Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

KEGA č. 001KU-4/2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. - proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

Anotácia projektu

Zámerom projektu je zostaviť, zrealizovať a prezentovať možnosti, ktoré prináša akčné umenie v období dospelosti až po sénium. Podpora človeka s využitím akčného umenia je situovaná prostredníctvom vybraných téz (homeostáza, zlom, zmysel), ktoré sa dotýkajú každého aktéra v období dospelosti a seniorského veku. Zdokumentovanie akčného umenia/akčnej tvorby (s úsilím dosiahnutia trvalo udržateľného stavu) v skupinách dospelých a seniorov vytvára jedinečný priestor pre hľadanie stálosti v zlomových situáciách v živote. Celkovo pôjde o návrhy k akčnej tvorbe, realizáciu akčných plenérov až po verejnú prezentáciu akčnej tvorby. Významným zostáva prezentovanie akčného umenia ako optimálnej pomoci človeku v procese komunikácie cez akčné umenie. Súčasťou projektu sú umelecká tvorba, fotografický materiál, popis procesuálnej línie umelca-aktéra, z pohľadu autentického vnímania, reflexie a životné príbehy. Ide o nadväzujúci projekt KEGA 002KU-4/2019, ktorý bol orientovaný na art action počas celoživotnej cesty človeka.

Hlavná riešiteľka projektu: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (PdF KU Ružomberok)

Spoluriešiteľské pracovisko: Katedra umenia a kultúry (pred tým Katedra výtvarnej výchovy) PdF UK v Bratislave.

Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Spoluriešitelia:

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Mgr. Hana Juhász Muchová

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. (od 12/2023)

 

Zborník: Homeostáza v akčnom umení v kreovaní tvorby človeka

Online katalóg k výstave: Akčná kresba z pohľadu homeosázy 

Fotografie z výstavy: Akčná kresba z pohľadu homeostázy

 
 
 

VÝSTAVA IDENTITA

 

 

VÝSTAVA

IDENTITA 

24. apríla 2023 o 17:00

V priebehu života sa učíme o našej vlastnej identite a identite iných prostredníctvom interakcií s rodinou, rovesníkmi, organizáciami, inštitúciami, médiami a taktiež cez iné spojenia, ktoré vytvárame v každodennom živote. Identita je presvedčenie, vlastnosti, osobnosť, vzhľad, kultúra. Odzrkadľuje nás takých, akí sme. Úzko súvisí so sebaobrazom, sebaúctou a individualitou. Isté prvky našej identity nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad to, kde sme vyrastali či farbu našej pleti. Naše prostredie má obrovský vplyv na našu osobnú identitu. Vlastnú identitu si však predovšetkým formujeme sami, so snahou byť tou najlepšou verziou seba samého, akou môžeme byť.  

Táto výstava nabáda návštevníka premýšľať a uvažovať o svojej vlastnej definícii identity a jej následné aplikovanie do praxe. Je to len na človeku, akou cestou sa vyberie. Len človek ako indivíduum pozná svoju identitu.  

Vystavujúci: Terézia Čisáriková, Sára Mrázová, Barbora Drugačová, Gabriela Páleníková, Chris Húska, Sandra Plischkeová, Dominika Lehocká, Alexandra Schneková

Táto kolektívna výstava s konceptuálnymi prvkami sa spracovala a realizovala v rámci vyučovacieho predmetu Kontexty vizuálneho umenia, pod vedením Mgr. Miroslavy Repiskej, PhD. na Katedre výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Identita_) - Made with Clipchamp.mp4

Tému Identita študenti spracovali médiom videa, ktoré odprezentovali počas vernisáže.

 
 

Vedecké a umelecké projekty

2023 KEGA 001KU-4/2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. - proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku, hlavný riešiteľ doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., spoluriešiteľ projektu: D. Valachová, X. Bergerová, M. Repiská, M. Ševčovič,

2021 – 2022 Visegrad Scholarship Program #521101495 s Katarzyna Turoń, Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Road Transport, 8 Krasińskiego Str. 40-019 Katowice, Poľsko. (Školiteľ: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.)

2020 – 2022 KEGA 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova Assessment in Visual Art. Hlavný riešiteľ: M. Ševčovič. Spoluriešitelia: X. Bergerová, A. Sládek, M. Repiská. 

2020 – 2022 KEGA 064UK-4/2020 Elektronická učebnica geografie pre žiakov s mentálnym postihnutím. KVV  ako spoluriešiteľské pracovisko:M. Ševčovič z pozície spoluriešiteľa 2020 - 2021

UK/170/2022. Výskum prínosu stavu flow na prácu žiakov prvého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy. Hlavný riešiteľ: D. Weissová (Školiteľ doktoranda: prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.)

