Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív časopisu

Philologia 2023/2

PHILOLOGIA XXXIII / 2

 

PLUSQUAMPERFEKT/ANTEPRÄTERITUM IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN
ALS KOHÄSIONS- UND KOHÄRENZMITTEL

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: In der vorliegenden Studie wird den Vergangenheitsformen im deutschen und im slowakischen Tempussystem als Kohäsions- und Kohärenzmitteln Aufmerksamkeit geschenkt. Im Fokus stehen die Form, Bedeutung und der Gebrauch des Plusquamperfekts/Antepräteritums. Das Plusquamperfekt/Antepräteritum wird im deutschen Tempussystem als Bezeichnung einer vorvergangenen Handlung oder eines vorvergangenen Ereignisses verwendet. Im slowakischen Tempussystem wird Plusquamperfekt/Antepräteritum als Randerscheinung und eher als Stilmittel eingesetzt.

Schlüsselwörter: Tempus, Temporalität, Plusquamperfekt, Antepräteritum, Kohäsion, Kohärenz

Abstract: In this study, attention is paid to the past tense forms in the German and Slovak tense systems as a means of cohesion and coherence. The focus is on the form, meaning and use of the pluperfect/antepreterite. In the German tense system, the pluperfect/antepreterite is used to describe a previous action or event. In the Slovakian tense system, the pluperfect/antepreterite is used as a marginal phenomenon and more as a stylistic device.

Key words: tense, temporality, pluperfect, antepreterite, cohesion, coherence

  

SYNTACTIC AND SEMANTIC VALENCY PATTERNS IN FRENCH VERBS
OF VISUAL PERCEPTION: 
THE CASE OF VOIR AND APERCEVOIR

Katarína Chovancová – Lucia Ráčková
Matej Bel University in Banská Bystrica

Abstract: This paper aims to explore the existing differences between semantic and syntactic valency patterns in the French perception verbs of sight voir and apercevoir by analyzing their usage in Michel Butor’s novel L’Emploi du temps (Passing Time). Firstly, the theoretical framework's core elements are outlined. The research focus is identified by pointing out some of the syntactic and semantic properties of the verbs. Secondly, the research methodology is outlined and the principal features of the data set are described. The central question addressed is whether the selected verbs of perception primarily express sight perceptions or if they carry semantic values of cognitive perceptions in general. It is assumed that they mainly refer to concrete physical perceptions. Although the research confirmed the interchangeability of voir and apercevoir in some contexts and their frequent synonymy, it also revealed a broader range of semantic values and a higher frequency of voir compared to apercevoir.

Key words: asemantic syntax, valency, L’Emploi du temps (Passing Time) by Michel Butor, French verbs of perception, visual perception

Abstrakt: Predmetom článku sú valenčné vzorce dvoch francúzskych slovies zrakovej percepcie voir a apercevoir. Pomocou ich identifikácie a komparácie v románe Michela Butora L’Emploi du temps (Bludisko času) zisťujeme, či sa v týchto štruktúrach vyskytujú rozdielnosti. Vo výskume uplatňujeme sémantický prístup, pričom vychádzame z teoretických poznatkov o syntaktických a sémantických vlastnostiach francúzskych slovies vnímania voir a apercevoir. Kladieme si otázku, či sa tieto slovesá používajú primárne na vyjadrenie významov vizuálneho vnímania alebo sú primárne nositeľmi sémantických vlastností kognitívnej percepcie vo všeobecnosti. Vychádzame z predpokladu, že analyzované slovesá sa vzťahujú najmä na konkrétne fyzické vnímanie. Naše zistenia poukazujú na skutočnosť, že predmetné slovesá v mnohých kontextoch fungujú ako synonymá, niekedy sú dokonca zameniteľné. Zároveň sme dospeli k záveru, že francúzske sloveso voir vykazuje v skúmanom texte oveľa vyššiu frekvenciu ako sloveso apercevoir, ako aj širší diapazón významových nuáns.

Kľúčové slová: sémantická syntax, valencia, Bludisko času od Michela Butora, francúzske slovesá percepcie, zraková percepcia

 

CHARACTERISTICS AND USE OF TECHNICAL VOCABULARY
IN HUNGARIAN 
MA TEFL STUDENTS’ ACADEMIC ESSAYS

Csilla Sárdi
Pázmány Péter Catholic University

Abstract: The study examines the characteristics and use of Language Pedagogy-related technical vocabulary in L2 English academic essays by a group of L1 Hungarian MA TEFL students. Potential technical vocabulary items consisting of single words and their frequency in general and academic word lists are identified, followed by an analysis of their function in the essays. Results show that a significant proportion of potential technical vocabulary items are high-frequency words according to both general and academic word lists, and that the precise discipline-specific meaning of the identified words is not always indicated in the texts. The meaning of these words is often ambiguous, which hinders the development of taxonomical relationships between related terms, and a precise understanding of ideas put forward in the essays. The findings point to a need for raising awareness of the characteristics and discipline-specific use of technical vocabulary items in academic discourse.

Key words: English academic writing, technical vocabulary, word frequency, definition, taxonomy

Abstrakt: Štúdia skúma charakteristiku a používanie odbornej slovnej zásoby súvisiacej s jazykovou pedagogikou v akademických esejach maďarských študentov magisterského programu vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka. Analyzujú sa jednoslovné výrazy, ktoré je potenciálne možné zaradiť do odbornej akademickej slovnej zásoby a určuje sa frekvencia ich použitia v bežnom a akademickom jazyku. Následne autorka skúma funkciu daných slov v skúmaných akademických textoch. Výsledky ukazujú, že značná časť výrazov potenciálne odbornej slovnej zásoby rovnako vykazuje vysokú frekvenciu použitia aj v bežnom, neodbornom jazyku a že presný význam identifikovaných slov špecifický pre daný odbor sa nie vždy v textoch uvádza. Význam týchto slov je často nejednoznačný, čo bráni vytvoreniu taxonomických vzťahov medzi príbuznými termínmi a presnému pochopeniu myšlienok prezentovaných v esejach. Zistenia poukazujú na potrebu zvyšovania povedomia o charaktere a špecifickom používaní odbornej slovnej zásoby v akademickom diskurze.

Kľúčové slová: anglické akademické písanie, technická slovná zásoba, frekvencia slov, definícia, taxonómia

 

DEUTSCH IN DER SLOWAKEI. DER EINFLUSS AUSGEWÄHLTER DEUTSCHER MINDERHEITEN AUS HISTORISCHER PERSPEKTIVE UND DER STAND DER GERMANISTIK IN DER SLOWAKEI

Anita Braxatorisová – Miroslava Najšlová – Bernhard Unterer
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt: Slovenská republika je relatívne mladý demokratický štát, ktorý v priebehu posledných storočí fungoval v rôznych politických inštitúciách. Jej príslušnosť k habsburskej monarchii mala na jej územie významný vplyv. Nemčina tu vždy zohrávala podstatnú úlohu, striedala sa s latinčinou a dlho fungovala nielen ako úradný jazyk, ale aj ako jazyk vedy, literatúry, náboženstva atď. Vzhľadom na heterogénnosť týkajúcu sa národností habsburgskej monarchie bola viacjazyčnosť v tejto oblasti prirodzeným javom, ktorý bol v dôsledku rôznych politických udalostí a chybných krokov v jazykovej politike radikálne obmedzený. V tomto článku by sme chceli poskytnúť prehľad vybraných existujúcich a zabudnutých nemecky hovoriacich menšín, ako aj možností štúdia germanistiky.

Kľúčové slová: viacjazyčnosť na Slovensku, nemecké menšiny, karpatskí Nemci, drevorubači, habáni, germanistika na Slovensku

Abstract: The Slovak Republic is a relatively young democratic state that has functioned within the framework of different political institutions during the last centuries. A significant influence on the territory was the affiliation with the Habsburg monarchy. The German language has always played a significant role here, alternating with Latin, functioning for a long time not only as an official language, but also as a language of science, literature, religion, etc. Given the heterogeneity of peoples in the Habsburg monarchy, multilingualism in this area was a natural phenomenon, which was radically limited due to various political events and language policy mistakes. In this article we would like to provide an overview of selected existing and forgotten German-speaking minorities as well as study opportunities in German studies.

Key words: bilingualism in Slovakia, German minorities, Carpathian Germans, lumberjacks, Habans, German studies in Slovakia

 

KRONIKA

 

PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA VÝZNAMNÝCH SLOVENSKÝCH GERMANISTOV

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

V roku 2023 si pripomíname životné jubileum našich dvoch kolegov, známych literárnych vedcov, zanietených výskumníkov, uznávaných pedagógov a výborných organizátorov, a to Andrey Mikulášovej a Romana Mikuláša.

 

RECENZIE

 

JAZYK AKO NÁSTROJ DIALÓGU

Silvia Vertanová
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Gómez Pablos, Beatriz. Teoría y práctica de la expresión e interacción orales en ELE (Nivel B1-B2). Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. 236 s. ISBN 978-80-223-5165-2.

 

LEXIKÁLNE INOVÁCIE V SÚČASNOM FRANCÚZSKOM JAZYKU

Lucia Ráčková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací: identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 289 s. ISBN 978-80-280-0031-8

 

RUBÉN DARÍO, PEVEC ŽIVOTA A NÁDEJE

Renáta Bojničanová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Rubén Darío. Spevy života a nádeje, výber zostavil, preložil, poznámky k básňam a kalendárium vypracoval a doslov napísal Ján Zambor; výtvarný sprievod Peter Pollág. Bratislava: Perfekt. 2023. 144 s. ISBN 978-80-8226-088-8

Philologia 2023/1

PHILOLOGIA XXXIII / 1

 

REKURENCIA V SLOVNÝCH SPOJENIACH V GRAMATICKÝCH, SÉMANTICKÝCH A TEXTOVÝCH SÚVISLOSTIACH NA PRÍKLADE SLOVENSKÝCH A NEMECKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ZÁKONOV

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: V predloženej štúdii si kladieme za cieľ poukázať na miesto a funkciu rekurencie v slovných spojeniach a následne v odbornom texte. Vychádzame z kolokačnej teórie a bilaterality slova, ktorá sa stala základom teórií o slove ako o jazykovom znaku, ako aj z bilaterality textu ako základnej komunikačnej jednotky, pri ktorej je potrebné vnímať text ako jednotu povrchovej a hĺbkovej štruktúry textu. Skúmame, ako sa opakovaný výskyt slova v jeho morfologických, slovotvorných, syntaktických a sémantických súvislostiach na povrchovej štruktúre textu a rekurentné odkazovanie na mimojazykovú realitu v hĺbkovej štruktúre textu podieľajú na kohézii a koherencii textu. Predmetom analýzy je odborný právny text, a preto sa primárne predpokladá, že rekurencia bude mať iné štylistické funkcie, ako by to bolo pri analýze hovorového alebo umeleckého štýlu.

Kľúčové slová: slovné spojenie, rekurencia, text, opakovanie ako štylistický princíp tvorby textu, kohézia a koherencia textu

Abstract: In the present study, we aim to highlight the place and function of recurrence in phrases and, consequently, in professional text. We draw on collocational theory and point to the bilaterality of the word, which has become the basis of theories about the word as a linguistic sign, as well as to the bilaterality of the text as a basic communicative unit, in which the text must be seen as a bilateral unity of the surface and deep structure of the text. We examine how the recurrent occurrence of a word in its morphological, word-formation, syntactic and semantic contexts on the surface structure of the text and the recurrent reference to extra-linguistic reality in the deep structure of the text contribute to the cohesion and coherence of the text. The subject of the analysis is a professional legal text, and therefore recurrence is primarily assumed to have different stylistic functions than would be the case in an analysis of colloquial or artistic style.

Key words: recurrence, phrase, text, recurrence as a stylistic principle of text composition, text cohesion and coherence

  

ANOTHER LOOK AT GRAPHEME-TO-PHONEME CORRESPONDENCES AND ORTHOGRAPHIC DEPTH IN ENGLISH

Radoslav Pavlík – Peter Bojo
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Abstrakt: Príspevok sa zaoberá skúmaním nových možností určovania grafémovo-fonémových korešpondencií v angličtine. Na rozdiel od predchádzajúcich štúdií využívajúcich slovníkové zoznamy slov, grafémovo-fonémové korešpondencie v tejto práci sú založené na analýze súvislého textu/diskurzu. V príspevku sa tiež pokúšame spresniť tradičnú (ale niekedy vágnu) definíciu ortografickej hĺbky, ktorú delíme na tri hlavné komponenty – grafémovo-fonémové korešpondencie, grafémová komplexnosť a grafémovo-fonémové korešpondenčné pravidlá. Prvé dva komponenty, grafémovo-fonémové korešpondencie a grafémová komplexnosť, pokrývajú to, čo v tejto práci nazývame grafémová hĺbka. Grafémová hĺbka je objektívne kvantifikovateľný parameter, ktorý sa dá vyjadriť prostredníctvom hodnôt entropie jednotlivých anglických grafém. Tento parameter sa dá v budúcnosti využiť pri vnútrojazykovom a medzijazykovom výskume čítania.

Kľúčové slová: anglické grafémovo-fonémové korešpondencie, britská angličtina, entropia, grafémová hĺbka, grafémová komplexnosť, ortografická hĺbka

Abstract: The paper is concerned with exploring new ways of determining grapheme-to-phoneme correspondences in English. In contrast to previous studies, grapheme-to-phoneme correspondences are based here on the analysis of connected text/discourse, rather than a dictionary list of words. The paper also attempts to sharpen the traditional (but sometimes vague) notion of orthographic depth by separating it into three main components – grapheme-to-phoneme correspondences, graphemic complexity, and grapheme-to-phoneme mapping rules. The first two components, grapheme-to-phoneme correspondences and graphemic complexity, represent what is referred to here as graphemic depth. Graphemic depth is an objectively quantifiable parameter which can be expressed by entropy values of individual English graphemes. Such a parameter can be used in the future in inter-linguistic and intra-linguistic reading research.

Key words: British English, English grapheme-to-phoneme correspondences, entropy, graphemic complexity, graphemic depth, orthographic depth

 

MEDITATÍVNE TÓNY DUCHOVNEJ POÉZIE
ANDREJA SLÁDKOVIČA

Ľubica Blažencová
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na básnickú tvorbu Andreja Sládkoviča v období počiatočného vývinu jeho produkcie ovplyvneného Heglovou filozofiou a na zmeny v perspektíve nazerania na svet v 60. rokoch 19. storočia pod vplyvom teologického aspektu autora. Všíma si premenu ontologického vnímania univerza a výrazný meditatívny tón v Sládkovičovej neskoršej literárnej tvorbe. Koncentruje sa na básne, ktoré napísal v uvedených dvoch obdobiach života, a demonštruje na konkrétnych textoch, ako sa táto zmena optiky prejavila v sémantickej a poetickej rovine. Poukazuje na dominanciu teologického princípu v neskoršom období jeho tvorby a na zmenu v sémantickej rovine básne.

Kľúčové slová: Andrej Sládkovič, teológia, filozofia, poézia

Abstract: The paper focuses on the poetic work of Andrej Sládkovič in the period of the initial development of his work influenced by Hegel’s philosophy and changes in the perspective of looking at the world in the sixties of the 18th century under the influence of the theological aspect of the author. It notices the change in the ontological view of the world and the distinct meditative tone in Sládkovič’s later literary work. It concentrates on the poems he wrote in the mentioned two periods of his life and demonstrates on concrete texts how this change of optics manifested itself on a semantic and poetic level. It points to the dominance of the theological principle in the later period of his work and the change in the semantic level of the poem.

Key words: Andrej Sládkovič, theology, philosophy, poetry

 

RECEPCIA OSOBNOSTI SVÄTEJ TERÉZIE AVILSKEJ
A JEJ LITERÁRNEHO DIELA NA SLOVENSKU

Silvia Brodňanová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: V štúdii skúmame, akými cestami a do akej miery prenikla osobnosť a dielo španielskej mystičky a rehoľnej reformátorky sv. Terézie z Ávily do slovenského kultúrneho prostredia počas viac než štyroch storočí od smrti avilskej svätice. Celý Teréziin život a dielo sú späté s karmelitánskou rehoľou, preto uvádzame v prvej časti krátku genézu Karmelu: od jeho vzniku, cez tereziánsku reformu, až po jeho príchod na naše územie a do okolitých krajín. Recepciu tereziánskych diel sledujeme v dvoch obdobiach. V prvom, ktoré sme stotožnili s európskym barokom (17. – 18. storočie), analyzujeme šírenie tereziánskych diel vo viacerých krajinách, nielen na našom území. V druhom sledujeme nasledujúce storočia až po dnešok: analyzujeme tak českú ako aj slovenskú recepciu, pričom sa samostatne venujeme prekladovej recepcii, tereziánskym štúdiám a tvorivej percepcii tereziánskych diel.

Kľúčové slová: prekladová a tvorivá recepcia, tereziánske štúdiá, cudzojazyčné a domáce preklady, kresťanská mystika, tereziánsky Karmel

Abstract: The issue of this paper is if, in which ways and how much the personality and writings of the Spanish mystic and religious reformer saint Teresa of Avila have penetrated into the Slovak cultural milieu during more than four hundred years from her death. Whole Teresa’s life is bound to the Carmelite order and therefore in the first place we present the genesis of the Order of Carmel: from its origins, through teresian reform, up to its arrival to the territory of current Slovakia and to the surrounding countries. We divided the process of reception of the teresian works in two periods. In the first moment of baroque period (17th to 18th century) we analyze the spreading of the works in several countries, not only in the Slovak territory. In the second moment which comprises the following centuries until the present day we analyze both the Slovak and the Czech reception, paying attention separately to translation reception, teresian studies and creative reception.

Key words: translation and creative reception, teresian studies, foreign and Slovak translations, Christian mystique, teresian Carmel

 

DEMONŠTRÁCIA NIEKTORÝCH TERAPEUTICKÝCH TECHNÍK ZALOŽENÝCH NA VNÍMANÍ UMELECKÝCH JAZYKOVÝCH PROSTRIEDKOV NA PRÍKLADE ROZPRÁVKY ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA

Kvetoslava Kotrbová
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rozborom diela Záhada vianočného svetla z pohľadu použitých umeleckých jazykových prostriedkov ako potenciálnych terapeutických techník. Je určený študentom univerzitného študijného programu liečebnej pedagogiky ako študijný materiál k problematike biblioterapie, ako aj odborníkom zaujímajúcim sa o témy súvisiace s problematikou biblioterapie a imaginácie ako nástrojov na mobilizáciu vnútorných ozdravných síl človeka.

Kľúčové slová: umelecké jazykové prostriedky, terapeutické techniky, biblioterapia, imaginácia, liečebná pedagogika

Abstract: The paper analyzes usefulness of the literary piece The Mystery of Christmas Light from the point of view of the artistic language devices used in it as a potential therapeutic techniques. It is intended for the students of the university study field of therapeutic pedagogy as study material for the topic as well as for experts who are interested on bibliotherapy a imagination as tools for mobilizing person´s internal healing powers of human.

Key words: linguistic artistic tools, therapeutic techniques, bibliotherapy, imagination, therapeutic pedagogy

 

RECENZIE

 

ZBORNÍK K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÉMU JUBILEU prof. PhDr. JÁNA KAČALU, DrSc.

Ľubica Blažencová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Dziviaková, Mária – Horváthová, Ľubica – Faithová, Eva (eds.) 2022. Jazyk ako
neprestajná inšpirácia. Zborník príspevkov k jubileu Jána Kačalu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 310 s. ISBN 978-80-223-5495-0

 

POSTEDITÁCIA STROJOVÉHO PREKLADU V JAZYKOVEJ KOMBINÁCII NEMČINA – SLOVENČINA

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ďuračková, Beáta – Pavlová, Renáta. 2023. Posteditácia strojového prekladu v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina. Cvičebnica. Nümbrecht: Kirsch-Verlag. ISBN 978-3-943906-65-3

 

KVALITA STROJOVÉHO PREKLADU V UMELECKEJ LITERATÚRE

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Pavlová, Renáta. 2022. Kvalita strojového prekladu v umeleckej literatúre. Nümbrecht: Kirsch-Verlag. ISBN 978-3-943906-62-2

 

L10N JOURNAL: TRANSLATION IN SOFTWARE, SOFTWARE IN TRANSLATION

Daniel Lančarič
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

L10N Journal: Translation in Software, Software in Translation, ISSN 2730-0757
https://l10njournal.net/index.php/home/issue/view/3

 

CHALLENGES IMPOSED ON WORLD LITERATURE, COMPARATIVE LITERATURE AND THE “OTHER” THROUGH THE EYES OF JÜRI TALVET

Lenka ŠtangováIndependent Researcher

Jüri Talvet. 2019. Critical Essays on World Literature, Comparative Literature and the “Other”. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-3868-9

 

AKTUÁLNE O EFEKTÍVNOM VYUČOVANÍ ROMÁNSKYCH JAZYKOV

Renáta Bojničanová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Humayová, Zuzana – Malovecký, Mojmír – Štangová, Lenka – Štrbáková, Radana – Lenzi Kučmová, Alexandra – Valentovičová, Zuzana. 2022. Ako efektívne vyučovať maturitné témy románskych jazykov (francúzština, španielčina, taliančina) – teória a prax. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 174 s. ISBN 978-80-223-5361-8

Klimová, Katarína – Medveczká, Mária – Štrbáková, Radana – Tóth, Zuzana. 2022. Ako efektívne vyučovať maturitné témy románskych jazykov (francúzština, španielčina, taliančina) – teória a prax. 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 62 s. ISBN 978-80-223-5539-1

 

NAUČIŤ SA MYSLIEŤ KRITICKY

Renáta Bojničanová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Bátorová, Mária. 2022. Kritické myslenie. Vysokoškolská učebnica. Žilina: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, UNIZA. 142 s. ISBN 978-80-89832-27-9

 

LEXIKALIZÁCIA NÁZVOV ZNAČIEK VO FRANCÚZŠTINE A SLOVENČINE

Lucia Ráčková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Chovancová, Katarína – Mešková, Ľudmila – Krafčíková, Simona. 2022. Lexicalisation des noms des marques en français et en slovaque. Paris : L’Harmattan, 232 p. ISBN 978-2-14-026307-1

 

KRONIKA

 

ODIŠLA VÝZNAMNÁ VEDECKÁ OSOBNOSŤ
Za PhDr. Vierou Gašparíkovou, DrSc.

Renáta Bojničanová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Philologia 2022/2

PHILOLOGIA XXXII / 2

 

DIE ZUKUNFT DES DAF/DAZ-UNTERRICHTS? VIRTUELL?

Marion Grein
Johannes-Gutenberg Universität Mainz

Abstrakt: Po prvých mesiacoch kovidovej pandémie väčšina učiteľov a žiakov očakávala, že sa výučba čo najskôr vráti k „riadnemu“ a priamemu vyučovaniu. Po takmer dvoch rokoch skúseností s „digitálnym“ vyučovaním vyzerá situácia inak. Tento článok sumarizuje štúdie v tejto oblasti, predstavuje rôzne modely a zameriava sa na oblasť „hybridného“ vyučovania.

Kľúčové slová: virtuálna výučba, hybridná výučba, výučba jazykov, výučba na univerzite

Abstract: Within the first months of COVID, teachers and learners were hoping to return to „regular“ classroom teaching. After almost two years of online classes, things look different. This article will summarize research done witihin the field of virtual teaching, proven models of virtual teaching will be summarized and the more or less new concept of hybrid teaching is focused.

Key words: virtual teaching, hybrid classes, language teaching, teaching and learning at Universities

  

VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – NÁSTIN HISTORIE, SOUČASNÝ STAV I VÝHLED DO BUDOUCNOSTI (CÍLE VÝUKY A POTŘEBY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ RŮZNÝCH OBORŮ)

Jiří Hasil
Univerzita Karlova, Praha; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 

Abstrakt: Na úvod autor načrtne históriu neodborovej výučby češtiny pre cudzincov na českých vysokých školách. Skúsenosti z výučby češtiny pre cudzincov sa bude snažiť aplikovať aj na výučbu cudzích jazykov na českých vysokých školách. Zameria sa na transformáciu výučby vyplývajúcu z Jazykovej politiky Rady Európy, t. j. z implementácie zásad Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, tiež z prijatia tzv. Bolonskej deklarácie. Hlavnou témou jeho vystúpenia bude zamyslenie sa nad cieľmi neoborovej výučby češtiny pre cudzincov na českých vysokých školách a tiež nad jazykovými potrebami českých i zahraničných vysokoškolských študentov rôznych odborov. Autor sa tiež zamyslí nad tým, ako týmto potrebám zodpovedá zameranie jazykovej výučby, napr. nad tým, do akej miery výučba berie do úvahy aj profesijnú reč pracovníkov rôznych odborov a pod.

Kľúčové slová: čeština pre cudzincov; české univerzity; SERR; neobborová výučba; profesijná reč; odborný štýl; spisovný jazyk

Abstract: At the beginning, the author outlines the history of non-major teaching of Czech for foreigners at Czech universities. He will try to apply his experience of teaching Czech to foreigners to the teaching of foreign languages at Czech universities. It will focus on the transformation of teaching under the impression of the Language Policy of the Council of Europe, i.e. the implementation of the principles of the CEFR and also the influence of the adoption of the so-called Bologna Declaration. The main topic of his presentation will be reflection on the goals of non-major teaching of Czech for foreigners at Czech universities, as well as on the language needs of Czech and foreign university students in various fields. The author will also think about how the focus of language teaching meets these needs, e.g. the extent to which the teaching also takes into account the professional speech of workers in various fields, etc.

Key words: Czech for Foreigners; Czech universities; CEFR; non-major teaching; professional speech; professional style; formal language

 

DIDAKTIKA MATERINSKÉHO JAZYKA VERZUS DIDAKTIKA CUDZIEHO JAZYKA (V PREGRADUÁLNEJ VÝCHOVE SLOVAKISTOV)

Marianna Sedláková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Abstrakt: Štúdia vychádza z histórie vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku v kontexte jazykovej situácie 2. polovice 20. storočia a konfrontuje ju s tradičným historickým európskym multilingvizmom. Súčasné požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov podľa SERR konfrontuje so zásadami Komenského Veľkej didaktiky. Na základe súčasnej jazykovej situácie a dlhoročných skúseností autorka upozorňuje na potrebu konfrontovať didaktiku slovenčiny ako materinského jazyka s didaktikou slovenčiny ako cudzieho jazyka pri príprave budúcich učiteľov slovenčiny a predstavuje konkrétny projekt riešiaci tento problém, ktorý bol realizovaný na UPJŠ v Košiciach.

Kľúčové slová: slovenský jazyk, materinský jazyk, cudzí jazyk, didaktika, pregraduálna výchova

Abstract: The study draws from the history of teaching Slovak as a foreign language in Slovakia in the context of language situation of the second half of the 20th century, confronting it with the traditional Eurepean multilingualism. It confronts current requirements on teaching foreign languages according to SERR with principles of The Great Didactics by Comenius. Based on the current language situation and her long-time experience, the author points out the need to confront the didactics of Slovak as mother tongue with the didactics of Slovak as forein language in the preparation of future teachers of Slovak, and introduces the particular project at Pavol Jozef Šafárik Univerity in Košice that dealt with this problem.

Key words: Slovak language, mother tongue, foreign language, didactic, pre-gradual education

 

INDUKTÍVNY PRÍSTUP VO VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO JAZYKA S OHĽADOM NA ČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ

Lívia Barnišinová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Abstrakt: Príspevok predstavuje induktívny prístup vo výučbe slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, a to s ohľadom na problematiku čitateľskej gramotnosti vo vysokoškolskom prostredí. V krátkosti analyzuje čitateľské stratégie a zručnosti, ktoré podporujú aktívne učenie sa žiakov. Súčasťou príspevku je aj praktická realizácia úloh v podobe pracovného listu, ktorý je tvorený s cieľom zautomatizovania logických operácií, podporujúc rutinné uplatňovanie čitateľských stratégií.

Kľúčové slová: slovenský jazyk ako cudzí jazyk, čitateľská gramotnosť, pracovný list, čítanie s porozumením

Abstract: The paper presents an inductive approach in the teaching of the Slovak language as a foreign language, with regard to the issue of reading literacy in the university environment. In short, it maps the reading strategies and skills that support the active learning of students. Part of the paper is also the practical implementation of tasks in the form of a worksheet, which is created for the purpose of automating logical operations, supporting the routine application of reading strategies.

Key words: Slovak language as a foreign language, reading literacy, worksheet, reading comprehension

 

NIEKOĽKO NÁMETOV K DIDAKTIZÁCII KALINČIAKOVHO HISTORICKÉHO ROMÁNU KNIEŽA LIPTOVSKÝ V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYM VÝSKUMOM AUTENTICKÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTOV V TALIANSKYCH ARCHÍVOCH

Mojmír Malovecký
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Abstrakt: Didaktizácia Kalinčiakovho historického románu Knieža liptovský v kontexte vybraných autentických historických dokumentov z prelomu 15. a 16. storočia. Základom sú pramene k osobnosti Jána Korvína a k obdobiu konca vlády kráľa Mateja Korvína. V prevažne taliansky písaných dokumentoch sú prepojenia medzi strednou Európou, Uhorskom, Talianskom i Chorvátskom. Výsledky výskumu v diplomatike, paleografii a historiografii aktualizujú analýzu a interpretáciu románu. Navrhujeme nový pohľad na Kalinčiakov historický román, tematicky didaktizovaný v pedagogickej praxi na vysokej škole, s cieľom podporiť motiváciu študenta, aktualizovať zaužívané prístupy v učení sa a vyučovaní jazyka a dejín interkultúrnych vzťahov. Navrhovaný prístup smeruje k rozvoju analyticko-interpretačných zručností.

Kľúčové slová: didaktizácia, historický román, Ján Korvín, Ján Kalinčiak

Abstract: Didacticization of Kalinčiak’s historical novel The Prince of Liptov in the context of selected authentic historical documents from the turn of the 15th and 16th centuries. Based on the sources on the personality of John Corvinus and the period of the end of the reign of King Matthias Corvinus. In documents written mainly in Italian, there are links between Central Europe, Kingdom of Hungary, Italy, and Croatia. The results of research in diplomatic, paleography and historiography update the analysis and the interpretation of the novel. We propose a new perspective on Kalinčiak’s historical novel as a subject based didactization in practice at the university, to support student motivation, to update the usual approaches in learning and teaching the language and the history of intercultural relations. Proposed approach reinforces the development of analytical-interpretive skills.

Key words: didactization, historical novel, John Corvinus, Ján Kalinčiak

 

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA SE ZDRAVOTNICKOU TEMATIKOU PRO CIZÍ STUDENTY

Aksana Bekasava
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je analyzovať výučbu českého jazyka s medicínskou tematikou pre zahraničných (rusky hovoriacich) študentov na českých vysokých školách. V tomto príspevku analyzujeme dopyt po výučbe českého jazyka s medicínskou tematikou pre zahraničných študentov na českých vysokých školách a v kurzoch pripravujúcich zahraničných lekárov na získanie oprávnenia vykonávať lekársku prax v Českej republike. Budeme si všímať existujúcu ponuku vyučovania a kurzov, analyzovať príslušnú literatúru, súčasnú metodiku vyučovania, programy a problémy vyučovania. V tomto príspevku sa zameriame na úzko zamerané javy patriace do lekárskej češtiny na základe štruktúry existujúcich učebníc lekárskej češtiny pre cudzincov. Ponúkame analýzu existujúcich učebníc lekárskej češtiny pre cudzincov.

Kľúčové slová: výučba češtiny, dopyt po výučbe, lekárska čeština, aprobácia lekárov, lekárska čeština

Abstract: The aim of this study is the analysis of the teaching of the Czech language with a health theme for foreign (Russian-speaking) students of Czech universities. In this work, we analyze the demand for teaching Czech with a medical theme for foreign students at Czech universities and in courses preparing foreign doctors to obtain approval to practice medicine in the Czech Republic. We will pay attention to existing teaching offers and courses, we will analyze the relevant literature, current teaching methodology and programs, as well as teaching problems. In our work, we will focus on narrowly focused phenomena relevant to medical Czech based on the structure of existing medical Czech textbooks for foreigners. We offer an analysis of existing medical Czech textbooks for foreigners.

Key words: teaching Czech, demand for teaching, approval of doctors, medical Czech

 

SLOVAK AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Edina Borovská
Slovak University of Technology in Bratislava 

Abstrakt: V centre predloženého príspevku stojí výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka na vysokoškolskej pôde. Príspevok analyzuje motiváciu siedmich zahraničných študentov, ktorí študovali na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2021/2022. Pre tieto účely sme použili jeden z nástrojov kvalitatívneho výskumu, interview. Získané výsledky naznačujú, že vnútorne motivovaní študenti vyvinú väčšiu snahu osvojiť si cieľový jazyk a taktiež sa snažia vo väčšej miere používať ho aj mimo vyučovacieho procesu v každodenných komunikačných situáciách. Výsledky zároveň ukazujú, že výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka má veľké opodstatnenie. Podľa zistených výsledkov znalosť angličtiny nie je dostatočná pre život na Slovensku.

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, vnútorná motivácia, vonkajšia motivácia, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Abstract: The presented paper focuses on Slovak as a foreign language in the university environment. In the foreground there are seven foreign students who came to study at the Faculty of Civil Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava in the academic year 2021/2022. Their motivation to acquire the target language is examined by means of qualitative research, by conducting an interview. The results show that intrinsically motivated students are willing to go beyond the classroom with their involvement, as opposed to extrinsically motivated students. Furthermore, the obtained data indicate that the knowledge of Slovak in Slovakia is essential, as six of the seven interviewed respondents claim that English is not always sufficient in everyday life.

Key words:  Slovak as a foreign language, intrinsic motivation, extrinsic motivation, Slovak University of Technology in Bratislava

 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE A JEHO INTEGRÁCIA DO JAZYKOVEJ VÝUČBY V TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍ

Karin Rózsová Wolfová − Ivana Zolcerová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Predložený príspevok predstavuje možnosti a dôvody integrácie tém globálneho vzdelávania (GV) do kurzov odbornej komunikácie v cudzom jazyku na vysokých školách. V úvode prináša definíciu GV, prehľad dokumentov, ktoré ho implementujú do vzdelávacích plánov na všetkých stupňoch škôl, ciele GV a témy, ktoré patria do GV. V nasledujúcej časti príspevok predstavuje príklad využitia konkrétnej témy GV v odbornej jazykovej príprave na VŠ. Záver príspevku patrí spätnej väzbe študentov, ktorí sa v odbornej jazykovej komunikácií stretli opakovane s témami GV.

Kľúčové slová: globálne vzdelávanie, jazyková výučba, odborná komunikácia, jazykové kompetencie

Abstract: This paper presents the objectives of integrating topics of global education (GE) into foreign language professional communication courses at tertiary levels. In the introductory part, the paper signifies global education and presents an overview of the GE implementation into curricula at all educational levels. The paper also explains the relevance of the themes and topics of the global education and its concrete implementation at a language course at a university level. The final part of the paper concludes with students’ feedbacks that have come into repeated contact with GE topics in professional language communication.

Key words: global education, language teaching, professional communication, language competence

 

UNICERT® BASIC AKO ODOZVA NA AKTUÁLNE POŽIADAVKY CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V TERCIÁRNEJ OBLASTI

Stanislava Gálová − Ivana Grežová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstrakt: V súčasnosti si vysokoškolskí študenti čoraz viac uvedomujú, že znalosť jedného cudzieho jazyka na trhu práce nestačí. Preto sa stalo samozrejmosťou, že počas štúdia sa prihlasujú na viacero jazykov zároveň. Aby si zvýšili atraktívnosť pre budúceho zamestnávateľa, často sa začnú na VŠ od základov učiť nový jazyk a uvítali by možnosť získať doklad o jeho ovládaní na úrovni A2. Aktuálne však slovenské vysoké školy a univerzity zapojené do otvoreného vzdelávacieho systému UNIcert® ponúkajú študentom certifikát UNIcert® II a UNIcert® III, ktoré zodpovedajú jazykovej úrovni B2 a C1. Z tohto dôvodu sa Centrum jazykov SPU v Nitre rozhodlo akreditovať UNIcert® Basic pre úroveň A2 so zameraním na cudzí jazyk v pracovnom prostredí. V našom príspevku priblížime proces akreditácie UNIcert®-u Basic, popíšeme obsahové a tematické zameranie nášho programu a uvedieme i typológiu cvičení zameraných na jednotlivé zručnosti vhodné pre úroveň A2. Veríme, že kolegom prinesieme nové perspektívy a poukážeme na zatiaľ nevyužívané možnosti, ktoré nám otvorený vzdelávací systém UNIcert® prináša.

Kľúčové slová: cudzojazyčné vzdelávanie na VŠ, UNIcert® Basic, akreditácia, nemčina v pracovnom prostredí, jazyk pracovného prostredia

Abstract: Nowadays university students more and more realize that knowledge only one foreign language is not enough at the labour market. Therefore, it has become a matter of course that the students register fir more languages at the same time during their studies. To increase attractiveness for the future employer, very often they start to learn another foreign language from the elementary level at the university and they would appreciate a possibility to obtain a legal proof of the language mastery at the A2 level. Currently, Slovak universities and colleges involved into the open educational system UNIcert® offer stud UNIcert® ents certificates UNIcert® II and UNIcert® III that correspond to B2 and C1 language level. For this reason, the Centre of Languages of SPU in Nitra has decided to accredit UNIcert® Basic for A2 level with a focus on a foreign language in the working environment. In our article, we have a closer look at the UNIcert® Basic accreditation process, describe the content and thematic focus of our program, and we also present the typology of exercises focused on individual skills suitable for A2 level. We believe that we will bring new perspectives to our colleagues and point out the so far unused possibilities that the open educational system UNIcert® brings us.

Key words:  foreign language education at universities, UNIcert® Basic, accreditation, German language in working environment, language in working environment

 

VYTVORENIE OBSAHU A METODIKY PREDMETU CLIL PRE BUDÚCICH UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Barbara Kordíková
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Vzhľadom na skutočnosť, že počet škôl s bilingválnymi a CLIL (Content and Language Integrated Learning) programami na Slovensku neustále narastá, Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa rozhodla študentom učiteľstva poskytnúť nový predmet CLIL v snahe pripraviť budúcich učiteľov cielenejšie a špecifickejšie pre aktuálne potreby pedagogického trhu práce. V našom príspevku by sme chceli širokú odbornú verejnosť oboznámiť s obsahom a zvolenou metodikou výučby daného predmetu, ako aj so zhodnotením predmetu samotnými študentmi na základe pološtruktúrovaných rozhovorov realizovaných v niekoľkých etapách výskumu.

Kľúčové slová: CLIL, bilingválne vzdelávanie, budúci učitelia, obsah, metodika

Abstract: Due to constantly growing number of bilingual and CLIL schools in Slovakia, the Department of Languages in cooperation with the Department of Didactics in Science, Psychology and Pedagogy at the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava decided to provide a new CLIL course in an effort to prepare pre-service teachers more specifically for the current needs of the pedagogical labour market. In our paper, we would like to acquaint the general professional public with the course content and teaching methods as well as the evaluation of the CLIL course by the students themselves on the basis of semi-structured interviews.

Key words: CLIL, bilingual education, pre-service teachers, content, methodology

 

THE MOST COMMON PROBLEMS OF STUDENTS IN THE ACQUISITION OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT NON-PHILOLOGICAL UNIVERSITIES

Katarína Klimentová
Slovak University of Agriculture in Nitra

Abstrakt: Požiadavky na ovládanie cudzích jazykov sa na celom svete výrazne zvyšujú. Týka sa to najmä osvojovania odbornej slovnej zásoby, ktorej dôležitosť je zdôraznená neustálym vývojom prebiehajúcim takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Miera osvojenia cudzojazyčnej terminológie je často ovplyvnená rôznymi vonkajšími faktormi a problémami (napr. nedostatok príležitostí na komunikáciu a precvičovanie jazyka v reálnych životných situáciách), ako aj individuálnymi rozdielmi, akými sú osobnosť, postoje a motivácia študentov. Predkladaný príspevok sa zameriava na zistenie najčastejších problémov, s ktorými sa študenti stretávajú pri osvojovaní si obchodnej angličtiny. Hlavným výskumným nástrojom bol dotazník, ktorý bol distribuovaný online formou študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na základe výsledkov dotazníka sú prezentované návrhy na implementáciu vyučovacích metód a techník, ktoré, ako veríme, pomôžu študentom prekonať prekážky a uľahčia proces osvojovania odbornej slovnej zásoby v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: študent, odborný anglický jazyk, odborná slovná zásoba, problémy pri osvojovaní odbornej slovnej zásoby, vysoké školy nefilologického zamerania

Abstract: The requirements to master foreign languages are increasing significantly throughout the entire world. This relates especially to the acquisition of subject-specific vocabulary, the importance of which is proved by the continuous development in almost all the fields of human activity. Its acquisition is often influenced by different external problems (e.g. insufficient exposure to and practice of language in real life situations) as well as by various individual differences such as personality, attitudes and motivation of students. The present paper makes remarks on the most common difficulties students face when acquiring Business English. The main research tool was a questionnaire, which was distributed online to students studying at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia. Based on the results of the questionnaire, there are presented teaching methods and techniques which, we believe, would help students to overcome obstacles and facilitate the process of the acquisition of subject-specific vocabulary in English.

Key words: students, English for Specific Purposes, subject-specific vocabulary, difficulties in the acquisition of subject-specific vocabulary, non-philological universities

 

TVORBA FILMOVÝCH TITULKOV A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV (PIATA LOĎ/LITTLE HARBOUR/IL PORTICCIOLO) R. IVETA GRÓFOVÁ

Alexandra Lenzi Kučmová
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Abstrakt: V predkladanej práci ponúkame pohľad na filmovú adaptáciu viacnásobne oceneného románu slovenskej autorky Moniky Komapníkovej Piata loď (Artforum, 2010) a preklad slovenských titulkov rovnomenného diela režisérky Ivety Grófovej (2017), držiteľky ceny Krištáľový medveď Berlinale 2017, do talianskeho jazyka. Analyzujeme špecifiká filmového jazyka a mieru jeho zrozumiteľnosti v medzikultúrnom priestore s ohľadom na štýl a percepciu cieľového prostredia. Poukazujeme na funkčnosť/nefunkčnosť prekladu v názve filmového diela, citovaných básní, piesní a riekaniek na konkrétnych príkladoch dialógov. Zaujíma nás prekladateľská stratégia pri mediácii metafor a detskej reči vo filmových titulkoch a tiež využitie tretieho jazyka (angličtiny) pri uvažovaní nad prekladateľskými riešeniami v kombinácii slovenčina/taliančina a naopak. Cieľom tejto komparatívne koncipovanej práce je poukázať na osobitosti jazykových vrstiev a štýlov v pomerne úspornom jazykovom prejave, akým filmové titulky sú a zamyslieť sa nad adekvátnosťou ich prekladu z pohľadu cieľového publika. V závere uvažujeme o spôsobe a možnostiach využitia autentického otitulkovaného/preloženého filmového diela vo vyučovacom procese.

Kľúčové slová: filmové titulky, preklad, stratégia, štýl, cieľové publikum

Abstract: The paper deals with a film adaptation of a popular and many times awarded novel Piata loď (ed. Artforum, 2010) written by the Slovak author Monika Kompaníková and, in particular, with Italian subtitles of the film by the Slovak director Iveta Grófová (2017), winner of the Crystal Bear Award at IFF Berlinale 2017. It looks at some specific features of film language, analyzes the way it can be understood in an intercultural environment with reguard to the perception of a target group. The work also reflects on functional and non functional translation in the title, quoted rhymes and examples of dialogues. It points out translation strategies used for interpreting metaphors and the way children express themselves in subtitles and also the use of English as a support tool when translating subtitles from Slovak to Italian and viceversa. The aim of this comparative analyses is to look at some specific features of language styles in quite short text like subtitles are and think of their suitable translation from the point of view of target audience. In the end the paper gives some suggestions for the use of authentic audiovisual translation in teaching foreign language in the class.

Key words: subtitles, translation, strategy, style, target audience

 

AUTHENTIC EU DOCUMENTS AS A PRODUCTIVE HOMOGENOUS DISCOURSE IN TEACHING EU ENGLISH

Ivana Kapráliková
University of Economics in Bratislava 

Abstrakt: Článok poskytuje prehľad zdrojov dokumentov inštitúcií Európskej Únie (EÚ), pretože kurzy a materiály založené na výsledkoch korpusového výskumu môžu presnejšie uspokojiť špecifické potreby študentov jazyka pre špecifické účely, pokiaľ ide o používanie jazyka v cieľovej situácii. Korpusy autentických a odborných textov EÚ môžu poskytnúť aj kontextové znalosti, t. j. informácie o cieľovej profesionálnej kultúre a normách diskurznej komunity. V rámci výučby jazyka pre špecifické účely by sa malo úsilie vynaložiť na vytvorenie skutočne užitočného kurzu, keď je pre učiteľa dôležitá rola aj ako výskumníka. V článku preto uvádzame aj pedagogické dôsledky a konkrétne využitie autentických textov EÚ vo vyučovaní angličtiny EÚ.

Kľúčové slová: EÚ žargón, angličtina pre špecifické účely, autentické dokumenty, skratky

Abstract: The article provides a summary of the EU documents´ sources as courses and materials based on findings of corpus research can more precisely cater for specific needs of ESP learners as regards target situation language use. Corpora of the EU authentic and specialised texts can also provide context knowledge, that is, information on the target professional culture and norms of the discourse community. Linguistic researchers seem to agree that authentic language has to be brought to the students´ attention and that the teachers need to take time to study how the language has to be brought to the situations in a given ESP context. The effort should be put on creating a genuinely useful course. Thus, pedagogical implications and specific usage of the EU authentic texts in teaching EU English are presented.

Key words: EU jargon, English for specific purposes, authentic documents, abbreviations

 

HEAD METAPHORS IN MARINE ENGINEERING TERMINOLOGY

Sandra Tominac Coslovich − Mirjana Borucinsky
Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, Croatia

Abstrakt: Cieľom príspevku je prispieť k ďalšiemu rozvoju výskumu venovaného metaforám, ktoré tvoria špecializované technické disciplíny, skúmaním použitia metafor hlavy v námornom inžinierstve. Na tento účel bol zostavený špecializovaný korpus textov námorného inžinierstva v angličtine s cieľom identifikovať a analyzovať metaforické prípady slovnej hlavy. Všetky tokeny slovnej hlavy boli extrahované pomocou softvéru Sketch Engine a výrazy, ktoré možno považovať za metaforické, boli ďalej analyzované manuálne prijatím kognitívneho lingvistického prístupu. Najčastejším koncepčným mapovaním zahŕňajúcim metaforické použitie slova hlava, ktoré sa nachádza v korpuse textov námorného inžinierstva, je HLAVA JE TOP ALEBO NAJDÔLEŽITEJŠIA ČASŤ. Keďže kognitívni lingvisti považujú proces metafory za univerzálny, neslovenské použitie slova hlava v terminológii námorného inžinierstva v angličtine bolo tiež porovnané s ich prekladmi do chorvátskeho jazyka pomocou anglicko-chorvátskeho encyklopedického slovníka námorného inžinierstva za predpokladu, že podobné výrazy by sa našli v oboch jazykoch.

Kľúčové slová: metafora hlavy, konceptuálna metafora, (koncepčné) mapovanie, terminológia námorného inžinierstva

Abstract: The paper aims to contribute to the further development of research devoted to metaphors that make up specialized technical disciplines by exploring the use of head metaphors in marine engineering. For this purpose, a specialized corpus of marine engineering texts in English has been compiled in order to identify and analyse metaphorical instances of the word head. All tokens of the word head were extracted using Sketch Engine software and expressions that could be considered metaphorical were further analysed manually by adopting a cognitive linguistic approach. The most frequent conceptual mapping involving metaphorical usage of the word head found in the corpus of marine engineering texts is HEAD IS TOP OR MOST IMPORTANT PART. Since cognitive linguists consider the process of metaphor to be universal, the non-literal uses of the word head in marine engineering terminology in English were also compared to their translations in Croatian language using An English-Croatian Encyclopaedic Marine Engineering Dictionary assuming that similar expressions would be found in both languages.

Key words: head metaphor, conceptual metaphor, (conceptual) mapping, marine engineering terminology

 

GLOBAL ENGLISHES AND PRIMARY TEACHER EDUCATION

Monica Antonello
University of Verona

Abstrakt: Vzhľadom na globálne a komplexné používanie angličtiny v súčasnosti je nevyhnutné prijať pedagogiku orientovanú na globálnu angličtinu, ktorá by mala podporovať znalosti a povedomie o svetovej angličtine (WE), angličtine ako lingua franca (ELF) a medzikultúrnom povedomí (ICA). Vzdelávanie učiteľov jazykov preto musí zahŕňať (viac) komplexný pohľad na jazyk a kultúru, zvyšovať povedomie budúcich učiteľov o tom, ako osoby hovoriace anglicky vykonávajú rôzne jazykové a kultúrne praktiky, o tom, ako vyjednávajú o vzájomnom porozumení a o tom, ako tieto aspekty/prvky a medzikultúrne povedomie môže byť začlenené do praktík ELT. So zameraním na vzdelávanie učiteľov základných škôl budú navrhnuté niektoré princípy a usmernenia, ako prijať inkluzívnejšiu perspektívu vo vyučovaní anglického jazyka pre mladých študentov, pričom sa ukáže aplikácia vo vysokoškolskom vzdelávaní v tom, ako zvýšiť interkultúrne povedomie a ako zahrnúť globálnu angličtinu do aktivít v triede.

Kľúčové slová: globálna angličtina, vzdelávanie učiteľov jazykov, svetová angličtina, angličtina ako lingua franca, interkultúrne povedomie

Abstract: In light of the global and complex use of English today, it is essential to adopt a Global Englishes-oriented pedagogy, which should promote knowledge and awareness of World Englishes (WE), English as a Lingua Franca (ELF) and Intercultural Awareness (ICA). Accordingly, Language Teacher Education needs to embrace a (more) complex perspective on language and culture, raising prospective teachers’ awareness of how speakers of English perform variable linguistic and cultural practices, on how they negotiate mutual understanding, and on how these aspects/elements and intercultural awareness can be incorporated in ELT practices. Focusing on Primary Teacher Education, some principles and guidelines on how to adopt a more inclusive perspective in English Language Teaching for Young Learners will be suggested, showing an application in higher
education of how to raise intercultural awareness and how to include Global Englishes in classroom activities.

