt spolutvorenia umeleckých tradícií. Zároveň upozorní, na činnosť umeleckých agentúr, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú vkus publika a zasahujú do tvorby diel.

Majster M. S. – jeden z najvýznamnejších maliarov neskorej gotiky v Uhorsku

Master M. S. - one of the most important painters of late Gothic style in Hungary

V záverečnej práci študent odborne zhodnotí dielo Majstra M. S. a jeho spolupracovníkov. Zameria sa najmä na presvedčivé maliarske vyjadrenie súhry deja a jeho mnohostranných významov, ktoré charakterizuje tohto významného umelca.

Sakrálno v tvorbe Martina Benku

Sacred in the production of Martin Benko

Študent sa bude venovať verejne menej známym dielam maliara Martina Benku, konkrétne oltárnemu triptychu, ktorý vytvoril pre seminárnu kaplnku v Spišskej Kapitule. Na pozadí tohto diela doplní obraz o významnom slovenskom umelcovi, ktorý svojou tvorbou vyjadril vzťah k tradíciám a ľudovej kultúre. 

Vnímanie umeleckého diela

The perception of the artwork

V záverečnej práci študent opíše a tvorivo skomentuje psychologické aspekty estetického vnímania, ktoré sú špecifické, líšia sa priebehom i náplňou. Poukáže na schopnosť vnímať a individuálne hodnotiť podnety z oblasti umenia, ale aj z oblasti mimoumeleckého estetična, ktoré je spravidla inšpiráciou umeleckých diel. 

Po konzultácii môže študent spracovať tému, ktorú si navrhne sám.

PhDr. Ľuboslav Moza. PhD.

Slovenská expresívna grafika  XX. Storočia / Slovak expresiv graphics of 20th century

Slovenská expresívna grafika dosiahla svetovú úroveň. Prečo vznikala, aké boli spoločenské podmienky a aké má dnes možnosti rozvoja.

Súčasná knižná ilustrácia na Slovensku / Contemporary Book illustration in Slovakia.

Význam slova, textu a ilustrácie v knihe dnes. Umeleckosť a opisnosť. Ďalšie možnosti jej rozvoja.

Bratislavsky Slavin a jeho sochy / Slavin in Bratislava and her statues

Na základe stručného opisu autorov a ich diel, ktorý sa nachádza v dostupných prameňoch má práca podať pohľad mladého človeka na otázky kvality umenia a urbanistický pohľad na projekt pre budúce generácie.

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Sochársky portrét /  Sculpture portrait

Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, portrét vo vybranom -izme 20. storočia,  imaginatívny portrét, alebo zväčšený portrét.

Reliéf ako hra /  Relief as a game

Reliéfne spracovanie v klasických rovinách a plastických materiáloch, alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche, alebo plocha v priestore.

Objekt /  Object

Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s využitím 3D tlače s presahom do iných vizuálnych polôh.

Socha, plastika, skulptúra / Statue, plastic, sculpture

Plastické vytváranie v mäkkých sochárskych hmotách transformované do tradičných, alebo inovatívnych materiálov, alebo skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni.

Voľná téma /  Free teme

Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

Všetky témy musia obsahovať  praktickú časť, teoretickú časť a didaktickú časť  ( jej využitie v školskej praxi ).

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Divadelná plagátová tvorba / Theater Poster Design

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov divadelných plagátov na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) divadelné tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafickej plagátovej tvorby na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie plagátového dizajnu na Slovensku a v Čechách. Vytvorenie série divadelných plagátov na konkrétne pôvodné (slovenské) tituly.

Urbánna digitálna ilustrácia / Urban Digital Illustration

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série digitálnych ilustrácií na tému urbánneho priestoru a architektúry. Teoretická časť vychádza z literatúry a dostupných zdrojov zaoberajúcich sa novou formou digitálnej ilustrácie - grafiky na Slovensku a vo svete.

cieľ: Cieľom práce je autorská séria prác a zároveň návrh aplikácia formy digitálnej ilustrácie do výtvarnej výchovy a tým priblíženie konkrétnej formy počítačovej grafiky žiakom.

Grafické vzory – inšpirácia prírodným motívom / Graphic Patterns – Inspiration from the Nature Motives

anotácia: Praktická časť práce pozostáva z kolekcie návrhov grafických vzorov a návrhu ich praktického použitia. Vzory vychádzajú z inšpirácie z prírodných motívov. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov grafických vzorov inšpirovaných prírodným motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

Autorský prebal knihy / Author's Book Cover

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov grafických prebalov kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického a knižného dizajnu na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie problematiky knižného dizajnu na Slovensku v komparácii so zahraničnými titulmi. Vytvorenie série grafických návrhov prebalov (obálok) kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly.

Voľná téma

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Náhoda a spontánnosť v tvorivých výtvarných aktivitách pre deti a žiakov / Chance and spontaneity in creative artistic activities for children and students

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej a aplikačnej rovine sa práca zaoberá výtvarným experimentom a jeho možným využitím vo výtvarných aktivitách ako potenciálu rozvoja vzťahu k výtvarnej tvorbe. 

Špecifická zobrazenia zvieraťa vo výtvarnom prejave detí a žiakov / Specific depictions of the animal in the artistic expression of children and students

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Akčný pedagogický výskum sa zaoberá možnosťami sledovania a popísania zvláštností zobrazenia zvieraťa vo výtvarnom prejave detí a žiakov.

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Mesto, v ktorom žijem / The city, where I live

Anotácia: Výskum potenciálu výtvarnej výchovy pri formovaní individuálneho vzťahu k domácemu urbánnemu prostrediu u detí a adolescentov.

Voda a človek. Využitie témy v oblasti výtvarnej a enviromentálnej výchovy / Water and man. Use of the topic in art and environmental education

Anotácia: Voda ako téma i ako médium ponúka mnohostranný interpretačný potenciál, využiteľný vo výtvarných aktivitách detí v rámci výtvarnej a environmentálnej výchovy. Predmetom práce bude výskum a aplikácia teoretických poznatkov z dejín  výtvarného umenia a dizajnu pri návrhu edukačného projektu pre vybraný stupeň vzdelávania.

Stôl ako obraz. Využitie témy v oblasti výtvarnej a etickej výchovy / Table as an image. Use of the topic in art and ethical education

Anotácia: Stôl ako téma ponúka mnohostranný interpretačný potenciál, využiteľný vo výtvarných aktivitách detí v rámci výtvarnej a etickej výchovy. Predmetom práce bude výskum a aplikácia teoretických poznatkov z dejín  výtvarného umenia a dizajnu pri návrhu edukačného projektu pre vybraný stupeň vzdelávania.

Peter Behrens. Architektúra vo výtvarnej výchove / Architecture in art education

Anotácia: Cieľom práce bude  zapojiť tému architektúry do vyučovania výtvarnej výchovy prostredníctvom osobnosti  a diela významného architekta (možnosť alternatívneho výberu architekta)

Vizuálna podoba betlehemských  hier v minulosti a dnes /  Visuality of Betlehem pieces in the past and today

Anotácia: Predmetom práce je výskum vizuálnej podoby ľudových hier, súvisiacich s vianočným obdobím cirkevného roka a možnosti ich využitia vo výtvarnej výchove. 

Voľná téma

Cieľ: študent  môže navrhnúť školiteľke vlastnú teoretickú tému

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Autoportrét v modernej slovenskej maľbe / Portrait in slovak modern painting

Anotácia: Poslucháč má za úlohu zanalyzovať princípy maliarskeho stvárnenia autoportrétu slovenských autorov a autoriek 20. storočia a ich vzájomné porovnanie. Pokúsi sa o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

Geometria v maľbe 20. storočia / Geometry in 20. century painting

Anotácia: Poslucháč sa zameria na geometrické zobrazenia v maľbe na poli svetovej maľby 20. storočia a pokúsi sa o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

Krajina v modernom umení / Landscape in modern painting

Anotácia: Poslucháč má za úlohu zanalyzovať princípy zobrazovania krajiny a ich porovnanie medzi slovenskými a európskymi modernistickými autormi a autorkami (obdobie 1. polovica 20. st.). Pokúsi sa o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

Maľba v medzivojnovom európskom umení / Painting in middle- war europe painting

Anotácia: Poslucháč má za úlohu zanalyzovať maliarske princípy a zobrazovania v medzivojnovej európskej maľbe, určiť preferované témy, výrazné maliarske štýly a ich predstaviteľov a predstaviteľky. Pokúsi sa o definíciu zmysluplného uplatnenia témy v didaktickom procese.

Voľná téma / Free topic

Anotácia: Poslucháč si zvolí vlastnú tému diplomovej práce, ktorú bude môcť spracovať po konzultácii s pedagógom.

Mgr. Hana Juhász Muchová (doktorandka)

Výtvarná výchova detí a žiakov v digitálnej dobe / Art education of children and students in the digital age

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Akčný pedagogický výskum sa zaoberá možnosťami vzdelávania žiakov pomocou digitálnych médií na primárnom stupni a porovnania výhod a nevýhod modernej techniky vo výtvarnej výchove.

Land art aktivity na podporu výtvarnej tvorivosti u detí a žiakov / Land art activities to support artistic creativity in children and students

Anotácia: bakalárska práca má teoreticko-aplikačný chrakter. Teoretická a aplikačná časť práce sa zaoberá umením v prírode, alebo tvorivou hrou v exteriéri s dôrazom na možnosť sebarealizácie detí a žiakov vo výtvarnej tvorbe.

 

Témy magisterských záverečných prác pre akademický rok 2021 / 2022
Katedra výtvarnej výchovy

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Ozveny histórie v maliarskom procese / Echoes of history in the painting process

Anotácia: Praktické i teoretické uchopenie témy odkazov histórie v maliarskom procese, mapovaním a využívaním problematiky maliarskej citácie, parafrázy, interpretácie a pod.

Alternatívne maliarske materiály, technológie a postupy / Alternative painting materials, technologies and procedures

Anotácia: Snaha o mapovanie a praktické využívanie alternatívnych maliarskych materiálov, technológii a postupov, ich hľadanie, a tiež praktické laborovanie v tomto teritóriu.

Zátišie a jeho možnosti / Still life and its possibilities

Anotácia: Uchopenie problému zátišia v širokých horizontálnych i vertikálnych kontextoch maľby, v širokých historických rozpätiach po jeho súčasné podoby.

Figurálne prejavy v maliarstve 20. a 21. storočia / Figural manifestations in painting of the 20th and 21st centuries

Anotácia: Teoretické i praktické spracovanie témy figúry v 20. a 21. storočí.

Voľná téma / Free topic

Anotácia: Voľná téma po konzultácii a dohode s pedagógom.  

Mgr. Pavol Breier, ArtD. 

Fotografia v súčasnom vizuálnom umení / Photography in the Present Visual Art 

Cieľom je zhodnotiť a analyzovať význam fotografie v súčasnom umení. Práca mapuje a analyzuje význam fotografie v súčasnom umení, porovnáva jej viaceré funkcie a významy pre tvorbu v intermediálnej oblasti

Praktickú časť práce bude tvoriť séria obrazov, vytvorených kombináciou fotografie s inými     médiami.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

Slovenská postmoderná fotografia / Slovak Postmodern Photography

Cieľom je zmapovanie a zhodnotenie významu tejto tvorby. Práca sa zaoberá fotografickou tvorbou v postmodernej dobe,  analyzuje a hodnotí jej vývoj na príkladoch tvorby významných slovenských autorov

Praktickú časť práce bude tvoriť séria fotografií, odrážajúcich súčasné trendy v tejto oblasti.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

Fotografia v konceptuálnej tvorbe Júliusa Kollera / Photography in Július Koller´s  Conceptual Work

Analýza diela Júliusa Kollera so zameraním na význam fotografie v jeho tvorbe. Práca sa zaoberá významom fotografie v tvorbe slovenského konceptuálneho umelca, zasadzuje ju do kontextu jeho celkovej tvorby

Praktická časť práce bude súbor diel, vychádzajúcich z konceptuálneho základu a realizovaná  s využitím fotografického média.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

Fotografia a intermediálne presahy /Photography and Intermediate Overlaps

Cieľom práce je analýza  využitia fotografie v tvorbe s kombináciou rôznych médii

Praktickú časť práce bude tvoriť súbor prác, realizovaných kombináciou viacerých médií

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

Voľná téma / Free topic

Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Podobnosť a premena - Interaktívny dizajn / Similarity and transformation - Interactive design

Cieľom je výtvarne navrhnúť a vytvoriť pohyblivý samostatný  objekt alebo kinetickú didaktickú pomôcku. Pohyb môže byť zabezpečený dotykom, prirodzeným prúdením vzduchu alebo za pomoci prídavného zariadenia....

Odporúčaná teoretická časť:  Vybrané výtvarné štýly 20. storočia a ich uplatnenie vo výchove.

Veľkosť: voľná

Materiál: voľný

Šperk inšpirovaný prírodnými štruktúrami / Jewel inspired by natural structures

V intenciách originality autorského šperku diplomant navrhne a vytvorí netradičné skladby originálnych súborov šperkov alebo samostatných kusov inšpirovaných mikrosvetom na báze prírodných mikroštruktúr.

Materiál: voľný výber

Veľkosť: minimálne tri súbory

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Prínos a uplatnenie autorského šperku v rámci edukačného procesu na rôznych typoch školských zariadení.

Priestor v ploche / Space in the surface

Navrhnúť a vytvoriť priestorový obraz výtvarne a tematicky zakomponovaný do školských zariadení. Cieľom je vytvoriť fragmentárnu reliéfnu plochu, poskladanú z nepravidelných samostatných  častí.

Veľkosť: plocha  z viacerých samostatných dielov, spolu cca - 150x100 cm

Materiál: medený tepaný plech dotvorený technológiou umeleckého smaltu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce : Uplatnenie sochárskych techník  v centrách voľného času

Socha v architektúre / Statue in the architecture

Cieľ:  V intenciách minimalistického prejavu vytvoriť modernú sochársko-architektonickú kompozíciu na princípe parciálnej zväčšeniny triviálneho predmetu. Výber predmetu  alebo inšpirácia vybraným objektom stimuluje orientáciu a  výtvarnú náročnosť výsledného diela. Zameranie a situovanie výsledného diela  smerovať na edukačné zariadenia a detské ihriská.

Rozmer: do 100 cm

Materiál: vhodný podľa vybraného návrhu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce:  Stretávacie roviny  architektonického a sochárskeho tvorivého procesu

Voľná téma / Free Theme

Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej diplomovej práce, praktickú a teoretickú časť a didaktickú časť, ktorej rozsah po konzultácii bude spoločne upravený

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Výtvarná výchova orientovaná na výtvarný proces. / Art education oriented to the art process.

Anotácia: Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Moderné prístupy vo vzdelávaní v predmete výtvarná výchova sa orientujú na výtvarný proces viac ako na produkt výtvarnej činnosti. V teoretickej časti práce by sa študent/ka sústredili na zhromaždenie a sumarizovanie poznatkov v tejto oblasti. Na základe oboznámenia sa s teóriou by v empirickej časti práce použili výskumnú metódu (dotazník, fokusové skupiny a pod.), ktorou by overili stav výtvarného vzdelávania orientovaného na výtvarný proces v našom vzdelávacom systéme.

Projektové vyučovanie na hodinách výtvarnej výchovy / Project teaching in art education.

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom záverečnej práce je vymedziť termín projektového vyučovania, nájsť možné prieniky do výtvarnej edukácie a overiť stav projektového vyučovania vo výtvarnej výchove v praxi. V teoretickej časti sa od študenta/ky očakáva analýza možností využitia projektového vyučovania v oblasti výtvarnej edukácie. Empirická časť práce sa sústredí na získanie informácii z praxe. Výskumnou metódou (dotazník, interview, prípadová štúdia,...) študent/ka získa a spracuje informácie, ktoré vyhodnotí a porovná s poznatkami z teórie.

Výtvarný projekt ako forma realizácie medzipredmetových vzťahov / Art project as a form of cross-curricular teaching

Anotácia: Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Teoretická časť bude orientovaná na oblasť projektového vyučovania so zameraním na výtvarnú výchovu. Medzipredmetové vzťahy realizované aj prostredníctvom prierezových tém nám ponúkajú viaceré možnosti ich realizácie. Projektové vyučovanie a jeho možnosti implementácie do výtvarnej edukácie poskytnú teoretické základy na aplikovanie poznatkov do konkrétneho projektu. V aplikačnej časti je potrebné navrhnúť výtvarný projekt, v ktorom študent/ka názorne predstaví a zdokumentuje prínosy prepájania predmetov prostredníctvom výtvarných projektov.

Téma recyklácie v predmete výtvarná výchova / Recycling in Art Education.

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude vymedziť termín recyklácia, identifikovať kultúrny a historický kontext. Teoretickým základom v oblasti umenia sa môžu stať výtvarné štýly (prúdy), ktoré používajú odpadový materiál a princíp znovupoužitia (reuseing) vo svojej podstate. V súčasnom svete, ktorý sa čoraz viac orientuje na ochranu prírody a životného prostredia je možnosť prepojiť tému s rozvojom vedomostí a zručností v tejto oblasti. V aplikačnej časti práce sa predpokladá vytvorenie metodického materiálu výtvarného charakteru zameraného na prácu s „odpadovými“ materiálmi.

Voľná téma

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Kult ženy v súčasnej slovenskej grafike / The cult of a woman in contemporary Slovak graphics

Anotácia: Záverečná práca je zameraná na porovnanie kultu ženy v histórii výtvarného umenia so súčasným pohľadom niektorých slovenských grafikov. Študent podrobne rozanalyzuje vybrané diela, súčasného grafika a pokúsi sa o kritické zhodnotenie. 

Sloboda a nesloboda v diele sochára Jozefa Jankoviča / Freedom and non-freedom in the work of sculptor Jozef Jankovič

Anotácia: Študent na pozadí osobnostného a profesionálneho profilu významného slovenského umelca poukáže na potrebu vnútornej slobody tvorivého človeka. Zameria sa na sochárove dielo Obete varujú z Pamätníka SNPv Banskej Bystrici, ktoré rozanalyzuje a výsledky analýzy využije v projekte na výtvarnú výchovu žiakov 2. stupňa základnej školy.

Ilustrátori detských kníh v 60-tych rokoch 20. Storočia / Illustrators of Children's Books in the 1960s 20th Century

Anotácia: Študent spracuje profily najvýznamnejších ilustrátorov detských kníh polovice minulého storočia. Podrobne rozpracuje a pokúsi sa o odbornú kritiku vybraného autora a jeho ilustrácií. Práca bude príspevkom k spracovaniu histórie a vývoja slovenskej ilustračnej tvorby, ktorá nadväzuje na tradície, ale zároveň rešpektuje nové súvislosti ilustrátorskej tvorby.

Autoportréty a rodinné portréty Jána Kupeckého / The self-portraits and family portraits of Ján Kupecký

Anotácia: Svojou autoportrétnou tvorbou patrí Ján Kupecký k ojedinelým európskym maliarom a právom ho prirovnávajú k Rembrandtovi. Študent bude v záverečnej práci sledovať život maliara a jednotlivé životné situácie konfrontovať s autoportrétmi. Zameria sa maliarske techniky a celkový vývoj maliara, ktorý sa tvorbe autoportrétov venoval celý život.

Posvätno v diele Vincenta Hložníka

Sacred in the work of Vincent Hložník

Anotácia: Študent vytvorí ucelený profil slovenského maliara, grafika, ilustrátora, pričom sa prioritne zameria na jeho diela s náboženskou tematikou. Osobitne opíše a tvorivo skomentuje kompozíciu vybraných diel umelca. V aplikačnej časti práce bude pracovať s ilustračnou tvorbou Vincenta Hložníka a v projekte pre žiakov 2. stupňa základnej školy využije niektorú knihu, ktorú ilustroval.

Po konzultácii môže študent spracovať tému, ktorú si navrhne sám.

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Najkrajšie pamiatky Slovenska obdobia novoveku / The most beautiful Slovak  sights in the modern period

Pohľad na umeleckú hodnotu a jej krásu z pohľadu súčasníka

Umelecká skupina Život v polovici XX. Storočia / Art Group Life in mid 20th century

Predpoklady vzniku tejto masovej, umelo formovanej umeleckej skupiny.

Život a dielo Albína Brunovského / Life and Work of Albín Brunovský

Pohľady na dielo tohto svetového autora z pohľadu študenta.

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Sochársky portrét / Sculptural portrait

Anotácia : Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, zväčšený portrét, portrét vo vybranom -izme 20.- 21. storočia, alebo imaginatívny portrét.

Reliéf,  asambláž na ploche / Relief,  assemblage on the surface

Anotácia : Reliéfne spracovanie v klasických rovinách, formách a v plastických materiáloch, alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche (pričom plocha nemusí byť len drevená základňa, ale aj zemský povrch, krajina...)

Figúra, objekt , krajina /  Figure,  object,  landscape

Anotácia: Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh (koncept, land art, umenie v krajine...)

Socha ako archetyp /  Statue as archetype

Anotácia: Skulpturálne, alebo objektové materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni na tému socha ako archetyp. Objavovanie pôvodných, základných praforiem nášho sveta (vrátane mikro, makro sveta ).

Voľná téma /  Free theme

Anotácia: Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

Všetky témy musia obsahovať  praktickú časť, teoretickú časť a didaktickú časť  ( jej využitie v školskej praxi )

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Vizuálna poézia / Visual Poetry

anotácia: Vytvorenie série digitálnych grafík, vo forme vizuálnej poézie. Možnosť inšpirácie z formy umenia letteringu cieľom, ktorého je vizuálna a obsahová transformácia textu. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu a výtvarného umenia.

cieľ: Interdisciplinárne spojenie formy grafického dizajnu, výtvarného umenia a textového vyjadrenia a aplikácia vo vzdelávacom procese.

Enviromentálna téma vo vizuálnej komunikácii / Environmental Theme in Visual Communication

anotácia: Praktické spracovanie témy eviromentu a životného prostredia prostredníctvom grafického návrhu didaktickej pomôcky určenej pre deti, ktorá by mala v danej problematike náučný charakter. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie a iných výtvarných formách.

Animácia v rozšírenej realite / Animation in Augmented Reality

anotácia: Záverečná práca  Animácia v rozšírenej realite sa zameriava na problematiku animácie a zároveň využitia možností digitálnej výučby prostredníctvom nových foriem interakcie vo výučbe a iných voľných náučných formách. Zároveň v praktickej časti skúma a prepája klasické - tlačené formy médií s možnosťami interakcie v rozšírenej realite, čím robí náučnú formu atraktívnou pre mládež a detského percipienta. (obsadená téma)

Mýtus verzus realita v súčasnom vizuálnom umení / Myth versus Reality in Contemporary Art

anotácia: V praktickej časti práce autor vizuálne spracováva tému skrz autorskú sériu prác. Autor skúma pojem z výtvarného i teoretického hľadiska na príkladoch v súčasnom vizuálnom umení, použitím relevantnej odbornej literatúry.

cieľ Cieľom je výskum, prostredníctvom koncepcie, v ktorej sa autor zameriava na vybraný druh mýtu. Zároveň aplikuje tému do vzdelávacieho procesu.

Voľná téma

Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Fenomén FLOW vo výtvarnej výchove / The phenomenon of FLOW in art education

Anotácia: Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. Cieľom práce je analyzovať v teoretickej a výskumnej paradigme fenomén flow a aplikovať a analyzovať ho prostredníctvom akčného pedagogického výskumu do vyučovacieho procesu školskej výtvarnej výchovy.

Výtvarný prejav v čase krízy detského výtvarného prejavu a pedagogické možnosti jej riešenia / Art expression in the time of the crisis of children's art expression and pedagogical possibilities of its solution

Anotácia: diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. Cieľom výskumu je prostredníctvom vybraných výskumných metód predykovať špecifické znaky výtvarného prejavu v čase krízy detského výtvarného prejavu a navrhnúť a overiť možné pedagogické intervencie.

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Paul Klee – pedagogický odkaz/ Paul Klee –pedagogical reference

Anotácia: Predmetom je umelecký vývoj a dielo Paula Klee so zameraním na jeho pedagogické pôsobenie v rámci Bauhausu v rokoch 1921 až 1930. Východiskom budú teoretické texty , denníky venované náuke o výtvarných formách a osvetľujúce základné princípy jeho maliarskej tvorby a ich aplikácia vo výtvarnej  pedagogike.

László Moholy-Nagy – pedagogický odkaz/ László Moholy-Nagy- pedagogical reference

Anotácia: Predmetom je umelecký vývoj a dielo L. Moholy-Nagya  so zameraním na jeho pedagogické pôsobenie v rámci školy Bauhausu v rokoch 1921 až 1928 a neskôr v USA. Východiskom budú teoretické texty venované náuke a ich aplikácia vo výtvarnej  pedagogike.

Veci, ktoré už nepotrebujeme/Things we no longer need

Anotácia: Práca sleduje ekologické aspekty vo výtvarnej výchove. Predmetom teoretickej časti bude tvorba autorov, využívajúcich odpad a recykláciu (súčasný junk art), ktorá bude východiskom návrhu a realizácie výtvarného projektu v rámci praktickej a didaktickej časti.

Obrazy neba/Pictures of the heaven

Práca sa zameria na reflexiu témy zobrazenia neba v zmysle psychologickom a náboženskom v dejinách umenia. V praktickej a didaktickej časti prostredníctvom osobnej reflexie.

Staré versus nové. Historická  a súčasná architektúra v obraze mesta. /Historical  and Contemporary Architecture in the Image of the City.

Anotácia: Vizuálnu podobu verejného mestského priestoru určuje historická aj súdobá architektúra, v ambivalentnom, častejšie v konfrontačnom vzťahu. Cieľom práce bude teoreticky skúmať, poznávať  príčiny tohto javu a prostredníctvom edukačného projektu rozumieť hodnotám historickej aj súčasnej architektúry. Téma je zameraná na zvyšovanie vizuálnej gramotnosti vo vnímaní architektúry ako podstatnej zložky verejného priestoru  u detí a mládeže prostredníctvom edukačných aktivít v rámci výtvarnej výchovy.

Voľná téma

Cieľ: študent  môže navrhnúť vlastnú tému školiteľke 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Postmoderná maľba žien / Postmodern women painting

Anotácia: Poslucháč má možnosť analyzovať zobrazovacie spôsoby a vyjadrovacie prostriedky autorskej ženskej figurálnej tvorby v 2. polovici 20. storočia až po súčasnosť a pokúsiť sa o definíciu genderovej problematiky v rámci pedagogického procesu.

Postmoderná expresívna figurácia v euro-americkej maľbe / Postmodern expressive figuration in euro-american painting

Anotácia: Téma sa sústreďuje na maliarske princípy - štylizáciu zobrazenia figúry v expresívnej maľbe v dejinách postmoderného umenia a ponúka možnosť aplikovania týchto princípov v pedagogickom výtvarnom procese.

Expresia automatickej kresby / Expression of automatic drawing

Anotácia: Poslucháč má za úlohu zmapovať kresebné prejavy vybraných euro-amerických autorov a autoriek 20. storočia a má sa pokúsiť zapojiť tieto vyjadrovacie prostriedky do didaktického procesu.

Interdisciplinárne presahy v aktuálnej svetovej maľbe / Interdisciplinar overlaps in actual world painting

Anotácia: Poslucháč sa v tejto téme zameriava na analýzu najaktuálnejších maliarskych tendencií, ktorých hranice presahujú formu závesného obrazu. Má za úlohu zmapovať autorov a autorky, významné diela a medzníky interdisciplinarity v umení a taktiež rozobrať aktuálne príklady svetových autorov a autoriek. Téma ponúka možnosť na riešenie a aplikáciu týchto tendencií do pedagogického procesu.

Voľná téma

Anotácia: Poslucháč si zvolí vlastnú tému diplomovej práce, ktorú bude môcť spracovať po konzultácii s pedagógom.

Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad.soch

Art brutt na Slovensku / Art brutt in Slovakia

Cieľ: Práca  mapuje sitáciu  v histórii a súčasnosti  Art brutt  na Slovensku,  aplikuje    princípy  takéhoto  umenia do didaktickej časti práce.

The goal:

The work is focused on the depicing the situation in history and contemporary a Art brutt   in Slovakia and  apply it’s   priciples  into the didactic part of work.

Existencionalizmus   v  umení  slovenských a svetových umelcov / The existencionalism   in the art  of Slovak  and international artists

Cieľ:

Práca sa zameriava na projekciu  filozofie existencinalizmu a PTSS( postraumatický stresový syndróm)  v umeleckej  tvorbe. Hľadá  podobnosti a rozdiely  vo formálnej i obsahovej rovine v dielach umelcov , ktorí prežili vojnové konflikty. V didaktickej časti  prezentuje   témy podporujúce  mierové spolužívanie, spoluprácu a tolerancie medzi národmmi

The goal:

The work  is focused on the projection  of PTSS (post traumatic stress syndrome)   into  the art works of artists   who had survived war or war conflicts . Record  the simmilarities and the diffrences in thier works . In the diadactical aprt f the work focus is given on the topics wich suppor peace  coexistence, tolerance among the nations.

Arteterapia  ako prevencia xenofóbie a rasizmu / Art therapy as prevention of xenofoby and  rasism

Cieľ: Práca pomocu arteterapeutických a artefiletických postupov  akcentuje podporu tolerancie, jednoty v rôznosti  a eliminácie násila .

The goal:

The work with the help of  the art therapy and  the art filetic methods  stress and support tolerance, unity in variety and eliimination of violence.

Doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Osobnosti na slovenských poštových známkach / Personalities on Slovak Postage Stamps

Šírenie vedeckých a kultúrnych hodnôt prostredníctvom poštovej funkcie známky. Tematická filatelia a jej encyklopedický obsah.

Propagácia významu mládežníckej filatelie.

Scénografia bábkového divadla / Puppet Theatre Scenography

Výtvarné výrazové prostriedky v súvislosti s obsahom bábkového divadelného predstavenia pre deti predškolského veku.

Multimediálna propagácia učebnej pomôcky – hračky / Multimedia Advertising of Toys as Teaching Aid

Reklama v tlačových médiách, rozhlase, Internete, televízii.

Horor a násilie v rozprávkach Pavla Dobšinského / Horror and Violence in Pavol Dobšinsky´s Tales

Ilustrácie k rozprávkam Pavla Dobšinského na danú tému. Úloha rodičov a pedagógov v zaujatí stanoviska k problematike.

Voľná téma / Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Environment v umení / The Environment in Art

Spracovanie otázky ochrany životného prostredia z pohľadu výtvarných programov vybraných autorov, alebo vizuálneho jazyka, ktorý sa pre komunikáciu tejto témy v súčasnosti využíva. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Nehmotná matrica / The Immaterial Matrix

Spracovanie problematiky nehmotnej, či elektronickej matrice, jej vývoj od vzniku počítačových technológií a jej využitie v súčasnosti. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Súčasná slovenská grafiky / The Contemporary Slovak Printmaking

Zamerať sa na problematiku grafického média na území Slovenska z pohľadu autorov, ktorí v súčasnosti predmetné médium využívajú vo svojich výtvarných programoch. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. 

Transmediálny priestor grafiky / The Transmedial Space of Printmaking

Spracovanie problematiky tlače a grafického média s dôrazom na presahy naprieč inými výtvarnými médiami. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti. 

Voľná téma / Free topic

Diplomant si sám určí problematiku týkajúcu sa oblasti výtvarných stratégií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Grafická súťaž

Vážení študenti,

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020.

Téma grafickej súťaže:  Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Kategórie súťaže:    1. Študenti stredných škôl 

                                      2. Študenti vysokých škôl a doktorandi

                               

Uzávierka súťaže:    2. 10. 2020

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, formulár sú zverejnené na adrese:

https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.html?page_id=1586 

zrušenie preposielania emailov

Vážení študenti,

na základe inštrukcií ku štátnym skúškam Vás žiadame, aby ste si neodkladne zrušili preposielanie emailov z univerzitnej schránky do Vašich osobných emailových schránok.

Zdôvodnenie: Preposielanie emailov spôsobuje vážne technické problémy spojené s posielaním pozvánok a prihlasovaním sa do videohovorov v tíme, čo Vám môže spôsobiť neočakávané problémy pri Vašej štátnej skúške. Návod na zrušenie preposielania emailov posielame v prílohe. 

Súťaž: "Štefánik"

Vážení študenti,

 

v tomto roku si pripomenieme 140. výročia od narodenie M. R. Štefánika. Narodil sa v obci Košariská 21.7.1880.

Plánovaný kultúrny program v jeho rodisku na Košariskách, ktorý organizuje Spolok rodákov MRŠ, by mala okrem koncertov, besied, vystúpení doplniť aj súťaž a výstava výtvarných prác študentov na tému " ŠTEFÁNIK". 

Výtvarná súťaž študentov  - výtvarné práce - budú vybrané, ocenené a vystavené nie len na Košariskách.   -  musia byť označené /  to sa dá urobiť aj dodatočne.

Preto uvedený spolok oslovil našu katedru s požiadavkou zapojiť do tejto akcie vás, našich študentov. 

Súťaž s názvom: " M. R. ŠTEFÁNIK" ako ho poznám: generál, vedec, astronóm, politik, letec, zakladateľ légií, spoluzakladateľ ČSR.

Ide len o to, aby študenti pochopili a  podporili náš zámer.     

Technika a formát (nie menší ako A3) podľa vlastného uváženia ( kresba, maľba, pastel, priestorový objekt...), moderné poňatie osobnosti, abstrakcia...

Termín :  do konca júna  (je predpoklad, že termín môže byť ovplyvnený vývojom pandémie) O upresnení termínu budete včas informovaní.

Výtvarné spracovanie súťažného zámeru  môže byť poňaté ako klasický portrét – figúra. Očakáva sa aj tvorivý súčasný prístup výtvarného spracovania napr. jeho výrokov. Môže tak vzniknúť úplne abstraktná plošná, priestorová alebo virtuálna kompozícia, inšpirovaná jeho nesmrteľnými myšlienkami a odkazom.

Môžu sa výtvarne spracovať aj jeho výroky:

 "Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách",

 "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem",

 " Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden.",

 "Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru",

 "Prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať",

 " Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká"

, "Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel", 

" Generálske hviezdy veľmi rád obetujem skutočnému svetu hviezd

V prípade, že okolnosti umožnia súťaž uskutočniť, bude aj adekvátne vyhodnotená. 

 

V Bratislave dňa 21.04. 2020    

PaedDr. Plačková Oľga

Akad. soch. Alojz Drahoš, PhD

Zmena uzávierky a úprava podmienok NŠP

Vážená študentka, študent, (študent/ka - doktorand)

Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR, ktorá bola pôvodne plánovaná na 30. 4. 2020, sa posúva.  

Novým termínom uzávierky je 18. 5. 2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas)

Zároveň by sme radi informovali, že boli upravené podmienky pre predkladanie žiadostí.

Podrobnosti a úplné znenie podmienok programu môžete nájsť na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok

Zmeny podmienok vydáva SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to s cieľom zmiernenia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

Kristína Sallerová (kristina.sallerovasaia.sk) - uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku

Ondrej Aradský (ondrej.aradskysaia.sk) - uchádzači o štipendium zo zahraničia.

UPRAVENÉ Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia

UPRAVENÉ Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia

Podľa  UPRAVENÉHO Harmonogramu štúdia na PdF UK pre 2019/2020:

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce 30. 4. 2020.

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác sa posúva do 30. 4. 2020. Záverečné práce sa budú odovzdávať v elektronickej forme. 

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce 29. 5. 2020. 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác je posunutý na 29. 5. 2020. Študent v tomto termíne odovzdá záverečnú prácu len v elektronickej forme. 

Viď: Metodické usmernenie PdF UK 

 

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 30. 4. 2020 (Bc.) alebo 29. 5. 2020 (Mgr.) 

 

Portfóliá odovzdávate len elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov 15. 5. 2020.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich magistrov 1. 6. 2020. 

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2020.

Bakalári nahrajú do Portfóliá k bakalárskym prácam 2020

a magistri do Portfóliá k diplomovým prácam 2020.

(Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej/diplomovej práci_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k bakalárskej práci_2020_ 2VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2020_ 2VJ15)

 

 

 

Študent končiaci bakalárske štúdium predkladá:

1. teoretickú časť bakalárskej práce

Termín odovzdania bakalárskych záverečných prác sa posúva do 30. 4. 2020.

Záverečné práce sa budú odovzdávať LEN v elektronickej forme. 


a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

V prípade písania iba teoretickej práce, má byť rozsah o 1/3 väčší. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Odporúčané pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Súčasťou teoretickej práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Minimálne 3 aktivity, odporúčaný rozsah jednej aktivity 1 – 4 strany. Teda 3 aktivity na cca 10 - 12 stranách. Návrh didaktického projektu ostáva LEN v návrhu, bez realizovania v praxi. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou teoretickej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti, alebo realizácie praktickej časti, ak ju bolo možné realizovať. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

Rozsah textu Návrhu didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách a ,,dokumentácia (návrhu) praktickej časti,, sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti bakalárskej práce.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. praktickú časť

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 30. 4. 2020.

 

3. portfóliá

a) Portfólio k bakalárskej práci musí obsahovať:

- dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti

- dokumentácia praktickej časti bakalárskej práce ak je realizovaná

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

Portfóliá odovzdávate len elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich bakalárov 15. 5. 2020.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2020 tam do zložky Portfóliá k bakalárskym prácam 2020.

 (Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k bakalárskej práci_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k bakalárskej práci_2020_ 2VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2020_ 2VJ15)

 

 

Študent končiaci magisterské štúdium predkladá:

1. teoretická diplomová práca 

Termín odovzdania magisterských záverečných prác je posunutý na 29. 5. 2020.

Študent v tomto termíne odovzdá záverečnú prácu len v elektronickej forme do AiSu. 

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému.

b) Druhá časť pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti mal byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum mal v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa budú akceptovať aj dôkladne vypracované NÁVRHY, ak sa nestihol ZREALIZOVAŤ. Prosíme postupujte podľa inštrukcii tútorov a školiteľov.

c)  Súčasťou teoretickej práce musí byť aj dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti, alebo realizácie praktickej časti, ak ju bolo možné realizovať. Prosíme postupujte podľa inštrukcii školiteľov.

d) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

Rozsah textu didaktickej časti a dokumentácia (návrhu) praktickej časti sa ráta do rozsahu celej teoretickej časti diplomovej práce.

 

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

 

2. praktická časť

Praktickú časť nemusíte realizovať ak nemáte potrebné možnosti a prístup k zariadeniam či materiálu.

Vyžaduje sa hľadanie alternatívnych riešení a dôkladné popísanie procesov a postupov, spracovanie a dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti.

Tie musia byť súčasťou písomnej záverečnej práce, ktorú odovzdávate v pdf. cez AiS do 29. 5. 2020.

 

3. portfóliá

a) Portfólio k diplomovej práci musí obsahovať:

- dokumentácia formou skíc a návrhov plánovanej realizácie praktickej časti

- dokumentácia praktickej časti diplomovej práce ak je realizovaná

 

b) Portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas štúdia (Výber prác realizovaných na kurzoch počas štúdia, alebo domácich prác, či iných realizácií.)

 

Portfóliá odovzdávate len elektronicky vo formáte pdf.

Termín odovzdania dvoch portfólií končiacich magistrov 1. 6. 2020.

Spôsob odovzdania: Portfóliá vo formáte pdf. nahráte na OneDrive do zložky s názvom Portfóliá z záverečným prácam 2020 tam do zložky Portfóliá k diplomovým prácam 2020.

 (Prístupy Vám vytvoríme po obdržaní prihlášok na obhajobu záverečnej práce. Odporúčame nepoužívať MS Explorer, ale radšej prehliadač Google Chrome.)

Je potrebné, aby pdf. portfóliá boli pomenované v nasledovnej forme (aj s diakritikou gramaticky správne:

priezvisko a meno_Portfólio k diplomovej práci_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio k diplomovej práci_2020_ 2VJ15)

priezvisko a meno_Portfólio_2020_kód odboru

(napr: Hraško Janko_ Portfólio_2020_ 2VJ15)

 

 

TÉZY na štátne skúšky, magisterské štúdium, akademický rok 2019/2020

Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska.

Tvorivosť vo výtvarnej edukácii.

Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii.

Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi.

Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii.

Formálne a neformálne vzdelávania v oblasti výtvarného edukácie a orientácia v štátnych kurikulách.

Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy a špecifické oblasti jeho vzdelávania.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02550-3

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2010. ISBN 978-80-89431-41-0.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02549-7.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-89431-43-4.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-89431-22-3.HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA.  Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, 1991. ISBN 80-7066-368-5.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1995.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodováníve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1994.

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

ROESELOVÁ, Věra.  Proudyve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6.

SLAVÍK, Ján.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialoguve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v pred primárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7.

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

Štátne vzdelávacie programy: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej

 

Štátna skúška z dejín výtvarného umenia a kultúry

Tézy

Umenie prvých civilizácii.

Umenie klasického antického Grécka.

Umenie Etruskov a antického Ríma.

Umenie stredoveku.

Umenie renesancie

Umenie baroka

Umenie prvej polovice 19. storočia

Umenie druhej polovice 19. storočia

Moderna a avantgarda, umenie medzi dvoma svetovými vojnami

Umenie v prvých rokoch po Druhej svetovej vojne

Rozvoj abstrakcionizmu a návrat k figuralizmu

Architektúra dvadsiateho storočia

Umenie v postmodernej dobe

Solitérne osobnosti výtvarného umenia

Literatúra

FOSTER, Hal., Krauss, Rosalind. Umění po roce 1900. Praha: Slovart 2007. ISBN978-80-7209-952-8.

GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999. ISBN 8096828304.

KESNER, Ladislav. Vizuálni teorie. Jinočany: HaH, 2005. ISBN 8073190540.

Kolektív autorov. Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2007. ISBN 978­80­8085­435­5.

RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

RUSINOVÁ, Zora. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská národná galéria 2000. ISBN80-8059-031-1.

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 2006. (české vydania aj: 1988, 1992, 1997, 2003).

CHÂTELET, A. – GROSLIER, B. P. Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Praha : Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico, 1998.

PIJOAN, J. Dejiny umenia I. – X. Bratislava : IKAR, 1998, 1999, 2000. (aj staršie české a slovenské vydania).

 

Štátna skúška z výtvarných techník a technológií

Tézy

Kresebné techniky a postupy, vývoj kresby, význam renesančnej kresby, novodobé kresebné techniky, súčasná kresba. Perspektíva.

Maliarske vyjadrovacie prostriedky, kompozícia, realistické zobrazovanie v maľbe,maliarske materiály a techniky, maliarske žánre, monumentálna maľba, teórie farebného videnia, súčasné maliarske techniky – možnosti a techniky.

Sochárska tvorba (reliéf, voľná socha a socha v architektúre, objekt v krajine, šperk...). Portrét v sochárstve. Antická a renesančná sochárska tvorba. Konštrukčné a obsahové principy sochárstva. Keramické tvorivé procesy – uplatnenie v praxi, priemyselnej a umeleckej výrobe. Presahy sochárskej tvorby.

Grafické techniky tlače z hĺbky, grafický list – charakteristika, žánre umeleckej grafiky, grafické techniky tlače z výšky, tlač z plochy, sieťotlač, vývoj grafických techník od Gutenbergera po súčasnosť, grafická technika leptu, suchá ihla, mezzotinta, akvatinta. Ilustrácia – význam a využitie, bibliofília a autorská kniha.

Počítačová grafika a grafický dizajn – grafické výrazové prostriedky, použitie foriem dizajnu, metódy tvorby, bitmapová a vektorová grafika, farebné režimy v počítačovej grafike, základy DTP, logotyp, dizajn-manuál, korporátna identita, písmo, fonty, formy využitia a delenie počítačovej grafiky a grafického dizajnu, vizuálna komunikácia.

Fotografia – vývoj techník a technologických postupov, analógový a digitálny proces, základná fotografická technika. Vývoj fotografických žánrov od vzniku fotografie po súčasnosť – charakteristika, používané technológie. Výtvarné umenie a fotografia –koláže, fotoobjekty, plagáty, fotografické inštalácie. Súčasné technologické postupy, manipulácia a postprodukcia.

 

Literatúra

CAPALDO, Prette. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé Letá, 1982

ŠTOLOVSKÝ, Aleš. Technika farieb. Praha: Polytechnická knižnica Praha,1990

LOSOS, Ludvík. Techniky maľby. Bratislava: Pallas, 1992.

HÉGR, Miloslav. Maľba, materiály a techniky. Praha: Orbis, 1990.

TEPLÝ, Bohumil. O sochárskej reprodukcii. Bratislava: SPN, 1990.

STADLER, Wolfgang. Dějinysochařství. Praha: REBO Productions, 1996.

Kolektív autorov. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. Storočia. Bratislava: Tatran, 1973.

MATTISON, Steve. Škola keramiky. Bratislava: Slovart, 2004.

CHAVARRIA, Joaquin. Velká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, 1996.

ADLER, Petr a Miloslava  NEUMANNOVÁ  a Anita PELANOVÁ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997.

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umenia. Bratislava: Pallas, 1992.

SPARKE, Penny. Stoletídesignu. Praha: Slovart, 1999.

ŠMOK, Jan. Za tajomstvami fotografie. Martin: Osveta, 1975.

MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta, 1985.

HARMAN, Doug. Tvorivá digitálna fotografia. Bratislava: Slovart, 2012.

FREEMAN, Michael. Fotografie v praxi. Černobílá fotografie. Praha: Zoner Press, 2013.

RADA, P. Techniky keramiky. Praha:1990. ISBN 80-85277-47-6

ArtToday, E. L. Smith, , Phaidon, 2007. ISBN :9780714838885

BENCA, Igor. a kol. Trans/mediálny priestor grafiky, Asimilácia vs. originál, 1. vyd. Banská Bystrica : FVU AVU, 2011. 192 s. ISBN 978-80-89078-88-2

BÖHMEROVÁ, Zuzana – JANČÁR Ivan. Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava :  GMB a Roman Fečík, 2007. 431 s. ISBN 978-80-88762-90-4

COLDWELL, Paul. Printmaking a contemporary perspective, London : Black Dog Publishing, 2010. ISBN 978-1-906155-43-8

GARDNER, Boll; HELLMAN, Anne. Kniha logotypu. Brno: Computer press, 2013. ISBN 9788025137345.

Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, 2006. ISBN 8072098241.

Kolektív autorov. 1000 grafických prvkov. Bratislava: Slovart, 2011. ISBN 9788073913069.

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. 2006. ISBN 8096865854.

TWEMLOW, Alice. K čomu je grafický design? Bratislava: Slovart, 2010. ISBN 9788073910273.

HOURA, Miroslav. Jak se dívat na grafiku, 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 199 s. ISBN 14-317-71

HUGHES, Ann d´Arcy – VERNON-MORRIS, Hebe. Printmaking – Traditional and contemporary techniques, Mies : RotoVision Book, 2008. ISBN 978-2-940361-53-3

KUBAS, J. Techniky umeleckej grafiky, 1.vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 442 s.

KUBIČKA, Roman – ZELINGER Jiří. Výkladový slovník malížství, grafiky a restaurátorství, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 344 str. ISBN 80-247-9046-7

MALÝ, Zbyněk. Grafické techniky pro každého, 1. vyd. Brno: CP Books, a.s, 2005. 62 str. ISBN 80-251-0296-3

NOYCE, Richard. Printmaking at the Edge, A&C Black, London 2006.  ISBN 978-07-13667-84-4

GRABOWSKI, Beth – FICK, Bill. Printmaking : A Complet Guide to Materials and Processes, London : Laurence King, 2009. 240 s. ISBN 978-1-85669-600-5

Organic Architecture, Inspired by Nature, Slovart, Bratislava 2010

HANEL, Olaf. Objekt / objekt: metamorfózy v čase. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2001. ISBN 80-7056-095-9.

Slovenský šperk 1961-1991. Bratislava: SNG,1991.

KŘIŽOVÁ, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. Století. Praha: Academia, 2002 ISBN 80-200-0920-5.

WEISSLECHNER, Karol. Umelecký šperk, dizajn, architektúra. Bratislava: Ateliér Amulet, 2008. ISBN 9788096984107.

Hlinka, J.: Medailérstvo na Slovensku, Bratislava Pallas 1996

Italska renesance, Nakladatelstvi Slovart,s.r.o. Praha 2009, preklad Manfred Strnad, ISBN 978-80-7391-337-3

RUHRBERG, Karl a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství . Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

FIELLOVI, Charlotte a Peter. Design 20. století, edice Ikony. Praha: Slovart, 2003.

ISBN          38-228-2575-1.

KAPSOVÁ, Eva. Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica: Fakulta výtvarných umení, 2002. ISBN 80-8907-804-4.

Donald Strong, Antické umenie, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1970

Giovanni Garbini, Staroveké kultúry blízkeho východu, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1971

Andrew Martindale, Renesancia, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1972

 

Štátna skúška z metodicko-didaktickej interpretácie

Tézy

Príprava zameraná na metodickú a didaktickú analýzu v súvislosti so zvoleným edukačným problémom.

Implementácia konkrétneho zadania do edukačného procesu. Návrh na formuláciu cieľov v troch oblastiach (kognitívna, psychomotorická, sociálno-emocionálna), návrh metód na realizáciu, organizáciu, vedenie edukačného procesu so zreteľom na proces a produkt.

Hodnotenie vo výtvarnej výchove. V súvislosti s konkrétnym edukačným problémom študent navrhne vhodné spôsoby externej a internej evalvácie a diagnostiky s dôrazom na proces a produkt.

 

Literatúra

BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02550-3

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2010. ISBN 978-80-89431-41-0.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-10-02549-7.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-89431-43-4.

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-89431-22-3.

HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA.  Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, 1991. ISBN 80-7066-368-5.

HAZUKOVÁ, Hana.  Přípravaučitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1995.

HAZUKOVÁ, Hana.  Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, 1994.

PIAGET, Jean a ‎Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. ISBN 80-7178-146-0.

ROESELOVÁ, Věra.  Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6.

SLAVÍK, Ján.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v pred primárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7.

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

Štátne vzdelávacie programy: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program.alej

 

Štátna skúška z metód a postupov v arteterapii

Tézy

Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže v norme a v patológii

Teoretické východisko arteterapeutickej intervencie

Formy arteterapie

Ciele arteterapie v kontexte na vekové a problémové skupiny

Súčasné trendy arteterapie

Diagnostické možnosti v arteterapii

Osobnosť arteterapeuta

Etika arteterapeutického procesu

 

Literatúra

PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA,  1997. ISBN 80-7178-146-0.

SLAVÍK, Ján. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.

ŠICKOVÁ Jaroslava. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0.

ŠICKOVÁ, Jaroslava. Arteterapia- úžitkové umenie. Bratislava: Petrus, 2006.  ISBN 80-89233-40-4.

ŠICKOVÁ. Jaroslava. J.,. Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava:  Terratherapeutica, 2005.  ISBN 80-969376-2-6.

RUBIN, Judit. Přístupy v arteterapii. Praha: Triton, 2008.  ISBN 978-80-7387-093-5.

PONUKA PRE ŠTUDENTOV: SÚŤAŽ "DUCHOVNO"

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie organizované Katedrou výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa bude konať pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity pod názvom Duchovno a rozum. Jednou jeho súčasťou bude medzinárodná výtvarná súťaž študentov vysokých škôl pedagogického zamerania. Druhou aktivitou bude sprievodná výstava pedagógov, ktorých výber bude dodatočne určený podľa kurátorskej koncepcie organizátorov výstavy. 

Súťaž študentov bude prebiehať v dvoch kategóriách: voľné umenie (maľba, grafika a socha) a špeciálna kategória  ̶  koláž. Každý študent bude môcť vytvoriť maximálne dve výtvarné diela v ľubovoľnej kategórii (dve v jednej kategórii alebo po jednom v každej kategórii). V súvislosti so zabezpečením organizácie podujatia si Vás dovolíme požiadať o záväzné potvrdenie účasti do 10. marca 2020. 

Dodanie diel bude časovo obmedzené do 21. apríla 2020 o 12.00 hodine. Hodnotenie študentských prác vykoná medzinárodná porota, ktorej členov budú menovať jednotlivé zúčastnené školy. Vernisáž výstavy ocenených študentských prác sa bude konať 22. apríla 2020 o 14:00 v Univerzitnej knižnici v Ružomberku. Vernisáž sprievodnej výstavy pedagógov sa bude konať v Slovenskej národnej galérii  ̶  Galérii Ľudovíta Fullu v ten istý deň o 15:00 hodine. Podrobnosti zašleme v podrobnom programe.

Erasmus+ štúdium na akademický rok 2020/2021

Dobrý deň, študenti,

oznamujem Vám, že sa otvorila výzva na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2020/2021.

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom Mobility Online systému a prihláška je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, aké zadávate do AiS-u. Prihlasovať sa je možné len na univerzity, ktoré Vám systém po zadaní fakulty a katedry ponúkne. Podrobnejšie informácie máte v prílohe.

 

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020. Po tomto termíne sa už nebude možné prihlásiť.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+.

Katedroví koordinátori programu Erasmu+:

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/

 

POZOR ZMENA DEADLINU Erasmus+ stáž do 30. 04. 2020 a Erasmus+ absolventská stáž 30. 04. 2020

Prihlasuje sa prostredníctvom vyplnenej papierovej prihlášky, ktorá sa neodovzdáva v papierovej podobe, ale jej sken treba poslať elektronicky Dr. Sojkovej na mail: sojkova@fedu.uniba.sk. 

Dobrý deň, milé študentky a milí študenti,
oznamujeme Vám otvorenie výzvy na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021.

1.) Na mobilitu Erasmus+ stáž sa prihlasuje prostredníctvom vyplnenej priloženej prihlášky (príloha č. 2). V prihláške, pokiaľ Vám ešte nie je známe miesto inštitúcie, v ktorej by ste chceli stáž realizovať, vyplňte aspoň krajinu stáže. Sken dôkladne vyplnenej a Vami podpísanej prihlášky s prílohami treba poslať elektronicky Dr. Sojkovej na mail: sojkova@fedu.uniba.sk. 


Podrobnejšie informácie o zrealizovaných stážach z jednotlivých katedier Vám môžu poskytnúť aj katedroví koordinátori, ktorých zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzina…/…/katedrovi-koordinatori/ Všeobecné Informácie o stáži Erasmus+ nájdete na stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vz…/erasmus/studenti-staz-smt/
Výzva bude otvorená do 30. 04. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

3. Mobilita Erasmus+ absolventská stáž je pracovnou stážou v zahraničí financovanou prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Podrobnejšie informácie o absolventskej stáži Erasmus+ sú zverejnené na stránke nájdete na stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-…/erasmusplus/absolventi-staz/
Výzva bude otvorená do 30. 04. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY PDF UK
 

Postup pre študenta:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať čo najskôr pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na bakalársku prácuPrihláška na diplomovú prácu), vyplniť ho elektronicky, poslať emailom pedagógovi. Súbor prihlášky pomenujte svojím menom. Pedagóg prihlášku 2 x vytlačí a podpíše. Jeden exemplár zostáva pedagógovi, druhý odovzdá sekretárke Kvv, pani Daniele Jakalovej Š 125.

