Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Archive

Philologia 2019/1-2

PHILOLOGIA XXIX / 1 - 2

 

 

AKO OVPLYVŇUJE TYPOLOGICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ TVORBU KOLOKÁCIÍ V CUDZOM JAZYKU. NA POZADÍ SLOVENČINY, NEMČINY A RUMUNČINY

Mária Vajičková – Marilena Felicia Luţa
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava – Universitatea din Bucureşti


Abstrakt: Pri osvojovaní si cudzieho jazyka učiaci sa zistia, že pri spájaní slov nemôžu vždy uplatniť základné gramatické (morfologické a syntaktické) a sémantické pravidlá daného cieľového jazyka a že spájateľnosť slov v cieľovom jazyku je niekedy odlišná od spájateľnosti slov v ich materinskom jazyku. V mnohých slovných spojeniach sa vyskytujú intra- a interlingválne gramatické, sémantické a diasystémové štylistické nepravidelnosti. Komunikujúci používajú pri tvorbe textu veľmi často typické, uzualizované, viac alebo menej ustálené a lexikalizované kombinácie slov, ktoré sú uložené v ich individuálnej sémantickej pamäti a v komunikácii sa aktivujú spontánne podobne ako jednoslovné lexémy alebo v podobe slovných asociácií. V predloženej štúdii predkladáme výsledky výskumnej sondy zameranej na porovnávanie vybraných ekvivalentných ustálených slovných spojení v troch jazykoch, a to v slovenčine, nemčine a rumunčine, teda v jazykoch patriacich do troch odlišných jazykových rodín. Na porovnávaných ekvivalentoch vidíme, ako môže vplývať odlišná jazyková typologická príslušnosť materinského jazyka na tvorbu ustáleného slovného spojenia v cudzom jazyku.

Kľúčové slová: spájateľnosť slov, kolokácie, kolokabilita, slovné asociácie, slovná zásoba, didaktika cudzích jazykov, osvojovanie si ustálených slovných spojení, východiskový jazyk, cieľový jazyk

Abstract: When learning a foreign language learners realize that it is impossible to always apply basic grammatical (morphological, syntactical) and semantic rules of the target language, and that linking words in the target language is sometimes different from the linkability in their mother tongue. In many collocations some irregularities occur, such as intra- and interlingual grammatical, semantic and diasystemic stylistic irregularities. The communicators, while creating a text frequently use typical, usual, more or less fixed and lexicalized word combinations, which are stored in their individual semantic memory and which in communication are activated spontaneously, similarly as one-word lexemes or lexical associations. In this study, the results of a research aimed at the comparison of selected equivalent fixed collocations in three languages, namely in Slovak, German and Romanian, thus in languages from three different language families, are presented. On the compared equivalents we can see how the different typology of the mother tongue influences the creation of fixed collocations in the foreign language.

Key words: linkability of words, collocations, collocability, word associations, vocabulary, didactics of foreing languages, acquisition of fixed collocations, source language, target language

IL TEMPO E L’ASPETTO VERBALE NELL’ITALIANO,
NEL TEDESCO E NELL’INTERLINGUA DI APPRENDENTI
TEDESCOFONI. TRE SISTEMI LINGUISTICI  A CONFRONTO

Zuzana Toth
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt: Táto štúdia si kladie za cieľ porovnať slovesný aspekt a čas v nemeckom a v talianskom jazyku a prostredníctvom analýzy naratívnych textov v medzijazyku zmapovať vývoj slovesnej morfológie v medzijazyku študentov talianskeho jazyka s nemeckým materinským jazykom. Niekoľko štúdií (napr. Ayoun, Salaberry 2005) poukazuje na to, že učiaci sa, ktorých materinský jazyk nevyjadruje slovesný aspekt morfologicky (ako nemčina), používajú minulé časy v románskych jazykoch na vyjadrenie časových významov, pričom neberú ohľad na morfologický aspekt. Morfologický aspekt je integrovaný do medzijazyka postupne: učiaci sa najprv začnú používať dokonavé slovesné tvary s telickými slovesami a nedokonavé slovesné tvary so stavovými slovesami. Na druhej strane, niektorí študenti majú tendenciu používať primárne prítomný čas v naratívnych textoch, ktorý je neutrálny z hľadiska morfologického aspektu, a preto tieto texty neumožňujú posúdiť, do akej miery učiaci sa dokážu vyjadriť aspekt na morfologickej úrovni. Cieľom tejto práce je preto 1) klasifikovať texty, v ktorých sa používa predovšetkým prítomný čas, podľa ich morfosyntaktickej presnosti (Ellis – Barkhuizen 2005, 139); 2) skúmať vzťah medzi tendenciou používať prítomný čas v naratívnych textoch a ich morfosyntaktickou presnosťou.

Kľúčové slová: slovesný čas, slovesný aspekt, medzijazyk, naratívne texty, druhý jazyk

Abstract: The present study aims to examine the temporal and aspectual systems in Italian and German, and the development of verbal morphology in the interlanguage of students predominantly with L1 German, learning L2 Italian. Through the analysis of interlanguage samples, composed by narrative texts, the study aims to observe to what extent the interlanguage development is influenced by the differences between the German and the Italian tense-aspect systems. Several studies (see Ayoun & Salaberry, 2005) suggest that learners with L1 that does not mark aspect morphologically (such as German) start using the past tense forms in Romance languages with a temporal rather than an aspectual value. Aspect is integrated into the interlanguage progressively, in the sense that learners start using perfective morphology with telic predicates and imperfective morphology with statives. However, several texts written by learners of L2 Italian are characterised by the use of the present as a dominant tense. Since the present is aspectually neutral, these texts do not reveal to what extent the learner is able to mark aspectual distinctions. This study aims, therefore, to 1) classify a sample of texts with the present as the predominant tense into proficiency groups on the basis of their morphosyntactic accuracy (Ellis – Barkhuizen 2005, 139); 2) examine the relationship between morphosyntactic accuracy, and the tendency to produce narrative texts using the present as predominant tense.

Key words: tense, aspect, interlanguage, narrative texts, L2

HISTORIA DE LA PALABRA EMOCIÓN  EN PERSPECTIVA COMPARATIVA  (ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS)

Radana Štrbáková
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Táto štúdia ponúka nové výsledky skúmania pôvodu a vývoja španielskeho slova emoción. Cieľom je poskytnúť prehľad zmien jednotlivých významov daného slova v priebehu histórie v komparatívnej perspektíve s francúzskym, talianskym a anglickým ekvivalentom slova, ako aj analyzovať, ako je tento pojem konceptualizovaný v dobových slovníkoch. Zvláštnu pozornosť venujeme rekonštrukcii vývoja slova v španielskej lexike, vzhľadom na absenciu kompletného historického slovníka španielčiny. Na základe analýzy korpusu dokumentov a lexikografických prameňov konštatujeme, že prvotným významom vo všetkých skúmaných jazykoch bol politický význam „nepokoj“, „vzbura“. V modernom význame sa slovo emoción začalo používať v španielčine až koncom 18. storočia, pravdepodobne pod vlyvom francúzštiny.

Kľúčové slová: emócia, vývoj španielskeho jazyka, slovná zásoba, komparatívna perspektíva

Abstract: This study provides some new results of our research on the origins and history of the Spanish word emoción. The aim of the article is to give an overview of how the different meanings of this word change historically in a comparative perspective with French, Italian and English, as well as to analyze how this item is conceptualized in contemporary dictionaries. A special attention is paid to reconstruction of its evolution in Spanish vocabulary, due to the lack of a complete historical dictionary of Spanish. Based on an analysis of corpus data and lexicographical sources we conclude that the original meaning in all studied languages was that of “political or social agitation”, “rebellion”. The modern use of emoción as psychological process dates in Spanish from the end of the 18th century, probably influenced by the French language.

Key words
: emotion, history of Spanish language, vocabulary, comparative perspective

SOBRE LOS GALICISMOS “MODERNAMENTE INTRODUCIDOS” EN EL SIGLO XVIII Y SU TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO EN LOS DICCIONARIOS ACADÉMICOS

Beatriz Gómez-Pablos Calvo
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Od stredoveku začínajú do španielčiny prenikať galicizmy. Dôvody sú viaceré: objavenie hrobu apoštola Jakuba a prílev pútnikov, založenie kláštorov, výstavba nemocníc, rozšírenie obchodných vzťahov, manželská politika, kultúrna výmena atď. Všetky tieto vplyvy sa zosilňujú v nasledujúcich storočiach až po obdobie osvietenstva, v ktorom prichádza k zmene dynastie na španielskom tróne a k „pofrancúzšteniu“ španielskeho dvora. Tento článok analyzuje galicizmy, ktoré sa do španielčiny dostali v prvej polovici 18. storočia a ich lexikografické spracovanie v akademických slovníkoch.

Kľúčové slová: galicizmy, výpožička, Španielska kráľovská akadémia, lexikografia, vývoj jazyka

Abstract: Beginning in the Middle Ages, gallicisms began to appear in the Spanish language. The reasons for this are varied: the discovery of the tomb of the Apostle Saint James and the consecutive flow of pilgrims, the founding of convents, the construction of hospitals, the increase of commercial relations, marriage policies, cultural exchange, etc. All these factors continued to develop during the following centuries until the Enlightenment, period in which the change of dynasty and frenchification of the Spanish Court took place. This article analyzes the gallicisms that were adopted into the Spanish language in the first half of the 18th century and their lexicographical treatment in academic dictionaries.

Key words: gallicisms, loans, Royal Spanish Academy, lexicography, history of the language

EL ROJO Y EL AZUL EN LA POLÍTICA  ESLOVACA Y ESPAÑOLA

Mária Spišiaková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Tento článok sa zaoberá konštrukciami, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú slovo červená alebo modrá, a ich použitím a významom v španielskej a slovenskej politike. Naším cieľom je pomocou lexikálno-sémantickej analýzy overiť, ktorá z týchto farieb sa využíva viac v španielskom a slovenskom jazyku politiky, čo vyjadrujú tieto farby a v akých typoch konštrukcií sa vyskytujú (kolokácie, prirovnania, obrazné výrazy, odborné termíny atď.). Do našej štúdie boli zaradené všetky výrazy obsahujúce červenú a modrú farbu, ktoré sa objavili v politickom kontexte v korpusoch Aranea, CREA a v Slovenskom národnom korpuse.

Kľúčové slová: červená, modrá, politika, jazyk, význam, pomenovanie

Abstract: The paper deals with the usage and significance of colours red and blue in Spanish politics. Through lexical-semantic analysis, the paper aims to find out which colours are the most common in Spanish politics or in the politics of Spanish-speaking countries, what the individual colours express and in which constructions they occur (collocations, comparisons, figurative constructions, terms, etc.) In the research we have included all lexical units with a chromatic element red and blue in their structure that have occured in the political context in the Aranea corpora, the CREA corpus and the Slovak National Corpus (Slovenský národný korpus).

Key words: red, blue, politics, language, significance, denomination

EL PERRO EN LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA Y ESLOVACA

Nina Mocková
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt: Pes je zviera, ktoré od nepamäti zohrávalo dôležitú úlohu v živote ľudí. Cieľom predloženého článku je analyzovať frazeologické jednotky v španielskom a slovenskom jazyku, ktoré obsahujú slovo „pes“. Dané frazémy sa skúmajú prostredníctvom kognitívnej analýzy. Všímame si najčastejšie konotácie frazém so slovom „pes“ v oboch jazykoch, porovnávame a kontrastujeme ich medzi danými jazykmi, ale dávame ich do súvislosti aj so všeobecnými konotáciami tohto zvieraťa v ľudskom vnímaní.

Kľúčové slová: pes, frazeológia, španielčina, slovenčina, jazyk, konotácia

Abstract: Dog is one of the animals which always have played a significant role in the human life. The present paper aims to analyse the idioms with the word “dog” in Spanish and Slovak language. The analysis is done from the point of view of the cognitive analysis. It focuses on the most frequent connotations of such idioms in both languages, compares and contrasts them within the two languages, as well as within the universal connotations of the dog along the History.

Keywords: dog, phraseology, Spanish, Slovak, language, connotation

CALDERÓNOV STÁLY KRÁĽOVIČ  – MEDZI ORIGINÁLOM A PREKLADOM

Mojmír Malovecký – Mária Medveczká
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Táto štúdia prináša niekoľko analytických reflexií o vzťahu medzi španielskym originálom divadelnej hry El príncipe constante (Stály kráľovič) Pedra Calderóna de la Barca, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov španielskej drámy Zlatého veku, a dvoma prekladmi tohto diela do slovenčiny, vytvorenými Pavlom Blahom a vydanými v rokoch 1868 a 1895. Hlavným zámerom je identifikácia rozdielov v texte originálu a textoch prekladu s cieľom deskripcie práce prekladateľa a vymedzenia prínosu pre dejiny španielsko-slovenských literárnych vzťahov.

Kľúčové slová: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel Blaho, dráma, preklad

Abstract: This study offers several analytical notes on the relationship between the Spanish text of El Príncipe constante, a major theater play of the Spanish Golden Age, written by one of its most important representatives Pedro Calderón de la Barca and its two Slovak translations by Pavel Blaho published in years 1868 and 1895. The main purpose is the identification of differences in order to describe the translator’s work and to outline how it contributed to the history of Spanish-Slovak literary relations.

Key words: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante – Stály kráľovič, Pavel Blaho, theater, translation

LOS VIAJES AL CIELO Y AL INFIERNO  EN LA LITERATURA APÓCRIFA  DE LA “SLAVIA ORTHODOXA”  Y DEL MUNDO LATINO

Salustio Alvarado
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid

Abstrakt
: Nepochybne najrozšírenejším kresťanským apokryfickým textom o ceste do neba a do pekla v období stredoveku je Videnie svätého Pavla (Visio Pauli). Tento text najväčšmi ovplyvnil formovanie stredovekého eschatologického myslenia a jeho vplyv sa prejavil aj v Danteho Božskej komédii. Okrem neho však existujú aj iné apokryfické texty, ako napríklad Abrahámova Apokalypsa, Baruchova Apokalypsa, Nanebovzatie Izaiášovo alebo Apokalypsa Panny Márie, ktoré boli rozšírené nielen v krajinách latinsky označovaných ako „Romania Europæa“, ale aj v oblasti „Slavia Orthodoxa“, ktorej súčasťou je až do 19. storočia aj Rumunsko. V týchto pseudoepigrafických textoch sa objavujú motívy, ktoré v niektorých prípadoch siahajú až do najstaršieho antického obdobia a korešpondujú s islamskou tradíciou, čo je dôkazom pradávneho prelínania kultúr, aj napriek jazykovým, politickým či náboženským rozdielom.

Kľúčové slová: eschatológia, apokryfická literatúra, Apokalypsa, Starý zákon, Nový zákon

Abstract: Although the Apocalypse of Paul (Visio Pauli) is the most widespread apocryphal text on visits to heaven and hell in the medieval Christian world, and exerts the deepest influence on the making of its eschatological thought, an influence whose final reflection can be felt in Dante Alighieri’s Divine Comedy, there are others, such as the Apocalypse of Abraham, the Apocalypse of Baruch, the Ascension of Isaiah, or the Apocalypse of the Virgin Mary, whose dissemination leaves traces of evidence both in the “Romania Europæa”, with Latin translations, mostly lost, although some are preserved, and in the “Slavia Orthodoxa”, of which Romania culturally was part until the nineteenth century. These pseudo-epigraphic texts feature motifs that in some cases date back to the remotest antiquity, and correspondences are also found in the Islamic tradition, which reflects a centuries-old network of influences in spite of religious, linguistic and political boundaries.