Key words:  Global Englishes, Language Teacher Education, World Englishes, English as a Lingua Franca, Intercultural Awareness

 

A ROSE BY ANY OTHER NAME? TRANSLATIONS AND THE READING EXPERIENCE OF LITERARY TEXTS

Tamás Karáth
Comenius University in Bratislava 

Abstrakt: Tento článok skúma, ako výber prekladov literárnych textov ovplyvňuje zážitok z čítania a formuje ochotu začínajúcich učiteľov angličtiny ako druhého jazyka používať literatúru vo vyučovaní a sebavzdelávaní. Prvá časť tohto príspevku sa zaoberá radikálnym pokusom súčasného britského autora Petra Ackroyda „prerozprávať” Chaucerove Canterburské poviedky pre súčasných čitateľov. Ackroydov „preklad“ sa hodnotí so zameraním na syntax, reálie a hlas s cieľom stanoviť hypotézu týkajúcu sa jeho potenciálneho využitia v kurze literatúry v rámci programu prípravy učiteľov na univerzite. Druhá časť príspevku predstavuje prieskum uskutočnený medzi študentmi prvého ročníka bakalárskeho štúdia predmodernej britskej literatúry na Univerzite Komenského s cieľom zistiť, ako študenti hodnotia prínos dvoch rôznych prekladov Chaucera vrátane Ackroydovho.

Kľúčové slová: kritika prekladu, Peter Ackroyd, vyučovanie literatúry na hodinách EFL, CLIL na univerzitách, zážitok z čítania

Abstract: This paper investigates the ways in which the choice of translations of literary texts affects the reading experience and shapes the willingness of pre-service ESL teachers to use literature in their teaching and self-education. The first part of this paper discusses a radical attempt of contemporary British author Peter Ackroyd to “retell” Chaucer’s Canterbury Tales for a present-day audience. Ackroyd’s “translation” is assessed with a focus on syntax, realia, and voice to establish a hypothesis concerning its potential uses in a literature course of a teacher training program at a university. The second part of the paper presents a survey carried out among first-year BA students (pre-service ESL teachers) of pre-modern British Literature at Comenius University to explore students’ appreciation of the benefits of two different translations of Chaucer, including Ackroyd’s.

Key words: translation criticism, Peter Ackroyd, teaching literature in the ESL class, CLIL at universities, reading experience

 

LEXIKÁLNO-GRAMATICKÁ KATEGÓRIA SLOVESNÉHO VIDU V SÚČASNEJ SPISOVNEJ SLOVENČINE

Mária Dziviaková
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: V predloženej štúdii si kladieme za cieľ predstaviť rozbor chápania lexikálno-gramatickej kategórie slovesného vidu (aspektu) v súčasnej slovenskej jazykovede, v tejto súvislosti vymedzujeme lexikálno-gramatickú kategóriu slovesného vidu, delíme slovenské slovesá na imperfektívne a perfektívne, podrobne ich charakterizujeme, poukazujeme na vzťah lexikálno-gramatickej kategórie vidu s inými slovesnými kategóriami, predstavujeme gramatické kritériá vidovej príslušnosti a analyzujeme pojmy vidová opozícia, vidová dvojica, vidová korelácia.

Kľúčové slová: lexikálno-gramatická kategória slovesného vidu, nedokonavé sloveso, dokonavé sloveso, gramatická kategória času, lexikálno-sémantická kategória spôsobu slovesného deja, vidová opozícia, vidová dvojica, vidová korelácia

Abstract: In the presented study, we focus on an analysis of the understanding of the lexical-grammatical category of verbal aspect in contemporary Slovak linguistics, we define the lexical-grammatical category of verbal aspect, divide Slovak verbs into imperfective and perfective, and characterize them in detail, drawing attention to the relation between the lexical-grammatical category of verbal aspect and other verbal categories, present the grammatical criteria for distinguishing perfective and imperfective verbs and analyze the terms aspectual opposition, aspectual pair, aspectual correlation.

Key words: lexical-grammatical category of verbal aspect, imperfective verb, perfective verb, grammatical category of tense, lexical-semantic category of mood of verbal action, aspectual opposition, aspectual pair, aspectual correlation

 

VIDOVO KORELOVANÉ, JEDNOVIDOVÉ A OBOJVIDOVÉ SLOVESÁ V SÚČASNEJ SPISOVNEJ SLOVENČINE

Mária Dziviaková 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta,Univerzita Komenskéhov Bratislave

Abstrakt: Predložená štúdia sa zaoberá spôsobmi zmeny alebo modifikácie slovesného vidu pri aspektovo korelovaných slovesách v súčasnej spisovnej slovenčine. Zameriavame sa na tvorbu vidových náprotivkov pri vidovo korelovaných slovesách, ktoré vznikajú prostredníctvom perfektivizácie a imperfektivizácie, a analyzujeme aj tvorbu asymetrických alebo supletívnych vidových dvojíc. Sústreďujeme sa aj na problematiku jednovidových (monoaspektových) a obojvidových (biaspektuálnych) slovies v spisovnej slovenčine.

Kľúčové slová: aspektovo korelované sloveso, vidová korelácia, vidová dvojica, perfektivizácia, imperfektivizácia, asymetrická vidová dvojica, monoaspektové sloveso, biaspektuálne sloveso

Abstract: The present study deals with the change or modification of verbal aspect by aspectual correlates in contemporary standard Slovak. We focus on the formation of aspectual pairs by means of perfectivization and imperfectivization, and we also analyze the formation of asymmetric or suppletive aspectual pairs. We also pay attention to monoaspectual and biaspectual verbs in standard Slovak.

Key words: aspectual correlates, aspectual correlation, aspectual pair, perfectivization, imperfectivization, asymmetric aspectual pair, monoaspectual verb, biaspectual verb

 

EL ASPECTO LÉXICO EN ESPAÑOL EN CONTRASTE CON EL ESLOVACO

Radana Štrbáková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Článok analyzuje pojmy vid a spôsob slovesného deja v španielčine a slovenčine, so zameraním na vzťah medzi trvaním, ohraničením a dynamikou slovesného deja v minulom čase a (ne)dokonavosťou v oboch jazykoch, s cieľom identifikovať potenciálne problematické použitia s prihliadnutím na asymetrie medzi španielskym a slovenským slovesným systémom.

Kľúčové slová: čas, vid, spôsob slovesného deja, telicita, španielčina, slovenčina

Abstract: In the present study, the concepts of verbal aspect and lexical aspect and their functioning in Spanish and Slovak are analyzed, focusing on the relationship between the duration, the delimitation and the dynamism of the events expressed by verbs in the past tense with the (im)perfectivity in both languages to identify potentially problematic uses, taking into account the asymmetries of the Spanish and Slovak verbal system.

Key words: tense, verbal aspect, lexical aspect, telicity, Spanish, Slovak

 

VIACJAZYČNÝ SEMINÁR A JAZYKOVÁ ANGAŽOVANOSŤ ŠTUDENTOV

Zuzana Tóth – Mária Medveczká – Radana Štrbáková – Renáta Bojničanová 
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Článok sa zameriava na vplyv viacjazyčného seminára na jazykovú angažovanosť študentov románskych jazykov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom vychádza z výskumov o vplyve viacjazyčnosti a jazykovej angažovanosti na osvojovanie si tretích jazykov. Predstavujú sa v ňom výsledky obsahovej analýzy skupinovej diskusie, ktorej predmetom bolo subjektívne hodnotenie seminára študentmi.

Kľúčové slová: multilingvizmus, jazyková angažovanosť, metajazyková kompetencia, medzijazyková kompetencia, románske jazyky

Abstract: The paper focuses on the impact of a multilingual seminar on the language engagement of students of Romance languages at the Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, on the basis of research on the impact of multilingualism and language engagement on the acquisition of third languages. It presents the results of the content analysis of the group discussion, the subject of which was the subjective evaluation of the seminar by students.

Key words: multilingualism, language engagement, metalinguistic awareness, interlin-guistic competence, Romance languages

 

TEXTOS NARRATIVOS Y TIEMPOS DEL PASADO EN ELE NIVEL B1-B2

Beatriz Gómez-Pablos
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Naratívny text je žáner, ktorý sa najlepšie hodí na precvičovanie minulých časov. Na úrovni B1 – B2 španielčiny má študent celkový a úplný prehľad o španielskej gramatike, ale vykazuje nedostatky v používaní týchto slovesných časov. Tento článok analyzuje texty vytvorené študentmi na hodinách písomného prejavu a prináša niekoľko úvah a návrhov na zlepšenie výučby týchto časov na hodinách.

Kľúčové slová: minulé časy v ELE, písomný prejav, naratívny žáner, úroveň B1 – B2

Abstract: Narrative is the genre which best lends itself to the practice of past tenses. At a B1 – B2 level of Spanish, the student has a global and complete view of Spanish grammar, but shows deficiencies in the use of these verb tenses. This article analyses narrative texts produced by students in the written expression class and makes some of considerations and proposals for improving the teaching of these tenses in the classroom.

Key words: past tenses in ELE, written expression, narrative genre, level B1 – B2

 

LE MONDE DE SOPHIE EN SEPT LANGUES : ESSAI D’ANALYSE COMPARÉE DES FORMES VERBALES

Tivadar Palágyi
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr

Abstrakt: V tejto štúdii uvádzame výsledky didaktického experimentu uskutočneného so skupinou študentov románskych jazykov. Pozostáva z porovnania siedmich prekladov jednej kapitoly knihy Josteina Gaardera Sofiin Svet (vydaná v Osle v roku 1991), a to z na-sledujúcich jazykov: francúzsky, taliansky, španielsky, anglický, nemecký, grécky a ruský. Východiskovým textom bol francúzsky preklad, s ktorým boli porovnané všetky ostatné preklady. Z didaktického hľadiska nám táto analýza umožnila prehlbovanie a konsolidáciu vedomostí o slovesných časoch, s ktorými sa študenti stretávajú počas štúdia na univerzite. Okrem toho sa skúmali otázky časovej súslednosti, ako aj otázky priameho, nepriameho a voľného nepriameho štýlu. Cieľom cvičenia bolo nájsť podobnosti a rozdiely medzi románskymi jazykmi na jednej strane a germánskymi jazykmi na strane druhej, ako aj nájsť paralely s gréckym jazykom a slovanskými jazykmi.

Kľúčové slová: čas, vid, naratívne texty

Abstract: In the present study we report on a didactic experiment carried out in the classroom with a group of students of Romance languages. It consists of a comparison of seven versions of a chapter of Jostein Gaarder’s Sophie’s World (published in Oslo in 1991) of which the French, Italian, Spanish, English, German, Greek and Russian translations were used. All verbal forms were analysed starting from the French text and compared with the other six versions. From a didactic point of view, this task allowed us to review most of the verbal tenses that students encounter during their studies at university. In addition, the linguistic phenomena related to tense concordance, as well as those of direct, indirect and free indirect style were examined. The aim of the exercise was to find similarities and differences between Romance languages on the one hand and Germanic languages on the other, as well as to establish parallels with Greek and Slavic languages.

Key words: tense, aspect, narrative texts

 

TRI PARADIGMATICKÉ KONCEPCIE VÝSKUMU KORELÁCIÍ LITERATÚRY, VEDY A POZNANIA

Roman Mikuláš – Andrea Mikulášová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave a Ústav svetovej literatúry SAV – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Predkladaný príspevok ponúka rozhľad vo výskumnom komplexe korelácií medzi literatúrou a vedou, pričom sa sústreďuje na tri paradigmatické koncepcie výskumu tohto komplexu, ktoré sa etablovali v nemeckom jazykovom prostredí a ktoré sú situované v priesečníku metateórií a vedných tradícií. Ide o koncepciu poetológie poznania Josepha Vogla, koncepciu analýzy diskurzov motivovanú sociológiou poznania Reinera Kellera a napokon teóriu interdiskurzivity Jürgena Linka.

Kľúčové slová: analýza diskurzov, sociológia poznania, teória interdiskurzivity, Joseph Vogl, Reiner Keller, Jürgen Link

Abstract: The paper offers an insight into the research complex of correlations between literature and science, focusing on three paradigmatic approaches to the research of this complex that have established themselves in the German speaking countries and that are situated at the intersection of metatheories and scientific traditions. These are Joseph Vogel’s conception of the poetics of knowledge, sociology of knowledge approach of discourse analysis as elaborated by Reiner Keller, and finally Jürgen Link’s theory of interdiscursivity.

Key words: discourse analysis, sociology of knowledge, theory of interdiscursivity, poetics of knowledge, Joseph Vogl, Reiner Keller, Jürgen Link

 

OD VÁŠNE K CITU VO FRANCÚZSKOM ROMÁNE 18. STOROČIA: CHARLES DUCLOS A JEHO SPOVEDE GRÓFA DE *** (1741)

Andrea Tureková
Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Vo francúzskom románe 18. storočia dochádza k radikálnej zmene chápania vášní, prioritne lásky ako hlavnej témy románového príbehu. Oproti klasicistickej koncepcii vášeň už nie je chápaná negatívne, na druhej strane sa však objavuje u libertínskych autorov skepticizmus voči možnosti nájsť úprimnú lásku uprostred povrchnosti ľúbostných vzťahov panujúcej v mondénnej spoločnosti. Charles Duclos vo svojom románe Spovede grófa de *** ponúka istú odpoveď na túto dilemu libertínskeho románu: posun od vášne k citu.

Kľúčové slová: francúzsky román 18. storočia, libertínsky román, rehabilitácia vášní vo francúzskom románe, Duclos a Crébillon

Abstract: In the French novel of the 18th century, there is a radical change in the understanding of the passions, especially love as the main theme of the novel’s narrative. Compared to the classical conception, passion is no longer understood negatively; on the other hand, however, there is a scepticism among libertine authors about the possibility of finding sincere love amidst the superficiality of love relationships prevailing in the high society. Charles Duclos, in his novel Les Confessions du comte de ***, offers a certain answer to this dilemma of the libertine novel: the shift from passion to emotion.

Key words: French novel of the 18th century, libertin novel, rehabilitation of passions in the French novel, Duclos and Crébillon

 

 

TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL DOSTOJEVSKÉHO POVIEDKY SEN SMIEŠNEHO ČLOVEKA

Kvetoslava Kotrbová – Attila Sturcz – Zlatica Solárová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye, Budaörs – Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rozborom konkrétneho diela F. M. Dostojevského ako celku a v ňom použitých umeleckých jazykových prostriedkov (metafory, hyperboly, symboly) z pohľadu terapeutického potenciálu v kontexte liečebnej pedagogiky. Popisuje fázy terapeutického procesu, ktoré sú v diele implicitne obsiahnuté; imagináciu, ktorá je súčasťou terapeutickej zmeny, keď klient má predpoklad terapeutickej zmeny rýchlejšieho prechodu od sebaľútosti k vízii a riešeniu problému. Povznášajúce zážitky sprostredkované umením sa dotýkajú intelektu, kognície, srdca a duše človeka, môžu vytvoriť platformu pre láskyplné terapeutické zmeny v „sóme a psyché“ a tým pozitívne transformovať celkové prežívanie. Súčasťou príspevku je zdieľanie transpersonálnej skúsenosti z hereckého spracovania diela, doplnené výkladom a odporúčaniami na postupné sebaspoznávanie, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre úspešné vedenie liečebnopedagogických intervencií. Je to problematika, s ktorou by mali byť hlbšie oboznámení študenti liečebnej pedagogiky.

Kľúčové slová: F. M. Dostojevskij, jazykové umelecké prostriedky, terapeutický proces, liečebná pedagogika

Abstract: The paper deals with analyzing the specific piece of Dostoyevsky as a whole and the artistic language devices (metaphors, hyperboles, symbols) used in it from the point of view of therapeutic potential in the context of therapeutic pedagogy. It describes the phases of therapeutic process that are implicitly contained in the work; imagination which is part of a therapeutic change of a faster transition from self-pity to a vision anda solution of the problem. Uplifting experiences mediated by art are touching to the intellect, cognition, heart and soul of a person, they can create a platform for loving therapeutic changes in “soma and psyche” and thus positively transform the overall experience. The part of the article is sharing the transpersonal experience from the actor´s processing of the masterpiece which is accompanied by an explanation and recommendations for gradual self-knowledge which is a necessary prerequisite for the successful arrangement of a therapeutic-pedagogical interventions. It is an issue about which students of therapeutic pedagogy should have deeper knowledge.

Key words: F. M. Dostojevskij, lingustic artistic tools, therapeutic process, therapeutic pedagogy

 

ANIMALES EN CONTEXTO: LA ESCENA CIRCENSE, LA ESCENA TEATRAL (LA PRESENTACIÓN DE LOS ANIMALES DE ACUERDO CON SU ACTIVIDAD EN UN MUNDO DESCONOCIDO PARA ELLOS)

Carlos Dimeo – Eva Reichwalderová
Universidad Matej Bel de Banská Bystrica – Universidad Matej Bel de Banská Bystrica 

Abstrakt: Článok sa venuje téme zvierat na divadelnej scéne a zvierat v cirkusovej aréne, ktoré označujeme ako „scénické/javiskové zvieratá“. Zobrazenie zvierat a ich rôznych výrazových stvárnení v divadle a v iných scénických formách usúvzťažňujeme s reláciou „človek – zviera“ v bežnom živote. Pri štúdiu „zooscenifikácie“ je preto potrebné najskôr preskúmať problémy, ktoré sa týkajú spoločnosti a ktoré sú s predmetným vzťahom prepojené, pričom záväzná je relačná kategória tiel, ktoré sa líšia svojím fenotypovým charakterom. My „ľudia“ sme v určitých aspektoch zvieratá, takže keď sa zvieratá predstavia na javisku, rozdiely, ktoré vznikajú medzi týmito dvoma druhmi, sa vyrovnávajú. Daný proces stavia do konfliktu tému života, rozumu, ľudskosti a divadelnosti. Vychádzame z teórií J. Derridu prezentovaných v knihe The Animal That Therefore I Am a G. Agambena z knihy The open, the man and animal, ktoré skúmajú postavenie zvierat na scéne a približujú rôznorodý spôsob divadelného stvárnenia v závislosti od „ľudského“ prostredia. Zvieratá na scéne sú v istom zmysle spúšťačom sociálnej interakcie v jej najrozličnejších podobách. V príspevku sledujeme koncepcie týchto autorov a porovnávame ich prostredníctvom rôznych dramaturgických stvárnení.

Kľúčové slová: ľudské zvieratá, neľudské zvieratá, divadlo, scéna, modely reprezentácie

Abstract: The following paper studies the representation of animals on the theatrical stage and in the circus ring, which the authors refer to as “stage animals”. The “question” of animals, and their various expressive modes in the theater and in other stage forms, takes us from the stage to the relationship we have with animals in everyday life. In order to study “zooscenification”, we must reflect upon problems concerning society and those that are linked to the “human-animal”, a binding category of bodies that are distanced from the phenotypical. We “humans”, in certain respects, are animals. When animals appear on stage, the differences between the two species are flattened, sustained by an equalization that puts in conflict the notions of life, reason, humanity, and theatricality. In this sense, relying on the theories of J. Derrida in his book The Animal That Therefore I Am and G. Agamben’s The Open: Man and Animal, the authors address the animal question and how the theater “shapes” a diversity of representations by attaching them to the environments that “humanity” lives in. Animals on stage are, in a certain way, a trigger of the social, as well as of its diverse representations. The paper follows the concepts of these authors and compares them through various dramaturgical renditions.

Key words: human animals, non-human animals, theater, scene, models of representation

 

RECENZIA

 

VADEMECUM VÝSKUMU VYUČOVANIA A UČENIA SA ŠPANIELČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA

Mária Medveczká
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Philologia 2022/1

PHILOLOGIA XXXII / 1 

 

K JUBILEU VÝZNAMNEJ SLOVENSKEJ GERMANISTKY

 

Začiatkom tohto roka oslávila významné životné jubileum pani prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a súčasná riaditeľka Ústavu filologických štúdií. Jej životná cesta je sprevádzaná mnohými aktivitami, úspechmi a predovšetkým tvorivými myšlienkami, konštruktívnymi rozhodnutiami a schopnosťou viesť tímy. Naša jubilantka študovala nemecký jazyk a literatúru v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj systematický a stály záujem o germanistiku a predovšetkým lingvistické disciplíny prejavila aj absolvovaním študijného pobytu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1976 pracovala osem rokov ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu v Šali. Počas svojho pôsobenia na gymnáziu si rozšírila svoju kvalifikáciu rigoróznou skúškou. Túžba po ďalšom vzdelávaní a odbornom raste spolu s ambíciou odovzdávať nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti budúcim učiteľom nemeckého jazyka ju nasmerovali na cestu vysokoškolského pedagóga. Mária Vajičková stála spolu so svojimi kolegami pri znovuobnovení prípravy učiteľov cudzích jazykov na pedagogickej fakulte v akad. roku 1990/91, keď bolo po takmer dvadsiatich rokov obnovené učiteľské dvojodborové štúdium nemeckého, anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka. Bolo to obdobie hľadania vhodných koncepcií a modelov výučby. Na tejto ceste bola podnetnou spolupráca so zahraničnými univerzitami, ktorú iniciovala práve pani prof. Vajičková. V rámci projektu TEMPUS na spoločných stretnutiach, sympóziách a konferenciách bola predmetom diskusií aj transformácia a kreovanie inovovaných študijných plánov. Spolupráca s Humboldtovou univerzitou pokračovala aj v nasledujúcich rokoch. Pod názvom Einblicke in die Deutschlehrer-Ausbildung bol vydaný spoločný zborník vedeckých prác zameraný na parciálne otázky vzdelávania učiteľov. V oblasti pedagogických aktivít treba uviesť, že pani prof. Vajičková je stálou pracovníčkou Katedry nemeckého jazyka, kde zastávala viaceré funkcie (2008 – 2013 vedúca katedry, 2015 – 2018 zastupujúca vedúcej katedry). Jej prínosom je aj pôsobenie vo funkcii prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na Pedagogickej fakulte UK v rokoch 2003 – 2008. V rámci novej organizačnej štruktúry vznikli v roku 2011 ústavy a lingvistické katedry boli logicky zaradené do Ústavu filologických štúdií. Riaditeľkou ústavu sa na základe svojich publikačných, pedagogických a organizačných aktivít na katedre a fakulte stala práve jubilantka (v tejto funkcii bola v rokoch 2011 až 2013 zastúpená prof. Kačalom). V rokoch 2009 – 2011 pôsobila na Univerzite v Kolíne ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte slavistiky. V roku 2018 bola Mária Vajičková zvolená do Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK. Z bohatej organizačnej činnosti jubilantky na tomto mieste spomenieme medzinárodnú konferenciu, ktorú organizovala Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) a Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK pod názvom Schulreform im Fremdsprachenunterricht in der Slowakei, „Deutsch lernen – Deutsch studieren – Deutsch lehren“ v roku 2008 v Bratislave. Mária Vajičková ako prezidentka konferencie prispela významne k organizácii a priebehu tejto dôležitej platformy pre učiteľov nemeckého jazyka všetkých typov škôl a germanistov Slovenska a ďalších krajín. Okrem tvorivej vedeckej práce a manažérskej činnosti treba vysoko oceniť jej iniciatívu pri založení pravidelných doktorandských konferencií na pôde Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Konajú sa od roku 2015 s cieľom vytvoriť fórum pre doktorandov na prezentáciu čiastkových výsledkov ich práce. Počas intenzívnej práce v tematicky zameraných sekciách nejde len o vzájomné zdieľanie a nadviazanie kontaktov, doktorandi majú možnosť dostať usmernenie od odborníkov z danej oblasti, cenné rady a podnety pre ďalšie nasmerovanie svojej dizertačnej práce. Konferencia predstavuje súčasne fórum na nadviazanie kontaktov pre perspektívnu spoluprácu. Z významných podujatí spojených s aktivitami Márie Vajičkovej spomenieme ešte odborné medzinárodné Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik, ktoré sa konalo v roku 2015 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave za účasti zahraničných odborníkov v tejto oblasti. Mária Vajičková prispela významnou mierou k rozvoju magisterského a bakalárskeho študijného programu (odboru) učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry (jednopredmetového a kombinačného štúdia), ako aj k rozvoju doktorandských študijných programov jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika a didaktika cudzích jazykov a literatúr. Jubilantka má veľkú zásluhu aj na akreditovaní doktorandského študijného programu didaktika cudzích jazykov a literatúr v roku 2012, v ktorom je hlavnou garantkou. Podieľala sa a podieľa sa aj naďalej na jeho realizácii organizačnou činnosťou a vedením lingvisticky orientovaných prednášok a seminárov.
O erudícii a odborných vedomostiach jubilantky svedčí aj fakt, že okrem vedecko-pedagogických a manažérskych aktivít na domovskej fakulte je posudzovateľkou dizertačných prác na slovenských a zahraničných univerzitách, oponentkou habilitačných prác, členkou habilitačných a inauguračných konaní. Absolvovala prednáškové pobyty na univerzitách v zahraničí. Za svoju prácu získala na Pedagogickej fakulte a Univerzite Komenského mnohé medaily a ocenenia. Z povahových vlastností jubilantky na tomto mieste spomenieme ľudskosť, ochotu a schopnosť zúročiť osobné a pracovné kontakty zo študijných pobytov a lektorátov v zahraničí v prospech rozvoja fakulty, ústavu a katedry. Jubileum pani profesorky Márie Vajičkovej je pre nás, jej kolegov, spolupracovníkov z Ústavu filologických štúdií a bývalých doktorandov príležitosťou venovať jej ako významnej germanistke predložené číslo časopisu Philologia.

Peter Gergel, Ivica Kolečáni Lenčová

Dovoľte nám, vážená pani profesorka, poďakovať za Vaše doterajšie úsilie, činorodú prácu a Váš prínos v oblasti vedy a vzdelávania učiteľov na Slovensku. Zaradili ste sa medzi významné osobnosti germanistiky na Slovensku s výrazným medzinárodným presahom. K blahoželaniu sa pripájajú v mene členov svojich katedier vedúci katedier Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK.

 

 

VÝSKUM LEXIKÁLNEJ ROVINY NEMECKÉHO JAZYKA V KONTEXTE VEDECKO-VÝSKUMNEJ A PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI JUBILANTKY

Peter Gergel
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Predmetom príspevku je charakteristika výskumnej oblasti Márie Vajičkovej, dlhoročnej pracovníčky Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty z viacerých aspektov. Príspevok sa zameriava na jej vedeckú kariéru a zameranie jej vedeckých prác, charakteristiku jej pedagogického pôsobenia a opis špecifík jej publikačnej činnosti. Spoločným menovateľom uvedených aktivít je do značnej miery lexikálna rovina nemeckého jazyka.

Kľúčové slová: lexikológia, štylistika, frazeológia, textová lingvistika, kolokácie.

Abstract: The subject of the paper is the characteristics of the research area of Mária Vajičková, a long-term employee of the Department of German Language and Literature of the Faculty of Education from several aspects. The paper focuses on her scientific career and the scope of her scientific works, the characteristics of her pedagogical work and a description of the specifics of her publishing activities. The common denominator of these activities is to a large extent the lexical level of the German language.

Key words: lexicology, stylistics, phraseology, textual linguistics, collocations.

 

ÄQUIVALENZ DER DEUTSCHEN ÄQUIVALENZLOSEN KONSTRUKTION PRÄP + SUB + SEIN IM SLOWAKISCHENAM BEISPIEL VON BEDEUTUNG SEIN

Peter Ďurčo – Anita Braxatorisová
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na kontrastívny výskum ustálených predložkových konštrukcií v nemčine von + Subst(Abstr) + sein, ktoré v slovenčine nemajú priame paralely. Pri prekladaní preto stojíme pred otázkou ich kontextuálneho ukotvenia, distribúcie adekvátnych funkčných ekvivalentov, ako aj reverzibility pri uplatnení potenciálnych ekvivalentov pri spätnom preklade do nemčiny. Cieľom štúdie je pomocou korpusovej analýzy zistiť, aké ekvivalentné konštrukcie sa v daných prípadoch používajú v prekladoch a následne na základe analýzy a interpretácie empirických údajov odhaliť postupy v prekladových preferenciách

Kľúčové slová: predložkové slovné spojenie, prekladová ekvivalencia, korpusová lingvistika, odborný jazyk

Abstract: The study focuses on contrastive research on fixed prepositional structures in German von + Subst(Abstr) + sein, which have no direct parallels in Slovak. In the translation process, therefore, we are faced with questions of their contextual anchoring, the distribution of adequate functional equivalents, as well as reversibility in the search for the initial German construction. The aim of the study is to find out by means of corpus analysis what equivalent constructions are used in the given cases in the translation of texts and subsequently to reveal patterns in translation preferences on the bases of analysis and interpretation of empirical data.

Key words: prepositional phrases, translation equivalence, corpus linguistics, professional language

 

VPLYV PANDÉMIE NA JAZYK A SLOVNÉ SPOJENIA ÚRADNÝCH TEXTOV

Alena Ďuricová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Abstrakt: Obdobie pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 a covidu-19, ktoré nás sprevádza od roku 2020, sa odrazilo samozrejme aj v jazyku. Bolo nevyhnutné pomenúvať novú realitu vo všetkých sférach života. Jazyk pružne reagoval a rozšíril slovnú zásobu o nové termíny, slová, slovné spojenia. Slovné spojenia, ktoré sa v kontexte pandémie a protipandemických opatrení dostali do aktívnej slovnej zásoby a úradnej komunikácie, sú v centre záujmu predloženého príspevku. V príspevku sa venujeme vybraným termínom a slovným spojeniam, ktoré priniesla pandémia do slovenského jazyka a sledujeme ich v úradných a právnych textoch z vybraných aspektov, ako aj v porovnaní s nemeckým jazykom.

Kľúčové slová: pandémia, koronavírus, covid, termíny, slovné spojenia, úradné texty

Abstract: The pandemic of the new coronavirus SARS-CoV-2 and COVID-19, which has been part of our lives since 2020, has had a significant impact on language as well. It was necessary to name a new reality in all spheres of life. The language reacted flexibly and expanded its vocabulary with new terms, words and phrases. Submitted paper focuses on words and phrases that have recently penetrated into active vocabulary and official communication in the context of pandemics and anti-pandemic measures. In the paper, we deal with selected pandemic related terms in the Slovak language and we analyze their occurrence in official and legal texts from various aspects. Furthermore, we compare them with their equivalents in the German language.

Key words: pandemic, coronavirus, COVID, terms, phrases, official texts

 

PREKLAD KOLOKÁCIÍ Z OBLASTI TRESTNÉHO PRÁVA V KONTEXTE KORPUSOVEJ LINGVISTIKY

Zuzana Gašová
Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je poukázať na možnosti, ktoré ponúka korpusová analýza pri skúmaní inojazyčných ekvivalentov pre kolokácie, ktoré sa viažu na vybranú odbornú oblasť (trestného práva). Naplnenie takéhoto cieľa implikuje prepojenie viacerých vedných oblastí (resp. príslušných termínov) a ozrejmenie ich vzájomných vzťahov. V úvodných kapitolách bude preto pozornosť najskôr venovaná krátkemu teoretickému exkurzu, a po ňom bude nasledovať ťažisková časť článku, predstavenie problematiky prostredníctvom analýzy konkrétneho vybraného príkladu – trestnoprávneho pojmu trest odňatia slobody.

Kľúčové slová: kolokácie, korpusová analýza preklad, odborný jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk

Abstract: The aim of this article is to use a concrete example to show the possibilities offered by corpus analysis in the study of equivalents for collocations from a selected subject area (criminal law). Achieving this goal implies connecting several scientific fields (or given terms) and explaining their mutual relationships. In the introductory chapters attention will first be paid to a short theoretical excursion, followed by the main part of the article, the presentation of the issue by means of the analysis of a selected example – the criminal law concept of imprisonment.

Key words: Collocations, Corpus Analysis, Translation, Language for Specific Purposes, German, Slovak

 

ROZVÍJANIE KOLOKAČNEJ KOMPETENCIE V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ DIŠTANČNOU FORMOU

Zuzana Marková – Simona Tomášková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Predmetom predkladaného príspevku je rozvíjanie kolokačnej kompetencie v cudzojazyčnej edukácii. Na príklade dištančného kurzu, ktorého sa zúčastnili študenti stredných škôl z celého Slovenska, predstavujeme prácu s kolokáciami s využitím personalizovaného učenia a digitálnych slovníkov. Analýza použitých kolokácií ukazuje, že skúmaná vzorka študentov preferuje známu lexiku či voľné slovné spojenia a väčšina chýb súvisí s nedostatočnou znalosťou kompatibility slov či interferenciou. Napriek tomu konštatujeme, že predstavené úlohy u študentov podporili rozvíjanie reflexívnej kolokačnej kompetencie a viedli k lepšiemu uvedomeniu si spájateľnosti slov. Absentujúce postupy pre sekundárne vzdelávanie nás viedli k navrhnutiu trojfázového modelu rozvíjania kolokačnej kompetencie s cieľom podporiť uvedomelé učenie sa ustálených slovných spojení a ich následnú aplikáciu.

Kľúčové slová: kolokácie, kolokačná kompetencia, dištančné vzdelávanie, personalizované vyučovanie, sekundárne vzdelávanie

Abstract: The subject of the present paper is the development of collocational competence in foreign language education. On the example of an online course attended by secondary school students from all over Slovakia, we illustrate ways of working with collocations using personalized learning and online dictionaries. The analysis of collocation usage shows a preference for familiar lexis or free phrases in the studied sample of students. In addition, most of the errors are related to the lack of knowledge of word compatibility or to interference. Nevertheless, we conclude that the presented tasks promoted the development of students’ reflexive collocational competence and led to an improved awareness of word compatibility. The absence of such procedures in secondary education has prompted us to propose a three-phase model for developing collocational competence with the aim to promote conscious learning of fixed expressions as well as their subsequent usage.

Key words: collocations, collocational competence, online learning, personalized learning, secondary education

 

KOMUNIKÁCIA V KONTEXTE TEÓRIE AUTOPOIETICKÝCH SYSTÉMOV

Roman Mikuláš – Andrea Mikulášová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Ústav svetovej literatúry SAV – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Niklas Luhmann rozpracoval vo svojej teórii autopoietických systémov celý rad podstatných konceptov na pozorovanie a opis dynamickej komplexnosti sociálneho života. Vysokú komplexnosť konkrétneho systému však nestotožňuje s jeho prípadnou lepšou schopnosťou úspešne konať v istom prostredí. Komplexnosť preňho znamená skôr vedľajší efekt autopoiézy. Na príklade komunikácie sa dá ukázať možnosť uvažovať o komplexnosti autopoietických systémov vo všeobecnosti. Odráža sa to veľmi intenzívne v jeho teórii komunikácie, na ktorej sa dá exemplifikovať „univerzálnosť“ jeho teórie. Komunikácia je v kontexte teórie autopoietických systémov chápaná ako koordinácia správania. O komunikáciu ide teda vždy, keď dochádza ku koorientácii, avšak toto je možné iba v prípade tzv. štruktúrneho prepojenia. Štruktúrne prepojenie, ako aj ďalšie koncepty a teorémy súvisiace s Luhmannovou teóriou autopoietických systémov a od nej sa odvíjajúcej teórie komunikácie usúvzťažňujeme v predkladanej štúdii a reflektujeme ich v kontexte súvisiacich a konkurenčných teórií a konceptov.

Kľúčové slová: Niklas Luhmann, autopoiéza, komunikácia, komplexnosť, štruktúrne prepojenie

Abstract: In his theory of autopoietic systems, Niklas Luhmann elaborated a number of essential concepts for observing and describing the dynamic complexity of social life. However, he does not equate the high complexity of a particular system with its eventual better ability to act successfully in a certain environment. Rather, for him, complexity is a side effect of autopoiesis. The example of communication can be used to show the possibility of considering the complexity of autopoietic systems as such. This is reflected very strongly in his theory of communication, on which the “universality” of his theory can be exemplified. In the context of autopoietic systems theory, communication is understood as the coordination of behavior. Thus, communication is involved whenever there is coordination, but this is only possible in the case of so-called structural coupling (strukturelle Kopplung). We correlate structural coupling as well as other concepts and theorems related to Luhmann’s autopoietic systems theory and the derived theory of communication in the present study and reflect on them in the context of related and competing theories and concepts.

Key words: Niklas Luhmann, autopoiesis, communication, complexity, structural coupling

 

BRATISLAVA V BÁSNICKOM STVÁRNENÍ JÁNA PONIČANA

Jaroslav Šrank
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Básne Jána Poničana obsahujú mnohé reprezentácie moderného mesta a zvlášť Bratislavy. Z tohto hľadiska má osobité postavenie jeho zbierka Mesto (1947). Zahŕňa básne najmä z prelomu 30. a 40. rokov. Štúdia stručne opisuje túto zbierku a analyticko-interpretačne skúma jednu vybranú báseň z knihy, ťažiskový text Pieseň o meste. Báseň sa dá chápať ako individualizovaný príbeh generačne a skupinovo motivovanej skúsenosti s medzivojnovou slovakizáciou Bratislavy s predpokladom jej proletarizácie. V popredí analýzy sú motívy mesta ako ženy s variantmi pobehlica, rodička, panna a zobrazenie subjektu v premenlivých rolách tuláka, dobyvateľa, spasiteľa. Príležitostný charakter básne, ktorá je svojím vznikom zviazaná s Viedenskou arbitrážou z novembra 1938, báseň začleňuje k varovným alegóriám. Oneskorené publikovanie umožňuje čítať text už aj z povojnovej perspektívy. Tieto interpretačné možnosti sú naznačené v závere state.

Kľúčové slová: Ján Poničan, básnická zbierka Mesto (1947), básnická reprezentácia mesta, Bratislava

Abstract: Ján Poničan’s poems contain many representations of the modern city and Bratislava in particular. His collection The City (1947) includes poems mainly from the turn of the 1930s and 1940s. This study briefly describes this collection and examines one selected poem, the focal text Song of the City. The poem can be understood as an individualized narrative of a generational and group-motivated experience of the interwar Slovakization of Bratislava, with the assumption of its proletarianization. At the forefront of the analysis are the motifs of the city as a woman (the harlot, the parent, the virgin) and the depiction of the subject (the vagabond, the conqueror, the saviour). The occasional nature of the poem, which is tied to the Vienna Arbitration of November 1938, incorporates the text with cautionary allegory. The belated publication makes it possible to read the text already from a post-war perspective. These interpretative possibilities are hinted at in the conclusion of the study.

Key words: Ján Poničan, poetry collection Mesto (1947), poetic representation of the city, Bratislava

 

EN TORNO A LAS PRIMERAS DOCUMENTACIONES DE LOS PRÉSTAMOS LIBRESCOS

Coman Lupu
Universidad de Bucarest y Universidad Comenius de Bratislava, Facultad de Pedagogía

Abstrakt: V tejto štúdii uvádzame nové doklady o najstaršom výskyte niektorých knižne prevzatých lexikálnych výpožičiek , ktoré sa do španielčiny dostali zo stredovekej latinčiny. Našli sme ich v textoch, ktoré sme skúmali s iným cieľom, ale etymologická analýza lexiky nás upozornila na chronológiu ich prenikania do španielskej slovnej zásoby. Dejiny obohacovania lexiky úzko súvisia s dejinami kultúry. Podľa názoru I.-A. Candreu, každá vrstva nových slov zodpovedá vrstve kultúry a civilizácie. Na to, aby sme ich mohli dať do súvisu, je vždy potrebné doložiť ich prvý výskyt.

Kľúčové slová: prvý doklad, španielčina, stredoveká latinčina, výpožičky, slovná zásoba

Abstract: In this study we propose new attestations for some scholarly loanwords entered in Spanish from medieval Latin. We found them in texts we researched with a different purpose, but the etymological analysis of the lexicon drew our attention to the chronology of their penetration into the Spanish vocabulary. The history of lexicon enrichment is closely related to the history of culture. In the opinion of I.-A. Candrea, each stratum of new words corresponds to a stratum of culture and civilization. In order to relate them, their first attestation is always needed.

Key words: first documentation, Spanish, medieval Latin, loanwords, vocabulary

 

EL TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN LOS MANUALES RUMANOS DE LENGUA ESPAÑOLA

Oana-Adriana Duță
Facultad de Letras, Universidad de Craiova, Rumanía

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá frazeologickými jednotkami a ich spracovaním v ru-munských príručkách španielskeho jazyka. Hypotézou výskumu je, že tieto jednotky sú vo výučbe španielčiny veľmi často odsúvané do úzadia, najmä na počiatočných úrovniach, a že v didaktickom procese sa nevyužívajú početné prípady izomorfizmu medzi španielčinou a rumunčinou. Analýza štyroch rumunských učebníc španielskeho jazyka, ktoré sú určené pre stredoškolákov, ukazuje, že sa v nich vyskytuje skutočne málo frazeologických jednotiek a že sa vyučujú len ako lexikálny prvok bez toho, aby sa vysvetľovali ich charakteristiky.

Kľúčové slová: španielsky jazyk, frazeologické jednotky, rumunský jazyk, analýza učebníc, výučba jazyka

Abstract: This article deals with idioms and their treatment in Romanian handbooks of Spanish language. the hypothesis of our investigation is that such units frequently occupy a low-key position in Spanish teaching, especially in the basic levels, and that the many cases of isomorphism between Spanish and Romanian are not capitalized in the teaching process. An analysis of four Romanian handbooks of Spanish language, designed for high school students, proves that there are few idioms therein and that they are taught as just another lexical item, with no focus on their characteristics.

Key words: Spanish language, phraseological units, Romanian language, textbook analysis, teaching process

 

CONSIDERATIONS ON THE SYNTAX OF THE SLOVAK PROVERBS

Marilena Felicia Luță (Țiprigan)
Fakulta cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti

Abstrakt: Príslovia ako konvenčné, často metaforické „gnómické“ výpovede majú binárnu štruktúru pozostávajúcu z dvoch sémanticky podmienených prvkov, ktoré sú na syntaktickej úrovni vzájomne prepojené parataxou alebo hypotaxou. V našom článku analyzujeme hlavné typy syntaktických vzťahov, t. j. parataktické (syndetickú koordináciu a asyndetickú koordináciu) a hypotaktické. Vybraným prísloviam sa systematicky priraďujú rumunské ekvivalenty, pričom niektoré z nich zdieľajú iba sémantické jadro a syntaktický paralelizmus.

Kľúčové slová: príslovia, parataxa, juxtapozícia, hypotaxa, konjunkcie

Abstract: Proverbs as conventional, often metaphorical “gnomic” statements have a binary structure consisting of two semantically conditioned elements that are interconnected at the syntactic level by parataxis or hypotaxis. In this article I analyze the main types of syntactic relations, i.e. paratactic (syndetic coordination and asyndetic coordination) and hypotactic. The selected proverbs are systematically given the Romanian equivalents, some of them sharing only the semantic core and the syntactic parallelism.

Key words: proverbs, parataxis, juxtaposition, hypotaxis, conjonctions

 

THE CATEGORY OF VOICE IN ENGLISH AND SLOVAK

Richard Repka – Peter Bojo
Faculty of Education, Comenius University – Faculty of Education, Comenius University

Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá komparatívnou analýzou trpného rodu a procesu pasivizácie v anglickom a v slovenskom jazyku. Cieľom článku je prostredníctvom medzijazykovej analýzy načrtnúť podobnosti a rozdiely používania trpného rodu s dôrazom na štruktúru a sémantiku pasíva. V článku rozlišujeme tradičnú pedagogickú interpretáciu a sémanticky motivovaný prístup k tomuto gramatickému javu.

Kľúčové slová: trpný rod, pasivizácia, štruktúra, sémantický prístup, komparatívna analýza

Abstract: This article presents a comparative analysis of the passive voice and passivisation process in English and Slovak. It is aimed at outlining similarities and differences in passive treatment between the two languages, with a major focus on the structure and semantics of the passive voice. The article distinguishes between the traditional pedagogical interpretation and the semantics-based approach to this widely discussed area of grammar.

Key words: passive voice, passivisation, structure, semantics-based approach, comparative analysis

 

LE NOTIZIE DELLA PRESA DI FIĽAKOVO NEL 1593 IN UN MANOSCRITTO DELL’AMBROSIANA

György Domokos
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je ukázať, ako sa správy zo stredoeurópskeho bojiska dostali do humanistického okruhu Giana Vincenza Pinelliho v Padove na konci 16. storočia. Rukopis analyzovaný v tejto štúdii obsahuje vojnové letáky vytlačené v Prahe v nemčine, preklad jedného z nich do latinčiny a vysvetľujúci list v taliančine, okrem dvoch veľmi zvláštnych rytín zobrazujúcich obliehanie Fiľakova v novembri 1593.

Kľúčové slová: humanizmus, turecké vojny, Fiľakovský hrad

Abstract: The present study’s goal is to show how the news on the Central European battlefield arrived to the humanistic circle of Gian Vincenzo Pinelli in Padua at the end of the 16th century. The manuscript analyzed in this study holds war leaflets printed in Prague in German, the traslation of one of them to Latin and an explanatory letter in Italian, besides two very special engravings showing the siege of Fiľakovo in November 1593.

Key words: humanism, Turkish wars, Fiľakovo castle

 

ELEMENTOS LÉXICOS DE ORIGEN GERMÁNICO EN ESPAÑOL Y EN ESLOVACO. GERMANISMOS COMUNES A AMBAS LENGUAS

Salustio Alvarado – Renáta Bojničanová
Universidad Complutense de Madrid – Universidad Comenius de Bratislava

Abstrakt: Prítomnosť germanizmov v španielskom jazyku a v slovenskom, ich kvantita, rôznorodosť, starobylosť a miera adaptácie sú podmienené odlišnými historickými okolnosťami vývinu týchto jazykov a aj blízkosti s germánskou kultúrnou oblasťou. V tejto štúdii ponúkame prehľad lexiky germánskeho pôvodu v španielčine a v slovenčine, vysvetľujeme etymologický pôvod týchto lexikálnych jednotiek a okolnosti ich prieniku do slovnej zásoby. Osobitnú skupinu tvoria germanizmy v marginálnych vrstvách slovnej zásoby slovenského jazyka. Napokon identifikujeme okruhy slovnej zásoby, v ktorých sa vyskytuje najväčší počet germanizmov, spoločných pre iba jazyky.

Kľúčové slová: lexikografia, etymológia, lexikálne výpožičky, germanizmy, španielsky jazyk, slovenský jazyk, gótsky jazyk

Abstract: The sharply different historical circumstances that determined the development of the Spanish and Slovak languages conditioned, in terms of both quantity and origin, the presence of Germanisms in them. Given, however, the circumstance of the specificity of part of the Germanic-derived vocabulary, a non-insignificant number of Germanisms can be found in both languages.

Key words: lexicography, etymology, lexical loanwords, Germanisms, Spanish language, Slovak language, Gothic language

 

RECENZIE

 

PETER ĎURČO, MÁRIA VAJIČKOVÁ, SIMONA TOMÁŠKOVÁ:
KOLLOKATIONEN IM SPRACHSYSTEM UND SPRACHGEBRAUCH. EIN LEHRBUCH.

Katarína Hromadová
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA POD TEORETICKÝM DROBNOHĽADOM A V PRAKTICKÝCH APLIKÁCIÁCH

Jana Javorčíková
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela

Philologia 2021/2

PHILOLOGIA XXXI / 2

 

DESAŤ ROKOV EXISTENCIE ÚSTAVU FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Rok 2011 bol míľnikom v spolupráci filologických katedier Pedagogickej fakulty UK. Učiteľské štúdium jazykov sa na Pedagogickej fakulte UK rozvíjalo už od jej založenia. Práve pred desiatimi rokmi sa vytvorila spoločná inštitucionálna platforma spolupráce – Ústav filologických štúdií, ktorá umožnila katedrám povýšiť vzájomnú, dovtedy málo koordinovanú spoluprácu na novú úroveň. Procesy sa zefektívnili, stali sa adresnejšími, odborná diskusia v rámci ústavu nadobudla nový rozmer. Jasná hierarchizácia postupov, stanovovanie reálnych a relevantných cieľov, to všetko boli a sú výsledky systematickej práce vynikajúcich odborníkov na čele ústavu. Po vzniku ústavu zohrali v nastavovaní procesov fungovania ústavu rozhodujúcu úlohu skúsenosti a rozvážny štýl riadenia jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských jazykovedcov, nositeľa vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy, bývalého absolventa našej fakulty pána prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc., ktorý v ústave aktívne vedecky pôsobí aj v súčasnosti. Nástup riaditeľky pani prof. PhDr. Márie Vajičkovej, CSc., znamenal pokračovanie v nastúpenej ceste, medzinárodné skúsenosti, širší ideový nápad a naplnenie toho, čím je ústav dnes, úspešného pracoviska, ktoré si vybudovalo meno založené na kontinuite, kvalite a stabilite. Mali sme šťastie pri výberoch riaditeľov, ktorí videli v myšlienke ústavu viac ako formalitu, rozpoznali potenciál tohto inštitútu a dokázali ho naplniť obsahom a konsenzuálnou spoluprácou.

Mnohí z nás sme poznali situáciu a úskalia spolupráce jazykových katedier pred vznikom ústavu. Práve na základe tejto životnej skúsenosti si dokážeme oveľa viac vážiť všetko to, čo sa nám spoločným úsilím podarilo vybudovať. Sme presvedčení, že je potrebné sústavne sa posúvať dopredu a na vybudovaných základoch si stanovovať nové ciele. Zmyslom inovácie je zefektívnenie práce a vytváranie priestoru pre pedagogických a vedeckých pracovníkov, aby sa mohli viac venovať pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Práve s tým máme vznik ústavu na jazykových katedrách fakulty spojený. Konštatujeme, že ústav pre nás má výrazný synergický efekt. Spolupráca nie je možná bez vzťahov. Vďaka ústavu vznikli také podoby medzikatedrovej spolupráce, ktoré by bez toho nevznikli. Ústav poskytol nový rozmer vzájomnej vedeckej diskusii, ktorá bola žriedlom nových nápadov, čo sa premietlo do výstupov. Mnohé považujeme dnes v rámci ústavu za samozrejmé, no pred jeho založením spolupráca jazykových katedier o niektorých z týchto nápadov „snívala“, ale nedokázala ich realizovať, vtedajšie vzájomné vzťahy neboli na takej úrovni, aby sme sa odvažovali odpovedať spoločnými silami na komplexnejšie výzvy. Veľa sme sa pri tom naučili a oveľa lepšie sme si navzájom dokázali porozumieť.

