Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre študijný program

Pozvánky na zasadnutia rady pre študijný program

Pozvánka na zasadnutie rady pre študijný program (PhD. 2. 2. 2024):

105489 didaktika umelecko-výchovných predmetov, stupeň štúdia 3., denná forma a

105488 didaktika umelecko-výchovných predmetov, stupeň štúdia 3., externá forma

Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu 2. 2. 2024

prezenčná listina 2. 2. 2024

 

Pozvánka na zasadnutie rady pre študijný program (Bc, Mgr. 27. 3. 2023):

105535 výtvarná edukácia v kombinácii, stupeň štúdia 1., denná forma a

105506 výtvarná edukácia v kombinácii, stupeň štúdia 2., denná forma

Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu 27. marca 2023

prezenčná listina 27. marca 2023

 

Pozvánka na zasadnutie rady pre študijný program (PhD. 27. 3. 2023):

105489 didaktika umelecko-výchovných predmetov, stupeň štúdia 3., denná forma a

105488 didaktika umelecko-výchovných predmetov, stupeň štúdia 3., externá forma

Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu 27. marca 2023

prezenčná listina 27. marca 2023

1. a 2. stupeň (Bc., Mgr.) Výtvarná edukácia v kombinácii

 

Názov študijného programu:  Výtvarná edukácia v kombinácii

Študijný odbor:  Učiteľstvo a pedagogické vedy

Stupeň štúdia: (Bc; Mgr;) 

Forma poskytovania ŠP: denná

Jazyk poskytovania ŠP:  slovenský

kombinačný ŠP   

- spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ (VUZ) 

 

V zmysle Článku 2 odstavec 3 Vnútorného predpisu 2/2021 smernice dekanky PdF UK v Bratislave navrhujem za členov Komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie a hodnotenie študijných programov (ďalej len „návrhová komisia“): 

 

1. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za študijný program: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

- hlavná zodpovedná osoba

 

2. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie zodpovednosť za študijný program: 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

- zodpovedná osoba

 

3. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie  zodpovednosť za študijný program: 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

- zodpovedná osoba

 

4. Mgr. Hana Juhás Muchová (doktorandka v dennom štúdiu)

zástupkyňa študentskej časti

 

5. Mgr. Jana Razgyelová, jana.razgyelovaumeleckaskola.sk,

zástupca riaditeľa pre výtvarný odbor Súkromná ZUŠ, Prokofievova 5, Bratislava

zástupkyňa  z praxe

 

6. Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD., milka.borosovasgb.email,

vedúca umenovedného úseku, Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica.

zástupkyňa  z praxe

 

3. stupeň (PhD.) Didaktika umelecko-výchovných predmetov

 

 

Názov študijného programu:  Didaktika umelecko-výchovných predmetov

Študijný odbor:  Učiteľstvo a pedagogické vedy

Stupeň štúdia: (PhD.; HVK) 

Forma poskytovania ŠP: denná a externá

Jazyk poskytovania ŠP:  slovenský

jednoodborový ŠP  

- spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ (VUZ) 

 

V zmysle Článku 2 odstavec 3 Vnútorného predpisu 2/2021 smernice dekanky PdF UK v Bratislave navrhujem za členov Komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie a hodnotenie študijných programov (ďalej len „návrhová komisia“): 

 

1. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za študijný program: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

- hlavná zodpovedná osoba

 

2. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie zodpovednosť za študijný program: 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

- zodpovedná osoba

 

3. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie  zodpovednosť za študijný program: 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

- zodpovedná osoba

 

4. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie zodpovednosť za študijný program: 

doc. PaeDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

- zodpovedná osoba

 

5. Meno a priezvisko osoby, ktorá nesie zodpovednosť za študijný program: 

Doc. Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

- zodpovedná osoba

 

6. Mgr. Hana Juhás Muchová (doktorandka v dennom štúdiu)

zástupkyňa študentskej časti

 

7. PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., martina.pavlikanovaosu.cz ,Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika 

- zástupkyňa  z praxe

 

8. Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD., milka.borosovasgb.email,

vedúca umenovedného úseku, Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica.

zástupkyňa  z praxe