Keywords: Eschatology, heaven, hell, Apocryphal Old Testament, Apocryphal New Testament

FUNCIÓN INTERMEDIADORA DEL AMBIENTE PARISINO EN LAS RELACIONES INTERLITERARIAS  DURANTE LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS

Renáta Bojničanová
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Štúdia „Sprostredkovateľská funkcia parížskeho prostredia v medziliterárnych vzťahoch medzivojnového obdobia“ na príklade dvoch autorov, španielskeho Ramóna Gómeza de la Serna a slovenského Ivana Horvátha poukazuje na to, že parížske prostredie plnilo sprostredkovateľskú funkciu v medziliterárnych vzťahoch tohto obdobia a vytváralo priestor pre rozvoj kontaktov umelcov rozličných procedencií, ktorí by pri absencii takéhoto kultúrneho centra do kontaktu prísť nemohli. Rovnako poukazuje na význam prekladov do francúzskeho jazyka ako významného prostriedku umožňujúceho rozličné druhy medziliterárneho prelínania.

Kľúčové slová: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paríž, kozmopolitizmus, preklady do francúzštiny, medziliterárne vzťahy

Abstract: “The intermediary role of the Parisian milieu in inter-literary relations during the interwar period” is a study that aims to prove, through the example of two authors, the Spanish writer Ramón Gómez de la Serna, and the Slovak writer Ivan Horváth, that the Parisian milieu played, in those years, an intermediary role in inter-literary relations, by providing an environment where artists from different countries could come into contact, which would not have taken place had such cultural space not been created. We likewise stress the fundamental importance of translations into French for the development of interliterary influence.

Key words: Ramón Gómez de la Serna, Ivan Horváth, Paris, cosmopolitanism, translations into French, inter-literary relations

TRADUIRE HOUELLEBECQ :  ÉTUDE COMPARÉE DE QUELQUES VERSIONS  DE SOUMISSION

Tivadar Palágyi
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Štúdia predkladá komparatívnu analýzu viacerých prekladov románu súčasného francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa Soumission (2015) – Podvolenie, sústreďujúc sa predovšetkým na aspekt využitia nepriamej a polopriamej reči, ktorá autorovi umožňuje stierať hranice medzi pásmom rozprávača a pásmom postáv. Myšlienky postáv sú zahalené neutralizujúcim závojom tretej osoby singuláru, imperfekta a plusquamperfekta, ako aj využitím spôsobov vyjadrenia budúcnosti v minulosti. Analýza talianskeho a rumunského prekladu tohto románu, doplnená podľa potreby o ďalšie preklady, poukazuje na značné rozdiely v stvárnení románovej polyfónie. Tieto rozdiely sú motivované nielen odlišnou gramatickou štruktúrou týchto troch geneticky príbuzných jazykov, ale aj osobnými voľbami prekladateľov, ktorí neinterpretujú rovnakým spôsobom voľný nepriamy štýl, čo ovplyvňuje všeobecný význam Huellebecqovho rozprávania.

Kľúčové slová: voľná nepriama reč, polopriama reč, literárna polyfónia, literárna irónia, francúzsko-rumunský literárny preklad, francúzsko-taliansky literárny preklad

Abstract: The present study proposes a comparison between several translations of Soumission (2015), a contemporary novel written by Michel Houellebecq. The linguistic analysis of the novel focuses on the use of the free indirect discourse. This linguistic device allows blurring the distinction between the perspective of the narrator and that of the characters. The thoughts of the characters are reported by using linguistic means such as the third person singular, the imperfect, the past perfect or the future in the past, which have a neutralising effect. The analysis of the Italian and the Romanian translation of this novel, integrated where appropriate by the analysis of other translations, shows notable differences in the linguistic means used to create a polyphonic novel. These differences are related not only to the different grammatical structure of the languages under scrutiny, but also to the personal choices of the translators who do not interpret the free indirect speech in the same way, which affects the interpretation of the general meaning attributed to Houellebecq’s narration.

Key words: free indirect speech, literary polyphony, literary irony, French-Romanian literary translation, French-Italian literary translation

L’ITALIANO COME LINGUA FRANCA DIPLOMATICA NEL PERIODO DEL RINASCIMENTO NELL’EUROPA CENTRALE. DOCUMENTI DI COLLOQUI IMPORTANTI AVVENUTI A TRNAVA E NITRA 

György Domokos
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Cieľom tejto štúdie je poukázať na úlohu talianskeho jazyka v období renesancie v strednej Európe. Je všeobecne známe, že na území Uhorska a Poľska na konci 15. a začiatku 16. storočia žilo viacero Talianov, otázne však je, či mohli komunikovať so svojím okolím vo svojom materinskom jazyku. Predkladáme niekoľko pôvodných listov, na základe ktorých poukazujeme na proces rozširovania taliančiny v strednej Európe.

Kľúčové slová: taliančina ako „lingua franca“, renesancia, stredná Európa

Abstract: The goal of the study is to highlight the role of Italian language in the Renaissance period in Central Europe. It is well known that there were several Italians living in the territories of the Hungarian and Polish Kingdoms in the late 15th, early 16th century: the question is, if they could communicate in their mother tongue. Based on some original letters the article tries to show the process of the diffusion of Italian in Central Europe.

Key words: Italian as lingua franca, Renaissance, Central Europe

ACERCA DEL COMPARATISMO Y LA COMPARACIÓN.
UNA MIRADA SEMIÓTICA


Mirko Lampis
Universidad Constantino el Filósofo de Nitra

Abstrakt
: Prostredníctvom semiotickej a systémovej definície pojmov „text“, „inter- textualita“ a „komparácia“ si tento príspevok kladie za cieľ poukázať na to, že aktivita komparatistu spočíva v konštrukcii – artikulácii, modifikácii – intertextových súvislostí tvoriacich významové a analogické siete, v ktorých existencia a funkčnosť „predmetov“ nachádza nové významy.

Kľúčové slová
: komparatistika, text, intertextualita

Abstract: Through a semiotic and systemic definition of the notions of “text”, “intertextuality” and “comparison”, this paper intends to demonstrate that the comparative activity is aimed towards the construction –articulation, modification– of valid intertexts, among whose relational and analogical networks the existence and performance of the investigated “objects” find new justifications.

Key words: comparatism, text, intertextuality

Philologia 2018/1

PHILOLOGIA XXVIII / 1

 

 

HOMO ICONICUS

Tibor Žilka
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Autor sa zameriava na vystihnutie podstaty metafory. Kým v lexikalizovanej metafore už pravý význam slova nevnímame, v básnickej metafore obidva významy slova fungujú naraz, s rovnakou intenzitou. Základnou jednotkou sémantiky je seméma. Seméma sa skladá zo sém, ktoré spoločne vytvárajú význam semémy. Pri tvorbe metafory ide o to, že niektoré zo stabilných sém sa utlmia, ba „sa až vyradia z prevádzky“, iné pribudnú. Originálne metafory sa vyznačujú tým, že prenášajú niektoré sémy z pôvodného významu, ale keďže označujú nový pojem, aj z pôvodného pojmu sa zachovávajú niektoré sémy a takto dochádza k oscilácii medzi dvoma významami. To je základ tzv. dvojobrazu v metafore, ale platí to iba pre tzv. živé (nové) metafory v básnickom (literárnom) texte. Metafora nevzniká za účelom dekorácie, ale konštituuje sa na základe objavenia nového významu. Tenzívna teória tu je postavená ako nová namiesto substitučnej teórie (P. Ricoeur). V samej podstate možno rozlíšiť triviálnu (lexikalizovanú) metaforu oproti novej (neobvyklej, zvláštnej) metafore (novel metaphor), ktorá je kreovaná v novej sémantickej situácii. Vznik metafory je procedúra, pri ktorej sa rozširuje polysémia. Metafora je kreatívne využitie polysémie. Ricoeur prikladá metafore nezastupiteľnú funkciu pri kreovaní textovej reality. Z tohto hľadiska metafora nie je, nemôže byť iba ozdobou jazyka alebo štylistickou (rétorickou) dekoráciou, ale predovšetkým sémantickou inováciou, objavením nových významov. Samotná metafora je kreatívnou aplikáciou polysémie vo vete, resp. v texte. Kreatívny moment metafory je koncentrovaný na pochopenie podobnosti, na recepciu analógie. V novej (živej) metafore je samotná podobnosť výsledkom metafory, práve v objavení tohto vzťahu spočíva podstata kreácie. Autor uvádza na nové metafory aj príklady zo slovenskej literatúry, predovšetkým z tvorby Jána Milčáka a Pavla Vilikovského.

Kľúčové slová: metafora, seméma, substitučná teória, lexikalizovaná metafora, P. Ricoeur

Abstract: The author focuses on comprehending the essence of metaphor. While we no longer apperceive the true meaning of the word in the lexicalised metaphors, in the poetic ones both meanings of the word exist side-by-side, moreover with the same intensity. The basic unit of semantics is a sememe. Sememe consists of sems that in conjunction form the meaning of the sememe. When forming a metaphor, it is that some of its stable sems are muted, even eliminated, others can be added. The original metaphors are characterized by the fact that they transfer some of the sems of their original meaning. Since they denominate a new concept, some of the sems from the original concept are preserved, and thus there is an oscillation between the two meanings. This is a basis for a so-called dual image in metaphors. However, this applies only for so-called live (new) metaphors in poetry (literary) text. The metaphor is not created in order to decorate. It is constituted by the discovery of a new meaning. A tensive theory is used as an alternative of a substitution theory (P. Ricoeur) here. In the core, the trivial (lexicalized) metaphor can be distinguished from the new (unusual, unconventional) metaphor (novel metaphor), that is created in a new semantic situation. The formation of a metaphor is a procedure based on expanding polysemy. Metaphor is a creative use of polysemy. Ricoeur claims that metaphor´s irreplaceable function lies in creating text reality. From this point of view, the metaphor is not and it cannot be considered to be for the adornment of language or the stylized (rhetorical) decoration. It is a semantic innovation, the emergence of newly discovered meanings. The metaphor itself is a creative application of polysemy in a sentence, respectively in text. The creative moment of the metaphor is concentrated on understanding of similarity, at the reception of the analogy. In new (living) metaphors, the similarity itself is a result of the metaphor. The essence of its formation lies in a discovery of this relationship. The author also presents examples of the new metaphors from the Slovak literature, especially from the works of Ján Milčák and Pavel Vilikovský.

Keywords: metaphor, sememe, substitution theory, lexikalized metaphor, P. Ricoeur

METAFORA A SÚČASNÁ (SLOVENSKÁ) LYRIKA

Zoltán Rédey
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Vstupnú časť štúdie tvorí stručný náčrt významu obrazného a metaforického vyjadrovania v západnej imaginatívnej literatúre vôbec a najmä postavenia metafory (vrátane jej typológie – A. Haverkamp, P. Zajac) v modernej svetovej, resp. modernej a súčasnej slovenskej lyrike. Príspevok sa sústreďuje na otázku, do akej miery a v akom zmysle sa reálne mení postavenie metafory v slovenskej ponovembrovej poézii (od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť). Autor článku si všíma príznakové tendencie v uplatňovaní metafory v básnických dielach tohto obdobia, napr. programové pokusy o estetiku „sterilu“ – o typ básnickej výpovede, ktorá sa zámerne snaží zbaviť, „očistiť“ od poetologických znakov tradične chápanej lyriky a jej jazyka, teda aj metaforiky –, ďalej niektoré „nemetaforické“ podoby lyriky, ako aj prípad „veľkej celotextovej metafory“, a to na vybraných ilustračných ukážkach z tvorby konkrétnych súčasných básnikov (P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).

Kľúčové slová: metafora, lyrika, súčasná slovenská poézia, „steril“, nemetaforická lyrika, veľká celotextová metafora

Abstract: The paper begins by presenting a brief outline of figurative and metaphorical expressiveness in the Western imaginative literature in general, and especially of the position of metaphor (including its typology – A. Haverkamp, P. Zajac) in modern world, or modern and contemporary Slovak lyric in particular. The paper attempts to answer the question to what extent and in what sense there is a real change in the position of metaphor in the Slovak poetry after November 1989 (from the 1990s up to the present). The author pays attention to the marked tendencies in the use of metaphor in the works of poetry falling to this period, for example, to programmatic attempts at an aesthetics of the “sterile” – a type of poetic expression which intentionally tries to get rid of, “to clear of” the poetological signs of the traditionally understood lyric and its language, including its metaphoric nature, then to some “non-metaphorical” forms of the lyric, as well as the case of a “great pan-textual metaphor“, through selected illustrative examples from the work of particular contemporary poets (P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).

Key words: metaphor, lyric, contemporary Slovak poetry, the “sterile”, non-metaphorical lyric, great pan-textual metaphor

METAFORA ĽUDSKEJ MYSLE

Silvia Gáliková
Katedra filozofie, Trnavská univerzita, Trnava

Abstrakt
: Cieľom príspevku je premyslieť rolu metafory a metaforického jazyka vo filozofii mysle a kognitívnej lingvistike. Pozornosť sa koncentruje na analýzu konceptuálnej teórie metafory (Lakoff, Johnson) pri skúmaní povahy ľudskej mysle. Používanie metaforického jazyka na popis stavov mysle a vnútornej skúsenosti odhaľuje nové pohľady na porozumenie filozofického pôvodu problému mysle. Autor zároveň naznačuje otvorené otázky a problémy späté s aplikáciou konceptuálnej teórie metafory v prirodzenom diskurze a v experimentálnych podmienkach.

Kľúčové slová: kognícia, vtelená myseľ, konceptuálna metafora, metaforické myslenie, mapovanie

Abstract: The paper aims at reconsidering the role of metaphor and metaphorical language in philosophy of mind and cognitive linguistics. The main objective is to analyse the nature and functions of conceptual theory metaphor (Lakoff, Johnson) in studying the nature of human mind. The use of metaphoric language in describing states of mind and inner experience reveals new ways in understanding the origin of a philosophical problem of mind. Author also intends to indicate open questions and problems concerned with the application of cognitive metaphor theory in natural discourse and experimental settings.

Key words: cognition, embodied mind, conceptual metaphor, metaphorical thinking, mapping

POZNÁMKY K TEÓRIÁM METAFORY.  
HANS BLUMENBERG


Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: Predmetom predloženého materiálu je globálny náhľad na Blumenbergovu metaforológiu (ako aj na jeho teóriu nepojmovosti) a súčasne prienik do jej partikulárnych aspektov, resp. elementov. Súčasťou tohto počinu je aj sondujúca reflexia prijímania jeho podnetov v kontexte teórie metafory. V rámci takto postavenej úlohy bude možné vyznačiť a usúvzťažniť ťažiskové body jeho myslenia aj v širšom spektre filozofických referencií, fenomenologických a hermeneutických inšpirácií, rétoriky, dejín filozofických pojmov, ale aj v zrkadle jeho filozofickej antropológie.

Kľúčové slová: Hans Blumenberg, metaforológia, absolútna metafora, rétorika, filozofia, antropológia, teória nepojmovosti, metafora, pojem
Abstract: The subject of the presented material is a global view of Blumenberg’s metaphorology (along with his anthropological theory of non-conceptuality) and at the same time the penetration to its particular aspects, respectively elements. Part of this paper is also the exploratory reflection of receiving his impetus in the context of metaphor theory. Within the framework of this task, it will be possible to mark and contextualize the focal points of his thinking in a broader spectrum of philosophical references, phenomenological and hermeneutical inspirations, rhetoric, the history of philosophical concepts (Begriffsgeschichte), but also in the mirror of his philosophical anthropology.