V rámci ústavu sme za desať rokov pripravili pre prax tisíce absolventov. Spolupracujeme štyri katedry, ktoré sa venujú šiestim jazykom, preto budeme vždy multilingválni a rôznorodí, no vždy nás budú spájať naše ťažiskové výskumné oblasti a špecifické otázky pri formovaní budúcich generácii odborníkov na učiteľstvo materinského a cudzích jazykov. V priereze je tematika projektov zameraná najmä na lingvodidaktický a literárnodidaktický výskum a všetko, čo naň nadväzuje. Dôkazom je existencia spoločného doktorandského študijného programu.

Naše granty riešime za účasti vedeckovýskumných pracovníkov ústavu a členov viacerých katedier. Takto je to v projektoch za celú dekádu. Práve kooperácia naprieč jazykmi pri riešení projektov základného alebo aplikovaného výskumu nás výrazne stmeľuje. Vďaka nej nie je debata na ústave iba akademická, ale reálne ukotvená vo vedeckovýskumnej činnosti. Vznik ústavu znamenal aj určitý predel v riešení grantov. Po roku 2011 sa postupne až doteraz v rámci pracoviska vykryštalizovali oblasti výskumného záujmu, ktoré sú ťažiskové a v ktorých ústav disponuje expertmi venujúcimi sa výskumu danej oblasti dlhodobo.

Najcennejšie je však to, že s myšlienkou existencie ústavu sa stotožnili samotní členovia katedier, pretože sme dokázali uchopiť šancu na vzájomnú spoluprácu, ktorú nám fakulta dala kreovaním ústavu.

Pre fakultu je uvedené prínosom a znamená pre ňu úsporu a taktiež väčšiu efektivitu. Práve vďaka zefektívneniu spolupráce sa podarilo vytvoriť portfólio ústavných periodických publikácií, akými sú Studies in Foreign Language Education a Filologické štúdie v edícii Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis, a postupnými premyslenými krokmi ich etablovať vo vysokej kvalite. Potvrdilo sa nám výsledkami, akým je napríklad aj zaradenie časopisu Philologia do databázy ERIH PLUS, že takáto cesta je správna a znamená neporovnateľne lepšie výsledky ako samostatné aktivity katedier.

Naša vízia existencie platformy ústavu je jasná. O naše silné stránky sa plánujeme oprieť aj v budúcnosti, pretože si uvedomujeme, že spoločné hľadanie riešení pri nových výzvach, akou je aj potreba neustálej inovácie a zdokonaľovaniavysokoškolského štúdia, je úspešnejšia vo vzájomnej spolupráci všetkých filologických katedier.

Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave želáme ďalšie úspešné roky.

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,
riaditeľka Ústavu filologických štúdií

Mgr. Eva Faithová, PhD.,
vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.,
vedúci Katedry románskych jazykov a literatúr

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.,
vedúca Katedry nemeckého jazyka a literatúry

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.,
vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry


BÁSNICKÁ A PREKLADATEĽSKÁ JAZYKOVÁ TVORIVOSŤ VILIAMA TURČÁNYHO

Ján Kačala
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Abstrakt: Témou state je analýza tvorivého vzťahu Viliama Turčányho k jazyku, tak ako sa prejavuje v jeho vlastnej básnickej tvorbe, v prekladateľskej tvorbe, v textologickom a edičnom záujme o dielo Jána Hollého, ako aj v jeho literárnovednom bádaní. Stať sa člení na štyri časti: osobnosť Viliama Turčányho, Viliam Turčány ako básnik, Viliam Turčány ako literárny vedec a prekladateľské dielo Viliama Turčányho.

Kľúčové slová: Viliam Turčány, jazyková tvorivosť; básnické, vedecké a prekladateľské dielo Viliama Turčányho; textologické záujmy o dielo Jána Hollého

Abstract: The theme of the study is the analysis of Viliam Turčány’s creative relationship to the language, as it is manifested in his own poetic work, in his translation work, in his textological and editorial interest in the work of Ján Hollý, as well as in his literary research. The article is divided into four parts: the personality of Viliam Turčány, Viliam Turčány as a poet, Viliam Turčány as a literary scientist and the translation work of Viliam Turčány.

Key words: Viliam Turčány, linguistic creativity; poetic, scientific and translation work of Viliam Turčány; textological interests in the work of Ján Hollý


NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY UČENIA SA A VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV

Gabriela Lojová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Štúdia poskytuje systematický prehľad výskumného smerovania v oblasti neuro-biologickej bázy procesov učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Na všeobecné neuro-psychologické a neurodidaktické poznatky nadväzuje detailnejší pohľad na súčasnú úroveň poznania v oblasti relevantných kognitívnych a non-kognitívnych javov podčiarkujúci ich zástoj a komplementárne pôsobenie pri efektívnom učení sa. Uvádzané poznatky aplikuje do pedagogickej praxe neurodidaktika, ktorá otvára nové perspektívy a výzvy pre skvalitňovanie výučby cudzích jazykov.

Kľúčové slová: učenie sa a vyučovanie cudzích jazykov, neurovedy, kognitívne procesy, non-kognitívne procesy, neurodidaktika

Abstract: The article provides a systematic survey of research findings in the field of the neurobiological basis of foreign language learning and teaching processes. The presentation of general neuropsychological and neurodidactic knowledge is followed by a more detailed overview of current insights into relevant cognitive and non-cognitive phenomena, with a focus on their complementary roles in effective learning. The research findings are applied to education via neurodidactics and thus provide new perspectives and challenges for enhancing the quality of foreign language teaching.

Key words: foreign language learning and teaching, neuroscience, cognitive processes, non-cognitive processes, neurodidactics

 

RODOVO INKLUZÍVNY JAZYK V NEMECKÝCH PUBLICISTICKÝCH TEXTOCH V PLURICENTRICKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH

Jana Štefaňáková
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Abstrakt: Predkladaná štúdia upriamuje pozornosť na používanie rodovo inkluzívneho jazyka v nemeckom jazykovom prostredí s akcentom na publicistickú oblasť. Cieľom štúdie je poskytnúť obraz o používaní rodovo symetrických jazykových foriem v nemeckých pu-blicistických textoch a zistiť mieru ich uplatňovania vo vybraných nemeckých, rakúskych a švajčiarskych novinách s použitím metód kvantitatívnej korpusovej analýzy v systéme Cosmas II v Nemeckom referenčnom korpuse DeReKo. Daný jav sledujeme v pluricentrickom kontexte vzhľadom na použitie nemčiny v troch nemecky hovoriacich krajinách Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a na pozadí politiky zameranej na uplatňovaniu rodovo inkluzívneho jazyka v týchto krajinách. Analýza korpusov preukázala používanie všetkých sledovaných spôsobov rodovo symetrického označovania osôb v nemeckých publicistických textoch, čo je znakom implicitnej jazykovej politiky vydavateľstiev nemeckých, rakúskych a švajčiarskych novín, v ktorej sa odrážajú aktuálne tendencie vývoja nemeckého jazyka vo vzťahu k uplatňovaniu rodovo inkluzívneho jazyka.

Kľúčové slová: rodovo inkluzívny jazyk, nemecky hovoriace krajiny, pluricentrizmus nemčiny, publicistiký jazyk

Abstract: The present study examines the use of gender-inclusive language in the German language environment with an emphasis on journalism. The aim of the study is to provide an overview of a use of gender symmetric language forms in German journalistic texts and to determine the extent of their application in selected German, Austrian and Swiss newspapers using quantitative corpus analysis methods in the Cosmas II system in the German reference corpus DeReKo. We follow this phenomenon in a pluricentric context of the use of German in the three German-speaking countries of Germany, Austria and Switzerland, and against the backdrop of policies aimed at applying gender-inclusive language in these countries. Our analysis of the corpora shows the use of all monitored methods of gender symmetric labeling in German journalistic texts, which is a sign of an implicit language policy of German, Austrian and Swiss newspaper publishers, a policy which reflects current trends in the development of German language.

Key words: gender-inclusive language, German speaking countries, pluricentrism of German, journalistic language

 

LIST V ROMÁNE. FUNKCIE LISTOVEJ KOREŠPONDENCIE NA PRÍKLADE ROMÁNU HANSA FALLADU VLK MEDZI VLKMI

Juraj Dvorský
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Abstrakt: Štúdia sa v prvej časti zameriava na teoretický výskum využitia listu v literatúre. Možno v nej vyzdvihnúť dva aspekty. Prvým je nejednoznačné používanie pojmu „list v románe“, chápaného raz ako „príloha“ alebo „vsuvka“, inokedy ako „motív“, respektíve je posudzovaný v opozícii k žánrovému označeniu „román v listoch“. Druhým aspektom je vyzdvihnutie súčasného interdisciplinárneho výskumu, ktorý skúma funkcie listu nielen v literatúre, ale aj v maliarstve alebo hudobnom divadle. Druhá časť štúdie je venovaná analýze druhov a funkcií listu v románe Hansa Falladu Vlk medzi vlkmi (Wolf unter Wölfen, 1937). Dôležitú kompozičnú úlohu v ňom zohrávajú ľúbostné listy, ktoré sa stávajú prostriedkom sexuálneho vydierania. Svojou prítomnosťou aktivizujú románové dianie a prispievajú k tragickému zavŕšeniu osudov niektorých postáv románu.

Kľúčové slová: list v románe, druhy listov, naratívne funkcie listov, nemecká literatúra, Hans Fallada

Abstract: In the first part, this study concentrates on theoretical research of the use of letters in literature. There are two aspects to highlight: the first one is the ambiguous use of the term “the letter in the novel,” seen as an “addition” or a “parenthesis”, in other cases as a “motif”, or it is considered in opposition to genre term “novel in letters”. The second aspect is emphasizing the contemporary interdisciplinary research that investigates the function of the letter not only in literature but also in fine arts or music theatre. The second part of the article deals with the analysis of categories and functions of the letter in the novel, using the example of Hans Fallada’s Wolf Among Wolves (Wolf unter Wölfen, 1937). The important composition role is played by the love letters that become a means of sexual blackmail. Their presence activates the plot of the novel and they contribute to the tragical completion of the characters’ fates in the novel.

Key words: letter in the novel, categories of letters, narrative function of the letters, German literature, Hans Fallada

 

ZUR BILDLICHEN DARSTELLUNG VON PSYCHISCHEN UND PHYSISCHEN KRANKHEITEN IN DEUTSCHSPRACHIGEN AUTOPATHOGRAPHIEN. BRIGITTE SCHWAIGER, KATHRIN SCHMIDT

Andrea Mikulášová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Sú to skúsenosti s vnímaním vlastnej fyziologickej (morfologickej) konštitúcie alebo mentálnych schopností a sú to momenty disociácie alebo výrazne patologických stavov somatického, psychologického alebo sociálneho charakteru, v ktorých autori často produkujú analógie, ktoré v konečnom dôsledku vedú k metaforám. Teoretické predpoklady o vzájomných vzťahoch medzi analógiami a metaforami sprevádzajú relevantné odkazy na hypotézu prekrývania sfér alebo dualitu sfér. Analýza sa zameriava predovšetkým na funkciu choroby, pričom sa predpokladá, že prostredníctvom jej metaforizácie a analógií, ktoré sa za ňou skrývajú, je nám k dispozícii kľúč k momentom sebareflexie. Hlavným predmetom príspevku je metaforizácia (metaforická reprezentácia) choroby vo funkcii sebareflexívnej etiológie, v ktorej sa odkrývajú okolnosti vlastnej choroby.

Kľúčové slová: analógia, metafora, interdiskurz, medicína, psychosomatika, Brigitte Schwaigerová, Kathrin Schmidtová

Abstract: It is the experiences of the perception of one’s own physiological (morphological) constitution or mental abilities and it is moments of dissociation or markedly pathological states of a somatic, psychological or social nature in which the authors often make analogies that ultimately result in metaphorical form. Theoretical assumptions about the interrelationships between analogies and metaphors are accompanied by relevant references to the proposition of spherical coverage or the duality of spheres. The analysis is mainly about the focus on the function of the disease, whereby it is assumed that through its metaphorization and the analogization hidden behind it, an essential key to moments of self-reflection is given. The main point of the paper is the metaphorization (metaphorical representation) of illness in the function of a self-reflective etiology, in which main circumstances of one’s own illness are considered.

Key words: analogy, metaphor, interdiscourse, medicine, psychosomatics, Brigitte Schwaiger, Kathrin Schmidt

 

ZUR BILDLICHEN DARSTELLUNG VON PSYCHISCHEN UND PHYSISCHEN KRANKHEITEN IN DEUTSCHSPRACHIGEN AUTOPATHOGRAPHIEN. INGEBORG BACHMANN, FRITZ ZORN

Roman Mikuláš
Ústav svetovej literatúry SAV/Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Patologické témy sú v nemeckej jazykovej literatúre početne zastúpené. Predovšetkým literárny smer Neue Innerlichkeit (Nová subjektivita) priniesol veľké množstvo autopatografických textov, ktoré sa často označujú pejoratívnym pojmom „Verständigungsliteratur“ (literatúra porozumenia). Nie všetky diela, ktoré sú predmetom našej analýzy, je možné merať čisto literárnymi normami. Predmetom skúmania sú autobiografické diela rakúskej autorky Ingeborg Bachmannovej a švajčiarskeho spisovateľa Fritza Zorna. Boli analyzované a spracované rôzne klinické obrazy (duševné choroby a organické choroby). V štúdii zastávame tézu, že vedomie a kultúra sa stretávajú v metaforách, a tak recipročne produkujú svoje empirickú evidenciu.

Kľúčové slová: analógia, metafora, interdiskurz, medicína, choroba, psychosomatika, Ingeborg Bachmannová, Fritz Zorn

Abstract: Pathological topics are very common in German-language literature. Above all, the literary movement Neue Innerlichkeit has produced a large number of autopathographic texts, which are often apostrophized with the pejorative term “literature of understanding”. However, the analyzed material is broader and not all of the works can be measured by purely literary standards. Autobiographical works by Ingeborg Bachmann and Fritz Zorn were examined. Different clinical pictures (mental illnesses as well as organic illnesses) were treated and processed. The thesis advocated in this essay states that consciousness (cognitive-emotional nature of the individual) and the system of cultural orientation spaces meet in metaphors and thus reciprocally produce their empirical evidence.

Key words: analogy, metaphor, interdiscourse, medicine, illness, psychosomatics, Ingeborg Bachmann, Fritz Zorn

 

CUADROS DE COSTUMBRES ALS LITERARISCHES WISSENSFORMAT IN DER MITTE DES 19. JAHRHUNDERTS IN TRANSATLANTISCHER PERSPEKTIVE

Florian Grafl
Heidelberg School of Education

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá žánrom známym ako „cuadros de costumbres“ z transatlantickej perspektívy. V prvej časti sa vysvetľuje, že tieto krátke esejistické texty, ktoré vznikli z anglických „sketches“ a francúzskych „esquisses de moeurs“, obsahujú po-znatky etnografického charakteru, takže môžu byť považované za osobitný spôsob literárne prenášaného poznania. V druhej časti sa rozoberá otázka šírenia „cuadros de costumbres“ zo Španielska do jeho (bývalých) kolónií v Amerike a Karibiku, pričom sa vyzdvihuje úloha literárnych časopisov v tomto procese.

Kľúčové slová: Hispánska Amerika, poznanie, transatlantický kultúrny transfer, literárne časopisy

Abstract: This article investigates cuadros de costumbres from a transatlantic perspective. In the first part, it is argued that these short essayistic texts which originated from the English sketches of manners and the French esquisses de moeurs represented elements of ethnographic knowledge and can thus be regarded as a literary form of knowledge. The second part demonstrates how the cuadros de costumbres spread from Spain to its (former) colonies in America and the Caribbean, highlighting the role of literary journals in this process.

Key words: Hispanic America, Knowledge, Transatlantic, Cultural Transfer, Literary Journal

 

L’ENCADREMENT DE MÉMOIRES DE RECHERCHE DANS LE CONTEXTE UNIVERSITAIRE ALGÉRIEN: RETOUR SUR EXPÉRIENCES D’ÉTUDIANTS ENCADRÉS ET D’ENCADRANTS

Naoual Saci – Souad Saidoun
Université Blida 2 – Université Blida 2

Abstrakt: Vzdelávanie na vysokoškolskom stupni musí pokrývať potreby v oblasti prí-pravy študentov na vedecké písanie, ktorej výsledkom je napísanie záverečnej kvalifikačnej práce. Táto súčasť vysokoškolského vzdelávania nás podnietila k nastoleniu otázok, ako je mladý alžírsky výskumník pripravovaný od koncepcie prvých otázok až po finálnu úpravu záverečnej práce a akej podpory sa mu dostáva zo strany školiteľov. Pri hľadaní odpovedí sme rozvinuli výskum založený na spätnej väzbe od vzorovej skupiny školiteľov záverečných prác a od vzorovej skupiny študentov. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, akým spôsobom vysokoškolskí učitelia dozerajú na výskumné práce svojich študentov, aké sú ich skúsenosti z hľadiska akademického a osobného monitorovania výskumných prác študentov a ako vnímajú túto zložku podpory vzdelávania študenti.

Kľúčové slová: výskumná práca, podpora vzdelávania, pedagogický monitoring, alžírsky univerzitný kontext

Abstract: University training in higher education must meet the learning needs of preparing students for scientific writing, in this case memory or the final qualification thesis. This type of research writing raises a question in us: how is the follow-up of the young Algerian researcher from the first questions to the final writing of the thesis? To answer this question, we have embarked on an investigation based on feedback from a sample group of supervisors and supervised students. The objective of this enterprise is to capture, on one side, the way university teachers supervise the research work of their students, and, on the other hand, to know the experience of the mentors in terms of academic and personal monitoring.

Key words: research memory, education support, pedagogy monitoring, Algerian university context

 

LOS ESTEREOTIPOS COMO CAUSA DEL CAMBIO SEMÁNTICO: CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA VOZ HORTERA

Radana Štrbáková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Cieľom štúdie je prispieť k rekonštrukcii sémantického posunu slova hortera k jeho modernému významu „nevkusný“, „ordinárny“, prostredníctvom analýzy korpusu textov v databáze CORDE, ako aj rozsiahleho korpusu digitalizovanej tlače z 18. – 20. storočia. Štúdia sumarizuje stereotypné predstavy viazané v španielskej spoločnosti 18. a 19. storočia k tzv. horteras (pomenovanie metonymického pôvodu pre istý druh predavačov) a dáva do súvislosti uvedené stereotypy s ďalším lexikálno-sémantickým vývojom slova. Zhoršenie významu a postupné vzďaľovanie sa od pôvodného kontextu použitia sa prejavuje aj v nových lexikálnych kombináciách a napokon vo výslednej adjektivizácii substantíva hortera v pejoratívnom význame. Hoci vývoj sa završuje až v poslednej tretine 20. storočia, moderný význam je výsledkom kontinuálnej sémantickej zmeny, ktorej počiatky siahajú práve do 19. storočia, ako dokazujú výskyty v korpuse, v ktorých sa už na prelome týchto storočí objavujú prvé príklady adjektívneho použitia slova hortera.

Kľúčové slová: vývoj španielskeho jazyka, moderná španielčina, sémantická zmena, hortera, stereotyp

Abstract: The aim of the article is to contribute to the reconstruction of the semantic change of the word hortera to its modern meaning of “tasteless”, “tacky”, through the analysis of a corpus of texts in the CORDE database, as well as a large corpus of digitized press from the 18th to 20th centuries. The study summarizes the stereotypical ideas attached in Spanish 18th and 19th century society to the so-called horteras (a name of metonymic origin for certain kind of store clerks) and relates these stereotypes with the further lexical-semantic shift of the word. The deterioration of meaning and the gradual moving away from the original context of use is also reflected in new lexical combinations and, finally, in the adjectivization of the noun hortera with a pejorative sense. Although the development is completed only in the last third of the 20th century, the modern meaning is the result of a continuous semantic change whose origins date back to the 19th century, as evidenced by the occurrences in the corpus in which the first examples of adjectival use of hortera appear as early as the turn of these centuries.

Key words: History of Spanish Language, Modern Spanish, Semantic Change, hortera, Stereotype

 

ANTROPÓNIMOS ESLOVACOS DE RAÍZ ESLAVA: ETIMOLOGÍA Y CORRESPONDENCIAS

Salustio Alvarado
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid

Abstrakt: Táto štúdia ponúka výklad slovenských vlastných mien, v ktorých základe sa nachádza slovanský koreň. Ponúka zoznam 65 takýchto mien, pri každom sa uvádza jeho etymologický pôvod, vysvetľuje sa jeho význam a uvádzajú sa korešpondencie s menami v iných jazykoch.

Kľúčové slová: slovenské antroponymá, slovanský koreň, onomastika, etymológia

Abstract: This study offers an explanation of Slovak proper names, on the basis of which is located the Slavic root. It offers a list of sixty-five such names, each indicating its etymological origin, explaining its meaning and corresponding with names in other languages.

Key words: Slovak anthroponyms, Slavic root, onomastics, etymology

 

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA COMPARADA: UNA ORIENTACIÓN INNOVADORA DE LA ENSEÑANZA (NO SÓLO) DE LA LITERATURA

Renáta Bojničanová
Universidad Comenius de Bratislava, Facultad de Pedagogía

Abstrakt: Táto štúdia sa zameriava na analýzu možností využitia komparatistiky a komparatívnych metód v oblasti výučby literatúry na univerzitnom stupni štúdia. Obsahuje prehľad o stave komparatívnej literatúry v akademickom a univerzitnom prostredí na Slovensku a v Španielsku, kde má odbor porovnávacej literaury pevné ukotvenie v univerzitných študijných programoch. Nasleduje súhrn návrhov a podnetov španielskych vedcov a pedagógov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí majú záujem využiť komparatívny prístup vo výučbe literatúry.

Kľúčové slová: komparatívna literatúra, didaktika komparatívnej literatúry, vyučovanie literatúry, vzdelávací systém

Abstract: This study focuses on the analysis of the possibilities of using comparative studies and comparative methods in the teaching of literature for university students. It contains an overview of the state of comparative literature in the academic and university environment in Slovakia and Spain, where it is firmly rooted in university study programs. It also contains a summary of suggestions and suggestions from Spanish scientists and educators, which can serve as inspiration for teachers who are interested in using a comparative approach in teaching literature.

Key words: comparative literature, didactics of comparative literature, teaching literature, educational system

 

RECENZIE

 

EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO Y SU DIVERSIDAD DIALECTAL 

Mária Medveczká
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

OD TEXTU K PREKLADU XIV

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

JAZYKOVÁ KRAJINA

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

METHODOLOGY OF WRITING RESEARCH TEXTS

Daniel Lančarič
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Philologia 2021/1

PHILOLOGIA XXXI / 1

 

SÚČASNÉ SMEROVANIE V PSYCHOLÓGII UČENIA SA A VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV

Gabriela Lojová
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Abstrakt: Cieľom článku je poskytnúť širší pohľad na súčasné smerovanie vo vedeckom skúmaní psychických mechanizmov a procesov učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Článok poskytuje prehľad nosných tém dominujúcich vo výskumnom zameraní v psychológii učenia sa a vyučovania jazykov, ako jazyková identita, seba regulačné mechanizmy, jazyková anxieta a presvedčenia žiakov. Pozornosť zameriava aj na zintenzívňujúce sa skúmanie špecifických aspektov osobnosti učiteľa jazykov, konkrétne na presvedčenia učiteľa, seba regulačné mechanizmy, pozitívne nastavenie, vnímanie vlastnej profesijnej zdatnosti. Stručné zhrnutie súčasnej úrovne poznania v jednotlivých oblastiach je dopĺňané početnými odkazmi na relevantné zdroje.

Kľúčové slová: psychológia učenia sa a vyučovania jazykov, jazyková anxieta, jazyková identita, presvedčenia žiakov a učiteľov, seba regulácia, osobnosť učiteľa jazykov

Abstract: The article discusses current research tendencies in the field of the mental mechanisms and processes of foreign language learning and teaching. It provides an overview of dominant research topics in the psychology of language learning and teaching, such as language identity, self-regulation, language anxiety and learners´ beliefs. It also draws attention to the increasing research focus on special aspects of a language teacher´s personality, such as beliefs, self-regulation, positivism, and self-efficacy. A brief survey of current knowledge on these topics is followed by a list of numerous relevant resources.

Keywords: psychology of language learning and teaching, language anxiety, language identity, learners´ and teachers´ beliefs, self-regulation, language teacher´s personality


PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT THE EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING IN SLOVAK EDUCATIONAL CONTEXT 

Martina Šipošová
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Abstrakt: Vedecké skúmanie v oblasti učiteľovho presvedčenia datujeme už do polovice 70. rokov 20. storočia. Vyplýva z nich, že neexistujú jednotné výsledky, ktoré by potvrdzovali vplyv pregraduálnej prípravy na zmenu v presvedčení študentov učiteľstva jazykov o efektívnosti výučby jazyka, ktoré si budúci učitelia sformovali už pred vstupom do pregraduálnej prípravy. Považujeme za nevyhnutné prispieť výsledkami prieskumu, ktoré by obohatili vedecké zistenia v oblasti vplyvu pregraduálnej prípravy učiteľov jazykov na zmeny v ich presvedčení. Dotazník založený na 5-položkovej Likertovej škále s cieľom preskúmať rozdiely v presvedčení budúcich učiteľov v rámci rôznych ročníkov štúdia sme administrovali na vzorke 99 študentov učiteľstva angličtiny na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Výsledky prieskumu ukazujú, že v presvedčení študentov učiteľstva jazykov o efektívnosti výučby angličtiny sú rozdiely. Konštatujeme, že na základe zistení by si mali pedagógovia v študijných programoch učiteľstva jazykov ako aj tvorcovia národnej politiky výučby jazykov uvedomovať dôležitosť rekonceptualizácie a modifikácií v študijných programoch učiteľstva jazykov.

Kľúčové slová: efektívnosť výučby angličtiny, študenti učiteľstva, dotazník, prieskum, presvedčenie učiteľa, študijný program učiteľstvo (anglického) jazyka

Abstract: The study of teachers’ beliefs is one of the challenges faced by many scholars since the mid-1970s. The research on pre-service language teachers’ beliefs indicates there are no unifying research findings confirming the impact of language teacher education on the change in their pre-established beliefs concerning language teaching and learning. We consider essential to enrich the field of language teacher education with research findings reinforcing the importance of this phenomenon. The questionnaire based on the 5-item Likert type scale was administered to 99 pre-service teachers enrolled on English language teaching study programme provided by the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava aiming to examine differences among different years of pre-service teachers’ study. The results of the survey show there are differences among different years of preservice teachers’ study programme. Based on the findings, teacher educators and policy makers should be aware of the importance of adopting new strategies for reconceptualising and modifying language teacher education programmes.

Keywords: effective English teacher; pre-service teachers; questionnaire; survey; teachers’ beliefs; language teacher education programme


POVEDOMIE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA ANGLICKÉHO JAZYKA O VÝUČBE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Kristína Hankerová – Stanislav Kováč
Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislava – Ústav cudzích jazykov, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislava

Abstrakt: Napriek skutočnosti, že sa v súčasnosti zdôrazňuje inklúzia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v ponuke mnohých učiteľských študijných programov chýbajú kurzy oboznamujúce budúcich učiteľov s prácou s týmito žiakmi. Znalosti budúcich učiteľov anglického jazyka o špecifikách výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú pritom nevyhnutným determinantom toho, ako efektívna bude ich výučba v reálnej triede. Predložený článok prezentuje výsledky výskumu, ktorý skúma povedomie študentov učiteľstva anglického jazyka o výučbe žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kľúčové slová: povedomie učiteľov, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, študenti učiteľstva anglického jazyka, učiteľské študijné programy

Abstract: Nowadays, the inclusion of learners with special educational needs is emphasized, however, many teacher education programmes lack courses to acquaint future teachers with working with these students. The knowledge of pre-service English teachers about teaching learners with special educational needs is an important determiner of how effective their teaching will be in the classroom. The article presents the results of the research dealing with the cognition of the pre-service teachers of English on teaching learners with special educational needs.

Keywords: teachers’ cognition, special educational needs, pre-service English teachers, teacher education programmes


AKO ČÍTAME: ANALÝZA ČITATEĽSKÉHO VÝKONU DOSPELÝCH V CUDZOM (ANGLICKOM) JAZYKU

Jana Javorčíková – Stanislav Kováč
Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt: Štúdia analyzuje výsledky kvantitatívneho výskumu čitateľskej gramotnosti univerzitných študentov humanitných odborov v cudzom (anglickom) jazyku. Autori výskumu administrovaného v r. 2020 analyzujú čitateľské zručnosti a kompetencie výskumného korpusu 100 respondentov ako integrovaný komplex zručností (zameraných na organizáciu textu, identifikovanie explicitných a implicitných informácií v texte, vyvodenie významu textu pre čitateľa a komunitu a i.) a potvrdzujú, no i rozširujú závery Gavoru, Matúšovej, Aldersona, Grabeho, Strollera, ako aj závery testovania PISA 2018 o zvýšenej potrebe prípravy tzv. profesionálnych čitateľov na nové nároky štúdia a profesionálneho uplatnenia z hľadiska čitateľského zaťaženia.

Kľúčové slová: čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, integrované zručnosti, presnosť čítania, rýchlosť čítania

Abstract: The study analyses qualitative research (conducted in 2020 based on 100 respondents) of English reading literacy of university graduates in humanities. Researchers analysed a complex of reading skills and competencies, e.g. identification of general organisation of the text, explicit and implicit information, and general idea of the text, its significance for the reader and his /her community and understanding the importance of the text. Research outcomes confirm and specify the research of Gavora, Matúšová, Alderson, Grabe, Stroller and PISA 2018, and draw attention to the need for more intensive preparation of professional readers for new challenges connected with academic reading performance.

Keywords: reading comprehension, reading literacy, integrated skills, reading accuracy, reading speed


INTRODUCING RECEPTION STUDIES – ANCIENT ELEMENTS IN CHOSEN VICTORIAN NOVELS

Agata Buda
University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Abstrakt: Cieľom štúdie je prezentovať a analyzovať literárnu recepciu v kontexte vybraných románov 19. storočia. Autorka skúma antické motívy v románoch ako Náš starý spoločný priateľ od Charlesa Dickensa. Výskum poukazuje na literárnu recepciu, ktorá je predstavená ako nový koncept navrhovaný pre študentov literatúry. Pozornosť sa sústreďuje na vedomosti získané počas čítania konkrétnych výňatkov diel v kontexte antiky (mýtov, archetypov a symbolov).

Kľúčové slová: literárna recepcia, antika, intertextualita, mýtus

Abstract: The aim of the paper is to present and analyse the idea of reception studies in the context of chosen novels of the nineteenth century. The author makes an attempt to search for ancient motifs in such novels as Our Mutual Friend by Charles Dickens. The search will show the reception studies which, as it seems, constitutes quite a new idea for students of literature. The attention will be paid to the acquired knowledge while reading particular excerpts from literary works in the context of antiquity (myths, archetypes, symbols).

Key words: reception studies, antiquity, intertextuality, myth


TEACHING LINGUISTIC LANDSCAPE TO UNIVERSITY STUDENTS

Ruslan Saduov
Bashkir State University

Abstrakt: Táto štúdia sa zameriava na výklad spôsobu výučby na štátnej univerzite v Baškire, jednej z ruských vysokých škôl. Autor vysvetľuje, prečo je zážitkové učenie dôležitým aspektom súčasného univerzitného vyučovania a popisuje praktický výskumný projekt zameraný na študentov 4. ročníka lingvistiky. Jadrom projektu je jazyková krajina, ktorú majú študenti v priebehu projektu zhromažďovať, kategorizovať a analyzovať. Autor zastáva názor, že táto aktivita je pre študentov pútavejšia ako práca v triede, pričom im zároveň poskytuje zručnosti, ktoré budú môcť využiť v budúcom zamestnaní alebo vo vedeckej kariére.

Kľúčové slová: projektové vzdelávanie, vyučovací prípad, jazyková krajina, školenie zručností, zážitkové učenie

Abstract: This article is devoted to a teaching case at Bashkir State University, one of Russian schools. The author argues that experiential learning is an important aspect of contemporary university teaching and describes a practice-oriented research-based project with the 4th year linguistics students. At the core of the project is linguistic landscape that the students are assigned to collect, categorize, and analyse throughout the project. According to the author, this activity may be more engaging to students than regular classroom work, it can give them the skills their future employers need, and it can also raise the prestige of a scientific career.

Keywords: project-based education, teaching case, linguistic landscape, skill training, experiential learning


“STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS.” AUTHOR’S PRESENCE IN HUNGARIAN STUNDENTS’ MA TEFL THESES

Csilla Sárdi
Pázmány Péter Catholic University

Abstrakt: Zatiaľ čo študentom radíme, aby sa pri písaní akademických textov vyhli referencii na vlastnú osobu, výskum prác skúsených autorov dokazuje, že písanie v prvej osobe jednotného čísla je pomerne častým rétorickým nástrojom. Predkladaný článok sa sústreďuje na používanie referencie na vlastnú osobu v magisterských záverečných prácach študentov angličtiny ako cudzieho jazyka. Príspevok analyzuje jej frekvenciu, formy a účel. Výsledky ukazujú, že mladí autori používajú referenciu na seba v rozličnej miere, prevažne vo vzťahu k vlastnému výskumu a prejavu, za účelom zaradenia sa medzi autorov a aby presvedčili čitateľov o snahe rozvíjať vlastné dielo. Odporúča sa, aby sa zvyšovalo povedomie študentov o rétorických funkciách sebareferencie a zmieňovania vlastnej osoby v akademickom písaní.

Kľúčové slová: anglické akademické písanie, prítomnosť autora, autorov postoj, referencia na vlastnú osobu, metadiskurz, rétorická funkcia

Abstract: While students are often advised to avoid self-mention in their academic writing, research into experienced writers’ published texts shows that this tool is frequently used for rhetorical purposes. The paper focuses on the use of self-mention in MA TEFL theses investigating its frequency, forms and purposes. Results show that novice writers use selfmention to varying degrees, mostly in relation to own research and discourse, with the purpose to position themselves to a junior rank and to convince readers of the effort put into thesis development. It is recommended that students’ awareness be raised as to the possible rhetorical functions of self-mention in academic writing.

Keywords: English academic writing, author’s presence, author’s stance, self-mention, metadiscourse, rhetorical function


MODIFICATION IN BOTANICAL NOMENCLATURES: A CONTRASTIVE STUDY OF SEMANTIC TYPES OF MODIFIERS IN ENGLISH AND SLOVAK

Peter Bojo – Daniel Lančarič
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava – Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava

Abstrakt: Prevažná väčšina zložených botanických termínov obsahuje typ modifikácie. Modifikátory v botanickej nomenklatúre v jednotlivých jazykoch sa odlišujú sémantickými typmi. Predkladaná štúdia sa zameriava na preskúmanie spoločných znakov a rozdielov medzi sémantickými typmi modifikátorov v botanickej nomenklatúre v anglickom a slovenskom jazyku s cieľom určiť prevažujúci sémantický typ modifikácie v obidvoch skúmaných jazykoch.

Kľúčové slová: botanická nomenklatúra, zložený termín, sémantika, sémantický typ modifikátora, toponymný modifikátor, deskriptívny modifikátor

Abstract: A vast majority of botanical complex terms appears to be supplied by a type of modification. Modifiers in botanical nomenclatures across languages differ in their semantic types. This article is aimed at establishing similarities and differences between the semantic types of modifiers in botanical nomenclature, in the English and the Slovak languages, with the aim to identify a prevalent semantic type in each language.

Keywords: botanical nomenclature, complex term, semantics, semantic types of modifiers, toponymy modifiers, descriptive modifier


ON SEMANTIC MEANDERINGS AND PRAGMATIC PROPERTIES OF MAID/MAIDEN IN DICTIONARY

Anna Stachurska
University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Abstrakt: Za predpokladu, že slovníkové definície priamo zohľadňujú závislosť používania jazyka od pragmatickej situácie diskurzu a od sociálnych vzťahov medzi vysielateľom a prijímateľom, slovníky sa vo veľkej miere opierajú o špecifické konvencie. Adoptovanie rozličných konvencií by nemalo byť príliš náročné pre učiaceho sa. Samozrejme, vedomosti o rozdieloch medzi sémantikou a pragmatickým významom, obzvlášť v prípade, že používateľ pochádza z inej kultúry zohrávajú dôležitú úlohu. Pokročilý študent potrebuje pri práci so slovníkom dôkladné inštrukcie o formálnom a neutrálnom používaní slova, aby sa vyhol chybám v štylizácii následkom nesprávneho výberu slov (rozumej nedorozumeniam či komunikačným nepresnostiam).

Kľúčové slová: štylistické príznaky, lexikografia, slovníky, pragmatický repertoár, sémantika, „maid“ a „maiden“

Abstract: Assuming that the information provided by dictionary definitions should indicate that language use depends on the pragmatic situation of discourse as well as the social relation between the speaker and the hearer, dictionaries frequently employ special conventions. As particularly important from the perspective of a language learner, the manner of adopting different conventions should not be too complicated for him. Obviously enough, the knowledge of the difference between semantics and pragmatic meaning, especially when the dictionary user comes from different culture seems to be of prime importance. When consulting dictionaries, the advanced foreign learner needs clear instruction in formal language use as well as neutral usage that is not informal in order to avoid the wrong style – choice consequences (here understood as miscommunication and /or misunderstanding).

Key words: style labels, lexicography, dictionaries, pragmatic properties, semantics, maid, maiden


THE PRAGUE SCHOOL OF LINGUISTICS AND HALLIDAY’S SYSTEMIC AND FUNCTIONAL GRAMMAR

Richard Repka
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Abstrakt: V príspevku sa pozornosť sústreďuje na dve lingvistické školy, ktoré patria do oblasti funkčnej lingvistiky – Pražský funkčný štrukturalizmus a Hallidayovu systémovofunkčnú gramatiku. Jeho cieľom je načrtnúť základné podobnosti a rozdiely medzi nimi. Tieto dve lingvistické školy majú podobný charakter, pretože obidve postulujú komunikačné a systémovo-funkčné perspektívy na jazyk. Rozdiely medzi nimi nie sú kvalitatívne rozdiely.

Kľúčové slová: funkčný štrukturalizmus, systémovo-funkčná gramatika, metafunkcie a makrofunkcie jazyka, procesový model jazyka, funkčná vetná perspektíva, veta ako správa

Abstract: Attention in the present paper is focused on two linguistic schools belonging to the area of functional linguistics – the Prague functional structuralism and Halliday’s systemic functional grammar. Its goal is to outline basic similarities and differences between them. These two schools of thought are very similar in character since both of them postulate communication and systemic-functional perspectives on language. The differences between them are not qualitative differences.

Keywords: functional structuralism, systemic and functional grammar, metafunctions and macro functions, the process model of language, the functional sentence perspective, the sentence as message


VON DER KOLLOKATIONENKOMPETENZ ZUR TEXTKOMPETENZ. DIE ROLLE DER KOLLOKATIONEN BEI DER KOHÄSION UND KOHÄRENZ EINES TEXTES

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract: V predkladanom príspevku sa venujeme textovým dimenziám kolokácií. Skúmame, ako poznanie kolokácií prispieva k tvorbe kohézneho a koherentného textu. Textotvorné funkcie kolokácií analyzujeme spolu s ich výskytom v referenčných miestach a ich participáciou na tvorbe izotopických reťazcov. Jazykovú realizáciu referenčných miest ako povrchovej štruktúry vety spájame s jej hĺbkovou štruktúrou.

Kľúčové slová: kolokácie, systémové kolokácie, textové kolokácie, referenčné miesta, povrchová štruktúra vety, hĺbková štruktúra vety, kohézia a koherencia textu, textová kompetencia

Abstract: The article examines the textual dimensions of collocations and it examines whether collocation competence as previous language skills and knowledge can help in the design of a cohesive and coherent text. The text-shaping function of collocations is investigated in connection with the reference theory and the possibilities of realizing the surface and deep structure of the text.

Key words: collocation, system collocations, text collocations, reference points, surface structure of the text, deep structure of the text, cohesion and coherence of the text, textual competence


AUF DER SUCHE NACH DER FREUNDLICHKEIT DER SCHULE: ENTFALTUNG EINER NEUEN UNTERRICHTSKULTUR

Ivica Kolečáni Lenčová
Pädagogische Fakultät, Comenius-Universität in Bratislava

Abstrakt: Skúsenosti zo školského prostredia na Slovensku ukazujú, že informatívnovzdelávacia paradigma bez formatívno-rozvíjajúcej sféry a emócií učiaceho sa už zrejme nespĺňa nové požiadavky. Na hodinách nemčiny sa však zriedka používajú postupy, ktoré sú založené na empatickom správaní pedagógov a ktoré by viac podporovali individualitu učiaceho sa. Ako môžeme vytvoriť školu priateľskú pre učiacich sa a učiteľov ako miesto spolupatričnosti, všímavosti a tvorivosti, ako môžeme nájsť cestu k radosti z učenia a cestu k školskému šťastiu? Vďaka svojej širokej škále inovatívnych metód sú nové pedagogické koncepty a modely veľmi vhodné na rozvoj novej kultúry vyučovania.

Kľúčové slová: Zmena paradigmy, nová kultúra vyučovania, školské šťastie, flow, kontaktný proces, príklady z praxe

Abstract: Experience from the school environment in Slovakia shows that the information processing paradigm without emotions and physicality of the learner no longer seems to meet the new requirements. However, in the German lessons, procedures based on the emphatic approach of the teachers and promoting the individuality of the learner are rarely used. How can you develop a student and teacher friendly school as a place of good togetherness, mindfulness and creativity, how can you find the way to joy in learning and school happiness? Due to their wide range of innovative procedures, new educational concepts and models are very suitable for developing a new teaching culture.

Keywords: paradigm shift, new teaching culture, school happiness, flow, contact process, practical examples


K MOŽNOSTIAM VYUŽITIA SÉMANTICKÝCH KONCEPCIÍ PRI ROZVÍJANÍ TEXTOVEJ KOMPETENCIE VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV. NA PRÍKLADE NEMČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract: V štúdii sa upriamuje pozornosť na možnosť využitia sémantických koncepcií o výstavbe vety a textu pri získaní a rozvíjaní textovej kompetencie vo vyučovaní cudzích jazykov. Zisťuje sa, ktoré textové druhy a žánre su zastúpené pri tvorbe textu vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka na slovenských školách, ako aj to, či sa na získanie textovej kompetencie v cudzom jazyku využívajú niektoré teórie alebo koncepcie zo štylistiky alebo textovej lingvistiky priamo vo vyučovaní cudzieho jazyka alebo sa s textovými zručnosťami a jazykovými vedomosťami o texte a štýle počíta ako so zručnosťami a vedomosťami, ktoré si učiaci sa cudzí jazyk prináša z vyučovania materinského jazyka.

Kľúčové slová: textová lingvistika, sémantické koncepcie o výstavbe vety a textu, povrchová a hĺbková štruktúra textu, aktuálne vetné členenie, izotopické reťazce a siete, referenčná teória, produkcia a recepcia textu

Abstract: This study aims at presenting the possibilities of using semantic concepts related to sentence structure and text composition when acquiring and developing text competence in teaching foreign languages. We investigate which text types and genres are present when producing a text in learning German as a foreign language at Slovak schools. Furthermore, we investigate whether certain theories or concepts of stylistics and text linguistics are directly used in the foreign language classroom to acquire text competence in a foreign language, or whether these text skills and linguistic knowledge of text conventions are considered skills and knowledge which the learners transfer from their mother tongue.

Keywords: textual linguistics, semantic concepts about sentence and text construction, surface and depth structure of text, current sentence structure, isotopic strings and networks, reference theory, production and reception of text


CUDZOJAZYČNÁ EDUKÁCIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A JEJ ŠPECIFIKÁ VO VZŤAHU K VYBRANÝM ASPEKTOM DIŠTANČNEJ VÝUČBY

Ivica Kolečáni Lenčová – Michaela Kováčová – Simona Tomášková – Eva Molnárová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského vBratislave – Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Abstrakt: Predkladaná štúdia skúma dopad prechodu na dištančné vyučovanie cudzích jazykov na slovenských VŠ na vzorke 169 respondentov v akademickom roku 2019/2020. Predmetom skúmania je: a) porovnanie materiálov využívaných v jednotlivých disciplínach (lingvistika, literatúra, didaktika, kulturológia, preklad, tlmočenie kurzy všeobecného a odborného jazyka); b) subjektívne vnímaná efektívnosť sprostredkovania a nácviku jazykových zručností, gramatiky, slovnej zásoby, obsahovej stránky učiva, prekladu a tlmočenia počas dištančnej výučby v komparácii s prezenčnou výučbou z pohľadu vyučujúceho. Ako výskumný nástroj slúžil elektronický dotazník, v ktorom boli predmety skúmania operacionalizované do formy polytomických položiek s možnosťou výberu viacerých variantov a položiek s Likertovou škálou. Výsledky naznačujú, že vyučujúci umiestňovali do digitálneho prostredia vo veľkej miere osvedčené materiály, využívali a tvorili aj nové materiály. Podľa názorov respondentov bol relatívne efektívny nácvik písomného prejavu, prekladu a slovnej zásoby, značné problémy naopak spôsoboval nácvik ústneho prejavu a tlmočenia.

Kľúčové slová: dištančná výučba, jazykové zručnosti, gramatika, slovná zásoba, digitálna kompetencia, metodicko-didaktická kompetencia vyučujúceho

Abstract: The present study examines the impact of the transition to online teaching of foreign languages at Slovak universities on a sample of 169 respondents in the academic year 2019/2020. The subject of the research is: a) the comparison of materials used in the individual disciplines (linguistics, literature, didactics, culturology, translation, interpreting, general language courses and courses in language for specific purposes); b) the subjectively perceived effectiveness of teaching and practising language skills, grammar, vocabulary, subject matter, translation and interpreting during online teaching in comparison with traditional teaching from the teacher’s point of view. As a research tool an electronic questionnaire was used. The research objectives were operationalised in the form of multiple-choice questions with the possibility of selecting several options as well as in the form of items on the Likert scale. The results suggest that lecturers relied largely on proven materials in the digital environment, however, they used and created new materials as well. According to the respondents, practising writing skills, translation and vocabulary was relatively effective, meanwhile the practice of speaking and interpreting caused considerable problems.

Keywords: online teaching, language skills, grammar, vocabulary, digital competence, pedagogical-methodological competence of the lecturer

 

RECENZIE

NEUE WEGE IM DAF-UNTERRICHT: BILDENDE KUNST – SPIELFILM – DIGITALE MEDIEN

Eva Molnárová
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela

Philologia 2020/2

PHILOLOGIA XXX / 2

 

VÝSKUM KOLOKÁCIÍ A KOLOKAČNÁ DIDAKTIKA. O VÝSTUPOCH Z PROJEKTOV KU KOLOKÁCIÁM VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV NA PDF UK V BRATISLAVE

Mária Vajičková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


Abstrakt: V predloženom príspevku upriamujeme pozornosť na niektoré lingvistické a lingvodidaktické prístupy ku kolokáciám v slovenskej germanistickej škole, ktoré sme riešili v rámci projektov na PdF UK v Bratislave1, prezentovali v štúdiách a aplikovali v priekopníckych vysokoškolských učebniciach. Štúdia je zároveň úvodom k tematickému bloku Výskum kolokácií a kolokačná didaktika.

Kľúčové slová: cudzí jazyk, kolokácie, komparačná analýza, kompetencie a zručnosti, počítačová a korpusová lingvistika

Abstract: In the presented paper, we focus on several linguistic and linguodidactic approaches to collocations in the Slovak school of German studies. These approaches have been researched in projects at the Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, presented in papers and applied in pioneering university textbooks. At the same time, this study serves as an introduction to the thematic block entitled Výskum kolokácií a kolokačná didaktika (Research on Collocations and Teaching Collocations).

Keywords: foreign language, collocations, comparative analysis, competences and skills, computer and corpus linguistics

PRINCÍPY ZOSTAVOVANIA GLOSÁRA KOLOKÁCIÍ PRE KOLOKAČNÚ DIDAKTIKU

Peter Ďurčo
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Abstrakt: V článku je predstavená koncepcia kolokačnej lexikografie a kolokačnej didaktiky pre študentov nemeckého jazyka. Uvedená koncepcia rieši viaceré problémy. V prvom rade systematicky integruje obchádzanú problematiku ustálených slovných spojení do výučby cudzích jazykov, poskytuje metodiky a návody na prípravu tematicky zameraných lekcií. Prezentuje metodiku zostavovania špecializovaných korpusov, zásady kolokačnej lexikografie, tvorbu tematických lexikálno-kolokačných optím na základe empiricky podložených dát získaných pomocou korpusovolingvistických metód. Ponúka overené a otestované zásady kolokačnej didaktiky s návodmi na tvorbu cvičení.

Kľúčové slová: kolokačná lexikografia, kolokačná didaktika, lexikálno-kolokačné optimum

Abstract: The article presents the concept of collocation lexicography and collocation didactics for German language students. This concept solves several problems. In the first place, it systematically integrates the neglected issue of usual and fixed word combinations into the teaching of foreign languages, provides methodologies and instructions for the preparation of thematically focused lessons. It presents the methodology of compiling specialized corpora, the principles of collocation lexicography, the creation of thematic lexical-collocation optima based on empirically mined data obtained through methods of corpus linguistics. It offers proven and tested principles of collocation didactics with instructions for creating exercises.

Keywords: lexicography of collocations, didactics of collocations, lexical and collocational optimum

ÜBUNGSTYPOLOGIE DER KOLLOKATIONEN

Monika Šajánková
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je predstaviť komplexnú didaktickú koncepciu učenia sa nemeckých kolokácií a zároveň prezentovať rôzne druhy cvičení, navrhnutých autormi učebníc Kollokationen I, II, III. V spojitosti s autentickými textami sa precvičuje schopnosť objaviť kolokácie v kontexte a odvodiť si ich význam. Následne sa upevňuje znalosť štruktúrnych a sémantických zvláštností týchto ustálených slovných spojení. Výsledkom analýzy cvičení je ich podrobná typologizácia na základe rôznych kritérií.

