Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov 

Študijný odbor: odborová didaktika

Forma štúdia: denná a externá

Štandardná dĺžka štúdia: denná 3 roky, externá 4 roky

Udeľovaný akademický titul:  philosophiae doctor (PhD.)

 

 

PROFIL ABSOLVENTA DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
DIDAKTIKA UMELECKO-VÝCHOVNÝCH PREDMETOV

 

Profil absolventa je vymedzený prostredníctvom: 

– deskriptorov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA),  

– reflektuje v plnom rozsahu opis študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, vedomosti, zručnosti a kompetencie, 

– je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami odborovej didaktiky so zameraním na umelecko-výchovné predmety. 

Absolvent doktorandského študijného programu didaktika umelecko-výchovných predmetov získa stupeň vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej kvalifikácie vzdelania (ISCED) – kód 864. Z hľadiska úrovne národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky – SKKR, absolvent získa úroveň SKKR 8. 

 

Absolvent je spôsobilí v nasledovných deskriptoroch: 

Teoretické vedomosti 

– pozná́ normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti pedagogického výskumu v pedagogicko-umeleckej oblasti, 

– pozná a aplikuje teoretické základy a metodológiu pedagogického výskumu v pedagogicko-umeleckej oblasti, 

– má prehlaď v najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti didaktiky umelecko-výchovných predmetov  v medzinárodnom kontexte, 

– ovláda znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch, princípoch a teóriách,  

– dokáže systémovo analyzovať modelové odborovo-didaktické problémy a navrhovať ich riešenia.  

 

Praktické zručnosti aschopnosti 

– je spôsobilí tvorivo využívať relevantné znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie odborovo didaktických problémových situácií,  

– tvorivo uplatňuje pojmy, princípy a procedúry spojené s plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním  vyučovania, hlavne študentského vyučovania adeptov učiteľstva,  

– samostatne reflektuje a sebareflektuje odborovo didaktickú prácu v oblasti didaktiky a predmetoch s umeleckým zameraním, 

– kvalifikovane posudzuje kvalitu a efektívnosť vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi výučby a školovania, najmä závislosti výchovno-vzdelávacích a výchovno-výcvikových efektov od ich programových, procesných a kontextových determinantov.  

 

Odborné kompetentnosti 

– je spôsobilý koncipovať výskumný projekt, pracovať ako člen výskumného tímu, riadiť výskum a výskumný́ tím, 

– aktívne sa zapája do vedeckej komunikácie v odbore, pravidelne publikuje a prezentuje výsledky svojho skúmania pred odbornou komunitou, zúčastňuje sa na rozvoji odboru, 

– preukazuje metakognície, sebavzdelávania, sebareflexie a schopnosti kooperovať s odborovými učiteľmi fakulty, učiteľmi strednej alebo základnej cvičnej školy i s pracovníkmi príbuzných profesií. 

 

Absolvent študijného programu didaktika umelecko-výchovných predmetov, odboru odborová didaktika dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky, prácu v aplikovanom odborovo-didaktickom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka (prípadne riadiacu prácu) v štátnej správe školstva a osvety.  

 

 

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety doktorandský študijný program didaktika umelecko-výchovných predmetov

Odporúčaný študijný plán

Študijný odbor: odborová didaktika

Študijný program: didaktika umelecko-výchovných predmetov

Stupeň štúdia: 3.

Forma štúdia: denná a externá

Hlavná zodpovedná osoba: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety doktorandský študijný program didaktika umelecko-výchovných predmetov, forma štúdia denná.

 

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety doktorandský študijný program didaktika umelecko-výchovných predmetov, forma štúdia externá.