Key words: Hans Blumenberg, metaphorology, absolute metaphor, rhetoric, philosophy, anthropology, theory of non-conceptuality, metaphor, concept

PARATEXTUALITA – PREDOVŠETKÝM ZDROJ  OTÁZOK BEZ ODPOVEDÍ?  
AKTUÁLNE OTÁZKY VÝSKUMU PARATEXTOV


Ján Jambor
Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt
: Predmetom výskumu štúdie je paratextualita, druhý z piatich typov transtextových vzťahov, o ktorej samotný tvorca uvedeného pojmu Gérard Genette obrazne hovorí, že je to „predovšetkým zdroj otázok bez odpovedí“. Úvodná časť je venovaná Genettovmu terminologickému a typologickému vymedzeniu paratextov, ktoré prezentoval v prácach Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) a Seuils (1987). V nasledujúcich častiach upriamujeme pozornosť na aktuálne otázky výskumu paratextuality. Najprv hľadáme vhodný pojem na označenie textu, ktorý paratext rámcuje. V ďalšej časti sa pokúšame nájsť odpoveď na dve otázky súvisiace so Genettovým posunom od štrukturalistického k postštrukturalistickému chápaniu textu: Patria epitexty k paratextom? Môže mať paratext aj inú ako len verbálnu písomnú povahu? Predposledná časť štúdie stručne predstavuje výskum paratextov v historickej perspektíve a posledná časť nášho textu sa zaoberá paratextami v iných druhoch umenia a iných médiách ako literatúra s osobitným zreteľom na audiovizuálne médiá.

Kľúčové slová: paratextualita, Gérard Genette (narodený v r. 1930), Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Seuils (1987), literatúra, audiovizuálne médiá

Abstract: The subject matter of the study research is paratextuality, the second of the five types of transtextual relationships that was figuratively described by Gérard Genette, the creator of the term himself, as the „first and foremost a treasure trove of questions without answers“. The introductory part is devoted to Genette’s terminological and typological definition of paratexts which he presented in the works Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) and Seuils (1987). In the following sections we draw attention to current issues of paratexuality research. First, we are looking for a suitable term to describe the text that frames the paratext. In the next section we try to find answers to two questions related to Genette’s shift from structuralist to poststructuralist understanding of the text: Can epitexts be classified as paratexts? Can a paratext have other than only verbal written form?
The second to last part briefly presents research of paratexts in the historical perspective and the last part deals with paratexts in types of art and media other than literature with special regard to the audiovisual media.

Keywords: paratextuality, Gérard Genette (born 1930), Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Seuils (1987), literature, audiovisual media

LITERATÚRA V LISTOCH – LIST V LITERATÚRE. LIST AKO ŽÁNROVÝ ARCHETYP IMAGINATÍVNEJ LITERATÚRY (V ANTIKE A SÚČASNOSTI)

Zoltán Rédey
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
: Príspevok sa chce najprv zamerať na epištolárnosť, resp. list ako žánrový archetyp v imaginatívnej literatúre, vychádzajúc z básnického listu ako žánru, ktorého kľúčovým reprezentantom, resp. jedným z jeho „zakladateľov“ v západnom literárnom kánone je antický starorímsky básnik Publius Ovidius Naso, s osobitným zreteľom na vzťah medzi fiktívnym, literárnym listom a autentickou reálnou listovou korešpondenciou. Ovidius uplatňuje formu listu jednak na úrovni literárnej fikcie vo svojich Heroidách (Listoch heroín) a jednak ako spôsob zbásňovania vlastného životného osudu v podmienkach vyhnanstva (autorova osobná „korešpondencia“, snaha o komunikáciu s Rímom, poňatá ako básnická tvorba; alebo, naopak, vlastné autobiografické, elegicko-reflexívne písanie realizované v epištolárnej forme). Kým v Heroidách ide o autorskú empatiu, štylizáciu do citového rozpoloženia osamelej opustenej,  prípadne poníženej ženy hrdinky, vo svojej neskorej exilovej tvorbe (Žalospevy, Listy od Čierneho mora) Ovidius v podobe listov tematizuje vlastnú autenticky zažívanú traumu z odlúčenosti a osamelosti vo vyhnanstve, do ktorého bol z Ríma nečakane vypovedaný cisárom Augustom.
Na pozadí takto naznačenej problematiky sa potom štúdia sústreďuje na prípad slovenského básnika Jána Hollého, ktorý vytvoril svoje rozsiahle dielo programovo inšpirované antikou v intenciách poetiky klasicizmu, no popri tom sa zachovala aj jeho osobná korešpondencia. Listy J. Hollého ako solitérneho básnika a kňaza žijúceho v ústraní, sužovaného permanentnými existenčnými ťažkosťami a zhoršujúcim sa zdravotným stavom, však nemajú len hodnotu literárno-historického dokumentu, ale sú aj z literárno-estetického hľadiska pre súčasného príjemcu zaujímavejšie, atraktívnejšie než jeho samotné básnické dielo a stali sa tak súčasťou, resp. jednou z rozhodujúcich výrazovo-tematických vrstiev niektorých diel ponovembrovej a súčasnej slovenskej lyriky a dramatickej tvorby (básnická zbierka V. Mihálika Velebný pán z Maduníc z r. 1990 a divadelná adaptácia Hollyroth, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá v réžii R. Balleka z r. 2009).

Kľúčové slová: list ako žánrový archetyp, Ovidius, osobná korešpondencia, listy J. Hollého, zbierka V. Mihálika, divadelná inscenácia

Abstract: The paper is, first, focused on the epistolary, or the letter as the generic archetype in imaginative literature, drawing on the poetic letter as a genre whose key representative, or one of its “founders” in western literary canon, is the ancient Roman poet Publius Ovidius Naso, with particular emphasis on the relation between the fictive, literary letter, and the authentic, real letter correspondence. Ovid uses the form of letter both on the level of literary fiction in his Heroides (The Heroines) as well as a way of poetising his own life destiny in exile (the author´s personal “correspondence,” his effort to communicate with Rome, understood as poetic creation; or on the contrary: his own autobiographical, elegiacreflexive writing in the epistolary form). While in the Heroides it is the authorial empathy, stylization into the emotional state of the lonely, abandoned, or humiliated woman-hero, in his later work from exile (Sorrows, Letters from the Black Sea) Ovid thematises, in the form of letters, his own, authentically experienced trauma from the separation and loneliness of exile, into which he was unexpectedly deported from Rome by Emperor Augustine.
Drawing on the above issues, the paper discusses the case of the Slovak poet Ján Hollý who produced extensive work programmatically inspired by the antiquity in the intentions of the Classicist poetics, alongside of which his personal correspondence has been preserved as well. The letters of J. Hollý, the solitary poet and priest living in seclusion and suffering from permanent existential difficulties and worsening health, however, do not have value only as a literary-historical document, but also from the literary-aesthetic point of view they are more interesting and attractive for current readers than his poetic work, and thus they have become part, or one of the decisive expressional-thematic layers of some works of the post-November as well as current Slovak lyrical and dramatic production (collection of poems by V. Mihálik Velebný pán z Maduníc [Reverend from Madunice] from 1990 and the theatrical adaptation Hollyroth directed by R. Ballek from 2009).

Key words: the letter as the generic archetype, Ovid, personal correspondence, The letters of J. Hollý, collection of poems by V. Mihálik, theatrical adaptation

MOMENTKY ZO ZEMETRASENIA

Alessandro Zuliani
Università degli Studi di Udine (Taliansko)

Abstrakt
: Cezar Petrescu (1892 – 1961) vydal v roku 1946 román Carlton, dramatický opis posledných dní života obyvateľov jednej luxusnej budovy v centre Bukurešti, ktorá sa v jednu jesennú noc v roku 1940 zrúti počas katastrofického zemetrasenia. Témou diela, ktoré patrí do cyklu románov Capitala care ucide (Hlavné mesto, ktoré zabíja), je tragický osud ľudí, zastupujúcich v autorových predstavách celé ľudstvo, ktorého existencia závisí od nepredvídateľnej hry osudu. Nejde tu o jednoduché opísanie udalostí, ale o skutočný psychologický román jedného z najtvorivejších rumunských spisovateľov dvadsiateho storočia.

Kľúčové slová: Cezar Petrescu, Carlton, Rumunsko, Bukurešť, román

Abstract: Cezar Petrescu (1892 – 1961) published his novel Carlton in 1946, a dramatic account of the last days of life of the residents of a luxury building in downtown Bucharest, on an autumn night in 1940, which was destroyed by a catastrophic earthquake. The work, that belongs to the cycle Capitala care ucide (The capital that kills), is focused on the tragic destiny of the characters, which in the author’s vision represent the whole of humanity, whose existence is at the mercy of an un-predictable fate. Not a mere recording of events, but a real psychological novel of one of the most prolific writers of the twentieth century Romanian literature.

Key words: Cezar Petrescu, Carlton, Romania, Bucharest, Novel

 

RECENZIE

Inés Casillo: MEMORY UNBOUND. TRACING THE DYNAMICS OF MEMORY STUDIES

Beatriz Gómez-Pablos: DE UNA A CUATRO LENGUAS. INTERCOMPRENSIÓN ROMÁNICA: DEL ESPAÑOL AL PORTUGUÉS, AL ITALIANO Y AL FRANCÉS

Beatriz Gómez-Pablos: LA INNOVACIÓN LÉXICA EN EL ESPAÑOL ACTUAL

Nina Mocková: PRÍTOMNOSŤ AMERIKANIZMOV A NOVÉHO SVETA V DIELE AMÉRICA EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES (1726-1739)

Anna Fábová: FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE 3.

Philologia 2018/2

PHILOLOGIA XXVIII / 2

 

 

LABYRINTY LITERÁRNĚVĚDNÉ TERMINOLOGIE

Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Geneze a obecně respektované používání nových termínů lze rozdělit do několik typů: 1) Nové nebo relativně nové termíny; 2) Zdůraznění uznávaných termínů; 3) Změna významu již existujících termínů; 4) Redefinování známých termínů; 5) Nová kontextualizace uznávaných termínů. Nejdůležitější věcí, zvláště v případě filologie, jsou jazykové bariéry a textové pozadí každé národní literatury. Příklady mých vlastních termínů: kroniková prostorová pulzace, poetika konkrétního, kronika jako podloží mýtu, objevování a mizení kauzality syžetu, dominantní, formativní a řetězcové syžetové linie, rozptylování elegie a idyly, vybočení kronikové postavy, prae-post efekt/paradox jsou speciální termíny aplikovatelné na libovolnou národní literaturu, zvláště na příkladu ruské.

Klíčová slova: čtyři typy termínů obecně, mé vlastní pokusy o tvorbu nových termínů v literární vědě, zvláštní termíny týkající se vývoje národních literatur

Abstract: The genesis and the generally respected usage of new terms could be classified into several types: 1) New or relatively new notions; 2) Accentuation of respected terms; 3) The change of the meaning of already existing terms; 4) Re-defining of well-known terms; 5) New contextualization of respected terms. The most important thing, is, however, especially in the case of philology, is the language barrier and the textual background of each national literature. The examples of my own new terms: chronicle space pulsation, poetics of the concrete, the chronicle as a basis of myth, the appearance and the disappearance of the causality of the plot, dominant, formative and catenary lines of the plot, dispersion of the elegy and the idyll, the deviation of the chronicle character, pre-post effect/paradox, are special terms applicable to each national literature, mainly at the example of Russian literature

Keywords: The four types of terms in general, my own attempts at the formation of new terms in literary criticism, special terms concerning the specific development of national literatures

CULTURAL STUDIES  AND PHILOLOGICAL TRADITION

Jarosław Płuciennik
Institute of Contemporary Culture University of Łódź
 
Abstract
: The main proposal of the article is to bring into focus humanism as a project which was always present in the Renaissance philology and is still into the main areas of reflection of the Enlightenment and Modernity. The large part of the article consists of a review of the philological tradition since the Renaissance, and it tries to describe an interdisciplinary nature of cultural studies, which always referred to politics and political science, and comparative multilingual approaches, which made them strictly international. Recent development in the area of digital humanities makes cultural studies similar to media studies. Humanism is the only component of the studies which is indispensable because it is not to be replaced by artificial intelligence.

Keywords: cultural studies, individualism, humanism, philology, digital humanities

KENTAUŘI, GENERÁTORY, INTERFEJSY.
PSANÍ O LITERATUŘE  V KONTEXTU DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ


Jana Kostincová
Univerzita Hradec Králové

Abstrakt
: Článek se zaměřuje na oblast elektronické/digitální literatury, prezentuje několik děl z této oblasti (instalace, performance, generativní instalace) a na jejich příkladech demonstruje různé způsoby propojování a konfrontace lidského/biologického principu s principem technologickým v kontextu současné digitální literatury. Cílem je prokázat, že při kritické a teoretické reflexi elektronické literatury je nezbytné využívat transdisciplinární přístup, v němž se kombinuje diskurz literárněvědný s diskurzem technologickým. Zároveň je nezbytné zohledňovat předchozí literární tradici.

Klíčová slova: elektronická literatura, media-poezie, ruská media-poezie, transmedia

Abstract: The article deals with the area of electronic/digital literature, it presents several different works (installation, performance, generative installation) to demonstrate various ways of interconnecting and confronting human/biological and technological principles within the context of contemporary digital literature. The author argues that when attempting to reflect electronic literature it is necessary to adopt transdisciplinary approach in which both artistic and technological discourses are combined. At the same time, a broad historical context of literary tradition has to be taken into consideration.

Keywords: electronic literature, media-poetry, Russian media-poetry, transmedia

ПАССИОНАРНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ „ЖАНР”

Ольга Червинская
Кафедра зарубежной литературы, теории литературы и славянской филологии Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Аннотация
: Подчеркивается всевременная актуальность парадигмы „жанр” и необходимость ревизии ее исторического статуса. В качестве основы, изначально программирующей жанр как формально-смысловую матрицу, предлагается идентифицировать ритм как таковой, т.к. именно ритм выполнял программу еще не установившегося в поэтиках понятия жанр (в этом плане акцентируется значимость гекзаметра).

Ключевые слова: пассионарность, жанр, ритм, терминологическая синонимия, жанровая метаморфность.
 
Abstract: PASSIONARITY OF THE TERMINOLOGICAL PARADIGM „GENRE”.
It emphasizes the timeliness of the „genre” paradigm and the need of the revising of its historical status. As a basis, initially programming the genre as a formal-semantic matrix, it is proposed to identify the rhythm as such, since it was the rhythm that fulfilled the program of the genre, which straddled in later poetics (in this regard, the importance of the hexameter is underlined).

Keywords: passionarity, genre, rhythm, terminological synonymy, genre metamorphism

TERMINOLOGICKÉ UCHOPENÍ QUEER LITERATURY V KONTEXTU ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDY

Jaroslav Sommer
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Autor příspěvku se zabývá terminologií související s literární tvorbou zachycující menšinovou sexuální orientaci. V textu jsou charakterizovány proměny vědeckých koncepcí rozvíjených především ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. Zvláštní pozornost je věnována „ženskému psaní“ Jana Matonohy, jehož teoretická východiska jsou pro další rozvoj a směřování bádání v oblasti queer velmi inspirativní.

Klíčová slova: literární terminologie, queer literatura, homosexualita, gender, Jan Matonoha

Abstract: The author of the article focuses on terminology related to literary production depicting a minority sexual orientation. The article characterizes the changes in scientific concepts developed mainly in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century. Special attention is paid to Jan Matonoha´s “feminine writing” whose theoretical assumptions seem to be very inspiring for a further development and direction of queer research.

Keywords: literary terminology, queer literature, homosexuality, gender, Jan Matonoha

O TEÓRII NEPOJMOVOSTI A METAFOROLÓGII  HANSA BLUMENBERGA  V KONTEXTE DEJÍN POJMOV

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava a Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: V tomto krátkom príspevku naskicujeme vzťah dejín pojmov a teórií metafory ako dvoch prakticky izolovaných a sotva sa reflektujúcich diskurzných priestorov. O vzťahu pojmu a metafory sa vo vede uvažuje nepretržite. Reflektuje sa ich funkcia pri modelovaní predmetu výskumu, problémov a metód a všeobecne aj úloha v komunikácii (distribúcii) vedeckého poznania. Z tohto dôvodu je vzájomné nereflektovanie sa teórie metafory a dejín pojmov kuriózny jav. Vzájomná absencia reflexie teórie metafory a dejín pojmov nie je však ničím absurdným, ale dá sa vysvetľovať ako rezultát ich vlastnej orientácie. Avšak metaforológia sa stala súčasťou realizovaného projektu dejín filozofických pojmov a má v ňom špecifické postavenie, ktoré možno lepšie pochopiť, ak zoberieme na zreteľ aj neskoršie rozpracovanú teóriu nepojmovosti Hansa Blumenberga.