Kľúčové slová: didaktická koncepcia, učenie sa kolokácií, typológia cvičení, autentický text, používanie kolokácií

Abstract: The goal of this article is to present the integral didactic conception of the learning of German collocations. We have the ambition to develop the active collocation competence within a communicative way of teaching. This concerns the reception; the learners have primarily to find the collocations in authentic texts and decrypt their meaning with the aid of the context. We introduce different innovative types of exercises specially created to help learning of structure and meaning of collocations and also to help using it in oral and written communication. We analyze all exercises and make a typology of them.

Keywords: collocations, productive knowledge of collocations, collocation didactics, different types of exercises, typology of exercises

WISSENSCHAFTSSPRACHLICHE KOLLOKATIONEN: ANALYSE FESTER WORTVERBINDUNGEN IN ABSTRACTS VON ABSCHLUSSARBEITEN

Simona Tomášková
Pädagogische Fakultät, Comenius-Universität in Bratislava


Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme textotvorným potenciálom kolokácií v náučnom štýle. Predmetom analýzy sú ustálené slovné spojenia v abstraktoch magisterských prác napísaných v nemeckom jazyku. Pomocou nástrojov korpusovej lingvistiky budeme extrahovať kolokáty vybraných substantív, ako aj kvantitatívne vyhodnocovať n-gramy. Cieľom príspevku je odhaliť, do akej miery študenti ovládajú a používajú ustálené slovné spojenia v odbornom texte v cudzom jazyku.

Kľúčové slová: kolokácie, vedecký jazyk, vzorovosť, n-gram, korpusová lingvistika

Abstract: The presented article deals with the potential of collocations in the production of scientific texts. The object of our analysis are fixed expressions in the abstracts of master’s theses written in the German language. Using the tools of corpus linguistics, we will extract the collocates of selected nouns, as well as evaluate n-grams quantitatively. The aim of the paper is to reveal to what extents students understand and use fixed expressions when writing texts for specific purposes in a foreign language.

Keywords: collocations, scientific language, patterns, n-grams, corpus linguistics

PRÍSTUPY K VÝZNAMU SLOVA MATKA A JEHO TEMATICKÉ KONTEXTY V NEMECKOM JAZYKU

Anita Braxatorisová
Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho

Abstrakt
: Štúdia sa zameriava na vývin lingvistického pohľadu na opis významu slova Mutter a na zastúpenie tejto lexémy v textoch podľa ich tematického zamerania. Prostredníctvom distribučnej analýzy sa v nej tematicky analyzujú kontextové výskyty tohto slova v slovných spojeniach zachytených v rámci korpusového materiálu. Cieľom je zistiť, v akých oblastiach a kontextoch sa slovo tematizuje, a na tomto základe rekonštruovať jeho sémantickú variabilitu, ako aj obraz matky v jazyku. Text nadväzuje na predchádzajúce výskumy v oblasti štruktúrnej sémantiky, etnolingvistiky a kognitívnej lingvistiky. Výsledky dávajú hlbšiu predstavu o sémantike slova Mutter a otvárajú priestor pre ďalší výskum jeho používania z pragmalingvistického a axiologického hľadiska.

Kľúčové slová: sémantika a distribúcia slova Mutter, prototypová teória, prototyp matky, tematická analýza

Abstract: The study focuses on the development of linguistic approaches to describing the meaning of the word Mutter. Through distributional analysis, the contextual occurrences of this word in the phrases captured within the corpus material are thematically analyzed. The aim is to get a picture of the areas and contexts in which the word is thematized, and on this basis to reconstruct its semantic variability. The text builds on previous research in the field of structural semantics, ethnolinguistics and cognitive linguistics. The results give a deeper idea of the semantics of the word Mutter and open up space for further research into its use from a pragmalinguistic and axiological point of view.

Keywords: semantics and distribution of the word Mutter, prototype theory, prototype of mother, thematic analysis

KOLOKÁCIE V PREKLADE PRÁVNYCH TEXTOV

Peter Gergel
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt
: Cieľom príspevku je kontrastívna analýza kolokácií v dvoch jazykoch (slovenčina a nemčina) na príklade majetkových trestných činov v slovenskom a rakúskom trestnom zákone. Po charakteristike špecifík právneho jazyka, jazyka zákonov a kolokácií v odbornom jazyku sa príspevok bude zaoberať kolokačným správaním slovies, resp. ich spájateľnosťou so substantívami (terminologickými jednotkami) s cieľom poukázať na využiteľnosť kontrastívnej kolokačnej analýzy v právnom preklade.

Kľúčové slová: slovesná kolokácia, právny jazyk, jazyk zákonov, skutková podstata trestného činu, trestný čin proti majetku, kolokačné správanie slovies.

Abstract: The aim of this article is to analyse collocations in two languages from a contrastive point of view (Slovak and German) on the example of criminal offences against property in Slovak and Austrian criminal codes. After a characterisation of the specifics of legal language, language of legal acts and collocations in texts for specific purposes, the article will deal with the collocational behaviour of verbs, as well as with their collocability with nouns (terminological units) with the purpose of using contrastive analysis of collocations in legal translation.

Keywords: verbal collocation, legal language, language of legal acts, criminal offence, criminal offences against property, collocational behaviour of verbs

N-GRAMM ALS AUSGANGSVARIABLE FÜR DIE KOLLOKATIONSFORSCHUNG. EINE ANALYSE AM BEISPIEL DER WISSENSCHAFTSSPRACHE

Markéta Hotařová
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Abstrakt
: Ustálené viacslovné spojenia môžu niesť vo vedeckom úze nemeckého a českého jazyka spoločnú stopu. Tento príspevok sa zaoberá n-gramami ako signifikantnou veličinou pre výskum kolokácií a prezentuje jednotlivé výsledky a závery z vykonanej štúdie zaoberajúcou sa typickosťou nemeckých a českých vedeckých článkov z oblasti sociálnych vied a ich viditeľnými rozdielmi a spoločnými znakmi.

Kľúčové slová: n-gram, vedecký jazyk, kolokácie

Abstract: Multi-word units can have a common mark in the scientific language of German and Czech. This paper deals with n-grams as a significant variable for collocation research and presents partial results and conclusions from a study dealing with the typicality of German and Czech scientific articles in the field of social sciences and their visible differences and similarities.

Keywords: n-gram, scientific language, collocation

LEXIKÁLNO-KOLOKAČNÉ MINIMUM Z KONTRASTÍVNEHO HĽADISKA NA PRÍKLADE GASTRONOMICKEJ TERMINOLÓGIE V NEMČINE

Bianka Jarolínová
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Lexikálno-kolokačné minimum možno chápať ako minimálny súhrn lexikalizovaných (typických/ustálených) slovných spojení, ktoré sú frekventované v danej tematickej oblasti jazyka a sú špecifické podľa úrovní pre daný stupeň znalosti jazyka. V našom prípade ide o lexikálno-kolokačné minimum z oblasti gastronómie, ktoré je skúmané z kontrastívneho hľadiska. Centrom nášho výskumu sú lexikálne a kolokačné špecifiká, viacznačnosť v gastronomickej lexike a internacionalizmy.

Kľúčové slová: gastronómia, kolokácie, lexikálno-kolokačné minimum, kontrastívna analýza

Abstract: The lexical-collocation minimum can be understood as a minimum set of lexicalized (typical /usual) phrases that are frequented in a given sphere of language and are level-specific for a given level of language proficiency. In our case, it is a lexical-collocation minimum in the field of gastronomy, which is examined from a contrastive point of view. The focus of our research are lexical and collocation specifics, ambiguity in the culinary lexicon and internationalisms.

Keywords: gastronomy, collocations, lexical-collocation minimum, contrastive analysis

AUSARBEITUNG EINES KONTRASTIVEN KOLLOKATIONSGLOSSARS MIT FOKUS AUF DIE BÖRSENSPRACHE

Filip Kalaš
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt
: Predložený príspevok prezentuje tvorbu kolokačného glosára, ktorý obsahuje slovné spojenia z burzového jazyka. Glosár je kontrastívny, pričom vychádzajúc z nemeckého jazyka obsahuje i slovenské pendanty. Hlavným cieľom príspevku je načrtnúť spôsob tvorby glosára, ktorému prechádza zostavenie databázy burzových termínov, ktoré slúžia ako báza pri následnej tvorbe kolokačného profilu. Keďže glosár pozostáva z jednotlivých kolokačných profilov, je dôležité vyzdvihnúť niektoré problematické skutočnosti (deficit terminologických ekvivalentov, polysémia, synonymia), ktoré sa vyskytli. Pri kreovaní kolokačného glosára využívame výlučne nástroje korpusovej lingvistiky.

Kľúčové slová: kolokačný glosár, terminologická databáza, kolokačný profil, korpusová lingvistika, burzový jazyk

Abstract: The presented paper demonstrates the creation of a collocation glossary which comprises multiword expressions from stock exchange language. The glossary is contrastive and contains Slovak pendants of German expressions. The prime aim is to point out the way of creating a glossary that is preceded by compiling of a terminological database embracing stock exchange terms. These are essential to subsequent setting up of collocation profiles. Since the glossary is based upon separate collocation profiles, it is crucial to highlight some problematic issues (terminological deficit, polysemy, synonymy) that occurred. The collocation glossary is prepared by means of tools of corpus linguistics.

Keywords: collocation glossary, terminological database, collocation profile, corpus linguistics, stock exchange language

KOLLOKATIONEN IM RAHMEN DES MILITÄRDEUTSCHUNTERRICHTS DER SLOWAKISCHEN MILITÄRANGEHÖRIGEN

Eva Révayová
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Okrem odborných vojenských znalostí a zručností patria jazykové znalosti príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej Republiky ku ich kľúčovým kompetenciám. V globalizovanom prostredí je potreba jazykových a komunikačných zručností v posledných rokoch čoraz evidentnejšia. Vojenské vzdelávanie je veľmi komplexné a špecifické. Jazykové vzdelávanie vo vojenskom prostredí musí rešpektovať špecifiká vojenskej komunikácie v praxi. Preto boli a sú kolokácie súčasťou vyučovania vojenskej nemčiny na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a neustále sa ukazujú ako zásadné pre dosiahnutie potrebnej úrovne znalosti nemeckého jazyka.

Kľúčové slová: vojenské vzdelávanie, vojenská nemčina, kolokácie vo vojenskej terminológii

Abstract: Besides the military expertise, foreign language competences of the members of the Armed Forces of the Slovak Republic belong to their key competences. In the globalized environment the need of foreign language and communication skills is acutely noticeable especially in the recent years. Military education is very complex and specific. Foreign language education in the military has to respect the specificities of the military communication practice. Thus, collocations have been featured in the German language classes at the Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik in Liptovský Mikuláš and have proved vital to the required level of German language competence.

Keywords: military education, military German, military collocations

DIACHRÓNNA ANALÝZA KOLOKÁCIÍ V NEMČINE (DIACOLLO) NA PRÍKLADE SUBSTANTÍVA KLIMA

Simona Tomášková
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt
: V príspevku si kladieme za cieľ predstaviť funkcionality nástroja DiaCollo, ktorý slúži na diachrónnu analýzu ustálených slovných spojení. DiaCollo umožňuje extrahovanie kolokácií z vybraných korpusov nemeckého jazyka a následný výskum kolokátorov v čase. Na príklade analýzy kolokátorov nemeckého substantíva Klima demonštrujeme jeho sémantiku a zmeny v používaní jeho kolokátorov v korpuse novinových textov s názvom Die ZEIT od roku 1946 až po súčasnosť. Väčšina kolokácií sa vzťahuje na opis spoločenských a prírodných pomerov, čo reflektuje sémantiku samotného substantíva. Na základe analýzy možno pozorovať, že niektoré kolokácie (rauhes Klima) sa používajú v oboch významoch. V 80. rokoch 20. storočia pribúdajú prvé kolokácie týkajúce sa globálneho otepľovania, ktorých výskyt ďalej narastá v rokoch 2000 – 2009. Kontext jednotlivých výskytov priamo reflektuje aktuálne témy a dianie v spoločnosti v skúmanom období.

Kľúčové slová: korpusová lingvistika, kolokácie, DiaCollo, diachrónny výskum kolokácií, sémantika, klimatický diskurz

Abstract: In the paper, we attempt to introduce the features of the tool DiaCollo which is used for diachronic analysis of multiword expressions. DiaCollo enables the extraction of collocations from selected corpora of the German language, and the subsequent analysis of their collocators in time. Using the analysis of the collocators of the noun Klima, we demonstrate the semantics of the noun and changes in the use of its collocators in the corpus of newspaper texts Die ZEIT from 1946 to the present. Most collocations refer to the description of social and natural conditions, which reflects the semantics of the noun itself. Based on the analysis, we observe that some collocations (rauhes Klima) are used in both meanings. In the 1980s, the first collocations concerning global warming appear. Their occurrence gradually increases with the onset of the 2000–2009 era. The context of individual occurrences directly reflects current topics and events in society within the
studied period.

Keywords: corpus linguistics, collocations, DiaCollo, diachronic study of collocations,
semantics, climate discourse

USTÁLENÉ PREDLOŽKOVO-MENNÉ SPOJENIA V NEMČINE

Peter Ďurčo
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Článok je venovaný problematike konfrontačného výskumu špecifického typu minimálnych lexikalizovaných predložkovo-menných spojení, ich sémantickým a konštrukčným vlastnostiam v nemčine a slovenčine. V oblasti výskumu ustálených slovných spojení nebol tento typ uzuálnej kombinatoriky a kolokability jazykových jednotiek doposiaľ v centre záujmu. Pri skúmaní tohto javu vychádzame z hypotézy, že kolokabilita jazykových prvkov je zmerateľná a definovateľná aj pri synsématických slovách. Kolokačný profil každého slova je však jedinečný a z kontrastívneho hľadiska idiosynkratický. Na overenie tejto hypotézy možno efektívne využiť technologické aplikácie počítačovej lingvistiky a metódy korpusovej lingvistiky. Takýto výskum prináša oveľa presnejší a verifikovateľný obraz o fungovaní tohto typu slovných spojení, čo doteraz nedokázali zachytiť ani rôzne gramatické modely a opisy, ale ani lexikografické opisy založené na introspektívnej interpretatívnej lexikológii a lexikálnej sémantike.

Kľúčové slová: minimálne frazémy, predložkovo-menné slovné spojenia, aspekty použitia, kontrastívna analýza

Abstract: The article is devoted to the issue of confrontational research of a specific type of minimal lexicalized prepositional-noun combinations, their semantic and constructional properties in German and Slovak. In the field of research of fixed word combinations, this type of usual combinatorics and collocability of language units has not been at the center of research so far. In examining this phenomenon, we proceed from the hypothesis that the collocability of language elements is measurable and definable even by synsemantic words. However, the collocation profile of each word is unique and idiosyncratic in contrast. Technological applications of computational linguistics and the method of corpus linguistics can be effectively used to verify this hypothesis. Such research provides a much more accurate and verifiable picture of the functioning of this type of phrases, which has so far failed to capture various grammatical models and descriptions, but also traditional lexicographic descriptions based on introspective interpretative lexicology and lexical semantics.

Keywords: minimal phrasemes, prepositional phrases, aspects of usage, contrastive analysis

REKURENTNÉ PREDLOŽKOVO-MENNÉ SPOJENIA V NEMČINE AKO VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY EPISTEMICKEJ MODÁLNOSTI

Monika Hornáček Banášová
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Téma príspevku je zameraná na problematiku lexikálno-syntagmatickej kombinatoriky uzuálnych slovných spojení s funkčným slovom a zaoberá sa binárnymi spojeniami predložky s podstatným menom, ktorým sa vo výskume viacslovných spojení v nemčine nevenovala veľká pozornosť. V článku sú uvedené slovné spojenia analyzované z hľadiska formálneho i obsahového, pričom sa sústreďujeme predovšetkým na spojenia v oblasti modálnosti. Tieto slovné spojenia vyjadrujúce postoj hovoriaceho možno označiť ako doposiaľ systematicky nepreskúmané výrazové prostriedky modálnosti.

Kľúčové slová: predložkovo-menné spojenia, slovné spojenia, frazeológia, modálnosť, postoj hovoriaceho

Abstract: The topic of the paper focuses on the problematic of lexical-syntagmatic combinatorics of word units with function words and deals with a binary preposition-noun phrases, which has not received much attention in the research of multiword phrases in German. In the article, they are analyzed formally and in terms of content, focusing primarily on word-combination in the field of modality. These word phrases with the meaning of the speaker attitude prove to be hitherto disregarded expressions of modality.

Keywords: preposition-noun phrases, word phrases, phraseology, modality, speaker attitude

POLYFUNKČNOSŤ A POLYSÉMICKÝ CHARAKTER PREDLOŽKOVO-MENNÝCH SPOJENÍ A ICH VPLYV NA EKVIVALENCIU. EXEMPLIFIKÁCIA NA PRÍKLADE LOKÁLNYCH SPOJENÍ

Simona Fraštíková
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Predložená štúdia sa zaoberá problematikou binárnych primárne lokálnych predložkovo-menných fráz v nemeckom jazyku a poukazuje na ich polysémantický charakter a polyfunkčnosť na úrovni vetnej konštrukcie. Cieľom je poukázať na to, ako kontextuálne zasadenie týchto minimálnych ustálených konštrukcií ovplyvňuje ich uchopenie nie len ako lokálnych jednotiek, ale zároveň ukazuje, ako dochádza k rozšíreniu ich extenzie mimo konceptu priestoru. Zvláštna pozornosť je venovaná i kontrastívnemu aspektu, konkrétne otázke ekvivalencie pri ich preklade do slovenského jazyka.

Kľúčové slová: binárne predložkovo-menné frázy, polysémia, polyfunkčnosť, ekvivalencia

Abstract: The present study deals with the problematic of binary, primarily local preposition-noun-word combinations in German and points to their polysemic character and polyfunctionality at sentence level. The aim of the study is to show how contextual embedding of these minimal phrases affects their catching up not only as local units, but at the same time it shows how their extension outside the spatial concept is extended. Particular attention is paid to the contrasting aspect, specifically the question of equivalence of the original and the Slovak translation.

Keywords: binary preposition + noun phrases, polysemy, polyfunctionality, equivalence

PREDLOŽKOVO-MENNÉ SLOVNÉ SPOJENIA AKO STAVEBNÉ PRVKY KOMUNIKÁCIE Z DIDAKTICKÉHO HĽADISKA

Jana Tabačeková
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Abstrakt
: Cieľom tohto príspevku je predstaviť a priblížiť binárne nemecké slovné spojenia predložkovo-menného charakteru ako pragmatické chunky, predovšetkým však ukázať relevantnosť určenia ich aspektov použitia (tzv. Gebrauchsaspekte). Tieto zohrávajú dôležitú funkciu pri identifikácii typických komunikatívnych situácií, v ktorých predložkovo-menné slovné spojenia vystupujú, čo je veľkým prínosom z pohľadu ich efektívneho, didakticky-orientovaného opisu. Opodstatnenosť určenia aspektov použitia sa naplno prejavuje aj pri hľadaní adekvátneho interlingválneho ekvivalentu, ktorý determinujú ustálené kontexty použitia typické pre skúmanú lexikálnu jednotku.

Kľúčové slová: predložkovo-menné slovné spojenia, aspekty použitia, chunky, kontext

Abstract: The aim of this paper is the introduction and closer observation of the binary lexical units with the character of preposition + noun combinations as pragmatic chunks in German. It is, however, mainly the relevance of determining their so-called aspects of usage (Gebrauchsaspekte) that is in the centre of our attention. The aspects of usage play a vital role in the identification of the typical communicative situations, in which the preposition + noun combinations occur. This fact contributes largely to their effective, didactic-oriented depiction. The legitimacy of determining the aspects of usage is fully demonstrated during the search for an adequate interlingual equivalent, which is determined by the fixed contexts of usage typical for the analysed lexical unit.

Keywords: preposition + noun combinations, aspects of usage, chunks, context

DIŠTANČNÁ CUDZOJAZYČNÁ EDUKÁCIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH OČAMI PEDAGÓGOV

Michaela Kováčová – Veronika Jurková – Simona Tomášková – Ivica Kolečáni Lenčová – Eva Molnárová
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Abstrakt
: Cieľom článku je skúmať vybrané kvantitatívne (dĺžka hodiny, dĺžka reálneho vyučovacieho času) a kvalitatívne aspekty (aktivity, sociálne formy, materiály, multimedialita, interaktivita, dosahovanie cieľov) dištančného vyučovania elektronickou formu.
V predkladanej štúdii upriamujeme pozornosť na učiteľa, porovnávame učiteľov s vyššou digitálnou kompetenciou (DK) a metodicko-didaktickou kompetenciou (MDK) s ostatnými učiteľmi. Ako výskumný nástroj sme použili elektronický dotazník (42 otázok). V kvantite odučených hodín sme nezaznamenali výrazný rozdiel v porovnaní s prezenčnou formou. Pri dosahovaní cieľov vzdelávania však dištančná forma v očiach respondentov mierne zaostáva za prezenčnou formou. Komparácia učiteľov s vyššou a nižšou DK a MDK ukázala, že skúsení učitelia aplikovali signifikantne viac sociálnych foriem a učebných materiálov vrátane multimediálnych. Od ostatných učiteľov sa však nelíšili v miere poskytovaného inputu ani v spektre činností na vyučovaní. Ohlasy na e-learning boli celkovo pozitívne. Viac ako štyri pätiny respondentov boli otvorení možnosti využitia niektorých jeho aspektov
v budúcnosti.

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, e-learning, učiteľ

Abstract: The aim of the article is to map selected quantitative (length of lesson, length of real teaching time) and qualitative aspects (activities, social forms, materials, multimedia,interactivity, achievement of goals) of online teaching. In contrast to previous research focused on students, we focus our attention on the teacher and compare teachers with higher digital competence (DK) and pedagogical-methodological competence (MDK) with others.
We used an electronic questionnaire (42 questions) as a research tool. We did not notice any significant difference in the quantity of lessons compared to traditional teaching. However, in achieving educational goals, in the eyes of the respondents the distance form lags slightly behind the presence form. When we compared teachers with higher and lower MDK and DK, it turned out that experienced teachers applied significantly more social forms and teaching
materials, including multimedia. However, they did not differ from other teachers in the amount of input provided or in the range of teaching activities. The response to e-learning was generally positive. More than four-fifths of the respondents expressed their willingness to use certain aspects of distance education in the future.

Keywords: distance teaching, e-learning, teacher

RECENZIA

Ružena Kozmová: STUDIA GERMANICA GEDANENSIA

Philologia 2020/1

PHILOLOGIA XXX / 1
SPOLOČENSKO-LITERÁRNY KONTEXT OBNOVENÉHO SLNIEČKA, ČIŽE SLNIEČKO NAD VŠETKY HVIEZDY

Ondrej Sliacky

Abstrakt:
Článok rekognoskuje spoločensko-literárny kontext obnoveného Slniečka predovšetkým v normalizačnom období jeho existencie. Aj preto je jedným z cieľov príspevku zobjektivizovať hodnotovú úroveň Slniečka a tak prispieť k zrelativizovaniu mýtu o jednoznačnom umeleckom postavení časopisu v dejinách modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež.

Kľúčové slová: časopis Slniečko, literatúra pre deti a mládež, hodnotová úroveň, Slniečko v období normalizácie

Abstract: The article deals with the socio-literary context of the new Slniečko magazine, especially in the normalization period of its existence. Therefore, one of the aims of the article is to objectify the value quality of Slniečko and thus contribute to the relativization of the myth of the unambiguous artistic position of the magazine in the history of modern Slovak children’s and youth literature.

Keywords: Slniečko magazine, children’s and youth literature, value quality, Slniečko magazine in the normalization period

ODRAZ JAZYKA A SVETA DETSKÉHO ČITATEĽA V JAZYKU A SVETE DETSKÉHO ČASOPISU. MATIČNÉ SLNIEČKO (1927 – 1950)

Ľubica Horváthová
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na spôsob, akým sa jazyk detského čitateľa a svet, v ktorom žije, odráža v jazyku a svete detského časopisu Slniečko v rokoch 1927 až 1950, ako aj na vplyv časopisu na formovanie hodnotového systému detských čitateľov. Sústredíme sa pritom na niekoľko oblastí, ktoré považujeme za zaujímavé aj z hľadiska využívania jazykových prostriedkov, všímajúc si najmä tie javy, ktoré v porovnaní s neskoršími obdobiami vydávania časopisu vnímame (aspoň do istej miery) ako špecifické práve pre tvorbu uverejňovanú v tzv. matičnom Slniečku.

Kľúčové slová: detský časopis Slniečko, detský čitateľ, jazyk dieťaťa, svet dieťaťa, hodnotový systém dieťaťa

Abstract: The article focuses on the reflection of the language and world of a child reader in the language and world of the children’s magazine Slniečko from 1927 to 1950 and on the influence of the magazine on developing children’s value system. Attention is paid to several areas considered interesting from a linguistic point of view, mainly to phenomena specific (at least for some extent) to texts published in Slniečko from 1927 to 1950 when compared with its later editions.

Keywords: children’s magazine Slniečko, child reader, child’s language, child’s world, child’s value system


AUTORSKÁ ROZPRÁVKA JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO V MATIČNOM SLNIEČKU

Miloš Ondráš
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstrakt: Autor v štúdii rekognoskuje literárnu tvorbu J. C. Hronského publikovanú v časopise Slniečko v rokoch 1927 – 1950, pričom sa zameriava na identifikovanie a analýzu jeho autorských rozprávok. Prináša charakteristiku poetologických špecifík autorskej rozprávky J. C. Hronského, analyzuje jej rôzne subžánrové podoby a hodnotí jej vývinový prínos v kontexte slovenskej literatúry pre deti a mládež.

Kľúčové slová: Jozef Cíger Hronský, časopis Slniečko, autorská rozprávka, detský aspekt, optimistický variant literatúry pre deti a mládež

Abstract: In the study, the author deals with the literary work of J. C. Hronský published in Slniečko magazine from 1927 to 1950, focusing on the identification and analysis of his literary fairy-tales. It presents the characteristics of the poetological specifics of J. C. Hronský’s literary fairy-tale, analyses its various subgenre forms and evaluates its developmental contribution in the context of Slovak literature for children and youth.

Keywords: Jozef Cíger Hronský, Slniečko magazine, literary fairy-tale (Kunstmärchen), the concept of children’s aspect, optimistic variant of literature for children and youth


VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA FUNKCIA PUBLICISTICKÝCH, POPULARIZAČNÝCH A NÁUČNÝCH ŽÁNROV A ŽÁNROV LITERATÚRY FAKTU V ČASOPISE SLNIEČKO V ROKOCH 1927 – 1990

Eva Faithová
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstrakt
: Autorka v štúdii rekognoskuje publicistické, popularizačné a náučné texty a texty literatúry faktu publikované v časopise Slniečko v rokoch 1927 – 1990, pričom sa zameriava na ich rôzne žánre, tematické okruhy (história, vlastiveda, prírodoveda a i.), rôznu mieru rešpektovania osobitostí detského čitateľa, na rôznu kvalitu sprístupňovania informácií a poznatkov, ale aj hodnôt, ako aj na rôznu mieru angažovanosti na dobových (politických) zámeroch. Reflexia transformácie výchovných aj vzdelávacích funkcií spomínaných textov jej umožňuje hodnotiť ich vývinový prínos v kontexte spoločensko-politických zmien na Slovensku v 20. storočí.

Kľúčové slová: detský časopis Slniečko, informatívnosť, výchovnosť, angažovanosť, detský čitateľ

Abstract: In the study, the author deals with journalistic, popularising and educative texts and non-fiction texts published in Slniečko magazine from 1927 to 1990, focusing on their various genres, thematic areas (history, homeland studies, natural sciences, etc.), different degrees of respect for a child reader, the different quality of access to information and knowledge, but also values, as well as the different degree of involvement in contemporary (political) intentions. The reflection of the transformation of the educational and formative functions of the mentioned texts enables her to evaluate their developmental contribution in the context of socio-political changes in Slovakia in the 20th century.

Keywords: children’s magazine Slniečko, informativeness, formativeness, commitment, child reader


POÉZIA V ČASOPISE SLNIEČKO V ROKOCH 2016 – 2019

Dávid Dziak
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovskej univerzity v Prešove

Abstrakt
: Na základe bilančných hodnotení knižne vydanej slovenskej poézie pre deti a mládež možno konštatovať (pod)priemernú úroveň súčasnej slovenskej poézie pre deti a mládež. Umelecký mesačník pre žiakov 1. – 5. ročníka základnej školy Slniečko je dlhodobo zárukou umeleckej kvality, preto jedným z cieľov štúdie je zistiť, či sa odráža uvedený nepriaznivý stav aj v danom časopise. Štúdia teda analyzuje, interpretuje a hodnotí poéziu pre deti uverejnenú v časopise Slniečko, ktorá vychádzala v rozpätí rokov 2016 – 2019.

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, poézia pre deti, literárny časopis Slniečko, 2016 – 2019

Abstract: On the basis of the overall assessment of publicized Slovak poetry for children and youth, this paper claims that the level of contemporary Slovak poetry for children and youth is (below)average. Since Slniečko, a monthly literary magazine for pupils aged 6 – 10, has been a guarantee of artistic quality for a long time, this paper aims to analyse how far the abovementioned negative result is reflected in its publicized works. The paper analyses, interprets and evaluates the poetry for children published in Slniečko between 2016 – 2019.

Keywords: literature for children and youth, poetry for children, literary magazine Slniečko, 2016 – 2019


SVET FANTÁZIE A REALITY JAROSLAVA VODRÁŽKU V ILUSTRÁCIÁCH PRE DETI

Michal Tokár

Abstrakt
: V príspevku načrtávame niektoré aspekty výtvarno-ilustračnej hodnoty výtvarného umelca Jaroslava Vodrážku v detskom časopise Slniečko a vo vybratých rozprávkových knižných vydaniach pre deti a mládež v slovenských vydavateľstvách. Konštatujeme, že J. Vodrážka, zakladateľ a tvorca slovenskej knihy pre deti a mládež svoje pôsobenie v knižnej kultúre chápal v duchu progresívnych úsilí o komplexnú tvorbu knihy. Dosiahol tak výtvarne formálny súlad medzi ilustráciou, grafickou úpravou a typografiou. Preto sa ním ilustrovaná a graficky upravená kniha vyznačuje kultivovanosťou výtvarného prejavu. Najvydarenejšie ilustračné práce sa javia v časopiseckej i v knižnej produkcii k rozprávkovým predlohám s fantastickými témami a zvieracími motívmi. Pritom sa umelec nesnažil o konvenčne dôsledný prepis svojich vzťahov vo výtvarno-umeleckom podaní literárnej témy. Každopádne svojím celoživotným dielom sa zaslúžil o zvýšenie nárokov na grafickú a výtvarnú úpravu slovenskej knihy.

Kľúčové slová: časopisecká ilustrácia, knižná ilustrácia, obrázkový seriál, hodnota ilustrácie, knižné dielo, grafická a výtvarná úprava knihy, rozprávková predloha, ľudová slovesnosť, detský čitateľ

Abstract: The article outlines some aspects of the artistic-illustrative value of Jaroslav Vodrážka as an artist in the children’s magazine Slniečko and in some selected fairy-tale book editions for children and youth by Slovak publishers. We state that J. Vodrážka, the founder and creator of the Slovak book for children and youth, understood his participation in book culture as a progressive effort to approach the creation of books in a complex manner. Thence, he was able to achieve a formal artistic union of illustrations, graphic design and typography. That’s the reason why the book he illustrated and graphically designed instantiates a sophisticated artistic expression. His most appealing illustrative works appear in fairy-tale based magazine and book production with fantasy topics and animal motifs. He didn’t try to keep conventionally consistent transcription of his relationships in an artistic presentation of a literary theme. Anyway, he contributed to the increasing demands on the graphic and artistic design of the Slovak book by his whole life’s work.

Keywords: magazine illustration, book illustration, picture series, value of illustration, book work, graphic and artistic design of the book, fairy tale artwork, folklore, child reader


VÝVIN SPISOVNEJ SLOVENČINY A JAZYKOVEJ KULTÚRY ZA OSTATNÝCH STO ROKOV

Ján Kačala
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstrakt
: V prehľadovej štúdii autor predkladá vývinové etapy a najdôležitejšie procesy v dejinách spisovnej slovenčiny za ostatných sto rokov. Jazykové fakty opiera o spoločensko-politický a kultúrny vývin slovenského národného spoločenstva v danom období. Všíma si normy spisovnej slovenčiny v skúmanom období, rozoberá platné kodifikačné príručky a približuje kodifikátorov spisovnej slovenčiny v jej storočnej histórii. Vyzdvihuje Pravidlá slovenského pravopisu z rokov 1940, 1953 a 1991 ako stabilizujúce kodifikačné diela, potvrdzujúce vývin spisovnej slovenčiny v duchu jej vnútorných zákonitostí aj ako pevnú súčasť vedeckého obrazu súčasnej spisovnej slovenčiny a jej zodpovedajúcej kodifikácie. Za najdôležitejší výsledok storočného vývinového obdobia pokladá to, že slovenčina, ako aj jej vedecký výskum potvrdili identitu a samostatnosť slovenčiny a zároveň jej prispôsobivosť stále rastúcim vyjadrovacím potrebám jej tvorcov a nositeľov a jej spisovná forma sa rozvinula na všestranne vyhovujúci a bohato diferencovaný, plnohodnotný a životaschopný nástroj dorozumievania, myslenia a ukladania poznatkov.

Kľúčové slová: slovenčina, spisovná slovenčina, vývin slovenčiny, norma spisovnej slovenčiny, jazyková kultúra, kodifikácia, kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny

Abstract: The author presents a systematic review of the developmental stages and the most important processes in the history of the standard Slovak language over the last hundred years. Linguistic facts are based on the socio-political and cultural development of the Slovak national community in the given period. The author pays attention to the norms of standard Slovak in the researched period, he analyses valid codification manuals and introduces the codifiers of standard Slovak in its centuries-old history. The author highlights the Rules of Slovak Orthography from 1940, 1953 and 1991 as stabilizing codification works, confirming the development of standard Slovak in the spirit of its internal laws and as a solid part of the scientific picture of contemporary standard Slovak and its corresponding codification. He considers it the most important result of the century-old development period that the Slovak language as well as its scientific research confirmed the identity and independence of the Slovak language and at the same time its adaptability to the ever-growing expressive needs of its creators and users. The standard Slovak Language has developed into a comprehensively satisfying and richly differentiated, full-fledged and viable tool for communicating, thinking and storing knowledge.

Keywords: the Slovak language, the standard Slovak Language, development of the Slovak language, norm of the standard Slovak Language, language culture, codification, The Rules of the Slovak Orthography


LA VARIATION SYNTAXIQUE DANS LES NARRATIONS ENFANTINES REFORMULÉES SOUS PERSPECTIVE CONTRASTIVE

Simona Krafčíková – Katarína Chovancová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Abstract
: The paper deals with selected aspects of reformulation and discourse readjustments in children’s speech. The study of re-told narratives, obtained in semi-directed interviews with two groups of native Slovak children aged from 6 years to 11 years, coming from monolingual Slovak and bilingual Slovak-French families, deals with the correspondence of reformulated discourse to the original one. The analysis focuses on morphological and syntactic variation, in particular on the status of verbal frames from the point of view of their presence or absence in oral reproductions, as well as their completeness, acceptability and structural complexity. Selected features of verbs get attention, such as perfective and imperfective aspect, reflexive character and transitivity, as the most prominent characteristics that let show the readjusting competence of young speakers.

Keywords: linguistics, morphology, syntax, verb, Slovak, French

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá vybranými aspektmi reformulácie v detskej reči. Predmetom výskumu je rozprávanie, ktoré reprodukujú pri poloriadených rozhovoroch dve skupiny detí vo veku od 6 do 11 rokov, z monolingválneho slovenského a bilingválneho slovensko-francúzskeho rodinného zázemia. Cieľom je zistiť mieru korešpondencie medzi reprodukovaným a pôvodným príbehom. Analýza sa sústreďuje na morfologickú a syntaktickú variantnosť, osobitne na konštrukcie slovies z pohľadu ich uchovania v ústnej reprodukcii, ako aj z pohľadu ich úplnosti, vhodnosti a štrukturálnej komplexnosti. Dôraz sa kladie na vybrané vlastnosti slovies ako dokonavosť a nedokonavosť, reflexívnosť a tranzitivita, ktoré možno pokladať za najvýznamnejšie z hľadiska posúdenia reformulačnej kompetencie detských hovoriacich.

Kľúčové slová: jazykoveda, morfológia, syntax, sloveso, slovenčina, francúzština


IMPACT DE L’INTERCULTURALITÉ DANS L’ÉDUCATION EN SLOVAQUIE

Andrea Markulíková
Université Constantin le Philosophe de Nitra

Abstract
: The article explains the phenomenon of multiculturalism, traces its history concisely on the territory of present-day Slovakia and proposes a research project aimed at analyzing the influence of multiculturalism on the Slovak population of different age, various language groups and family background. The pupils and teachers of Bratislava international schools with extended language teaching and non-Bratislava ones with the Slovak language of teaching will be used as research subjects. In Slovakia, multiculturalism originates in the Austro-Hungarian Empire with different language groups including German culture which has enriched the Slovakian heritage. The post-war globalization based on trade, tourism, development of the media and digital technologies and actually many foreign students facilitated the development of multiculturalism. This context of multicultural influences will be analyzed using nonparametric multiple comparisons.

Keywords: culture, civilization, globalization, intercultural society, intercultural education, multiculturalism

Abstrakt: Článok vysvetľuje fenomén multikulturalizmu, stručne sleduje jeho históriu na území súčasného Slovenska a navrhuje projekt výskumu, ktorého cieľom bude analyzovať vplyv multikulturalizmu na slovenskú populáciu rôzneho veku, rôznych jazykových skupín a tiež rodinného zázemia. Ako subjekty výskumu sa použijú žiaci a učitelia z medzinárodných škôl s rozšíreným jazykovým vyučovaním v Bratislave a nebratislavské školy so slovenským vyučovacím jazykom. Multikulturalizmus na Slovensku má pôvod v Rakúsko-Uhorskej monarchii s rôznymi jazykovými skupinami, vrátane nemeckej kultúry, ktorá obohatila slovenské dedičstvo. Povojnová globalizácia založená na obchode, cestovnom ruchu, rozvoji médií a digitálnych technológií a v súčasnosti množstvo zahraničných študentov pomáha rozvoju multikulturalizmu. Tento kontext multikultúrnych vplyvov bude analyzovaný neparametrickým mnohonásobným porovnaním.

Kľúčové slová: kultúra, civilizácia, globalizácia, medzikultúrna spoločnosť, medzikultúrne vzdelávanie, multikulturalizmus


TOWARDS A DEFINITION OF LANGUAGE

Richard Repka
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstract
: The present paper focuses attention on various traditional and modern perspectives on language and on this basis various definitions of language are discussed. An emphasis is put on the theory of systems and the process of communication as points of departure for linguistic analysis. In this sense, the paper endorses the view that language is an open and complex adaptive and non-linear system of symbols and non-verbal signs which people use for communication. Language is constantly changing in relation to the environment, and language changes are necessary to maximize the process of communication.

Keywords: systems theory, non-linearity, perspectives on language, language signs, the process of communication

Abstrakt: Príspevok upriamuje pozornosť na rozličné tradičné i moderné perspektívy jazyka a na tomto základe sa rozoberajú rozličné definície jazyka. Dôraz sa kladie na teóriu systémov a proces komunikácie ako východiská pre lingvistickú analýzu. V tomto zmysle sa v príspevku prikláňame k názoru, že jazyk je otvorený a komplexný adaptačný a nelineárny systém symbolov a neverbálnych znakov, ktorý ľudia používajú na komunikáciu. Jazyk sa neustále mení vo vzťahu k životnému prostrediu a jazykové zmeny sú potrebné na to, aby sa maximalizoval proces komunikácie.

Kľúčové slová: teória systémov, nelineárnosť, perspektívy jazyka, jazykové znaky, proces komunikácie


EL USO TRANSCATEGORIZADOR DEL PREFIJO ANTI- Y SUS EQUIVALENTES EN ESLOVACO

Bohdan Ulašin
Katedra romanistiky, FiF UK v Bratislave

Abstrakt
: Pomocou rekategorizačnej predpony anti- sa tvoria v španielčine odvodené výrazy pripojením k nominálnej báze. Takto vzniknuté slová sú problematické z hľadiska ich kategorizácie. V binominálnych konštrukciách sa správajú ako adjektíva vo funkcii prívlastku, avšak na rozdiel od prototypických adjektív sa nezhodujú v čísle ani v rode s nadradeným substantívom. Takisto vo viacerých prípadoch nie je ustálené používanie bázy v tvare singuláru alebo plurálu. V štúdii sme zhrnuli charakteristiku tohto typu prefixácie a predstavujeme korpus takto vzniknutých slov spolu s ich slovenskými ekvivalentmi. Našli sme jedenásť rôznych slovotvorných mechanizmov, ktoré fungujú ako ekvivalenty v slovenčine a následne ich analyzujeme z hľadiska frekvencie použitia.

Kľúčové slová: anti-, heterogénna prefixácia, španielska slovotvorba, slovenský ekvivalent

Abstract: The transcategorizing prefix anti- forms prefixed words that, attached to the noun base, present peculiar characteristics that make difficult their classification. In syntactic compounds they function as adjectives, however it is not a prototypical adjective, which is obvious from its disagreement in the category of number with the nominal nucleus. These prefixed words also show instability in their spelling and in the use of the singular or plural form of the base. In this article we summarize the peculiarities of this type of prefixation and we present the corpus we compiled with its equivalents in Slovak. We offer the equivalent options in Slovak (we found ten different solutions) and analyze them according to their frequency of use.

Keywords: anti-, heterogeneous prefixation, Spanish word formation, Slovak equivalent


INTERPRETÁCIA RÓMSKYCH ROZPRÁVOK (PARAMISA) Z POHĽADU ETNOGRAFICKÉHO VÝSKUMU RÓMOV

Bibiána Hlebová
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Abstrakt
: Štúdia sa zaoberá interpretáciou rómskych rozprávok (paramisa) od rómskych autorov – Dezider Banga (Čierny vlas. Cigánske rozprávky, 1969), Ján Berky-Ľuborecký (Sny o šťastí, 1994), Elena Lacková (Rómske rozprávky/Romane paramisa, 1992) v kontexte slovenskej literatúry pre deti a mládež. Identifikuje v nich špecifiká Rómov a archetyp rómskej sociálnej skupiny, ktoré z historického hľadiska predstavujú znaky a vlastnosti typické pre primárny spôsob života predchodcov rómskeho obyvateľstva žijúceho v kmeňoch. Štúdia verifikuje a kategorizuje identifikované znaky identity Rómov v rómskych rozprávkach (paramisa) na základe historicko-etnografického výskumu Rómov E. Davidovej (2004) a výskumu rómskeho folklóru M. Hübschmannovej (1988).

Kľúčové slová: rómske rozprávky, rómski autori, slovenská literatúra pre deti a mládež, historicko-etnografický výskum, rómsky folklór, identita Rómov

Abstract: The study deals with the interpretation of Romany folktales (paramisa) by Roma authors – Dezider Banga (Black Hair, Gypsy folktales, 1969), Ján Berky-Ľuborecký (Dreams on Happiness, 1994), Elena Lacková (Romany folktales/Romane paramisa, 1992) in the context of Slovak literature for children and youth. Specifics of Roma people and archetype of Roma social group are identified, which, from a historical perspective, represent signs and characteristics typical for primary lifestyle of the Roma people’s ancestors living in tribes. Identified characteristics of Roma people identity in the Romany folktales (paramisa) are verified and categorised based on the historic-ethnographic research on Roma people from E. Davidová (2004) and the research on Romany folklore from M. Hübschamnová (1988).

Keywords: Romany folktales, Roma authors, Slovak literature for children and youth, historic-ethnographic research, Romany folklore, Roma identity


POZNÁMKY O JAZYKU PRAMEŇOV BYZANTSKO-SLOVANSKÉHO OBRADU V SLOVENSKOM PROSTREDÍ

Peter Žeňuch
Ústav filologických štúdií, PdF UK v Bratislave

Abstrakt
: Priamym pokračovateľom staroslovienčiny je cirkevná slovančina, ktorá je liturgickým jazykom bohoslužobných obradov slovanských cirkví byzantského obradu. Cirkevnú slovančinu ako liturgický jazyk nemožno vnímať ako reprezentanta iba jednej jazykovej entity. V jednotlivých slovanských národných spoločenstvách, kde sa uplatňuje byzantský obrad a cirkevnoslovanský liturgický jazyk, sa realizuje konkrétna národná jazyková redakcia (variant) slovanského liturgického jazyka. Jazykové povedomie veriacich sa tak odráža v redakcii liturgickej cirkevnej slovančiny alebo jeho variante najmä na fonetickej a sčasti na morfologickej rovine. V štúdii sa venujeme vybraným jazykovo-kultúrnym aspektom uplatňovania sa slovenského jazykového povedomia v jazyku cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v kontexte s rukopisnou cyrilskou spisbou tohto slovenského konfesionálneho prostredia.

Kľúčové slová: cirkevná slovančina, cyrilské písomné pramene, nárečie, jazyková, kultúrna a konfesionálna identita

Abstract: The direct successor of Old Church Slavonic language is Church Slavonic, which is the liturgical language of the worships of the Byzantine rite Slavic churches. Church Slavonic as a liturgical language cannot be perceived as representing only one language entity. In the Slavic national communities applying the Byzantine rite and the Church-Slavonic liturgical language, a specific national language variant of the Slavic liturgical language is realized. Thus, the linguistic awareness of the believers is reflected in the variant of the liturgical Church Slavonic, especially on the phonetic and partly on the morphological level. The study deals with selected linguistic and cultural aspects of the application of Slovak language awareness in the language of the Church of the Byzantine-Slavonic rite in Slovakia in the context of the Cyrillic manuscripts of this Slovak religious environment.

Keywords: Church Slavonic, Cyrillic written sources, dialect, linguistic, cultural and confessional identity

 

 

Philologia 2019/1-2

PHILOLOGIA XXIX / 1 - 2

 

AKO OVPLYVŇUJE TYPOLOGICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ TVORBU KOLOKÁCIÍ V CUDZOM JAZYKU. NA POZADÍ SLOVENČINY, NEMČINY A RUMUNČINY

Mária Vajičková – Marilena Felicia Luţa
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava – Universitatea din Bucureşti


Abstrakt: Pri osvojovaní si cudzieho jazyka učiaci sa zistia, že pri spájaní slov nemôžu vždy uplatniť základné gramatické (morfologické a syntaktické) a sémantické pravidlá daného cieľového jazyka a že spájateľnosť slov v cieľovom jazyku je niekedy odlišná od spájateľnosti slov v ich materinskom jazyku. V mnohých slovných spojeniach sa vyskytujú intra- a interlingválne gramatické, sémantické a diasystémové štylistické nepravidelnosti. Komunikujúci používajú pri tvorbe textu veľmi často typické, uzualizované, viac alebo menej ustálené a lexikalizované kombinácie slov, ktoré sú uložené v ich individuálnej sémantickej pamäti a v komunikácii sa aktivujú spontánne podobne ako jednoslovné lexémy alebo v podobe slovných asociácií. V predloženej štúdii predkladáme výsledky výskumnej sondy zameranej na porovnávanie vybraných ekvivalentných ustálených slovných spojení v troch jazykoch, a to v slovenčine, nemčine a rumunčine, teda v jazykoch patriacich do troch odlišných jazykových rodín. Na porovnávaných ekvivalentoch vidíme, ako môže vplývať odlišná jazyková typologická príslušnosť materinského jazyka na tvorbu ustáleného slovného spojenia v cudzom jazyku.

Kľúčové slová: spájateľnosť slov, kolokácie, kolokabilita, slovné asociácie, slovná zásoba, didaktika cudzích jazykov, osvojovanie si ustálených slovných spojení, východiskový jazyk, cieľový jazyk

Abstract: When learning a foreign language learners realize that it is impossible to always apply basic grammatical (morphological, syntactical) and semantic rules of the target language, and that linking words in the target language is sometimes different from the linkability in their mother tongue. In many collocations some irregularities occur, such as intra- and interlingual grammatical, semantic and diasystemic stylistic irregularities. The communicators, while creating a text frequently use typical, usual, more or less fixed and lexicalized word combinations, which are stored in their individual semantic memory and which in communication are activated spontaneously, similarly as one-word lexemes or lexical associations. In this study, the results of a research aimed at the comparison of selected equivalent fixed collocations in three languages, namely in Slovak, German and Romanian, thus in languages from three different language families, are presented. On the compared equivalents we can see how the different typology of the mother tongue influences the creation of fixed collocations in the foreign language.

Key words: linkability of words, collocations, collocability, word associations, vocabulary, didactics of foreing languages, acquisition of fixed collocations, source language, target language

IL TEMPO E L’ASPETTO VERBALE NELL’ITALIANO,
NEL TEDESCO E NELL’INTERLINGUA DI APPRENDENTI
TEDESCOFONI. TRE SISTEMI LINGUISTICI  A CONFRONTO

Zuzana Toth
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Táto štúdia si kladie za cieľ porovnať slovesný aspekt a čas v nemeckom a v talianskom jazyku a prostredníctvom analýzy naratívnych textov v medzijazyku zmapovať vývoj slovesnej morfológie v medzijazyku študentov talianskeho jazyka s nemeckým materinským jazykom. Niekoľko štúdií (napr. Ayoun, Salaberry 2005) poukazuje na to, že učiaci sa, ktorých materinský jazyk nevyjadruje slovesný aspekt morfologicky (ako nemčina), používajú minulé časy v románskych jazykoch na vyjadrenie časových významov, pričom neberú ohľad na morfologický aspekt. Morfologický aspekt je integrovaný do medzijazyka postupne: učiaci sa najprv začnú používať dokonavé slovesné tvary s telickými slovesami a nedokonavé slovesné tvary so stavovými slovesami. Na druhej strane, niektorí študenti majú tendenciu používať primárne prítomný čas v naratívnych textoch, ktorý je neutrálny z hľadiska morfologického aspektu, a preto tieto texty neumožňujú posúdiť, do akej miery učiaci sa dokážu vyjadriť aspekt na morfologickej úrovni. Cieľom tejto práce je preto 1) klasifikovať texty, v ktorých sa používa predovšetkým prítomný čas, podľa ich morfosyntaktickej presnosti (Ellis – Barkhuizen 2005, 139); 2) skúmať vzťah medzi tendenciou používať prítomný čas v naratívnych textoch a ich morfosyntaktickou presnosťou.

