Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie hudobnej výchovy

O nás

Oddelenie hudobnej výchovy vzniklo 1. septembra 2023 transformáciou katedry hudobnej výchovy do novovzniknutej katedry umenia a kultúry. Reprezentuje kontinuum zachovania tradície hudobnej edukácie v spojení s priamou interpretačnou umeleckou činnosťou. Pedagógovia oddelenia patria k výrazným pedagogickým, vedeckým a umelecko-pedagogickým osobnostiam hudobného umenia a umeleckej produkcie hudby. Špecializujú sa na profesijnú prípravu budúcich učiteľov hudobnej výchovy v primárnom, nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní v bakalárskych a magisterských študijných programoch kombinačného štúdia Učiteľstvo hudobného umenia v dennej forme. Katedra má priznané právo konať rigoróznu skúšku v študijnom programe Učiteľstvo hudobného umenia. V doktorandskom (PhD.) štúdiu (denná a externá forma) každoročne vypisuje nové témy dizertačných prác v študijnom programe Didaktika umelecko-výchovných predmetov.

Hlavné oblasti výskumu:

• Didaktika hudobného umenia

• Dejiny a osobnosti slovenskej hudobnej a umeleckej pedagogiky, hudobná historiografia

• Výskum starších dejín slovenskej a európskej hudby

• Umelecké projekty v oblasti zborového spevu, dirigovania a umeleckej produkcie hudby

Retrospektívny pohľad na vznik katedry hudobnej výchovy a vedy (1951) naznačuje, že pri jej zrode stál skladateľ, pedagóg a významný reprezentant slovenskej hudobnej moderny profesor Eugen Suchoň (1908 – 1993). Na katedre v minulosti pôsobili ďalšie výrazné osobnosti slovenského hudobného života. Viacerí z nich výsledkami svojej práce v pedagogickej a umeleckej oblasti prekročili úzke odborové vymedzenie a považujeme ich – aj z medzinárodného pohľadu, za osobnosti výnimočných kvalít. Patria k nim: hudobní skladatelia – Alexander Moyzes, Eugen Suchoň, Dezider Kardoš, Dušan Martinček, Juraj Beneš, Jozef Gahér, Daniel Matej. Hudobní teoretici – Jozef Albrecht, Ladislav Burlas, Viliam Fedor, Jozef Šamko, Jozef Tvrdoň, Rudolf Brejka, etnomuzikológ Alexander Móži. Koncertní umelci – Ľudovít Marcinger, Ladislav Gubka, Stanislav Zamborský (na OHV pôsobí doposiaľ). Z ďalších osobností zboroví dirigenti – Ján Strelec, Jozef Potočár, Sergej Mironov, operný spevák a metodik Jozef Raninec a metodici Štefan Kantor a Edita Višňovská. Okrem množstva absolventov, ktorí ťažiskovo pôsobia na základných a základných umeleckých školách po celom Slovensku, na katedre hudobnej výchovy študovali viaceré osobnosti slovenského hudobného života, o. i. operní speváci Pavol Remenár, Jozef Benci a Daniel Čapkovič, producent Tomáš Zubák alebo jazzový klavirista František Báleš. Pri katedre pôsobil akademický miešaný spevácky zbor Comenius, ktorý viedol Sergej Mironov. Tento zbor dlhé roky úspešne reprezentoval Univerzitu Komenského na početných súťažiach a festivalových prehliadkach doma i v zahraničí. Svoju činnosť obnovuje v akademickom roku 2023/2024 pod vedením skúsenej dirigentky doc. Mgr. art. et Mgr. Moniky Bažíkovej, ArtD.