Kľúčové slová: Hans Blumenberg, metaforológia, dejiny pojmov, teória nepojmovosti, pojem, metafora

Abstract: In this paper, we describe the relationship between the history of concepts and theories of metaphors as two isolated and insufficient reflected discourse spaces. The relationship between concepts and metaphors is being continuously considered in the scientific discourse. They reflect their role in modeling the subject of research, problems and methods, and, in general, the role of communicating (distributing) scientific knowledge. For this reason, the mutual lack of reflection of the metaphor theory and the history of concepts is a curious phenomenon. But the mutual absence of reflection on metaphor theory and the history of concepts is not absurd, but can be explained as a result of their own orientation. However, metaphorology has become a part of the realized project of the history of concepts and has a specific position that can be better understood by taking into account the later developed theory of nonconceptuality by Hans Blumenberg.

Keywords: Hans Blumenberg, theory of nonconceptuality, metaphorology, history of concepts, concept, metaphor

HODNOTENIE REČOVÉHO PREJAVU PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU.  ÚSKALIA VÝSKUMU A NEKONZISTENTNOSŤ VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ

Ľubica Horváthová
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava

Abstrakt
: Príspevok predstavuje stručný prehľad zahraničných výskumov zameraných na hodnotenie rečového prejavu pacientov s Parkinsonovou chorobou, pričom sa pokúša o konfrontačnú analýzu rôznych prístupov ku skúmaniu ústnych jazykových prejavov jedincov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zameriava sa aj na úskalia takto zameraného výskumu, ako aj na príčiny nekonzistentnosti výskumných zistení, upozorňujúc najmä na rozdielny prístup výskumníkov k segmentácii textu na textové jednotky, k chápaniu a vymedzeniu skúmaných jazykových javov a ku kvantifikácii týchto javov, na rôzny rozsah skúmaného jazykového materiálu (prejavu), ako aj na neexistenciu noriem charakterizujúcich ústne a písomné prejavy intaktnej populácie.

Kľúčové slová
: Parkinsonova choroba, rečový prejav, ústny jazykový prejav, narušená komunikačná schopnosť, úskalia výskumu, nekonzistentnosť výskumných zistení

Abstract: The paper provides a brief overview of research into the speech production of patients with Parkinson‘s disease, attempting to analyze different approaches to examining the discourse of patients with communication impairment. It also focuses on research challenges and reasons of inconsistent research findings, pointing particularly to different approaches to text segmentation into text units, various definitions of linguistic terms, pitfalls in quantification of examined linguistic phenomena, various length of analyzed discourse samples, and non-existence of the norms characterising spoken and written discourse of intact population.

Keywords: Parkinson’s disease, speech production, spoken discourse, communication impairment, research challenges, inconsistent research findings

FILOZOFIA A ESTETIKA THEODORA W. ADORNA

Vladimír Fulka
Ústav hudobnej vedy SAV

Abstrakt
: Štúdia prináša celkový obraz Adornovej estetiky ako súčasti jeho filozofickej koncepcie, filozofických tendencií a ich epistemologických kontextov. Estetika má u Adorna výsostné postavenie. Adornova filozofia sa ňou začína a akoby symbolicky končí. Text štúdie sa sústreďuje na Adornovu prvú monografiu Kierkegaard. Konštrukcia estetična (Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen, 1933) a poslednú vedeckú rozpravu Estetická teória (Ästhetische Theorie, publikovaná rok po jeho smrti v roku 1970). Estetika v týchto pojednaniach má bohaté filozofické kontexty, ako ich nachádzame v textoch a štúdiách o Husserlovi, Heideggerovi a Heglovi, estetika je spojená aj s reflexiami o I. Kantovi, G. Lukácsovi a W. Benjaminovi. V Adornovom diele tvorí základný filozofický kontext jeho najvýznamnejší opus Negatívna dialektika (Negative Dialektik, 1966). Adornova estetika však zahŕňa množstvo esejí a článkov hudobnoteoretických a esteticko-literárnych analýz. V Adornovej estetike zaujíma popredné miesto hudba.

Kľúčové slová: filozofia, estetika, subjektivita bez objektu, negatívna dialektika, zdanie, mesianizmus, eschatológia, mimesis, rečovosť umeleckého diela
Abstract: The study brings a picture of Adorno´s aesthetics as a part of his philosophical conception. Adorno´s Aesthetics is in a prominent position, his work beginning with aesthetics and, as if symbolically, ending with it. The study is concentrated on Adorno´s first monography Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen (1933) and on the treasise Ästhetische Theorie published a year after his death,1970. Adorno´s aesthetics is situated in the midst of the rich philosophical contexts of his studies on E. Husserl, M. Heidegger and F. Hegel, and reflections about I. Kant, G. Lukács and W. Benjamin. In Adorno´s work the main philosophical context of his aesthetics is the study Negative Dialektik (1966). Adorno´s aesthetics also consists of a great amount of essays and articles, musicological and literary analysis. A prominent position in Adorno´s aesthetics is a position of music.

Keywords: philosophy, aesthetics, subjectivity without object, negativ dialectics, semblance, messianism, eschatology, mimesis, work of art, speech phenomenon of work of art

LAS CANCIONES EN LAS CLASES DE ELE:  EL ENFOQUE CULTURAL

Nina Mocková
Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Resumen
: El presente artículo tiene como objetivo presentar y describir el aprovechamiento de las canciones en las clases de ELE para enseñar cultura, en concreto, la cultura de Chile. Trata de las ventajas de emplear música en clases y cómo manejarla. Presenta letras de canciones selectas que el profesor considera aptas para emplearlas en clase de varios cantantes chilenos, de diferentes géneros, etc. Propone los temas que son posibles de desarrollar, según el contenido de las canciones. Asimismo propone una serie de actividades que se pueden trabajar con los estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas junto con el aspecto cultural. El concepto de esta herramienta didáctica está planteado sobre todo para los estudiantes universitarios, ya que requiere el conocimiento del mundo también de temas más complicados, difícil de discutirlos con alumnos adolescentes muy jóvenes o niños. Está planteado para el nivel de B1 como mínimo.

Palabras clave: canciones, cultura, ELE, español, enseñanza, Chile

Abstract
: The aim of the present article is to present and describe the benefits of using songs in teaching Spanish as foreign language, focusing on teaching culture, specifically, the culture of Chile. It deals with the benefits of using music in classroom in general and how to work with it. It presents the lyrics of selected songs which the professor considers appropriate for using them in classroom. The songs proceed from different Chilean singers, belong to different genres, etc. It proposes the topics to work with, according to the content of the songs. The article proposes as well a series of activities to work on them with students, regarding always the development of all four language skills and focusing the cultural aspect. The concept of this didactic tool is meant mainly for university students, due to requirement of some topics that may result too complicated for young adolescents or small children. At the same time, it is meant to be applied for the level B1 as minimum.

Keywords: songs, culture, ELE, Spanish, teaching, Chile


Philologia 2017/1

PHILOLOGIA XXVII / 1

 

 

Mária Bátorová: Editoriál

 

SOCIALISTICKÝ REALIZMUS  
A JEHO PODOBY V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
(Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka  v 50. rokoch 20. storočia)


Mária Bátorová
Ústav filologických štúdií PdF UK
Ústav svetovej literatúry SAV


Abstrakt: Socialistický realizmus ako umelecká metóda presadená v 50. rokoch 20. storočia cez hegemónnu komunistickú stranu do umeleckého sveta a tvorivých procesov písania sa uplatňoval v procese tvorby aj v Československu. Štúdia zachytáva drastickú intervenciu politiky do umenia cez centrálny časopis Kultúrny život, cez konkrétne manipulačné texty a ich centrálne postavenie. Naoktrojovaná, paušálna metóda „umeleckého“ zachytávania skutočnosti má v slovenskej literatúre viacero modifikácií. Dva varianty uplatnenia tejto metódy sme porovnali v poetike, výraze a výslednom efekte u dvoch spisovateľov, aby sme poukázali na diferenciácie v umeleckej tvorbe aj tohto obdobia.

Kľúčové slová: totalita, kultúrna politika, metóda socialistického realizmu, komparatistika, kontext

Abstract: Socialist realism as a style of art method was pushed forward in 50s through the hegemony of communist party into the artistic world as well as into the creative process of writing and was enforced into the works of art in Czechoslovakia. This study covers the drastic political intervention into the art through the central art journal „Kultúrny život“, specifically through particular manipulative writings and their centralised position. Enforced blanket method of „artistic“ depiction of real world has many modifications in Slovak literature. The comparison of two variants of this method is offered, focusing on poetics and manifestation and its consequences on two writers, so the differences in art production could be visible even in this period.

Key words
: totalitarianism, culture policy, method of socialist realism, comparison, context

REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSKIEJ LITERATURZE PO ROKU 1949

Bogusław Bakuła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt: SOCIALISTICKÝ REALIZMUS V POĽSKEJ LITERATÚRE PO ROKU 1949.
Tento článok ukazuje osud poľskej kultúry v rokoch 1949 až 1956, vystavenej tlaku stalinizmu a socialistického realizmu. Predstavíme najdôležitejších umelcov a diela socialistického realizmu. Poľská literárna kritika toto obdobie niekedy označovala ako obdobie domácej hanby. V období socialistického realizmu skupina tvorcov z rôznych oblastí mlčala, nevstupovala do oficiálneho prúdu. V roku 1956 nastal zlom, pretože štát prestal diktovať estetiku socialistického realizmu. Autor štúdie takisto podáva informácie o metódach propagovania myšlienok socializmu v súčasnej populárnej kultúre. Píše o maloburžoáznom modeli socialistického realizmu, ktorý bol vznikol v 70. až 80. rokoch 20. storočia v komunistických masmédiách. Tento model, stabilizovaný v televíznych seriáloch a populárnej literatúre, má v Poľsku stále špecifickú skupinu priaznivcov.

Kľúčové slová: socialistický realizmus, tendenčná literatúra, schematická literatúra, produktívny román, apologetická poézia, socialistický folklór, propaganda, stalinizmus

Abstrakt: REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSKIEJ LITERATURZE PO ROKU
1949. Artykuł ukazuje losy kultury polskiej w latach 1949-1956 poddanej naciskowi stalinizmu i socrealizmu. Przedstawiono najważniejszych twórców i najważniejsze utwory tego czasu. W polskiej krytyce literackiej okres ten jest nazywany czasem hańby domowej. W okresie socrealizmu grupa twórców różnych dziedzin milczała, nie włączając się do oficjalnego nurtu. Rok 1956 był momentem zwrotnym, ponieważ państwo przestało narzucać estetykę realizmu socjalistycznego. Autor przekazuje też informacje o metodach lansowania idei socjalizmu w ówczesnej kulturze masowej. Pisze o drobnomieszczańskim modelu socrealizmu, który powstał w latach 70.-80. XX wieku w komunistycznych massmediach. Model ten, utrwalony w telewizyjnych serialach i popularnej literaturze nadal posiada w Polsce określoną grupę zwolenników.

Słowa kluczowe: realizm socjalistyczny, literatura tendencyjna, schematyczna literatura, powieść produkcyjna, poezja apologetyczna, folklor socjalistyczny propaganda, stalinizm

Abstract: SOCIALIST REALISM IN POLISH LITERATURE AFTER THE 1949 YEAR.
The article is focused on the history of the Polish culture in the period of 1949-1956 during which it was under the pressure of Stalinism and social realism. The article introduces the most important artists and works of socialist realism. In contemporary literary critics, this period is called as domestic ignominy (Jacek Trznadel). During the domination of socialist realism, the work of certain artists, representing different fields of art, did not follow the official tendencies. The year 1956 was the turning point due to states official rejection of the aesthetics of socialist realism and promised pluralism in Polish culture. Author also informs about the methods of promotion of socialist ideas in todays mass-culture. The petit bourgeois model of socialist realism that was created in the years 70.-80. of XXth century in communist mass-media is depicted. This model, spread by the means of TV series and popular literature, has a number of supporters in Poland even nowadays.

Key words: socialist realism, tendency literature, schematic literature, productive novel, apologetic poetry, socialist folklore, propaganda, Stalinism

SEMATIZMUS MAGYAR MÓDRA
SEMATIZMUS – A SZÓ JELENTÉSE ÉS KONTEXTUSA  
A SZOCREÁL IRODALOMKRITIKÁBAN


Magdolna Balogh
Literárnovedný ústav MAV


Abstrakt: Schematizmus v maďarskom štýle. Autorka interpretuje pojem schematizmus, vychodiac z požiadaviek deskriptívnej a normatívnej socialistickorealistickej pseudoestetiky. Schematizmus bol jedným z negatívne zafarbených pojmov, ktorý nebol charakteristický pre celý vývin socialistického realizmu, ale skôr pre jeho prvú, začiatočnú fázu. V čase počiatkov socialistického realizmu bol schematizmus počas niekoľkých rokov interpretovaný ako svojrázna, detská choroba, ktorú je možné prekonať a ktorú bolo možné vnímať ako výsledok ideologickej nezrelosti autorov, a preto len ako nevyhnutný vedľajší jav vývoja. V pozadí oznámenia „boja“ proti schematizmu bolo zistenie, že diela napísané s ohľadom na pravidlá socialistického realizmu sú v podstate bezduché, vyumelkované, zobrazenie postáv a konflikty, ako aj svet predstavený v diele sú neautentické. Predstavitelia kultúrnej politiky danej doby však nemohli priznať, že schematické diela existujú práve ako následok predpísaných požiadaviek. Preto podľa absurdnej logiky prebiehal samotný boj proti schematizmu prostredníctvom schematických argumentov, a teda aj požiadavka likvidácie schematizmu bola formulovaná schematickým spôsobom. Samotný zápas preto už nemohol viesť nikam. Problematika schematizmu v Maďarsku stála v popredí záujmu v rokoch 1951 – 1952. József Révai (1898 – 1959), hlavný ideológ kultúrnej politiky režimu, bol aj hlavným redaktorom denníka Slobodný národ, a to až do roku 1953, keď ho zbavili tejto funkcie. Boj proti schematizmu v Maďarsku prebehol pod jeho vedením.
V centre boja proti schematizmu v Maďarsku stála slávna diskusia majúca zlú povesť o románe Odpoveď autora Tibora Déryho, ktorá prebiehala v roku 1952 (prvý zväzok: 1950, druhý zväzok: 1952, diskusia je z toho istého roku). Terčom diskusie pléna Zväzu maďarských spisovateľov bol dvojzväzkový román Tibora Déryho (1894 – 1977), ktorý v očiach súčasníkov reprezentoval talentovaného socialistického spisovateľa. Po úvodných slovách novinára Miklósa Gimesa nasledovala zničujúca kritika Déryho z pléna, ktorá smerovala najmä k druhému zväzku Déryho románu. Hlavnou príčinou kritiky bol fakt, že spisovateľ nezdôraznil rolu komunistickej strany v rozvoji hlavného hrdinu Bálinta Köpeho. Proletársky chlapec totiž nevstúpi do strany (podľa Déryho predstavy by do nej vstúpil až po roku 1945, a to v plánovanom treťom zväzku románu, ale Déry už v ďalších zväzkoch nepokračoval). V závere diskusií J. Révai akoby „prepísal“ Déryho román.
Z hľadiska nasledujúcich udalostí spočíval význam diskusií v tom, že ponúkali príležitosť na zorganizovanie spisovateľskej opozície. Útok proti jeho osobe postavil Déryho na stranu formujúcej sa opozície. V roku 1956 sa stal jedným z vedúcich predstaviteľov spisovateľskej opozície, po porážke revolúcie v procese represálií figuroval ako jeden z hlavných obžalovaných a odsúdili ho na deväť rokov väzenia. Pod vplyvom medzinárodného protestu dostal amnestiu a dostal sa na slobodu v roku 1960. V Kádárovom režime sa vyrovnal s mocou.
Schematizmus sa objavil aj v období Kádárovho režimu, čo dokumentujú aj spisy Hlavného riaditeľstva nakladateľstiev (táto inštitúcia plnila rolu cenzúrneho úradu). Keď sa rola a prestíž literatúry v tomto režime podstatne zmenšili a do popredia sa dostali iné médiá ako tlač, rádio a televízia, schematizmus (nielen v literatúre, ale vôbec) postupne stratil na aktuálnosti.