Kľúčové slová: slovesný čas, slovesný aspekt, medzijazyk, naratívne texty, druhý jazyk

Abstract: The present study aims to examine the temporal and aspectual systems in Italian and German, and the development of verbal morphology in the interlanguage of students predominantly with L1 German, learning L2 Italian. Through the analysis of interlanguage samples, composed by narrative texts, the study aims to observe to what extent the interlanguage development is influenced by the differences between the German and the Italian tense-aspect systems. Several studies (see Ayoun & Salaberry, 2005) suggest that learners with L1 that does not mark aspect morphologically (such as German) start using the past tense forms in Romance languages with a temporal rather than an aspectual value. Aspect is integrated into the interlanguage progressively, in the sense that learners start using perfective morphology with telic predicates and imperfective morphology with statives. However, several texts written by learners of L2 Italian are characterised by the use of the present as a dominant tense. Since the present is aspectually neutral, these texts do not reveal to what extent the learner is able to mark aspectual distinctions. This study aims, therefore, to 1) classify a sample of texts with the present as the predominant tense into proficiency groups on the basis of their morphosyntactic accuracy (Ellis – Barkhuizen 2005, 139); 2) examine the relationship between morphosyntactic accuracy, and the tendency to produce narrative texts using the present as predominant tense.

Key words: tense, aspect, interlanguage, narrative texts, L2

HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN  EN PERSPECTIVA COMPARATIVA  (ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS)

Radana Štrbáková
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Táto štúdia ponúka nové výsledky skúmania pôvodu a vývoja španielskeho slova emoción. Cieľom je poskytnúť prehľad zmien jednotlivých významov daného slova v priebehu histórie v komparatívnej perspektíve s francúzskym, talianskym a anglickým ekvivalentom slova, ako aj analyzovať, ako je tento pojem konceptualizovaný v dobových slovníkoch. Zvláštnu pozornosť venujeme rekonštrukcii vývoja slova v španielskej lexike, vzhľadom na absenciu kompletného historického slovníka španielčiny. Na základe analýzy korpusu dokumentov a lexikografických prameňov konštatujeme, že prvotným významom vo všetkých skúmaných jazykoch bol politický význam „nepokoj“, „vzbura“. V modernom význame sa slovo emoción začalo používať v španielčine až koncom 18. storočia, pravdepodobne pod vlyvom francúzštiny.

Kľúčové slová: emócia, vývoj španielskeho jazyka, slovná zásoba, komparatívna perspektíva

Abstract: This study provides some new results of our research on the origins and history of the Spanish word emoción. The aim of the article is to give an overview of how the different meanings of this word change historically in a comparative perspective with French, Italian and English, as well as to analyze how this item is conceptualized in contemporary dictionaries. A special attention is paid to reconstruction of its evolution in Spanish vocabulary, due to the lack of a complete historical dictionary of Spanish. Based on an analysis of corpus data and lexicographical sources we conclude that the original meaning in all studied languages was that of “political or social agitation”, “rebellion”. The modern use of emoción as psychological process dates in Spanish from the end of the 18th century, probably influenced by the French language.

Key words
: emotion, history of Spanish language, vocabulary, comparative perspective

SOBRE LOS GALICISMOS “MODERNAMENTE INTRODUCIDOS” EN EL SIGLO XVIII Y SU TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO EN LOS DICCIONARIOS ACADÉMICOS

Beatriz Gómez-Pablos Calvo
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Od stredoveku začínajú do španielčiny prenikať galicizmy. Dôvody sú viaceré: objavenie hrobu apoštola Jakuba a prílev pútnikov, založenie kláštorov, výstavba nemocníc, rozšírenie obchodných vzťahov, manželská politika, kultúrna výmena atď. Všetky tieto vplyvy sa zosilňujú v nasledujúcich storočiach až po obdobie osvietenstva, v ktorom prichádza k zmene dynastie na španielskom tróne a k „pofrancúzšteniu“ španielskeho dvora. Tento článok analyzuje galicizmy, ktoré sa do španielčiny dostali v prvej polovici 18. storočia a ich lexikografické spracovanie v akademických slovníkoch.

Kľúčové slová: galicizmy, výpožička, Španielska kráľovská akadémia, lexikografia, vývoj jazyka

Abstract: Beginning in the Middle Ages, gallicisms began to appear in the Spanish language. The reasons for this are varied: the discovery of the tomb of the Apostle Saint James and the consecutive flow of pilgrims, the founding of convents, the construction of hospitals, the increase of commercial relations, marriage policies, cultural exchange, etc. All these factors continued to develop during the following centuries until the Enlightenment, period in which the change of dynasty and frenchification of the Spanish Court took place. This article analyzes the gallicisms that were adopted into the Spanish language in the first half of the 18th century and their lexicographical treatment in academic dictionaries.

Key words: gallicisms, loans, Royal Spanish Academy, lexicography, history of the language

EL ROJO Y EL AZUL EN LA POLÍTICA  ESLOVACA Y ESPAÑOLA

Mária Spišiaková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Tento článok sa zaoberá konštrukciami, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú slovo červená alebo modrá, a ich použitím a významom v španielskej a slovenskej politike. Naším cieľom je pomocou lexikálno-sémantickej analýzy overiť, ktorá z týchto farieb sa využíva viac v španielskom a slovenskom jazyku politiky, čo vyjadrujú tieto farby a v akých typoch konštrukcií sa vyskytujú (kolokácie, prirovnania, obrazné výrazy, odborné termíny atď.). Do našej štúdie boli zaradené všetky výrazy obsahujúce červenú a modrú farbu, ktoré sa objavili v politickom kontexte v korpusoch Aranea, CREA a v Slovenskom národnom korpuse.

Kľúčové slová: červená, modrá, politika, jazyk, význam, pomenovanie

Abstract: The paper deals with the usage and significance of colours red and blue in Spanish politics. Through lexical-semantic analysis, the paper aims to find out which colours are the most common in Spanish politics or in the politics of Spanish-speaking countries, what the individual colours express and in which constructions they occur (collocations, comparisons, figurative constructions, terms, etc.) In the research we have included all lexical units with a chromatic element red and blue in their structure that have occured in the political context in the Aranea corpora, the CREA corpus and the Slovak National Corpus (Slovenský národný korpus).

Key words: red, blue, politics, language, significance, denomination

EL PERRO EN LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA Y ESLOVACA

Nina Mocková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Pes je zviera, ktoré od nepamäti zohrávalo dôležitú úlohu v živote ľudí. Cieľom predloženého článku je analyzovať frazeologické jednotky v španielskom a slovenskom jazyku, ktoré obsahujú slovo „pes“. Dané frazémy sa skúmajú prostredníctvom kognitívnej analýzy. Všímame si najčastejšie konotácie frazém so slovom „pes“ v oboch jazykoch, porovnávame a kontrastujeme ich medzi danými jazykmi, ale dávame ich do súvislosti aj so všeobecnými konotáciami tohto zvieraťa v ľudskom vnímaní.

Kľúčové slová: pes, frazeológia, španielčina, slovenčina, jazyk, konotácia

Abstract: Dog is one of the animals which always have played a significant role in the human life. The present paper aims to analyse the idioms with the word “dog” in Spanish and Slovak language. The analysis is done from the point of view of the cognitive analysis. It focuses on the most frequent connotations of such idioms in both languages, compares and contrasts them within the two languages, as well as within the universal connotations of the dog along the History.

Keywords: dog, phraseology, Spanish, Slovak, language, connotation

CALDERÓNOV STÁLY KRÁĽOVIČ  – MEDZI ORIGINÁLOM A PREKLADOM

Mojmír Malovecký – Mária Medveczká
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Táto štúdia prináša niekoľko analytických reflexií o vzťahu medzi španielskym originálom divadelnej hry El príncipe constante (Stály kráľovič) Pedra Calderóna de la Barca, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov španielskej drámy Zlatého veku, a dvoma prekladmi tohto diela do slovenčiny, vytvorenými Pavlom Blahom a vydanými v rokoch 1868 a 1895. Hlavným zámerom je identifikácia rozdielov v texte originálu a textoch prekladu s cieľom deskripcie práce prekladateľa a vymedzenia prínosu pre dejiny španielsko-slovenských literárnych vzťahov.

Kľúčové slová: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel Blaho, dráma, preklad

Abstract: This study offers several analytical notes on the relationship between the Spanish text of El Príncipe constante, a major theater play of the Spanish Golden Age, written by one of its most important representatives Pedro Calderón de la Barca and its two Slovak translations by Pavel Blaho published in years 1868 and 1895. The main purpose is the identification of differences in order to describe the translator’s work and to outline how it contributed to the history of Spanish-Slovak literary relations.

Key words: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel Blaho, theater, translation

LOS VIAJES AL CIELO Y AL INFIERNO  EN LA LITERATURA APÓCRIFA  DE LA “SLAVIA ORTHODOXA”  Y DEL MUNDO LATINO

Salustio Alvarado
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid

Abstrakt
: Nepochybne najrozšírenejším kresťanským apokryfickým textom o ceste do neba a do pekla v období stredoveku je Videnie svätého Pavla (Visio Pauli). Tento text najväčšmi ovplyvnil formovanie stredovekého eschatologického myslenia a jeho vplyv sa prejavil aj v Danteho Božskej komédii. Okrem neho však existujú aj iné apokryfické texty, ako napríklad Abrahámova Apokalypsa, Baruchova Apokalypsa, Nanebovzatie Izaiášovo alebo Apokalypsa Panny Márie, ktoré boli rozšírené nielen v krajinách latinsky označovaných ako „Romania Europæa“, ale aj v oblasti „Slavia Orthodoxa“, ktorej súčasťou je až do 19. storočia aj Rumunsko. V týchto pseudoepigrafických textoch sa objavujú motívy, ktoré v niektorých prípadoch siahajú až do najstaršieho antického obdobia a korešpondujú s islamskou tradíciou, čo je dôkazom pradávneho prelínania kultúr, aj napriek jazykovým, politickým či náboženským rozdielom.

Kľúčové slová: eschatológia, apokryfická literatúra, Apokalypsa, Starý zákon, Nový zákon

Abstract: Although the Apocalypse of Paul (Visio Pauli) is the most widespread apocryphal text on visits to heaven and hell in the medieval Christian world, and exerts the deepest influence on the making of its eschatological thought, an influence whose final reflection can be felt in Dante Alighieri’s Divine Comedy, there are others, such as the Apocalypse of Abraham, the Apocalypse of Baruch, the Ascension of Isaiah, or the Apocalypse of the Virgin Mary, whose dissemination leaves traces of evidence both in the “Romania Europæa”, with Latin translations, mostly lost, although some are preserved, and in the “Slavia Orthodoxa”, of which Romania culturally was part until the nineteenth century. These pseudo-epigraphic texts feature motifs that in some cases date back to the remotest antiquity, and correspondences are also found in the Islamic tradition, which reflects a centuries-old network of influences in spite of religious, linguistic and political boundaries.

Keywords: Eschatology, heaven, hell, Apocryphal Old Testament, Apocryphal New Testament

FUNCIÓN INTERMEDIADORA DEL AMBIENTE PARISINO EN LAS RELACIONES INTERLITERARIAS  DURANTE LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS

Renáta Bojničanová
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Štúdia „Sprostredkovateľská funkcia parížskeho prostredia v medziliterárnych vzťahoch medzivojnového obdobia“ na príklade dvoch autorov, španielskeho Ramóna Gómeza de la Serna a slovenského Ivana Horvátha poukazuje na to, že parížske prostredie plnilo sprostredkovateľskú funkciu v medziliterárnych vzťahoch tohto obdobia a vytváralo priestor pre rozvoj kontaktov umelcov rozličných procedencií, ktorí by pri absencii takéhoto kultúrneho centra do kontaktu prísť nemohli. Rovnako poukazuje na význam prekladov do francúzskeho jazyka ako významného prostriedku umožňujúceho rozličné druhy medziliterárneho prelínania.

Kľúčové slová: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paríž, kozmopolitizmus, preklady do francúzštiny, medziliterárne vzťahy

Abstract: “The intermediary role of the Parisian milieu in inter-literary relations during the interwar period” is a study that aims to prove, through the example of two authors, the Spanish writer Ramón Gómez de la Serna, and the Slovak writer Ivan Horváth, that the Parisian milieu played, in those years, an intermediary role in inter-literary relations, by providing an environment where artists from different countries could come into contact, which would not have taken place had such cultural space not been created. We likewise stress the fundamental importance of translations into French for the development of interliterary influence.

Key words: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paris, cosmopolitanism, translations into French, inter-literary relations

TRADUIRE HOUELLEBECQ :  ÉTUDE COMPARÉE DE QUELQUES VERSIONS  DE SOUMISSION

Tivadar Palágyi
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Štúdia predkladá komparatívnu analýzu viacerých prekladov románu súčasného francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa Soumission (2015) – Podvolenie, sústreďujúc sa predovšetkým na aspekt využitia nepriamej a polopriamej reči, ktorá autorovi umožňuje stierať hranice medzi pásmom rozprávača a pásmom postáv. Myšlienky postáv sú zahalené neutralizujúcim závojom tretej osoby singuláru, imperfekta a plusquamperfekta, ako aj využitím spôsobov vyjadrenia budúcnosti v minulosti. Analýza talianskeho a rumunského prekladu tohto románu, doplnená podľa potreby o ďalšie preklady, poukazuje na značné rozdiely v stvárnení románovej polyfónie. Tieto rozdiely sú motivované nielen odlišnou gramatickou štruktúrou týchto troch geneticky príbuzných jazykov, ale aj osobnými voľbami prekladateľov, ktorí neinterpretujú rovnakým spôsobom voľný nepriamy štýl, čo ovplyvňuje všeobecný význam Huellebecqovho rozprávania.

Kľúčové slová: voľná nepriama reč, polopriama reč, literárna polyfónia, literárna irónia, francúzsko-rumunský literárny preklad, francúzsko-taliansky literárny preklad

Abstract: The present study proposes a comparison between several translations of Soumission (2015), a contemporary novel written by Michel Houellebecq. The linguistic analysis of the novel focuses on the use of the free indirect discourse. This linguistic device allows blurring the distinction between the perspective of the narrator and that of the characters. The thoughts of the characters are reported by using linguistic means such as the third person singular, the imperfect, the past perfect or the future in the past, which have a neutralising effect. The analysis of the Italian and the Romanian translation of this novel, integrated where appropriate by the analysis of other translations, shows notable differences in the linguistic means used to create a polyphonic novel. These differences are related not only to the different grammatical structure of the languages under scrutiny, but also to the personal choices of the translators who do not interpret the free indirect speech in the same way, which affects the interpretation of the general meaning attributed to Houellebecq’s narration.

Key words: free indirect speech, literary polyphony, literary irony, French-Romanian literary translation, French-Italian literary translation

L’ITALIANO COME LINGUA FRANCA DIPLOMATICA NEL PERIODO DEL RINASCIMENTO NELL’EUROPA CENTRALE. DOCUMENTI DI COLLOQUI IMPORTANTI AVVENUTI A TRNAVA E NITRA 

György Domokos
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Cieľom tejto štúdie je poukázať na úlohu talianskeho jazyka v období renesancie v strednej Európe. Je všeobecne známe, že na území Uhorska a Poľska na konci 15. a začiatku 16. storočia žilo viacero Talianov, otázne však je, či mohli komunikovať so svojím okolím vo svojom materinskom jazyku. Predkladáme niekoľko pôvodných listov, na základe ktorých poukazujeme na proces rozširovania taliančiny v strednej Európe.

Kľúčové slová: taliančina ako „lingua franca“, renesancia, stredná Európa

Abstract: The goal of the study is to highlight the role of Italian language in the Renaissance period in Central Europe. It is well known that there were several Italians living in the territories of the Hungarian and Polish Kingdoms in the late 15th, early 16th century: the question is, if they could communicate in their mother tongue. Based on some original letters the article tries to show the process of the diffusion of Italian in Central Europe.

Key words: Italian as lingua franca, Renaissance, Central Europe

ACERCA DEL COMPARATISMO Y LA COMPARACIÓN.
UNA MIRADA SEMIÓTICA


Mirko Lampis
Universidad Constantino el Filósofo de Nitra

Abstrakt
: Prostredníctvom semiotickej a systémovej definície pojmov „text“, „inter- textualita“ a „komparácia“ si tento príspevok kladie za cieľ poukázať na to, že aktivita komparatistu spočíva v konštrukcii – artikulácii, modifikácii – intertextových súvislostí tvoriacich významové a analogické siete, v ktorých existencia a funkčnosť „predmetov“ nachádza nové významy.

Kľúčové slová
: komparatistika, text, intertextualita

Abstract: Through a semiotic and systemic definition of the notions of “text”, “intertextuality” and “comparison”, this paper intends to demonstrate that the comparative activity is aimed towards the construction –articulation, modification– of valid intertexts, among whose relational and analogical networks the existence and performance of the investigated “objects” find new justifications.

Key words: comparatism, text, intertextuality

Philologia 2018/1

PHILOLOGIA XXVIII / 1

 

HOMO ICONICUS

Tibor Žilka
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Autor sa zameriava na vystihnutie podstaty metafory. Kým v lexikalizovanej metafore už pravý význam slova nevnímame, v básnickej metafore obidva významy slova fungujú naraz, s rovnakou intenzitou. Základnou jednotkou sémantiky je seméma. Seméma sa skladá zo sém, ktoré spoločne vytvárajú význam semémy. Pri tvorbe metafory ide o to, že niektoré zo stabilných sém sa utlmia, ba „sa až vyradia z prevádzky“, iné pribudnú. Originálne metafory sa vyznačujú tým, že prenášajú niektoré sémy z pôvodného významu, ale keďže označujú nový pojem, aj z pôvodného pojmu sa zachovávajú niektoré sémy a takto dochádza k oscilácii medzi dvoma významami. To je základ tzv. dvojobrazu v metafore, ale platí to iba pre tzv. živé (nové) metafory v básnickom (literárnom) texte. Metafora nevzniká za účelom dekorácie, ale konštituuje sa na základe objavenia nového významu. Tenzívna teória tu je postavená ako nová namiesto substitučnej teórie (P. Ricoeur). V samej podstate možno rozlíšiť triviálnu (lexikalizovanú) metaforu oproti novej (neobvyklej, zvláštnej) metafore (novel metaphor), ktorá je kreovaná v novej sémantickej situácii. Vznik metafory je procedúra, pri ktorej sa rozširuje polysémia. Metafora je kreatívne využitie polysémie. Ricoeur prikladá metafore nezastupiteľnú funkciu pri kreovaní textovej reality. Z tohto hľadiska metafora nie je, nemôže byť iba ozdobou jazyka alebo štylistickou (rétorickou) dekoráciou, ale predovšetkým sémantickou inováciou, objavením nových významov. Samotná metafora je kreatívnou aplikáciou polysémie vo vete, resp. v texte. Kreatívny moment metafory je koncentrovaný na pochopenie podobnosti, na recepciu analógie. V novej (živej) metafore je samotná podobnosť výsledkom metafory, práve v objavení tohto vzťahu spočíva podstata kreácie. Autor uvádza na nové metafory aj príklady zo slovenskej literatúry, predovšetkým z tvorby Jána Milčáka a Pavla Vilikovského.

Kľúčové slová: metafora, seméma, substitučná teória, lexikalizovaná metafora, P. Ricoeur

Abstract: The author focuses on comprehending the essence of metaphor. While we no longer apperceive the true meaning of the word in the lexicalised metaphors, in the poetic ones both meanings of the word exist side-by-side, moreover with the same intensity. The basic unit of semantics is a sememe. Sememe consists of sems that in conjunction form the meaning of the sememe. When forming a metaphor, it is that some of its stable sems are muted, even eliminated, others can be added. The original metaphors are characterized by the fact that they transfer some of the sems of their original meaning. Since they denominate a new concept, some of the sems from the original concept are preserved, and thus there is an oscillation between the two meanings. This is a basis for a so-called dual image in metaphors. However, this applies only for so-called live (new) metaphors in poetry (literary) text. The metaphor is not created in order to decorate. It is constituted by the discovery of a new meaning. A tensive theory is used as an alternative of a substitution theory (P. Ricoeur) here. In the core, the trivial (lexicalized) metaphor can be distinguished from the new (unusual, unconventional) metaphor (novel metaphor), that is created in a new semantic situation. The formation of a metaphor is a procedure based on expanding polysemy. Metaphor is a creative use of polysemy. Ricoeur claims that metaphor´s irreplaceable function lies in creating text reality. From this point of view, the metaphor is not and it cannot be considered to be for the adornment of language or the stylized (rhetorical) decoration. It is a semantic innovation, the emergence of newly discovered meanings. The metaphor itself is a creative application of polysemy in a sentence, respectively in text. The creative moment of the metaphor is concentrated on understanding of similarity, at the reception of the analogy. In new (living) metaphors, the similarity itself is a result of the metaphor. The essence of its formation lies in a discovery of this relationship. The author also presents examples of the new metaphors from the Slovak literature, especially from the works of Ján Milčák and Pavel Vilikovský.

Keywords: metaphor, sememe, substitution theory, lexikalized metaphor, P. Ricoeur

METAFORA A SÚČASNÁ (SLOVENSKÁ) LYRIKA

Zoltán Rédey
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Vstupnú časť štúdie tvorí stručný náčrt významu obrazného a metaforického vyjadrovania v západnej imaginatívnej literatúre vôbec a najmä postavenia metafory (vrátane jej typológie – A. Haverkamp, P. Zajac) v modernej svetovej, resp. modernej a súčasnej slovenskej lyrike. Príspevok sa sústreďuje na otázku, do akej miery a v akom zmysle sa reálne mení postavenie metafory v slovenskej ponovembrovej poézii (od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť). Autor článku si všíma príznakové tendencie v uplatňovaní metafory v básnických dielach tohto obdobia, napr. programové pokusy o estetiku „sterilu“ – o typ básnickej výpovede, ktorá sa zámerne snaží zbaviť, „očistiť“ od poetologických znakov tradične chápanej lyriky a jej jazyka, teda aj metaforiky –, ďalej niektoré „nemetaforické“ podoby lyriky, ako aj prípad „veľkej celotextovej metafory“, a to na vybraných ilustračných ukážkach z tvorby konkrétnych súčasných básnikov (P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).

Kľúčové slová: metafora, lyrika, súčasná slovenská poézia, „steril“, nemetaforická lyrika, veľká celotextová metafora

Abstract: The paper begins by presenting a brief outline of figurative and metaphorical expressiveness in the Western imaginative literature in general, and especially of the position of metaphor (including its typology – A. Haverkamp, P. Zajac) in modern world, or modern and contemporary Slovak lyric in particular. The paper attempts to answer the question to what extent and in what sense there is a real change in the position of metaphor in the Slovak poetry after November 1989 (from the 1990s up to the present). The author pays attention to the marked tendencies in the use of metaphor in the works of poetry falling to this period, for example, to programmatic attempts at an aesthetics of the “sterile” – a type of poetic expression which intentionally tries to get rid of, “to clear of” the poetological signs of the traditionally understood lyric and its language, including its metaphoric nature, then to some “non-metaphorical” forms of the lyric, as well as the case of a “great pan-textual metaphor“, through selected illustrative examples from the work of particular contemporary poets (P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).

Key words: metaphor, lyric, contemporary Slovak poetry, the “sterile”, non-metaphorical lyric, great pan-textual metaphor

METAFORA ĽUDSKEJ MYSLE

Silvia Gáliková
Katedra filozofie, Trnavská univerzita, Trnava

Abstrakt
: Cieľom príspevku je premyslieť rolu metafory a metaforického jazyka vo filozofii mysle a kognitívnej lingvistike. Pozornosť sa koncentruje na analýzu konceptuálnej teórie metafory (Lakoff, Johnson) pri skúmaní povahy ľudskej mysle. Používanie metaforického jazyka na popis stavov mysle a vnútornej skúsenosti odhaľuje nové pohľady na porozumenie filozofického pôvodu problému mysle. Autor zároveň naznačuje otvorené otázky a problémy späté s aplikáciou konceptuálnej teórie metafory v prirodzenom diskurze a v experimentálnych podmienkach.

Kľúčové slová: kognícia, vtelená myseľ, konceptuálna metafora, metaforické myslenie, mapovanie

Abstract: The paper aims at reconsidering the role of metaphor and metaphorical language in philosophy of mind and cognitive linguistics. The main objective is to analyse the nature and functions of conceptual theory metaphor (Lakoff, Johnson) in studying the nature of human mind. The use of metaphoric language in describing states of mind and inner experience reveals new ways in understanding the origin of a philosophical problem of mind. Author also intends to indicate open questions and problems concerned with the application of cognitive metaphor theory in natural discourse and experimental settings.

Key words: cognition, embodied mind, conceptual metaphor, metaphorical thinking, mapping

POZNÁMKY K TEÓRIÁM METAFORY.  
HANS BLUMENBERG


Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: Predmetom predloženého materiálu je globálny náhľad na Blumenbergovu metaforológiu (ako aj na jeho teóriu nepojmovosti) a súčasne prienik do jej partikulárnych aspektov, resp. elementov. Súčasťou tohto počinu je aj sondujúca reflexia prijímania jeho podnetov v kontexte teórie metafory. V rámci takto postavenej úlohy bude možné vyznačiť a usúvzťažniť ťažiskové body jeho myslenia aj v širšom spektre filozofických referencií, fenomenologických a hermeneutických inšpirácií, rétoriky, dejín filozofických pojmov, ale aj v zrkadle jeho filozofickej antropológie.

Kľúčové slová: Hans Blumenberg, metaforológia, absolútna metafora, rétorika, filozofia, antropológia, teória nepojmovosti, metafora, pojem
Abstract: The subject of the presented material is a global view of Blumenberg’s metaphorology (along with his anthropological theory of non-conceptuality) and at the same time the penetration to its particular aspects, respectively elements. Part of this paper is also the exploratory reflection of receiving his impetus in the context of metaphor theory. Within the framework of this task, it will be possible to mark and contextualize the focal points of his thinking in a broader spectrum of philosophical references, phenomenological and hermeneutical inspirations, rhetoric, the history of philosophical concepts (Begriffsgeschichte), but also in the mirror of his philosophical anthropology.

Key words: Hans Blumenberg, metaphorology, absolute metaphor, rhetoric, philosophy, anthropology, theory of non-conceptuality, metaphor, concept

PARATEXTUALITA – PREDOVŠETKÝM ZDROJ  OTÁZOK BEZ ODPOVEDÍ?  
AKTUÁLNE OTÁZKY VÝSKUMU PARATEXTOV


Ján Jambor
Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt
: Predmetom výskumu štúdie je paratextualita, druhý z piatich typov transtextových vzťahov, o ktorej samotný tvorca uvedeného pojmu Gérard Genette obrazne hovorí, že je to „predovšetkým zdroj otázok bez odpovedí“. Úvodná časť je venovaná Genettovmu terminologickému a typologickému vymedzeniu paratextov, ktoré prezentoval v prácach Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) a Seuils (1987). V nasledujúcich častiach upriamujeme pozornosť na aktuálne otázky výskumu paratextuality. Najprv hľadáme vhodný pojem na označenie textu, ktorý paratext rámcuje. V ďalšej časti sa pokúšame nájsť odpoveď na dve otázky súvisiace so Genettovým posunom od štrukturalistického k postštrukturalistickému chápaniu textu: Patria epitexty k paratextom? Môže mať paratext aj inú ako len verbálnu písomnú povahu? Predposledná časť štúdie stručne predstavuje výskum paratextov v historickej perspektíve a posledná časť nášho textu sa zaoberá paratextami v iných druhoch umenia a iných médiách ako literatúra s osobitným zreteľom na audiovizuálne médiá.

Kľúčové slová: paratextualita, Gérard Genette (narodený v r. 1930), Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Seuils (1987), literatúra, audiovizuálne médiá

Abstract: The subject matter of the study research is paratextuality, the second of the five types of transtextual relationships that was figuratively described by Gérard Genette, the creator of the term himself, as the „first and foremost a treasure trove of questions without answers“. The introductory part is devoted to Genette’s terminological and typological definition of paratexts which he presented in the works Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) and Seuils (1987). In the following sections we draw attention to current issues of paratexuality research. First, we are looking for a suitable term to describe the text that frames the paratext. In the next section we try to find answers to two questions related to Genette’s shift from structuralist to poststructuralist understanding of the text: Can epitexts be classified as paratexts? Can a paratext have other than only verbal written form?
The second to last part briefly presents research of paratexts in the historical perspective and the last part deals with paratexts in types of art and media other than literature with special regard to the audiovisual media.

Keywords: paratextuality, Gérard Genette (born 1930), Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Seuils (1987), literature, audiovisual media

LITERATÚRA V LISTOCH – LIST V LITERATÚRE. LIST AKO ŽÁNROVÝ ARCHETYP IMAGINATÍVNEJ LITERATÚRY (V ANTIKE A SÚČASNOSTI)

Zoltán Rédey
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Príspevok sa chce najprv zamerať na epištolárnosť, resp. list ako žánrový archetyp v imaginatívnej literatúre, vychádzajúc z básnického listu ako žánru, ktorého kľúčovým reprezentantom, resp. jedným z jeho „zakladateľov“ v západnom literárnom kánone je antický starorímsky básnik Publius Ovidius Naso, s osobitným zreteľom na vzťah medzi fiktívnym, literárnym listom a autentickou reálnou listovou korešpondenciou. Ovidius uplatňuje formu listu jednak na úrovni literárnej fikcie vo svojich Heroidách (Listoch heroín) a jednak ako spôsob zbásňovania vlastného životného osudu v podmienkach vyhnanstva (autorova osobná „korešpondencia“, snaha o komunikáciu s Rímom, poňatá ako básnická tvorba; alebo, naopak, vlastné autobiografické, elegicko-reflexívne písanie realizované v epištolárnej forme). Kým v Heroidách ide o autorskú empatiu, štylizáciu do citového rozpoloženia osamelej opustenej,  prípadne poníženej ženy hrdinky, vo svojej neskorej exilovej tvorbe (Žalospevy, Listy od Čierneho mora) Ovidius v podobe listov tematizuje vlastnú autenticky zažívanú traumu z odlúčenosti a osamelosti vo vyhnanstve, do ktorého bol z Ríma nečakane vypovedaný cisárom Augustom.
Na pozadí takto naznačenej problematiky sa potom štúdia sústreďuje na prípad slovenského básnika Jána Hollého, ktorý vytvoril svoje rozsiahle dielo programovo inšpirované antikou v intenciách poetiky klasicizmu, no popri tom sa zachovala aj jeho osobná korešpondencia. Listy J. Hollého ako solitérneho básnika a kňaza žijúceho v ústraní, sužovaného permanentnými existenčnými ťažkosťami a zhoršujúcim sa zdravotným stavom, však nemajú len hodnotu literárno-historického dokumentu, ale sú aj z literárno-estetického hľadiska pre súčasného príjemcu zaujímavejšie, atraktívnejšie než jeho samotné básnické dielo a stali sa tak súčasťou, resp. jednou z rozhodujúcich výrazovo-tematických vrstiev niektorých diel ponovembrovej a súčasnej slovenskej lyriky a dramatickej tvorby (básnická zbierka V. Mihálika Velebný pán z Maduníc z r. 1990 a divadelná adaptácia Hollyroth, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá v réžii R. Balleka z r. 2009).

Kľúčové slová: list ako žánrový archetyp, Ovidius, osobná korešpondencia, listy J. Hollého, zbierka V. Mihálika, divadelná inscenácia

Abstract: The paper is, first, focused on the epistolary, or the letter as the generic archetype in imaginative literature, drawing on the poetic letter as a genre whose key representative, or one of its “founders” in western literary canon, is the ancient Roman poet Publius Ovidius Naso, with particular emphasis on the relation between the fictive, literary letter, and the authentic, real letter correspondence. Ovid uses the form of letter both on the level of literary fiction in his Heroides (The Heroines) as well as a way of poetising his own life destiny in exile (the author´s personal “correspondence,” his effort to communicate with Rome, understood as poetic creation; or on the contrary: his own autobiographical, elegiacreflexive writing in the epistolary form). While in the Heroides it is the authorial empathy, stylization into the emotional state of the lonely, abandoned, or humiliated woman-hero, in his later work from exile (Sorrows, Letters from the Black Sea) Ovid thematises, in the form of letters, his own, authentically experienced trauma from the separation and loneliness of exile, into which he was unexpectedly deported from Rome by Emperor Augustine.
Drawing on the above issues, the paper discusses the case of the Slovak poet Ján Hollý who produced extensive work programmatically inspired by the antiquity in the intentions of the Classicist poetics, alongside of which his personal correspondence has been preserved as well. The letters of J. Hollý, the solitary poet and priest living in seclusion and suffering from permanent existential difficulties and worsening health, however, do not have value only as a literary-historical document, but also from the literary-aesthetic point of view they are more interesting and attractive for current readers than his poetic work, and thus they have become part, or one of the decisive expressional-thematic layers of some works of the post-November as well as current Slovak lyrical and dramatic production (collection of poems by V. Mihálik Velebný pán z Maduníc [Reverend from Madunice] from 1990 and the theatrical adaptation Hollyroth directed by R. Ballek from 2009).

Key words: the letter as the generic archetype, Ovid, personal correspondence, The letters of J. Hollý, collection of poems by V. Mihálik, theatrical adaptation

MOMENTKY ZO ZEMETRASENIA

Alessandro Zuliani
Università degli Studi di Udine (Taliansko)

Abstrakt
: Cezar Petrescu (1892 – 1961) vydal v roku 1946 román Carlton, dramatický opis posledných dní života obyvateľov jednej luxusnej budovy v centre Bukurešti, ktorá sa v jednu jesennú noc v roku 1940 zrúti počas katastrofického zemetrasenia. Témou diela, ktoré patrí do cyklu románov Capitala care ucide (Hlavné mesto, ktoré zabíja), je tragický osud ľudí, zastupujúcich v autorových predstavách celé ľudstvo, ktorého existencia závisí od nepredvídateľnej hry osudu. Nejde tu o jednoduché opísanie udalostí, ale o skutočný psychologický román jedného z najtvorivejších rumunských spisovateľov dvadsiateho storočia.

Kľúčové slová: Cezar Petrescu, Carlton, Rumunsko, Bukurešť, román

Abstract: Cezar Petrescu (1892 – 1961) published his novel Carlton in 1946, a dramatic account of the last days of life of the residents of a luxury building in downtown Bucharest, on an autumn night in 1940, which was destroyed by a catastrophic earthquake. The work, that belongs to the cycle Capitala care ucide (The capital that kills), is focused on the tragic destiny of the characters, which in the author’s vision represent the whole of humanity, whose existence is at the mercy of an un-predictable fate. Not a mere recording of events, but a real psychological novel of one of the most prolific writers of the twentieth century Romanian literature.

Key words: Cezar Petrescu, Carlton, Romania, Bucharest, Novel

 

RECENZIE

Inés Casillo: MEMORY UNBOUND. TRACING THE DYNAMICS OF MEMORY STUDIES

Beatriz Gómez-Pablos: DE UNA A CUATRO LENGUAS. INTERCOMPRENSIÓN ROMÁNICA: DEL ESPAÑOL AL PORTUGUÉS, AL ITALIANO Y AL FRANCÉS

Beatriz Gómez-Pablos: LA INNOVACIÓN LÉXICA EN EL ESPAÑOL ACTUAL

Nina Mocková: PRÍTOMNOSŤ AMERIKANIZMOV A NOVÉHO SVETA V DIELE AMÉRICA EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES (1726-1739)

Anna Fábová: FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE 3.

Philologia 2018/2

PHILOLOGIA XXVIII / 2

 

LABYRINTY LITERÁRNĚVĚDNÉ TERMINOLOGIE

Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Geneze a obecně respektované používání nových termínů lze rozdělit do několik typů: 1) Nové nebo relativně nové termíny; 2) Zdůraznění uznávaných termínů; 3) Změna významu již existujících termínů; 4) Redefinování známých termínů; 5) Nová kontextualizace uznávaných termínů. Nejdůležitější věcí, zvláště v případě filologie, jsou jazykové bariéry a textové pozadí každé národní literatury. Příklady mých vlastních termínů: kroniková prostorová pulzace, poetika konkrétního, kronika jako podloží mýtu, objevování a mizení kauzality syžetu, dominantní, formativní a řetězcové syžetové linie, rozptylování elegie a idyly, vybočení kronikové postavy, prae-post efekt/paradox jsou speciální termíny aplikovatelné na libovolnou národní literaturu, zvláště na příkladu ruské.

Klíčová slova: čtyři typy termínů obecně, mé vlastní pokusy o tvorbu nových termínů v literární vědě, zvláštní termíny týkající se vývoje národních literatur

Abstract: The genesis and the generally respected usage of new terms could be classified into several types: 1) New or relatively new notions; 2) Accentuation of respected terms; 3) The change of the meaning of already existing terms; 4) Re-defining of well-known terms; 5) New contextualization of respected terms. The most important thing, is, however, especially in the case of philology, is the language barrier and the textual background of each national literature. The examples of my own new terms: chronicle space pulsation, poetics of the concrete, the chronicle as a basis of myth, the appearance and the disappearance of the causality of the plot, dominant, formative and catenary lines of the plot, dispersion of the elegy and the idyll, the deviation of the chronicle character, pre-post effect/paradox, are special terms applicable to each national literature, mainly at the example of Russian literature

Keywords: The four types of terms in general, my own attempts at the formation of new terms in literary criticism, special terms concerning the specific development of national literatures

CULTURAL STUDIES  AND PHILOLOGICAL TRADITION

Jarosław Płuciennik
Institute of Contemporary Culture University of Łódź
 
Abstract
: The main proposal of the article is to bring into focus humanism as a project which was always present in the Renaissance philology and is still into the main areas of reflection of the Enlightenment and Modernity. The large part of the article consists of a review of the philological tradition since the Renaissance, and it tries to describe an interdisciplinary nature of cultural studies, which always referred to politics and political science, and comparative multilingual approaches, which made them strictly international. Recent development in the area of digital humanities makes cultural studies similar to media studies. Humanism is the only component of the studies which is indispensable because it is not to be replaced by artificial intelligence.

Keywords: cultural studies, individualism, humanism, philology, digital humanities

KENTAUŘI, GENERÁTORY, INTERFEJSY.
PSANÍ O LITERATUŘE  V KONTEXTU DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ


Jana Kostincová
Univerzita Hradec Králové

Abstrakt
: Článek se zaměřuje na oblast elektronické/digitální literatury, prezentuje několik děl z této oblasti (instalace, performance, generativní instalace) a na jejich příkladech demonstruje různé způsoby propojování a konfrontace lidského/biologického principu s principem technologickým v kontextu současné digitální literatury. Cílem je prokázat, že při kritické a teoretické reflexi elektronické literatury je nezbytné využívat transdisciplinární přístup, v němž se kombinuje diskurz literárněvědný s diskurzem technologickým. Zároveň je nezbytné zohledňovat předchozí literární tradici.

Klíčová slova: elektronická literatura, media-poezie, ruská media-poezie, transmedia

Abstract: The article deals with the area of electronic/digital literature, it presents several different works (installation, performance, generative installation) to demonstrate various ways of interconnecting and confronting human/biological and technological principles within the context of contemporary digital literature. The author argues that when attempting to reflect electronic literature it is necessary to adopt transdisciplinary approach in which both artistic and technological discourses are combined. At the same time, a broad historical context of literary tradition has to be taken into consideration.

Keywords: electronic literature, media-poetry, Russian media-poetry, transmedia

ПАССИОНАРНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ „ЖАНР”

Ольга Червинская
Кафедра зарубежной литературы, теории литературы и славянской филологии Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Аннотация
: Подчеркивается всевременная актуальность парадигмы „жанр” и необходимость ревизии ее исторического статуса. В качестве основы, изначально программирующей жанр как формально-смысловую матрицу, предлагается идентифицировать ритм как таковой, т.к. именно ритм выполнял программу еще не установившегося в поэтиках понятия жанр (в этом плане акцентируется значимость гекзаметра).

Ключевые слова: пассионарность, жанр, ритм, терминологическая синонимия, жанровая метаморфность.
 
Abstract: PASSIONARITY OF THE TERMINOLOGICAL PARADIGM „GENRE”.
It emphasizes the timeliness of the „genre” paradigm and the need of the revising of its historical status. As a basis, initially programming the genre as a formal-semantic matrix, it is proposed to identify the rhythm as such, since it was the rhythm that fulfilled the program of the genre, which straddled in later poetics (in this regard, the importance of the hexameter is underlined).

Keywords: passionarity, genre, rhythm, terminological synonymy, genre metamorphism

TERMINOLOGICKÉ UCHOPENÍ QUEER LITERATURY V KONTEXTU ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDY

Jaroslav Sommer
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Autor příspěvku se zabývá terminologií související s literární tvorbou zachycující menšinovou sexuální orientaci. V textu jsou charakterizovány proměny vědeckých koncepcí rozvíjených především ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. Zvláštní pozornost je věnována „ženskému psaní“ Jana Matonohy, jehož teoretická východiska jsou pro další rozvoj a směřování bádání v oblasti queer velmi inspirativní.

Klíčová slova: literární terminologie, queer literatura, homosexualita, gender, Jan Matonoha

Abstract: The author of the article focuses on terminology related to literary production depicting a minority sexual orientation. The article characterizes the changes in scientific concepts developed mainly in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century. Special attention is paid to Jan Matonoha´s “feminine writing” whose theoretical assumptions seem to be very inspiring for a further development and direction of queer research.

Keywords: literary terminology, queer literature, homosexuality, gender, Jan Matonoha

O TEÓRII NEPOJMOVOSTI A METAFOROLÓGII  HANSA BLUMENBERGA  V KONTEXTE DEJÍN POJMOV

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava a Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: V tomto krátkom príspevku naskicujeme vzťah dejín pojmov a teórií metafory ako dvoch prakticky izolovaných a sotva sa reflektujúcich diskurzných priestorov. O vzťahu pojmu a metafory sa vo vede uvažuje nepretržite. Reflektuje sa ich funkcia pri modelovaní predmetu výskumu, problémov a metód a všeobecne aj úloha v komunikácii (distribúcii) vedeckého poznania. Z tohto dôvodu je vzájomné nereflektovanie sa teórie metafory a dejín pojmov kuriózny jav. Vzájomná absencia reflexie teórie metafory a dejín pojmov nie je však ničím absurdným, ale dá sa vysvetľovať ako rezultát ich vlastnej orientácie. Avšak metaforológia sa stala súčasťou realizovaného projektu dejín filozofických pojmov a má v ňom špecifické postavenie, ktoré možno lepšie pochopiť, ak zoberieme na zreteľ aj neskoršie rozpracovanú teóriu nepojmovosti Hansa Blumenberga.

Kľúčové slová: Hans Blumenberg, metaforológia, dejiny pojmov, teória nepojmovosti, pojem, metafora

Abstract: In this paper, we describe the relationship between the history of concepts and theories of metaphors as two isolated and insufficient reflected discourse spaces. The relationship between concepts and metaphors is being continuously considered in the scientific discourse. They reflect their role in modeling the subject of research, problems and methods, and, in general, the role of communicating (distributing) scientific knowledge. For this reason, the mutual lack of reflection of the metaphor theory and the history of concepts is a curious phenomenon. But the mutual absence of reflection on metaphor theory and the history of concepts is not absurd, but can be explained as a result of their own orientation. However, metaphorology has become a part of the realized project of the history of concepts and has a specific position that can be better understood by taking into account the later developed theory of nonconceptuality by Hans Blumenberg.

Keywords: Hans Blumenberg, theory of nonconceptuality, metaphorology, history of concepts, concept, metaphor

HODNOTENIE REČOVÉHO PREJAVU PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU.  ÚSKALIA VÝSKUMU A NEKONZISTENTNOSŤ VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ

Ľubica Horváthová
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Príspevok predstavuje stručný prehľad zahraničných výskumov zameraných na hodnotenie rečového prejavu pacientov s Parkinsonovou chorobou, pričom sa pokúša o konfrontačnú analýzu rôznych prístupov ku skúmaniu ústnych jazykových prejavov jedincov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zameriava sa aj na úskalia takto zameraného výskumu, ako aj na príčiny nekonzistentnosti výskumných zistení, upozorňujúc najmä na rozdielny prístup výskumníkov k segmentácii textu na textové jednotky, k chápaniu a vymedzeniu skúmaných jazykových javov a ku kvantifikácii týchto javov, na rôzny rozsah skúmaného jazykového materiálu (prejavu), ako aj na neexistenciu noriem charakterizujúcich ústne a písomné prejavy intaktnej populácie.

Kľúčové slová
: Parkinsonova choroba, rečový prejav, ústny jazykový prejav, narušená komunikačná schopnosť, úskalia výskumu, nekonzistentnosť výskumných zistení

Abstract: The paper provides a brief overview of research into the speech production of patients with Parkinson‘s disease, attempting to analyze different approaches to examining the discourse of patients with communication impairment. It also focuses on research challenges and reasons of inconsistent research findings, pointing particularly to different approaches to text segmentation into text units, various definitions of linguistic terms, pitfalls in quantification of examined linguistic phenomena, various length of analyzed discourse samples, and non-existence of the norms characterising spoken and written discourse of intact population.

Keywords: Parkinson’s disease, speech production, spoken discourse, communication impairment, research challenges, inconsistent research findings

FILOZOFIA A ESTETIKA THEODORA W. ADORNA

Vladimír Fulka
Ústav hudobnej vedy SAV

Abstrakt
: Štúdia prináša celkový obraz Adornovej estetiky ako súčasti jeho filozofickej koncepcie, filozofických tendencií a ich epistemologických kontextov. Estetika má u Adorna výsostné postavenie. Adornova filozofia sa ňou začína a akoby symbolicky končí. Text štúdie sa sústreďuje na Adornovu prvú monografiu Kierkegaard. Konštrukcia estetična (Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen, 1933) a poslednú vedeckú rozpravu Estetická teória (Ästhetische Theorie, publikovaná rok po jeho smrti v roku 1970). Estetika v týchto pojednaniach má bohaté filozofické kontexty, ako ich nachádzame v textoch a štúdiách o Husserlovi, Heideggerovi a Heglovi, estetika je spojená aj s reflexiami o I. Kantovi, G. Lukácsovi a W. Benjaminovi. V Adornovom diele tvorí základný filozofický kontext jeho najvýznamnejší opus Negatívna dialektika (Negative Dialektik, 1966). Adornova estetika však zahŕňa množstvo esejí a článkov hudobnoteoretických a esteticko-literárnych analýz. V Adornovej estetike zaujíma popredné miesto hudba.

Kľúčové slová: filozofia, estetika, subjektivita bez objektu, negatívna dialektika, zdanie, mesianizmus, eschatológia, mimesis, rečovosť umeleckého diela
Abstract: The study brings a picture of Adorno´s aesthetics as a part of his philosophical conception. Adorno´s Aesthetics is in a prominent position, his work beginning with aesthetics and, as if symbolically, ending with it. The study is concentrated on Adorno´s first monography Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen (1933) and on the treasise Ästhetische Theorie published a year after his death,1970. Adorno´s aesthetics is situated in the midst of the rich philosophical contexts of his studies on E. Husserl, M. Heidegger and F. Hegel, and reflections about I. Kant, G. Lukács and W. Benjamin. In Adorno´s work the main philosophical context of his aesthetics is the study Negative Dialektik (1966). Adorno´s aesthetics also consists of a great amount of essays and articles, musicological and literary analysis. A prominent position in Adorno´s aesthetics is a position of music.

Keywords: philosophy, aesthetics, subjectivity without object, negativ dialectics, semblance, messianism, eschatology, mimesis, work of art, speech phenomenon of work of art

LAS CANCIONES EN LAS CLASES DE ELE:  EL ENFOQUE CULTURAL

Nina Mocková
Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Resumen
: El presente artículo tiene como objetivo presentar y describir el aprovechamiento de las canciones en las clases de ELE para enseñar cultura, en concreto, la cultura de Chile. Trata de las ventajas de emplear música en clases y cómo manejarla. Presenta letras de canciones selectas que el profesor considera aptas para emplearlas en clase de varios cantantes chilenos, de diferentes géneros, etc. Propone los temas que son posibles de desarrollar, según el contenido de las canciones. Asimismo propone una serie de actividades que se pueden trabajar con los estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas junto con el aspecto cultural. El concepto de esta herramienta didáctica está planteado sobre todo para los estudiantes universitarios, ya que requiere el conocimiento del mundo también de temas más complicados, difícil de discutirlos con alumnos adolescentes muy jóvenes o niños. Está planteado para el nivel de B1 como mínimo.

Palabras clave: canciones, cultura, ELE, español, enseñanza, Chile

Abstract
: The aim of the present article is to present and describe the benefits of using songs in teaching Spanish as foreign language, focusing on teaching culture, specifically, the culture of Chile. It deals with the benefits of using music in classroom in general and how to work with it. It presents the lyrics of selected songs which the professor considers appropriate for using them in classroom. The songs proceed from different Chilean singers, belong to different genres, etc. It proposes the topics to work with, according to the content of the songs. The article proposes as well a series of activities to work on them with students, regarding always the development of all four language skills and focusing the cultural aspect. The concept of this didactic tool is meant mainly for university students, due to requirement of some topics that may result too complicated for young adolescents or small children. At the same time, it is meant to be applied for the level B1 as minimum.

Keywords: songs, culture, ELE, Spanish, teaching, Chile


Philologia 2017/1

PHILOLOGIA XXVII / 1

 

Mária Bátorová: Editoriál

 

SOCIALISTICKÝ REALIZMUS  
A JEHO PODOBY V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
(Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka  v 50. rokoch 20. storočia)


Mária Bátorová
Ústav filologických štúdií PdF UK
Ústav svetovej literatúry SAV


Abstrakt: Socialistický realizmus ako umelecká metóda presadená v 50. rokoch 20. storočia cez hegemónnu komunistickú stranu do umeleckého sveta a tvorivých procesov písania sa uplatňoval v procese tvorby aj v Československu. Štúdia zachytáva drastickú intervenciu politiky do umenia cez centrálny časopis Kultúrny život, cez konkrétne manipulačné texty a ich centrálne postavenie. Naoktrojovaná, paušálna metóda „umeleckého“ zachytávania skutočnosti má v slovenskej literatúre viacero modifikácií. Dva varianty uplatnenia tejto metódy sme porovnali v poetike, výraze a výslednom efekte u dvoch spisovateľov, aby sme poukázali na diferenciácie v umeleckej tvorbe aj tohto obdobia.