Deadline na odovzdanie elektronickej verzie prihlášky pedagógovi cez email je piatok 25. októbra 2019 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2020/2021

názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy

Ak si vyberiete VOĽNÚ TÉMU u konkrétneho pedagóga, je potrebné pripraviť si a predniesť pedagógovi jasnú predstavu, cieľ a názov témy, ktorú chcete spracovať. To znamená, že do 25. 10. 2019 (piatok) už bude názov témy (v slovenčine a v angličtine) a anotácia v prihláške, aby ju školiteľ elektronicky stihol poslať pani sekretárke a nahrať do AiSu.   

Termíny vychádzajú z Časového harmonogramu záverečných prác, ktorý nájdete aj na webe fakulty.

 


Témy bakalárskych záverečných prác na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK (2020/2021)

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

Elektronická matrica / The Electronic Matrix

Spracovanie problematiky elektronickej matrice ako súčasti množiny grafických techník. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 Abstrakcia / The Abstraction

Spracovanie problematiky abstrakcie, ako vyjadrovacej stratégie vo výtvarnom umení  a jej možné využitie v edukačnom procese. Diplomant si prenikne hlbšie do problematiky týkajúcej sa výtvarného umenia s dôrazom na abstraktné formy. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Kresba / The Drawing

Spracovanie problematiky kresby, ako základného vyjadrovacieho média vo výtvarnom umení  a jej možné využitie v edukačnom procese. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Voľná téma / Free topic

Diplomant si sám určí problematiku týkajúcu sa oblasti výtvarných stratégií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

 

akad. soch Alojz Drahoš, PhD.

1.)   Úžitkové doplnky na tému: "Odkaz slovenskej ľudovej tvorby a jej uplatnenie v didaktickom procese " „The legacy of Slovak folk art and its application in the didactic process
Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť sady úžitkových interiérových doplnkov, inšpirovaných slovenskou ľudovou tvorbou, vhodných aj pre školské a záujmové zariadenia.

Odporúčaná teoretická časť: Prínos úžitkovej ľudovej tvorby a jej uplatnenie vo výchove mládeže. 

Rozmer: voľný
Materiál: keramika, sadra, umelé hmoty, textil....

2.)  Téma: „Osobnosť a jeho portrét „Personality and its portrait”

Navrhni netradičné výtvarné spracovanie významnej osobnosti slovenských dejín, napríklad Svätopluka, ktorý by bol vytvorený pre edukačné zariadenia, ZŠ, centrá voľného času, alebo by mohol byť osadený v areáli podobného zariadenia.

Netradičné výtvarne spracovanie portrétu, s uplatnením parciálnych prvkov. Práca by pripomínala našu dôležitú históriu. Mohla by plniť aj úlohu didaktická pomôcky, alebo ako interiérový  doplnok by nepriamo podnecovala žiakov a študentov ku štúdiu našich  historických súvislostí.

Odporúčaná teoretická časť:  Historické osobnosti v našom teritóriu a ich spracovanie vo výtvarnom umení.

Materiál: voľný

Rozmer: poprsie životnej veľkosti

 3.)   Téma: „Rovnováha“ -„Balance“

 Téma sa dotýka environmentálnej problematiky, ktorá má upozorniť na ohrozenú krehkosť rovnováhy v prírode, ktorú človek stále viac a viac vďaka svojmu pohodlnému a konzumnému spôsobu života porušuje. Dôsledky takého spravenia sú čim ďalej výraznejšie.

Zámerom zadania je na takúto situáciu nejakým spôsobom upozorniť, nielen veľké korporácie ale aj bežného človeka, ktorí v danej problematike môže tiež veľa prospešného urobiť.

Výtvarné spracovanie diela, ktoré upozorní na takýto zámer je veľmi náročné, ale myslím si že aj veľmi potrebné.

 Navrhni a vytvor priestorový alebo plošný objekt, ktorý by niesol znaky, ktoré upozorňujú na naše ohrozené životné prostredie.

 Odporúčaná teoretická časť:  Význam ochrany životného prostredia a jeho šírenie v pedagogickom procese.

Rozmer: voľný
Materiál: papiermasche,  odpadové umelé hmoty, rôzny odpadový materiál

4.)   Téma: „Impulz“ „Impulse“

Uplatnenie impulzu svetla vo výtvarnom prejave. Navrhni a vytvor pre edukačné zariadenia svetelný objekt, lampu, svietnik alebo svetelné teleso, svetelnú plochu, zakomponovanú do interiéru s uplatnením princípov op-artu. Jeho uplatnenie by bolo  vhodné aj v pedagogickom procese.

Odporúčaná teoretická časť:  Op-art a súčasnosť

Materiál: glazovaná keramika, točená keramika, drevo, sklo, kov, umelé materiály....

Veľkosť: voľná

5.) Voľná téma:  Free Topic :

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

 

1.)Schola ludus

Schola ludus

Vytvorenie autorskej knihy, ktorá by hravou výtvarnou formou napĺňala základné atribúty učebnice.

 2.)Ilustrácie rozprávok Milana Rúfusa

Illustrations of Milan Rufus's Fairy-tales

Cyklus grafických listov s grafickou úpravou textu.

 3.)Svet dospelých očami detí a svet detí očami dospelého

Adult´s World Through the Eyes of Children and Children's World Through the Eyes of an Adult

Súčasnými výtvarnými prostriedkami vyjadriť záujmy a problémy detí predškolského veku a ich vzťah k okolitému svetu dospelých. Ako dospelí chápu problémy detí.

Konfrontácia výtvarných výrazových prostriedkov detí a dospelého výtvarníka.

 4.)Voľná téma

Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

1/ Učiteľ výtvarnej výchovy v triede a v ateliéri / Art teacher in the classroom and in the studio

Anotácia: Práca má teoreticko – empirický charakter. Cieľom práce bude rozpracovanie a zmapovanie problematiky odborných a profesionálnych predpokladov učiteľa výtvarnej výchovy so zameraním na tvorivú zložku jeho osobnosti. V empirickej časti sa výskumom získajú informácie, do akej miery sú učitelia výtvarnej výchovy výtvarne aktívni.

2/ Ako elektronické média ovplyvňujú prácu učiteľa výtvarnej výchovy/ How electronic media influence the work of art teachers

Anotácia: Práca má teoreticko – empirický charakter. Cieľom práce bude rozpracovanie a zmapovanie problematiky elektronických médií a ich vplyv na prípravu a prácu učiteľa výtvarnej výchovy. Výskumom sa overí aktuálny stav.

3/ Použitie mobilných telefónov na hodinách výtvarnej výchovy / Use of mobile phones in art lessons

Anotácia: Práca má teoreticko – empirický charakter. Teoretická časť bude orientovaná na vymedzenie mobilného telefónu ako učebnej pomôcky a ukotvenie problému do historického kontextu. V empirickej časti sa výskumom overí, aký je reálny stav používania mobilných telefónov na hodinách výtvarnej výchovy.

 4/ Dramatické formy na hodinách výtvarnej výchovy / Dramatic forms in art lessons

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude vymedziť dramatické formy, ktoré sa svojou povahou na výtvarnej výchove dajú použiť. Analyzovať prínosy a nevýhody dramatických foriem na výtvarnej výchove. V aplikačnej časti práce je potrebné vytvoriť metodický materiál zameraný na realizáciu dramatických foriem vychádzajúci z uvedenej teórie.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

 

1. Umelecká Skupina 4 v polovici XX. storočia / Art Group 4 in mid 20th century
Predpoklady vzniku umeleckých skupín a ich objavnosť. Vplyv na formovanie umeleckých profilov jednotlivých členiek. Pedagogická aktivita jej členiek a ich výchovný  a umelecký vplyv na mladú generáciu.

Pri tejto téme môže dôjsť k zmene po konzultácii s garantom

 2. Klub Konkrétistov v polovici XX. Storočia / Club of Concretism artists in mid 20th century

Doba a predpoklady vzniku tejto  umeleckej skupiny. Vplyv skupiny na formovanie umeleckých profilov jednotlivých členov. Pedagogické pôsobenie vybraných členov. Nové prístupy v pedagogickej praxi.

Pri tejto téme môže dôjsť k zmene po konzultácii s garantom

 3. umelecké skupina Kontinuita v polovici XX. Storočia / Art Group Continuity in mid 20th century

Čím bola táto skupiny ojedinelá a mimoriadna. Vplyv na formovanie umeleckých profilov jednotlivých členov. Vplyv pôsobenia tejto progresívnej skupiny na výchovu mladých. Pedagogické výsledky na vtedajších Ľudových školách umenia, stredných umeleckých a vysokých školách.

Pri tejto téme môže dôjsť k zmene po konzultácii s garantom

 4. Umelecká skupina Život v polovici XX. storočia. / Art Group Life in mid 20th century

Predpoklady vzniku tejto masovej, umelo formovanej umeleckej skupiny. Mnohí z jej členov boli aktívne pedagogicki činní. Zhodnotiť aj výsledky tejto ich práce.

Pri tejto téme môže dôjsť k zmene po konzultácii s garantom

 5. Voľná téma / Free Theme

Téma diplomovej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. art. Soňa Patúcová

 

1. Krajina dnes / Landscape today
Anotácia: Význam krajinomaľby v dejinách umenia. Porovnanie so súčasnými trendami zobrazovania krajiny. Tvorivé spracovanie témy krajiny pri využití medzipredmetového vyučovania v materských alebo základných školách z rôzneho uhla pohľadu.

2. Vzdelávanie detí predškolského veku v galerijných inštitúciách. /Education of preschool children in the art museums.
Anotácia: Umelecké artefakty využívané v galerijnej edukácii pre rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie a kreativity u detí predškolského veku.

3. Spolupráca / Cooperation
Anotácia: Téma spolupráce v umení, zameranie sa na dvojicu alebo skupinu autorov tvoriacich spoločne. Využitie spolupráce v edukačnom procese.

4. Maľba, inštalácia a inovácia / Painting, installation and inovation
Anotácia:  Maľba, ktorá sa vymaňuje z klasického formátu či rámu a jej presahy do priestoru. Ohýbanie maľby, prepájanie s inými médiami podporujúce umelecký zámer alebo zážitok. Inovatívne prístupy vo vyučovaní a zážitkové učenie smerujúce k rozvíjaniu kreativity.

5. Voľná téma / Free theme
Anotácia: Téma bakalárskej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

1.Voľná téma

Free Topic

Anotácia: Poslucháč po dohode s pedagógom zvolí tému diplomovej práce, ktorú bude spracovávať

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

1.)Názory učiteľov výtvarnej výchovy na problematiku výtvarného talentu a nadania

Opinions of art teachers on the issue of artistic talent

Práca sa bude zaoberať problematikou skúmania názorov učiteľov výtvarnej výchovy na výtvarné nadanie a talent. Na výskum bude použitý dotazník alebo interview a analýza zozbieraných údajov.

 2.)Výtvarný jazyk a jeho využitie vo výtvarnej výchove v mimoškolskej činnosti

Art language and its use in art education in extracurricular activities

Cieľom  práce je teoreticky opísať výtvarný jazyk a jeho súčasti. Zároveň v obsahu práce budú navrhnuté a aplikované v pedagogickej praxi aktivity výtvarnej výchovy zamerané na výtvarný jazyk.

 3.)Voľná téma

Študent má právo navrhnúť vlastnú tému diplomovej práce.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

1. Fotogram v tvorbe vizuálnych umelcov 20. storočia / Photogram in the Work of  the Visual Artists in the 20th Century

Cieľom práce je historický prehľad a zhodnotenie významu tvorby technikou fotogramu umelcov avantgardy a modernizmu (Ruská avantgarda - El Lisitsky a i., Rayogramy - Man Ray ),  až po jeho   uplatnenie v súčasnej slovenskej fotografii - P. Janek, J. Csaderová a i.

Praktickú časť práce bude tvoriť séria fotogramov, vytvorených klasickým procesom.

Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

2. Súčasná slovenská dokumentárna fotografia / Slovak Contemporary Dokumentary Photography  

Cieľom práce je zmapovanie a analýza súčasnej dokumentárnej tvorby na Slovensku, rôzne tendencie a trendy v tejto oblasti

Praktická časť práce bude séria dokumentárnych fotografií.

Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

3. Aranžovaná a inscenovaná fotografia na Slovensku / Staged and Arranged  Photography in Slovakia

Cieľom práce je zhodnotenie významu tejto tvorby v rámci dejín slovenskej fotografie. Práca mapuje a analyzuje túto oblasť fotografickej tvorby slovenských autorov so zameraním najmä na 70. a 80. roky 20. storočia (Slovenská nová vlna) a zaraďuje ju do historických súvislostí

Praktickú časť práce bude tvoriť súbor aranžovaných (inscenovaých) fotografií.

Návrh didaktického projektu sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce.

4. Voľná téma / Free theme

Téma bakalárskej práce na poslucháčom / poslucháčkou zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

 

1.)Mesto/City

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských maliarov a analyzovať ich diela a využitie v pedagogickej praxi.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je zachytiť a previesť do výtvarných kompozícií svoj individuálny zážitok z mesta. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A2 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

2.)Dotyk s krajinou/ A Touch of Country

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských maliarov a analyzovať ich diela a využitie v pedagogickej praxi.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je zachytiť a výtvarne spracovať vizuálny alebo vnútorný zážitok z dotyku človeka s krajinou. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A2 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

3.)Predmetný svet (zátišie)/Objective world (still life)

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie témy zátišia v tvorbe slovenských maliarov a analyzovať ich diela a využitie v pedagogickej praxi.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je prehodnotiť vizuálny zážitok z predmetov zátišia do netradičných kompozícií. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A2 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

4.)Portrét/Portrait

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských maliarov a analyzovať ich diela a využitie v pedagogickej praxi.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je netradičné spracovanie portrétu. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A2 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

5.)Voľná téma/Free Theme

Študent si zvolí tému. Po prekonzultovaní a schválení bude téma zaradená medzi témy bakalárskych prác.

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských maliarov a analyzovať ich diela a využitie v pedagogickej praxi.

Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A2 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

 

1. Sochársky portrét / Sculpture Portrait Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, portrét vo vybranom -izme 20. storočia, alebo imaginatívny portrét. Následná transformácia témy do teoretickej časti, ktorá bude obsahovať sochárske osobnosti zo slovenskej a svetovej portrétnej scény a jej tematické uplatnenie v školskej praxi.

2. Reliéf ako hra / Relief as a Game Reliéfne spracovanie v klasických rovinách, formách a plastických materiáloch, alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche, alebo plocha v priestore. Teoretické spracovanie reliéfneho sochárstva od klasických polôh (minca, medaila, plaketa... ) až po súčasné reliéfne prejavy vo vizuálnom umení. Využitie hravých reliéfnych foriem v didaktickej časti.

3. Socha a priestor / Statue and space Plastické vytváranie v mäkkých sochárskych hmotách transformované do tradičných, alebo inovatívnych materiálov, alebo skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni zasadené do vybraných priestorových súvislostí. Teoretické spracovanie vybraných osobností z domácej a svetovej sochárskej scény a následné tematické uplatnenie v didaktickej rovine.

4. Objekt ako znak a symbol / Object as a sing and symbol Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh a tematickým zameraním na znak a symbol. Spracovanie témy v teoretickej rovine a jej aplikácia v školskej praxi.

5. Voľná téma / Free theme Téma bakalárskej práce na poslucháčom / poslucháčkou zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom. Praktická, teoretická a didaktická časť by sa mali tematicky prelínať a vytvoriť jeden celok.

 

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

 

1. Súčasný umelecký trh na Slovensku

The current art market in Slovakia

Na základe stručného pohľadu do histórie predaja a kúpy umeleckých diel na našom území študent poukáže na postupnú dôležitosť zapojenia umelcov do trhu s umeleckými dielami. Zameria sa na dôležitý aspekt spolutvorenia umeleckých tradícií. Zároveň upozorní, na činnosť umeleckých agentúr, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú vkus publika a zasahujú do tvorby diel.

2. Majster M. S.  jeden z najvýznamnejších maliarov neskorej gotiky v Uhorsku

Master M. S. one of the most important painters of late Gothic

style in Hungary

V záverečnej práci študent odborne zhodnotí dielo Majstra M. S. a jeho spolupracovníkov. Zameria sa najmä na presvedčivé maliarske vyjadrenie súhry deja a jeho mnohostranných významov, ktoré charakterizuje tohto významného umelca.

3. Sakrálno v tvorbe Martina Benku

Sacred in the production of Martin Benko

Študent sa bude venovať verejne menej známym dielam maliara Martina Benku, konkrétne oltárnemu triptychu, ktorý vytvoril pre seminárnu kaplnku v Spišskej Kapitule. Na pozadí tohto diela doplní obraz o významnom slovenskom umelcovi, ktorý svojou tvorbou vyjadril vzťah k tradíciám a ľudovej kultúre.

4. Po konzultácii môže študent spracovať tému, ktorú si navrhne sám.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

 

1. Historická architektúra v obraze mesta /Historical Architecture in the Image of the City

Anotácia: Posilňovať vizuálnu gramotnosť detí vo verejnom priestore je jedným z hlavných cieľov výtvarnej výchovy. Vizuálny charakter verejného priestoru určuje predovšetkým architektúra. Cieľom práce bude skúmať a poznávať hodnoty vybranej kultúrnej a štýlovej vrstvy historickej architektúry a formou edukačného projektu v rámci výtvarnej výchovy pre 2.stupeň ZŠ.

2. Mesto z ktorého pochádzam/ The image of the city where I live

Anotácia: Cieľom práce bude identifikovať charakteristické znaky mesta, formujúce jeho jedinečnosť a identitu výtvarnými prostriedkami formou edukačného projektu pre 2.stupeň ZŠ.

3. Tradícia stavania betlehemov a ich využitie vo výtvarnej výchove./Traditional nativity scenes and their use in art education.

Anotácia: Predmetom práce bude zmapovať vznik a vývoj stavania betlehemov a formou edukačného projektu uplatniť poznatky vo výtvarnej výchove v predprimárnom stupni vzdelávania (MŠ).

4. Obraz Krista v modernom a súčasnom vizuálnom umení /Images of Jesus Christ in the Modern and contemporary visul arts

Anotácia: Cieľom práce bude výskum súčasných podôb zobrazovania tradičnej ikonografia Krista vo vizuálnom umení 20.a 21.storočia.

5. Voľná téma

Cieľ: študent môže školiteľke navrhnúť vlastnú teoreticky orientovanú tému.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

1. téma: Divadelná plagátová tvorba

anglický názov: Theater Poster Design

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov divadelných plagátov na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) divadelné tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafickej plagátovej tvorby na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie plagátového dizajnu na Slovensku a v Čechách. Vytvorenie série divadelných plagátov na konkrétne pôvodné (slovenské) tituly.

2. téma: Grafické vzory ako inšpirácia ľudovým motívom

anglický názov: Graphic Patterns as Inspiration from the Folk Motives

anotácia: Praktická časť práce pozostáva z kolekcie návrhov grafických vzorov a návrhu ich praktického použitia. Vzory vychádzajú z inšpirácie z pôvodných ľudových motívov. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu a ľudovej tvorby na Slovensku a v zahraničí.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov grafických vzorov inšpirovaných ľudovým motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

 3. téma: Grafické vzory ako inšpirácia prírodným motívom

anglický názov: Graphic Patterns as Inspiration from the Nature Motives

anotácia: Praktická časť práce pozostáva z kolekcie návrhov grafických vzorov a návrhu ich praktického použitia. Vzory vychádzajú z inšpirácie z prírodných motívov. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov grafických vzorov inšpirovaných prírodným motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

 4. téma: Autorský prebal knihy

anglický názov: Author's Book Cover

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov grafických prebalov kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického a knižného dizajnu na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie problematiky knižného dizajnu na Slovensku v komparácii so zahraničnými titulmi. Vytvorenie série grafických návrhov prebalov (obálok) kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly.

 5. Voľná téma / Free Topic

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

 

1. Figúra v modernej maľbe / Figural modern painting

Anotácia: Poslucháč sa zameria na maliarske podoby figurálnej štylizácie v období moderny na poli európskeho kontinentu a pokúsi sa o definíciu ich zmysluplného uplatnenia v pedagogickom procese.

2. Geometria v maľbe 20. storočia / Geometry in 20th century painting

Anotácia: Poslucháč sa zameria na geometrické zobrazenia na poli európskej maľby 20. storočia a pokúsi sa o definíciu ich zmysluplného uplatnenia v didaktickom procese.

3. Voľná téma
Free Topic

Anotácia: Poslucháč si zvolí vlastnú tému bakalárske práce, ktorú bude môcť spracovať po konzultácii s pedagógom.

 

 

Témy magisterských záverečných prác na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK (2020/2021)

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

Historické pamiatky na ilustráciách / The Historical Monuments in the Illustrations

Spracovanie problematiky ilustrácie so zameraním sa na zobrazovanie vybraných historický pamiatok, ktoré sa vyskytujú v ilustráciách. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Vývoj výtvarného umenia / The Development of The Visual Arts

Spracovanie problematiky vývoja výtvarného umenia, najmä na Európskom kontinente a jeho vplyv na súčasný stav vo svete. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Matrica / The Matrix

Spracovanie problematiky matrice ako nositeľky informácie, ktorá sa transformuje pomocou tlače do otlačku. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Vnímanie vizuálnych znakov v súčasnosti / The Perception of Visual Signs at Present

Spracovanie problematiky vizuálnych znakov, so zameraním na ich vplyv a pôsobenie na percipientov pri komunikácii obsahov, ktoré zastupujú. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Voľná téma / Free topic

Diplomant si sám určí problematiku týkajúcu sa oblasti výtvarných stratégií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

 

1. Kinetický objekt pre edukačné zariadenia   

Moving Object for Educational Facilities

Cieľom je výtvarne navrhnúť a vytvoriť pohyblivý samostatný  objekt alebo kinetickú didaktickú pomôcku. Pohyb môže byť zabezpečený dotykom, prirodzeným prúdením vzduchu alebo za pomoci prídavného zariadenia....

Odporúčaná teoretická časť:  Vybrané výtvarné štýly 20. storočia a ich uplatnenie vo výchove.

Veľkosť: voľná

Materiál: voľný 

2. Ženský a mužský funkčný šperk 
Female and Male Functional Jewelry

V intenciách originality autorského šperku diplomant navrhne a vytvorí netradičné skladby originálnych súborov ženských a mužských šperkov alebo samostatných kusov inšpirovaných mikrosvetom na báze prírodných mikroštruktúr.

Materiál: voľný výber

Veľkosť: minimálne tri súbory

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Prínos a uplatnenie autorského šperku v rámci edukačného procesu v rôznych typoch školských zariadení.

3. Priestor v ploche 
Space in Area

Navrhnúť a vytvoriť priestorový obraz výtvarne a tematicky zakomponovaných do školských zariadení. Cieľom je vytvoriť fragmentárnu reliéfnu plochu, poskladanú z nepravidelných samostatných  častí.

Veľkosť: plocha  z viacerých samostatných dielov, spolu cca - 150x100 cm

Materiál: medený tepaný plech dotvorený technológiou umeleckého smaltu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce : Uplatnenie sochárskych techník  v centrách voľného času

4. Socha v architektúre 
Statue in an Architecture

Cieľ:  V intenciách minimalistického prejavu vytvoriť modernú sochársko-architektonickú kompozíciu na princípe parciálnej zväčšeniny triviálneho predmetu. Výber predmetu  alebo inšpirácia vybraným objektom stimuluje orientáciu a  výtvarnú náročnosť výsledného diela. Zameranie a situovanie výsledného diela  smerovať na edukačné zariadenia a detské ihriská.

Rozmer: do 100 cm

Materiál: vhodný podľa vybraného návrhu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce:  Stretávacie roviny  architektonického a sochárskeho tvorivého procesu

5. Voľná téma  / Free topic  Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej diplomovej práce, praktickú

a teoretickú časť a didaktickú časť, ktorej rozsah po konzultácii bude spoločne upravený

 

Doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

 

1. Osobnosti na slovenských poštových známkach

Personalities on Slovak Postage Stamps

Šírenie vedeckých a kultúrnych hodnôt prostredníctvom poštovej funkcie známky. Tematická filatelia a jej encyklopedický obsah.

Propagácia významu mládežníckej filatelie.

2. Scénografia bábkového divadla

Puppet Theatre Scenography

Výtvarné výrazové prostriedky v súvislosti s obsahom bábkového divadelného predstavenia pre deti predškolského veku.

3. Multimediálna propagácia učebnej pomôcky – hračky

Multimedia Advertising of Toys as Teaching Aid

Reklama v tlačových médiách, rozhlase, Internete, televízii.

4. Voľná téma

Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

1/ Portfólio výtvarných prác v predmete výtvarná výchova / Portfolio of art works in the subject of art education

Anotácia: Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom práce bude zmapovanie využitia portfólia (zošita) v procesoch učenia, učenia sa a hodnotenia.

V empirickej časti sa výskumom získajú a vyhodnotia informácie o používaní portfólia na hodinách výtvarnej výchovy. 

2/ Problémové vyučovanie na hodinách výtvarnej výchovy/ Problem sloving teaching in art lessons

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom záverečnej práce je vymedziť termín problémového vyučovania a nájsť existujúce prípadne možné prieniky do výtvarnej edukácie. Empirická časť práce sa sústredí na  prieskum o využívaní problémového vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy.

3/ Výtvarný projekt ako forma realizácie medzipredmetových vzťahov / Art project as a form of cross-curricular teaching

Anotácia: Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Teoretická časť bude orientovaná na oblasť projektového vyučovania so zameraním na výtvarnú výchovu. Projektové vyučovanie a jeho realizácia na rôznych typoch škôl. V aplikačnej časti je potrebné navrhnúť výtvarný projekt, v ktorom sa budú aplikovať poznatky z teoretickej časti práce.

4/ Reuseing v predmete výtvarná výchova /Reusing in Art Education

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude vymedziť termín reuseing, identifikovať kultúrny a historický kontext a dôležitých predstaviteľov. V práci sa očakáva zmapovanie viacerých prístupov k téme ako použitie už použitých materiálov na tvorbu výtvarných diel, použité veci ako zdroj inšpirácie a pod.   V aplikačnej časti práce sa predpokladá vytvorenie metodického materiálu zameraného na reuseing.

5/ Rozprávka o slovenských ľudových zvykoch / A fairy tale about Slovak folk traditions

Anotácia: Práca bude mať teoreticko – aplikačný charakter. Cieľom práce bude vytvorenie diela, ktoré by svojou formou a obsahom čerpalo z diela akademického sochára, maliara a ilustrátora Vladimíra  Kompánka.

Teoretická časť práce bude zameraná na analýzu rozprávky po formálnej aj historickej stránke. Téma ľudových zvykov určí priestor na výber diel V. Kompánka, ktoré budú v práci rozobrané. V Aplikačnej časti práce sa očakáva vytvorenie diela (rozprávky ako vhodnej umeleckej formy pre deti v MŠ), ktoré sa bude venovať slovenskému folklóru a bude inšpirované prácou V. Kompánka.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

 

1. Voľná téma / Free Theme
Téma diplomovej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

2. Aké kritériá kladie na umenie dnešok? / What criteria are placed on art by the current times?
V dnešnej komplikovanej dobe rýchlosti a objavov pokúsiť sa definovať, čo by mala predstaviť pedagogická činnosť vybraných umelcov, a prínos pedagogického procesu cez tvorbu  súčasnému človeku.

 3. Vzťah a rozdiely v tvorbe umelcov antiky a renesancie. / Relationships and differences in the work of Antique and Renaissance artists. 

Efektivita výučby historických disciplín. Cesty k pochopeniu a vlastným názorom.

 4. Obsah a forma umeleckého diela. Historický prehľad. / Content and form of art work. A historical overview.

Pojmy obsah a forma v pedagogike a umení. Ich vývoj a dnešok.

 5. Najkrajšie maliarske pamiatky Slovenska obdobia novoveku. / The most beautiful Slovak painting sights in the modern period.