Kľúčové slová: schematizmus, socialistický realizmus, József Révai, Tibor Déry

Abstract: Schematism, Hungarian style. The author bases her interpretation of the concept of schematism on the requisites of the prescriptive and normative socialist realist pseudoaesthetics. Schematism used to be a concept bearing negative connotations. However, it was not a characteristic feature of the entire period of socialist realism, only of its early era. It was interpreted as a sort of a childhood disease after the establishment of socialist realist principles, attributed to the perceived „ideological immaturity” of the authors and put down as an inevitable side-effect of progress.
The reason for the announcement of the „fight” against schematism was the objection that the works were lifeless and flavourless, the figures and world portrayed in the works lacked credibility and the conflicts were artificial. However, the contemporary politicians responsible for cultural issues could not admit that the existence of the schematic works was the direct consequence of the prescribed artistic principles. Thus, with an absurd twist of logic, the fight against schematism was carried out with schematic arguments, demanding the liquidation of schematism with schematic methods, which, of course, led nowhere. The topic of schematism was at the forefront of ideology in Hungary between 1951 and 1952. József Révai (1898-1959), the major ideologist of the regime’s cultural politics, , was also the editor of the party’s newspaper, the Free People, until being set aside in 1953. The Hungarian fight against schematism was carried out under his leadership.
At the center of the history of Hungarian anti-schematism was the infamous Felelet-debate, with Tibor Déry, the man who was considered the representative of a talented socialist writer by his contemporaries, coming under fire from the plenum of the writers’ association for his novel Felelet (Answer). A scathing critique of the second tome of Déry’s novel was delivered by a journalist Miklós Gimes. In the afterword of the debate, Révai almost rewrote Déry’s work there and then, his main objection to the novel was that Déry’s portrayal of the Communist party did not sufficiently showcase the significance of the party in the progress of the novel’s protagonist, Bálint Köpe.
From the perspective of future events, the significance of Felelet-debate was that it provided opportunity for the formation of the literary opposition. The attack on his work made Déry side with the emerging opposition: he was one of the leaders of the literary opposition in 1956 and a main defendant in the proceedings against writers, being sentenced to 9 years in prison. He was given amnesty and freed in 1960 after international outcries against his imprisonment. In the Kádár era, he made a compromise with the regime.
Schematism has surfaced in the post-Stalinist Kádár era as well, as shown by the documents of the Directorate of Publishing Houses. However, as the prestige of literature decreased considerably in the Kádár era, being replaced at the front with press, radio and television, schematism gradually lost its actuality as well.

Keywords: schematism, socialist realism, József Révai, Tibor Déry

TATARKOVE SCHEMATICKÉ PRÓZY Z 50. A 60. ROKOV 20. STOROČIA

Eva Faithová
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Abstrakt: Autorka v predloženej štúdii skúma zástoj schematických románov Dominika Tatarku Prvý a druhý úder (1950), Radostník a Družné letá (oba 1954), ako aj schematickej novely Naša brigáda (1962) jednak v kontexte schematickej prózy zo začiatku 50. a 60. rokov 20. storočia, jednak v kontexte Tatarkovej tvorby. Hoci Tatarka využíva požadované témy, prostredia, rozprávača, postavy, proklamované politické idey, analýza Tatarkových próz z reflektovaného obdobia poukazuje na to, že uvedené prózy nenapĺňajú dôsledne diktované ideologické inštrukcie socialistickorealistickej metódy a že sú v nich prítomné stopy existencializmu, naturalizmu i ďalších charakteristík typických pre autorovu predsocialistickú tvorbu.

Kľúčové slová: Dominik Tatarka, Prvý a druhý úder, Radostník, Družné letá, Naša brigáda, socialistickorealistická metóda, schematizmus, schematický román a novela, Tatarkova tvorba z 50. a zo začiatku 60. rokov, poetika

Abstract: In her present study the author deals with a position of Dominik Tatarka’s schematic novels The First and Second Strike (1950), The Wedding cake and The Years of Companionship (both of them 1954) as well as a schematic novella Our Brigade (1962) in a context of schematic prose of an early 50’s and early 60’s as well as in a context of Tatarka’s work. Although Tatarka uses given topics, settings, narrator, characters as well as proclaimed political ideas, analysis of Tatarka’s prose from the reflected period demonstrates that they did not fulfil dictated ideological instructions of the socialist realism method consistently. On top of that, traces of existentialism, naturalism and other elements typical for his pre-socialistic writing are present.

Key words: Dominik Tatarka, The First and Second Strike, The Wedding cake, The Years of Companionship, Our Brigade, socialist realism method, schematism, schematic novel and novella, Tararka’s works from 50’s – early 60’s, poetics

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE:  
LE TRIOMPHE DU ROMAN SUR L’AUTEUR

Andreea Vlădescu
Univeristé Spiru Haret de Bucarest


Abstrakt: Východiskom štúdie je pozorovanie, že román Pavol a Virgínia má osobitné postavenie v literárnom vedomí, ktoré sa vyznačuje značnou mierou symbolickej nezávislosti od spomienky na jeho autora. Hoci je názov románu symbolom čistej lásky ako emblému dokonalého páru, meno autora počas dvoch storočí, ktoré uplynuli od napísania románu, takmer úplne upadlo do zabudnutia. Predkladaná štúdia argumentuje v prospech tejto myšlienky a analyzuje vzťah medzi textom, autorom a čitateľom ako vyjadrenie rozdielov medzi intenciami textu (v súlade s čitateľským horizontom očakávania) a autorovým prehovorom (orientovaným smerom k implicitnému čitateľovi).

Kľúčové slová: dokonalý pár, vzťah, intencie textu, horizont očakávania

Abstract: The starting point of the study is represented by the observation that “Paul et Virginie” holds a special position in the literary consciousness marked by a significant degree of symbolic autonomy from the author’s memory. Thus, if the novel’s title is a token of pure love emblematic for the perfect couple, the author’s name almost sank into complete oblivion during the two centuries which elapsed since it was written. The present study argues in favor of this idea by analyzing the relationship between the text, the author and the reader as an expression of the differences existing between the textual intentions (in accordance with the reader’s horizon of expectations) and those of author’s discourse (addressed to an implied reader).

Key words: perfect couple, relationship, textual intentions, horizon of expectations

CESTA AKO INDIVIDUAČNÝ PROCES  A AKO BLÚDENIE.
KOGNITÍVNO-NARATOLOGICKÉ ÚVAHY O CENTRÁLNOM SUJETE VÝVINOVÉHO ROMÁNU

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV


Abstrakt: Teória vnímania vidí v pohybe základný predpoklad vnímania. Hoci sa z aspektu teórie vnímania dá lokomócia chápať ako základný princíp života, boli doteraz jej výrazové formy v humanitných vedách do veľkej miery zanedbávané. Z aspektu teórie vnímania je teda cesta kľúčovou metaforou života vôbec. Motív cesty preto nájdeme v pozadí nespočetného množstva základných kultúrnych naratívov (mýtov a legiend) a je metaforou, podľa ktorej konceptualizujeme náš život, aby sme zviditeľnili všetky možné druhy transformácií. Človek bežne konceptualizuje vývin ako chôdzu/postup/priebeh. „Vývoj“ je, ako je známe, zároveň základným princípom žánru vývinového románu. Táto téma predstavuje v zásade niečo univerzálne, čo sa chápe ako priebeh (v zmysle zmeny). Reprezentácie cesty, a to je základná hypotéza predloženej štúdie, naznačujú istú naratívnu „samozákonnosť“. Už životná púť antického človeka, ako sa opisuje napr. v Odysei, pozostávala zo zblúdenia a konečného dosiahnutia cieľa. Táto štruktúra prezrádza zákonitosť, že zblúdenie je predpokladom vývinu. Cesta je v literatúre spojená so zmenami u protagonistu, tým je ako téma univerzálne aplikovateľná a nevymedzuje sa iba na niektoré žánre. Univerzálnosť tejto témy sa rodí ale z jej principiálnej kombinovateľnosti s inými látkami alebo motívmi.

Kľúčové slová
: cesta, vývinový román, vzdelanostný román, teória vnímania, kognitívna naratológia, konceptuálna metafora, Karl Phillip Moritz, Peter Handke
Abstract: The theory of perception understands movement as the basic foundation of perception. Although the theory of perception understands locomotion as the basic principle of life, the forms of locomotion in humanities have been widely disregarded so far. From the point of view of the theory of perception, journey is the key metaphor of life itself. Thus, the motif of journey is found in the background of a myriad of basic cultural narratives (myths and legends) and it is the metaphor that we use as a tool to conceptualize our lives in order to highlight all possible kinds of transformations. People usually conceptualize development as walk/path/journey/course et cetera. Development is, as we know, also the basic principle of the genre of developing novel (entwicklungsroman). This theme is, after all, something universal that is understood as course of events (denoting a change). Representations of journey – and this is the underlying hypothesis of this paper – suggest a narrative entelechy. The life of the ancient man for example, which is marvelously described in Odysseus, consists of aberration and the ultimate achievement of the goal. This simple structure reveals the rule that aberration is a prerequisite of development. Journey is associated with changes within literature characters, it is universally applicable as a subject, and it is not limited only to specific genres. The versatility of this theme arises from its principal combinability with other literary themes or motifs. All these facts reflected through the prism of cognitive narratology are revealed in German-language works, such as the psychological novel Anton Reiser by Karl Phillip Moritz and the novel Short Letter, Long Farewell by the Austrian writer Peter Handke.

Keywords: journey, entwicklungsroman, bildungsroman, theory of perception, cognitive narratology, conceptual metaphor, Karl Phillip Moritz, Peter Handke

SCHEMATISMUS IN CENTROPE

Stephan-Immanuel Teichgräber
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur


Abstrakt: SCHEMATIZMUS V CENTRÁLNEJ EURÓPE. V rakúskej literárnej vede, najmä v rakúskej germanistike, je pojem schematizmus neznámy. V príspevku sa okrem iného pokúšame narábať s týmto termínom vo vzťahu k rakúskej literatúre. Skúmanú otázku sme si položili v širšom kontexte centrálnej Európy, aby sme zistili, či v tejto súvislosti jestvujú nejaké priesečníky s okolitými literatúrami. V metodickom prístupe sa odvolávame na Jána Mukařovského a Richarda Rortyho a skúmame, či možno v rakúskej časti centrálnej Európy nájsť realizácie schematizmu, ktoré v súčasnosti zatiaľ neregistrujeme. Uvádzame príklady z prieskumu jednej hry z rokov budovateľského nadšenia v Rakúsku po druhej svetovej vojne, uvedenej v istom viedenskom divadle.

Kľúčové slová: schematizmus, centrálna Európa, rakúska germanistika, vznik pojmu, Neues Theater in der Scala, elektráreň Kaprun

Abstract: SCHEMATISM IN CENTROPE. In Austrian literary science, especially in Austrian German studies, the notion „schematism“ is not known. Hence, in the context of Austrian literature, we attempt to handle this term fruitfully. Beside that, we question the wider context of Centrope to see whether there are any overlaps with the literatures in the neighborhood. In the methodical approach, being based on Jan Mukařovský and Richard Rorty, we examine whether there could be found any realizations of Schematism in the Austrian part of Centrope, which are nowadays not recognized as such. We give examples of the exploration in one Viennese theater and one play of the building-years in Austria after the World War II.

Keywords: Schematism, Centrope, Austrian German studies, Conceptualization, Neues Theater in der Scala, Power Station Kaprun

RECENZIE

Jana Rakšányiová, Alena Ďuricová: KOLLOKATIONEN IM UNTERRICHT 

Ivo Pospíšil: POLSKY PSANÁ MONOGRAFIE O KOMENSKÉM: POLSKO-NĚMECKÝ POHLED A PROBLÉMY

Renáta Bojničanová: O UMELECKOM JAZYKU KRESŤANSKEJ MYSTIKY

Philologia 2017/2

PHILOLOGIA XXVII / 2

 

 

DER BRIEF ALS LITERATUR
(am Beispiel des Briefwechsels Franz Kafkas  mit Felice Bauer und Milena Jesenská)


Ladislav Šimon
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok

Abstrakt
: Autor sa zaoberá žánrom listu ako literárneho artefaktu. Po úvodných poznámkach sa pokúša charakterizovať tradíciu listu v krajinách nemeckého jazyka a bližšie sa venuje Rainerovi Mariovi Rilkemu, Karlovi Krausovi, Ingeborg Bachmannovej a Paulovi Celanovi. Usiluje sa postihnúť ich jedinečnosť. Jadro štúdie je venované korešpondencii pražského po nemecky píšuceho rodáka a dnes už svetoznámeho spisovateľa Franza Kafku so snúbenicou Felice Bauerovou a priateľkou Milenou Jesenskou. Kafkove listy sa dajú označiť ako ľúbostné, ale ich obsah i dosah výrazne prekračuje toto vymedzenie. V Kafkovej ľúbostnej korešpondencii sa zrkadlia jednak jeho osobné problémy, ťažkosti rozhodovania medzi rôznymi modelmi života, jednak situácia moderného sveta a moderných ľudí. Kafkove listy sú aj „veľkou“ literatúrou a obsahujú mnoho podnetov pre každého vnímavého čitateľa.

Kľúčové slová: list, literatúra, Franz Kafka, Felice Bauerová, Milena Jesenská

Abstract: The author deals with the genre of letter as a literary artifact. After introductory remarks, he attempts to characterize the tradition of letter in the German-speaking countries and more closely addresses Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Ingeborg Bachmann and Paul Celan. He strives to grasp their uniqueness. The core of the study is devoted to the correspondence of the German-writing and nowadays the world-famous author Franz Kafka with his fiancée Felice Bauer and the girlfriend Milena Jesenská. Kafka’s letters can be labeled as love letter, but their content and scope far outweigh this definition. Kafka’s love correspondence reflects on the one hand his personal problems, the difficulty of making decisions among the different models of life, and on the other hand also the situation of the modern world and modern people. Kafka’s letters are also “great” literature and contain many suggestions for each sensitive reader.

Keywords: letter, literature, Franz Kafka, Felice Bauer, Milena Jesenská

DOPISY JAKO SVĚDECTVÍ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY
(Korespondence Tomáše Masaryka  a Zdenky Šemberové)


Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Abstrakt
: Přítomný příspěvek analyzuje erotické, psychologické a etické peripetie korespondence mladého Tomáše Masaryka (1850-1937) a Zdenky Šemberové (1841-1912) na pozadí života univerzitní a české Vídně, kde oba bydleli, a přilehlé Moravy. Masaryk se slabou znalostí spisovné češtiny, Šemberová, již zralá mladá dáma, ve své korespondenci zaznamenávají svůj život, názory, četbu a dokládají své intelektuální zrání. Jejich korespondence je svědectvím životní křižovatky obou: Masaryk se postupně stával vědcem a hlavně politikem a korespondenci, od níž si Zdenka slibovala i milostné naplnění, chápal jako praktické cvičení ze stylistiky a názorovou konfrontaci. Pro Zdenku to byla komunikace plná nadějí erotických a intelektuálních, které se nenaplnily a vedly k její doživotní osamělosti a rezignaci, zejména po smrti jejího otce Aloise Vojtěcha Šembery (1807-1882), profesora vídeňské slavistiky, jednoho z prvních odpůrců středověké pravosti proslulých Rukopisů. Korespondence vrhá nové, nikoli jen příznivé světlo na mládí budoucího československého prezidenta.