Kľúčové slová: totalita, kultúrna politika, metóda socialistického realizmu, komparatistika, kontext

Abstract: Socialist realism as a style of art method was pushed forward in 50s through the hegemony of communist party into the artistic world as well as into the creative process of writing and was enforced into the works of art in Czechoslovakia. This study covers the drastic political intervention into the art through the central art journal „Kultúrny život“, specifically through particular manipulative writings and their centralised position. Enforced blanket method of „artistic“ depiction of real world has many modifications in Slovak literature. The comparison of two variants of this method is offered, focusing on poetics and manifestation and its consequences on two writers, so the differences in art production could be visible even in this period.

Key words
: totalitarianism, culture policy, method of socialist realism, comparison, context

REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSKIEJ LITERATURZE PO ROKU 1949

Bogusław Bakuła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt: SOCIALISTICKÝ REALIZMUS V POĽSKEJ LITERATÚRE PO ROKU 1949.
Tento článok ukazuje osud poľskej kultúry v rokoch 1949 až 1956, vystavenej tlaku stalinizmu a socialistického realizmu. Predstavíme najdôležitejších umelcov a diela socialistického realizmu. Poľská literárna kritika toto obdobie niekedy označovala ako obdobie domácej hanby. V období socialistického realizmu skupina tvorcov z rôznych oblastí mlčala, nevstupovala do oficiálneho prúdu. V roku 1956 nastal zlom, pretože štát prestal diktovať estetiku socialistického realizmu. Autor štúdie takisto podáva informácie o metódach propagovania myšlienok socializmu v súčasnej populárnej kultúre. Píše o maloburžoáznom modeli socialistického realizmu, ktorý bol vznikol v 70. až 80. rokoch 20. storočia v komunistických masmédiách. Tento model, stabilizovaný v televíznych seriáloch a populárnej literatúre, má v Poľsku stále špecifickú skupinu priaznivcov.

Kľúčové slová: socialistický realizmus, tendenčná literatúra, schematická literatúra, produktívny román, apologetická poézia, socialistický folklór, propaganda, stalinizmus

Abstrakt: REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSKIEJ LITERATURZE PO ROKU
1949. Artykuł ukazuje losy kultury polskiej w latach 1949-1956 poddanej naciskowi stalinizmu i socrealizmu. Przedstawiono najważniejszych twórców i najważniejsze utwory tego czasu. W polskiej krytyce literackiej okres ten jest nazywany czasem hańby domowej. W okresie socrealizmu grupa twórców różnych dziedzin milczała, nie włączając się do oficjalnego nurtu. Rok 1956 był momentem zwrotnym, ponieważ państwo przestało narzucać estetykę realizmu socjalistycznego. Autor przekazuje też informacje o metodach lansowania idei socjalizmu w ówczesnej kulturze masowej. Pisze o drobnomieszczańskim modelu socrealizmu, który powstał w latach 70.-80. XX wieku w komunistycznych massmediach. Model ten, utrwalony w telewizyjnych serialach i popularnej literaturze nadal posiada w Polsce określoną grupę zwolenników.

Słowa kluczowe: realizm socjalistyczny, literatura tendencyjna, schematyczna literatura, powieść produkcyjna, poezja apologetyczna, folklor socjalistyczny propaganda, stalinizm

Abstract: SOCIALIST REALISM IN POLISH LITERATURE AFTER THE 1949 YEAR.
The article is focused on the history of the Polish culture in the period of 1949-1956 during which it was under the pressure of Stalinism and social realism. The article introduces the most important artists and works of socialist realism. In contemporary literary critics, this period is called as domestic ignominy (Jacek Trznadel). During the domination of socialist realism, the work of certain artists, representing different fields of art, did not follow the official tendencies. The year 1956 was the turning point due to states official rejection of the aesthetics of socialist realism and promised pluralism in Polish culture. Author also informs about the methods of promotion of socialist ideas in todays mass-culture. The petit bourgeois model of socialist realism that was created in the years 70.-80. of XXth century in communist mass-media is depicted. This model, spread by the means of TV series and popular literature, has a number of supporters in Poland even nowadays.

Key words: socialist realism, tendency literature, schematic literature, productive novel, apologetic poetry, socialist folklore, propaganda, Stalinism

SEMATIZMUS MAGYAR MÓDRA
SEMATIZMUS – A SZÓ JELENTÉSE ÉS KONTEXTUSA  
A SZOCREÁL IRODALOMKRITIKÁBAN


Magdolna Balogh
Literárnovedný ústav MAV


Abstrakt: Schematizmus v maďarskom štýle. Autorka interpretuje pojem schematizmus, vychodiac z požiadaviek deskriptívnej a normatívnej socialistickorealistickej pseudoestetiky. Schematizmus bol jedným z negatívne zafarbených pojmov, ktorý nebol charakteristický pre celý vývin socialistického realizmu, ale skôr pre jeho prvú, začiatočnú fázu. V čase počiatkov socialistického realizmu bol schematizmus počas niekoľkých rokov interpretovaný ako svojrázna, detská choroba, ktorú je možné prekonať a ktorú bolo možné vnímať ako výsledok ideologickej nezrelosti autorov, a preto len ako nevyhnutný vedľajší jav vývoja. V pozadí oznámenia „boja“ proti schematizmu bolo zistenie, že diela napísané s ohľadom na pravidlá socialistického realizmu sú v podstate bezduché, vyumelkované, zobrazenie postáv a konflikty, ako aj svet predstavený v diele sú neautentické. Predstavitelia kultúrnej politiky danej doby však nemohli priznať, že schematické diela existujú práve ako následok predpísaných požiadaviek. Preto podľa absurdnej logiky prebiehal samotný boj proti schematizmu prostredníctvom schematických argumentov, a teda aj požiadavka likvidácie schematizmu bola formulovaná schematickým spôsobom. Samotný zápas preto už nemohol viesť nikam. Problematika schematizmu v Maďarsku stála v popredí záujmu v rokoch 1951 – 1952. József Révai (1898 – 1959), hlavný ideológ kultúrnej politiky režimu, bol aj hlavným redaktorom denníka Slobodný národ, a to až do roku 1953, keď ho zbavili tejto funkcie. Boj proti schematizmu v Maďarsku prebehol pod jeho vedením.
V centre boja proti schematizmu v Maďarsku stála slávna diskusia majúca zlú povesť o románe Odpoveď autora Tibora Déryho, ktorá prebiehala v roku 1952 (prvý zväzok: 1950, druhý zväzok: 1952, diskusia je z toho istého roku). Terčom diskusie pléna Zväzu maďarských spisovateľov bol dvojzväzkový román Tibora Déryho (1894 – 1977), ktorý v očiach súčasníkov reprezentoval talentovaného socialistického spisovateľa. Po úvodných slovách novinára Miklósa Gimesa nasledovala zničujúca kritika Déryho z pléna, ktorá smerovala najmä k druhému zväzku Déryho románu. Hlavnou príčinou kritiky bol fakt, že spisovateľ nezdôraznil rolu komunistickej strany v rozvoji hlavného hrdinu Bálinta Köpeho. Proletársky chlapec totiž nevstúpi do strany (podľa Déryho predstavy by do nej vstúpil až po roku 1945, a to v plánovanom treťom zväzku románu, ale Déry už v ďalších zväzkoch nepokračoval). V závere diskusií J. Révai akoby „prepísal“ Déryho román.
Z hľadiska nasledujúcich udalostí spočíval význam diskusií v tom, že ponúkali príležitosť na zorganizovanie spisovateľskej opozície. Útok proti jeho osobe postavil Déryho na stranu formujúcej sa opozície. V roku 1956 sa stal jedným z vedúcich predstaviteľov spisovateľskej opozície, po porážke revolúcie v procese represálií figuroval ako jeden z hlavných obžalovaných a odsúdili ho na deväť rokov väzenia. Pod vplyvom medzinárodného protestu dostal amnestiu a dostal sa na slobodu v roku 1960. V Kádárovom režime sa vyrovnal s mocou.
Schematizmus sa objavil aj v období Kádárovho režimu, čo dokumentujú aj spisy Hlavného riaditeľstva nakladateľstiev (táto inštitúcia plnila rolu cenzúrneho úradu). Keď sa rola a prestíž literatúry v tomto režime podstatne zmenšili a do popredia sa dostali iné médiá ako tlač, rádio a televízia, schematizmus (nielen v literatúre, ale vôbec) postupne stratil na aktuálnosti.

Kľúčové slová: schematizmus, socialistický realizmus, József Révai, Tibor Déry

Abstract: Schematism, Hungarian style. The author bases her interpretation of the concept of schematism on the requisites of the prescriptive and normative socialist realist pseudoaesthetics. Schematism used to be a concept bearing negative connotations. However, it was not a characteristic feature of the entire period of socialist realism, only of its early era. It was interpreted as a sort of a childhood disease after the establishment of socialist realist principles, attributed to the perceived „ideological immaturity” of the authors and put down as an inevitable side-effect of progress.
The reason for the announcement of the „fight” against schematism was the objection that the works were lifeless and flavourless, the figures and world portrayed in the works lacked credibility and the conflicts were artificial. However, the contemporary politicians responsible for cultural issues could not admit that the existence of the schematic works was the direct consequence of the prescribed artistic principles. Thus, with an absurd twist of logic, the fight against schematism was carried out with schematic arguments, demanding the liquidation of schematism with schematic methods, which, of course, led nowhere. The topic of schematism was at the forefront of ideology in Hungary between 1951 and 1952. József Révai (1898-1959), the major ideologist of the regime’s cultural politics, , was also the editor of the party’s newspaper, the Free People, until being set aside in 1953. The Hungarian fight against schematism was carried out under his leadership.
At the center of the history of Hungarian anti-schematism was the infamous Felelet-debate, with Tibor Déry, the man who was considered the representative of a talented socialist writer by his contemporaries, coming under fire from the plenum of the writers’ association for his novel Felelet (Answer). A scathing critique of the second tome of Déry’s novel was delivered by a journalist Miklós Gimes. In the afterword of the debate, Révai almost rewrote Déry’s work there and then, his main objection to the novel was that Déry’s portrayal of the Communist party did not sufficiently showcase the significance of the party in the progress of the novel’s protagonist, Bálint Köpe.
From the perspective of future events, the significance of Felelet-debate was that it provided opportunity for the formation of the literary opposition. The attack on his work made Déry side with the emerging opposition: he was one of the leaders of the literary opposition in 1956 and a main defendant in the proceedings against writers, being sentenced to 9 years in prison. He was given amnesty and freed in 1960 after international outcries against his imprisonment. In the Kádár era, he made a compromise with the regime.
Schematism has surfaced in the post-Stalinist Kádár era as well, as shown by the documents of the Directorate of Publishing Houses. However, as the prestige of literature decreased considerably in the Kádár era, being replaced at the front with press, radio and television, schematism gradually lost its actuality as well.

Keywords: schematism, socialist realism, József Révai, Tibor Déry

TATARKOVE SCHEMATICKÉ PRÓZY Z 50. A 60. ROKOV 20. STOROČIA

Eva Faithová
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Abstrakt: Autorka v predloženej štúdii skúma zástoj schematických románov Dominika Tatarku Prvý a druhý úder (1950), Radostník a Družné letá (oba 1954), ako aj schematickej novely Naša brigáda (1962) jednak v kontexte schematickej prózy zo začiatku 50. a 60. rokov 20. storočia, jednak v kontexte Tatarkovej tvorby. Hoci Tatarka využíva požadované témy, prostredia, rozprávača, postavy, proklamované politické idey, analýza Tatarkových próz z reflektovaného obdobia poukazuje na to, že uvedené prózy nenapĺňajú dôsledne diktované ideologické inštrukcie socialistickorealistickej metódy a že sú v nich prítomné stopy existencializmu, naturalizmu i ďalších charakteristík typických pre autorovu predsocialistickú tvorbu.

Kľúčové slová: Dominik Tatarka, Prvý a druhý úder, Radostník, Družné letá, Naša brigáda, socialistickorealistická metóda, schematizmus, schematický román a novela, Tatarkova tvorba z 50. a zo začiatku 60. rokov, poetika

Abstract: In her present study the author deals with a position of Dominik Tatarka’s schematic novels The First and Second Strike (1950), The Wedding cake and The Years of Companionship (both of them 1954) as well as a schematic novella Our Brigade (1962) in a context of schematic prose of an early 50’s and early 60’s as well as in a context of Tatarka’s work. Although Tatarka uses given topics, settings, narrator, characters as well as proclaimed political ideas, analysis of Tatarka’s prose from the reflected period demonstrates that they did not fulfil dictated ideological instructions of the socialist realism method consistently. On top of that, traces of existentialism, naturalism and other elements typical for his pre-socialistic writing are present.

Key words: Dominik Tatarka, The First and Second Strike, The Wedding cake, The Years of Companionship, Our Brigade, socialist realism method, schematism, schematic novel and novella, Tararka’s works from 50’s – early 60’s, poetics

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE:  
LE TRIOMPHE DU ROMAN SUR L’AUTEUR

Andreea Vlădescu
Univeristé Spiru Haret de Bucarest


Abstrakt: Východiskom štúdie je pozorovanie, že román Pavol a Virgínia má osobitné postavenie v literárnom vedomí, ktoré sa vyznačuje značnou mierou symbolickej nezávislosti od spomienky na jeho autora. Hoci je názov románu symbolom čistej lásky ako emblému dokonalého páru, meno autora počas dvoch storočí, ktoré uplynuli od napísania románu, takmer úplne upadlo do zabudnutia. Predkladaná štúdia argumentuje v prospech tejto myšlienky a analyzuje vzťah medzi textom, autorom a čitateľom ako vyjadrenie rozdielov medzi intenciami textu (v súlade s čitateľským horizontom očakávania) a autorovým prehovorom (orientovaným smerom k implicitnému čitateľovi).

Kľúčové slová: dokonalý pár, vzťah, intencie textu, horizont očakávania

Abstract: The starting point of the study is represented by the observation that “Paul et Virginie” holds a special position in the literary consciousness marked by a significant degree of symbolic autonomy from the author’s memory. Thus, if the novel’s title is a token of pure love emblematic for the perfect couple, the author’s name almost sank into complete oblivion during the two centuries which elapsed since it was written. The present study argues in favor of this idea by analyzing the relationship between the text, the author and the reader as an expression of the differences existing between the textual intentions (in accordance with the reader’s horizon of expectations) and those of author’s discourse (addressed to an implied reader).

Key words: perfect couple, relationship, textual intentions, horizon of expectations

CESTA AKO INDIVIDUAČNÝ PROCES  A AKO BLÚDENIE.
KOGNITÍVNO-NARATOLOGICKÉ ÚVAHY O CENTRÁLNOM SUJETE VÝVINOVÉHO ROMÁNU

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV


Abstrakt: Teória vnímania vidí v pohybe základný predpoklad vnímania. Hoci sa z aspektu teórie vnímania dá lokomócia chápať ako základný princíp života, boli doteraz jej výrazové formy v humanitných vedách do veľkej miery zanedbávané. Z aspektu teórie vnímania je teda cesta kľúčovou metaforou života vôbec. Motív cesty preto nájdeme v pozadí nespočetného množstva základných kultúrnych naratívov (mýtov a legiend) a je metaforou, podľa ktorej konceptualizujeme náš život, aby sme zviditeľnili všetky možné druhy transformácií. Človek bežne konceptualizuje vývin ako chôdzu/postup/priebeh. „Vývoj“ je, ako je známe, zároveň základným princípom žánru vývinového románu. Táto téma predstavuje v zásade niečo univerzálne, čo sa chápe ako priebeh (v zmysle zmeny). Reprezentácie cesty, a to je základná hypotéza predloženej štúdie, naznačujú istú naratívnu „samozákonnosť“. Už životná púť antického človeka, ako sa opisuje napr. v Odysei, pozostávala zo zblúdenia a konečného dosiahnutia cieľa. Táto štruktúra prezrádza zákonitosť, že zblúdenie je predpokladom vývinu. Cesta je v literatúre spojená so zmenami u protagonistu, tým je ako téma univerzálne aplikovateľná a nevymedzuje sa iba na niektoré žánre. Univerzálnosť tejto témy sa rodí ale z jej principiálnej kombinovateľnosti s inými látkami alebo motívmi.

Kľúčové slová
: cesta, vývinový román, vzdelanostný román, teória vnímania, kognitívna naratológia, konceptuálna metafora, Karl Phillip Moritz, Peter Handke
Abstract: The theory of perception understands movement as the basic foundation of perception. Although the theory of perception understands locomotion as the basic principle of life, the forms of locomotion in humanities have been widely disregarded so far. From the point of view of the theory of perception, journey is the key metaphor of life itself. Thus, the motif of journey is found in the background of a myriad of basic cultural narratives (myths and legends) and it is the metaphor that we use as a tool to conceptualize our lives in order to highlight all possible kinds of transformations. People usually conceptualize development as walk/path/journey/course et cetera. Development is, as we know, also the basic principle of the genre of developing novel (entwicklungsroman). This theme is, after all, something universal that is understood as course of events (denoting a change). Representations of journey – and this is the underlying hypothesis of this paper – suggest a narrative entelechy. The life of the ancient man for example, which is marvelously described in Odysseus, consists of aberration and the ultimate achievement of the goal. This simple structure reveals the rule that aberration is a prerequisite of development. Journey is associated with changes within literature characters, it is universally applicable as a subject, and it is not limited only to specific genres. The versatility of this theme arises from its principal combinability with other literary themes or motifs. All these facts reflected through the prism of cognitive narratology are revealed in German-language works, such as the psychological novel Anton Reiser by Karl Phillip Moritz and the novel Short Letter, Long Farewell by the Austrian writer Peter Handke.

Keywords: journey, entwicklungsroman, bildungsroman, theory of perception, cognitive narratology, conceptual metaphor, Karl Phillip Moritz, Peter Handke

SCHEMATISMUS IN CENTROPE

Stephan-Immanuel Teichgräber
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur


Abstrakt: SCHEMATIZMUS V CENTRÁLNEJ EURÓPE. V rakúskej literárnej vede, najmä v rakúskej germanistike, je pojem schematizmus neznámy. V príspevku sa okrem iného pokúšame narábať s týmto termínom vo vzťahu k rakúskej literatúre. Skúmanú otázku sme si položili v širšom kontexte centrálnej Európy, aby sme zistili, či v tejto súvislosti jestvujú nejaké priesečníky s okolitými literatúrami. V metodickom prístupe sa odvolávame na Jána Mukařovského a Richarda Rortyho a skúmame, či možno v rakúskej časti centrálnej Európy nájsť realizácie schematizmu, ktoré v súčasnosti zatiaľ neregistrujeme. Uvádzame príklady z prieskumu jednej hry z rokov budovateľského nadšenia v Rakúsku po druhej svetovej vojne, uvedenej v istom viedenskom divadle.

Kľúčové slová: schematizmus, centrálna Európa, rakúska germanistika, vznik pojmu, Neues Theater in der Scala, elektráreň Kaprun

Abstract: SCHEMATISM IN CENTROPE. In Austrian literary science, especially in Austrian German studies, the notion „schematism“ is not known. Hence, in the context of Austrian literature, we attempt to handle this term fruitfully. Beside that, we question the wider context of Centrope to see whether there are any overlaps with the literatures in the neighborhood. In the methodical approach, being based on Jan Mukařovský and Richard Rorty, we examine whether there could be found any realizations of Schematism in the Austrian part of Centrope, which are nowadays not recognized as such. We give examples of the exploration in one Viennese theater and one play of the building-years in Austria after the World War II.

Keywords: Schematism, Centrope, Austrian German studies, Conceptualization, Neues Theater in der Scala, Power Station Kaprun

RECENZIE

Jana Rakšányiová, Alena Ďuricová: KOLLOKATIONEN IM UNTERRICHT 

Ivo Pospíšil: POLSKY PSANÁ MONOGRAFIE O KOMENSKÉM: POLSKO-NĚMECKÝ POHLED A PROBLÉMY

Renáta Bojničanová: O UMELECKOM JAZYKU KRESŤANSKEJ MYSTIKY

Philologia 2017/2

PHILOLOGIA XXVII / 2

 

DER BRIEF ALS LITERATUR
(am Beispiel des Briefwechsels Franz Kafkas  mit Felice Bauer und Milena Jesenská)


Ladislav Šimon
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok

Abstrakt
: Autor sa zaoberá žánrom listu ako literárneho artefaktu. Po úvodných poznámkach sa pokúša charakterizovať tradíciu listu v krajinách nemeckého jazyka a bližšie sa venuje Rainerovi Mariovi Rilkemu, Karlovi Krausovi, Ingeborg Bachmannovej a Paulovi Celanovi. Usiluje sa postihnúť ich jedinečnosť. Jadro štúdie je venované korešpondencii pražského po nemecky píšuceho rodáka a dnes už svetoznámeho spisovateľa Franza Kafku so snúbenicou Felice Bauerovou a priateľkou Milenou Jesenskou. Kafkove listy sa dajú označiť ako ľúbostné, ale ich obsah i dosah výrazne prekračuje toto vymedzenie. V Kafkovej ľúbostnej korešpondencii sa zrkadlia jednak jeho osobné problémy, ťažkosti rozhodovania medzi rôznymi modelmi života, jednak situácia moderného sveta a moderných ľudí. Kafkove listy sú aj „veľkou“ literatúrou a obsahujú mnoho podnetov pre každého vnímavého čitateľa.

Kľúčové slová: list, literatúra, Franz Kafka, Felice Bauerová, Milena Jesenská

Abstract: The author deals with the genre of letter as a literary artifact. After introductory remarks, he attempts to characterize the tradition of letter in the German-speaking countries and more closely addresses Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Ingeborg Bachmann and Paul Celan. He strives to grasp their uniqueness. The core of the study is devoted to the correspondence of the German-writing and nowadays the world-famous author Franz Kafka with his fiancée Felice Bauer and the girlfriend Milena Jesenská. Kafka’s letters can be labeled as love letter, but their content and scope far outweigh this definition. Kafka’s love correspondence reflects on the one hand his personal problems, the difficulty of making decisions among the different models of life, and on the other hand also the situation of the modern world and modern people. Kafka’s letters are also “great” literature and contain many suggestions for each sensitive reader.

Keywords: letter, literature, Franz Kafka, Felice Bauer, Milena Jesenská

DOPISY JAKO SVĚDECTVÍ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY
(Korespondence Tomáše Masaryka  a Zdenky Šemberové)


Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Přítomný příspěvek analyzuje erotické, psychologické a etické peripetie korespondence mladého Tomáše Masaryka (1850-1937) a Zdenky Šemberové (1841-1912) na pozadí života univerzitní a české Vídně, kde oba bydleli, a přilehlé Moravy. Masaryk se slabou znalostí spisovné češtiny, Šemberová, již zralá mladá dáma, ve své korespondenci zaznamenávají svůj život, názory, četbu a dokládají své intelektuální zrání. Jejich korespondence je svědectvím životní křižovatky obou: Masaryk se postupně stával vědcem a hlavně politikem a korespondenci, od níž si Zdenka slibovala i milostné naplnění, chápal jako praktické cvičení ze stylistiky a názorovou konfrontaci. Pro Zdenku to byla komunikace plná nadějí erotických a intelektuálních, které se nenaplnily a vedly k její doživotní osamělosti a rezignaci, zejména po smrti jejího otce Aloise Vojtěcha Šembery (1807-1882), profesora vídeňské slavistiky, jednoho z prvních odpůrců středověké pravosti proslulých Rukopisů. Korespondence vrhá nové, nikoli jen příznivé světlo na mládí budoucího československého prezidenta.

Klíčová slova: korespondence jako svědectví životní křižovatky, erotické, psychologické a etické peripetie korespondence

Abstract: The present contribution analyzes the erotic, psychological, and ethical peripeteias of the correspondence of the young Thomas Masaryk (1850-1937) and Zdenka Šemberová (1841-1912) at the background of the life of the university and Czech Vienna, where they both lived, and the adjacent Moravia. Masaryk with his weak knowledge of Czech, Šemberová already a mature lady, recorded in their correspondence their lives, opinions, reading, and demontrated their intellectual maturing. Their letters represent a life crossroad of both: Masaryk has been gradually becoming a scholar and, mainly, a politician, and understood the correspondence that Zdenka regarded as an opportunity for her amorous realization as a practical stylistics exercice and a confrontation of opinions. For Zdenka it was the communication full of erotic and intellectual hopes which were not fulfilled and finally led to her lifetime loneliness a resignation, especially after the death of her father Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), professor of Vienna Slavonic studies, one of the first opponents of the medieval authenticity of the famous Czech Manuscripts of Králův Dvůr and of Zelená Hora. The correspondence throws a new, not very positive light on the youth of the first Czechoslovak president.

Key Words: correspondence as an evidence of life crossroads, erotic, psychological, and ethical rigmaroles of the correspondence

WIRKLICHKEITSKONSTRUKTION DURCH METAPHERN IN INGEBORG BACHMANNS BRIEFEN UND TRAUMNOTATEN „MALE OSCURO.  AUS DER ZEIT DER KRANKHEIT“.

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: V mojich analýzach vychádzam z predpokladu, že na základe metaforiky sa dá zviditeľniť aj istá morfológia emócií. Pritom si kladiem otázku, čo prezrádzajú metafory o človeku, prípadne o jeho chorobách. Podľa konceptuálnej teórie metafory, ktorú v štúdii aplikujem, sa snažím určiť miesto metafor v sieti metaforických konceptov. Až na nich sa dajú rozoznať kontúry istého metaforického systému. Takéto sieťovité prepojenia v systéme sa dajú chápať ako sémantické generalizácie. V tejto sieti, a to je moja hypotéza, sa dajú nájsť aj metaforické koncepty psychických porúch a prostredníctvom nich môžeme získať informácie o charaktere daného patologického stavu. Okrem toho si v príspevku kladiem otázku, ako metafory konštituujú realitu. Otázka epistemologickej funkcie metafory sa podľa toho vzťahuje na aspekty konštruktívneho charakteru skutočnosti. Textový korpus, na ktorom sa realizuje výskum, tvoria listy a zápisy snov rakúskej autorky Ingeborg Bachmannovej, ktoré písala v čase svojej choroby a ktoré vyšli v zväzku Male oscuro. V zmysle kontextu vzniku tohto textového materiálu sa sústredím na metaforiku choroby, resp. na sebareflexiu autorky ako pacientky.

Kľúčové slová: konštruktivizmus, komunikácia, metafora, metaforický koncept, kognitívna teória metafory, Ingeborg Bachmannová, Male oscuro
 
Abstract: In my study, I assume that a kind of morphology of the emotions becomes visible through metaphors. In the analysis, I ask myself, what betray metaphors about man and, if need be, about his diseases? According to the theory of conceptual metaphors used here, the place of metaphors is to be determined in the network of metaphorical concepts; it is only through them that contours of a metaphor system can be recognized. These net-like connections in the system can be understood as semantic generalizations. In this network of concepts, my assumption is that metaphorical concepts for mental disorders can also be found and provide information on the nature of these disorders. Furthermore, I ask myself the question how is reality constructed by metaphors? The question of the cognitive function of metaphors thus refers to the questions about the constructive character of reality. The text corpus contains here the letters and letter drafts from the book “Male oscuro” written by Ingeborg Bachmann as well as dream notes. Since the disease seems to play the central role here, especially since the letters and letter drafts were addressed to physicians, the focus of attention is on the metaphor of mental disorder, or on the self-perception of the author as a patient. From these considerations, a different genre is treated contrastively. These are dream notes, which were created under similar conditions and which Bachmann recorded for her doctors during the therapy.

Keywords: Constructivism, Communication, Metaphor Metaphorical Concept, Cognitive Theory of Metaphor, Ingeborg Bachmann, Male oscuro

LIST AKO TEXTOVÝ ŽÁNER

Mária Vajičková
Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry,  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt
: V predloženom príspevku venujeme pozornosť listu ako textovému žánru z hľadiska teórie o komunikácii, z hľadiska štylistiky a textovej lingvistiky. Zaoberáme sa tradičnou listovou komunikáciou realizovanou výmenou listov v papierovej podobe, prípadne tými listami, ktoré sa vyskytujú ako príloha elektronických listov, nezaoberáme sa formami listovej komunikácie, ktoré umožňujú nové médiá. Všímame si miesto listu v jednotlivých textových typológiách, ako aj to, aké rečové akty sa vyskytujú v listoch. Analyzujeme vlastnosti listového žánra, vlastnosti textuality listu, spôsob realizácie referenčných miest pomocou pronominalizácie, opakovania, variácie, upriamujeme pozornosť na denotáciu, denotatívny význam a regulatívne princípy tvorby textu a porovnávame statický a dynamický model textu.

Kľúčové slová: list ako textový žáner, druhy listu, komunikačné sféry, list z hľadiska funkčnej štylistiky, list z hľadiska textovej lingvistiky, definícia textu, dynamické a statické modely textu, kritériá textuality, pronominalizácia, referencia, opakovanie, variácia, denotácia, denotatívny význam, regulatívne princípy tvorby textu

Abstract: The presented paper deals with the letter as a text genre from the perspective of communication theory, stylistics and text linguistics. We analyse traditional letter communication in the form of letter exchange in paper form, or letters as attachments in electronic communication. The paper does not deal with forms of letter communication enabled by new media. We focus on the place of letters in each text type as well as speech acts in letters. We analyse the features of the letter genre, characteristics of letter textuality, the way pronominal reference is realised, repetition, variation. Furthermore, we focus on denotation, denotative meaning and regulative principles of text production and we compare the static and dynamic model of text.

Keywords: letter as text genre, types of letters, spheres of communication, the letter from the perspective of functional stylistics, the letter from the perspective of text linguistics, definition of text, dynamic and static models of text, criteria of textuality, pronominalisation, reference, repetition, variation, denotation, denotative meaning, regulative principles of text production

THE PRAGMATICS OF EPISTOLARY COMMUNICATION: CONTEXT AND STYLISATION

Lucie Saicová Římalová
Charles University, Prague

Abstrakt
: Článek shrnuje teoretické přístupy relevantní pro pragmaticky založenou analýzu epistolární komunikace. Autorka pohlíží na dopis jako na komunikační akt, který je zapojený do širšího kontextu epistolární komunikace a ovlivněný subjektem adresáta. Zvláštní pozornost věnuje stylizaci a sebestylizaci a jejich vlivu na případnou lingvistickou, literárněvědnou či historickou analýzu dopisů. Diskutovány jsou též funkce dopisu a temporální a prostorová deixe. Teoretický rámec příspěvku tvoří výběr pragmaticky a stylisticky orientovaných teorií českých (Macurová, Janáčková, Hoffmannová), polských (Skwarczyńska, Kałkowska) i dalších (Watzlawick, Ruščák, Nickisch, Brownová a Levinson).

Klíčová slova: pragmatika, dopis, stylizace, sebestylizace, subjekt, funkce, deixe

Abstract The article summarizes the relevant theoretical background for a pragmatically oriented analysis of epistolary communication. It views “the letter” as an act of communication bound within the wider context of epistolary communication, and interprets the primary influence as the reader. Special attention is paid to stylisation and self-stylisation and their influence on possible linguistic, literary and historical analysis. The functions of a letter and temporal and spatial deixis are also discussed. The theoretical background is drawn from a selection of pragmatic and stylistic theories from Czech (Macurová, Janáčková, Hoffmannová), Polish (Skwarczyńska, Kałkowska), and other traditions (Watzlawick, Ruščák, Nickisch, Brown and S. Levinson).

Keywords: pragmatics, letter, stylisation, self-stylisation, subject, function, deixis

DER BRIEF ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL DER WISSENSCHAFT IM 19.  JAHRHUNDERT: KORRESPONDENZ IN DEN ASTRONOMISCHEN NACHRICHTEN

Simona Tomášková
Institut für philologische Studien, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Pädagogische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava

Abstrakt
: V 19. storočí bol nemecký jazyk jedným z dominantných jazykov vedy. Nové poznatky a objavy sa vo vedeckej komunite šírili formou prednášok či listovej korešpondencie medzi objaviteľmi. Príspevok sa zaoberá analýzou listov, ktoré boli publikované vo vedeckých časopisoch v prvej polovici 19. storočia. Vo vybranom odbornom časopise Astronomische Nachrichten skúmame úryvky listov nemeckého astronóma F. Argelandera adresovaných vydavateľovi H. C. Schumacherovi, ktoré boli v časopise publikované v pôvodnom znení v rokoch 1823 – 1851. Hlavným predmetom analýzy sú funkcie týchto listov a jazykové prostriedky špecifické pre korešpondenciu, ktorými autor listov komunikuje nové objavy a poznatky. Listovú korešpondenciu v skúmanom kontexte tak možno považovať za predchodcu novodobých odborných článkov a štúdií.

Kľúčové slová: listy, astronómia, Astronomische Nachrichten, vedecká korešpondencia, pragmatika

Abstract: The German language was one of the dominant languages of science in the 19th century. New facts and discoveries spread through the scientific community via lectures or correspondence between their discoverers. The aim of the presented paper is to analyse letters published in scientific journals in the first half of the 19th century. We investigate the excerpts from letters of the German astronomer F. Argelander addressed to the editor H. C. Schumacher in the journal Astronomische Nachrichten (Astronomical Notes). The letters were published in their original form between the years 1823 – 1851. The main scope of our research lies in the analysis of the function of these letters and the linguistic means specific for correspondence used by the author to communicate new discoveries and knowledge. The analysed correspondence and papers published in the form of letters may be interpreted as a predecessor of modern scientific papers.

Keywords: letters, astronomy, Astronomical Notes, scientific correspondence, pragmatic

POZNÁMKY K TEÓRIÁM METAFORY. 
GIAMBATTISTA VICO


Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: Predmetom nasledovných reflexií je konceptuálna teória metafory a jej miesto v systéme teórií metafor. Táto problematika je brizantná hlavne vzhľadom na fakt, že rôznorodé teórie metafory podmieňujú chaotický obraz o tom, čo sa v rámci výskumu metafory deje. Na príklade konceptuálnej teórie metafory sa dá dobre dokumentovať, aké dôležité je poznať vecnú previazanosť a logickú súdržnosť jednotlivých teoretických premís rôznych proveniencií, ale aj líniu vývinu teórií, ktoré v konečnom dôsledku viedli ku kreovaniu toho, čo zvykneme nazývať kognitívna teória metafory. Z celej palety asociovaných tzv. predchodcov konceptuálnej teórie metafory vyberám jednu z najdôležitejších osobností dejín filozofie, talianskeho filozofa Giambattistu Vica, pričom poukazujem na niektoré kľúčové idey týkajúce sa metafory a jej významu pre poznávanie sveta. Podobné myšlienky sa objavujú aj v publikáciách G. Lakoffa a M. Johnsona, avšak bez priamych alebo nepriamych odkazov. Preto v štúdii ide o pokus o čiastkovú rekonštrukciu historického pozadia konceptuálnej teórie metafory s odkazmi na filozofov 18. 19. a 20. storočia.

Kľúčové slová: konceptuálna teória metafory, kognitívna teória metafory, konceptuálne metafory, Giambattista Vico, George Lakoff, Mark Johnson

Abstract: The subject of the following reflections is the conceptual metaphor theory and its place in the system of metaphor theories. This issue is highly charged, especially given the fact that the diverse metaphor theories make a chaotic picture of what is happening in metaphor research. On the example of conceptual metaphor theory, we can very well document how important it is to know the objective bonding and logical coherence of individual theoretical premises of different origins, as well as a line of theories that eventually led to the creation of what we call the cognitive metaphor theory. Of the whole range of the so-called forerunners of the conceptual metaphor theory I will choose one of the most important personalities of the history of philosophy, the Italian philosopher Giambattista Vico, pointing out some key ideas about the metaphor and its meaning for world awareness.
Similar ideas also appear in the works of G. Lakoff and M. Johnson, but without direct or indirect references. Therefore, the issue is an attempt to a partial reconstruction of the historical background of the conceptual metaphor theory with references to philosophers of the 18th, 19th and 20th centuries.

Keywords: conceptual metaphor theory, cognitive metaphor theory, conceptual metaphors, Giambattista Vico, George Lakoff, Mark Johnson

Philologia 2016/1

PHILOLOGIA XXVI / 1

 

CERVANTESOV DON QUIJOTE V NEMECKOM KULTÚRNOM PRIESTORE
(KOMPARATISTICKÉ REFLEXIE)


Ladislav Šimon
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Abstract
: The subject of the present study, which is a partial result of the tasks within the grant VEGA 1/0853/14 Cervantes’s Don Quixote in the world and in Slovakia, concerns the theoretical issue of literary perception as well as the possibility of applying theoretical knowledge on a particular case. The author relies on the premise that literary works have their own reception potential and reception value; these in turn become specific in certain time and space. The reception circumstances in this study are construed in a complex way, meanwhile several historic-cultural connections are highlighted as well. The German reception of Cervantes’s novel is instructive due to its extensiveness and the long time during which the metamorphoses related to the attitudes and interpretation of the individual representatives of German culture could take place. Special attention is devoted to romantic reception which meant a breakthrough in the understanding and acceptance of Cervantes’s text. Furthermore, the author analytically takes over the opinions of Heinrich Heine and Thomas Mann, who dealt with the novel in separate studies. The present study could not capture the entire diapason of the issue, thus a lot is indicated or mentioned only. It aims to be a contribution to a deeper knowledge of ways of reception of representative works of world literature in the cultural tradition as well as in the present.

Key Words: Cervantes, Don Quixote, German Cultural Space, literary reception, Heinrich Heine, Thomas Mann

Abstrakt: Predmet predloženej štúdie, ktorá je čiastkovým výstupom grantovej úlohy VEGA 1/0853/14 Cervantesov Don Quijote vo svete a na Slovensku, sa dotýka tak teoretickej problematiky literárnej recepcie, ako aj možností aplikácie teoretických poznatkov na konkrétnom prípade. Autor vychádza z premisy, že literárne diela majú svoj recepčný potenciál a recepčnú hodnotu; tie sa konkretizujú v určitom čase a priestore. Recepčné okolnosti sa v štúdii chápu komplexne, pričom sa vyzdvihujú aj niektoré historicko-kultúrne súvislosti. Samotná nemecká recepcia Cervantesovho románu vystupuje ako inštruktívna práve pre jej rozsiahlosť a dlhý čas, v ktorom sa mohli odohrávať metamorfózy týkajúce sa prístupov a interpretácií jednotlivých reprezentantov nemeckej kultúry. Zvláštna pozornosť sa venuje romantickej recepcii, ktorá znamenala prelom v chápaní a prijímaní Cervantesovho textu. Analyticky sa autor ďalej zmocňuje názorov Heinricha Heineho a Thomasa Manna, ktorí sa k románu vyjadrili v osobitných príspevkoch. Predložená štúdia nemohla zachytiť celý diapazón problematiky, preto mnohé iba naznačuje, resp. sa o tom zmieňuje. Chce byť príspevkom k hlbšiemu poznaniu ciest recepcie reprezentatívnych diel svetovej literatúry v kultúrnej tradícii i súčasnosti.

Kľúčové slová: Cervantes, Don Quijote, nemecký kultúrny priestor, literárna recepcia, Heinrich Heine, Thomas Mann

LOS CULTISMOS EN EL ESPAÑOL DEL SIGLO XIX

Coman Lupu
Universidad Comenius de Bratislava

Abstract
: The analysis of loanwords incorporated from Latin into Spanish in the XIXth century focuses on a corpus based on the Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, a dictionary coordinated by professor Sanda Reinheimer Rîpeanu and published in 2004 by the Publishing House of the Romanian Academy. It is concerned with a series of items that correspond to the development directions and dynamics of different spheres of Spanish social life during the above-mentioned period.

Key words: definition, influence, latinism, borrowing, word

Abstrakt: Analýza prevzatých slov z latinčiny začlenených do španielčiny v 19. storočí sa zameriava na korpus na základe slovníka Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, ktorý koordinoval profesor Sanda Reinheimer Rîpeanu a ktorý publikoval v roku 2004 vo vydavateľstve rumunskej akadémie. Vyznačuje sa celým radom položiek, ktoré zodpovedajú smeru vývoja a dynamike v rôznych oblastiach španielskeho spoločenského života v priebehu vyššie uvedeného obdobia.

Kľúčové slová: definície, vplyv, latinizmus, výpožička, slovo

SOBRE LAS PROYECCIONES METAFÓRICAS PRESENTES EN ALGUNAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS

Oana-Adriana Duță
universidad de Craiova, Rumanía

Abstract
: The hereby article aims at proving that a high level of cognitive motivation can be found in verbal idioms including names of body parts. The metaphorical projections such idioms are based on are similar between Spanish and Romanian, the two Romance languages this study will focus on. From our point of view, this facilitates cross-linguistic comprehension and the acquisition of new Spanish structures by Romanian students.

Key words: conceptual metaphor, phraseology, idioms, motivation, language acquisition

Abstrakt: Článok si kladie za cieľ dokázať, že vysokú úroveň kognitívnej motivácie možno nájsť v ústnych idiómoch vrátane názvov častí tela. Metaforické projekcie takýchto idiómov sú založené na podobnostiach medzi španielčinou a rumunčinou, dvoma románskymi jazykmi, na ktoré sa štúdia zameriava. Z nášho pohľadu to u rumunských študentov uľahčuje interlingválne porozumenie a získavanie nových jazykových štruktúr španielskeho jazyka.

Kľúčové slová: konceptuálna metafora, frazeológia, idiómy, motivácia, osvojovanie si jazyka

PERSPECTIVAS SOBRE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Simona-Luiza Țigriș
University of Bucharest, Romania

Abstract
: This article focuses on various perspectives on discourse analysis. Discourses can have many faces as they are subject to various interpretations, especially when researchers tackle political discourses. Their main goal is to produce effects on the audience. From the point of view of pragmatics, the chaining of speech acts is fundamental when evaluating discourses. Concepts like “context”, “reference”, “presupposition”, “implicature” and “inference” are key terms. Discourses can also be projects of social interaction as they contain interaction strategies while they also obey linguistic rules. In the end, they are actually a form of action. The article compares the theoretical perspectives of various discourse analysts such as Charadeau, Maingueneau, Benveniste, Foucault, Calsamiglia Blancafort, Tusón Valls, Stubbs, Reboul, Moeschler, Schiffrin, Kerbrat-Orechioni, Fairclough, etc. During the passage of time, the perspective of discourse analysis has changed from formal into interactional, augmenting thus the challenges in this field even more.

Keywords: discourse analysis, pragmatics, speech acts, political disourse

Abstrakt: Tento článok sa zameriava na rôzne perspektívy diskurznej analýzy. Diskurzy môžu mať mnoho podôb, pretože podliehajú rôznym interpretáciám, obzvlášť keď sa výskumníci venujú politickým diskurzom. Ich hlavným cieľom je vyvíjať vplyv na publikum. Z hľadiska pragmatiky má prepojenie rečových aktov zásadný význam pri vyhodnocovaní diskurzu. Pojmy ako kontext, referencia, predpoklad, implikatúra a inferencia sú kľúčovými pojmami. Diskurzy môžu byť tiež projekty sociálnej interakcie, pretože obsahujú interakčné stratégie, zatiaľ čo podliehajú tiež jazykovým pravidlám. Napokon sú vlastne formami konania. Tento článok porovnáva teoretické pohľady rôznych diskurzných analytikov, ako sú Charadeau, Maingueneau, Benveniste, Foucault, Calsamiglia Blancafort, Tusón Valls, Stubbs, Reboul, Moeschler, Schiffrin, Kerbrat-Orechioni, Fairclough atď. Medzičasom sa perspektíva diskurznej analýzy zmenila z formálnej na interakčnú, čím sa výzvy diskurznej analýzy ešte viac rozšírili.

Kľúčové slová: diskurzná analýza diskurzu, pragmatika, rečové akty, politický diskurz

THE IMPLEMENTATION  OF “DEFEATED EXPECTANCY” IN THE CONTEXT

Mengzada Samambet
Kostanay A. Baitursynov State University

Abstract
: The article is devoted to the analysis of the ways of implementation of the stylistic devices in the creation of humorous effect, by means of deciphering of the author’s position, the establishment of an evaluation of the opinion in the maintenance of a context, also the recognition of the mechanism of functioning.

Keywords: defeated expectancy, stylistic device, humorous effect, the essence of stylistic device, metaphorical method, the text, phraseological unit, context, norm, unpredictability

Abstrakt: Článok sa venuje analýze spôsobov implementácie štylistických prostriedkov pri vytváraní vtipných efektov za pomoci dešifrovania pozície autora, vyhodnotenia názorov v procese stabilizovania kontextu a poznávania príslušných funkčných mechanizmov.

Kľúčové slová: potlačenie očakávania, štylistický prostriedok, vtipný efekt, podstata štylistického prostriedku, metaforická metóda, text, frazeologická jednotka, kontext, norma, nepredvídateľnosť

VIRTUAL COLLABORATIVE OR ONLINE COOPERATIVE LEARNING IN THE TRAINING OF IN-SERVICE PRIMARY ENGLISH TEACHERS IN SLOVAKIA?

Arnaud Segretain
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: This paper presents an analysis of an online course prepared in the framework of the national project for education in Slovakia “Developing professional competencies of teachers in pre-primary, primary and secondary schools in the context of increasing the success of reforming the elementary educational system” . In light of this online course example, the author aims at reflecting on two concepts: collaborative and cooperative learning linked together by the concept of interaction, as defines Rebecca Oxford , and put in the context of an online learning environment. According to the author’s point of view, those two concepts can be useful either for pre- or in-service language teacher training but maybe not for both at the same time.

Keywords: collaborative learning, cooperative learning, online learning environment, language teacher training

Abstrakt: Článok je venovaný analýze online kurzu, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu OP Vzdelávanie v SR „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, zá- kladných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania“. Na príklade tohto online kurzu sa autor zameriava na koncepty kolaboratívneho a kooperatívneho učenia sa, prepojené konceptom interakcie (ako to definuje Rebecca Oxford), avšak vložené do kontextu digitálneho prostredia výučby. Podľa autora môžu byť tieto dva koncepty užitočné buď pri príprave budúcich učiteľov, alebo pri kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, no možno nie pre oba prípady naraz.

Kľúčové slová: kolaboratívne učenie sa, kooperatívne učenie sa, digitálne prostredie výučby, vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D’ÉTUDES  EN FRANÇAIS DU DÉPARTEMENT DES LANGUES ROMANES À NITRA, DE LEUR NAISSANCE À NOS JOURS

Eva Švarbová, Viera Marková, Stéphane Tardy,  Hviezdoslava Zábojníková, Mária Lalinská
Faculté des Lettres de l’Université Constantin le Philosophe à Nitra

Abstract
: This contribution offers several reflections and perspectives of the authors on the development and implementation of French language and literature studies programs within the Department of Romance languages  in Nitra, from the foundation of its French section until nowadays. The central motivation of this contribution is primarily the following three key areas: French language study programs and materials developed according to target groups of students, scientific research activities including the international collaboration and finally to mobility and research stays of students and teachers in educational and scientific partner institutions. These particular aspects lead the authors to reflect on the further direction to be given to Frenchlanguage programs which, like those of other departments that meet the same trend, confronts the current challenges and problems.

Key words: studies programs, French language, Department of Romance languages, Faculty of Arts, Constantine The Philosopher University in Nitra

Abstrakt: Príspevok ponúka viacero reflexií a pohľadov autorov na postupné kreovanie a realizáciu študijných programov francúzskeho jazyka a literatúry na Katedre romanistiky v Nitre od založenia jej francúzskej sekcie až po súčasnosť. Ústredným motívom príspevku sú predovšetkým tieto tri kľúčové oblasti: študijné programy francúzskeho jazyka a v nich ukotvené profilové predmety podľa zamerania a špecifík cieľovej skupiny študentov, vedeckovýskumná a projektová činnosť s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu a napokon problematika súvisiaca s mobilitami a výskumnými pobytmi študentov a pedagógov v partnerských vzdelávacích a vedeckovýskumných ustanovizniach. Tieto jednotlivé aspekty vedú autorov k zamysleniu sa nad ďalším smerovaním programov francúzskeho jazyka, ktoré rovnako ako aj na iných katedrách podobného zamerania čelia novodobým výzvam a problémom.

Kľúčové slová: študijné programy, francúzsky jazyk, katedra romanistiky, filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

DICTIONNAIRE DES MOTS COMPOSÉS

Daniel Vojtek
Faculté des lettres, Université de Prešov

Abstract
: The aim of the article is to present a summary of the activities undertaken within the project APVV-0342-11. The goals of the project and of the individual researchers, as well as the methodology used are exposed. The activities are hierarchically presented and they are stratified according to their relevance.

Keywords: multi-word unit, multilingual dictionary, lexicology, lexicography, notion

Abstrakt: Cieľom článku je podať prehľad činností realizovaných v rámci projektu APVV-034211. Článok predstavuje ciele projektu a jednotlivých výskumných pracovníkov, rovnako ako aj použité metódy. Tieto činnosti sú prezentované hierarchicky a sú rozložené podľa ich dôležitosti.

Kľúčové slová: viacslovné pom enovanie, viacjazyčný slovník, lexikológia, lexikografia, pojem

LES ÉTUDES FRANÇAISES À LA FACULTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE PREŠOV

Katarína Kupčihová
Faculté de lettre de l’Université de Prešov

Abstract
: The author relates the evolution of the French Studies at the Faculty of Arts of the University of Presov. She insists on the last 10 years of educational and scientific work of the Institute of Romance Studies which celebrates its 50th anniversary in 2015.

Key words: Institute of Romance Studies at the Faculty of Arts of the University of Presov, 50th anniversary, educational and scientific work, interuniversity and interinstitutional cooperation, research projects

Abstrakt: V článku sa autorka zaoberá pedagogickými a vedeckovýskumnými a inými aktivitami Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý v roku 2015 oslavuje 50. výročie svojho vzniku.