V akej miere je uvedená téma zapracovaná do učebníc všetkých typov škôl. Pohľad na umeleckú hodnotu a jej krásu z pohľadu súčasníka

 

Doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

1. Zátišie v pedagogickom procese

Still life in the educational process

Anotácia: Poslucháč sa má možnosť zamerať na žáner zátišia z podhľadu pedagóga a pokúsiť sa mapovať jeho funkciu v pedagogickom procese, resp. navrhnúť možnosti jeho uplatnenia v pedagogickom procese.

2. Maliarsky rukopis

Painters charakteristic handwriting

Anotácia: Téma sa sústreďuje na maliarske rukopisy v dejinách i súčasnosti maľby, ale aj možnosti využitia problému, témy maliarskeho rukopisu v pedagogickom procese.

3. Voľná téma

Free Topic

Anotácia: Poslucháč po dohode s pedagógom zvolí tému diplomovej práce, ktorú bude spracovávať

 

Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

1.)Objektové učenie vo výtvarnej výchove

Object learning in art education

Cieľ: Diplomová práca bude mať teoreticko-výskumný charakter. Teoretická časť sa bude venovať teóriám obsahujúcim problematiku objektového učenia. Výskum bude mať charakter akčného pedagogického výskumu. Jeho cieľom bude pripraviť, zrealizovať a analyzovať výtvarný projekt objektového učenia.

2.)Výtvarná hra a experiment vo výtvarnej výchove

Artistic game and experiment in art education

Cieľ: Diplomová práca bude mať teoreticko-výskumný charakter. Teoretická časť sa bude venovať problematike výtvarnej hry a experimentu ako vyučovacím metódam. Výskum bude mať charakter akčného pedagogického výskumu. Jeho cieľom bude pripraviť, zrealizovať a analyzovať výtvarný projekt zameraný na výtvarnú hru a výtvarný experiment.

 3.) Obsahová analýza výtvarného procesu a výtvarného produktu v školskej  výtvarnej výchove

Content analysis of artistic process and art product in school art education

Cieľ: Práca sa bude zaoberať konkrétnou analýzou výtvarného procesu a výtvarných produktov žiakov.

 4.)Voľná téma

Študent má právo navrhnúť vlastnú tému diplomovej práce.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

1. téma: Vizuálna poézia

anglický názov: Visual Poetry

anotácia: Vytvorenie série digitálnych grafík, vo forme vizuálnej poézie. Možnosť inšpirácie z formy umenia letteringu cieľom, ktorého je vizuálna a obsahová transformácia textu. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu a výtvarného umenia.

cieľ: Interdisciplinárne spojenie formy grafického dizajnu, výtvarného umenia a textového vyjadrenia a aplikácia vo vzdelávacom procese. 

2. téma: Urbánna digitálna ilustrácia

anglický názov: Urban Digital Illustration

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série digitálnych ilustrácií na tému urbánneho priestoru a architektúry. Teoretická časť vychádza z literatúry a dostupných zdrojov zaoberajúcich sa novou formou digitálnej ilustrácie - grafiky na Slovensku a vo svete.

cieľ: Cieľom práce je autorská séria prác a zároveň návrh aplikácia formy digitálnej ilustrácie do výtvarnej výchovy a tým priblíženie konkrétnej formy počítačovej grafiky žiakom.

3. téma: Počítačová hra vo výtvarnej výučbe

anglický názov: Computer Game in Art Education

anotácia: Praktický a teoretický výskum v oblasti tvorby a výučby počítačových hier. cieľ: Cieľom práce je vytvorenie modelu výučby tvorby počítačových hier v umeleckom vzdelávaní.

4. Mýtus verzus realita v súčasnom vizuálnom umení

anglický názov: Myth versus Reality in Contemporary Art

anotácia: V praktickej časti práce autor vizuálne spracováva tému skrz autorskú sériu prác. Autor skúma pojem z výtvarného i teoretického hľadiska na príkladoch v súčasnom vizuálnom umení, použitím relevantnej odbornej literatúry.

cieľ Cieľom je výskum, prostredníctvom koncepcie, v ktorej sa autor zameriava na vybraný druh mýtu. Zároveň aplikuje tému do vzdelávacieho procesu.

5. Voľná téma / Free Topic Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom

PS. Ak niektorého študenta zaujme téma (neobsadená) na Bc. a končí Mgr. alebo naopak, alebo bude mať požiadavku na vlastnú tému, nech mi napíše mail na sladek@fedu.uniba.sk. Rozsah a tému prispôsobím podľa ukončenia štúdia

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

1. Fotografia v súčasnom vizuálnom umení / Photography in the Present Visual Art

Zhodnotiť a analyzovať význam fotografie v súčasnom umení. Práca mapuje a analyzuje význam fotografie v súčasnom umení, porovnáva jej viaceré funkcie a významy pre tvorbu v intermediálnej oblasti

Praktickú časť práce bude tvoriť séria obrazov, vytvorených kombináciou fotografie s inými médiami.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

2. Slovenská postmoderná fotografia / Slovak Postmodern Photography

Zmapovanie a zhodnotenie významu tejto tvorby. Práca sa zaoberá fotografickou tvorbou v postmodernej dobe,  analyzuje a hodnotí jej vývoj na príkladoch tvorby významných slovenských autorov

Praktickú časť práce bude tvoriť séria fotografií, odrážajúcich súčasné trendy v tejto oblasti.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

3. Fotografia v konceptuálnej tvorbe Júliusa Kollera / Photography in Július Koller´s  Conceptual Work

Analýza diela Júliusa Kollera so zameraním na význam fotografie v jeho tvorbe. Práca sa zaoberá významom fotografie v tvorbe slovenského konceptuálneho umelca, zasadzuje ju do kontextu jeho celkovej tvorby

Praktická časť práce bude súbor diel, vychádzajúcich z konceptuálneho základu a realizovaná  s využitím fotografického média.

Didaktická časť sa tematicky bude viazať na teoretickú a praktickú časť práce a bude ju tvoriť navrhnutý a zrealizovaný projekt alebo akčný výskum.

4. Voľná téma / Free topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom

 

Doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

 

1.)Hudba/Music

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských a zahraničných maliarov a analyzovať ich diela.

Cieľom didaktickej časti práce je prezentovať didaktické spracovanie témy vrátane pedagogickej reflexie.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vytvoriť farebné kompozície, ktoré sú inšpirované hudbou. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A1 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

2.)Vesmír/Cosmos

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských a zahraničných maliarov a analyzovať ich diela.

Cieľom didaktickej časti práce je prezentovať didaktické spracovanie témy vrátane pedagogickej reflexie.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vytvoriť 3 - 5 výtvarných kompozícií zväčšením mikrosveta do formátu A1 ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

3.)Predmetný svet/Objective world

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských a zahraničných maliarov a analyzovať ich diela.

Cieľom didaktickej časti práce je prezentovať didaktické spracovanie témy vrátane pedagogickej reflexie.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je výtvarne stvárniť cyklus kompozícií z predmetného sveta. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A1 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

4.)Dialóg/Dialogue

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských a zahraničných maliarov a analyzovať ich diela.

Cieľom didaktickej časti práce je prezentovať didaktické spracovanie témy vrátane pedagogickej reflexie.

Cieľom praktickej časti záverečnej práce je vvtvoriť farebné kompozície na danú tému. Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A1 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

5.)Voľná téma/Free Theme

Študent si zvolí tému. Po prekonzultovaní a schválení bude téma zaradená medzi témy diplomových prác.

Cieľom teoretickej časti záverečnej práce je prezentovať spracovanie danej témy v tvorbe slovenských a zahraničných maliarov a analyzovať ich diela.

Cieľom didaktickej časti práce je prezentovať didaktické spracovanie témy vrátane pedagogickej reflexie.

Praktická časť nadväzuje na teoretickú časť a skladá sa z 3– 5 výtvarných prác vo formáte A1 realizovaných ľubovoľnou maliarskou technikou. Záverečné práce musia byť adjustované.

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

 

1. Sochársky portrét / Sculptural Portrait Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, zväčšený portrét, portrét vo vybranom -izme 20.- 21. storočia, alebo imaginatívny portrét. Teoretická práca bude obsahovať výber slovenskej a svetovej sochárskej portrétnej tvorby a jej aplikáciu do pedagogickej praxe.

2. Reliéf, asambláž na ploche / Relief, Assemblage on the Surface
Reliéfne spracovanie v klasických rovinách, formách a v plastických materiáloch, alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche (pričom plocha nemusí byť len drevená základňa, ale aj zemský povrch, krajina...) a jej adekvátne spracovanie v teoretickej a didaktickej rovine.

3. Figúra, objekt , krajina / Figure, Object, Landscape Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh (koncept, land art, umenie v krajine...). Paralelné tematické spracovanie sa od študenta očakáva aj v teoretickej rovine a jej posun do didaktickej praxe.

4. Socha ako archetyp / Statue as Archetype Skulpturálne, alebo objektové materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni na tému socha ako archetyp. Objavovanie pôvodných, základných praforiem nášho sveta (vrátane mikro, makro sveta ) a jej následné tematické spracovanie v teoretickej a didaktickej časti.

5. Voľná téma / Free topic Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom. Praktická, teoretická a didaktická časť by sa mali tematicky prelínať a vytvoriť jeden celok.

 

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

 

1. Kult ženy v súčasnej slovenskej grafike

The cult of a woman in contemporary Slovak graphics

Anotácia: Záverečná práca je zameraná na porovnanie kultu ženy v histórii výtvarného umenia so súčasným pohľadom niektorých slovenských grafikov. Študent podrobne rozanalyzuje vybrané diela, súčasného grafika a pokúsi sa o kritické zhodnotenie.

2. Ilustrátori detských kníh v 60-tych rokoch 20. storočia

Illustrators of Children's Books in the 1960s 20th Century

Anotácia: Študent spracuje profily najvýznamnejších ilustrátorov detských kníh polovice minulého storočia. Podrobne rozpracuje a pokúsi sa o odbornú kritiku vybraného autora a jeho ilustrácií. Práca bude príspevkom k spracovaniu histórie a vývoja slovenskej ilustračnej tvorby, ktorá nadväzuje na tradície, ale zároveň rešpektuje nové súvislosti ilustrátorskej tvorby.

3. Autoportréty a rodinné portréty Jána Kupeckého

The self-portraits and family portraits of Ján Kupecký

Anotácia: Svojou autoportrétnou tvorbou patrí Ján Kupecký k ojedinelým európskym maliarom a právom ho prirovnávajú k Rembrandtovi. Študent bude v záverečnej práci sledovať život maliara a jednotlivé životné situácie konfrontovať s autoportrétmi. Zameria sa maliarske techniky a celkový vývoj maliara, ktorý sa tvorbe autoportrétov venoval celý život.

4. Po konzultácii môže študent spracovať tému, ktorú si navrhne sám.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

 

1. Storočia okolo nás /Historical Architecture in the Image of the City

Anotácia: Posilňovať vizuálnu gramotnosť detí a mládeže vo verejnom priestore je jedným z hlavných cieľov výtvarnej výchovy. Vizuálnu podobu verejného priestoru určuje predovšetkým architektúra. Cieľom práce bude vypracovanie metodickej pomôcky pre poznávanie a rozlišovanie architektonických slohov a štýlov.

2. Dejiny výtvarného umenia v digitálnom veku./History of fine Arts in the digital Age

Anotácia: Cieľom teoreticky orientovanej práce bude reflektovať tému novej interpretácie výtvarných diel starého umenia v ére súčasnej informačnej spoločnosti a možnosti jej využitia pri sprostredkovaní diel minulosti deťom a mládeži digitálneho veku. Východiskom bude teoretická práca českej historičky umenia Mileny Bartlovej Skutečná přítomnost (2012).

3. Násilie a smrť v súčasnom vizuálnom umení a čo si s nimi počať vo výtvarnej výchove / Violence and Death in Contemporary Art

Anotácia: Cieľom práce bude teoreticky reflektovať prezentáciu násilia a smrti v súčasnom vizuálnom umení a čo si s nimi počať vo výtvarnej výchove.

4. Tradícia stavania betlehemov a ich využitie v súčasnej výtvarnej výchove. /Traditional nativity scenes and their use in art education

Anotácia: Cieľom práce bude výskum tradičných umeleckých prejavov, súvisiacich s vianočným obdobím liturgického roka a overenie možnosti využitia ich multimediálneho charakteru formou edukačného projektu vo výtvarnej výchove na 2. Stupni ZŠ.

5. Voľná téma

Cieľ: študent môže navrhnúť vlastnú teoreticky orientovanú tému školiteľke

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

 

1. Figurálna štylizácia v modernej a postmodernej maľbe  / Figural stylization in modern and postmodern paintig

Anotácia: Poslucháč má možnosť porovnať zobrazovacie spôsoby figurálnej maľby autorov od 20. storočia po súčasnosť a pokúsiť sa o definíciu ich zmysluplného uplatnenia v pedagogickom procese.

2. Krajina v abstarktnej polohe / Abstract forms of landscape

Anotácia: Téma sa sústreďuje na abstraktné polohy zobrazenia krajinomaľby od postmodernej maľby po súčasnosť a využitie tejto problematiky v pedagogickom procese.

3. Súčasná kresba / Contemporary painting

Anotácia: Poslucháč má za úlohu preskúmať kresliarske vyjadrovacie prostriedky a ich interdisciplinárne presahy v umení postmodernej doby a ich využitie v rámci pedagogického procesu.

4. Voľná téma
Free Topic

Anotácia: Poslucháč si zvolí vlastnú tému diplomovej práce, ktorú bude môcť spracovať po konzultácii s pedagógom. 

 

 

 

ŠVOUČ - ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ (Témy 2019/2020)

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

vyhlasuje XI. ročník

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

(ŠVOUČ)

Témy  ŠVOUČ pre akademický rok 2019/2020 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

1.Portrét 

Spracovanie problematiky portrétu zobrazujúceho vybrané osobnosti. 

2.Ilustrácia vybraného textu 

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Dôležitým je výber textu, pre ktorý autor výtvarne spracuje ilustráciu, či súbor ilustrácií.  

3.Matrica  

Problematiky matrice ako nositeľky informácie, ktorá sa transformuje pomocou tlače do otlačku.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

1.Kolekcia návrhov na látky 

Grafický návrh kolekcie vzorov na látku inšpirovaných tvorbou súčasných vizuálnych umelcov. 

2.Výučbová hra 

Grafický návrh na interaktívnu výučbovú hru určenú pre tablet. 

3.Grafika a hra 

Grafický návrh a spracovanie hry určenej pre deti. (stolová, kartová, kinetická, logická) 

 

Alojz Drahoš, PhD., akad.  soch. 

1.Extravagantný funkčný šperk 

Navrhni a vytvor autorský použiteľný výnimočný šperk, prípadne kolekciu šperkov, vhodných pre výnimočné udalosti (napr. rôzne prezentácie, akcie, prehliadky...) Tematické zameranie tvorivého procesu by mohlo byť viazané na konkrétnu udalosť, čím by sa zvýraznila a podporila adresnosť vytvoreného diela. 

Veľkosť: v závislosti od návrhov 

Materiál: recyklovateľné hmoty, plasty, papier, drôt, plech, kov, keramika... 

2.Archetyp súčasnosti 

Navrhni a vytvor model  architektonicko-dizajnérskej sochy vo voľne zvolenej mierke, v intenciách súčasných svetových trendov, kde sa budú prelínať a vzájomne dopĺňať sochárske, dizajnérske a architektonické prvky.  

Cieľom je navrhnúť a vytvoriť nefunkčný, výtvarne zaujímavý priestorový objekt, v  ich  viacfunkčnom prepojení s odkazom na historickú a súčasnú architektúru, dizajn a ich stretávacie roviny najmä v chápaní tvaru a objemu.  

Materiál: papiermasche, kartón, sadra, keramika... 

Veľkosť: podľa zvolenej mierky 

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

1.Genius loci môjho mesta.  

Cieľom bude mapovanie vizuálnych fenoménov , ktoré sa podieľajú na formovaní súčasnej identity vybranej lokality. 

2.Pamäť miesta.  

Cieľom bude mapovanie vizuálnych znakov , ktoré sa podieľajú na historickej identite vybranej lokality.  

3.Fotografia medzi pravdou a klamstvom.  

Cieľom bude skúmať možnosti fotografie ako výtvarného média  a jeho využívanie vo výchove vizuálnej gramotnosti adolescentov. 

4.Preklad a interpretácia vybraného teoretického textu z oblasti vizuálneho umenia. 

5. Teoretická téma podľa vlastného výberu. 

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.  

1) Didaktická pomôcka  

Výber výtvarného problému, navrhnutie spôsobu uľahčenia jeho vyučovania, vytvorenie prototypu. Výber vhodnej techniky a spracovanie, voľná téma.  

2) Výtvarný projekt  

Vytvorenie a realizácia výtvarného projektu – voľná téma, reakcia na výzvy spoločnosti. 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

1) Reflexie osobnej identity

Téma poskytuje možnosť zamyslenia sa nad psychológiou človeka, či aktuálnymi spoločenskými problémami. Jej cieľom je zaznamenať maliarskou technikou stopy osobných skúseností cestou figurálnych zobrazovacích prostriedkov vo formáte minimálne A1. (voľný výber média - akryl, tempera / qvaš, olej na plátne, papieri…) 

2) Farba a priestor

Téma je postavená na skúmaní farebných vzťahov v plošnom výtvarnom médiu. Cieľom je vyjadriť hĺbku priestoru v štylizovanej (abstrahujúcej) podobe, formou farebných plôch a línií. 

Formát minimálne A1

výtvarné techniky: kombinované techniky - koláž + maliarske a kresliarske techniky

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. 

 1. Súčasná slovenská avantgarda 

Definícia avantgardy a jej miesto v umeleckom svete? 

2. postavenie popsurrealizmu v dnešnom svete 

Aké hodnoty pre dnešok prináša popsurrealizmus? 

 

doc. Martin Činovský, PhD. 

1.Veľká prestávka 

Umelecký pohľad na atmosféru počas veľkej prestávky.  

(videodokument) 

 2.Cesta do školy 

Krátke video zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. 

 3.Živé predmety 

Animácia predmetov – video, použiteľné ako učebná pomôcka pre žiakov 1. stupňa. (fyzika, chémia, biológia...) 

 4.Jeden všedný deň 

Chronologické výtvarné zobrazenie udalostí jedného dňa 

5.Osobnosti Pedagogickej fakulty  

Séria portrétov osobností, ktorí pôsobili na KVV, resp. PdF. 

6.Sen a  skutočnosť 

Cyklus monotypií  

 

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš 

1. Hlava ako objekt, sochársky portrét, autoportrét, karikatúra....

Práca sa môže formálne pohybovať od realistického zobrazenia hutného portrétu v klasických materiáloch (sadra, drevo, kameň) až po znakové alebo archetypálne uchopenie transparentného objektu v rôznorodých materiáloch.

2. Krajina tela – figuratívna krajina

Práca môže balansovať od realistického zobrazenia ľudského tela až po fragmentálne vyjadrenie v prírodnom prostredí , alebo prostredníctvom umenia v krajine, landartu.

3. Znak, symbol, archetyp

Práca by mala využívať priestorovú techniku asambláže a inštalácie s presahom do intermediálnej tvorby.

 

HARMONOGRAM

PRIHLÁŠKA

ŠTATÚT

VYHLÁSENIE

 

link na fakultný web s informáciami o ŠVOUČ

Tešíme sa na Vašu účasť !

Erasmus+ štúdium

Vážené študentky a študenti,

oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester 2019/2020 .

Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa študenti budú prihlasovať prostredníctvom softvéru Mobility Online:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet…

Do online prihlášky sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška je už otvorená a bude otvorená do 25. 10. 2019. Po tomto termíne sa už prihlasovať nebude môcť. Študentom sme odporúčali vyplniť a odoslať prihlášku v dostatočnom predstihu, aby mali čas nahrať si ďalšie potrebné dokumenty (informácie o nich dostanú vo vygenerovanom maile po odoslaní prihlášky).

Až potom bude prihláška považovaná za kompletnú.

Študenti sa môžu prihlasovať len na univerzity, s ktorými má Vaša katedra uzatvorenú zmluvu Erasmus+ o mobilite študentov, prihláška ich po zadaní katedry nasmeruje len na zmluvy Vašej katedry. Prehľad zmlúv jednotlivých katedier nájdete na

https://www.fedu.uniba.sk/…/medz…/rozdelenie-podla-katedier/

Na základe kompletnej prihlášky budú študenti automaticky zaradení do výberových konaní na Vašich katedrách.

Termíny výberových konaní budú zverejnené katedrami na webových stránkach katedier, prípadne na katedrových FB.

Informácie pre novoprijatých študentov – Bc. štúdium

1.) Odporúčaná študijná cestu pre 1 rok štúdia pre jednotlivé študijné programy.

Tu nájdete 4 súbory podľa odborov. Vyfarbené sú predmety, ktoré majú mať prváci zapísané (súbor 1., 2.). Za rok majú mať prváci 40 kreditov za predmety. V tabuľke sú ešte pomery kreditov zo skupín povinných a voliteľných predmetov, ale to je za 3 roky štúdia. To prváci zatiaľ nemusia sledovať, keď si zapíšu vyfarbené predmety. Nájdete tu aj zoznam predmetov za učiteľský základ (súbor 3.,4.).

Vyfarbené predmety, ktoré zo skupiny Povinných predmetov MUSÍTE mať zapísané v 1. ročníku

1. Odporúčaný študijný plán VJ 

2. Odporúčaný študijný plán VV 

3. Odporúčaný študijný plán VJ  (učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva) 

4. Odporúčaný študijný plán VV  (učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva) 

 

 

2.) Manuál na zápis predmetov a tvorbu rozvrhu:

Príručky a návody pre AiS (AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM).Tu nájdete všetky návody ako postupovať pri práci v AiS. 

Vás bude najmä zaujímať návod ako si zapísať predmety: POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV - pridanie predmetov do zápisného listu

 

 

 3.) Špecifiká katedry, potrebné linky a informácie.

 

Informácie k zápisu predmetov na Pedagogickej fakulte UK.

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na Pedagogickej fakulte UK.

Všetky potrebné informácie o štúdiu na Pedagogickej fakulte. (štúdijný poriadok, ročenka, ISIC, tlačivá a žiadosti, dotazník...)

Cech výtvarníkov UK je oficiálna uzatvorená skupina katedry Kvv, kde sa môžete uchádzať o členstvo. Aj pomocou tohto kanála Vám budú zasielané informácie ohľadne diania na katedre. 

Kontakty na všetkých zamestnancov Katedry výtvarnej výchovy

Konzultačné hodiny vyučujúcich na Katedre výtvarnej výchovy.

 

 

4.) Štúdijný poradcovia na Katedre výtvarnej výchovy

 

Štúdijný poradca pre študentov bakalárskeho štúdia

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Kontakt: sms 0908 496 469, bergerova@fedu.uniba.sk

 

Štúdijný poradca pre študentov magisterského štúdia

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Kontakt: kabinet S134, 02/502 22 130, valachova@fedu.uniba.sk

 

5.) AiS. koordinátor a katedrový rozvrhár

 

Mgr. art. Anabela Sládek ArtD.

kontakt sladekfedu.uniba.sk

 

Katedrový rozvrhár a predmetová ponuka na AiS. 

Mgr. Miloš Kmeť PhD.

kontakt kmetfedu.uniba.sk

 

 

 

Magisterské štátne skúšky a obhajoba diplomovej práce 2018/2019

KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 

Magisterské štátne skúšky a obhajoba diplomovej práce 

DŇA 13.6.2019 Čas 09:00 hod. MIESTNOSŤ R - 12 

 

KOMISIA

PREDSEDA: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková akad. soch. PhD. 

ČLENOVIA: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Stanislav Harangozó, doc. akad. mal., doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, akad. soch. Alojz Drahoš, PhD., Mgr. art. Anabela Sládek ArtD.

ZAPISOVATEĽKY:  Mgr. art. Soňa Patúcová, Mgr. Lucia Golisová 

 

ŠTUDENTI: 

1. Zuzana Srogončíková (Drahoš)

2.Simona Asztalosová  (Valachová)

3. Silvia Bučičová (Breier)

4. Viktória Figlárová (Kvasnicová)

5. Peter Penthor  (Činovský)

6. Andrej Potučko (Drahoš)

7. Terézia Rafajová (Bergerová)

8. Diana Vidová  (Drahoš)


 

KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 

Magisterské štátne skúšky a  obhajoba diplomovej práce 

DŇA 13.6.2019 Čas 13:00 hod. MIESTNOSŤ R - 020

 

KOMISIA

PREDSEDA: Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.  

ČLENOVIA: Mgr. art Xénia Bergerová ArtD., Mgr. art. Martin Ševčovič ArtD., PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., Mgr. Pavol Breier ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš ArtD., Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

ZAPISOVATEĽKY:  Mgr. Lucia Minichová

 

 ŠTUDENTI: 

1. Ján Bučko (Bergerová)

2. Jana Fečová (Bergerová)

3. Laura Iždinská (Ševčovič)

4. Daniela Mlynaričová (Ševčovič)

5. Mária Smoroňová (Bergerová)

6. Mária Šudyová (Bergerová)


súbor pdf na stiahnutie 

 

 

KOLOKVIÁLNA OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 2018/2019

KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 

KOLOKVIÁLNA OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

I. SKUPINA DŇA 11. 06.2019 ČAS 9:00 hod. miestnosť R - 12 

 

KOMISIA 

PREDSEDA: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

ČLENOVIA: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch. PhD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová PhD., doc. Stanislav Harangozó, akad. mal., Mgr. art. Ľubomír Purdeš ArtD., Mgr. art. Martin Ševčovič ArtD., Mgr. Pavol Breier ArtD., Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

ZAPISOVATEĽKY: Mgr. Lucia Minichová, Mgr, Lucia Golisová 

 

ŠTUDENTI: 

1. Lucia Balúchová (Ševčovič)

2. Natália Janeková (Ševčovič)

3. Peter Jankovič (Ševčovič)

4. Kristína Járayová (Ševčovič)

5. Frederik Piačka (Purdeš)

6. Alica Sobinovská (Ševčovič)

7. Zuzana Šupolová (Ševčovič)

8. Pavlína Svrčková (Minichová)


  

KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 

KOLOKVIÁLNA OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

II. SKUPINA DŇA 12. 06.2019 ČAS 9:00 hod. miestnosť R - 12 

  

KOMISIA 

PREDSEDA: Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.  

ČLENOVIA:doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. , prof. PaedDr. Jaroslava Šicková akad. soch. PhD.,  prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová PhD., doc. Mgr. art Xénia BergerováArtD., akad. soch. Alojz Drahoš, PhD., Mgr. art. Anabela Sládek ArtD.,  PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. 

ZAPISOVATEĽKY: Mgr. art. Soňa Patúcová, Mgr. Lucia Golisová 

 

ŠTUDENTI: 

1. Kristína Csillagiová (Patúcová)

2. Bibiána Danihelová (Valachová)

3. Hana Dodoková (Činovský)

4. Zuzana Gibláková (Valachová)

5. Marek Hlavatý (Sládek)

6. Anna Surová (Ševčovič)

7. Lenka Šišuláková (Drahoš)


súbor pdf na stiahnutie

 

 

Dôležitý oznam pre končiacich magistrov

Dôležitý oznam pre končiacich magistrov!

 

Vážení študenti končiaci magisterský stupeň štúdia,

na základe upozornenia RUK z dôvodu súladu s Vnútorným predpisom č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. si Vás dovoľujem informovať o zmene (zvýraznené červenou farbou) v bode 1. v Pokynoch pre študentov a študentky k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK.

