Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

(Mgr.) Magisterský študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii

(Mgr.) Magisterský študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná 

 

PROFIL ABSOLVENTA MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VÝTVARNÁ EDUKÁCIA V KOMBINÁCII

Profil absolventa je vymedzený prostredníctvom:

– deskriptorov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA),

– reflektuje v plnom rozsahu opis študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, vedomosti, zručnosti a kompetencie,

– je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami programu výtvarnej edukácie v kombinácii.

Absolvent magisterského študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii získa stupeň vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej kvalifikácie vzdelania (ISCED) – kód 767. Z hľadiska úrovne národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky – SKKR, absolvent získa úroveň SKKR 7.

Absolvent magisterského študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni prvého a druhého stupňa základnej školy. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu, v  edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho predmetovej špecializácii. V medziodborovom štúdiu  je kvalifikovaným učiteľom pre prvým a druhý stupeň základnej školy.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia v kombinácii:

– pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii,

– pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov,

– pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách,

– ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka,  jeho personálneho a socioemočného vývinu,

– pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky príslušnej predmetovej špecializácie,

– má poznatky o širších teoretických súvislostiach svojej predmetovej špecializácie,

– pozná a analyzuje najnovšie trendy v oblasti  súčasného vizuálneho umenia,

– je spôsobilý samostatne programovo aplikovať teoretické poznatky z oblasti klasických a digitálnych výtvarných médií.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia v kombinácii:

– vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia,

–  dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách,

– zvláda zručnosti, výtvarné techniky, resp. technológie jednotlivých oblastí svojej predmetovej špecializácie,

– má schopnosť didaktickej interpretácie svojej špecializácie,

– má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces,

– vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky alternatívnych výchovných programov,

– vie efektívne komunikovať o pedagogických a odborných poznatkoch so širším prostredím laickej a profesijnej komunity,

–  dokáže preukázať empatické a asertívne správanie sa vo vzťahu k žiakom,

– je spôsobilý samostatne programovo aplikovať praktické zručnosti z oblasti klasických a digitálnych výtvarných médií.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) výtvarná edukácia v kombinácii:

– schopnosť kritického a metodického myslenia, schopnosť pestovať úctu a lásku k človeku na princípoch humanizmu a altruizmu ,

–  skúsenosť s tvorbou lokálnych didaktických projektov, metodických textov,

– vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti.

 

Uplatnenie absolventov magisterského študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa orientuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím výchovných a vzdelávacích metód, vykonávaná učiteľom základnej školy na úrovni prvého a druhého stupňa vzdelávania s obsahovým zameraním príslušného študijného programu.

 

Absolvent magisterského štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa uplatňuje ako:

- učiteľ príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov)  na úrovni  prvého a druhého stupňa vzdelávania na základných školách,

- metodik pre výučbu konkrétneho predmetu,

- animátor voľného času,

- špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

 

 

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety magisterský študijný program výtvarná edukácia v kombinácii

 

Odporúčaný študijný plán

 

Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

 

Hlavná zodpovedná osoba: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

Študijný plán a profilujúce predmety magisterský študijný program výtvarná edukácia v kombinácii