Kľúčové slová: Inštitút romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 50. výročie, pedagogická a vedeckovýskumná práca, spolupráca s partnerskými univerzitnými a inými pracoviskami

RECENZIE

Edina Borovská, Simona Tomášková: FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE 1

Philologia 2016/2

PHILOLOGIA XXVI / 2

 

FILOLOGIE JAKO ZAKLETÍ I SVOBODA:  POKUSY O NOVOU FILOLOGII

Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky FF MU Brno

Abstrakt
: Na základě návratů k „staré filologii“, například ke klasické knize o „dějinách slovanské řeči a literatury ve všech nářečí“ P. J. Šafaříka/Šafárika, líčí autor současný stav parcializace  a disperze tradiční filologie a navrhuje řešení, které by se nemělo vzdávat jisté utopičnosti ve smyslu reflexí dosavadní filologie a postupné integrace nových postupů, aniž rezignovalo na pozitivistickou akribii a práci s fakty. Pojem „nová filologie“ znamená novou vývojovou fázi disciplíny, která se nebude utvářet jen v teorii, ale hlavně v každodenním výzkumu a permanentním sbližování lingvistiky a literární vědy a prostupování nových metodologií.
Klíčová slova
: parcializace a disperze tradiční filologie, „nová filologie“ jako sebereflexe, postupné sbližování lingvistiky a literární vědy a integrace metodologií

Abstract: On the basis of the returns to „old philology“, e. g. to the classical book on „the history of Slavonic language and literature in all dialects“ by P. J. Šafařík/Šafárik, the author of the  present article describes the contemporary state of the partialization and dispersion of traditional philology proposing a solution which should not abandon a certain utopian character in the sense of the reflections of the existing philology and of the gradual integration of new approaches  without resigning from the positivist accuracy and handling the facts. The term „new philology“ means a new evolutionary stage of the discipline which cannot be formed only in theory, but  mainly in everyday research, in the process of the permanent convergence of linguistics and  literary criticism, and of the permeation of new methodologies.

Keywords: partialization and dispersion of traditional philology, “new philology“ as a reflection and gradual convergence of linguistics and literary criticism and the integration of methodologies

ФИЛОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ОРГАНИКА  ОБНОВЛЕНИЯ

А. А. Кораблев
Донецкий национальный университет

Abstrakt
: Autor predloženej štúdie sa zaoberá filológiou ako celistvou disciplínou, ktorá vychádza z kategórie životnosti, opierajúc sa o nemateriálnu estetiku Michaila Bachtina, na ktorú nadväzovala aj Júlia Kristeva. Súčasne poukazuje na dôležitosť životnosti a biologickej podstaty filológie a demonštruje to na príklade holistickej koncepcie takzvanej doneckej školy, osobitne na diele nedávno zosnulého Michaila Giršmana. Autor pritom upozorňuje i na nutnosť zohľadnenia mimovedných (napríklad náboženských) kritérií.

Kľúčové slová
: materiálna a nemateriálna estetika, M. Bachtin, J. Kristeva, život ako celistvosť, život ako vývin, život ako dialóg, M. Giršman a donecká škola, holistická koncepcia filológie, filológia života, vedecké a mimovedecké koncepcie
Abstract: The author of the present study deals with philology as a compact discipline based on the category of liveness proceeded from Mikhail Bakhtin’ non-material aesthetics continued by Julia Kristeva. At the same time, he demonstrates the importance of liveness and the biological substance of philology in general showing it at the example of the holistic conception of the socalled Donetsk School, especially at the work of the recently deceased Mikhail Girshman. He also accentuates the necessity of integrating the extra-scholarly (e. g. religious) criteria.

Keywords: material and non-material aesthetics, M. Bakhtin, J. Kristeva, life as a  wholeness/compactness, life as a development, life as a dialogue, M. Girshman and the Donetsk School, holistic conception of philology, philology of life, scholarly and extra-scholarly  conceptions

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВИСТИКА:  PRINCIPIUM AMORIS (О СУБЪЕКТНО-РЕФЛЕКСИВНОМ АНАЛИЗЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА)

А. А. Фаустов, М. Я. Розенфельд
Филологический факультет Воронежского государственного университета

Abstrakt
: Autori predloženej štúdie sa zaoberajú novým prepojením obidvoch súčastí filológie – lingvistiky a literárnej vedy – prostredníctvom prepojenia autora s textom na základe psycholingvistických poznatkov, využívajúc transformované frekvenčné výskumy, v ktorých rozlišujú markémy, stimuly, reakcie a prepínače. Ide o to, že nestačí iba frekvencia slov, ale je potrebné ich asociatívne rozvíjanie prostredníctvom prepínačov a vytvárania asociatívneho poľa. Takým spôsobom sa darí prekonať uzatvorenosť textu a autora a prepojiť tak ponímanie textu z pozícíe lingvistiky a literárnej vedy.

Kľúčové slová: napätie medzi lingvistikou a literárnou vedou, návrat od uzatvoreného textu k autorovi, frekvenčné slovníky, markémy, stimuly, psycholingvistika, prepínače, slová-stimuly, slová-reakcie, asociatívne pole
Abstract: The authors of the present study deal with the new interconnection of both components of philology – linguistics and literary criticism/scholarship – by means of the link between the author and the text on the basis of psycholinguistics applying the transformed frequency research differentiating markemes, stimuli, reactions, and switches. The problem consists in the fact that the simple frequency of lexemes is not sufficient; it is necessary to develop their associative potentials through switches and the formation of the associative field. In this way, the confinedness of the text and the author can be overcome aimed at the link of the understanding of the text from the point of view of both linguistics and literary criticism/scholarship.

Keywords: tension between linguistics and literary criticism/scholarship, return from the closed text to the author, frequency dictionaries, markemes, stimuli, psycholinguistics, switches, wordsstimuli, words-reactions, associative field

NÁVRATY K TRADIČNÍ RÉTORICE  V SOUČASNÉ LITERÁRNÍ VĚDĚ?

Libor Pavera
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej  Bielsko-Biała

Abstrakt
: Autor článku uvádí do současného stavu a zamýšlí se nad postavením rétoriky (a poetiky) v systému literární vědy. V současné době bývá poetika součástí literární teorie, která vedle literární historie a kritiky literatury tvoří tři tradiční hlavní pilíře oboru literární vědy; ten mívá v různých soustavách různou obsahovou náplň i rozličné označení (rusky литературоведение, anglicky literary scholarship nebo literary criticism, polsky literaturoznawstwo, německy Literaturwissenschaft apod.). Upozorňuje, že obsah rétoriky bývá v některých publikacích zužován, rétorika je chápána jen jako ortoepie. Ukazuje na některé oblasti, v nichž rétorika může být vhodným prostředníkem poznávání textu (výzkum kázání, reklamy, topiky nebo literární historie). Připomíná, že při studiu je potřeba dodržovat historicitu výzkumu, používat dobovou normu a dobová pravidla (v názvu vůbec nemusely mít označení „poetika“ nebo „rétorika“). Problematiku nelze vyčerpat v jednom článku, navrhuje proto uspořádat workshop nebo konferenci o rétorice v současné filologii.

Klíčová slova: poetika, rétorika (ars bene dicendi), praktické využití filologie, historicita, reklama, topoi

Abstact: The author reflects on the status of rhetoric (and poetics) in the current system of literary criticism. The poetics is now part of literary theory, which in addition to literary history and  criticism of literature consists of three main pillars of the traditional field of literary science; which usually has different systems in different contents and different markings (литературоведение Russian, English literary scholarship and Literary Criticism, literaturoznawstwo Polish, German Literaturwissenschaft etc.). Other disciplines that already have the right to form an additional pillar of literary criticism – because they already emancipated – are genology and genological studies. However, the rhetoric is completely missing and we know that it can be used in many fields, f.eg. for creating texts in advertising, but also when studying older texts such as homiletics / preaching / sermon, topic in texts or writing literary history. Rhetoric mainly recalls that when studying we need to preserve the historicity of research using contemporary standard and contemporary rules, whether it was or was not practically used by authors. In conclusion, the study proposes to organize a workshop or conference on rhetoric in contemporary philology.

Key words: poetics, rhetoric (ars bene dicendi), practical filology, historicity, advertising,  homiletics, topoi

TRADÍCIE VERZUS INOVÁCIE VO FILOLOGICKÝCH  DISKURZOCH V GERMANISTIKE NA POZADÍ  NOVEJ FILOLÓGIE

Roman Mikuláš
Pedagogická fakulta UK Bratislava a
Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava

Abstrakt
: V analógii k pojmom New Criticism, New Historicism, Neostrukturalismus alebo Neue Hermeneutik sa v germanistike v 80. rokoch 20. storočia začína rozvíjať polemická diskusia o tzv. novej filológii (Neue Philologie). Atribút „nový“ v spomínaných prípadoch predpokladá stav stagnácie a pocit potreby inovácie a posunu niekam vpred. Zároveň ide prakticky v každom prípade o polemický atribút, ktorý má potrebné alebo žiaduce inovácie ešte len podnietiť. Vyjadruje istý druh protestu, ale zároveň aj prijatie dôležitosti odbornej debaty, ktorá si v 90. rokoch 20. storočia našla svoje fejtonistické podložie, teda aj širšie publikum. V literárnovednej germanistike sa tento stav dá vysvetliť na pozadí vývoja a orientácie disciplíny hlavne od konca 60. rokov 20. storočia, odkedy neustála inovácia a teoreticko-metodologický pluraliz- mus razia jej identitu. Nová filológia odpovedá na niektoré podstatné posuny v uvažovaní o estetickom texte (napr. Karl Stackmann) aj v otázke autorstva v kontexte známej diskusie o smrti autora Rolanda Barthesa. Predložená prehľadová štúdia skúma imanentné akademické predpoklady predmetnej diskusie okolo novej filológie, sústreďuje sa pritom z jednej strany na markantné prelomové fázy literárnovednej germanistiky a na širší spoločenský kontext tejto diskusie z druhej strany.

Kľúčové slová: new philology, germanistika, medievalistika, otvorený text, autor, variance,  mouvance

Abstract: In analogy to the concept of the New Criticism, New Historicism, New Structuralism, or New Hermeneutics in German studies in the 80s of the 20th century a polemical debate on the  so-called New Philology began to develop. The attribute "new" in the abovementioned cases presupposes a state of stagnation and a sense of need for innovation and a movement forward. At the same time, it is a polemic attribute that has the task of initiating necessary or desirable renewals. It is expressing a kind of protest and also a kind of recognition of the importance of a professional discussion. This found their wider audience in the 90th year of the 20th century in feuilleton. In German studies one can explain this state against the background of the discipline's orientation since the end of the 1960s. German studies get their identity by permanent innovations and by theoretical and methodological pluralism. The new philology is responsive to some fundamental   
shifts in thinking about aesthetic texts (eg. Karl Stackmann) and also it is reacting to the question of authorship in the context of the well-known debate on the death of the author by Roland Barthes. This essay examines immanent academic presuppositions of the debate on the new  philology. It is focused on most striking upheavals in German philology and on a broader social context of this discussion.

Keywords: new philology, German philology, mediaeval studies, open text, author, variance, mouvance

SLOVANSKÁ METATEZE LIKVID

Roman Sukač
Slezská univerzita v Opavě

Abstrakt
: Článek pojednává o slovanské metatezi likvid z jak synchronního, tak diachronního hlediska. Autor nabízí strukturní řešení popsané teorií optimality.
Klíčová slova: metateze likvid, akcentuace, teorie optimality, percepční optimizace
Abstract: The paper deals with Slavic liquid metathesis both from the diachronic and synchronic point of view. Although being described in detail, Slavic liquid metathesis lacks the appropriate explanation due to the fact that Slavic metathesis is connected with Late Proto-Slavic accentual patterns. The author shows that the solution might be structural due to the optimality theory.

Keywords: Metathesis, Proto-Slavic, Proto-Slavic accentology, Optimality Theory, Perception Optimization

ALTERNACE VOKÁLU S NULOU  ANEB JAK NEMĚŘIT SLOVANSKÉ JERY

Roman Sukač, Ondřej Šefčík
Slezská univerzita v Opavě,
Masarykova univerzita Brno

Abstrakt
: Autoři článku polemizují s přístupem "fonologie řízení" (government phonology)  k řešení problematiky slovanských alternací vokálu s nulou v paradigmatických tvarech. Poukazují na chybnou interpretaci dat a obhajují tradiční výklady historické lingvistiky.

Klíčová slova
: jery, government phonology, historická lingvistika, Havlíkovo pravidlo

Abstract: Authors of the paper criticise the approach of lateral phonology theory which aims to explain the vowel-zero alternation in Slavic forms. The aim of the paper is to show the weakness of lateral phonology theory and defend the traditional position from the point of historical  linguistics.

Keywords: Historical linguistics, Slavic yers, lateral phonology

FILOLÓGIA – JAZYKOVEDA – LITERÁRNA VEDA

Ján Kačala
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Abstrakt
: Filológia ako vedná disciplína napriek svojej dlhej histórii a napriek premenám, ktoré absolvovala, stále má v našom vedeckom živote svoje miesto a netreba ju ani zachraňovať premenúvaním, ani namáhavým hľadaním profilu akejsi „novej filológie“. To platí aj o stále živých a potrebných súvisiacich termínoch filológ, filologický odbor a pod.

Kľúčové slová
: filológia, slovanská filológia, klasická filológia, slavistika, filologické odbory, filológ

Abstract: Despite its long history and the changes that it has undergone, philology as a scientific study still occupies an important place in our scientific life and there is no need to save it neither by its renaming nor by effortful seeking of a “new philology” profile. This applies also to still frequently used and necessary terms related to philology, such as philologist, philological discipline, etc.

Keywords: philology, Slavic philology, classical philology, Slavistics, philological disciplines, philologist

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  
(ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ)


А. А. Фаустов, С. В. Савинков
Филологический факультет Воронежского государственного университета,
Воронежский государственный педагогический университет

Abstrakt
: Autori predloženej štúdie – každý osobitne – sa zaoberajú iba jednou zložkou tradičnej filológie, a to literárnou vedou. Skúmajú užitočnosť literárnej vedy v zmysle „the best of“ a v tomto zmysle zdôrazňujú prínos veľkých Rusov, najmä M. Bachtina, J. Lotmana, D. Lichačova a S. Averinceva. Na príklade rusistiky na Západe prezentujú význam spoločenskej a politickej objednávky, ponuky a dopytu. Na otázku, čím sa vlastne literárny vedec zaoberá a aký je význam jeho disciplíny, odpovedajú tak, že ide o funkciu osobitného sprievodcu čitateľa po literárnom artefakte a jeho pluralitných interpretáciach.

Kľúčové slová: význam literárnej vedy ako súčasti filológie, prínos veľkých Rusov – M. Bachtina, J. Lotmana, D. Lichačova, S. Averinceva, literárna veda ako šport a „the best of“, skúsenosť rusistiky na Západe, problém užitočnosti literárnej vedy, zmysel práce literárnych vedcov

Abstract: The authors of the present study – each separately – deal with only one component of traditional philology, namely literary criticism/scholarship. They investigate the usefulness of literary criticism/scholarship in the sense of “the best of” accentuating the contribution of great Russians, especially M. Bakhtin, J. Lotman, D. Likhachev, and S. Averintsev. At the example of Russian studies in the West they present the significance of the social and political order, offer, and demand. The question what the literary critic/scholar actually deals with, and what significance their discipline is, was answered in the following way: it is the function of the readers’guide of the literary artefact and its pluralistic interpretations.

Keywords: the significance of literary criticism/scholarship as part of philology, the contribution of great Russians – M. Bakhtin, J. Lotman, D. Likhachev, S. Averintsev, literary criticism/scholarship as sport and „the best of“, experience of Russian studies in the West, the problem of usefulness of literary criticism/scholarship, the sense of the work of literary scholars/critics

HLEDÁNÍ NOVÉ FILOLOGIE S POMOCÍ UZPŮSOBENÉ TEORIE MODALIT A TZV. KORPOREALITY

Vladimír Franta
filológ a publicista na voľnej nohe

Abstrakt
: Předkládaná práce zkoumá perspektivy „nové“ filologie, pro niž zásadní význam hraje její mezioborový charakter. Jazyk a literatura se chápou jako složitý komplex jevů, který si zaslouží být zkoumán v široké spolupráci například s biologií a medicínou, které mohou do procesu vnést přímou aplikaci moderních zobrazovacích metod. Je důležité, aby si „nová“ filologie udržela pozici koordinujícího oboru, který bude provádět finální interpretaci. Je třeba, aby si filologie položila nové otázky na pozadí dramatických změn v Evropě. Filologie je jednou z věd, která pomáhá potvrzovat člověku jeho identitu. Daná práce vybízí k novému pohledu na roli lidského hlasu a proces mluvení, které umožňují jedinci prožívat svět skrz vlastní tělo. Disciplína, která by tak složitý úkol mohla zvládnout, by se mohla odrazit od přizpůsobené teorie sémiotických modalit, což je v textu dále vysvětleno.

Klíčová slova: nová filologie, teorie sémiotických modalit, korporealita, mezioborová spolupráce, filologická identita na pozadí změn v Evropě, filologické vyhlídky v rámci budoucích prognóz týkajících se oboru

Abstracts: This paper focuses on the interdisciplinary challenges and prospects that the “new” philology might be faced with in contemporary Europe. The language and literature are understood as a difficult complex of phenomena and should be approached accordingly to that. New philology has to cooperate with the diverse disciplines such as medicine. Modern imagining methods could be beneficial for linguistic aspects of the philological research. If the “new” philology considers data from external sources as relevant, then it should always interpret them first. This could help to preserve the selfidentity of the discipline. The human voice together with the process of articulation enables to perceive the surrounding world physically by individuals. The key answer to the question on human Self and its nature lies deep inside the realm of linguistics and philology. The new linguistics should be based on the theory of semiotic modalities. This theory fits well to contemporary philological demands.

Key words: new philology, theory of semiotic modalities, corporeality, interdisciplinary cooperation, philological identity in the European context, philological prospects viewed by the philological discipline itself

RECENZIE

Nina Mocková: LAS MIRADAS A LA LEXICOLOGÍA ESPAÑOLA

SPRÁVY

Lívia Paszmárová: KOMPARATISTICKÝ KONGRES VO VIEDNI

Philologia 2015/1

SYNTAGMATICKÁ A PARADIGMATICKÁ OS VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PREJAVU V SPROSTREDKOVANEJ KOMUNIKÁCII

Chovancová Katarína
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Abstract: We are used to perceive and interprete oral communication as constructed in both syntagmatic and paradigmatic level. In written texts, on the contrary, we deal with the bare linearity of words on the syntagmatic level. The paper illustrates the crucial importance of the paradigmatic level of the spontaneous spoken speech through mediated communications.

Keywords: linguistics, language, communication, mediation, syntax, pragmatics

Abstrakt: Ako percipienti hovorených komunikátov sme zvyknutí vnímať a interpretovať prejavy, v ktorých dochádza k aktivite expedienta v oboch smeroch, syntagmatickom a paradigmatickom. Naopak, pri čítaní napísaného textu máme do činenia iba s lineárnou následnosťou jednotlivých slov na syntagmatickej osi. Práca hovoriaceho na paradigmatickej osi však predsa hrá dôležitú úlohu pri konštruovaní jazykového prejavu, najmä spontánneho a hovoreného. Článok prináša ilustráciu týchto poznatkov pomocou sprostredkovaných komunikátov.

Kľúčové slová: jazykoveda, jazyk, komunikácia, mediácia, syntax, pragmatika

K PÔVODU A VÝVINU RYTMICKÉHO ZÁKONA V SLOVENČINE

Kačala Ján
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The author proceeds on the assumption (accepted in the Slovak linguistics) according to which the rhythmical law in middle Slovak dialects began to apply from the very beginning of the independent development of the Slovak language in the 10th century. He stresses the findings that the quantitative model a long root syllable – a short affix syllable applied in the area of flection and word formation and that formation of quantitatively alternative morphological (inflectional) affixes and derivational affixes were the direct part of the process. The author shows how the above-mentioned model of long and short syllable in a word and word form has become firmly established in the further development of the literary Slovak language and how this quantitative model applies in the contemporary Slovak language also to the stabilization of quantity in words borrowed from other languages.

Keywords: rhythmical law, middle Slovak, literary Slovak language, applying of the rhythmical law in morphology and word formation

Abstrakt: Autor vychádza z poznatku, prijatého v slovenskej jazykovede, podľa ktorého sa rytmický zákon v stredoslovenských nárečiach začal uplatňovať už na samom začiatku samostatného vývinu slovenského jazyka v 10. storočí. Kladie do popredia zistenie, že kvantitatívny model dlhá koreňová slabika – krátka príponová slabika sa uplatnil v oblasti ohýbania a slovotvorby a bezprostrednou súčasťou tohto procesu bolo sformovanie kvantitatívne variantných morfologických a slovotvorných prípon. Autor ukazuje, ako sa uvedený model poradia dlhej a krátkej slabiky v slove a tvare v ďalšom vývine spisovnej slovenčiny pevne ustálil a ako sa tento kvantitatívny model v súčasnej spisovnej slovenčine uplatňuje aj pri ustaľovaní kvantity  v slovách preberaných z iných jazykov.

Kľúčové slová: rytmický zákon, stredná slovenčina, spisovná slovenčina, platnosť rytmického zákona v tvarosloví a slovotvorbe

LA NATURA DEL SEGNO TERMINOLOGICO

Paolini Michele
Università Comenio di Bratislava

Abstract
: The difference between word and term must not be sought in the sign itself. It lies in something beyond its ontological limits, something that is immanent to its functioning and inherent in the communication process. It is a difference in status. Any representation which describes the relationship between word and term in the form of pure opposition does not adequately highlight the fact that the functioning of the scientific and technical term is always and completely within the «system language».

Keywords: term, word, language, terminology, meaning, polysemy, monosemy

Abstrakt: Rozdiel medzi slovom a termínom nemôžeme hľadať v samotnom znaku. Nachádza sa totiž niekde za jeho ontologickými hranicami. Rozdiel sa teda nenachádza vo vnútri samotného znaku, ale je daný fungovaním znaku vrámci vonkajších vzťahov v komunikačnom procese. Ide o rozdiel v statuse. Akákoľvek reprezentácia, ktorá opisuje vzťah medzi slovom a termínom vo forme čistej opozície, nezdôrazňuje dostatočne fakt, že vedecké a technické termíny fungujú vždy vrámci jazykového systému.

Kľúčové slová: termín, slovo, jazyk, terminológia, význam, polysémia, monosémia

NOTES ON ASPECT IN ENGLISH AND SLOVAK

Repka Richard
Comenius University Bratislava

Abstract
: The present paper is concerned with the category of verbal aspect in English and Slovak. It is beyond any doubt that this category, which is closely interrelated with the categories of tense and modality, is a complex category involving a number of semantic, pragmatic and grammatical considerations. There are a number of differences between English and Slovak in this respect. Whereas verbal aspect in English is contingent on the semantics of verbs and context (both linguistic and situational), in Slovak it is the morphemic structure of the verb that plays the major role. Three basic kinds of aspect are discussed: lexical, grammatical, phasic.

Keywords: aspect, aspectuality, telic verbs, atelic verbs, perfective verbs, imperfective verbs, progressive aspect, perfect aspect

Abstrakt: Príspevok je zacielený na kategóriu slovesného vidu v angličtine a slovenčine. Táto kategória je tesne prepojená s kategóriami času a modality. Je to komplexná kategória, ktorá zahrňuje množstvo sémantických, pragmatických a gramatických aspektov. Medzi angličtinou a slovenčinou sú značné rozdiely vo vzťahu k tejto kategórii. Zatiaľ čo slovesný aspect v angličtine závisí od sémantiky slovies a kontextu (lingvistickom a situačnom), v slovenčine je to morfematická štruktúra slovesa, ktorá zohráva hlavnú úlohu. V príspevku sa rozoberajú tri základné druhy vidu: lexikálny, gramatický a fázový.

Kľúčové slová: vid, aspektovosť, telické slovesá, atelické slovesá, dokonavé slovesá, nedokonavé slovesá, priebehový aspect, perfektum

EL USO DE LOS TIEMPOS DEL PRETÉRITO EN EL LENGUAJE PERIODÍSTICO ESPAÑOL

Rózsavári Nóra
Universidad Católica Péter Pázmány

Abstract
: The objective of this article is to explore how extralinguistic purposes can affect the use of past tenses in the Spanish press. The rules for the use of the three times examined – pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto – can be made more flexible to achieve the desired objectives of the journalist: call and keep the attention of the reader, visualize the events, connect the news with the present. This diversity of uses are documented with the help of on-line articles (year 2013) of the two most read newspapers “ABC” and “El País”. The analyzed corpus shows that pretérito perfecto is the most frequently used past tense that not only appears with temporary markers that indicate time units that have not yet been completed, but sometimes also with markers of the pretérito indefinido. The use of the pretérito perfecto is justified by the intention to update and bring to the present the events of the past.

Keywords: objective style, past tense, recent news, chronological distance, extralinguistic purposes, literary effect

Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je preskúmať, ako môžu mimojazykové účely vplývať na použitie minulých časov v španielskej tlači. Pravidlá používania troch skúmaných časov – jednoduchý minulý čas, zložený minulý čas, imperfektum – môžu byť flexibilnejšie pri dosiahnutí požadovaného účelu žurnalistu: vzbudiť a udržať pozornosť čitateľa, vizualizovať udalosti, prepojiť správy s prítomnosťou. Tieto rozdielnosti v používaní sú dokumentované on-line článkami (rok 2013) dvoch najčítanejších periodík: “ABC” a “El País”. Analyzovaný korpus ukazuje, že zložený minulý čas je najpoužívanejším minulým časom, ktorý sa používa len s určitými časovými ukazovateľmi znamenajúcimi neukončenosť časového limitu. Niekedy sa však tento čas vyskytuje aj s použitím časových ukazovateľov vlastných jednoduchému minulému času. Použitie zloženého minulého času je zdôvodnené zámerom aktualizovať a sprítomniť minulé udalosti.

Kľúčové slová: objektívny štýl, minulý čas, najnovšie správy, časová vzdialenosť, mimojazykové účely, literárny efekt

LES VISAGES DE LʼAMOUR ET DE LʼAMITIÉ DANS LES ROMANS DʼAMÉLIE NOTHOMB

Hrčková Lucia
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstract
: The article shows different images of love and friendship and a big desire of main characters to find a person who they could love and who would also love them. We have built our analysis but we have also used the analyses of Laureline Amanieux, the French writer and researcher and the analyses of Monica Harşăn and Lidia Cotea. The question we ask is which characteristics do the protagonists have as far as their relationship is concerned. Is it friendship or is it love? Under which circumstances is their relationship born and what are the consequences of this relationship? In Nothomb’s writing, the love often turns into disenchantment, the friendship into malice. The whole work of Nothomb is full of antithesis. She invents her own word “jamaisiens” which will be defined in the text.

Keywords: feeling of love, feeling of friendship, teenage years, autobiographical elements, beauty and  ugliness

Abstrakt: Tento článok opisuje rôzne podoby priateľstva a lásky a veľkú túžbu hlavných postáv nájsť osobu, ktorú by mohli skutočne milovať a ktorá by ľúbila ich. Vypracovali sme našu analýzu, ale taktiež sa opierame o analýzy francúzskej spisovateľky a vedeckej pracovníčky Laureline Amanieuxovej ako aj o analýzy M. Harşănovej and L. Coteovej. Pýtame sa, aké vlastnosti majú  postavy, ktoré hľadajú takýto vzťah, za akých okolností takýto vzťah vzniká a aké sú jeho dôsledky. U Amélie Nothombovej sa láska často zmení na dezilúziu, priateľstvo na zlobu. Celé jej dielo je pretkané antitézou. Vytvára si aj vlastné výrazy ako napríklad „jamaisiens“, ktorý bude vysvetlený v texte.

Kľúčové slová: pocit lásky, pocit priateľstva, roky dospievania, autobiografické prvky, krása a ošklivosť

KOMUNIKATÍVNA KOMPETENCIA AKO JEDEN Z CIEĽOV VÝUČBY CUDZIEHO JAZYKA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Horváthová Ľubica
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: One of the goals of foreign language education is building communicative competence of pupils by means of improving their communicative skills. The paper deals with the notion of communicative competence, presents some models of communicative competence and stresses the importance of purposeful, meaningful and natural building communicative competence of pupils since the beginning of their foreign language education in primary schools.

Keywords: communicative competence, communicative skills, foreign language teaching and learning, primary education

Abstrakt: Jedným z cieľov cudzojazyčnej výučby je budovanie komunikatívnej kompetencie žiaka prostredníctvom zdokonaľovania jeho komunikačných zručností. Práca sa zameriava na pojmové vymedzenie termínu komunikatívna kompetencia, prezentovanie modelov komunikatívnej kompetencie a na dôležitosť  cieľavedomého, zmysluplného a prirodzeného budovania komunikatívnej kompetencie žiaka už od začiatku jeho cudzojazyčnej výučby v primárnom vzdelávaní.

Kľúčové slová: komunikatívna kompetencia, komunikačné zručnosti, vyučovanie a učenie sa cudzieho jazyka, primárne vzdelávanie

SHIFTS AND EQUIVALENCES AS CENTRAL ISSUES IN THE THEORY OF TRANSLATION OF ANTON POPOVIČ (IN HONOR OF THE TWO GREAT JUBILEES OF A. POPOVIČ 1933 - 1984)

Tellinger Dušan
Comenius University Bratislava

Abstract
: The aim of this paper is the comparison of interlinear translations with the translation in the full sense of the word (on example of  Canterbury Tales). We can state changes on language, stylistic and thematic levels in both interlinear translations into modern English. In the free translation of Canterbury Tales made by I. Kormos into Hungarian are changes on the thematic level stronger than the changes on the stylistic level. According to A. Popovič’s approach to the poetry translation there are no superior factors to the stylistic factor in translation. D. Slobodník was opposed to this concept because the stylistic aspect cannot be on higher level than other aspects of the poetry translation.

Keywords: realia, adaptation, stylistic equivalence, interlinear translation, free translation

Abstrakt: Cieľom článku je porovnanie interlineárnych prekladov s prekladom vo vlastnom zmysle slova (na príklade Kanterburských poviedok). V obidvoch anglických interlineárnych prekladoch do modernej angličtiny môžeme konštatovať zmeny na jazykovej, štylistickej a tematickej rovine. Vo voľnom preklade Kanterburských poviedok do maďarčiny I. Kormos viac menil text na tematickej rovine ako na štylistickej rovine. A. Popovič pristupoval k prekladu poézie z toho hľadiska, že nemožno nadradiť nad štylistický faktor iné faktory. V protiklade k tejto koncepcii bol názor D. Slobodníka, pretože štylistický aspekt nemôže byť na vyššej úrovni ako iné aspekty básnického prekladu.

Kľúčové slová: reálie, adaptácia, štylistická ekvivalencia, interlineárny preklad, voľný preklad


Správa z 19. ročníka Études françaises en Slovaquie
Butašová Anna

Šesťdesiat rokov Slavistického inštitútu v Kolíne – história, spomienky, reminiscencie
Gergel Peter

El género de las crónicas y sus múltiples interpretaciones
Beatriz Gómez-Pablos

Pocta (literárnemu) jazyku a jeho znamenitým tvorcom
Horváthová Ľubica

Kognitívna metodológia skúmania tvorenia slov v španielčine
Chovancová Katarína

Nezvyčajný Jules Verne
Kiššová Júlia

Porovnanie slovesného systému portugalského, španielskeho a maďarského jazyka
Medveczká Mária


Philologia 2015/2

PHILOLOGIA XXV / 2

 

CALCOS SEMÁNTICOS EN EL HABLA DE LOS INMIGRANTES
RUMANOS DE ESPAÑA


PAUL BUZILĂ

Abstract
: This paper is a descriptive and quantitative analysis of one of the aspects that can be observed in the language contact situation found in Spain, among the Romanian immigrants communities: the semantic calque. This analysis is based on a consistent corpus, a result of transcribing 91 semi-structured interviews and uses typical sociolinguistic methods in order to not only reveal the most interesting semantic transferences between the two languages in contact, Spanish and Romanian, but also to offer some data on the extent to which these phenomena are becoming part of a local norm.

Keywords: sociolinguistics, language contact, Romanian, Spanish, semantic calque

Abstracto: Este trabajo representa un análisis lingüístico-descriptivo y cuantitativo de uno de los aspectos del contacto lingüístico que se da en las comunidades de inmigrantes rumanos de España: el calco semántico. El análisis está basado en un corpus consistente resultado tras la transcripción de 91 entrevistas semidirigidas  y utiliza métodos propios de la sociolingüística para no solo revelar los casos más interesantes de transferencias semánticas entre los dos idiomas en contacto, español y rumano, sino también para ofrecer datos acerca del grado de asentamiento de estos fenómenos en la norma local.

Palabras clave: sociolingüística, contacto lingüístico, rumano, español, calco semántico

Abstrakt: Štúdia predstavuje lingvisticko-deskriptívnu a kvantitatívnu analýzu sémantického kalku ako jedného z aspektov medzijazykových kontaktov vznikajúcich v komunitách Rumunov žijúcich v Španielsku. Základ tejto analýzy tvorí rozsiahly korpus, ktorý vznikol z transkripcie 91 čiastočne riadených rozhovorov. S použitím sociolingvistických metód odhaľujeme zaujímavé prípady sémantického transferu medzi rumunským a španielskym jazykom v kontakte a zároveň prinášame konkrétne dáta o stupni ustálenosti pozorovaných lingvistických javov v miestnej jazykovej norme.

Kľúčové slová
: sociolingvistika, medzijazykový kontakt, rumunčina, španielčina, sémantický kalk

DIZIONARIO E DEFINIZIONI: STRUTTURAZIONI PARALLELE?

MICHELE PAOLINI
Università Comenio di Bratislava

Abstract
: The study looks at the distinguishing criterion necessary to represent what we can do to recognize, in terms of typology, dictionary definitions and scientific definitions. It is not possible to verify the existence of a hypothetical isomorphism of structures and levels of organization (sign language, definition, co-text, context, referent). The distinguishing criterion is to be found then identifying constants in a combinatorial game in which elements of the interaction often seem to tend toward dispersion and independent structure.

Key words: context, co-text, definition, encyclopedic meaning, referent, structure

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rozlišovacím kritériom, ktoré umožňuje z typologického hľadiska rozpoznať slovníkové definície a vedecké definície. Nie je možné overiť existenciu hypotetického izomorfizmu štruktúr a úrovní organizácie (znaková reč, definícia, ko-text, kontext, referent). Rozlišovacím kritériom je identifikácia konštánt v kombinatorickej hre, v ktorej prvky interakcie často inklinujú k rozptýlenej a nezávislej štruktúre.

Kľúčové slová: context, ko-text, definícia, encyklopedický význam, referent, štruktúra

Cudzie ako spôsob (seba)reflexie v spektre prozaických diel Arthura Schnitzlera a Stefana Zweiga

KATARÍNA ZECHELOVÁ
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstract
: The essay aims to compare the prosaic work of Arthur Schnitzler and Stefan Zweig in the spectre of their diverse view of the category of ‘foreign’. The author investigates the forms of strangeness in relation with narration categories and worldviews as represented in the authorial poetics of both authors of different phase in Vienna Modernism. The comparative analysis of their works draws on their common social and cultural background, which is closely-knit to the category of strangeness in the course of modernism and the turn of 19th and 20th century in Vienna.

Key words
: foreign, foreigner, narration, worldview, convention

Abstrakt: Cieľom príspevku je porovnať prozaickú tvorbu Arthura Schnitzlera a Stefana Zweiga v spektre ich odlišného postoja ku kategórii cudzieho. Autorka skúma podoby cudzieho v súvislosti s naračnými kategóriami a postojom ku skutočnosti ako reprezentantmi autorských poetík oboch predstaviteľov rôznych fáz Viedenskej moderny. Ich komparácia sa opiera o spoločný spoločenský, sociálny a kultúrny kontext, ktorý na seba viaže kategória cudzieho v súvislostiach moderny a prelomu 19. a 20. storočia vo Viedni.

Kľúčové slová: cudzie, cudzinec, narácia, postoj ku skutočnosti, konvencia

L’INVISIBLE DANS LA POÉSIE DE RINA LASNIER

HANA ROZLOZSNIKOVÁ
Filozofická fakulta Masarykovy University, Brno

Abstract
: This study seeks to analyze the subject of invisible in the poetry written by Rina Lasnier. The study deals with the way how the subject of invisible is reflected in the form of the poetry of the poetic cycle Psyché, as well as in the symbolically archetypal content of literary images inserted in the fictional universe which we could definite by these instances : night, light, love, look, vision.

Key words: invisible, imagination, poetry, Psyché, Rina Lasnier

Abstrakt: Táto práca skúma pojem „neviditeľného“ v diele kanadskej poetky Riny Lasnierovej. Štúdia sa zaoberá spôsobom, akým sa „neviditeľné“ odráža vo forme a v obsahu básnického diela autorky, Psyché. Zároveň si kladie za cieľ zistiť, ako sa tento komponent prejavuje v obsahu a forme literárnych obrazov, ktorých spoločenstvo vytvára poetické „univerzum“ autorky charakterizované týmito kľúčovými tematickými jednotkami: noc, svetlo, láska, pohľad.

Kľúčové slová
: neviditeľné, imaginácia, obrazotvornosť, poézia, Psyché, Rina Lasnier

Time and Space in Translation (in Honour of Branislav Hochel 1951 – 2015)

DUŠAN TELLINGER
J. Pannonius University

Abstract
: This paper reflects not only the present stage of the research of the topic time and space in translation but also its history and the way of development. The successors of James Stratton Holmes in Nitra include Anton Popovič, one of the most important founders of contemporary translation studies. A. Popovič’s scientific research followed in footsteps of J. Holmes, his great teacher, and his famous fundamental book, Theory of Literary Translation (1975), was the starting basis for B. Hochel’s till now seminal book, Translation in the Communication Process (1990). Unfortunatelly, neither of these books has been available in English, i.e. in the academic Lingua Franca of the West and East. Thus, the aim of this paper is to show how the topic of time and space (and other topics near to this basic translational phenomenon) are dealt with in both books in comparison with J. Holmes’ book. The issue of time and space in translation is significant for practice, and equally important for it’s theoretical aspect. Both time and space are universal constraints and have integral roles in every literary translation because in every literary text no action can exist apart from the constraints of time and space (the primary procedures of translation across time and space are historizing versus modernizing).

Key words: translation conception, historizing, modernizing, creolization, realia, interpretation, criticism of translation

Abstrakt: Príspevok zahŕňa širokú oblasť translatologického výskumu, ktorý je zameraný na určenie významu času a miesta vzniku originálu v procese prekladu. Cieľom tohto článku je taktiež poukázať na historický vývoj v nazeraní na riešenie tohto základného prekladateľského problému nielen na teoretickej rovine, ale predovšetkým v praxi. Základnými spôsobmi, ako možno preklenúť rozdiely v čase a priestore pri preklade ľubovoľného literárneho diela, sú už tradične historizácia alebo modernizácia, inými slovami, exotizácia a domestifikácia (naturalizácia). Prechodným javom je kreolizácia dvoch kultúr v texte prekladu (s cieľom adaptovať ho na domáce pomery), keď sú prvky východiskovej a cieľovej kultúry v určitej rovnováhe. O čase a priestore pri prekladaní umeleckej literatúry písal vo svojich dodnes aktuálnych teoretických prácach James Stratton Holmes a pod jeho značným vplyvom aj Anton Popovič, ktorého knihy boli východiskom pri ďalšom rozpracovaní danej problematiky v základnej knihe Branislava Hochela Preklad ako komunikácia (1990). Pri porovnaní kníh uvedených autorov možno vidieť zhodu v názoroch na riešenie odvekej otázky, či postupovať pri preklade s upriamením sa na originál (verný preklad), alebo mať v stredobode pozornosti skôr príjemcu cieľového textu (vtedy je preklad do určitej miery adaptovaný v jeho záujme). Knihy obidvoch významných predstaviteľov modernej slovenskej translatológie nie sú zatiaľ prístupné v angličtine, čím je ich vplyv na západnú translatológiu dosť obmedzený.

Kľúčové slová: koncepcia prekladu, historizácia, modernizácia, kreolizácia, reálie, interpretácia, kritika prekladu

VARIA

György Domokos: Fonti del periodo 1300-1550 con riferimento al Regnod’Ungheria: il progetto Vestigia

Mária Matiová: Literárny jazyk - národný prameň kultúrneho a duchovného bohatstva

Inés Casillo: Aprender a enseñar español

Nina Mocková: Homenaje a las maestras de la Segunda República

Renáta Bojničanová: Dôstojné zavŕšenie Roka Ľudovíta Štúra 2015na Pedagogickej fakulte UK

Renáta Bojničanová: Porovnávacia literárna veda na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského

Philologia 2014/2

PHILOLOGIA XXIV / 2

 

GRAMMAIRES DU FRANÇAIS ET DISCOURS GRAMMATICAL CONTEXTUALISÉ :  
LE CAS DES GRAMMAIRES ÉDITÉES EN SLOVAQUIE


Cécile Bruley Branislav Meszaros
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Laboratoire DILTEC
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Laboratoire LIUPPA

Abstract
: In this article we will discuss a description of grammar in French grammar textbooks written outside of France, and systematize the identification of observable forms of contextualization of the description of French in these grammars. Our focus is on the topic of transposition which is included in French grammar textbooks published in Slovakia. Using specific examples identified in these textbooks, our analysis will show that these grammars include various types and degrees of contextualization which differ from the reference description.

Keywords: French as a Foreign Language (FFL), teaching grammar, grammatical speech, contextualization, Slovak context

Abstrakt: V tomto článku sa budeme zaoberať opisom gramatických javov v učebniciach francúzskej gramatiky napísaných mimo Francúzska a systematizáciou identifikácií kontextuálnych opisov týchto javov. Stredobodom pozornosti je téma transpozícií, ktoré majú miesto v učebniciach francúzskej gramatiky vydaných na Slovensku. Na vybraných konkrétnych príkladoch uvedených v týchto učebniciach ukážeme, že existujú rôzne druhy a stupne kontextualizácie, ktoré sa líšia od referenčného popisu.

Kľúčové slová
: francúzština pre cudzincov, výučba gramatiky, gramatický prejav, kontextualizácia, slovenský kontext

POZNANIE INTERKULTÚRNEHO ASPEKTU PRI PREKLADE FRAZÉM

Iveta Dinžíková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study deals with the need for knowledge of the cross-cultural aspect when translating phrasemes from French to Slovak. We provide an insight into the phraseme division depending on their definition properties, into to translation being considered as a cross-cultural phenomenon and into the degrees of phraseme equivalence. Based on particular examples of translated phrasemes (from French into Slovak) taken from the lexical field of Christmas, we demonstrate the importance of the knowledge of cultural differences between France and Slovakia, focusing not only on the need of bilinguality but also biculturalism.

Keywords: phraseme, translation, equivalence, cross-cultural

Abstrakt: Táto štúdia pojednáva o potrebe poznania interkultúrneho aspektu pri preklade frazém z francúzštiny do slovenčiny. Prinášame pohľad na rozdelenie frazém na základe ich definičných vlastností, na preklad ako interkultúrny fenomén a na stupne ekvivalencie frazém. Na konkrétnych príkladoch prekladov frazém (z francúzštiny do slovenčiny) z lexikálneho poľa Vianoc je demonštrovaná dôležitosť poznania francúzsko-slovenských kultúrnych rozdielov, a tým je zdôrazňovaná nielen potreba bilingválnosti, ale aj bikulturálnosti.

Kľúčové slová: frazéma, preklad, ekvivalencia, interkultúra

WAS NIMMT MAN GEWÖHNLICH „IN ANSPRUCH“?
ZUR VERBINDBARKEIT DES FUNKTIONSVERBGEFÜGES „IN ANSPRUCH NEHMEN“


Peter Gergel
Comenius-Universität Bratislava

Abstract
: This contribution spotlights verbal-nominal conjunction (VNC) “in Anspruch nehmen” (to engage in something), its specific features, particularly focusing on its linking and closer characteristics of the semantic surroundings. In the theoretical part we focus our attention on the debate about the criteria by which you can assign a particular phrase to the category of the verbal-nominal conjunction. On the basis of corpus analysis, we analyse linking of the verbalnominal conjunction with subjects and objects in the accusative and subsequently we classify them to different categories according to their semantic criteria. We assume that the analysis of 1,000 occurrences of VNC allows us to characterize its semantic surroundings more specifically.

Keywords: verbal-nominal conjunction, structure of verbal-nominal conjunction, criteria, analysis of the corpus, linking of the verbal-nominal conjunction

Abstrakt: V centre tohto príspevku je verbo-nominálne spojenie (VNS) „in Anspruch nehmen“ a jeho špecifiká, a to najmä so zameraním na jeho spájateľnosť a bližšiu charakteristiku sémantického okolia. V teoretickej časti sústredíme pozornosť na diskusiu o kritériách, podľa ktorých možno priradiť určité slovné spojenie ku kategórii verbo-nominálne spojenie. Spájateľnosť tohto verbonominálneho spojenia s podmetmi a predmetmi v akuzatíve analyzujeme na základe korpusovej analýzy a následne ich podľa sémantických kritérií klasifikujeme do jednotlivých tried. Predpokladáme, že analýza 1000 výskytov daného VNS umožní bližšiu charakteristiku jeho sémantického okolia.

Kľúčové slová: verbo-nominálne spojenie, štruktúra verbo-nominálnych spojení, kritériá, korpusová analýza, spájateľnosť verbo-nominálneho spojenia

LA DEFINICIÓN LEXICOGRÁFICA DE ALGUNOS DEPORTES

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad Comenio de Bratislava

Abstract
: The main objective of this study was to analyze the definition of words belonging to lexical field of sports in the academic dictionary. The selective criteria for the thirteen sports have been the use of the ball and its Anglo-Saxon origin. The analysis focuses on the components of the definition of these sports: the genus and specific difference, and deals especially with the latter. Alongside the review of these definitions arises a constructive proposal, in order to gain in precision and clarity.

Keywords: definition, hyponym, hyperonym, lexical field, lexicography, lexicology, dictionary

Abstrakt: Hlavným cieľom štúdie je analýza definície slov uvedených v akademickom slovníku, ktoré patria do oblasti športu. Kritériom pre výber trinástich analyzovaných športov je používanie lopty a anglosaský pôvod. Analýza sa zameriava na zložky definície športov: nadradený pojem a špecifické príznaky (genus proximum a differentia specifica), pričom sa venuje najmä druhej zložke. Popri kritike definícií sa predkladá konštruktívny návrh, ktorého cieľom je vyššia miera presnosti a jasnosti.

Kľúčové slová: definícia, hyperonymum, hyponymum, lexikálne pole, lexikografia, lexikológia, slovník

SYNONYMICKÉ VZŤAHY MEDZI PRVKAMI GRAMATICKEJ ŠTRUKTÚRY VETY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Defying the basic concepts and terms related to language and syntactic synonymy in particular the author presents the systematics of synonymous relations among components of a grammatical structure, i. e. among the parts of a sentence, and distiguishes the synonymy of the parts of a sentence from the synonymy of various forms performing as the parts of a sentence.

Keywords: synonymous relations in language, syntactic synonymy, parts of a sentence, grammatical sentence structure, semantic sentence structure, syntagm

Abstrakt: Autor na pozadí výkladu elementárnych pojmov a termínov z oblasti jazykovej a osobitne syntaktickej synonymie podáva systematiku synonymných vzťahov medzi prvkami gramatickej štruktúry vety, t. j. medzi vetnými členmi, a odlišuje pritom synonymiu vetných členov od synonymie rozličných foriem slúžiacich na realizáciu vetného člena.

Kľúčové slová
: synonymické vzťahy v jazyku, syntaktická synonymia, vetný člen, gramatická štruktúra vety, sémantická štruktúra vety, syntagma

L’IMPATTO DELL’EXTRADEFINIZIONE NELLA DEFINIZIONE LESSICOGRAFICA

Michele Paolini
Università Comenio di Bratislava

Abstract
: The article considers the lexicographic definition as a structure that consists internally of an ordered set of parts. The definition, regarded as text, produces phenomena of signification, potential and deferred. They interact and change the relationship between text and context. The assumption is formulated from two points of view: one synthetic and one analytical. It is also taken into consideration the purpose of the message and how it forms the immediate context of the definition, which is the dictionary, at all levels of its formal organization.

Keywords: code, context, dictionary, lexicographic definition, semantic feature, signification, text

Abstrakt: Článok sa zaoberá lexikografickou definíciou ako štruktúrou, ktorá vnútorne pozostáva z organizovaných častí. Definícia chápaná ako text spôsobuje fenomény utvárania významu, jeho potenciálu a jeho zmeny v závislosti od času, kontextu, kultúrneho kódu a pod. Tieto navzájom pôsobia a menia tak vzťah medzi textom a kontextom. Premisa je formulovaná z dvoch hľadísk: syntetického a analytického. Tak isto je zohľadnený účel správy a tiež to, ako vplýva na prvotný kontext definície, ktorým je slovník na všetkých úrovniach formálnej organizácie.

Kľúčové slová: kód, kontext, slovník, lexikografická definícia, sémantická črta, utváranie významu , text

EL CONCEPTO DE INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA

Monika Stroková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The linguistic interference takes part of linguistic contacts and it is the object of study of sociolinguistics. It is a phenomenon that is still not exactly delimited even nowadays. This article focuses on several points of view of various authors dealing with this phenomenon and two attitudes are presented: the negative and the positive one. At the same time, the fields of action of the linguistic interference are set and the causes of the interferential phenomena, influenced by structural and non-structural factors, are defined.

Keywords: sociolinguistics, language interference, bilingualism, language contacts

Abstrakt: Jazyková interferencia patrí do oblasti jazykových kontaktov, ktorými sa zaoberá sociolingvistika. Je to fenomén, ktorý ešte ani v dnešnej dobe nie je jednotne vymedzený. V článku sa venuje pozornosť pohľadom vybraných autorov na tento jav a uvádzajú sa dve ponímania tohto javu: negatívne a pozitívne. Zároveň sa vymedzujú oblasti pôsobenia jazykovej interferencie a určujú príčiny interferenčných javov, ktoré sú ovplyvňované štruktúrnymi a neštruktúrnymi faktormi.

Kľúčové slová
: sociolingvistika, jazyková interferencia, bilingvizmus, jazykové kontakty

VARIA

Beatriz Gómez-Pablos: Aprender a manejar el diccionario

Monika Stroková: Správa z konferencie Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec

Radana Štrbáková: Život sv. Cyrila, Život sv. Metoda, Proglas a ďalšie staroslovienske literárne pamiatky v španielskom jazyku

Philologia 2013/1

PHILOLOGIA XXIII / 1

 

Ján Kačala: Štrnásty február – deň vzkriesenia slovenčiny

LE NOUS DE COMMENTATEUR

Katarína Chovancová
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstract
: Among various kinds of referential expressions, deictic words are the most visible traces of the subject in the enunciation. The paper deals with the use of we as a deictic word in the mediated communication laying stress on its pragmatic values such as inclusive we, exclusive we, author’s we and majestic we, enlarging its uses by adding a commentary we.