Dva originály Zadania sú neoddeliteľnou súčasťou tlačených verzií záverečnej práce. Študent si skontroluje, či názov práce v zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste záverečnej práce. Oba názvy musia byť totožné. Ak totožné nie sú, opraví sa buď Zadanie ZP a znovu vytlačí a podpíše, alebo sa upraví názov na Titulnom liste ZP a obale ZP. Elektronická forma záverečnej práce musí obsahovať naskenovanú kópiu zadania bez podpisov. V štruktúre tlačenej aj elektronickej podoby záverečnej práce nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie ZP.

Tí študenti, ktorých tento semester ešte len budú odovzdávať záverečné práce (Mgr.), budú postupovať v zmysle vyššie uvedených pokynov. Nasledujúci akademický rok už bude platiť pokyn pre všetkých končiacich študentov.

V prílohe sa nachádza postup ako si študent zobrazí nepodpísané zadanie z AiS2 a spracuje ho ako obrázok do svojho súboru s prácou.

 

Ak nájdete chyby vo Vašich zadaniach, informujte našich školiteľov!

Plenér 2019

Na plenér je potrebné prísť a ubytovať sa 13.5. do 12:00! 

PLENÉR 2019 

PLENÉR STRAVA

Plenér 2019 info
Plenér 2019 strava

Erasmus+ STÁŽE

 Erasmus+ STÁŽE.

 

1.      DODATOČNÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA ERASMUS+ STÁŽ
(nie na absolventskú stáž)

ešte na tento akademický rok 2018/2019.  

Podávať prihlášky v papierovej podobe je možné od 08. 03. 2019 do 30. 04. 2019.  

Stáž možno absolvovať do konca septembra 2019.  Informácie o stáži:https://uniba.sk/medzinarodne-<wbr />vztahy/erasmus/studenti-staz-<wbr />smt/

 

 

2.     PREDĹŽENÝ TERMÍN na prihlasovanie na ABSOLVENTSKÚ STÁŽ
(týka sa končiacich Bc a Mgr študentov) 
na akademický rok 2019/2020. 


Podávať prihlášky v papierovej podobe bude možné až do 30. 04.2019. 

 Stáž možno absolvovať do jedného roka od dátumu ukončenia štúdia štátnou záverečnou skúškou. Informácie o absolventskej stáži: https://uniba.sk/medzinarodne-<wbr />vztahy/erasmus/absolventi-<wbr />staz/

Povinné predpraxové stretnutie

Povinné 

predpraxové stretnutie

pre študentov Kvv 2. roč. Mgr.

štvrtok 7. 2. 2019 o 11.00 Š-114 

Účasť študentov na stretnutí je povinná z dôvodu zadeľovania na praxové školy a inštrukcie.

Povinná inštruktáž 

pre končiacich študentov

streda 20. 2. 2019, Š-114

10.00 - 3. ročník bakalári

11.00 - 2. ročník magistri

Účasť študentov povinná z dôvodu informácií k ukončeniu štúdia a prevzatia zadaní do záverečných prác.

Xénia Bergerová a Daniela Valachová

SVOUČ 2018/2019

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Vyhlásenie X. Ročníka

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI 

/ŠVOUČ/

Akademický rok 2018/2019

PRIHLASOVANIE do 15. februára 2019
ODOVZDANIE PRÁC do 31. marca 2019

Viac informácií, prihlášku a termíny nájdete na webe:  

https://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/ 

Prihlášky odovzdať pani sekretárke Kvv, Daniele Jakalovej, koordinátorke ŠVUOČ, Š-125, jakalovafedu.uniba.sk

 

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, ktorú samostatne spracuje.

 

Téma môže byť aj identická so záverečnou Bc., či Mgr. prácou. Nesmie však presiahnuť 30% rozsahu a konzultant musí byť školiteľom záverečnej práce.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !!!

 

Témy:

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Perspektíva

 

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Kolekcia návrhov na látky

Návrh kolekcie vzorov na látku inšpirované ľudovou ornamentálnou tvorbou

 

Výučbová hra

Grafický návrh na interaktívnu výučbovú hru určenú pre tablet

 

Voľná téma

 

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Veža snov a bizarných nápadov

Priestorový objekt, alebo konceptuálny projekt. Materiál a veľkosť:  podľa návrhu a výtvarného zámeru

 

Zážitok pre všetkých

Podel sa so svojím okolím o tvoj prežitý zaujímavý a podnetný zážitok, stvárnením napr. v nejakom (kinetickom, statickom...) objekte, alebo v konceptuálnom chápaní. Materiál a veľkosť:  podľa návrhu a výtvarného zámeru

 

Variácie na guľu

Na základe večného geometrického tvaru gule navrhni a vytvor symbolický model pripomínajúci kolobeh života. Materiál a veľkosť:  podľa návrhu a výtvarného zámeru

 

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Výtvarná výchova v epoche obratu k obrazu

 

Architektúra a výtvarná výchova

 

Kresťanská ikonografia v súčasnom umení

 

 

 

Mgr. Lucia Minichová

Didaktická hračka

Výber vhodnej techniky a spracovania, voľná téma

 

Demonštrácia ,, z plochy do priestoru“

Vhodne didaktické a výtvarne spracovanie úlohy, pomôcka zameraná pre deti predškolského veku

 

Rozdiely a podobnosti

Didaktická pomôcka na rozvoj pozornosti, zamerané na hmatovú a zrakovú percepciu, zamerané na detaily rozpoznávania

 

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

Hudobný príbeh

Výtvarne pojednať vo farebnej kompozícii inšpiráciu hudobným príbehom.

 

Metamorfózy prírody

Maliarsky pojednať premeny prírody.

 

Súčasť môjho sveta

Výtvarnou formou transformovať zážitky zo života mladého človeka.

 

Dialóg človek a mesto

Nájsť prežívanie dotyku človeka s prostredím mestas

 

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Veľká prestávka

Umelecký pohľad na atmosféru počas veľkej prestávky. (videodokument)

 

Cesta do školy

Krátke video zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.

 

Živé predmety

Animácia predmetov – video, použiteľné ako učebná pomôcka pre žiakov 1. stupňa. (fyzika, chémia, biológia...)

 

Jeden všedný deň

Chronologické výtvarné zobrazenie udalostí jedného dňa

 

Osobnosti Pedagogickej fakulty

Séria portrétov osobností, ktorí pôsobili na KVV, resp. PdF.

 

Sen a skutočnosť

Cyklus monotypií

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

1) Jubilejný akademický rok Univerzity Komenského v Bratislave.

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Obsahovo sa má týkať nejakej udalosti, osobnosti alebo čohokoľvek, čo súvisí s Univerzitou Komenského počas jej 100 ročného fungovania.

 

2) Transformácia obsahovej stránky vybraného textu do vizuálneho znaku.

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Dôležitým je výber textu, a ako ho autor výtvarne spracuje.

 

3) Didaktická pomôcka

Vytvorenie ľubovoľnej didaktickej pomôcky pomocou ľubovoľného výtvarného média, alebo kombinácie viacerých výtvarných médií.

 

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Sochársky portrét, hlava, busta

Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, zväčšený portrét, portrét vo vybranom -izme 20.- 21. storočia, alebo imaginatívny portrét.

 

Reliéf , alebo asambláž na ploche

Reliéfne spracovanie v klasických rovinách a formách (medaila, plaketa, voľný reliéf... ), alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche (pričom plocha nemusí byť len drevená základňa, ale aj zemský povrch, vodná plocha, krajina...)

 

Figúra, objekt, krajina

Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh (koncept, land art, umenie v krajine...)

 

Socha – archetyp, znak, symbol

Skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni na tému socha ako archetyp, znak, alebo symbol.

 

Voľná téma

Téma ŠVUOČ práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Moje objavy života

 

Legendárni výtvarní pedagógovia Pedagogickej fakulty

 

Migrácia

 

 

Poznámka:

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, ktorú samostatne spracuje.

 

Téma môže byť aj identická so záverečnou Bc., či Mgr. prácou. Nesmie však presiahnuť 30% rozsahu a konzultant musí byť školiteľom záverečnej práce.

 

 

 

Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ PRE 2019/2020 stáž

Výberové konania na akademický rok 2019/2020:

Erasmus+ štúdium

v pondelok 18. 3. 2019 o 13:30, Š - 133

Na štúdium sa prihlasujete pomocou softvéru Mobility Online iba on-line do stredy 28. 2. 2019.

Prihláška je zverejnená na webovej stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u.

Erasmus+ stáž

v pondelok 18. 3. 2019 o 14:00, Š - 133

Na stáž sa prihlasujete formou papierovej prihlášky, ktorú s prílohami odovzdáte do utorka 27. 2. 2018, sekretárke Kvv, pani Jakalovej, Š - 125 ,v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 

 

Dobrý deň, milé študentky a milí študenti,

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020 (pre zimný aj letný semester).

 

Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa prihlasujete prostredníctvom softvéru Mobility Online. Prihláška je zverejnená na webovej stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na

https://uniba.sk/medzinarodne-<wbr />vztahy/prihlasky-na-mobility/

 

Do online prihlášky sa prihlasujete prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-uPrihláška je už otvorená a bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už prihlasovať nebudete môcť. Odporúčame Vám však vyplniť a odoslať prihlášku v dostatočnom predstihu, aby ste mali čas nahrať si ďalšie potrebné dokumenty (informácie o nich dostanete vo vygenerovanom maile po odoslaní prihlášky). 28.02.2019 je to posledný deň aj na nahratie všetkých požadovaných dokumentov do Mobility Online.  Až potom bude prihláška považovaná za kompletnú.

 

Návod na podanie prihlášky nájdete na webovej stránke  https://moja.uniba.sk/ 

Prihlasovať sa môžete len na univerzity, s ktorými má Vaša katedra uzatvorenú zmluvu Erasmus+ o mobilite študentov, prihláška Vás po zadaní katedry nasmeruje len na zmluvy Vašej katedry. Prehľad zmlúv jednotlivých katedier nájdete na

https://www.fedu.uniba.sk/<wbr />medzinarodne/erasmus/<wbr />medziinstitucionalne-zmluvy/<wbr />rozdelenie-podla-katedier/

 

V prihláške uvádzajte univerzitný e-mail, ktorý bude automaticky doplnený z AiS-u. Neprepisujte  univerzitný e-mail za svoj súkromný z dôvodu Vašej ľahšej identifikácie. Všetky informácie z Mobility Online a novinky budete dostávať iba na univerzitný email.

Po odoslaní prihlášky Vám príde mail potvrdzujúci prihlášku s pokynmi na nahrávanie dokumentov vyžadovaných k výberovému konaniu (životopis, motivačný list, jazykové certifikáty, mimoškolské aktivity). Odporúčame Vám vyplniť a odoslať prihlášku tak, aby ste mali čas nahrať si dokumenty uvedené vo vygenerovanom maile do 28.02.2019.

 

Vytlačené prihlášky s prílohami (životopis, motivačný list, jazykové certifikáty, mimoškolské aktivity)  odošleme katedrovým koordinátorom Erasmus+. Termíny výberových konaní na katedrách budú zverejnené na katedrových webových stránkach, ako aj na webovej stránke fakulty – medzinárodné vzťahy.

 

Prihlášky na mobilitu Erasmus+ stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.

PRIHLÁŠKA

Odovzdáte ich katedrovému koordinátorovi Erasmus+ na Vašej katedre. Termíny výberových konaní na katedrách budú zverejnené na katedrových webových stránkach, ako aj na webovej stránke fakulty – medzinárodné vzťahy.

Katedroví koordinátori: https://www.fedu.uniba.sk/<wbr />medzinarodne/erasmus/<wbr />katedrovi-koordinatori/

 

V prípade nejasností kontaktujte administrátorku programu Erasmus+ na PdF UK PhDr. T. Sojkovú na mailovej adrese: sojkovafedu.uniba.sk

 

S pozdravom

DODATOČNÁ VÝZVA letný semester 2018/2019 Erasmus+ štúdium a stáž

DODATOČNÁ VÝZVA
letný semester 2018/2019

 

Záujemcovia o stáž alebo štúdium 
nech kontaktujú do štvrtka 4. 10. 2018 do 15:00 R 23

koordinátora pre ERASMUS+ na Kvv

Mgr. art. Martin Ševčovč, ArtD., 

0911 254 228, sevcovicfedu.uniba.sk

Erasmus+ štúdium

prihlasujete sa online cez Mobility Online 

Prihláška je zverejnená na webovej stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom mena a hesla ako do AiS-u.

 

viac info na: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/dodatocna-vyzva/

https://www.fedu.uniba.sk/<wbr />medzinarodne/erasmus/<wbr />akademicky-rok-20182019/

 

Erasmus+ stáž

Na stáž sa prihlasujete formou papierovej prihlášky

prihlášku a potrebné informácie nájdete na webe:

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/akademicky-rok-20182019/  

 

Voľné sú miesta na nasledovných školách:

Masaryk University Brno: 1

University of Ostrava: 2

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: 2

University of Arts in Poznaň: 1

 

 

ROZVRH ZS 2018 nové manuály

Obrázkový manuál, ako si v rozvrhu pozrieť konkrétne dátumy prezenčnej výučby (od 24.9.2018).

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - študenti.

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - vyučujúci (sylabus, odkazy ku kurzu,...).

Odoslanie e-mailu cez AIS (vyučujúci).

dodatočná výzva pre mobilitu stáž Erasmus+

DODATOČNÁ VÝZVA PRE 

Erasmus+ stáž 2017/2018

(nie štúdium na zahraničných univerzitách) 

Na stáž sa prihlasujete 

Termín na zaslanie prihlášok s prílohami 

do pondelka 16. 4. 2018

sekretárke Kvv, pani Jakalovej, Š - 125 

v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

v utorok 17. 4. 2018 o 14:00, Š - 133 

 

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. 9. 2018 do vyčerpania finančných prostriedkov.  Záujemcov treba preto upozorniť, že čím skôr zrealizujú svoju mobilitu, tým väčšia je pravdepodobnosť, že získajú finančnú podporu. Skoršia mobilita, napr. od apríla, je možná v prípade, ak už má študent dohodnutú organizáciu/inštitúciu, v ktorej bude stáž realizovať.

Upozorňujem, že táto dodatočná výzva sa nevzťahuje na absolventskú stáž.

Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

 

viac informácií aj u koordinátora pre ERASMUS+ na Kvv, Š-133,

Mgr. art. Martin Ševčovč, ArtD., 0911 254 228, sevcovicfedu.uniba.sk

 

prihlášku a potrebné informácie nájdete na webe:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/

 

Témy záverečných prác 2018/2019 Kvv PdF UK

Témy záverečných prác
pre akademický rok 2018/2019
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

 

Navrhovaný postup:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné stiahnuť si do počítača tlačivo (Prihláška na bakalársku prácuPrihláška na diplomovú prácu), vyplniť ho elektronicky, 2 x vytlačiť a priniesť pedagógovi na podpis. Ak sa s pedagógom dohodnete, môžete mu vyplnené tlačivo poslať emailom, on ho vytlačí a podpíše. (platí najmä pre študentov na ERASME...) Jeden exemplár zostáva pedagógovi, druhý odovzdá pani sekretárke Kvv, pani Daniele Jakalovej najneskôr do pondelka 23. októbra 2017, 12:00 stredoeurópskeho času.

Pozor:

- v prihláške uvádzate rok 2018/2019

- názov témy musí byť v slovenčine a v angličtine

 Ak nebude v angličtine, prihláška je neplatná.

- dbajte prosím na správnosť údajov a interpunkciu, gramatiku. Ak sa zaeviduje téma s chybami v AiSe, je komplikované a náročné robiť opravy

 

- po podpísaní tlačiva prosím napíšte na nástenke vedľa učebne Š-114, svoje meno a priezvisko k téme, na ktorú ste prihlásený, nech ostatní študenti vedia, že téma je už obsadená. Opakujem, podpisujte sa na nástenke len k téme, ktorú máte podpísanú pedagógom a je oficiálne obsadená.

Ak si vyberiete VOĽNÚ TÉMU u konkrétneho pedagóga, je potrebné pripraviť si a predniesť pedagógovi jasnú predstavu, cieľ a názov témy, ktorú chcete spracovať. To znamená, že do 23. 10. už bude názov témy (v slovenčine a v angličtine) v prihláške a elektronicky školiteľ pošle pani sekretárke anotáciu, aby sa stihla nahrať do AiSu.  

Deadline na odovzdanie podpísaných prihlášok je pondelok 23. októbra 2017 do 12:00 stredoeurópskeho času pani sekretárke Kvv Daniele Jakalovej, Š-125.

 

Po tomto termíne nie je možné prihlasovať sa na záverečnú prácu. 

 

kontakt na pedagógov Kvv nájdete na webe:

http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-vytvarnej-vychovy/zamestnanci/

 

konzultačné hodiny pedagógov Kvv nájdete na webe:

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-vytvarnej-vychovy/zamestnanci/konzultacne-hodiny/

 

tlačivá na stiahnutie:

Prihláška na bakalársku prácu

Prihláška na diplomovú prácu

Ďakujeme a prajeme správny výber témy.

 

 

 

Témy magisterských záverečných prác na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK (2018/2019)

 

Prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch, PhD.

 

Aktuálne výzvy výtvarného pedagóga na základných školách
/ The actual challenges of art teacher at basic schools

Práca je zameraná na aktuláne problémy žiakov na ZŠ ako napr. nárast agresivity, vrátane  porúch  správania a ich elimináciu a korekciu  pomocou techník výtvarnej výchovy a arteterapie.

Cieľ: reflektovať súčasné potreby a problémy  žiakov a pomocou umenia

The work is focused on the actuall problems of pupils in basic  schools,  e.g. increasing of aggressivity, including behavior dissorders and their eliminination and correction with the help of art education and art therapy

The goal: To reflect the needs and problems of pupils with the help of art

 

 

Prvky arteterapie v súčasnej výtvarnej výchove 
/ The art therapy elements in contemporary art eduaction

Práca sa zameriava na hĺadanie a aplikovanie nových prístupv vo výtvarnej výchove s presahmi do arteterapie

Cieľ: reflektovať súčasné potreby a problémy  žiakov a pomocou umenia

The work is focused on the searching of the new approaches in art education.

The goal: to reflect the comtenporary needs and problems of the  pupils  with help of art

 

Podpora  duchovných  hodnôt žiakov  pomocu výtvarnej výchovy s presahom do arteterapie / The support of spiritual values of pupils with the help of art eduaction

Práca je zameraná na akcentovanie a podporu spirituality u žiakov pomocou arteterapie a jej techník a postupov

Cieľ: reflektovať súčasné potreby a problémy  žiakov a pomocou umenia

The work is focused on building and supporing the spirituality of the pipuls with the help of art therapy and its techniques and appraches

The goal: to reflect the comtenporary needs and problems of the  pupils  with the help of art

 

Možnosti ovplyvňovania hodnotového rebríčku detí na ZŠ pomocou arteterapie. / The possibilities of influencing the values of children at basic schools with the help of art therapy

Práca  sa sústreďuje na možnosti ovlyvńovania hodnôt súčasných detí pomocou umenia a z neho odvodnými technikami prostredníctvom arteterapie

Cieľ: priblížiť a zatraktívniť súčasným deťm tradičné a osvečené hodnoty súčasnej  kultury

The work is focused on the possibities of influencing the values of contemprary children with the help of art and the techniques derivated from art trough art therapy

 The goal: to make atractive the traditional valuse for children

 

Sprituálne - ekologické techniky v  arteterapii s deťmi / The spiritual –ecologic  techniques in art therapy with children

 Práca sa zameriava na niektoré základné techniky a postupy SEA( Spirituálne - ekologickej arteterapie).

Cieľ: budovanie zodpovednsti žiakov za budúcnosť osobnú ale aj  globálnu

The work is focus on some basic techniques and appraches in SEA( Spiritual- . ecologic. concept of art therapy)

 

The goal:  building  responsibility of pupils for the personal and global  future

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD

Kult ženy v súčasnej slovenskej grafike

Anotácia: Záverečná práca je zameraná na porovnanie kultu ženy v histórii výtvarného umenia so súčasným pohľadom niektorých slovenských grafikov. Študent podrobne rozanalyzuje vybrané diela, súčasného grafika a pokúsi sa o kritické zhodnotenie. 

 

Nástenné maľby – významné slovenské kultúrne dedičstvo

Anotácia: Na Slovensku sa zachovali početné nástenné maľby, ktoré boli ozdobou chrámov. Študent zosumarizuje najstaršie nástenné maľby a vypracuje odbornú recenziu niektorých z nich. Prioritne sa zameria na nadčasovosť tém z kresťanských dejín a podčiarknutie malieb ako významného kultúrneho dedičstva.

 

Ilustrátori detských kníh v 60-tych rokoch 20. storočia

Anotácia: Študent spracuje profily najvýznamnejších ilustrátorov detských kníh polovice minulého storočia. Podrobne rozpracuje a pokúsi sa o odbornú kritiku vybraného autora a jeho ilustrácií. Práca bude príspevkom k spracovaniu histórie a vývoja slovenskej ilustračnej tvorby, ktorá nadväzuje na tradície, ale zároveň rešpektuje nové súvislosti ilustrátorskej tvorby.

 

Autoportréty a rodinné portréty Jána Kupeckého

Anotácia: Svojou autoportrétnou tvorbou patrí Ján Kupecký k ojedinelým európskym maliarom a právom ho prirovnávajú k Rembrandtovi. Študent bude v záverečnej práci sledovať život maliara a jednotlivé životné situácie konfrontovať s autoportrétmi. Zameria sa maliarske techniky a celkový vývoj maliara, ktorý sa tvorbe autoportrétov venoval celý život.

 

Fotografia – duševná sloboda i väzenie Tibora Huszára

Anotácia: Študent vytvorí osobnostný a profesionálny profil významného slovenského fotografa Tibora Huszára. Prioritne sa zameria na rozsiahlu umeleckú dokumentárnu tvorbu, ktorá je pre umelca vari najcharakteristickejšia. Umelec svojimi fotografiami jedinečne vykresľuje širokú paletu emócií ľudí v rozličných situáciách. Jeho rukopis je nenapodobiteľný, lebo cez fotografiu dokázal odovzdať posolstvo, ktoré sa divák usiluje dešifrovať.

 

doc. PaedDr. Daniela Valachová PhD.

 

Artefiletika a jej možnosti využitia vo výtvarnej výchove na základnej škole

Anotácia: práca v teoretickej a aplikačnej rovine rieši možnosti využitia artefiletiky vo výtvarnej výchove vybraného ročníka základnej školy, alebo základnej umeleckej školy. 

 

Figurálne a nefigurálne zobrazenie vo výtvarnom prejave detí a mládeže

Anotácia: diplomová práca bude mať charakter akčného pedagogického výskumu. Zámerom bude zistiť, ako sa projektuje zobrazenie figurálne a nefigurálne vo výtvarnom prejave žiakov. Výskum bude zameraný na zber a analýzu figurálneho a nefigurálneho zobrazenia žiakov mladšieho školského veku.

 

Projektové vyučovanie vo výtvarnej výchove na základnej škole

Anotácia: diplomová práca sa zameriava na problematiku projektového vyučovania a jeho aplikácie na hodinách výtvarnej výchovy. Práca má teoreticko-výskumný charakter a vyžaduje realizáciu výskumu v edukačnej praxi.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová PhD.

 

Architektonické dielo ako prostriedok výchovy umením / Trought the architectural work to the art education

Anotácia:  Predmetom práce bude skúmať potenciály architektúry, architektonických diel  pri výuke iných predmetov podľa zamerania študenta (história, matematika, fyzika, informatika, geografia...)

 

Výtvarný pedagóg a jeho žiak / Art teacher and his student

Anotácia: Osobnosť učiteľa zohráva rozhodujúcu úlohu pri výchove mladého človeka. Predmetom práce bude skúmať či a ako osobnosť  učiteľa a pedagogické metódy vo výtvarnej výchove ovplyvňujú kreatívny potenciál  a budúci celoživotný vzťah žiaka, resp.študenta k výtvarnému umeniu.

 

Deťom neprístupné? K problematike mentálnych a etických dopadov súčasného vizuálneho umenia na duševný svet detí

/ The mental and ethical implications of contemporary visual art in the mental world of childrens

Anotácia: Rastúca agresivita, prejavy násilia, erotizmu a pornografie v súčasnom vizuálnej kultúre posúvajú hranice etickej citlivosti a otupievajú estetickú vnímavosť súčasného človeka. Ohrozuje súčasné umenie reflektujúce najmä na pervertované podoby a prejavy spoločenskej reality mravnú výchovu detí? Cieľom práce bude preveriť, skúmať a analyzovať styčné plochy, silové polia a možnosti pôsobenia rôznych podôb aktuálneho  vizuálneho umenia na mentálny a etický vývoj detí.

 

Homo viator / Človek putujúci

Človek ako cestovateľ, človek ako pútnik. Kultúrny turizmus je progresívne sa rozvíjajúci trend súčasnosti. V posledných rokoch pozorovať pozoruhodný fenomén oživenia tradičných pútnických ciest  (svätojakubská cesta) . Predmetom práce je tradícia púte a vzťah ku krajine, cieľom výskum jej prejavov v staršom umení  a ohlasov v súčasnom umení a výskum možností využitia vo výtvarnej výchove.

Voľná téma

Cieľ: študent  môže navrhnúť vlastnú tému školiteľke

 

Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

 

Sakrálne témy na poštových známkach / Sacral Themes on Postage Stamps

Poštová známka ako zdroj poznania a vzdelávania mládeže. Výtvarno-estetické aspekty miniatúrneho diela.

 

Osobnosti na slovenských poštových známkach / Personalities on Slovak Postage Stamps

Šírenie vedeckých a kultúrnych hodnôt prostredníctvom poštovej funkcie známky. Tematická filatelia a jej encyklopedický obsah.

Propagácia významu mládežníckej filatelie.

 

Scénografia bábkového divadla / Puppet Theatre Scenography

Výtvarné výrazové prostriedky v súvislosti s obsahom bábkového divadelného predstavenia pre deti predškolského veku.

 

Voľná téma / Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

 

Poznámky:

Vyjadrovacie prostriedky, forma, rozsah a technika budú spresnené školiteľom priamo s prihláseným uchádzačom.

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

Olejomaľba / Oilpainting

Maliarska technika v hlavnej úlohe. Jej technologické, ale i iné aspekty.

Olejomaľba a súčasnosť.

 

Parafráza, citácia / Paraphrase, citation

Mapovanie terénu média maľby (okrajovo i iných médii, napr. foto a pod.) v oblasti použitia parafrázy, či citácie – najmä v 2.pol. 20. stor., 21. stor. doma i vo svete. V teoretickej časti i podoby parafrázy a citácie v hlbšej histórii maľby.

 

Figúra / Figure

Téma figúry v dejinách - v priereze históriou maľby až po súčasnosť. Uchopenie figúry v rôznych obdobiach.

 

Krajina – Súčasná krajina / Landscape – Contemporary Landscape

Uchopenie krajiny v maľbe. Zaujímavé príklady dejín umenia, kde krajina zohrávala a zohráva podstatnú, ale i menej podstatnú úlohu (renesancia, ale i metafyzická maľba, atď...). Typy krajinomaľby.

Súčasnosť a maľba krajiny (i individuálne maliarske programy).

 

Voľná téma / Free theme

Téma diplomovej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

 

Mesto a pulzujúci život

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  tému v tvorbe slovenských a zahraničných výtvarných umelcov. Anotáciou didaktickej časti je prezentovať zrealizovaný didaktický projekt  na danú tému so žiakmi základnej školy alebo základnej umeleckej školy. Anotáciou praktickej časti je vytvoriť cyklus kompozícii z mestského prostredia s dôrazom na jeho civilistický charakter. 3 – 5 prác vo formáte A1, technika tempera, akryl, pastel, olej.

 

Farebné melódie

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  tému v tvorbe slovenských a zahraničných výtvarných umelcov. Anotáciou didaktickej časti je prezentovať zrealizovaný didaktický projekt  na danú tému so žiakmi základnej školy alebo základnej umeleckej školy. Anotáciou praktickej časti je vytvoriť cyklus kompozícii inšpirovaných hudbou s dôrazom na farebnosť, rytmus a harmóniu. 3 – 5 prác vo formáte A1, technika tempera, akryl, pastel, olej.