Klíčová slova: korespondence jako svědectví životní křižovatky, erotické, psychologické a etické peripetie korespondence

Abstract: The present contribution analyzes the erotic, psychological, and ethical peripeteias of the correspondence of the young Thomas Masaryk (1850-1937) and Zdenka Šemberová (1841-1912) at the background of the life of the university and Czech Vienna, where they both lived, and the adjacent Moravia. Masaryk with his weak knowledge of Czech, Šemberová already a mature lady, recorded in their correspondence their lives, opinions, reading, and demontrated their intellectual maturing. Their letters represent a life crossroad of both: Masaryk has been gradually becoming a scholar and, mainly, a politician, and understood the correspondence that Zdenka regarded as an opportunity for her amorous realization as a practical stylistics exercice and a confrontation of opinions. For Zdenka it was the communication full of erotic and intellectual hopes which were not fulfilled and finally led to her lifetime loneliness a resignation, especially after the death of her father Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), professor of Vienna Slavonic studies, one of the first opponents of the medieval authenticity of the famous Czech Manuscripts of Králův Dvůr and of Zelená Hora. The correspondence throws a new, not very positive light on the youth of the first Czechoslovak president.

Key Words: correspondence as an evidence of life crossroads, erotic, psychological, and ethical rigmaroles of the correspondence

WIRKLICHKEITSKONSTRUKTION DURCH METAPHERN IN INGEBORG BACHMANNS BRIEFEN UND TRAUMNOTATEN „MALE OSCURO.  AUS DER ZEIT DER KRANKHEIT“.

Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: V mojich analýzach vychádzam z predpokladu, že na základe metaforiky sa dá zviditeľniť aj istá morfológia emócií. Pritom si kladiem otázku, čo prezrádzajú metafory o človeku, prípadne o jeho chorobách. Podľa konceptuálnej teórie metafory, ktorú v štúdii aplikujem, sa snažím určiť miesto metafor v sieti metaforických konceptov. Až na nich sa dajú rozoznať kontúry istého metaforického systému. Takéto sieťovité prepojenia v systéme sa dajú chápať ako sémantické generalizácie. V tejto sieti, a to je moja hypotéza, sa dajú nájsť aj metaforické koncepty psychických porúch a prostredníctvom nich môžeme získať informácie o charaktere daného patologického stavu. Okrem toho si v príspevku kladiem otázku, ako metafory konštituujú realitu. Otázka epistemologickej funkcie metafory sa podľa toho vzťahuje na aspekty konštruktívneho charakteru skutočnosti. Textový korpus, na ktorom sa realizuje výskum, tvoria listy a zápisy snov rakúskej autorky Ingeborg Bachmannovej, ktoré písala v čase svojej choroby a ktoré vyšli v zväzku Male oscuro. V zmysle kontextu vzniku tohto textového materiálu sa sústredím na metaforiku choroby, resp. na sebareflexiu autorky ako pacientky.

Kľúčové slová: konštruktivizmus, komunikácia, metafora, metaforický koncept, kognitívna teória metafory, Ingeborg Bachmannová, Male oscuro
 
Abstract: In my study, I assume that a kind of morphology of the emotions becomes visible through metaphors. In the analysis, I ask myself, what betray metaphors about man and, if need be, about his diseases? According to the theory of conceptual metaphors used here, the place of metaphors is to be determined in the network of metaphorical concepts; it is only through them that contours of a metaphor system can be recognized. These net-like connections in the system can be understood as semantic generalizations. In this network of concepts, my assumption is that metaphorical concepts for mental disorders can also be found and provide information on the nature of these disorders. Furthermore, I ask myself the question how is reality constructed by metaphors? The question of the cognitive function of metaphors thus refers to the questions about the constructive character of reality. The text corpus contains here the letters and letter drafts from the book “Male oscuro” written by Ingeborg Bachmann as well as dream notes. Since the disease seems to play the central role here, especially since the letters and letter drafts were addressed to physicians, the focus of attention is on the metaphor of mental disorder, or on the self-perception of the author as a patient. From these considerations, a different genre is treated contrastively. These are dream notes, which were created under similar conditions and which Bachmann recorded for her doctors during the therapy.

Keywords: Constructivism, Communication, Metaphor Metaphorical Concept, Cognitive Theory of Metaphor, Ingeborg Bachmann, Male oscuro

LIST AKO TEXTOVÝ ŽÁNER

Mária Vajičková
Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry,  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt
: V predloženom príspevku venujeme pozornosť listu ako textovému žánru z hľadiska teórie o komunikácii, z hľadiska štylistiky a textovej lingvistiky. Zaoberáme sa tradičnou listovou komunikáciou realizovanou výmenou listov v papierovej podobe, prípadne tými listami, ktoré sa vyskytujú ako príloha elektronických listov, nezaoberáme sa formami listovej komunikácie, ktoré umožňujú nové médiá. Všímame si miesto listu v jednotlivých textových typológiách, ako aj to, aké rečové akty sa vyskytujú v listoch. Analyzujeme vlastnosti listového žánra, vlastnosti textuality listu, spôsob realizácie referenčných miest pomocou pronominalizácie, opakovania, variácie, upriamujeme pozornosť na denotáciu, denotatívny význam a regulatívne princípy tvorby textu a porovnávame statický a dynamický model textu.

Kľúčové slová: list ako textový žáner, druhy listu, komunikačné sféry, list z hľadiska funkčnej štylistiky, list z hľadiska textovej lingvistiky, definícia textu, dynamické a statické modely textu, kritériá textuality, pronominalizácia, referencia, opakovanie, variácia, denotácia, denotatívny význam, regulatívne princípy tvorby textu

Abstract: The presented paper deals with the letter as a text genre from the perspective of communication theory, stylistics and text linguistics. We analyse traditional letter communication in the form of letter exchange in paper form, or letters as attachments in electronic communication. The paper does not deal with forms of letter communication enabled by new media. We focus on the place of letters in each text type as well as speech acts in letters. We analyse the features of the letter genre, characteristics of letter textuality, the way pronominal reference is realised, repetition, variation. Furthermore, we focus on denotation, denotative meaning and regulative principles of text production and we compare the static and dynamic model of text.

Keywords: letter as text genre, types of letters, spheres of communication, the letter from the perspective of functional stylistics, the letter from the perspective of text linguistics, definition of text, dynamic and static models of text, criteria of textuality, pronominalisation, reference, repetition, variation, denotation, denotative meaning, regulative principles of text production

THE PRAGMATICS OF EPISTOLARY COMMUNICATION: CONTEXT AND STYLISATION

Lucie Saicová Římalová
Charles University, Prague

Abstrakt
: Článek shrnuje teoretické přístupy relevantní pro pragmaticky založenou analýzu epistolární komunikace. Autorka pohlíží na dopis jako na komunikační akt, který je zapojený do širšího kontextu epistolární komunikace a ovlivněný subjektem adresáta. Zvláštní pozornost věnuje stylizaci a sebestylizaci a jejich vlivu na případnou lingvistickou, literárněvědnou či historickou analýzu dopisů. Diskutovány jsou též funkce dopisu a temporální a prostorová deixe. Teoretický rámec příspěvku tvoří výběr pragmaticky a stylisticky orientovaných teorií českých (Macurová, Janáčková, Hoffmannová), polských (Skwarczyńska, Kałkowska) i dalších (Watzlawick, Ruščák, Nickisch, Brownová a Levinson).

Klíčová slova: pragmatika, dopis, stylizace, sebestylizace, subjekt, funkce, deixe

Abstract The article summarizes the relevant theoretical background for a pragmatically oriented analysis of epistolary communication. It views “the letter” as an act of communication bound within the wider context of epistolary communication, and interprets the primary influence as the reader. Special attention is paid to stylisation and self-stylisation and their influence on possible linguistic, literary and historical analysis. The functions of a letter and temporal and spatial deixis are also discussed. The theoretical background is drawn from a selection of pragmatic and stylistic theories from Czech (Macurová, Janáčková, Hoffmannová), Polish (Skwarczyńska, Kałkowska), and other traditions (Watzlawick, Ruščák, Nickisch, Brown and S. Levinson).

Keywords: pragmatics, letter, stylisation, self-stylisation, subject, function, deixis

DER BRIEF ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL DER WISSENSCHAFT IM 19.  JAHRHUNDERT: KORRESPONDENZ IN DEN ASTRONOMISCHEN NACHRICHTEN

Simona Tomášková
Institut für philologische Studien, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, Pädagogische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava

Abstrakt
: V 19. storočí bol nemecký jazyk jedným z dominantných jazykov vedy. Nové poznatky a objavy sa vo vedeckej komunite šírili formou prednášok či listovej korešpondencie medzi objaviteľmi. Príspevok sa zaoberá analýzou listov, ktoré boli publikované vo vedeckých časopisoch v prvej polovici 19. storočia. Vo vybranom odbornom časopise Astronomische Nachrichten skúmame úryvky listov nemeckého astronóma F. Argelandera adresovaných vydavateľovi H. C. Schumacherovi, ktoré boli v časopise publikované v pôvodnom znení v rokoch 1823 – 1851. Hlavným predmetom analýzy sú funkcie týchto listov a jazykové prostriedky špecifické pre korešpondenciu, ktorými autor listov komunikuje nové objavy a poznatky. Listovú korešpondenciu v skúmanom kontexte tak možno považovať za predchodcu novodobých odborných článkov a štúdií.

Kľúčové slová: listy, astronómia, Astronomische Nachrichten, vedecká korešpondencia, pragmatika

Abstract: The German language was one of the dominant languages of science in the 19th century. New facts and discoveries spread through the scientific community via lectures or correspondence between their discoverers. The aim of the presented paper is to analyse letters published in scientific journals in the first half of the 19th century. We investigate the excerpts from letters of the German astronomer F. Argelander addressed to the editor H. C. Schumacher in the journal Astronomische Nachrichten (Astronomical Notes). The letters were published in their original form between the years 1823 – 1851. The main scope of our research lies in the analysis of the function of these letters and the linguistic means specific for correspondence used by the author to communicate new discoveries and knowledge. The analysed correspondence and papers published in the form of letters may be interpreted as a predecessor of modern scientific papers.

Keywords: letters, astronomy, Astronomical Notes, scientific correspondence, pragmatic

POZNÁMKY K TEÓRIÁM METAFORY. 
GIAMBATTISTA VICO


Roman Mikuláš
Ústav filologických štúdií, PdF UK Bratislava
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstrakt
: Predmetom nasledovných reflexií je konceptuálna teória metafory a jej miesto v systéme teórií metafor. Táto problematika je brizantná hlavne vzhľadom na fakt, že rôznorodé teórie metafory podmieňujú chaotický obraz o tom, čo sa v rámci výskumu metafory deje. Na príklade konceptuálnej teórie metafory sa dá dobre dokumentovať, aké dôležité je poznať vecnú previazanosť a logickú súdržnosť jednotlivých teoretických premís rôznych proveniencií, ale aj líniu vývinu teórií, ktoré v konečnom dôsledku viedli ku kreovaniu toho, čo zvykneme nazývať kognitívna teória metafory. Z celej palety asociovaných tzv. predchodcov konceptuálnej teórie metafory vyberám jednu z najdôležitejších osobností dejín filozofie, talianskeho filozofa Giambattistu Vica, pričom poukazujem na niektoré kľúčové idey týkajúce sa metafory a jej významu pre poznávanie sveta. Podobné myšlienky sa objavujú aj v publikáciách G. Lakoffa a M. Johnsona, avšak bez priamych alebo nepriamych odkazov. Preto v štúdii ide o pokus o čiastkovú rekonštrukciu historického pozadia konceptuálnej teórie metafory s odkazmi na filozofov 18. 19. a 20. storočia.

Kľúčové slová: konceptuálna teória metafory, kognitívna teória metafory, konceptuálne metafory, Giambattista Vico, George Lakoff, Mark Johnson

Abstract: The subject of the following reflections is the conceptual metaphor theory and its place in the system of metaphor theories. This issue is highly charged, especially given the fact that the diverse metaphor theories make a chaotic picture of what is happening in metaphor research. On the example of conceptual metaphor theory, we can very well document how important it is to know the objective bonding and logical coherence of individual theoretical premises of different origins, as well as a line of theories that eventually led to the creation of what we call the cognitive metaphor theory. Of the whole range of the so-called forerunners of the conceptual metaphor theory I will choose one of the most important personalities of the history of philosophy, the Italian philosopher Giambattista Vico, pointing out some key ideas about the metaphor and its meaning for world awareness.
Similar ideas also appear in the works of G. Lakoff and M. Johnson, but without direct or indirect references. Therefore, the issue is an attempt to a partial reconstruction of the historical background of the conceptual metaphor theory with references to philosophers of the 18th, 19th and 20th centuries.

Keywords: conceptual metaphor theory, cognitive metaphor theory, conceptual metaphors, Giambattista Vico, George Lakoff, Mark Johnson

Philologia 2016/1

PHILOLOGIA XXVI / 1

 

 

CERVANTESOV DON QUIJOTE V NEMECKOM KULTÚRNOM PRIESTORE
(KOMPARATISTICKÉ REFLEXIE)


Ladislav Šimon
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Abstract
: The subject of the present study, which is a partial result of the tasks within the grant VEGA 1/0853/14 Cervantes’s Don Quixote in the world and in Slovakia, concerns the theoretical issue of literary perception as well as the possibility of applying theoretical knowledge on a particular case. The author relies on the premise that literary works have their own reception potential and reception value; these in turn become specific in certain time and space. The reception circumstances in this study are construed in a complex way, meanwhile several historic-cultural connections are highlighted as well. The German reception of Cervantes’s novel is instructive due to its extensiveness and the long time during which the metamorphoses related to the attitudes and interpretation of the individual representatives of German culture could take place. Special attention is devoted to romantic reception which meant a breakthrough in the understanding and acceptance of Cervantes’s text. Furthermore, the author analytically takes over the opinions of Heinrich Heine and Thomas Mann, who dealt with the novel in separate studies. The present study could not capture the entire diapason of the issue, thus a lot is indicated or mentioned only. It aims to be a contribution to a deeper knowledge of ways of reception of representative works of world literature in the cultural tradition as well as in the present.

Key Words: Cervantes, Don Quixote, German Cultural Space, literary reception, Heinrich Heine, Thomas Mann

Abstrakt: Predmet predloženej štúdie, ktorá je čiastkovým výstupom grantovej úlohy VEGA 1/0853/14 Cervantesov Don Quijote vo svete a na Slovensku, sa dotýka tak teoretickej problematiky literárnej recepcie, ako aj možností aplikácie teoretických poznatkov na konkrétnom prípade. Autor vychádza z premisy, že literárne diela majú svoj recepčný potenciál a recepčnú hodnotu; tie sa konkretizujú v určitom čase a priestore. Recepčné okolnosti sa v štúdii chápu komplexne, pričom sa vyzdvihujú aj niektoré historicko-kultúrne súvislosti. Samotná nemecká recepcia Cervantesovho románu vystupuje ako inštruktívna práve pre jej rozsiahlosť a dlhý čas, v ktorom sa mohli odohrávať metamorfózy týkajúce sa prístupov a interpretácií jednotlivých reprezentantov nemeckej kultúry. Zvláštna pozornosť sa venuje romantickej recepcii, ktorá znamenala prelom v chápaní a prijímaní Cervantesovho textu. Analyticky sa autor ďalej zmocňuje názorov Heinricha Heineho a Thomasa Manna, ktorí sa k románu vyjadrili v osobitných príspevkoch. Predložená štúdia nemohla zachytiť celý diapazón problematiky, preto mnohé iba naznačuje, resp. sa o tom zmieňuje. Chce byť príspevkom k hlbšiemu poznaniu ciest recepcie reprezentatívnych diel svetovej literatúry v kultúrnej tradícii i súčasnosti.