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01, Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied/Improving the preparation of future teaching staff in the fields of humanities, social sciences, languages and arts education.. 1. 10. 2020 - 31. 03. 2023. Spoluriešiteľ za Katedru výtvarnej výchovy D. Valachová, M. Ševčovič.

2019 - 2021 KEGA - 003UMB-4/2019 Stratégie vo výtvarnej edukácii 2 - kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných programoch PF UMB/Strategies in Art Education 2 - Continuity and Development of Didactic Competences of Students in Study Programmes of PF UMB. Spoluriešiteľ D. Valachová.

2019 – 2021 KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action/An embodied experience using art action. Spoluriešiteľ projektu: D. Valachová.

2017 – 2019 VEGA 1/0179/17 | 11 | Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže/Research on the identifiers of artistic giftedness and talent in children and youth. Hlavný riešiteľ: D. Valachová. Spoluriešitelia: M. Ševčovič, V. Weberová (doktorandka), M. Kepičová (doktorandka),  L. Minichová (doktorandka). 

CREA-AE 2014. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2617/20144.4.6 č.61. < span style="line-height: 15.6000003814697px;">Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.

Medzi intimitou a telom. Grant Ministerstva kultúry SR MK-2616/2014/4.3.2 č.174. Zodp. riešiteľka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD. 

Intermediálne tvorivé laboratórium v prírode. Grant: KEGA 049UK-4/2014. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, Hlavný riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., zástupca vedúceho projektu: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD., riešiteľ: Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Zoltán Boráros.

Slovenská ilustrácia a ilustrátori náučnej literatúry a učebníc. Grant: UK/358/2014. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Grešová (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.).

Portrét koruny ako symbol národnej osvety. Grant: UK/250/2014. Zodp. riešiteľ: Mgr. Zoltán Boráros (školiteľ doktoranda: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.).

Výtvarná výchova vo svete súčasného umenia a nových médií. Grant: KEGA 026UK-4/2013. Hlavné rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava, spolupracujúce pracovisko: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., zástupca vedúceho projektu: PhDr. Edita Vološčuková, PhD. (FF PU), riešiteľ: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Miloš Kmeť.

Determinanty rozvíjania výtvarného nadania jednotlivcov so zdravotným postihnutím v inkluzívnom prostredí. Grant: VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR) 1/0161/13. Rieš. pracovisko: Pedagogická fakulta UK Bratislava. Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. H. Gergušová, CSc., Zástupca vedúceho projektu: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD., riešiteľ: PaedDr. M. Pavlikánová, PhD.

Interpretácia a analýza vybraných výtvarných diel slovenských umelcov 20. storočia. Grant: UK/486/2013. Zodp. riešiteľka: Mgr. Barbora Okasová (školiteľ doktoranda: doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.).

Integrovanie obsahu výtvarnej výchovy do vzdelávacích oblastí a prierezových tém v primárnom vzdelávaní. Grant: UK/257/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. H. Jakubíková Kvasnicová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.).

Komparativní analýza výtvarného kurikula primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu. Grant: UK/509/2012. Hlavný riešiteľ: Mgr. J. Krajcarová (školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.).

Multikultúrna výchova a jej rozvíjanie prostredníctvom umenia vo výučbe a mimoškolskej činnosti základných školách. Grant: KEGA 3/5281/07, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava (2007 - 2009). Zodp. riešiteľka: D. Valachová.

Vizuálna komunikácia. Výtvarné umenie a výtvarná tvorba ako cesta k poznaniu seba a hľadaniu nových možností komunikácie. Grant: UK/3/2006. Zodp. riešiteľka: M. Pavlikánová. 

Obsah reklamných symbolov ako komunikačný trend a jeho vplyvy na analogické väzby a rozdielne zvláštnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže. Grant: UK/291/2006. Zodp. riešiteľ  I. Malovaný, spolurišiteľka M.: Pavlikánová.

Interpretácia diel slovenských výtvarníkov 19. storočia a detský percipient. Grant: UK/33/2006. Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, spoluriešiteľka  M. Pavlikánová.

Sprostredkovanie tvorby slovenských výtvarných umelcov 19. storočia detskému divákovi a detská interpretácia výtvarného diela. Grant: UK/79/2005.  Zodp. riešiteľka I. Paštrnáková, riešiteľka: M. Pavlikánová.

Vizuálna gramotnosť - umenie ako prostriedok rozvíjania verbálneho a nonverbálneho prejavu. Grant UK/9/2005. Zodp. riešiteľka M. Pavlikánová.

Overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu. Garant experimentálneho overovania D. Valachová (2001 - 2010). Hlavné riešiteľské pracovisko: Súkromná základná škola Vihorlatská ul. v Bratislave a zriaďovateľ školy Nadácia Výchovy k slobode.

 

Vedecká konferencia CREA-AE 2022 (https://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/)