Key words: linguistics, linguistic pragmatics, communication, mediated communication

Abstrakt: Spomedzi rôznych referenčných prvkov predstavuje deiktická lexika najzreteľnejšie stopy hovoriaceho vo výpovedi. Článok skúma použitie deiktika my v priestore sprostredkovanej komunikácie, s dôrazom na špecifické pragmatické hodnoty tohto zámena, akými je napríklad inkluzívne a exkluzívne my, autorský a kráľovský plurál. Pridáva k nim tzv. „komentátorský plurál“.

Kľúčové slová
: lingvistika, lingvistická pragmatika, komunikácia, sprostredkovaná komunikácia

EL DICCIONARIO TRILINGÜE DE MANUEL DE LARRAMENDI COMO FUENTE ETIMOLÓGICA DEL DICCIONARIO CASTELLANO DE ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad de Comenio de Bratislava

Abstract
: The most important dictionary of the 18th century is the Diccionario Castellano by Terreros y Pando, together with the dictionary Diccionario de autoridades, that is nowadays considered the forerunners of technical dictionaries. The Jesuit used different lexicographic sources for his elaboration and he quotes them in the prologue and the articles of his work. Among them can be find Diccionario trilingüe (Spanish-Basque-Latin) by Manuel de Larramendi, a Friar of the Society of Jesus. This article analyses the use made by Terreros y Pando based on the Diccionario trilingüe to explain certain etymologies.

Key words: lexicography, 18th century, etymology, Terreros, Larramendi, dictionary, Diccionario Castellano, Diccionario trilingüe
Abstrakt: Najdôležitejším slovníkom 18. storočia spolu so slovníkom Diccionario de autoridades je slovník Diccionario Castellano od Terreros y Pando,  ktorý sa v súčasnosti považuje za predchodcu technických slovníkov. Jezuita použil pri jeho spracovaní rôzne lexikografické zdroje, ktoré cituje v prológu a v článkoch svojho diela. Medzi nimi sa nachádza Diccionario trilingüe (španielsko-baskicko-latinský) od Manuela de Larramendi, brata zo Spoločnosti Ježišovej. Tento článok analyzuje používanie slovníka Diccionario trilingüe na vysvetlenie niektorých etymológií.

Kľúčové slová: lexikografia, 18. storočie, etymológia, Terreros, Larramendi, slovník, Diccionario Castellano, Diccionario trilingüe

TESNOSŤ VZÁJOMNÉHO POSTAVENIA ČLENOV SYNTAGMY AKO SÚČASŤ SYNTAGMATICKEJ FORMY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Following his previous papers, in the current paper the author analyses proximity or non-proximity within the relative position of syntagmatic elements. The author considers the factor of proximity or non-proximity to be a distinct component of syntagmatic form, especially in such syntagmatic structures whose superordinate element is particularly a noun. The author presents the classification of syntagms according to the degree of proximity applied to them. The proximity of the position of syntagmatic elements is habitually associated with another factor of syntagmatic form – the fixed order of these elements.

Key words: syntagm, expressional function of syntagm, means of expressing syntagmatic relation, word order, proximity and non-proximity in the relative position of syntagmatic elements

Abstrakt: V nadväznosti na svoje doterajšie práce autor podrobne analyzuje tesnosť alebo netesnosť vo vzájomnom postavení členov syntagmy a tento činiteľ pokladá za výraznú súčasť syntagmatickej formy osobitne pri syntagmatických spojeniach, v ktorých nadradeným členom je meno, najmä podstatné. Autor prináša klasifikáciu syntagiem podľa miery, v akej sa pri postavení syntagmatických členov uplatňuje tesnosť tohto postavenia. Tesnosť vo vzájomnom postavení syntagmatických členov sa zvyčajne združuje s ďalším činiteľom syntagmatickej formy – s pevným poradím týchto členov.

Kľúčové slová: syntagma, výrazová stránka syntagmy, spôsoby vyjadrenia syntaktického vzťahu, slovosled, tesnosť a netesnosť pri vzájomnom postavení členov syntagmy

LA REPRÉSENTATION DES PRÉJUGÉS ETHNIQUES EN FRANÇAIS :
QUELQUES NOTES SUR LES NOTIONS DU STÉRÉOTYPE
LINGUISTIQUE ET DU STÉRÉOTYPE DE PENSÉE


Zuzana Puchovská
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: In the first part, the contribution explains and describes the notion stereotype as a linguistic, cognitive and social phenomenon. Furthermore, it stresses the division of the notion into a linguistic and a mental stereotype and considers it to be essential from the point of view of a deeper analysis of the notion. Such a division comprehends the stereotype in its verbal, lexicographically anchored form, and, on the other hand, as a result of human mind prejudices or ideas about the world. The contribution is based on the analysis of French ethnonyms which enter these stereotypes and are the signs of ethnic prejudices in French. In the closing part, it deals with the problem of untranslatability of ethnic linguistic stereotypes.

Key words: stereotype, linguistic, mental, prejudice, ethnonym

Abstrakt: Autorka príspevku v prvej časti vysvetľuje a opisuje pojem stereotyp ako jazykový, kognitívny a sociálny fenomén. V nasledujúcom texte zdôrazňuje rozdelenie pojmu na lingvistický a mentálny stereotyp a vníma ho ako dôležitý z hľadiska hlbšej analýzy tohto pojmu. Takéto rozdelenie ukazuje stereotyp v jeho jazykovej lexikograficky ukotvenej podobe a stereotyp ako výsledok myšlienkových predsudkov či predstáv o svete. Príspevok sa opiera o analýzu francúzskych etnoným, ktoré do týchto stereotypov vstupujú, a sú prejavom etnických predsudkov vo francúzštine. V záverečnej časti sa autorka venuje problému nepreložiteľnosti etnických lingvistických stereotypov.

Kľúčové slová: stereotyp, lingvistický, mentálny, predsudok, etnonymum

RICHARD MILLET, ENTRE L’AUTOBIOGRAPHIE ET LA FICTION

Ján Drengubiak
Université de Prešov

Abstract
: The article presents an overview of the oeuvre of Richard Millet who started writing in 1983. Millet, one of the most reknown contemporary French authors, has written few dozens of books that can be sorted according to several criteria. One of them is to place them on a continuum where one of the extremes approaches the autobiography and the other fiction.

Key words: Richard Millet, author, French, contemporary, autobiography, fiction

Abstrakt: Príspevok mapuje dielo Richarda Milleta, ktorý začína svoju spisovateľskú kariéru v roku 1983 a v súčasnosti patrí medzi najznámejších francúzskych prozaikov. Jeho dielo tvoria desiatky kníh, ktoré možno deliť podľa rôznych kritérií. Jedným z nich je pristupovať k tvorbe autora ako ku kontinuu, ktoré sa na jednom póle približuje k autobiografii a na druhom k fikcii.

Kľúčové slová: Richard Millet, autor, francúzsky, súčasný, autobiografia, fikcia

COMMENT CERNER LE PERSONNAGE CONTROVERSÉ DE RICHARD MILLET?


Katarína Kupčihová
Université de Prešov

Abstract
: The author summarizes the research activities at the Department of French language and literature dealing with the literary works of a contemporary French writer Richard Millet. The second part of the article focuses on a text that ignited a fierce counteraction within the intellectual milieu in France, but also abroad.

Key words: Contemporary French literature, works of Richard Millet as a research objective at the Department of French language and literature, R. Millet’s pamphlet, reaction of the French intellectuals in magazines

Abstrakt: Autorka v článku stručne prezentuje výskum literárneho diela francúzskeho spisovateľa Richarda Milleta na Katedre francúzskeho jazyka literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V druhej časti sa obšírnejšie venuje Milletovmu textu, ktorý v septembri 2012 vyvolal v intelektuálnych kruhoch nielen vo Francúzsku veľkú polemiku a búrku nevôle.

Kľúčové slová: súčasná francúzska literatúra, Milletova tvorba ako predmet výskumu na KFrJL FF PU, pamflet R. Milleta, reakcie francúzskych intelektuálov v periodikách

FAMILLE ET ROMAN EN FRANCE ET AU QUÉBEC

Zuzana Malinovská
Université de Prešov

Abstract
: The study shows that the family, one of the oldest topics in literature, is nowadays in the center of French and Quebec fiction, despite the different paths the evolution of the theme has taken in the two cultures. In France, the family moved during the 1930s from its central position to the periphery and the writers focused their attention on the individual without familial ties. The family regains its former central role in the 1980s. During this turmoil in France, in Quebec the theme of the family has never been abandoned. Though, the return or persistence the theme is not accomplished by the means of traditional forms such as the family novel, chronicle or saga. Just like the family has undergone significant changes in the past years, writers seek new ways of representation of the family. The abundance of the new forms reflects thus the variety of presentday models of family.

Key words: contemporary, fiction, family, autofiction, récit de filiation, hybrid form   

Abstrakt: Štúdia ukazuje, že rodina ako jedna z najstarších literárnych tém, zostáva  ústrednou témou súčasnej francúzskej a québeckej naratívnej prózy, a to i napriek rôznorodosti oboch kontextov. Hoci v tridsiatych rokoch minulého storočia sa táto téma presunula z centra záujmu francúzskej literatúry na perifériu a uvoľnila miesto jedincovi  bez rodinných väzieb, od osemdesiatych rokov sa vracia na pôvodnú centrálnu pozíciu, ktorú si v québeckom kontexte zachováva po celý čas. Návrat rodiny nie je však návratom k tradičným rodinným románom, rodinným kronikám či ságam: umelci reagujú na transformáciu rodinného modelu hľadaním nových tvarov, ktoré svojou hybridnosťou zvýrazňujú pluralitu súčasných rodinných foriem.

Kľúčové slová: súčasný, naratívna próza, rodina, autofikcia, rodové  rozprávanie, hybridnosť 

WAS IST DIE EMPIRISCHE LITERATURWISSENSCHAFT?

Roman Mikuláš
Institut für Weltliteratur der Slowakischen Akademie der Wissenschaften
Comenius-Universität Bratislava

Abstract
: Literary communication research deals with themes connected with social communication such as: the processes of canon creation, social memory, preconditions and forms of literary reception, the rise of literary syntheses, readership socialization and the evolution of readers´ taste and behaviour in the course of history. This all happens by grasping the system of roles in a particular literary system, thus understanding the behaviour of producers, mediators, recipients and analysts of the literature. This approach to the literary research can be highly relevant for society. If  (based on the example of empirical approach) literary studies are understood as a social construct whose importance lies in highlighting textual connections with various social aspects and communication – then their statements can have, or have significance for the whole society. This fact, as stressed by Siegfried J. Schmidt, is proven by the research on the role of German studies in the Third Reich, or by the research on canon creation, the research on literature mediation in the school environment etc. This paper offers a draft of an attempt at empirization and deontologization of German literary studies. This phenomenon had an international impact at the time of its appearance as well as equivalents in Slovak literary studies. Remarkable among these are the works by F. Miko and other representatives of the so called Nitra School of Literary Criticism, or for example the works by R. Lesňák, which I mention in my other publications.

Key words: empirical approaches to literature, literary system, literary communication, constructivism, systems theory, literary reception

Abstrakt: V rámci výskumov literárnej komunikácie sa spracúvajú témy z oblasti sociálnej komunikácie, ako napr. procesy tvorby kánonu, sociálnej pamäti, predpokladov a foriem literárnej recepcie, vzniku literárnych syntéz, čitateľskej socializácie, tvorby a premien vkusu a konanie recipientov v historických premenách a pod. Toto všetko sa deje prostredníctvom preniknutia do systému rolí v danom systéme literatúry, teda v konaní producentov, sprostredkovateľov, recipientov a spracovateľov literatúry. Takýto spôsob výskumu literatúry môže mať vysoký stupeň spoločenskej relevantnosti, pretože ak v zmysle empirickej teórie literatúry budeme literárnu vedu chápať ako spoločenskú ustanovizeň, ktorej význam spočíva v tom, že produkuje výpovede o literárnych textoch, pričom zviditeľňuje ich súvislosť s rôznymi aspektmi spoločnosti, teda vníma literárne texty v kontextoch spoločenskej komunikácie, potom ich výpovede môžu mať, resp. majú celospoločenský význam. Tento fakt, ako naň upozorňuje Siegfried J. Schmidt, dokladajú výskumy sústreďujúce sa na úlohu germanistiky v Tretej ríši, alebo výskumy tvorby kánonu, výskumy sprostredkovania literatúry v školskom prostredí a pod. Daný príspevok ponúka skicu pokusu o empirizáciu a deontologizáciu literárnej vedy z nemeckého prostredia. Ide tu ale o fenomén, ktorý mal v čase jeho vzniku medzinárodné presahy a ekvivalenty aj v slovenskej literárnej vede, hlavne v prácach F. Miku a iných zástupcov tzv. Nitrianskej školy, ale napr. aj v prácach R. Lesňáka, na čo však upozorňujem na iných miestach.

Kľúčové slová: empirická literárna veda, empirická teória literatúry, teória systémov, konštruktivizmus

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ (LDM) AKO KOMUNIKÁCIA V SYSTÉME

Andrea Mikulášová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Literary communication as a term of literary studies originated in the reception of systems theory by Niklas Luhmann. The systematic-theoretical study of literature was established. These literary studies developed several terms and models of literary research. The system theory and Luhmann´s communication model also offer tools for the research into children´s and youth literature, notably to mark the paradigmatic shift. We try to grasp children´s and youth literature in grand, superordinate contexts. This intention is conceptualized by the research into symbol and behaviour systems. The interconnection of these two poles is a challenge for literary studies that is explained by systems theory. The aim of the paper is to introduce the conceptualization of communication processes in the field of children´s and youth literature, as suggested by Hans Heino Ewers in the context of literary communication research in Germany.

Key words: children´s and youth literature, literary communication, communication processes in the field of children´s and youth literature

Abstrakt: Literárna komunikácia  (LK) ako pojem literárnej vedy vznikla v Nemecku v rámci teórie systémov Niklasa Luhmanna. Etablovala sa systémovo-teoretická literárna veda, ktorá priniesla niekoľko pojmov a modelov skúmania literatúry. Teória systémov a v nej pertraktovaný Luhmannov model komunikácie ponúka aj na výskum literatúry pre deti a mládež (LDM) nástroje, ktoré sľubujú zmenu aj vo výskume LDM. LDM sa v zmysle tohto modelu pokúšame uchopiť v širších súvislostiach a tento úmysel konceptualizujeme prostredníctvom výskumu systému symbolov a systému konania. Prepojenie týchto dvoch pólov je dodnes výzvou pre literárnu vedu. Cieľom štúdie je predstaviť konceptualizácie komunikačných procesov v oblasti LDM, ako ju navrhol Hans Heino Ewers na pozadí výskumov LK v Nemecku.

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, literárna komunikácia, komunikačné procesy v systéme literatúry pre deti a mládež 

ČASOPISECKY PUBLIKOVANÁ PRÓZA JAROSLAVY BLAŽKOVEJ V 50. ROKOCH 20. STOROČIA

Miloš Ondráš
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study focuses on the analysis and evaluation of journals published prose of Jaroslava Blazkova in the fifties of the 20th century, highlighting their wider thematic range, forms and rich variety of genres, as well as variability in the evaluation and social – kritical approach to the reflect phenomenon, referring to the reality of contemporary life. The result of the analysis Blažkova´s prose of this period is to identify critical approach to the contemporary ideological and political distortions, to mention on satirical reference to the author’s sketches creation focused on the work environment, but also to identify affirmative attitude to the socialist social order in some of her pieces. 

Key words: Jaroslava Blažková, Mladá tvorba, creating journals in the fifties of the 20th century.

Abstrakt: Štúdia je zameraná na analýzu a hodnotenie časopisecky publikovaných próz J. Blažkovej v 50. rokoch 20. storočia, pričom poukazuje na ich širšie tematické rozpätie, bohatú škálu žánrových foriem, ako aj na variabilitu v hodnotiacich a spoločenskokritických prístupoch k zobrazovaným javom, ktoré odkazujú na reálie dobového života. Výsledkom analýz Blažkovej próz z tohto obdobia je identifikácia kritického postoja k dobovým ideologicko-politickým deformáciám, poukaz na satiricko-persiflážne polohy autorkinej fejtonistickej tvorby s tematickým zameraním na pracovné prostredie, ale v niektorých prózach aj identifikovanie afirmatívnych postojov k socialistickému spoločenskému zriadeniu.

Kľúčové slová: Jaroslava Blažková, Mladá tvorba, časopisecká tvorba v 50. rokoch 20. storočia

DIDAKTIKA CUDZÍCH JAZYKOV V PREMENÁCH DOBY

Anna Butašová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The author’s key attention in this paper is on the importance of teaching and learning foreign languages in Europe. Following the historical and philosophical survey, the complexity of foreign language teaching methodology within the characteristics of the given research subject is being analyzed. The variety of approaches to foreign language teaching and learning, with the focus on the situation in France, has been compared in its historical perspective. Eclecticism in the methods used in the second half of the 20th century helps the development of openness represented by the openness in society on the one hand, but on the other hand the research in foreign language teaching methodology at the beginning of the 21st century should be focused on the questions connected with language policy, key competences and other factors which enter the research subject.

Key words: didactics of foreign languages, object of didactics of foreign languages, history of didactics of foreign languages, method, methodology

Abstrakt: Autorka v článku poukazuje na dôležitosť výučby a učenia sa cudzích jazykov v súčasnej európskej situácii. Zároveň cez historicko-filozofický prehľad analyzuje zložitosť didaktiky cudzích jazykov cez charakteristiku predmetu výskumu. V historickom vývoji, zameranom najmä na situáciu vo Francúzsku,  porovnáva metodológiu prístupov k výučbe cudzích jazykov. Eklektickosť  používaných metód  v druhej polovici 20. storočia, rozvíja na jednej strane otvorenosť reprezentovanú otvorenosťou spoločnosti, na druhej strane začiatkom 21. storočia sa metodológia výskumu v oblasti cudzích jazykov musí zaoberať aj otázkami jazykovej politiky, kľúčovými kompetenciami a ďalšími faktormi, ktoré vstupujú do predmetu jej skúmania.

Kľúčové slová: didaktika cudzích jazykov, predmet didaktiky cudzích jazykov, história didaktiky cudzích jazykov, metóda, metodológia

LA LITTÉRATURE À L’ÉPREUVE DU FLE

Françoise Demougin
Universités Montpellier II et Montpellier III

Abstract
: From the inaugural character of the literary text, we look in this article to restore all its place to the literary text into the teaching - learning of the French as a foreign language. The literary text so appears as the place of an appropriation of the language and by the language for his reader. The didactic gesture has to take into account this reality of an empirical reader participating collectively and individually in an event of reading.

Key words: literature, French as a foreign language, didactics, appropriation, empirical reader

Abstrakt: Autorka sa v článku odráža od inaugurálnej dimenzie literárneho textu, na základe čoho poukazuje na dôležitosť literárneho textu vo vyučovaní/učení sa francúzštiny ako cudzieho jazyka. Literárny text sa javí pre čitateľa ako miesto osvojenia si jazyka prostredníctvom samotného jazyka. Didaktické gesto musí vziať do úvahy túto skutočnosť o empirickom čitateľovi participujúcom kolektívne aj individuálne na udalosti čítania.

Kľúčové slová: literatúra, francúzština ako cudzí jazyk, didaktika, osvojovanie, empirický čitateľ

POURQUOI FAIRE ÉVOLUER LES DÉPARTEMENTS DE FRANÇAIS ?
ENTRE EXPÉRIENCE ET NÉCESSITÉ


Ewa Schaller
Université Nicolas Copernic, Toruń, Pologne

Abstract
: This article is dedicated, on one hand, to a brief reflection on the changes that have taken place to the labor market in Poland (as well as in other countries of Central and Eastern Europe) in the 90s and, on the other hand, to the need for reforms for Departments of French language and literature: facing this new situation, they are in some way obliged to adapt their offer to the demands of the market. The first part of the article presents the general context of changes while the next two sections aim to present two different options for possible reforms of current university programmes: the module of French for specific purposes and the module of French for professional purposes. French for specific purposes has been already introduced in many universities; French for professional purposes is a newly-developed module going further. Its main objective is to prepare students for working abroad (job placement) within a French professional context or with French-speaking (business/research) partners.

Key words: university programmes vs labour market, French for specific purposes, French for professional purposes

Abstrakt: Tento článok sa na jednej strane stručne venuje zmenám, ktoré nastali na pracovnom trhu v Poľsku (ako aj v iných krajinách strednej a východnej Európy) v 90. rokoch 20. storočia a na strane druhej sa zaoberá potrebou reformovania katedier francúzskeho jazyka a literatúry, ktoré sa ocitli v novej situácii a do určitej miery musia prispôsobiť svoju ponuku dopytu trhu. Prvá časť článku opisuje zmeny, ktoré nastali, ďalšie dve časti predstavujú dva rôzne spôsoby možných reforiem súčasných univerzitných programov: modul francúzštiny pre špecifické ciele a modul francúzština pre profesionálne ciele. Modul francúzštiny pre špecifické ciele sa už využíva na mnohých univerzitách. Francúzština pre profesionálne ciele je novovzniknutý modul s bohatším obsahom. Jeho hlavným cieľom je pripraviť študentov na prácu (umiestnenie na trhu práce) vo francúzsky hovoriacich krajinách s využitím odborného francúzskeho jazyka alebo na kontakt s francúzsky hovoriacimi (business/vedeckými) partnermi.

Kľúčové slová: univerzitné programy a pracovný trh, pre špecifické ciele, francúzština pre profesionálne ciele

LA PROBLÉMATIQUE DE LA TRADUCTION DU PRONOM
ON EN SLOVAQUE DANS LE ROMAN VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT


Jana Smutná
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: This paper deals with the issue concerning the translation of the French pronoun “on” into Slovak in the most famous novel by Louis Ferdinand Céline Voyage au bout de la nuit. We highlight, in selected examples, especially the stylistic importance of the mentioned pronoun, more precisely its repetition as well as variations of its forms, positions and meanings through which it helps to create the specific and unique writing style of the author. At the same time, we examines, to which extent the translation of this pronoun and its variations does allow or does not allow to convey the same stylistic value inherent in the original text. After analyzing a number of examples we find out that the Slovak, which does not have a similar pronoun in its language system, cannot express the stylistic and rhythmic value of the given French pronoun. The Slovak translation, consequently, becomes stylistically poorer than the original text.

Key words: pronoun on, rhythm, repetition, variations, stylistic value, language register translation, Slovak equivalent

Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme problematikou prekladu francúzskeho zámena „on“ do slovenčiny v najznámejšom románe Louisa Ferdinanda Célina Voyage au bout de la nuit (Cesta do hlbín noci). Na vybraných príkladoch poukazujeme najmä na štylistický význam daného zámena, t. j. na jeho opakovaný výskyt ako aj na variácie jeho formy, pozície a významu, ktorými prispieva k vytváraniu špecifického a jedinečného štýlu písania autora. Zároveň skúmame, do akej miery preklad tohto zámena a jeho variácií umožňuje či neumožňuje sprostredkovať rovnakú umeleckú hodnotu, ktorou sa vyznačuje originálny text. Po analýze viacerých príkladov zisťujeme, že slovenčina, ktorá nemá vo svojom jazykovom systéme podobné zámeno, nedokáže vyjadriť štylistický a rytmický charakter daného francúzskeho zámena. Slovenský preklad sa tak stáva oproti originálnemu textu štylisticky chudobnejším.

Kľúčové slová: zámeno on, rytmus, opakovanie, variácie, štylistická hodnota, jazykový štýl, preklad, slovenský ekvivalent

VARIA

MOSAÏQUE DE LITTÉRATURE SLOVAQUE CONTEMPORAINE :
PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN RECUEIL BILINGUE


Nicolas Guy
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstract
: Creation of the collection of slovak short stories Mosaic of contemporary Slovak literature. Description of the project, realized at the Department of Romance Languages UMB in Banská Bystrica.

Key words: Slovak prose, translation to French language, contemporary literature

Abstrakt: Tvorba dvojjazyčnej zbierky slovenskej prózy Mozaika súčasnej slovenskej literatúry. Opis projektu realizovaný na Katedre romanistiky UMB v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová: slovenská próza, preklad do francúzskeho jazyka, súčasná literatúra


Renáta Bojničanová: En pro de los estudios de la lengua catalana

Ján Kačala: Rozlúčili sme sa s profesorom Vincentom Blanárom

Andrea Tureková: Správa zo stretnutia katedier francúzskeho jazyka spojeného s vedeckou konferenciou Études françaises en Slovaquie 2012

Philologia 2013/2

PHILOLOGIA XXIII / 2

 

Francúzsky webový korpus FRANCOGALLICUM

Vladimír Benko
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Our paper describes the process of creation and morphological annotation of a French web corpus using free tools, and its subsequent processing by the noskech engine corpus manager. By several examples, we demonstrate the possibilities of its use for looking for answers to questions on the behaviour of lexical units in text.

Key words: DDL, web corpora, FLT

Abstrakt: Príspevok opisuje postup vytvorenia a morfologickej anotácie francúzskeho webového korpusu pomocou voľne dostupných nástrojov a jeho spracovanie korpusovým manažérom nosketch engine. a niekoľkých príkladoch demonštruje možnosti použitia pri hľadaní odpovedí na otázky o fungovaní lexikálnych jednotiek v texte.

Kľúčové slová: DDL, webové korpusy, výučba cudzích jazykov

Tendencie pravopisu a výslovnosti francúzskych vlastných mien v prekladoch do slovenského jazyka  a analýza vybraných zvláštností

Júlia Habovštiaková
Katolícka univerzita v ružomberku

Abstract
: Foreign proper nouns enter Slovak translations in different forms, shapes and pronunciation. For the translators and standard users alike, problems arise connected to the use of proper nouns in standard Slovak. Based on some Slovak translations from French we analyse the use of French proper nouns and toponyms. We also compare those with their usage in Czech translations.

key words: translation, declension, pronunciation, French, Slovak

Abstrakt: V prekladoch sa cudzie vlastné mená vyskytujú v rôznych formách s rozdielnym pravopisom a výslovnosťou. pre prekladateľov, ale aj bežných používateľov, vznikajú problémy pri používaní cudzieho vlastného mena v spisovnej slovenčine. Na základe niekoľkých slovenských prekladov z francúzštiny analyzujeme problematiku používania francúzskych osobných vlastných mien a zemepisných názvov. Zároveň porovnávame ich tvary s výskytom v prekladoch v českom jazyku.

Kľúčové slová:  preklad, skloňovanie, výslovnosť, francúzština, slovenčina

A Typology of Palatal Assimilations in English and Slovak

Radoslav Pavlík
Comenius University in Bratislava

Abstract
: The paper constitutes another contribution to the discussion of place assimilation typologies in English and Slovak. it is concerned with the selected aspects of palatalization in the two languages. it shows how various phonetic approaches can be used in the description and analysis of this particular assimilation process. The main differences and similarities between English and Slovak palatal assimilations are highlighted, and it is concluded that, in both languages, palatal assimilations are usually less prominent auditorily than other types of place assimilations. at the same time, regressive palatalizations are perceptually more salient than the progressive ones.

Key words: assimilation, coarticulation, palatalization, palatal assimilation, typology

Abstrakt: Tento článok predstavuje ďalší príspevok do diskusie o typológiach asimilácií podľa miesta artikulácie v angličtine a slovenčine. Zaoberá sa vybranými aspektmi palatalizácie v týchto dvoch jazykoch a poukazuje na to, ako možno rôzne fonetické prístupy využiť pri opise a analýze tohto konkrétneho asimilačného procesu. V práci uvádzame hlavné rozdiely a podobnosti medzi anglickými a slovenskými palatálnymi asimiláciami a dochádzame k záveru, že v oboch jazykoch sú palatálne asimilácie zvyčajne percepčne menej výrazné, ako iné typy spodobovania z hľadiska miesta artikulácie. zároveň platí, že regresívne palatalizácie sú percepčne intenzívnejšie, ako progresívne asimilácie.

Kľúčové slová: asimilácia, koartikulácia, palatalizácia, palatálna asimilácia, typológia

De modista a modisto: contribución al estudio de un masculino atípico en español

Radana Štrbáková
Univerzita Komenského v Bratislave


Abstract: This paper is a contribution to a diachronic study of the word modisto as a masculine of modista, an unnecessary creation to distinguish the sex of the referent, despite of the fact that the suffix -ista refers to both masculine and feminine gender in romance languages.

Key words
: modista, modisto, word formation, grammatical gender, modern spanish

Abstrakt: Cieľom článku je prispieť k histórii slova modisto, atypického maskulína vytvoreného od pôvodného slova modista z dôvodu rozlíšenia pohlavia pomenovanej osoby, a to napriek skutočnosti, že sufix -ista zahŕňa v románskych jazykoch oba rody.

Kľúčové slová: modista, modisto, slovotvorba, gramatický rod, moderná španielčina

El gerundio no perifrástico en el español actual y su traducción al checo

Jana Veselá
Universidad de ostrava

Abstract
: The article deals with the issue of gerunds in Spanish and in Czech from the viewpoint of translational correlations. it is interested in structural parallelism as far as this impersonal verbal form is concerned and describes possible solutions when translating literary texts. The main attention is paid to non-periphrastic gerund constructions. The author concludes that the gerund in Spanish is a frequent and active form and has a varied use. The gerund in Czech has a literary up to an archaic character and is only one of the rival condensers of sentence content. as Czech prefers substantival, adjectival and adverbial condensers and various decondensed schemes to gerund constructions, transformations are mostly used in translations. That is why the gerund appears in the translation of a literary functional style, but only to a small extent. The syntactic function of particular gerunds in the source language and regard for semantic aspect of an utterance is a translator´s principal guideline.

Key words: gerund, non-periphrastic gerund constructions, Spanish, Czech, literary functional style, translational correlations, structural parallelism, translation transformations

Abstrakt: Článok je venovaný problematike prechodníku v španielčine a češtine z hľadiska translačných korelácií. Všíma si štruktúrny paralelizmus pri tomto neosobnom slovesnom tvare a popisuje jeho riešenie pri preklade literárnych textov. Hlavná pozornosť je venovaná prechodníkovým neperifrastickým konštrukciám. autorka prichádza k záveru, že v španielčine je prechodník frekventovaným živým tvarom s rozmanitým použitím. V češtine má prechodník knižný až archaický charakter a je iba jedným z konkurenčných kondenzátorov obsahu vety. V preklade väčšinou dochádza k transformáciám, pretože čeština uprednostňuje pred prechodníkovou konštrukciou použitie substantívnych, adjektívnych či adverbiálnych kondenzátorov a rôznych dekondenzovaných schém. prechodník sa preto v preklade literárneho funkčného štýlu objavuje len v malej miere. základným vodítkom pre prekladateľa je syntaktická funkcia jednotlivých prechodníkov v pôvodnom jazyku a ohľad na sémantický aspekt výpovede.

Kľúčové slová: prechodník, neperifrastické konštrukcie s prechodníkom, španielčina, čeština, translačné korelácie, štruktúrny paralelizmus, prekladové transformácie

Hermann Hesses Polaritätsdenken im Roman Demian

Mária Bieliková
Matej-Bel-Universität Banská Bystrica

Abstract
: One of the most influential factors in the life and work of the German writer and Nobel prize winner Hermann Hesse (1877-1962) was oriental culture and philosophy. particularly Taoism had a significant impact not only on the author’s worldview but mainly on his literary work. Our paper deals with the Taoist principle of bipolarity and its reflection in the novel Demian (1919). This bipolarity is present in the structure of the plot as well as in the formation of characters where we also find traces of “androgynity”.
Metaphorically speaking, one of the main characters, eva, carries several male features although female eternity is dominant. something similar applies to Demian. It is important to emphasize this unification of contradictions and their harmonization, which is not to be found in any of the significant world’s religions or philosophies. Complete harmony is present only in Chinese Taoism that played the crucial role in Hesse’s life and influenced his work.  

Key words
: Hermann Hesse, german literature, Taoism, bipolarity

Abstrakt: Rozhodujúcu úlohu v živote nemeckého spisovateľa, nositeľa nobelovej ceny za literatúru Hermanna Hesseho (1877 – 1962) malo štúdium východnej kultúry a filozofie. Predovšetkým jeden z čínskych  filozofických smerov – taoizmus – ovplyvnil nielen autorovo svetonázorové zmýšľanie, ale najmä jeho literárnu tvorbu. V príspevku poukazujeme na taoistický princíp bipolarity a jeho stvárnenie v známom románe Demián (1919): bipolarita v štruktúre deja, ako i pri koncipovaní postáv, kde sa k slovu dostáva aj pojem „androgynita“. V prenesenom slova zmysle má hlavná ženská postava pani eva viacero mužských prvkov, hoci večne ženské prevažuje. podobne je to s Demiánom.
Dôležité je zjednotenie protikladov a ich harmonizácia, ktorú nenájdeme v žiadnom zo známych svetových náboženstiev alebo filozofií. Úplná harmónia je prítomná jedine v čínskom taoizme, ktorý zohral dôležitú úlohu v Hesseho živote a ovplyvnil jeho dielo.

Kľúčové slová: Hermann Hesse, nemecká literatúra, taoizmus, bipolarita

Meranie a hodnotenie výsledkov cudzojazyčnej edukácie v primárnom vzdelávaní

Mária Lalinská
Katolícka univerzita v Ružomberku

Abstract
: In this paper we try to develop the issue of measurement and evaluation of language competences at primary level in european context of foreign language education. Then we approach the creating process of appropriate tools for measurement of foreign language educational results and finally we point out some internationally recognized methods of evaluation of these tools.

Key words: measurement, evaluation, test, foreign language, language competence

Abstrakt: V tomto príspevku sa pokúsime rozvinúť problematiku merania a hodnotenia jazykových kompetencií na primárnom stupni v európskom kontexte vzdelávania a hodnotenia cudzích jazykov. Ďalej priblížime proces tvorby vhodných nástrojov merania výsledkov cudzojazyčnej edukácie pre tento stupeň a napokon poukážeme na medzinárodne uznávané spôsoby vyhodnocovania týchto nástrojov.

Kľúčové slová: meranie, hodnotenie, test, cudzí jazyk, jazyková kompetencia

Le statut du français au Liban : entre mythe et réalité

Christelle Stephan-Hayek
USEK (Liban)

Abstract
: These days, it has become common to hear the French speaking Lebanese of a certain age, complain about the decline of the French language in modern society, among the young people «who no longer control any language properly». But what is really the status of this multiple facets language in this country? Language of the French political mandate from 1920 to 1943, and the education language since then, language of some media, of some corners of the administration, language of the intellectual elite, of the tenacious French speaking, the French language’s actual status seems to become increasingly elusive. and yet we will try, through the recognized labels of mother tongue, language of instruction, second language and foreign language, to identify, step by step, the current status of this language in a country where fluctuation is a culture.

Key words: French, Lebanon, status, French as mother tongue, French as a second language, French as language of instruction, French as a foreign language

Abstrakt:V súvislosti s dnešnou modernou dobou možno bežne počuť frankofónnych Libanončanov istej vekovej skupiny sťažovať sa na úpadok francúzskeho jazyka mladých ľudí, „ktorí už neovládajú žiaden jazyk na vyhovujúcej úrovni.“ aké je však skutočné postavenie tohto rozmanitého jazyka v tejto krajine?  jazyka francúzskeho politického mandátu z rokov 1920 až 1943, neskôr vyučovacieho jazyka, jazyka niektorých médií a administratívnych oblastí, jazyka intelektuálnej elity a vytrvalých francúzsky hovoriacich osôb? postavenie francúzštiny sa naozaj zdá byť stále viac nedefinovateľné, no napriek tomu sa pokúsime na základe známych ponímaní francúzštiny ako materinského jazyka, vyučovacieho jazyka, druhého jazyka a cudzieho jazyka postupne vymedziť jej súčasné postavenie v krajine, kde je fluktuácia súčasťou kultúry.   

Kľúčové slová: francúzština,  Libanon, postavenie, francúzština ako materinský jazyk, francúzština ako druhý jazyk,  francúzština ako vyučovací jazyk, francúzština ako cudzí jazyk

Philologia 2012/1-2

PHILOLOGIA XXII / 1-2

 

LA NÉGATION EXPLÉTIVE COMME PROBLÈME TRADUCTOLOGIQUE

Monika Andrejčáková
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: The paper deals with the French expletive negation, considered from the perspective of its interpretation in Slovak. It thus highlights some parallels and discrepancies between two linguistic systems of negation – French and Slovak.

Key words: expletive negation, translation, French, Slovak

SLOVESNÁ A SLOVESNO-NESLOVESNÁ JEDNOČLENNÁ VETA A ŠTYLISTICKY PRÍZNAKOVÉ KONŠTRUKCIE

Mária Dziviaková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study deals with the occurence of verbal and verbo-nominal one-member sentences in stylistically marked constructions. In accordance with the excerptions of this syntactic phenomenon we state their frequent occurance in position of an elipse, parenthesis etc.

Key words: verbal one-member sentence, verbo-nominal one-member sentence, stylistically marked constructions

LA COMMUNICATION MÉDIÉE

Katarína Chovancová
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Na otázku kto s kým komunikuje často odpovedáme vymedzením dvoch protipólov: expedienta a príjemcu informácie. Vzhľadom na realitu komunikačných aktov sa však táto dvojčlenná schéma zdá byť príliš zjednodušujúca. Podľa počtu účastníkov sú komunikačné situácie rôznorodejšie. Často vznikajú „komunikačné trojč lenky“, pri ktorých informačnú výmenu medzi hovoriacimi sprostredkúva tretia osoba. Takáto interakcia si zaslúži pozornosť nielen preto, aby sme vymedzili jej rôzne formy, ale aj preto, aby bolo možné analyzovať vplyv sprostredkujúcej osoby na obsah a prieb eh komunikácie.

Kľúčové slová: lingvistika, pragmatika, komunikácia, počítač

SUBJEKTOVÁ POZÍCIA V GRAMATICKEJ A SÉMANTICKEJ ŠTRUKTÚRE VETY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with determining the substance of the subject position in the Slovak sentence structure and the conditions of its regular omission of a personal pronoun mainly. The author lists cases of leaving the subject position empty and ranks them according to the degree of obligation, from the usual, to regular, to obligatory omission of the subject position.

Key words: sentence, grammatical sentence structure, semantic sentence structure, subject position in the sentence structure, leaving the subject position empty, conditions of leaving the subject position empty

TERMINOLOGIE GRAMMATICALE BILINGUE : SLOVAQUE – FRANÇAIS

Vlasta Křečková
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Terminologická práca v oblasti jazykovedy vychádza zo všeobecných zásad tvorby terminologických databáz, zohľadňujúc špecifiká jazykovednej (meta)termino lógie. Dvojjazyčná, resp. viacjazyčná databáza jazykovedných termínov umožnuje zvi diteľniť rozdiely v pojmovej reprezentácii tzv. ekvivalentných termínov. Informatizácia spracovania termínov vo forme termi nologických záznamov poskytuje priestor pre zoskupenie veľkého počtu informácií k jednému termínu, pričom stupeň ekvivalencie inojazyčných termínov vyplýva z ich pojmovej kontrastívnej analýzy. Terminologická databáza TermSlov, realizovaná za účelom riešenia dvojjazyčnej ekvivalencie medzi inojazyčnými gramatickými termínmi, je jedným z výsledkov spoločnej práce rie šiteľského kolektívu grantovej úlohy VEGA č. 01/0790/10 Kontrastívny výskum gra matického metajazyk: terminológia slovesa.

Kľúčové slová: gramatická terminológia, terminografia, klasifikácia slovies

L’ÉTAT DE LA FÉMINISATION EN FRANÇAIS

Martin Pleško
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Predmetom našej úvahy je rod ako gramatická kategória zo sociolingvistického pohľa- du. Na príkladoch podstatných mien ženského rodu vyjadrujúcich profesie, funkcie, hod nosti a tituly poukazujeme na to, do akej miery sa pomenovania ženského rodu používajú a aké sú postoje k ich používaniu v súčasnej francúzskej spoločnosti. Feminizácia, nielen ako spoločenský fenom én, ale aj ako fenomén lingvistický, je jednou z najvýraznejších zmien, aké môžu nastať v ktoromkoľvek jazyku. Feminizácia v lingvistike je výrazne ovplyvňovaná spoločenskou reali- tou, konkrétne integráciou žien v spoločenských oblastiach, v ktorých dlhodobo pôsobili výhradne muži.

Kľúčové slová: jazyková feminizácia, podstatné meno, rod, ženský rod, mužský rod

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK A JEHO KLASIFIKÁCIE SLOVANSKÝCH JAZYKOV

Ivor Ripka
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with Pavol Jozef Šafárik’s (an eminent Slavist of the first half of the 19th century) explanation and “classification” of Slavic dialects (I. e. languages), mainly Slovak dialects (I. e. the Slovak language), presented in his three major works; namely in The History of the Slavic Language and the Literature of All Dialects, Slavic Antiquities, and Slavic Ethnography.

Key words: Slavic studies, Pavol Jozef Šafárik’s major works, Šafárik’s “classification” of Slavic nations and languages, the place of the Slovak language in Šafárik’s “classification”, key features of the Slovak language

VZŤAH VIDU A ČASU PRI VÝUČBE MINULÝCH ČASOV V ŠPANIELČINE

Mária Spišiaková
Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstract
: Presented text compares the usage of the past tenses in Spanish and Slovak taking into account the category of aspect and its translation into Spanish as well as its importance in translation of the past tenses from Spanish into Slovak.

Key words: past tenses, aspect, Spanish grammar, Slovak grammar

CONCEPTS OF PRESENCE AND ABSENCE IN DAVID LODGE’S DEAF SENTENCE

Dagmar Blight
Comenius University in Bratislava

Abstract
: David Lodge needs no introduction as an acknowledged author of campus novels. Over the years his protagonists have, however, undergone a change. Although they are still more or less involved in the world of academia, they are growing considerably older. Their previous worries and concerns (career ambition, acknowledgement etc.) are absent, and have been replaced by new ones, more closely related to their approaching retirement (decline in health, lack of drive, impotence etc.). This paper will examine how Deaf Sentence (2008) explores the presence as well as the absence of previous themes to be found in the works of David Lodge. It will take a closer look into the physical and auditory presence and absence of the hearing-impaired hero, Desmond Bates, a retired professor of linguistics. Going gradually deaf, he finds himself in many a situation present yet absent, for often he cannot hear what is going on. Despite the protagonist’s unfortunate disability, the novel is still fairly light and the reader can laugh at the embarrassing misunderstandings caused by Desmond’s poor hearing.

Key words: campus novel, presence, absence, hearing impairment

EXPÉRIENCE DE L’ÉCRIVAIN – L’IMAGE DE L’ARTISTE ET DE SON ŒUVRE

Ján Drengubiak
Université de Prešov

Abstract
: The ambiguities are at the core of most of the themes Richard Millet, a contemporary French writer, explores in his essays as well as in his novels. Instead of being solved, these conflicts that emerge from uncertainties multiply. Their far-reaching appeal influences the ways characters in the novels are portrayed. The novel L’écrivain Sirieix stages a narrator willing to become a writer, but who, despite accomplishing all the stages in becoming an artist, fails in his endeavor. Nevertheless, in doing so, he opens more general questions concerning the condition of being an artist as well as that of the status of the work of art.

Key words: Richard Millet, contemporary, French, novel, ambiguity, artist

VITALITA POSTMODERNÉHO TEXTU V ROVINE JAZYKA V KYBERPUNKOVOM ROMÁNE WILLIAMA GIBSONA NEUROMANCER

Eva Faithová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: In the study based on “reading” the multi-levelled semantics of William Gibson’ postmodern, cyberpunk novel Neuromancer we analyse and demonstrate the vitality and also the relevance of Gibson’ language, built-up by eclecticism and juxtaposition of conventional narrative techniques, mostly conveyed via a strong plot, detailed characteristics of the scene and protagonists, their simplified vocabulary, metaphorization of technological realia and technolo gization of nature.

Key words: William Gibson, Neuromancer, postmodernism, cyberpunk, juxtaposition, eclecticism, narrative techniques, metaphorization of technological realia, technologization of nature

LES IMAGES DE DIEU ABSENT DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE DE SYLVIE GERMAIN

Silvia Štofková
Université Comenius de Bratislava

Abstrakt
: Románová i esejistická tvorba súčasnej francúzskej spisovateľky Sylvie Germainovej mnohokrát ponúka obrazy pesimizmu, beznádeje a utrpenia, v ktorých autorka necháva svoje postavy padnúť do bahna ničoty a hrôzy. Tie sa práve vo chvíľach pocitu osamelosti a šialenstva zo straty milovaného človeka obracajú k Bohu, vyzývajú ho a, nedočkajúc sa jeho odpovede, preklínajú jeho krutosť a ľahostajnosť k ich utrpeniu. Podoba nemého Boha, ktorý nereaguje na nárek svojho ľudu, sa v románoch vyníma prostredníctvom obrazov noci a výkriku. Zvlášť ťaživý obraz absencie Boha je načrtnutý v počiatočných dielach tvorby S. Germainovej, a to v Knihe nocí (Le Livre des nuits) a v Jantárovej noci (Nuit-d’Ambre), kde sa každá noc ako ozvena ľudského zúfalstva končí nastolením ďalšej noci a vypuknutím inej hrôzy. Všadeprítomnosť tmy, o čom svedčia aj názvy jednotlivých kapitol v oboch dielach, možno chápať ako naliehavú potrebu autorky vypovedať o zverstvách nášho sveta a o jej pocite z tragického osudu človeka, ktorý je nepochybne odzrkadlením krutej reality historických udalostí 20. storočia.

Kľúčové slová: spiritualita, ticho Boha, motívy noci a výkriku, Boh a motív vetra

LE CONTE LIBERTIN AU XVIIIe SIÈCLE :
ENTRE LE MERVEILLEUX ET LA PARODIE
DANS ACAJOU ET ZIRPHILE DE CHARLES DUCLOS


Andrea Tureková
Université Comenius de Bratislava

Abstrakt
: Článok sa venuje problematike libertínskej rozprávky vo francúzskej literatúre 18. sto ročia. Koncom 17. storočia sa rozprávka ako žáner stáva súčasťou literárnej produkcie a autori sa jej s veľkou obľubou venujú aj v storočí nasledujúcom. Po roku 1730 sa začínajú objavovať pa rodické a libertínske rozprávky, v ktorých tradičné rozprávkové zázračno mení svoj charakter aj funkciu. Na príklade rozprávky Acajou et Zirphile od Charlesa Duclosa autorka analyzuje premeny prvkov tradičného folklórneho zázračna v prospech paródie a satiry.

Kľúčové slová: libertinizmus, libertínska rozprávka, paródia, Charles Duclos, román 18. storočia

SLOVENSKÁ A ČESKÁ RECEPCIA DIELA FRANZA KAFKU. NIEKOĽKO POZNÁMOK

Milan Žitný
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study aims at clarifying chosen aspects of both the Slovak and Czech receptions of the work of Franz Kafka in the period from 1920s until today. It emphasizes the particularities of the Slovak reception as well as the key features of the Slovak-Czech dialogue on the topic. The study also includes the Slovak and Czech reflections of the Jewish aspect in Kafka’s life and work after the World War II.

Key words: cultural policy in former Czechoslovakia in the fifties, the different phases in the reception of Franz Kafka’s novels between 1945 and 1989, controversial slovak-czech dialog on basic values of Kafka’s work, the role of Ján Rozner, Eduard Goldstücker and Július Pašteka in the Slovak reception of Franz Kafka, Kafka’s relationship to the Czech language and culture

K OTÁZKE VÝBERU CUDZOJAZYČNÉHO LITERÁRNEHO TEXTU V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Ľubica Horváthová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with criteria for choosing a literary text suitable for teaching English as a foreign language to pupils at primary schools. We present a literary text as meaningful, nontrivial, authentic language teaching input with its peculiarities and potential difficulty.

Key words: literary text, authentic text, choice of literary text, difficulty of literary texts, foreign language teaching, primary school

POZÍCIA NEMECKÉHO JAZYKA V SÚČASNOM KONTEXTE CUDZOJAZYČNÉHO VYUČOVANIA

Katarína Hromadová – Gabriela Slobodová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study performed by Goethe Institute and presented in the following paper shows some alarming resulting figures showing the level of effective mastering of at least two foreign languages as required by law, is despite 20 years of intensive language training in schools, surprisingly low. Now a days when the professional and lay public is focusing on the acquisition of more than one foreign language because of the rapid globalization of labor markets and study opportunities, Slovak government officials do didactically and methodically unsubstantiated decision that prevents our pupils and students from effective achievement of this target. In the following paper we attempt to outline some of the reasons that stand against the correctness of this political decision. We try to think about the long-term causes of this condition, including historic, sociolinguistic, psycholinguistic and didactic factors of early language learning and the influence of the first foreign language on the acquisition of the subsequent foreign language, which leads to multilinguistic competence. Important role in this process is played by the position of the German language as a first and as a second foreign language.

Key words: German language – history and present day situation, educational context, German as the first and second foreign language, foreign language teaching and learning, psycholinguistics of foreign language teaching

LA COMPOSANTE CULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT DU FLE EN CONTEXTE MONOCULTUREL

François Schmitt
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Monokulturálne prostredie v triede, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk, prináša výhodu pri výučbe a osvojení si kultúrnych reálií. V monokulturálnej triede je cieľová kultúra chápaná nie ako hmatateľný objekt, ale ako súhrn fenoménov a hodnôt, ktoré si učiaci sa osvojuje počas štúdia a je vyučovaná a prijímaná učiacim sa na základe východiskovej kultúry, ktorá je dôležitým prvkom pri ceste k cieľovej kultúre. Vzhľadom na skutočnosť, že v mo nokulturálnej triede máme rovnaký kultúrny základ, vyučujúci môže využívať rozličné postupy: zužitkovať kultúrne kompetencie učiaceho sa získané vo východiskovej kultúre, porovnávať východiskovú a cieľovú kultúru.

Kľúčové slová: civilizácia, interkultúrna komunikácia, kultúrna kompetencia, kultúra, východisková kultúra, cieľová kultúra

VARIA

Andrea Mikulášová: Záverečná správa z vedeckého projektu 

Andrea Tureková: Správa zo stretnutia katedier francúzskeho jazyka spojeného s vedeckou konferenciou Études françaises en Slovaquie 2011