Kľúčové slová: Cervantes, Don Quijote, nemecký kultúrny priestor, literárna recepcia, Heinrich Heine, Thomas Mann

LOS CULTISMOS EN EL ESPAÑOL DEL SIGLO XIX

Coman Lupu
Universidad Comenius de Bratislava

Abstract
: The analysis of loanwords incorporated from Latin into Spanish in the XIXth century focuses on a corpus based on the Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, a dictionary coordinated by professor Sanda Reinheimer Rîpeanu and published in 2004 by the Publishing House of the Romanian Academy. It is concerned with a series of items that correspond to the development directions and dynamics of different spheres of Spanish social life during the above-mentioned period.

Key words: definition, influence, latinism, borrowing, word

Abstrakt: Analýza prevzatých slov z latinčiny začlenených do španielčiny v 19. storočí sa zameriava na korpus na základe slovníka Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, ktorý koordinoval profesor Sanda Reinheimer Rîpeanu a ktorý publikoval v roku 2004 vo vydavateľstve rumunskej akadémie. Vyznačuje sa celým radom položiek, ktoré zodpovedajú smeru vývoja a dynamike v rôznych oblastiach španielskeho spoločenského života v priebehu vyššie uvedeného obdobia.

Kľúčové slová: definície, vplyv, latinizmus, výpožička, slovo

SOBRE LAS PROYECCIONES METAFÓRICAS PRESENTES EN ALGUNAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS

Oana-Adriana Duță
universidad de Craiova, Rumanía

Abstract
: The hereby article aims at proving that a high level of cognitive motivation can be found in verbal idioms including names of body parts. The metaphorical projections such idioms are based on are similar between Spanish and Romanian, the two Romance languages this study will focus on. From our point of view, this facilitates cross-linguistic comprehension and the acquisition of new Spanish structures by Romanian students.

Key words: conceptual metaphor, phraseology, idioms, motivation, language acquisition

Abstrakt: Článok si kladie za cieľ dokázať, že vysokú úroveň kognitívnej motivácie možno nájsť v ústnych idiómoch vrátane názvov častí tela. Metaforické projekcie takýchto idiómov sú založené na podobnostiach medzi španielčinou a rumunčinou, dvoma románskymi jazykmi, na ktoré sa štúdia zameriava. Z nášho pohľadu to u rumunských študentov uľahčuje interlingválne porozumenie a získavanie nových jazykových štruktúr španielskeho jazyka.

Kľúčové slová: konceptuálna metafora, frazeológia, idiómy, motivácia, osvojovanie si jazyka

PERSPECTIVAS SOBRE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Simona-Luiza Țigriș
University of Bucharest, Romania

Abstract
: This article focuses on various perspectives on discourse analysis. Discourses can have many faces as they are subject to various interpretations, especially when researchers tackle political discourses. Their main goal is to produce effects on the audience. From the point of view of pragmatics, the chaining of speech acts is fundamental when evaluating discourses. Concepts like “context”, “reference”, “presupposition”, “implicature” and “inference” are key terms. Discourses can also be projects of social interaction as they contain interaction strategies while they also obey linguistic rules. In the end, they are actually a form of action. The article compares the theoretical perspectives of various discourse analysts such as Charadeau, Maingueneau, Benveniste, Foucault, Calsamiglia Blancafort, Tusón Valls, Stubbs, Reboul, Moeschler, Schiffrin, Kerbrat-Orechioni, Fairclough, etc. During the passage of time, the perspective of discourse analysis has changed from formal into interactional, augmenting thus the challenges in this field even more.

Keywords: discourse analysis, pragmatics, speech acts, political disourse

Abstrakt: Tento článok sa zameriava na rôzne perspektívy diskurznej analýzy. Diskurzy môžu mať mnoho podôb, pretože podliehajú rôznym interpretáciám, obzvlášť keď sa výskumníci venujú politickým diskurzom. Ich hlavným cieľom je vyvíjať vplyv na publikum. Z hľadiska pragmatiky má prepojenie rečových aktov zásadný význam pri vyhodnocovaní diskurzu. Pojmy ako kontext, referencia, predpoklad, implikatúra a inferencia sú kľúčovými pojmami. Diskurzy môžu byť tiež projekty sociálnej interakcie, pretože obsahujú interakčné stratégie, zatiaľ čo podliehajú tiež jazykovým pravidlám. Napokon sú vlastne formami konania. Tento článok porovnáva teoretické pohľady rôznych diskurzných analytikov, ako sú Charadeau, Maingueneau, Benveniste, Foucault, Calsamiglia Blancafort, Tusón Valls, Stubbs, Reboul, Moeschler, Schiffrin, Kerbrat-Orechioni, Fairclough atď. Medzičasom sa perspektíva diskurznej analýzy zmenila z formálnej na interakčnú, čím sa výzvy diskurznej analýzy ešte viac rozšírili.

Kľúčové slová: diskurzná analýza diskurzu, pragmatika, rečové akty, politický diskurz

THE IMPLEMENTATION  OF “DEFEATED EXPECTANCY” IN THE CONTEXT

Mengzada Samambet
Kostanay A. Baitursynov State University

Abstract
: The article is devoted to the analysis of the ways of implementation of the stylistic devices in the creation of humorous effect, by means of deciphering of the author’s position, the establishment of an evaluation of the opinion in the maintenance of a context, also the recognition of the mechanism of functioning.

Keywords: defeated expectancy, stylistic device, humorous effect, the essence of stylistic device, metaphorical method, the text, phraseological unit, context, norm, unpredictability

Abstrakt: Článok sa venuje analýze spôsobov implementácie štylistických prostriedkov pri vytváraní vtipných efektov za pomoci dešifrovania pozície autora, vyhodnotenia názorov v procese stabilizovania kontextu a poznávania príslušných funkčných mechanizmov.

Kľúčové slová: potlačenie očakávania, štylistický prostriedok, vtipný efekt, podstata štylistického prostriedku, metaforická metóda, text, frazeologická jednotka, kontext, norma, nepredvídateľnosť

VIRTUAL COLLABORATIVE OR ONLINE COOPERATIVE LEARNING IN THE TRAINING OF IN-SERVICE PRIMARY ENGLISH TEACHERS IN SLOVAKIA?

Arnaud Segretain
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: This paper presents an analysis of an online course prepared in the framework of the national project for education in Slovakia “Developing professional competencies of teachers in pre-primary, primary and secondary schools in the context of increasing the success of reforming the elementary educational system” . In light of this online course example, the author aims at reflecting on two concepts: collaborative and cooperative learning linked together by the concept of interaction, as defines Rebecca Oxford , and put in the context of an online learning environment. According to the author’s point of view, those two concepts can be useful either for pre- or in-service language teacher training but maybe not for both at the same time.

Keywords: collaborative learning, cooperative learning, online learning environment, language teacher training

Abstrakt: Článok je venovaný analýze online kurzu, ktorý bol vytvorený v rámci národného projektu OP Vzdelávanie v SR „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, zá- kladných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania“. Na príklade tohto online kurzu sa autor zameriava na koncepty kolaboratívneho a kooperatívneho učenia sa, prepojené konceptom interakcie (ako to definuje Rebecca Oxford), avšak vložené do kontextu digitálneho prostredia výučby. Podľa autora môžu byť tieto dva koncepty užitočné buď pri príprave budúcich učiteľov, alebo pri kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, no možno nie pre oba prípady naraz.

Kľúčové slová: kolaboratívne učenie sa, kooperatívne učenie sa, digitálne prostredie výučby, vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D’ÉTUDES  EN FRANÇAIS DU DÉPARTEMENT DES LANGUES ROMANES À NITRA, DE LEUR NAISSANCE À NOS JOURS

Eva Švarbová, Viera Marková, Stéphane Tardy,  Hviezdoslava Zábojníková, Mária Lalinská
Faculté des Lettres de l’Université Constantin le Philosophe à Nitra

Abstract
: This contribution offers several reflections and perspectives of the authors on the development and implementation of French language and literature studies programs within the Department of Romance languages  in Nitra, from the foundation of its French section until nowadays. The central motivation of this contribution is primarily the following three key areas: French language study programs and materials developed according to target groups of students, scientific research activities including the international collaboration and finally to mobility and research stays of students and teachers in educational and scientific partner institutions. These particular aspects lead the authors to reflect on the further direction to be given to Frenchlanguage programs which, like those of other departments that meet the same trend, confronts the current challenges and problems.

Key words: studies programs, French language, Department of Romance languages, Faculty of Arts, Constantine The Philosopher University in Nitra

Abstrakt: Príspevok ponúka viacero reflexií a pohľadov autorov na postupné kreovanie a realizáciu študijných programov francúzskeho jazyka a literatúry na Katedre romanistiky v Nitre od založenia jej francúzskej sekcie až po súčasnosť. Ústredným motívom príspevku sú predovšetkým tieto tri kľúčové oblasti: študijné programy francúzskeho jazyka a v nich ukotvené profilové predmety podľa zamerania a špecifík cieľovej skupiny študentov, vedeckovýskumná a projektová činnosť s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu a napokon problematika súvisiaca s mobilitami a výskumnými pobytmi študentov a pedagógov v partnerských vzdelávacích a vedeckovýskumných ustanovizniach. Tieto jednotlivé aspekty vedú autorov k zamysleniu sa nad ďalším smerovaním programov francúzskeho jazyka, ktoré rovnako ako aj na iných katedrách podobného zamerania čelia novodobým výzvam a problémom.

Kľúčové slová: študijné programy, francúzsky jazyk, katedra romanistiky, filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

DICTIONNAIRE DES MOTS COMPOSÉS

Daniel Vojtek
Faculté des lettres, Université de Prešov

Abstract
: The aim of the article is to present a summary of the activities undertaken within the project APVV-0342-11. The goals of the project and of the individual researchers, as well as the methodology used are exposed. The activities are hierarchically presented and they are stratified according to their relevance.

Keywords: multi-word unit, multilingual dictionary, lexicology, lexicography, notion

Abstrakt: Cieľom článku je podať prehľad činností realizovaných v rámci projektu APVV-034211. Článok predstavuje ciele projektu a jednotlivých výskumných pracovníkov, rovnako ako aj použité metódy. Tieto činnosti sú prezentované hierarchicky a sú rozložené podľa ich dôležitosti.

Kľúčové slová: viacslovné pom enovanie, viacjazyčný slovník, lexikológia, lexikografia, pojem

LES ÉTUDES FRANÇAISES À LA FACULTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE PREŠOV

Katarína Kupčihová
Faculté de lettre de l’Université de Prešov

Abstract
: The author relates the evolution of the French Studies at the Faculty of Arts of the University of Presov. She insists on the last 10 years of educational and scientific work of the Institute of Romance Studies which celebrates its 50th anniversary in 2015.

Key words: Institute of Romance Studies at the Faculty of Arts of the University of Presov, 50th anniversary, educational and scientific work, interuniversity and interinstitutional cooperation, research projects

Abstrakt: V článku sa autorka zaoberá pedagogickými a vedeckovýskumnými a inými aktivitami Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý v roku 2015 oslavuje 50. výročie svojho vzniku.

Kľúčové slová: Inštitút romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 50. výročie, pedagogická a vedeckovýskumná práca, spolupráca s partnerskými univerzitnými a inými pracoviskami

RECENZIE

Edina Borovská, Simona Tomášková: FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE 1

Philologia 2016/2

PHILOLOGIA XXVI / 2

 

 

FILOLOGIE JAKO ZAKLETÍ I SVOBODA:  POKUSY O NOVOU FILOLOGII

Ivo Pospíšil
Ústav slavistiky FF MU Brno

Abstrakt
: Na základě návratů k „staré filologii“, například ke klasické knize o „dějinách slovanské řeči a literatury ve všech nářečí“ P. J. Šafaříka/Šafárika, líčí autor současný stav parcializace  a disperze tradiční filologie a navrhuje řešení, které by se nemělo vzdávat jisté utopičnosti ve smyslu reflexí dosavadní filologie a postupné integrace nových postupů, aniž rezignovalo na pozitivistickou akribii a práci s fakty. Pojem „nová filologie“ znamená novou vývojovou fázi disciplíny, která se nebude utvářet jen v teorii, ale hlavně v každodenním výzkumu a permanentním sbližování lingvistiky a literární vědy a prostupování nových metodologií.
Klíčová slova
: parcializace a disperze tradiční filologie, „nová filologie“ jako sebereflexe, postupné sbližování lingvistiky a literární vědy a integrace metodologií

Abstract: On the basis of the returns to „old philology“, e. g. to the classical book on „the history of Slavonic language and literature in all dialects“ by P. J. Šafařík/Šafárik, the author of the  present article describes the contemporary state of the partialization and dispersion of traditional philology proposing a solution which should not abandon a certain utopian character in the sense of the reflections of the existing philology and of the gradual integration of new approaches  without resigning from the positivist accuracy and handling the facts. The term „new philology“ means a new evolutionary stage of the discipline which cannot be formed only in theory, but  mainly in everyday research, in the process of the permanent convergence of linguistics and  literary criticism, and of the permeation of new methodologies.

Keywords: partialization and dispersion of traditional philology, “new philology“ as a reflection and gradual convergence of linguistics and literary criticism and the integration of methodologies

ФИЛОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ОРГАНИКА  ОБНОВЛЕНИЯ

А. А. Кораблев
Донецкий национальный университет

Abstrakt
: Autor predloženej štúdie sa zaoberá filológiou ako celistvou disciplínou, ktorá vychádza z kategórie životnosti, opierajúc sa o nemateriálnu estetiku Michaila Bachtina, na ktorú nadväzovala aj Júlia Kristeva. Súčasne poukazuje na dôležitosť životnosti a biologickej podstaty filológie a demonštruje to na príklade holistickej koncepcie takzvanej doneckej školy, osobitne na diele nedávno zosnulého Michaila Giršmana. Autor pritom upozorňuje i na nutnosť zohľadnenia mimovedných (napríklad náboženských) kritérií.

Kľúčové slová
: materiálna a nemateriálna estetika, M. Bachtin, J. Kristeva, život ako celistvosť, život ako vývin, život ako dialóg, M. Giršman a donecká škola, holistická koncepcia filológie, filológia života, vedecké a mimovedecké koncepcie
Abstract: The author of the present study deals with philology as a compact discipline based on the category of liveness proceeded from Mikhail Bakhtin’ non-material aesthetics continued by Julia Kristeva. At the same time, he demonstrates the importance of liveness and the biological substance of philology in general showing it at the example of the holistic conception of the socalled Donetsk School, especially at the work of the recently deceased Mikhail Girshman. He also accentuates the necessity of integrating the extra-scholarly (e. g. religious) criteria.

Keywords: material and non-material aesthetics, M. Bakhtin, J. Kristeva, life as a  wholeness/compactness, life as a development, life as a dialogue, M. Girshman and the Donetsk School, holistic conception of philology, philology of life, scholarly and extra-scholarly  conceptions

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВИСТИКА:  PRINCIPIUM AMORIS (О СУБЪЕКТНО-РЕФЛЕКСИВНОМ АНАЛИЗЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА)

А. А. Фаустов, М. Я. Розенфельд
Филологический факультет Воронежского государственного университета

Abstrakt
: Autori predloženej štúdie sa zaoberajú novým prepojením obidvoch súčastí filológie – lingvistiky a literárnej vedy – prostredníctvom prepojenia autora s textom na základe psycholingvistických poznatkov, využívajúc transformované frekvenčné výskumy, v ktorých rozlišujú markémy, stimuly, reakcie a prepínače. Ide o to, že nestačí iba frekvencia slov, ale je potrebné ich asociatívne rozvíjanie prostredníctvom prepínačov a vytvárania asociatívneho poľa. Takým spôsobom sa darí prekonať uzatvorenosť textu a autora a prepojiť tak ponímanie textu z pozícíe lingvistiky a literárnej vedy.