Dialóg

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  tému v tvorbe slovenských a zahraničných výtvarných umelcov. Anotáciou didaktickej časti je prezentovať zrealizovaný didaktický projekt  na danú tému so žiakmi základnej školy alebo základnej umeleckej školy. Anotáciou praktickej časti je vytvoriť cyklus kompozícii dialógu dvoch subjektov. 3 – 5 prác vo formáte A1, technika tempera, akryl, pastel, olej.

 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

 

Portrét

Cieľ: Úlohou je v rámci projektu portrét upozorniť na vybranú zaujímavú osobnosť z rôznej vednej alebo umeleckej oblasti.

Anotácia: Spracovanie témy poskytuje priestor na voľné chápanie umeleckého spracovania na moderných tvorivých princípoch.

Materiál : voľný, vhodný pre konkrétne zadanie

Veľkosť : primeraná zadaniu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Osobnosti vo výtvarnom a teoretickom spracovaní

 

Autorský šperk

Cieľ : V intenciách originality autorského šperku diplomant navrhne a vytvorí netradičné skladby originálnych súborov alebo samostatných kusov.

Anotácia: Prístup k tvorbe autorského šperku, alebo jej kolekcie môže byť chápaný podľa voľnej inšpirácie alebo na báze mikroštruktúr.

Materiál : voľný výber

Veľkosť : minimálne tri súbory

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Prínos a uplatnenie autorského šperku v rámci edukačného procesu

 

Priestor v ploche

Cieľ : Navrhnúť a vytvoriť priestorový obraz v oblasti minimal art. Cieľom je vytvoriť fragmentárnu reliéfnu plochu, poskladanú z nepravidelných samostatných častí.

Anotácia: Projekt témy výtvarne a tematicky komponovať napríklad  do školských zariadení.

Veľkosť : plocha z viacerých samostatných dielov, spolu cca 150x100 cm

Materiál : medený tepaný plech dotvorený technológiou umeleckého smaltu

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Uplatnenie sochárskych techník v centrách voľného času

 

Socha v architektúre

Cieľ : V intenciách minimalistického prejavu vytvoriť modernú  sochársko-architektonickú kompozíciu napríklad na princípe parciálnej zväčšeniny triviálneho predmetu.

Anotácia: Výber predmetu alebo inšpirácia vybraným objektom stimuluje orientáciu a výtvarnú náročnosť výsledného diela. Zameranie a situovanie výsledného diela smerovať na edukačné interiérové alebo exteriérové zariadenia.

Rozmer : do 100 cm

Materiál : vhodný podľa vybraného návrhu

 

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Stretávacie roviny architektonického a sochárskeho tvorivého procesu v edukačnej rovine.

 

Projekt pre konkrétny priestor: Strom

Cieľ : Diplomant navrhne a vytvorí na princípe  site-specific art konkrétny projekt, ktorý bude komponovaný napríklad do školských zariadení.

Anotácia:  Objekt musí spĺňať všetky požadované kritériá v oblasti site-specific najmä po obsahovej invenčnej ale aj výtvarnej a technologickej stránke.

Materiál : na tvorbu môžu byť použité rôzne vhodné prírodné materiály

Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Vyber realizovaných projektov v oblasti site-specific vo výtvarnom umení na Slovensku.

 

Voľná téma / Free Theme

6.  Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej diplomovej práce , praktickú, teoretickú a didaktickú časť, ktorej rozsah po konzultácii bude po dohode konkretizovaný.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Fotografia v interpretáciách výtvarných diel v tvorbe slovenských autorov

História a analýza tvorby autorov pracujúcich s tématikou interpretácií. Práca je zameraná na tvorbu s témou interpretácie. citácie, parafrázy výtvarných diel vo fotografii aj v  iných médiách pri využití fotografie

 

Slovenská postmoderná fotografia

Zmapovanie a zhodnotenie významu tejto tvorby. Práca sa zaoberá fotografickou tvorbou v postmodernej dobe,  analyzuje a hodnotí jej vývoj na príkladoch tvorby významných slovenských autorov

 

Fotografia v konceptuálnej tvorbe Júliusa Kollera

Analýza diela Júliusa Kollera so zameraním na význam fotografie v jeho tvorbe. Práca sa zaoberá významom fotografie v tvorbe slovenského konceptuálneho umelca, zasadzuje ju do kontextu jeho celkovej tvorby

 

Fotografia v reklame  firmy Benetton a Oliviero Toscani  

Význam Oliviera Toscaniho pre firmu Benetton aj pre vývoj komerčnej reklamnej tvorby. Práca sa zaoberá reklamnými kampaňami firmy Benetton so zameraním na význam Oliviera Toscaniho a jeho tvorby  pre celkový vizuálny aj ideový reklamný koncept firmy

 

Voľná téma

Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

 

Sochársky portrét, hlava, busta

Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, zväčšený portrét, portrét vo vybranom -izme 20.- 21. storočia, alebo imaginatívny portrét.

 

Reliéf, alebo asambláž na ploche

Reliéfne spracovanie v klasických rovinách a formách (medaila, plaketa, voľný reliéf... ), alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche (pričom plocha nemusí byť len drevená základňa, ale aj zemský povrch, krajina...)

 

Figúra, objekt, krajina

Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh (koncept, land art, umenie v krajine...)

 

Socha – archetyp, znak, symbol

Skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni na tému socha ako archetyp, znak, alebo symbol.

 

Voľná téma

Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

Vizuálna poézia /   Visual Poetry

anotácia: Vytvorenie série digitálnych grafík, vo forme vizuálnej poézie. Možnosť inšpirácie z formy umenia letteringu cieľom, ktorého je vizuálna a obsahová transformácia textu. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu a výtvarného umenia.

cieľ: Interdisciplinárne spojenie formy grafického dizajnu, výtvarného umenia a textového vyjadrenia a aplikácia vo vzdelávacom procese. 

 

Autorský prebal knihy  / Author's Book Cover

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov grafických prebalov kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického a knižného dizajnu na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie problematiky knižného dizajnu na Slovensku v komparácii so zahraničnými  titulmi. Vytvorenie série grafických návrhov prebalov (obálok) kníh na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) tituly. 

 

Pixel Art / Pixel Art

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série počítačových grafík na vybranú tému. Teoretická časť vychádza z literatúry a dostupných zdrojov zaoberajúcich sa danou novou formou grafiky a hier na Slovensku i vo svete.

cieľ: Cieľom práce je autorská séria prác a zároveň návrh aplikácie danej techniky do  vzdelávacieho procesu a tým priblíženie konkrétnej formy počítačovej grafiky žiakom.

 

Mýtus verzus realita / Myth versus Reality

anotácia: V praktickej časti práce autor vizuálne spracováva tému skrz autorskú sériu prác. Autor skúma pojem z výtvarného i teoretického hľadiska, použitím relevantnej odbornej literatúry.

cieľ  Cieľom je výskum, prostredníctvom koncepcie, v ktorej sa autor zameriava na vybraný druh mýtu. Zároveň aplikuje tému do vzdelávacieho procesu.

 

Voľná téma / Free Topic

Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom

 

 Ak niektorého študenta zaujme téma (neobsadená) na Bc. a končí Mgr. alebo naopak, alebo bude mať požiadavku na vlastnú tému, nech mi napíše mail na sladek@fedu.uniba.sk. Rozsah a tému prispôsobím podľa ukončenia štúdia

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Rozvoj metakognitívnych zručností u detí na hodinách výtvarnej výchovy

Anotácia: Práca bude mať teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude zmapovanie oblasti metakognitívnych zručností a ich posúdenie vo vzťahu k predmetu výtvarná výchova. V aplikačnej časti študent/ka navrhne spôsob, akým by sa mohli metakognitívne zručnosti detí na výtvarnej výchove rozvíjať.

 

Problémové vyučovanie na hodinách výtvarnej výchovy

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom záverečnej práce je objasniť a sumarizovať teoretické poznatky a základné pojmy súvisiace s danou problematikou problémového vyučovania. Empirická časť práce sa sústredí na  prieskum o využívaní problémového vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy.

 

Hodnotenie výtvarnej výchovy pomocou kritérii

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – aplikačný charakter. Cieľom záverečnej práce je objasniť a sumarizovať teoretické poznatky a základné pojmy súvisiace s problematikou hodnotenia výtvarnej výchovy a s hodnotením predmetu pomocou kritérii. Aplikačná časť práce sa sústredí na  vytvorenie modelu hodnotenia tématického celku pomocou kritérii.

 

Prezentačné zručnosti žiakov na hodinách výtvarnej výchovy

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom záverečnej práce je objasniť a sumarizovať teoretické poznatky a základné pojmy súvisiace s problematikou rozvoja prezentačných zručností u žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Empirická časť práce sa sústredí na  prieskum o využívaní didaktických foriem, ktoré prezentačné zručnosti u žiakov rozvíjajú.

 

Rozvoj kritického myslenia žiakov na hodinách výtvarnej výchovy

Anotácia:  Práca bude mať teoreticko – empirický charakter. Cieľom záverečnej práce je objasniť a sumarizovať teoretické poznatky a základné pojmy súvisiace s danou problematikou rozvoja kritického myslenia u žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Empirická časť práce sa sústredí na  prieskum o využívaní didaktických foriem, ktoré kritické myslenie u žiakov rozvíjajú.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

 Ikona / Icon

Spracovanie problematiky zvláštneho typu znakov, obrazov, ktoré označujeme pojmom ikona. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Matrica / Matrix

Spracovanie problematiky matrice ako nositeľky informácie, ktorá sa transformuje pomocou tlače do otlačku. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Voľná téma / Free topic

Diplomant si sám určí problematiku týkajúcu sa oblasti výtvarných stratégií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

 

Témy bakalárskych záverečných prác na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK (2018/2019)

 

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD

 

Výročie reformácie v diele Janky Krivošovej

Študent zosumarizuje sakrálnu tvorbu slovenskej architektky, maliarky a ilustrátorky, pričom sa zameria najmä na jej najnovšie dielo, ktoré vytvorila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Umelkyňa je autorkou výtvarných návrhov k projektu Vyšívaná história ECAV na Slovensku.

 

Súčasný umelecký trh na Slovensku

Na základe stručného pohľadu do histórie predaja a kúpy umeleckých diel na našom území študent poukáže na postupnú dôležitosť zapojenia umelcov do trhu s umeleckými dielami. Zameria sa na dôležitý aspekt spolutvorenia umeleckých tradícií. Zároveň upozorní, na činnosť umeleckých agentúr, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú vkus publika a zasahujú do tvorby diel.

 

Majster M. S. – jeden z najvýznamnejších maliarov neskorej gotiky v Uhorsku  

V záverečnej práci študent odborne zhodnotí dielo Majstra M. S. a jeho spolupracovníkov. Zameria sa najmä na presvedčivé maliarske vyjadrenie súhry deja a jeho mnohostranných významov, ktoré charakterizuje tohto významného umelca.

 

Sakrálno v tvorbe Martina Benku

Študent sa bude venovať verejne menej známym dielam maliara Martina Benku, konkrétne oltárnemu triptychu, ktorý vytvoril pre seminárnu kaplnku v Spišskej Kapitule. Na pozadí tohto diela doplní obraz o významnom slovenskom umelcovi, ktorý svojou tvorbou vyjadril vzťah k tradíciám a ľudovej kultúre. 

 

Vnímanie umeleckého diela

V záverečnej práci študent opíše a tvorivo skomentuje psychologické aspekty estetického vnímania, ktoré sú špecifické, líšia sa priebehom i náplňou. Poukáže na schopnosť vnímať a individuálne hodnotiť podnety z oblasti umenia, ale aj z oblasti mimoumeleckého estetična, ktoré je spravidla inšpiráciou umeleckých diel.

 

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

Princíp hry vo výtvarnej výchove na základnej škole

Anotácia: Efektivita hry a hravosti vo výtvarnej výchove. Práca bude pozostávať s teoretickej časti a návrhu  interaktívnych tvorivých  výtvarných dielní s využitím integrácie. Overenie efektivity metodických postupov. Hra ako metóda poznávania výtvarnej tvorby.

 

Zážitkovosť ako princíp vyučovania výtvarnej výchovy

Anotácia: Využitie princípu zážitkovosti v rámci vyučovania výtvarnej výchovy. Navrhnutie, zrealizovanie a reflektovanie výtvarných aktivít na zdynamizovanie vyučovacieho procesu.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová PhD.

 

Výchova umením detí stredného školského veku – kultúrny uzol Stanica Žilina

/ Art Education of middle schol age Childrens  - Culture Node Žilina

Anotácia: Kultúrny uzol Stanica Žilina si v posledných rokoch svojimi aktivitami na rozhraní rôznych umeleckých druhov vydobil významné miesto medzi domácimi nezávislými kultúrnymi centrami , ktorým prelamuje hranice regiónu i Slovenska.  V širokom diapazóne činnosti centra tvoria podstatnú zložku i výtvarné aktivity pre deti. Predmetom práce bude mapovanie nekonformných metód  a inovatívnych prístupov vo výtvarnej výchove detí strednéhoho školského veku organizovaných centrom.

 

Historická architektúra očami dieťaťa. Percepcia historickej architektúry u detí a mládeže

/ Architecture throught  the eyes of children. Children ś Perception of historical,architecture

Anotácia: Posilňovať vizuálnu gramotnosť detí je v súčasnej dominancii obrazu jednou z hlavných cieľov výtvarnej výchovy. Vizuálnu podobu verejného i privátneho priestoru určuje predovšetkým  architektúra. Predmetom práce je historická architektúra ako objekt výtvarnej výchovy. Cieľom práce bude na príklade vybraného architektonického diela minulosti skúmať možnosti a hľadať metódy , ako deťom sprostredkovať historickú architektúru a jej hodnoty a prostredníctvom architektúry formovať ich vzťah k minulosti.

 

Súčasná architektúra očami dieťaťa. Percepcia  súčasnej architektúry u detí a mládeže

/ Architecture throught  the eyes of children. Children ś Perception of contemporary architecture

Anotácia: Posilňovať vizuálnu gramotnosť detí je v súčasnej dominancii obrazu jednou z hlavných cieľov výtvarnej výchovy. Architektúra ako súčasť vizuálnej kultúry  sa spomedzi umeleckých druhov najvýznamnejšie podieľa na súčasnom vizuálnom obraze verejného priestoru. Cieľom práce bude na príklade vybraného architektonického diela skúmať  percepciu súčasnej architektúry v detskom veku, skúmať možnosti a hľadať metódy , ako deťom sprostredkovať súčasnú architektúru .

 

Voľná téma

Cieľ: študent  môže navrhnúť vlastnú tému školiteľke

 

Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

 

„Orbis pictus“ / „Orbis pictus“

Dielo Jana Amosa Komenského ako inšpiračný zdroj pre súčasné grafické umenie.

 

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

100th Anniversary of Comenius University in Bratislava

Vytvorenie výtvarných propagačných materiálov k významnému jubileu vzdelávacej inštitúcie.

 

„Schola ludus“ / „Schola ludus“

Vytvorenie autorskej knihy, ktorá by hravou výtvarnou formou napĺňala základné atribúty učebnice.

 

Voľná téma / Free Theme

Poslucháč navrhne školiteľovi tému. Po konzultácii bude upresnená forma a obsah.

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

Autoportrét / Self-portrait

Podoby a možnosti autoportrétu (psychologický autoportrét, rôzne podoby autoportrétu v histórii maľby, a pod.)

 

Ornament / Ornament

Použitie ornamentu v maľbe, typy ornamentu, mapovanie terénu média maľby v oblasti použitia ornamentu (geomentria, florálne motívy,  atď...). Ornament v histórií aj súčasnosti maľby.

 

Insita / Naive art

Téma insitného maliarstva (nielen na území Slovenska). (V praktickej práci možná i parafrázy a ďalšie možnosti).

 

Kontrasty / Contrasts

Uchopenie kontrastu ako maliarskej témy. Široké možnosti uvidenia tejto témy: optické, vizuálne, ale i psychologické a iné.

 

Voľná téma / Free theme

Téma diplomovej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

 

Zátišie

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  zátišie v tvorbe slovenských výtvarných umelcov. Anotáciou praktickej časti je tvorivo farebne stvárniť cyklus zátiší. 3 – 5 prác vo formáte A2, technika tempera, akryl, pastel.

 

Prírodné živly

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  stvárnenie témy v tvorbe slovenských výtvarných umelcov. Anotáciou praktickej časti je tvorivo farebne stvárniť dynamiku prírodných živlov s akcentom na dramatickosť zvoleného motívu. 3 – 5 prác vo formáte A2, technika tempera, akryl, pastel.

 

Premeny portrétu

Anotáciou teoretickej časti je prezentovať  portrét v tvorbe slovenských výtvarných umelcov. Anotáciou praktickej časti je tvorivo farebne stvárniť cyklus kompozícii z prvkov portrétu. 3 – 5 prác vo formáte A2, technika tempera, akryl, pastel.

 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

 

Kinetický prvok

Cieľ: Cieľom je výtvarne navrhnúť a vytvoriť čiastočne pohyblivý samostatný  objekt v ktorom pohyb môže byť zabezpečený dotykom, prirodzeným prúdením vzduchu alebo za pomoci prídavného zariadenia.

Anotácia: Vytvorenie pohyblivého objektu by malo  byt zamerané na samostatný objekt, alebo na  kinetickú didaktickú pomôcku.

Odporúčaná teoretická časť :  vybrané výtvarné štýly 20. Storočia a ich uplatnenie vo výchove.

Materiál : voľný

Veľkosť : voľná

 

Šperk ako trojrozmerný doplnok

Cieľ: Cieľom je navrhnúť tri súbory tvarovo odlišných zdobiacich šperkov-doplnkov, vytvorených pre výnimočné príležitosti.

Anotácia: Šperk treba chápať ako doplnok bežného užívania s použitím štandardných lacných materiálov. Šperk v takomto chápaní je šperkom z dôvodu excelentného výtvarného návrhu a nie drahého materiálu.

Odporúčaná teoretická časť : Stretávacie  roviny v ženskom a mužskom šperku.

Materiál: voľný

Veľkosť : tri kompletné sady

 

Op-art objekt

Cieľ: Navrhni a vytvor optický výtvarný objekt,  zakompovaný  do interiéru s uplatnením princípov op-artu.

Anotácia: Op-art  a laserové projekty.

Odporúčaná teoretická časť: Uplatnenie optického výtvarného diela vo výtvarnom prejave.

Materiál : voľný

Veľkosť : voľná

 

Bio forma ako výtvarný prejav

Cieľ: Bakalár navrhne a vytvorí výtvarné dielo inšpirované  biologickou formou. Práca by mohla byť uplatnená ako voľná socha alebo ako didaktická pomôcka pre školské zariadenia.

Anotácia: Výtvarne spracované priestorové objekty, na princípe inšpirovania sa biologickou formou by mohli byt riešené ako učebné pomôcky.

 Odporúčaná teoretická časť : Význam bio formy vo výtvarnom umení a jeho uplatnenie v pedagogike.

Materiál : voľný

Veľkosť : voľná

 

Voľná téma / Free Theme

Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej bakalárskej práce , praktickú a teoretickú časť, ktorej rozsah po konzultácii bude po dohode konkretizovaný.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Význam fotografie v súčasnom vizuálnom umení

Zhodnotiť a analyzovať význam fotografie v súčasnom umení. Práca mapuje a analyzuje význam fotografie v súčasnom umení, porovnáva jej viaceré funkcie a významy pre tvorbu v intermediálnej oblasti

 

Dokumentárne projekty Tibora Huszára

Zhodnotiť význam dokumentárnej tvorby T. Huszára. Práca je zameraná na dokumentárne projekty významného slovenského fotografa

 

Využitie ostrosti a neostrosti zobrazenia  ako výrazového prostriedku vo fotografickej tvorbe

Popis možností a významu výrazových fotografických prostriedkov v tvorivej činnosti. Práca sa zameriava na zhodnotenie a  využitie základných výrazových fotografických prostriedkov vo fotografickej tvorbe

 

Aranžovaná a inscenovaná fotografia, Slovenská nová vlna

Zhodnotenie významu tejto tvorby v rámci dejín slovenskej fotografie. Práca mapuje a analyzuje túto oblasť fotografickej tvorby slovenských autorov so zameraním najmä na 70. a 80. roky 20. storočia a zaraďuje ju do historických súvislostí

 

Voľná téma

Témy záverečných magisterských diplomových  prác

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

 

Sochársky Portrét

Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, portrét vo vybranom -izme 20. storočia,  imaginatívny portrét, alebo zväčšený portrét.

 

Reliéf

Reliéfne spracovanie v klasických rovinách a formách (medaila, plaketa...), alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche.

 

Objekt

Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh.

 

Plastika, alebo skulptúra

Plastické vytváranie v mäkkých sochárskych hmotách transformované do tradičných, alebo inovatívnych materiálov, alebo skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni.

 

Voľná téma

Téma diplomovej práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

 

Divadelná plagátová tvorba / Theater Poster Design

anotácia: Praktická časť práce pozostáva zo série návrhov divadelných plagátov na vybrané konkrétne pôvodné (slovenské) divadelné tituly. Teoretická časť vychádza z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafickej plagátovej tvorby na Slovensku.

cieľ: Cieľom práce je zmapovanie plagátového dizajnu na Slovensku a v Čechách. Vytvorenie série divadelných plagátov na konkrétne pôvodné (slovenské) tituly.

 

Grafické vzory – inšpirácia ľudovým motívom / Graphic Patterns – Inspiration from the Folk Motives

anotácia:  Praktická časť práce pozostáva z kolekcie návrhov grafických vzorov a návrhu ich praktického použitia. Vzory vychádzajú z inšpirácie z pôvodných ľudových motívov. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu a ľudovej tvorby na Slovensku a v zahraničí.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov grafických vzorov inšpirovaných ľudovým motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

 

Grafické vzory – inšpirácia prírodným motívom / Graphic Patterns – Inspiration from the Nature Motives

anotácia:  Praktická časť práce pozostáva z kolekcie návrhov grafických vzorov a návrhu ich praktického použitia. Vzory vychádzajú z inšpirácie z prírodných motívov. Teoretická časť čerpá z literatúry zaoberajúcej sa danou problematikou v oblasti grafického dizajnu.

cieľ: Vytvorenie kolekcie návrhov grafických vzorov inšpirovaných prírodným motívom. Cieľom práce je zároveň praktický i teoretický výskum danej problematiky a aplikácia témy vo vzdelávacom procese.

 

 Ilustrácia v počítačovej hre / Illustration in a Computer Game

anotácia: Tvorba návrhu autorskej počítačovej hry ilustratívneho charakteru. V práci autor kombinuje viacero disciplín, prepája moderné a klasické postupy pri ilustrácii počítačovej hry určenej deťom. 

cieľ: Cieľom práce je zvýšenie motivácie žiakov a ich rodičov prostredníctvom prepojenia moderných techológií a ilustrácie prostredníctvom hodín výtvarnej výchovy.

 

Voľná téma / Free Topic

Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

 

Atribút vo výtvarnom prejave / Attributes in Fine Art

Zamerať sa na problematiku atribútu, ako zvláštneho typu znaku vo výtvarnom zobrazení s dôrazom na polohy atribútov v súčasných formách výtvarného prejavu. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Možnosti tlače / Print options

Poslucháč sa orientuje v problematike grafického média, so zameraním na rôznorodosť možností realizovania odtlačku vo výtvarnom prejave. Dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Akt / Nude

Spracovanie problematiky ľudského tela ako formy znaku vo výtvarnom umení. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Ornament a tlač / Ornament and print

Spracovanie problematiky ornamentu realizovaného formou tlače a jeho ideové pozadie vo výtvarnom prejave. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Schéma / Scheme

Spracovanie problematiky schém, o ktorých píše Hans Ernst Gombrich v práci Umenie a ilúzia, a ich vplyv na výtvarný prejav človeka. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Ilustrácia klasickými grafickými technikami v súčasnosti / Illustration with classic graphic Techniques at Present

Spracovanie problematiky ilustrácie so zameraním sa na využitie vybraných klasických grafických techník pri realizácii ilustrácie v súčasnosti. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

Výtvarné diela ako zdroj informácií pre historika  / Artworks as a Source of Information for the Historian

Spracovanie problematiky rozboru vybraných výtvarných diel, slúžiacich historikom ako cenný zdroj informácií o skutočnostiach, v dobe, ktorú zobrazovali. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky a realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

 

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Učiteľ výtvarnej výchovy – jeho spôsobilosti.

Anotácia: Práca má teoretický charakter. Cieľom práce bude rozpracovanie a zmapovanie problematiky odborných a profesionálnych predpokladov učiteľa výtvarnej výchovy. Ktoré spôsobilosti sú kľúčové pre úspech v tomto povolaní?

Aké možnosti kompenzácie sú pri nedostatkoch potrebných spôsobilostí?

 

Alternatívne grafické techniky vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude poukázať na možnosti alternatívnych grafických techník a ich použitia vo vyučovacom procese. V aplikačnej časti práce je potrebné vytvoriť metodický materiál klasických grafických techník a ich alternatívnych techník.

 

Použitie internetu na hodinách výtvarnej výchovy.

Anotácia: Práca má teoreticko – aplikačný charakter. Teoretická časť bude orientovaná na podrobné zmapovanie možností využívania internetu pri vyučovaní výtvarnej výchovy. V aplikačnej časti je potrebné navrhnúť modelovú vyučovaciu hodinu s využitím poznatkov z teoretickej časti práce.

 

Použitie pomôcok na hodinách výtvarnej výchovy.

Anotácia: Práca má teoreticko – empirický charakter. Teoretická časť bude orientovaná na podrobné zmapovanie súčasných možností využívania pomôcok pri vyučovaní výtvarnej výchovy. V empirickej časti sa výskumom overí ako a aké pomôcky sa používajú na hodinách výtvarnej výchovy.

 

Spôsoby hodnotenia na predmete výtvarná výchova.

Anotácia: Práca má teoreticko - aplikačný charakter. Cieľom práce bude zmapovať spôsoby hodnotenia v predmete výtvarná výchova u nás a v zahraničí. Aké sú moderné trendy v tejto problematike?   V aplikačnej časti práce je potrebné vytvoriť metodický materiál hodnotenia konkrétnej edukačnej jednotky

 

 

PhDr. Ľuboslav Moza

 

Slovenská expresívna grafika  XX. Storočia / Slovak expresiv graphics of 20th century

Slovenská expresívna grafika dosiahla svetovú úroveň. Prečo vznikala, aké boli spoločenské podmienky a aké má dnes možnosti rozvoja.)

 

Súčasná knižná ilustrácia na Slovensku / Contemporary Book illustration in Slovakia

Význam slova, textu a ilustrácie v knihe dnes. Umeleckosť a opisnosť. Ďalšie možnosti jej rozvoja.

 

Bratislavský Slavín a jeho sochy / Slavin in Bratislava and her statues

Na základe stručného opisu autorov a ich diel, ktorý sa nachádza v dostupných prameňoch má práca podať pohľad mladého človeka na otázky kvality umenia a urbanistický pohľad na projekt pre budúce generácie.

 

 

Mgr. Lucia Rusnáková

 

Skupinová arteterapia v prostredí školskej triedy / Group Art Therapy in a Classroom Enviroment

Anotácia: Možnosti využitia skupinovej arteterapie  na rozvoj vzťahov v školskej triede

(zlepšenie kohézie školskej triedy, klímy, tolerancie k odlišnosti)

 

Možnosti použitia arteterapie u vybranej skupiny znevýhodnených osôb / Possibilities of using Art Therapy with Selected Group of People with a  Specific Impairment

Anotácia: Aplikácia individuálnej alebo skupinovej formy arteterapie u špecifickej skupiny znevýhodnených osôb (napr. osoby s poruchou autistického spektra; s downovým syndrómom, s mentálnym postihnutím a i.)

