Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Oddelenie výtvrnej výchovy vzniklo 1. 9. 2023 trnasformáciou z Katedry výtvarnej výchovy do Katedry umenia a kultúry. Katedra výtvarnej výchovy zanikla k 31. 8. 2023, bola trvalou a kmeňovou súčasťou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1990. Jej činnosť bola zahájená už  6. 12. 1946 a medzi prvých, 13. menovaných profesorov vysokej školy patril sochár Jozef Kostka (1912-1996), neskôr profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. K prvým pedagógom - výtvarníkom patrili aj významní predstavitelia umeleckej generácie 1909 Koloman Sokol, profesor Jozef Kostka, maliari Eugen Lehotský, Fridrich Hoffstädter a grafik Orest Dubay. V druhej polovici 20. storočia o umelecký a pedagogický profil katedry, jej moderné smerovanie sa zaslúžili profesori, docenti i odborní asistenti - maliari Jozef Trepáč (dlhoročný vedúci katedry), Hilda Hyllová, Roland Hanus, grafici Karol Ondreička a Emil Sedlák, fotograf František Tomík, z teoretikov predovšetkým Helena Šofranková, Ľubica Belohradská, Ladislav Hrnčírik.

Profil katedry výtvarnej výchovy sa vždy spájal s profesionálnym vzdelávaním výtvarných pedagógov, rozvíjaním výtvarného talentu a umeleckej kreativity. V súčasných podmienkach je príprava výtvarných pedagógov zameraná na štúdium vizuálnej kultúry a výtvarného umenia, výtvarnej komunikácie, ako i kurzy s výrazným emocionálno-hodnotovým a výtvarno-tvorivým záberom v kresbe, grafike, maľbe, priestorovej tvorbe, vizuálnej tvorbe a ich aplikáciu v školskej, záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii. V poslednom období katedra - v súlade s európskym trendom - rozširuje svoj odborný profil aj v oblasti nových digitálnych médií a multimédií, zvyšovania počítačovej gramotnosti. Katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy. Pedagógovia katedry sa snažia využívať ďalšie možnosti, ktoré nám súčasnosť prináša -  internet i digitálne technológie, používajú čo najmodernejšie postupy pri práci so študentmi - komunikáciu prostredníctvom e-mailu a e-learning.

Katedra výtvarnej výchovy dnes garantuje plnohodnotné vzdelanie výtvarnej výchovy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárske a magisterské a doktorandské. Kvalitnú a odbornú prípravu zabezpečujú pedagógovia - výtvarníci a pedagógovia teoretických predmetov.

Informácie o zamestnancoch, kontakty a konzultačné hodiny zamestnancov katedry.

 

Akademické priority, vedecký a umelecký výskum

Katedra výtvarnej výchovy orientuje svoj výskum do viacerých oblastí. Na vedeckej úrovni skúma vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrovaní detí a mládeže, a to v kontexte detského výtvarného prejavu. Dlhodobo sa zaoberá otázkami vzdelávania, vnútornými a vonkajšími podmienkami profesionalizácie učiteľa výtvarnej výchovy, vytváraním a overovaním nových študijných programov, a to s cieľom posilniť postavenie výtvarnej výchovy v rámci vzdelávacieho systému. V súčasnosti overuje inovatívne výtvarno-pedagogické modely akcentujúce etnopedagogické a netradičné prístupy v multikultúrnom priestore. Prostredníctvom umenia rozvíja multikultúrnu výchovu vo výchovno-vzdelávacích i mimoškolských činnostiach. Na úrovni umeleckého výskumu sa katedra zaoberá problematikou slovenskej maľby a študuje maliarsku tvorbu významných slovenských osobností dneška. Okrem toho katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy - ArtLab, participuje na fakultných a rezortných výskumoch a grantoch s tematikou kultúry, multikultúry.

 

Aktívna spolupráca

Katedra výtvarnej výchovy úzko spolupracuje s podobnými pracoviskami v zahraničí:

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta, Palackého univerzita v Olomouci, Česká republika,

Katedra výtvarné kultúry a textilní tvorby, Pedagogická fakulta UHK, v Hradci Králové, Česká republika,

University of Arts, Poznaň, Poľsko.

 

 Ďalšia zahraničná spolupráca katedry:

University of Oulu, Faculty of Education, P.O.Box 2000, FIN-90014, Oulu, Fínsko,

Aristotele University, Fine Arts Department, Thessaloniki, Grécko.

 

Katedra výtvarnej výchovy v rámci výskumných projektov aktuálne spolupracuje:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Drážovská 4, 949 74 Nitra, spolupráca na projekte KEGA 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova, Mgr. Martin Kratochvil, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, spolupráca na projekte KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action, doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

- Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej kultúry,  Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, spolupráca na projekte KEGA 003UMB-4/2019 Stratégie vo výtvarnej edukácii 2 - kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných programoch PF UMB, Mgr. Lenka Lipárová. 

 

Katedra výtvarnej výchovy zabezpečujúca študijný program výtvarná edukácia v kombinácii spolupracuje aj s ďalšími inštitúciami:

ÚĽUV Bratislava,

SNG Bratislavy,

Múzeum mesta Bratislavy,

Kunsthalle Bratislava,

Galéria Nedbalka,

Slovenské múzeum dizajnu.

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave

 

Organizáciu praxe za PdF UK zabezpečuje metodik príslušnej katedry PdF UK a Referát pedagogických a odborných praxí. Praktickú výučbu na základných a stredných školách, na ktorých vykonávajú študenti hospitačnú prax, vedú učitelia s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v danom predmete. 

Zoznam cvičných škôl sa pravidelne aktualizuje. Pedagogická fakulta UK má zmluvu o spolupráci s nasledujúcimi školami, na ktorých študenti ŠP výtvarná edukácia v kombinácii  realizujú svoje praxe:

Základná škola Dubová 1, 811 04 Bratislava,

Materská škola Malá 6, 811 06 Bratislava,

Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava,

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova  5, 851 01 Bratislava,

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského Laurinská 20, 811 01 Bratislava,

Základná umelecká škola Vrbenského 1, 831 53 Bratislava.