Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

(Bc.) Bakalársky študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii

Bakalársky študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

 

PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
VÝTVARNÁ EDUKÁCIA V KOMBINÁCII

 

Profil absolventa je vymedzený prostredníctvom:

– deskriptorov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA),

– reflektuje v plnom rozsahu opis študijného odboru 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, vedomosti, zručnosti a kompetencie,

– je v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami programu výtvarnej edukácie v kombinácii.

Absolvent bakalárskeho študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii získa stupeň vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej kvalifikácie vzdelania (ISCED) – kód 665. Z hľadiska úrovne národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky – SKKR, absolvent získa úroveň SKKR 6.

Absolvent disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná́ slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu.  Dokáže ich využiť pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy. Absolvent dokáže efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi.

V oblasti predmetovej aprobácie výtvarná edukácia v kombinácii má všeobecný rozhľad a ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore výtvarná edukácia v kombinácii, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti, ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti  pedagogickej komunikácie a je schopný  sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii:

– pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

– pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

– pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu vo vzdelávaní,

– pozná a chápe základné historické a teoretické  aspekty výtvarnej edukácie v kombinácii,

– orientuje sa v tematike dejín výtvarného umenia,  

– disponuje základnými teoretickými vedomosťami v oblasti klasických výtvarných médií, a to v kresbe, v maľbe, v grafike, vo fotografii a v priestorovej tvorbe,

– disponuje základnými teoretickými vedomosťami v oblasti vizuálnej komunikácie,

– je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť formou 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii:

– sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

– vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

– vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

–  disponuje základnými štrukturálnymi zručnosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, tvorivo-senzorickej) v oblasti výtvarnej edukácie v kombinácii,

– je schopný spolupracovať pri riešení odborných  projektov v oblasti výtvarnej edukácii v kombinácii,

– je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách so zameraním na výtvarné aktivity,

– disponuje základnými praktickými zručnosťami v oblasti klasických výtvarných médií, a to v kresbe, v maľbe, v grafike, vo fotografii a v priestorovej tvorbe,

– disponuje základnými praktickými zručnosťami v oblasti vizuálnej komunikácie.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii:

– vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

– vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti výtvarnej edukácie v kombinácii,

– ovláda zmysluplné využitie modernej didaktickej technológie v oblasti výtvarnej edukácie v kombinácii,

– ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení odborných a pedagogických problémov v oblasti výtvarnej edukácie v kombinácii,

– vie organizovať vlastné učenie sa a svoje permanentné vzdelávanie.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa zameriava na výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času detí a mládeže.

 

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii)sa uplatňuje ako:

-       asistent učiteľa,

-       animátor (lektor) voľného času,

-       pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Podľa doterajších skúseností väčšina absolventov študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii pokračuje na magisterskom štúdiu v študijnom programe výtvarná edukácia v kombinácii alebo v príbuzných študijných programoch.

 

 

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety bakalársky študijný program výtvarná edukácia v kombinácii

 

Odporúčaný študijný plán

 

Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Hlavná zodpovedná osoba: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Odporúčaný študijný plán a profilujúce predmety bakalársky študijný program výtvarná edukácia v kombinácii.