 

Terapeutický potenciál umenia (interdisciplinárny priestor) / Therapeutic Potential od Art (Interdisciplinary Space)

Anotácia: Spracovanie terapeutických predpokladov umenia (prienik umenia a psychológie) a ich následné aplikačné možnosti

 

Voľná téma / Free Theme

Anotácia: Voľný výber témy bakalárskej práce, po dohode so školiteľom.

 

Mgr. art. Soňa Patúcová

 

Krajina dnes / Landscape today

Anotácia:  Význam krajinomaľby v dejinách umenia. Porovnanie so súčasnými trendami zobrazovania krajiny.

 

Kresba a jej presahy / Drawing and its overlaps

Anotácia: Kresba na pozadí konceptuálnych východísk, kresliarske médium vystupujúce z klasického formátu. Denníkové zaznamenávanie ako odraz videnia / myšlienok autorov.

 

Galérie a múzeá ako miesta neformálneho vzdelávania / Galleries and museums as places of informal learning

Anotácia: Možnosti výchovy a vzdelávania v galerijných a múzejných inštitúciách, koncepcie programov pre materské, základné a stredné školy.

 

Spolupráca / Cooperation

Anotácia: Téma spolupráce v umení, zameranie sa na dvojicu alebo skupinu autorov tvoriacich spoločne. 

 

Voľná téma / Free theme

Anotácia: Téma bakalárskej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. Lucia Minichová

 

Vzťah reči a grafického vyjadrovania / Relationship of the speech and graphic expression

Vývoj reči sa u detí odohráva vo vzájomnom vzťahu s vývojom grafického vyjadrovania. Prostredníctvom rečových a grafických znakov dieťa symbolizuje to čo prežíva, čo ho obklopuje a čo na neho vplýva. Cieľom práce je popísať tento vzťah v prvých začiatkoch, kedy sa dieťa učí rozprávať a zároveň graficky vyjadrovať.

 

Emócie v tvorbe dieťaťa / Emotions in the child's creation

Dieťa do svojej tvorby premieta skúsenosti so svetom, ktoré nadobúda. Táto tvorba má expresívny charakter, je výpoveďou spontánneho prejavu dieťaťa. Cieľom práce je zameranie sa na emócie, ktoré sa spájajú s tvorbou dieťaťa, emócie, ktoré do tvorby dieťa prenáša, alebo ktoré naopak vznikajú práve v priebehu tvorby a po nej.

 

Detský výtvarný prejav ako inšpiratívny zdroj v tvorbe umelcov

/ Children's artistic expression as an inspirational source in the creation of artists

Inšpiráciu detským výtvarným prejavom potvrdzujú mnohé výroky umelcov moderny, ale tiež postmoderny. Práce mnohých umelcov obsahujú podobnosti s prejavom, charakteristickým pre deti v predškolskom a ranom školskom veku. Cieľom práce je odhaliť súvislosti medzi výtvarným prejavom detí a prejavom súčasných umelcov.

 

Expresívne prejavy vo výtvarnej tvorbe detí / Expressive forms in the art of children

Dieťa v predškolskom období a v období mladšieho školského veku vyniká bohatou expresivitou, ktorá sa prenáša do jeho konania a teda aj do jeho grafického prejavu. Takýto prejav je mu prirodzený a blízky. Dieťa často odmieta pomoc a zásahy od dospelej osoby, chce to urobiť samo. Cieľom práce je hlbšie preniknúť a popísať tieto prejavy dieťaťa vo výtvarnej tvorbe.

 

Voľná téma / Free theme

Téma bakalárskej práce na poslucháčom zvolenú tému po konzultácii a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

7 - 11. máj 2018

- začíname v pondelok 7. 5. 2018:

- od 09:00 do 12:00 príchod a ubytovanie (check in)

- o 12:00 v jedálni začiatok kurzu

- od 12:15 - 13:00 obed 

- koniec kurzu v piatok 11. 5. 2018 o 13:00 po obede 

- doobeda 11. 5. 2018 prebieha vyučovanie a hodnotenie

- oblečenie podľa počasia (viď. predpoveď počasia)

- za ubytovanie a stravu platí každý osobne na mieste

- kontakt na pedagógov:

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.: sevcovic@fedu.uniba.sk, 0911 254 228

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.: purdes@fedu.uniba.sk, 0905 844 036

OZNAM PLENÉR LS 2018

Tútorské stretnutie na Kvv

Tútorské stretnutie na Kvv

sa uskutoční v stredu 21. 02. 2018 

- pre študentov bakalárskeho štúdia
o 10.00 Š-114 (doc. Bergerová)

- pre študentov magisterského štúdia 

o 11.00 Š-059 (prof. Valachová)

Účasť na tútorskom stretnutí je potrebná.

ŠVOUČ 2018 Vyhlásenie IX. Ročníka pre Akademický rok 2017/2018

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Vyhlásenie IX. Ročníka

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI /ŠVOUČ/


Akademický rok 2017/2018

PRIHLASOVANIE do 16. februára 2018

ODOVZDANIE PRÁC do 31. marca 2018

REALIZÁCIA 1. KOLA do 18. apríla 2018

Prihlášky odovzdať doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicovej, PhD,
koordinátorke ŠVUOČ, Š-117,

kvasnicovafedu.uniba.sk

Informácie na katedrách alebo na webe Kvv alebo webe PdF UK
https://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/

Štatút SVOUČ

Vyhlásenie SVOUČ

Tešíme sa na Vašu účasť !!!

 

Témy ŠVUOČ – na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK

( 2017 / 2018 )

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, ktorú samostatne spracuje.

Téma môže byť aj identická so záverečnou Bc., či Mgr. prácou. Nesmie však presiahnuť 30% rozsahu a konzultant musí byť školiteľom záverečnej práce.

 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

1. Kinetický objekt 

Cieľom je výtvarne navrhnúť a vytvoriť čiastočne pohyblivý samostatný objekt v ktorom pohyb môže byť zabezpečený dotykom, prirodzeným prúdením vzduchu alebo za pomoci prídavného zariadenia. Anotácia: Vytvorenie pohyblivého objektu by malo byt zamerané na samostatný objekt, alebo na kinetickú didaktickú pomôcku.

 

2. Autorský šperk  

Cieľom je navrhnúť tri súbory tvarovo odlišných zdobiacich šperkov-doplnkov, vytvorených pre výnimočné príležitosti. Anotácia: Šperk treba chápať ako doplnok bežného užívania s použitím štandardných lacných materiálov na princípe Arte povera. 

 

3. Op-art objekt

Navrhni a vytvor optický výtvarný objekt, zakompovaný do interiéru s uplatnením princípov op-artu. 

 

4. Bio forma ako výtvarný prejav 

Bakalár navrhne a vytvorí výtvarné dielo inšpirované biologickou formou. Práca by mohla byť uplatnená ako voľná socha alebo ako didaktická pomôcka pre školské zariadenia. 

 

5. Projekt pre konkrétny priestor: Strom 

Autor navrhne a vytvorí na princípe site-specific art konkrétny projekt, ktorý bude komponovaný napríklad do školských zariadení. Anotácia: Objekt musí spĺňať všetky požadované kritériá v oblasti site-specific najmä po obsahovej invenčnej ale aj výtvarnej a technologickej stránke. Zameranie a situovanie výsledného diela smerovať na edukačné interiérové alebo exteriérové zariadenia. Stretávacie roviny architektonického a sochárskeho tvorivého procesu v edukačnej rovine.

 

6. Voľná téma

Súťažiaci v ŠVOUČ má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej práce, Anotácia: Výber predmetu alebo inšpirácia vybraným objektom stimuluje orientáciu a výtvarnú náročnosť výsledného diela. 

 

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

1. Ilustrácie súčasnej poézie (hodnotenie výtvarného stvárnenia vybraných knižných titulov). 

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

1. Veľká prestávka

Umelecký pohľad na atmosféru počas veľkej prestávky. (videodokument)

 

2. Cesta do školy

Krátke video zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.

 

3. Živé predmety

Animácia predmetov – video, použiteľné ako učebná pomôcka pre žiakov 1. stupňa. (fyzika, chémia, biológia...)

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

1. Recyklácia v maľbe

Široké spektrum možností recyklácie v maľbe, „recyklovanie“ maľby v podobe citácii a pod.

 

2. Figúra

Možnosti témy figúry v maľbe.

 

3. Voľná téma 

Téma po dohode s pedagógom konzultantom.

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

1. 100 rokov od založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Obsahovo sa má týkať nejakej udalosti, osobnosti alebo čohokoľvek, čo súvisí s Univerzitou Komenského počas jej 100 ročného fungovania. 

 

2. Ilustrácia vybraného textu

Práca môže byť vytvorená rôznym, rôznymi výtvarnými technikami. Dôležitým je výber textu, pre ktorý autor výtvarne spracuje ilustráciu, či súbor ilustrácií. 

 

Mgr. art. Miloš Kmeť, PhD.

1. Význam výtvarnej výchovy pri rozvoji metakognitívnych stratégií žiaka.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

1. Filmový plagát

 

2. Kolekcia návrhov na látky. 

Návrh kolekcie vzorov na látku inšpirované ľudovou ornamentálnou tvorbou.

 

3. Výučbová hra. 

Grafický návrh na interaktívnu výučbovú hru určenú pre tablet. 

 

4. Voľná téma

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

1. Sochársky portrét, hlava, busta

Portrét obľúbenej osobnosti, autoportrét – autokarikatúra, zväčšený portrét, portrét vo vybranom -izme 20.- 21. storočia, alebo imaginatívny portrét.

 

2. Reliéf , alebo asambláž na ploche 

Reliéfne spracovanie v klasických rovinách a formách (medaila, plaketa, voľný reliéf..., alebo reliéf ako hra, asambláž na ploche, pričom plocha nemusí byť len drevená základňa, ale aj zemský povrch, vodná plocha, krajina...)

 

3. Figúra, objekt, krajina

Od figúry až po kinetický objekt, asambláž v priestore, objavovanie terénu média objektu s presahom do iných vizuálnych polôh (koncept, land art, umenie v krajine...)

 

4. Socha – archetyp, znak, symbol

Skulpturálne materiálové uchopenie sochy v dreve, alebo v kameni na tému socha ako archetyp, znak, alebo symbol.

 

5. Voľná téma

Téma ŠVUOČ práce na študentom zvolenú tému sa zadefinuje po konzultácií a vzájomnej dohode so školiteľom.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

1.      Slovenský folklór vo fotografii.
Rôzne podoby slovenského folklóru a ľudového umenia vo fotografii.

 

2.      Mestský priestor vo fotografii
Fotografia mesta ako mestskej krajiny a verejného priestoru

 

PhDr. Ľuboslav Moza

1. Street art o dnešku

pred praxové stretnutie

Dobrý deň,

na Katedre výtvarnej výchovy sa pred praxové stretnutie pre študentov magisterského štúdia bude konať dňa 15.02.2018 o 13.00 hod., v m.č. 114.

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Erasmus+ stáž_výberové konanie na absolventskú stáž 2018/2019

OZNAM

výberové konanie na absolventskú stáž

Erasmus+ stáž

na akademický rok 2018/2019

v pondelok 5. marca 2018 

o 14:00, Š - 133

Na stáž sa prihlasujete formou papierovej prihlášky,

ktorú s prílohami odovzdáte 

do utorka 27. 2. 2018

sekretárke Kvv, pani Jakalovej, Š - 125
v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 

Kritériá výberu uchádzačov na stiahnutie v pdf.

Viac informácií aj u koordinátora pre ERASMUS+ na Kvv, Š-133,
Mgr. art. Martin Ševčovč, ArtD., 0911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk

Prihlášku a potrebné informácie nájdete na webe:

Výberové konanie na mobilitu Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019

OZNAM

Touto cestou by som rád informoval, že výberové konanie na mobilitu

Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019 

je na Katedre výtvarnej výchovy naplánované na

pondelok 5. marca 2018 o 13:30, Š - 133.

 

Kritériá výberu uchádzačov na stiahnutie v pdf.


Ďakujem,

s pozdravom Ševčovič.

viac info na u koordinátora pre ERASMUS+ na Kvv,

Mgr. art. Martin Ševčovč, ArtD., 0911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk 

Výzva na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019

Dovoľujem si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019.

Od tohto akademického roka prihlasovanie na študentské mobility iba on-line pomocou softvéru Mobility Online. Prihláška je zverejnená na webovej stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Termín na prihlásenie sa do on-line systému bude do 31. 1. 2018. Po tomto termíne sa už nebude možné prihlásiť.

Tieto informácie sa týkajú len mobility Erasmus+ štúdium, výzva na mobility Erasmus+ stáže ešte nebola Oddelením medzinárodných vzťahov RUK zverejnená. Keď bude aktuálna, budeme Vás o nej informovať.

So srdečným pozdravom

 

Kritériá výberu uchádzačov na stiahnutie v pdf.

Informačný seminár o absolventských stážach v rámci Erasmu+

Srdečne Vás pozývame na informačný seminár o absolventských stážach v rámci Erasmu+. Seminár sme pripravili v spolupráci s konzorciom WorkSpace Europe, je určený najmä študentom končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa, pretože práve tí sa môžu ešte v tomto ak. roku uchádzať o túto mobilitu (vycestovať by mohli už od júla 2017 minimálne na 2 mesiace, stáž možno absolvovať rok po ukončení štúdia). Samozrejme, radi privítame aj Vás, ako aj Vašich študentov nižších ročníkov. 

 

Miesto a čas: streda 29. 11. 2017 o 13.00 hod. v Š 321.

Viac informácií aj na webovej stránke fakulty: www.fedu.uniba.sk/<wbr />medzinarodne/aktualne-ponuky/ 

prípadne na FB: https://www.facebook.com/<wbr />events/599709967086979/ 

Za organizátorov sa na Vašu účasť teší

OZNAM o zákaze fajčenia

OZNAM o zákaze fajčenia

Z poverenia pani dekanky Vám posielame Príkaz rektora UK č. 3/2017 

o zákaze fajčenia na UK, 

ktorý nadobudol platnosť 

24. mája 2017 

a nadobudne účinnosť 

1. júla 2017.

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017
PRE DRUHÝ STUPEŇ - MAGISTERSKÝ (MGR.) / ODBOR VÝTVARNÁ EDUKÁCIA

 

Podmienky prijatia:

 

- uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia v danom študijnom programe

- úspešné absolvovanie talentovej skúšky 

 

Prijímacia skúška pozostáva z:

 - PÍSOMNÉHO TESTU, ktorým sa zisťujú všeobecné vedomosti uchádzača v oblasti výtvarného umenia a  kultúry

 

- PREZENTÁCIE DOMÁCICH PRÁC (okolo 20 ks) - prezentácia najmä originálov prác uchádzača, ktoré môžu byť vytvorené pomocou rôznych výtvarných médií ako: kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, či návrhy. Tieto môžu pozostávať z:

Vlastné domáce (samostatné) práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu najmä v bakalárskych programoch vysokoškolského štúdia.

 

Práce môžu byť len DOPLNKOVO prezentované aj v elektronickej podobe na CD ROM, či USB (najmä priestorové realizácie)

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.

Bartošová, Z. – Gerát, I. – Herucová, M. – Medvecký, J. – Vančo, M.: Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2007.

Belting, H.: Konec dějin umění. Praha : Mladá fronta, 2000.

Gadamer, H. - G.: Aktualita krásneho. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha : Triáda, 2003. ISBN 80-86138-48-8.

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999.

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.

Goodman, N.: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha : Academia, 2007.

Hockney, D.: Tajemství starých mistrů. Praha : Slovart, 2003.

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

Kolektív autorov (preklad J. Žáry): Umenie. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 978-80-5512-267-0.

Mikš, F. – Kesner, L.: Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2010.

Mikš, F.: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Brno : Barrister & Principal, 1. vyd. 2008, dotlač 2009, 2. vyd. 2010.

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.

Thullerová, G.: Umenie a(alebo gýč). Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-5511-592-4.          

Štofko, M.: Od abstrakcie po živé umenie. Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia. Bratislava : Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-108-8.

 

 

 

POŽIADAVKY K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2017
PRE VÝTVARNÁ EDUKÁCIA – KONVERZNÝ

 

Na študijný program druhého stupňa výtvarná edukácia - konverzné sa prihlasujú uchádzači z neučiteľských študijných odborov bakalárskeho štúdia.  

 

Podmienky prijatia:

 

- uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia v príbuznom študijnom programe, (liečebná pedagogika, sociálna práca, umelecké odbory s výtvarným zameraním, ateliér arteterapie, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo).

- úspešné absolvovanie talentovej skúšky

 

Prijímacia skúška pozostáva z:

 

- PÍSOMNÉHO TESTU, ktorým sa zisťujú všeobecné vedomosti uchádzača v oblasti výtvarného umenia a  kultúry

 

 - PREZENTÁCIE DOMÁCICH PRÁC (okolo 20 ks) - prezentácia najmä originálov prác uchádzača, ktoré môžu byť vytvorené pomocou rôznych výtvarných médií ako: kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, či návrhy. Tieto môžu pozostávať z:

 

Vlastné domáce (samostatné) práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu najmä v bakalárskych programoch vysokoškolského štúdia.

 

Práce môžu byť len DOPLNKOVO prezentované aj v elektronickej podobe na CD ROM, či USB (najmä priestorové realizácie)

 

Odporúčaná literatúra:

 

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil 1999.

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994.

</output>

OZNAM PLENÉRY LS 2017

OZNAM PLENÉRY LS 2017

Štúdijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia

www.cdv.uniba.sk/saks/

Modra-Harmónia č.3553, 900 01 Modra

UBYTOVANIE V HARMÓNII (CHECK IN) od 9:00 do 12:00

OTVORENIE PLENÉROV (START) pondelok o 12:00 v jedálni

Ohľadne materiálu a pomôcok potrebných k plenéru kontaktujte pedagógov, ktorí kurz vedú:

15. 5. - 19. 5. 2017

Kurz maľby a fotografickej tvorby v krajine:doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. harangozo@fedu.uniba.sk

Mgr. Pavol Breier, ArtD. breier@fedu.uniba.sk

22. - 26. 5. 2017

Tvorivé laboratórium v krajine:

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. sladek@fedu.uniba.sk

Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine:

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. sevcovic@fedu.uniba.sk

Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. suda@fedu.uniba.sk

Témy záverečných prác pre akademický rok 2017/2018 Kvv

Témy záverečných prác
pre akademický rok 2017/2018
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

 

 

Navrhovaný postup:

Po vybraní témy je potrebné kontaktovať pedagóga, ktorý ju vypísal. Ak sa s pedagógom dohodnete, že Vás na vybranú tému vezme, je potrebné vyplniť
2x tlačivo
(Prihláška na bakalársku prácu, Prihláška na diplomovú prácufileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KVV/1_SEVCOVIC/prihlaska_DP_tema.doc) a dať ich pedagógovi podpísať.

Tlačivá a ďalšie informácie nájdete u sekretárky Kvv,  pani Jany Lazovej, Š-116.

Po podpísaní tlačiva prosím napíšte svoje meno a priezvisko k téme, na ktorú ste prihlásený, nech ostatní študenti vedia, že téma je už obsadená.

Opakujem, podpisujte sa na nástenke len k téme, ktorú máte podpísanú pedagógom a je oficiálne obsadená.


Deadline na prihlásenie je 31. marca 2017 do 12:00 stredoeurópskeho času.

Ak si vyberiete VOĽNÚ TÉMU u konkrétneho pedagóga, je potrebné pripraviť si a predniesť pedagógovi jasnú predstavu, cieľ a názov témy, ktorú chcete spracovať.

 

kontakt na pedagógov nájdete na webe:

http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-vytvarnej-vychovy/zamestnanci/

 

tlačivá na stiahnutie:

Prihláška na bakalársku prácu

Prihláška na diplomovú prácu

Ďakujeme a prajeme správny výber témy.

_______________________________________

 

Témy bakalárskych prác:

_______________________________________               

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Medziodborové aspekty teórie a praxe výtvarnej edukácie a umenia na základnej škole / Interdisciplinary aspects of the theory and practice of art education and art at primary school

Bakalárska práca  je zameraná na využitie a akcentáciu prezentovania umenia ako prostriedku výchovy človeka ku kultúrnym hodnotám prostredníctvom využitia medziodborovosti v školskej edukácii.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Výchova umením detí stredného školského veku – kultúrny uzol Stanica Žilina / Art Education of middle schol age Childrens  - Culture Node Žilina

Kultúrny uzol Stanica Žilina si v posledných rokoch svojimi aktivitami na rozhraní rôznych umeleckých druhov vydobil významné miesto medzi domácimi nezávislými kultúrnymi centrami , ktorým prelamuje hranice regiónu i Slovenska.  V širokom diapazóne činnosti centra tvoria podstatnú zložku i výtvarné aktivity pre deti. Predmetom práce bude mapovanie nekonformných metód  a inovatívnych prístupov vo výtvarnej výchove detí stredného školského veku organizovaných centrom. 

Architektúra očami dieťaťa. Percepcia (historickej, modernej, súčasnej) architektúry deťmi / Architecture throught the eyes of children. Children´s Perception of historical, modern and contemporary architecture
Posilňovať vizuálnu gramotnosť detí je v súčasnej dominancii obrazu jednou z hlavných cieľov výtvarnej pedagogiky. Architektúra  sa spomedzi umeleckých druhov najvýznamnejším spôsobom podieľa na  vizuálnom obraze verejného  i privátneho priestoru.  Predmetom práce je architektonické dielo ako objekt výtvarnej výchovy. Cieľom práce bude na príklade vybraných architektonických diel skúmať možnosti a hľadať metódy , ako deťom sprostredkovať historickú alebo modernú architektúru.

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. 

Poézia predmetného sveta / Poetry of the present world
Cieľom je vytvoriť cyklus kompozícií z artefaktov predmetného sveta.

Čarovný detský svet / Magical children's world
Cieľom je vytvoriť cyklus kompozícií inšpirovaných detským výtvarným prejavom.

Mesto, v ktorom žijem / The city where I live
Cieľom je výtvarne spracovať v cykle kompozícií tému mestského prostredia.

 

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

Fenomén insitného umeleckého prejavu a detský výtvarný prejav / Phenomenon of naive art and children's creative expression
Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať a predstaviť neprofesionálnu výtvarnú tvorbu (s dôrazom na tzv. Kovačickúinsitu a Trienále insitného umenia), zároveň ju porovnať so znakmi detského výtvarného prejavu. V aplikačnej časti študent predstaví vlastný projekt / návrh projektu, ktorý pútavým a obohacujúcim spôsobom žiakov skonfrontuje s tvorbou neškolených umelcov.

Výtvarné a umelecké spolky na Slovensku / Fine art´s associations in Slovakia
Bakalárska práca má ponúknuť stručný historický prehľad umeleckých a výtvarných spolkov na Slovensku od konca 19. storočia do súčasnosti a charakteristiku podnetov, či spoločenských udalostí, ktoré iniciovali ich vznik. Tri vybrané umelecké spolky, alebo združenia budú v práci pojednané obsiahlejšie.

Reklamné stratégie a ich vplyv na detského diváka / Advertising strategy and their influence on child viewers
Bakalárska práca má na jednej strane zosumarizovať a rozanalyzovať stratégie reklám, určených detskému publiku najmä v našom prostredí. Na druhej strane má práca pojednať všeobecnejšie o vplyvoch reklamy na detského diváka. V návrhu didaktického projektu má autor / autorka zase uvažovať o postupoch budovania reklamnej gramotnosti u detí.

 

PhDr. Ľuboslav Moza

Zakladatelia slovenskej fotografie / Founders of Slovak photography
Prínos zakladateľov slovenskej fotografie z hľadiska didaktického obsahu. Uplatnenie diel vybraných autorov vo výchovnom vzdelávacom procese.

Výučba výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách na Slovensku / Teaching creative arts at Slovak faculties of education
Kvalita výučby vo vzťahu ku didaktike. Prínos výučby výtvarnej výchovy  pre rozvoj kreativity myslenia žiakov základných a stredných škôl.

Harmónia a disharmónia / Harmony and disharmony
Analýza týchto dvoch pojmov vo vývoji výtvarného umenia XX. storočia. Možnosti uplatnenia získaných výsledkov v pedagogike.

Ľudské pery / Human lips
Analýza tváre s dôrazom pery vo vývoji výtvarného umenia. Uplatnenie poznatkov vo vyučovacom procese s dôrazom na objavovanie originality na úkor opisnosti

Konceptuálne umenia / Conceptual arts
Jeho prínos do rozvoja, alebo úpadku výtvarnej kultúry dneška. Vo výučbe sledovať chápanie hodnôt dnešného umenia pre rozvoj pedagogickej osobnosti.

 

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Svet dospelých očami detí  ̶  svet detí očami dospelého / Adult´s World Through the Eyes of Children - Children's World Through the Eyes of an Adult
Súčasnými výtvarnými prostriedkami vyjadriť záujmy a problémy detí predškolského veku a ich vzťah k okolitému svetu dospelých. Ako dospelí chápu problémy detí. Konfrontácia výtvarných výrazových prostriedkov detí a dospelého výtvarníka.

Ohrozené živočíchy / Endangered Animals
Priblíženie závažnej témy prostredníctvom netradičných výtvarných postupov. Hravou formou poukázať na problematiku ochrany životného prostredia.

Portréty detí / Portraits of Children
Poukázať na spoločné znaky a zároveň rôznorodosť ľudskej populácie prostredníctvom portrétnej tvorby.

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Dizajn edukatívnej hry / The design of educational game
Tému treba konkretizovať a riešiť v kategórii trojrozmerného dizajnérskeho predmetu (prototypu) alebo predmetov (prototypov) v súčinnosti s edukačným uplatnením. Navrhovaná teoretická časť: Historický vývoj hry

Bodyart a šperk, alebo šperk a bodyart / Bodyart and jewel or jewel and bodyart
V téme treba hľadať spoločné a rozdielne roviny, prípadné prepojenia v ich uplatnení. Bakalár vytvorí tematické konkrétne šperky spolu s návrhom zdobenia tela. Navrhovaná teoretická časť: Historický vývoj zdobenia sa a jeho uplatnenie a význam v súčasnosti.

Súhrn dizajnu a architektúry z obdobia Bauhausu / Symbiosis of design and architecture of the Bauhaus period
Riešiteľ vytvorí dizajnérsko-architektonický objekt v ktorom  bude uplatňovať princípy Bauhausu s možnosťou uplatnenia v edukačnom procese. Navrhovaná teoretická časť: Tvorba významných zakladateľov a tvorcov Bauhausu.

Symbol / Symbol
Výtvarne spracované symboly, znaky písma, ako didaktické pomôcky. Odporúčaná teoretická časť:  Význam symbolu vo výtvarnom umení a jeho uplatnenie v pedagogike. Materiál: voľný, Veľkosť: voľná

Voľná téma / Free Topic
Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Folklór v tvorbe Karola Plicku / Folklore in creating of Karol Plicka
folklór a detské tradičné hry vo fotografickom diele Karola Plicku (Zlatá brána, Slovensko)

Obraz vidieka v slovenskej fotografii / The image of country in the Slovak  photography
Vidiecka tématika v tvorbe slovenských fotografov 20. storočia.

Portrét v dokumentárnej  fotografii / The Portrait in the documentary photography
Historický vývoj , technické predpoklady  v portrétnej dokumentárnej  fotografii.

Intermediálne presahy a fotografia / Intermedial overlaps and photography
Využitie fotografie v tvorbe s kombináciou rôznych médii.

Voľná téma / Free Topic
Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Filmový plagát / Movie Poster
Vytvorenie autorskej kolekcie grafických filmových plagátov inšpirovaných pôvodnou slovenskou filmovou tvorbou. Teoretické zmapovanie témy.

