Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

Milé študentky a študenti špeciálnej pedagogiky,

obraciam sa na Vás ako koordinátorka ŠVOUČ na našom pracovisku s informáciami o tejto aktivite.

Na našej fakulte bol vyhlásený XI. ročník súťaže ŠVOUČ, do ktorého sa môžete zapojiť všetci – denní, externí študenti, študenti bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia.

Podľa platného Štatútu súťaže ŠVOUČ:

 1. Súťaž sa realizuje v dvoch kolách – na pracovisku a následne celofakultne.
 2. Súťažiť sa bude podľa stupňa štúdia a podľa zamerania štúdia.

  Učiteľské odbory: bakalárske a magisterské štúdium

  Neučiteľské odbory: bakalárske a magisterské štúdium 
 3. Práca ŠVOUČ môže byť aj časťou bakalárskej, resp. magisterskej práce (podrobnosti viď štatút), alebo ide o prácu spracovanú na tému vypísanú niektorým pedagógom katedry.

Znamená to, že prvé kolo sa bude realizovať na našom ústave, kde medzi sebou budú súťažiť zvlášť bakalári a zvlášť magistri. Z tohto kola najlepšie tri práce z každej sekcie postúpia do fakultného kola.

Podrobnosti o realizácii, rozsahu práce, atď. sú uvedené v štatúte, ktorý posielam v prílohe, tu spomeniem len najdôležitejšie informácie a termíny.

 1. Prihlasovanie na témy ŠVOUČ je najneskôr do 21. februára 2020 (prihláška).
 2. Práce sa musia odovzdať najneskôr do 30. marca 2020.
 3. Prvé kolo musí prebehnúť najneskôr do 30. apríla 2020.
 4. Autori prác, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach získajú mimoriadne štipendium v sume 100, 150,  200 eur podľa umiestnenia a v prípade spoluautorstva sa odmena rozdelí. Konkrétna suma sa stanoví podľa finančných možnosti fakulty.
 5. Témy na ŠVOUČ (ak nebudete využívať svoju bakalársku, resp. magisterskú prácu).

Harmonogram realizácie ŠVOUČ na AR 2019/2020

S pozdravom a v prípade otázok som k dispozícii.

Darina Tarcsiová – koordinátorka ŠVOUČ