Vizuálny smog ako kód gererácie / Visual Smog as a Code Generation
Vytvorenie kolekcie prác  autorsky reflektujúcich tému vizuálneho smogu v prostredí mesta vo forme počítačovej grafiky, alebo manipulovanej digitálnej fotografie. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk.

Domov a pamäť / Home and Reminiscence
Vytvorenie kolekcie prác autorsky reflektujúcich tému domova a spomienok vo forme počítačovej grafiky, alebo manipulovanej digitálnej fotografie. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk.

Digitálnailustrácia knihy formou grafickej novely / Digital illustration of books in the form of graphic novels
Využitie výtvarných prostriedkov na sprostredkovanieľahšej orientácie čitateľa vo vybranom príbehu. Vývin prejavu ilustrácie grafických noviel, ich vplyv na filmovú a komiksovú tvorbu autorov a kultúru súčastnosti. (J. Polák)

Voľná téma / Free Topic
Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Abstrakcia v umení / The Abstraction in the Fine Art
Spracovanie problematiky abstrakcie, ako vyjadrovacej stratégie vo výtvarnom umení a jej možné využitie v edukačnom procese. Diplomant si prenikne hlbšie do problematiky týkajúcej sa výtvarného umenia s dôrazom na abstraktné formy. Dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri vytvorení didaktickej pomôcky a výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Ilustrácia odtlačkom  / The Illustration with the Print
Orientácia v problematike ilustrovania vybraného  literárneho textu pomocou tradičných grafických techník, či pomocou experimentu na báze tradičných grafických techník. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Odtlačok v ľudovej tvorivosti / The Imprint in the Folk creativity
Spracovanie problematiky využitia princípu odtlačku v ľudovom výtvarnom prejave na Slovensku. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Vývoj slovenskej grafiky / The Development of Slovak Printmaking
Zamerať sa na problematiku vývoja grafického média na území Slovenska. Na osobnosti a tvorbu, ktorá významne prispela k súčasnej podobe grafického média na Slovensku. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Voľná téma / Free Topic
Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.

Figurálna plastika a nekonvenčné materiály / Figural sculptures and unconventional materials
Odkaz na multimédiá, Arte povera, mäkkú plastiku, readymade.

Tradícia - inovácia / Tradition - Innovation
Dizajn, šperk, socha, postmoderný a neomodernistický prístup; odkaz na M. Velčovského, T. Uhrína, V. Kompánka, A. Rudavského.

Schránka - Archa / Repository - Ark
Priestorový objekt, ktorý v sebe prelína materiálno s duchovnom.

Voľná téma / Free Topic
Bakalár má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Martin Král

Psychoanalýza  vo výtvarnom umení / Psychoanalysis in fine art
Téma sa zaoberá významom psychoanalýzy - ako „vedy o nevedomí“ v modernom umení a záujmom o psychoanalýzu v umeleckom svete pretrvávajúcim do súčasnosti. Využitie psychického automatizmu a inštinktívnej, impulzívnej maliarskej akcie pre vytvorenie diela. Analýza vlastného diela a diel umelcov, ktorí boli ovplyvnení psychoanalýzou.

Street art / Street art
Téma skúma význam pouličného umenia a jeho dopad na spoločnosť. Protest či sebaprezentácia vo verejnom priestore? Súčasní umelci inšpirovaní streetartom a jeho prenesenie do galerijných priestorov. Využitie streetartových materiálov ako sú speje, fixky, šablóny, nálepky a logá v médiu maľby.

Identita / Identity
Téma sa zaoberá otázkou identity vo výtvarnom umení. Ako sa v skutočnosti vnímame, ako sa prezentujeme a ako chceme byť vnímaní ostatnými? Umelci zaoberajúci sa témou identity v súčasnom umení. Vytvorenie maľby v kombinovanej technike, ktorá vyjadruje subjektívny pohľad na túto tému.

Site specific / Site specific
Vytvorenie diela pre konkrétny priestor či miesto, na ktorý nadväzuje, reaguje a odvoláva sa. Dielo vytvorené pre konkrétny priestor je väčšinou unikátnou a dočasnou prezentáciou a nedá sa presunúť na iné miesto. Väčšinou sa jedná o negalerijné priestory ako sú opustené budovy, továrne, sklady. Vytvorenie diela inšpirovaného konkrétnym priestorom či miestom. Realizácia v ľubovoľnej výtvarnej technike.

Bodymodification / Bodymodification
Téma skúma hranice a význam v skrášľovaní ľudského tela v kontexte súčasnej kultúry. Ide o naliehavosť  po odlišnosti a jedinečnosti, prekonávaní seba samého či o hlboký spirituálny význam? Kultúra skrášľovania od neinvazívnych foriem ako je tetovanie a pearcing  až po extrémne formy sebapoškodzovania. Zdobenie tela a jeho význam v historickom kontexte. Prostredníctvom maliarskeho média vyjadriť svoj individuálny postoj k tejto téme.

 

Mgr. Lucia Minichová - doktorandka

Didaktická hračka / The Didactictoy
Cieľom práce je vytvoriť hračku, ktorá bude spĺňať viacero účelov. Okrem iného, bude výtvarné, po estetickej a technickej stránke, ale aj didaktický poňatá. Predovšetkým musí ísť o hračku, ktorá dáva dieťaťu podnety a ďalšie možnosti učiť sa a rozvíjať tak perceptuálno-motorickú, kognitívnu či sociálno-emocionálnu oblasť.

_______________________________________

Témy diplomových prác: 

_______________________________________

 

 

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Systémy zobrazovania obrazového repertoáru vizuálnych foriem u detí a mládeže vplyvom súčasnej kultúry / Systems of picture repertory projection of visual forms used by children and young people influenced by the contemporary culture
Diplomová práca sa bude zaoberať skúmaním nových, aktuálnych systémov zobrazovania vizuálneho repertoáru detí a mládeže vplyvom súčasnej (aj mediálnej) kultúry.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Umenie zblízka - Súčasné iniciatívy galerijných inštitúcií pri výchove detí k výtvarnému umeniu / Closer to the art – Current initiatives of gallerys in education to finearts
Muzeálne a galerijné inštitúcie sa v posledných rokoch aktivizujú v oblasti vzdelávania a galerijnej pedagogiky v snahe pritiahnuť do svojich priestorov viacej dospelých, mladých i najmladších divákov. Moderné a súčasné umenie sa od svojich začiatkov brojí s problémom zrozumiteľnosti a komunikatívnosti svojho posolstva. Nízky záujem divákov vyplýva z ich malej skúsenosti so súčasným umením. Od roku 2006 Galéria mesta Bratislavy organizuje celoslovenský vzdelávací program pre školy na Slovensku Umenie zblízka, ktorý sa venuje spoznávaniu umenia 20.a 21.storočia. Cieľom práce bude mapovať prácu s detským divákom v Galérii mesta Bratislavy, analyzovať a zhodnotiť  metódy a postupy využívané v úsilí kreovať schopnosť porozumieť umeniu, ale aj uvoľňovať tvorivý potenciál dieťaťa. 

Architektonické dielo ako prostriedok výchovy umením / Trought the architectural work to the art education
Architektúra sa významným spôsobom podieľa na vizuálnom obraze verejného aj súkromného priestoru.  Predmetom práce bude skúmať potenciály architektúry, architektonických diel  pri výuke iných predmetov podľa zamerania študenta (história, matematika, fyzika, informatika, geografia...)

Výtvarný pedagóg a jeho žiak / Art teacher and his student
Osobnosť učiteľa zohráva rozhodujúcu úlohu pri výchove mladého človeka. Predmetom práce bude skúmať ako sila osobnosti a pedagogické metódy vo výtvarnej výchove ovplyvňujú kreatívny profil potenciálneho umelca-výtvarníka. (Ľudovít Fulla a ŠUR, Rudolf Fila a ŠUP, V.Hložník a jeho škola, Vojtech Vilhan..., A.Brunovský... )

Mládeži neprístupné? K problematike mentálnych a etických dopadov súčasného vizuálneho umenia na duševný svet detí / Themental and ethicalimplications of contemporary visual art in the mental world of childrens
Rastúca agresivita, prejavy násilia, erotizmu a pornografie v súčasnom vizuálnej kultúre posúvajú hranice etickej citlivosti a otupievajú estetickú vnímavosť súčasného človeka. Ohrozuje súčasné umenie reflektujúce najmä na pervertované podoby a prejavy spoločenskej reality mravnú výchovu detí? Cieľom práce bude preveriť, skúmať a analyzovať styčné plochy, silové polia a možnosti pôsobenia rôznych podôb aktuálneho  vizuálneho umenia na mentálny a etický vývoj detí.

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

Dialóg s mestskou architektúrou / The Dialogue with urban architecture
Cieľom je výtvarne spracovať v cykle kompozícií motív s architektúrou mesta.

Poézia všedného dňa / Poetry of everyday life
Cieľom je výtvarne spracovať v cykle kompozícií zážitky zo všedného dňa.

Farebná a tvarová hra / Color and shape game
Cieľom je vytvoriť cyklus farebne a tvarovo zaujímavých abstraktných kompozícií.

Oslovenie neživou prírodou / Salutation of lifeless nature
Cieľom je vytvoriť cyklus kompozícií inšpirovaných neživou prírodou.

Oslovenie živou prírodou / Salutation of living nature
Cieľom je vytvoriť cyklus kompozícií inšpirovaných živou prírodo

 

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Reminiscencia slovenského folklóru  ̶  ľudový vzor / Reminiscence of Slovak Folklore – Folk Patterns
Folklór ako inšpiračný zdroj v umení. Prostredníctvom ľudového umenia vzbudiť záujem o aktívnu výtvarnú tvorbu.

Osobnosti na slovenských poštových známkach / Personalities on Slovak Postage Stamps
Šírenie vedeckých a kultúrnych hodnôt prostredníctvom poštovej funkcie známky. Tematická filatelia a jej encyklopedický obsah. Propagácia významu mládežníckej filatelie.

Hudba v obraze / Music in Fine Arts
Hudba ako inšpiračný zdroj vo výtvarnom umení, výtvarné umenie ako inspirácia pre hudobné diela. Poukázať na možnosti tvorivej činnosti v rôznych žánroch umenia. Poznámky: Vyjadrovacie prostriedky, forma, rozsah a technika budú spresnené školiteľom priamo s prihláseným uchádzačom.

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Asociácia / Association
Asociácia i asociatívna metóda v umení /s prihliadnutím na maľbu/ Didaktický cieľ: asociácia ako metóda pri kreatívnom hľadaní výtvarných odpovedí

Recyklácia / Recycling
Recyklácia, ako princíp, ako otvorená možnosť, ako ekologická forma v umení, ale i edukácií, široké spektrum možností recyklácie / i jej možnosť v zmysle ideovom - to znamená - recyklácia v zmysle citácií, nápadov, parafráz.../ Didaktický cieľ: recyklácia a jej ďalšie rozmery (nielen výtvarné, teda ekológia atď...)

Eklektika / Eclectic
Eklektika v umení, v maľbe, eklektický - kolážovitý princíp v umení /mix médií, mix ideí, mix historických slohov a štýlov a pod.../ Didaktický cieľ: Hľadanie spojení a rozdielov,či už historických, mediálnych...)

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

Paralelné prúdy. Akademizujúce tendencie v maliarstve na Slovensku medzi 1900 - 1950 / Parallel stream. Academical tendencies in painting in Slovakia between 1900 - 1950
Diplomová práca teoreticky predstaví maliarov, ktorých označujeme ako alternatívu k moderne. Venuje sa územiu Slovenska, akcentujúc československý a stredoeurópsky kontext. Téma nadväzuje na súčasný umelecko-historický diskurz. Aplikačnou časťou práce bude uskutočnenie a reflexia prednášky / prezentácie diplomanta o téme Paralelných prúdov.

Architektonické pamiatky Bratislavy (1948 - 1989) vo výučbe / Monuments of architecture in Bratislava (1948 - 1989) in the education
Diplomant ponúkne základné charakteristiky vybraných urbanistických celkov Bratislavy z obdobia rokov 1948 – 1989. Dôraz by mohol byť kladený napr. na panelové sídliská, ale zohľadní sa preferencia študenta. Aplikačnou časťou práce bude vytvorenie interaktívnej mapy / obsahu pre interaktívnu tabuľu.

Bienále animácie Bratislava / Biennial of Animation Bratislava
Diplomant mapuje vyše dvadsaťročnú históriu súťažnej prehliadky animovaných filmov, poriadaných Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti. Študent tiež zhodnotí význam a prínos BAB voči komerčným zahraničným projekciám, výraznejšie dostupným po roku 1989 na Slovensku. V aplikačnej časti diplomant zmenežuje a zrealizuje s deťmi (ZŠ, ZUŠ) vytvorenie krátkeho animovaného filmu pomocou jednoduchých prostriedkov a postupov.

Kultúrno-historický sprievodca pre slabozrakých a nevidiacich percipientov / Cultural and historical guide for purblind and sightless viewers
V teoretickej časti si DP kladie za cieľ poskytnúť prierez súčasnej ponuky alternatívnych sprievodcov kultúrno-historických pamiatok pre potreby slabozrakých a nevidiacich percipientov u nás i v zahraničí.⃰ Zadanie diplomovej práce nastoľuje otázku, nakoľko je na Slovensku venovaná pozornosť skupine slabozrakých a nevidiacich občanov pri sprostredkovávaní kultúrneho dedičstva. Aplikačná časť DP má pozostávať z návrhu takej haptickej pomôcky: kultúrno-historického sprievodcu k vybranej pamiatke alebo umeleckému artefaktu zo Slovenska. Študent môže pomôcku následne aj prakticky zrealizovať v trojrozmernom materiáli, alebo pomocou ďalších vhodných postupov a technológií.

⃰ Inšpiráciou sa môže stať sprievodca z pútnického chrámu v talianskom Lorete – ide o mnohostránkový zakladač s pôdorysmi kostola, na ktorých sú nalepené materiály rozličnej štruktúry, v zmenšenej mierke zastupujúce a imitujúce jednotlivé materiály v reálnom chrámovom priestore, pričom súčasťou pomôcky je aj primeraná legenda. Iným príkladom – z českého prostredia, je trojrozmerná replika tzv. Relikviára sv. Maura v Prahe, ktorá slúži slabozrakým a nevidiacim na haptické oboznámenie sa s tvarovými a štrukturálnymi kvalitami významného diela cirkevného umenia a umeleckého remesla, ktoré predstavuje.

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Priestorový obraz / The Spatial image
Navrhnúť a vytvoriť priestorový obraz výtvarne a tematicky zakomponovaný do školských zariadení. Cieľomje vytvoriť fragmentálnu reliéfnu plochu, poskladanú z nepravidelných samostatných častí. Veľkosť: plocha  z viacerých samostatných dielov, spolu cca –150 x 100 cm. Materiál: medený tepaný plech dotvorený technológiou umeleckého smaltu. Doporučená teoretická časť diplomovej práce : Uplatnenie sochárskych techník v centrách voľného času

Socha v architektúre / The Sculpture in Architecture
V intenciách minimalistického prejavu vytvoriť modernú sochársko-architektonickú kompozíciu na princípe parciálnej zväčšeniny triviálneho predmetu. Výber predmetu alebo inšpirácia vybraným objektom stimuluje orientáciu a  výtvarnú náročnosť výsledného diela. Zameranie a situovanie výsledného diela  smerovať na edukačné zariadenia a detské ihriská. Rozmer: do 100 cm, materiál: vhodný podľa vybraného návrhu. Doporučená teoretická časť diplomovej práce: Stretávacie roviny  architektonického a sochárskeho tvorivého procesu

Svetelný objekt / The Luminous Object
Uplatnenie svetla vo výtvarnom prejave. Navrhni a vytvor svetelný prvok, lampu, svietnik alebo svetelné teleso, svetelnú plochu, zakomponovanú do interiéru s uplatnením princípov op-artu. Odporúčaná teoretická časť:  Op-art a jeho odkaz. Materiál: glazovaná keramika, točená keramika, drevo, sklo, kov, umelé materiály. Veľkosť: voľná.

Voda ako inšipračný zdroj / The Water as a Source of Inspiration
Pokus o uplatnenie vody a svetla vo výtvarnom prejave s poukázaním na jeho ekologickú dôležitosť. Tvorbu orientovať možno aj do edukačného prostredia. Navrhni a vytvor trojrozmerný svetelný prvok s uplatnením vody v symbióze so svetlom.Kompozíciu situovať do interiéru s uplatnením aj princípov op-artu. Odporúčaná teoretická časť:  Voda a svetlo vo výtvarnom prejave. Materiál: vhodný výber podľa navrhnutej kompozície. Veľkosť: voľná.

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Industriálna architektúra z prelomu 19. a 20. storočia na Slovensku / Industrial architecture of the 19th and 20th centuries in Slovakia
Mapovanie súčasného stavu industriálneho dedičstva na Slovensku

Mesto v odraze miesta. Mestský priestor vo fotografii. / City reflection in space. Urban space in photography.
Historický prehľad rôznych podôb fotografického zobrazenia mesta (street fotografia, fotografia architekúry, mestská krajina ).

Tradičná ľudová kultúra v slovenskej fotografii / Traditional folk culture in Slovak photography
Reflektovanie ľudovej kultúry , odraz  vytrácania tradičných prvkov a posun k štylizovanému folklóru  vo fotografii.

Portrét v súčasnej slovenskej fotografii / Portrait of contemporary Slovak photography
Analýza rôznych podôb portrétnej fotografie v súčasnosti na Slovensku

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Interaktívna hra / Interactive Game
Vytvorenie návrhu autorskej interaktívnej hry určenej pre rozvoj alebo výučbu. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk.

Súčasné písmo a tradícia / Contemporary Font and Tradition
Vytvorenie návrhu autorskej kolekcie písma inspirovaného ľudovou tvorbou. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk.

Zvuky mesta / Visual Sounds of the City
Vytvorenie kolekcie grafických prác autorsky ilustrijúcich zvuky mesta vo forme počítačovej grafiky či animácie. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk.

Tradičná slovenská literatúra pre deti v dnešnom vizuálnom jazyku / Traditional Slovak Literature for Children in Contemporary's Visual Language
Sprítomniť tradičnú slovenskú  literatúru pre deti formou prepisov ilustrácií s použitím súčasného výtvarného jazyka. Teoretické zmapovanie problematiky a výtvarných východísk. 

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Nehmotná matrica/ The Incorporeal Matrix
Spracovanie problematiky elektronickej matrice ako súčasti množiny grafických techník. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Citácia vo výtvarnom prejave/ The Citation in the Artistic Expression
Osvojiť si stratégiu výtvarného postupu citácie (aplikovanie časti iného diela do novovznikajúceho diela) a jej využitie vo výtvarnom prejave.  Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Polohy tlače / The Positions of the Print
Orientovanie sa v problematike tlače a grafického média. Zameranie sa na vybranú polohu odtlačku presahujúcu do iných médií. Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Súčasné formy atribútov vo výtvarnom prejave / The Contemporary Attributes Forms in the Artistic Expression
Zamerať sa na problematiku atribútu, ako zvláštneho typu symbolu vo výtvarnom zobrazení s dôrazom na polohy atribútov v súčasných formách výtvarného prejavu.  Poslucháč dokáže v teoretickej časti problematiku spracovať a získané vedomosti použije pri návrhu didaktickej pomôcky, alebo realizácii výtvarného diela, či súboru diel v praktickej časti.

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.

 

Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.

Konštrukcia a koncept v šperku / The Construction and Concept of Jewelery
Objekt šperku nemusí byť primárne nositeľný ale jeho hlavnou „funkciou“ by mal byť idea; odkaz na A. Cepku, B. Majerníkovú.

Figurálna plastika ako médium / The Figurative Sculpture as a Medium
Ide o možnosť sochárske dielo, ktorého platformou je figúra s využitím iných disciplín ako napríklad zvuk , videoprojekcia a iné nové médiá a materiály; odkaz na I. Nemeth, G. Segala, A. Gormley).

Telo ako obal / The Body as a Package
Priestorový objekt - mäkká plastikas odkazom na M. Barthusovú, J. Jankoviča, Dorotheu Tanning.

Voľná téma / Free Topic
Diplomant má možnosť navrhnúť vlastnú tému svojej záverečnej práce po konzultácii so školiteľom.Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia

 

Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia

 

Praktickú časť s portfóliom treba odovzdať najneskôr do piatka 21. apríla 2017, sekretárke Kvv, pani Ľubici Mackovičovej, Š - 116 v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30.

Teoretickú časť s potrebnými dokladmi a tlačivami odovzdávate podľa pokynov na štúdijnom oddelení Pdf UK.

Dôležité termíny nájdete aj na webe: Harmonogram štúdia Pdf UK 2016/2017

 

Študent končiaci bakalárske štúdium predkladá:

1. Teoretickú časť bakalárskej práce

2 ks v pevnej väzbe sa odovzdávajú do piatka 21. apríla 2017 v podateľni Pdf UK.

a) Textová časť práce musí byť v požadovanom členení a rozsahu podľa smernice rektora (Vnútorný predpis č. 12/2013) a Vnútorného predpisu c. 7/2017 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora o základných náležitostiach záverečných prác č. 12/2013.a manuálu záverečných prác. V prípade písania iba teoretickej práce, má byť rozsah o 1/3 väčší. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Odporúčané pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

b) Súčasťou práce musí byť aj „Návrh didaktického projektu vo voľnočasových aktivitách“. Vzhľadom na profil absolventa KVV v Bc. štúdiu, zameranie návrhu má byť smerované na centrá voľného času, na voľnočasové výtvarné programy a na oblasť galerijnej a múzejnej pedagogiky. Rozsah návrhu má byť 2 – 5 strán. (Ostáva v návrhu, bez realizovania v praxi.)

c) Vo viazanej práci musí byť zdokumentovaná aj finálna verzia praktickej časti bakalárskej práce.

d) Teoretická práca na CD, identická s tlačenou verziou.

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. praktickú časť

Praktickú časť s portfóliami treba odovzdať najneskôr do piatka 21. apríla 2017, sekretárke Kvv, pani Ľubici Mackovičovej, Š - 116 v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30.

Praktická časť bakalárskej práce sa nearchivuje.
Bude
Vám po obhajobe vrátená a môžete ju používať pre svoju ďalšiu prezentáciu.

 

3. portfóliá

a) portfólio pre archiváciu musí obsahovať:

- dokumentácia procesu vzniku praktickej časti bakalárskej práce
- dokumentácia praktickej časti bakalárskej práce

1 x v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči 

 

b) portfólio pre obhajobu musí obsahovať:

- prehľad tvorby študenta počas bakalárskeho štúdia 

1 x v tlačenej forme

(Toto portfólio Vám bude po obhajobe vrátené a môžete ho používať pre svoju ďalšiu prezentáciu. Odporúča sa doň zaradiť výber prác, ktoré študent zrealizoval počas celého bakalárskeho štúdia vrátane praktickej časti bakalárskej práce.)

Obe portfóliá treba odovzdať s praktickou časťou bakalárskej práce najneskôr do piatka 21. apríla 2017, sekretárke Kvv, pani Ľubici Mackovičovej, Š - 116 v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30.

 

Praktická časť bakalárskej práce sa nearchivuje. Archivuje sa portfólio k praktickej časti bakalárskej práce v tlačenej forme a na CD nosiči. V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

Študent končiaci magisterské štúdium predkladá:

1. Teoretickú diplomovú prácu 

2 ks v pevnej väzbe sa odovzdávajú do piatka 21. apríla 2017 v podateľni Pdf UK.

 

a) Teoretická, rovnako, ako i ostatné časti sú spracované v požadovanom členení a rozsahu podľa smernice rektora (Vnútorný predpis č. 12/2013)  a Vnútorného predpisu c. 7/2017 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora o základných náležitostiach záverečných prác č. 12/2013 a manuálu záverečných prác. Zoznam obrázkov (aj s príslušnými zdrojmi) odporúčame umiestniť za bibliografiu. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

b) Druhá kapitola pozostáva z Didaktickej časti alebo Akčného výskumu. Projekt didaktickej časti má byť navrhnutý a zrealizovaný v primeranom rozsahu a patrične vyhodnotený. Akčný výskum má v závere obsahovať aj formuláciu realizovaného výskumu do priamej pedagogickej praxe.

c) Diplomová práca obsahuje aj libreto praktickej časti práce. Vo viazanej práci musí byť zdokumentovaná aj finálna verzia praktickej časti diplomovej práce.

d) Teoretická práca na CD identická s tlačenou verziou.

e) V prípade písania len teoretickej práce, je členenie nasledovné: Teoretická časť, Výskumná časť, ktorá obsahuje aj didaktickú aplikáciu. Rozsah je v tomto prípade o 1/3 väčší.

 

V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

2. praktickú časť

Praktickú časť s portfóliom treba odovzdať najneskôr do piatka 21. apríla 2017, sekretárke Kvv, pani Ľubici Mackovičovej, Š - 116 v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30.

Praktická diplomová práca je archivovaná dva roky – archivujú sa len vybrané práce.

 

3. portfólio

a) portfólio pre archiváciu musí obsahovať (POVINNÉ):

- dokumentácia procesu vzniku praktickej časti diplomovej práce
- dokumentácia praktickej časti diplomovej práce

1 x v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči

 

b) portfólio pre obhajobu (NEPOVINNÉ):

- prehľad tvorby študenta počas štúdia 

1 x v tlačenej forme

(Toto portfólio Vám bude po obhajobe vrátené a môžete ho používať pre svoju ďalšiu prezentáciu. Odporúča sa doň zaradiť výber prác, ktoré študent zrealizoval počas celého štúdia vrátane praktickej časti diplomovej práce.)

Portfólio treba odovzdať s praktickou časťou diplomovej práce najneskôr do piatka 21. apríla 2017, sekretárke Kvv, pani Ľubici Mackovičovej, Š - 116 v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:30.

 

Praktická diplomová práca je archivovaná dva roky – archivujú sa len vybrané práce. Portfólio sa archivuje len na CD nosiči. V záverečných prácach je potrebné dodržiavať primeranú grafickú úpravu na úrovni adekvátnej zameraniu štúdia.

 

 

Nahrávanie záverečných prác do AiS

OZNAM nahrávanie záverečných prác do AiS

Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.


(to znamená, že celá práca, tak oko ju tlačíte a dávate zviazať, musí byť exportovaná do pdf a nahratá do AiS.)

Viac informácií nájdete na webe PdF v sekcii Záverečné práce

Formálne náležitosti pri odovzdávaní záverečných prác Bc. a Mgr. štúdia nájdete v sekcii ZÓNA PRE ŠTUDENTOV

Dodatok č. 1 k Smernici rektora o základných náležitostiach záverečných prác č. 12/2013.

Z poverenia pani prodekanky PhDr. Hamranovej, PhD., Vás informujeme o nadobudnutí platnosti Vnútorného predpisu c. 7/2017 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora o základných náležitostiach záverečných prác č. 12/2013.

 

Dodatok prináša niekoľko zmien, na ktoré vás chceme upozorniť:

 

- pre záverečné práce, ktoré budú tento akademický rok odovzdávane, sa opätovne zavádza povinnosť overenia originality práce so systému THESES;

návod a aj video návod na prácu s THESES vo formáte pdf 

- pre nové zadania záverečných prac v tomto akademickom roku prestáva byť povinný parameter cieľ a nahrádza ho anotácia (v prípade už schválených zadaní ZP ich môže aktualizovať len koordinátor AiS2)

 Všetky doteraz avizované zmeny si vyžadujú aktualizáciu príslušných pokynov, ktoré budú po zapracovaní zaslané na katedry koncom apríla.

 

Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 23/2016 Smernica rektora UK Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave.

Predpis nadobudol platnosť 14. decembra 2016 a nadobudol účinnosť 1. januára 2017.