Kľúčové slová: napätie medzi lingvistikou a literárnou vedou, návrat od uzatvoreného textu k autorovi, frekvenčné slovníky, markémy, stimuly, psycholingvistika, prepínače, slová-stimuly, slová-reakcie, asociatívne pole
Abstract: The authors of the present study deal with the new interconnection of both components of philology – linguistics and literary criticism/scholarship – by means of the link between the author and the text on the basis of psycholinguistics applying the transformed frequency research differentiating markemes, stimuli, reactions, and switches. The problem consists in the fact that the simple frequency of lexemes is not sufficient; it is necessary to develop their associative potentials through switches and the formation of the associative field. In this way, the confinedness of the text and the author can be overcome aimed at the link of the understanding of the text from the point of view of both linguistics and literary criticism/scholarship.

Keywords: tension between linguistics and literary criticism/scholarship, return from the closed text to the author, frequency dictionaries, markemes, stimuli, psycholinguistics, switches, wordsstimuli, words-reactions, associative field

NÁVRATY K TRADIČNÍ RÉTORICE  V SOUČASNÉ LITERÁRNÍ VĚDĚ?

Libor Pavera
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej  Bielsko-Biała

Abstrakt
: Autor článku uvádí do současného stavu a zamýšlí se nad postavením rétoriky (a poetiky) v systému literární vědy. V současné době bývá poetika součástí literární teorie, která vedle literární historie a kritiky literatury tvoří tři tradiční hlavní pilíře oboru literární vědy; ten mívá v různých soustavách různou obsahovou náplň i rozličné označení (rusky литературоведение, anglicky literary scholarship nebo literary criticism, polsky literaturoznawstwo, německy Literaturwissenschaft apod.). Upozorňuje, že obsah rétoriky bývá v některých publikacích zužován, rétorika je chápána jen jako ortoepie. Ukazuje na některé oblasti, v nichž rétorika může být vhodným prostředníkem poznávání textu (výzkum kázání, reklamy, topiky nebo literární historie). Připomíná, že při studiu je potřeba dodržovat historicitu výzkumu, používat dobovou normu a dobová pravidla (v názvu vůbec nemusely mít označení „poetika“ nebo „rétorika“). Problematiku nelze vyčerpat v jednom článku, navrhuje proto uspořádat workshop nebo konferenci o rétorice v současné filologii.

Klíčová slova: poetika, rétorika (ars bene dicendi), praktické využití filologie, historicita, reklama, topoi

Abstact: The author reflects on the status of rhetoric (and poetics) in the current system of literary criticism. The poetics is now part of literary theory, which in addition to literary history and  criticism of literature consists of three main pillars of the traditional field of literary science; which usually has different systems in different contents and different markings (литературоведение Russian, English literary scholarship and Literary Criticism, literaturoznawstwo Polish, German Literaturwissenschaft etc.). Other disciplines that already have the right to form an additional pillar of literary criticism – because they already emancipated – are genology and genological studies. However, the rhetoric is completely missing and we know that it can be used in many fields, f.eg. for creating texts in advertising, but also when studying older texts such as homiletics / preaching / sermon, topic in texts or writing literary history. Rhetoric mainly recalls that when studying we need to preserve the historicity of research using contemporary standard and contemporary rules, whether it was or was not practically used by authors. In conclusion, the study proposes to organize a workshop or conference on rhetoric in contemporary philology.

Key words: poetics, rhetoric (ars bene dicendi), practical filology, historicity, advertising,  homiletics, topoi

TRADÍCIE VERZUS INOVÁCIE VO FILOLOGICKÝCH  DISKURZOCH V GERMANISTIKE NA POZADÍ  NOVEJ FILOLÓGIE

Roman Mikuláš
Pedagogická fakulta UK Bratislava a
Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava

Abstrakt
: V analógii k pojmom New Criticism, New Historicism, Neostrukturalismus alebo Neue Hermeneutik sa v germanistike v 80. rokoch 20. storočia začína rozvíjať polemická diskusia o tzv. novej filológii (Neue Philologie). Atribút „nový“ v spomínaných prípadoch predpokladá stav stagnácie a pocit potreby inovácie a posunu niekam vpred. Zároveň ide prakticky v každom prípade o polemický atribút, ktorý má potrebné alebo žiaduce inovácie ešte len podnietiť. Vyjadruje istý druh protestu, ale zároveň aj prijatie dôležitosti odbornej debaty, ktorá si v 90. rokoch 20. storočia našla svoje fejtonistické podložie, teda aj širšie publikum. V literárnovednej germanistike sa tento stav dá vysvetliť na pozadí vývoja a orientácie disciplíny hlavne od konca 60. rokov 20. storočia, odkedy neustála inovácia a teoreticko-metodologický pluraliz- mus razia jej identitu. Nová filológia odpovedá na niektoré podstatné posuny v uvažovaní o estetickom texte (napr. Karl Stackmann) aj v otázke autorstva v kontexte známej diskusie o smrti autora Rolanda Barthesa. Predložená prehľadová štúdia skúma imanentné akademické predpoklady predmetnej diskusie okolo novej filológie, sústreďuje sa pritom z jednej strany na markantné prelomové fázy literárnovednej germanistiky a na širší spoločenský kontext tejto diskusie z druhej strany.

Kľúčové slová: new philology, germanistika, medievalistika, otvorený text, autor, variance,  mouvance

Abstract: In analogy to the concept of the New Criticism, New Historicism, New Structuralism, or New Hermeneutics in German studies in the 80s of the 20th century a polemical debate on the  so-called New Philology began to develop. The attribute "new" in the abovementioned cases presupposes a state of stagnation and a sense of need for innovation and a movement forward. At the same time, it is a polemic attribute that has the task of initiating necessary or desirable renewals. It is expressing a kind of protest and also a kind of recognition of the importance of a professional discussion. This found their wider audience in the 90th year of the 20th century in feuilleton. In German studies one can explain this state against the background of the discipline's orientation since the end of the 1960s. German studies get their identity by permanent innovations and by theoretical and methodological pluralism. The new philology is responsive to some fundamental   
shifts in thinking about aesthetic texts (eg. Karl Stackmann) and also it is reacting to the question of authorship in the context of the well-known debate on the death of the author by Roland Barthes. This essay examines immanent academic presuppositions of the debate on the new  philology. It is focused on most striking upheavals in German philology and on a broader social context of this discussion.

Keywords: new philology, German philology, mediaeval studies, open text, author, variance, mouvance

SLOVANSKÁ METATEZE LIKVID

Roman Sukač
Slezská univerzita v Opavě

Abstrakt
: Článek pojednává o slovanské metatezi likvid z jak synchronního, tak diachronního hlediska. Autor nabízí strukturní řešení popsané teorií optimality.
Klíčová slova: metateze likvid, akcentuace, teorie optimality, percepční optimizace
Abstract: The paper deals with Slavic liquid metathesis both from the diachronic and synchronic point of view. Although being described in detail, Slavic liquid metathesis lacks the appropriate explanation due to the fact that Slavic metathesis is connected with Late Proto-Slavic accentual patterns. The author shows that the solution might be structural due to the optimality theory.

Keywords: Metathesis, Proto-Slavic, Proto-Slavic accentology, Optimality Theory, Perception Optimization

ALTERNACE VOKÁLU S NULOU  ANEB JAK NEMĚŘIT SLOVANSKÉ JERY

Roman Sukač, Ondřej Šefčík
Slezská univerzita v Opavě,
Masarykova univerzita Brno

Abstrakt
: Autoři článku polemizují s přístupem "fonologie řízení" (government phonology)  k řešení problematiky slovanských alternací vokálu s nulou v paradigmatických tvarech. Poukazují na chybnou interpretaci dat a obhajují tradiční výklady historické lingvistiky.

Klíčová slova
: jery, government phonology, historická lingvistika, Havlíkovo pravidlo

Abstract: Authors of the paper criticise the approach of lateral phonology theory which aims to explain the vowel-zero alternation in Slavic forms. The aim of the paper is to show the weakness of lateral phonology theory and defend the traditional position from the point of historical  linguistics.

Keywords: Historical linguistics, Slavic yers, lateral phonology

FILOLÓGIA – JAZYKOVEDA – LITERÁRNA VEDA

Ján Kačala
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Abstrakt
: Filológia ako vedná disciplína napriek svojej dlhej histórii a napriek premenám, ktoré absolvovala, stále má v našom vedeckom živote svoje miesto a netreba ju ani zachraňovať premenúvaním, ani namáhavým hľadaním profilu akejsi „novej filológie“. To platí aj o stále živých a potrebných súvisiacich termínoch filológ, filologický odbor a pod.

Kľúčové slová
: filológia, slovanská filológia, klasická filológia, slavistika, filologické odbory, filológ

Abstract: Despite its long history and the changes that it has undergone, philology as a scientific study still occupies an important place in our scientific life and there is no need to save it neither by its renaming nor by effortful seeking of a “new philology” profile. This applies also to still frequently used and necessary terms related to philology, such as philologist, philological discipline, etc.

Keywords: philology, Slavic philology, classical philology, Slavistics, philological disciplines, philologist

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  
(ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ)


А. А. Фаустов, С. В. Савинков
Филологический факультет Воронежского государственного университета,
Воронежский государственный педагогический университет

Abstrakt
: Autori predloženej štúdie – každý osobitne – sa zaoberajú iba jednou zložkou tradičnej filológie, a to literárnou vedou. Skúmajú užitočnosť literárnej vedy v zmysle „the best of“ a v tomto zmysle zdôrazňujú prínos veľkých Rusov, najmä M. Bachtina, J. Lotmana, D. Lichačova a S. Averinceva. Na príklade rusistiky na Západe prezentujú význam spoločenskej a politickej objednávky, ponuky a dopytu. Na otázku, čím sa vlastne literárny vedec zaoberá a aký je význam jeho disciplíny, odpovedajú tak, že ide o funkciu osobitného sprievodcu čitateľa po literárnom artefakte a jeho pluralitných interpretáciach.

Kľúčové slová: význam literárnej vedy ako súčasti filológie, prínos veľkých Rusov – M. Bachtina, J. Lotmana, D. Lichačova, S. Averinceva, literárna veda ako šport a „the best of“, skúsenosť rusistiky na Západe, problém užitočnosti literárnej vedy, zmysel práce literárnych vedcov

Abstract: The authors of the present study – each separately – deal with only one component of traditional philology, namely literary criticism/scholarship. They investigate the usefulness of literary criticism/scholarship in the sense of “the best of” accentuating the contribution of great Russians, especially M. Bakhtin, J. Lotman, D. Likhachev, and S. Averintsev. At the example of Russian studies in the West they present the significance of the social and political order, offer, and demand. The question what the literary critic/scholar actually deals with, and what significance their discipline is, was answered in the following way: it is the function of the readers’guide of the literary artefact and its pluralistic interpretations.

Keywords: the significance of literary criticism/scholarship as part of philology, the contribution of great Russians – M. Bakhtin, J. Lotman, D. Likhachev, S. Averintsev, literary criticism/scholarship as sport and „the best of“, experience of Russian studies in the West, the problem of usefulness of literary criticism/scholarship, the sense of the work of literary scholars/critics

HLEDÁNÍ NOVÉ FILOLOGIE S POMOCÍ UZPŮSOBENÉ TEORIE MODALIT A TZV. KORPOREALITY

Vladimír Franta
filológ a publicista na voľnej nohe

Abstrakt
: Předkládaná práce zkoumá perspektivy „nové“ filologie, pro niž zásadní význam hraje její mezioborový charakter. Jazyk a literatura se chápou jako složitý komplex jevů, který si zaslouží být zkoumán v široké spolupráci například s biologií a medicínou, které mohou do procesu vnést přímou aplikaci moderních zobrazovacích metod. Je důležité, aby si „nová“ filologie udržela pozici koordinujícího oboru, který bude provádět finální interpretaci. Je třeba, aby si filologie položila nové otázky na pozadí dramatických změn v Evropě. Filologie je jednou z věd, která pomáhá potvrzovat člověku jeho identitu. Daná práce vybízí k novému pohledu na roli lidského hlasu a proces mluvení, které umožňují jedinci prožívat svět skrz vlastní tělo. Disciplína, která by tak složitý úkol mohla zvládnout, by se mohla odrazit od přizpůsobené teorie sémiotických modalit, což je v textu dále vysvětleno.

Klíčová slova: nová filologie, teorie sémiotických modalit, korporealita, mezioborová spolupráce, filologická identita na pozadí změn v Evropě, filologické vyhlídky v rámci budoucích prognóz týkajících se oboru

Abstracts: This paper focuses on the interdisciplinary challenges and prospects that the “new” philology might be faced with in contemporary Europe. The language and literature are understood as a difficult complex of phenomena and should be approached accordingly to that. New philology has to cooperate with the diverse disciplines such as medicine. Modern imagining methods could be beneficial for linguistic aspects of the philological research. If the “new” philology considers data from external sources as relevant, then it should always interpret them first. This could help to preserve the selfidentity of the discipline. The human voice together with the process of articulation enables to perceive the surrounding world physically by individuals. The key answer to the question on human Self and its nature lies deep inside the realm of linguistics and philology. The new linguistics should be based on the theory of semiotic modalities. This theory fits well to contemporary philological demands.

Key words: new philology, theory of semiotic modalities, corporeality, interdisciplinary cooperation, philological identity in the European context, philological prospects viewed by the philological discipline itself

RECENZIE

Nina Mocková: LAS MIRADAS A LA LEXICOLOGÍA ESPAÑOLA

SPRÁVY

Lívia Paszmárová: KOMPARATISTICKÝ KONGRES VO VIEDNI

Philologia 2015/2

PHILOLOGIA XXV / 2

 

 

CALCOS SEMÁNTICOS EN EL HABLA DE LOS INMIGRANTES
RUMANOS DE ESPAÑA


PAUL BUZILĂ

Abstract
: This paper is a descriptive and quantitative analysis of one of the aspects that can be observed in the language contact situation found in Spain, among the Romanian immigrants communities: the semantic calque. This analysis is based on a consistent corpus, a result of transcribing 91 semi-structured interviews and uses typical sociolinguistic methods in order to not only reveal the most interesting semantic transferences between the two languages in contact, Spanish and Romanian, but also to offer some data on the extent to which these phenomena are becoming part of a local norm.

Keywords: sociolinguistics, language contact, Romanian, Spanish, semantic calque

Abstracto: Este trabajo representa un análisis lingüístico-descriptivo y cuantitativo de uno de los aspectos del contacto lingüístico que se da en las comunidades de inmigrantes rumanos de España: el calco semántico. El análisis está basado en un corpus consistente resultado tras la transcripción de 91 entrevistas semidirigidas  y utiliza métodos propios de la sociolingüística para no solo revelar los casos más interesantes de transferencias semánticas entre los dos idiomas en contacto, español y rumano, sino también para ofrecer datos acerca del grado de asentamiento de estos fenómenos en la norma local.

Palabras clave: sociolingüística, contacto lingüístico, rumano, español, calco semántico

Abstrakt: Štúdia predstavuje lingvisticko-deskriptívnu a kvantitatívnu analýzu sémantického kalku ako jedného z aspektov medzijazykových kontaktov vznikajúcich v komunitách Rumunov žijúcich v Španielsku. Základ tejto analýzy tvorí rozsiahly korpus, ktorý vznikol z transkripcie 91 čiastočne riadených rozhovorov. S použitím sociolingvistických metód odhaľujeme zaujímavé prípady sémantického transferu medzi rumunským a španielskym jazykom v kontakte a zároveň prinášame konkrétne dáta o stupni ustálenosti pozorovaných lingvistických javov v miestnej jazykovej norme.

Kľúčové slová
: sociolingvistika, medzijazykový kontakt, rumunčina, španielčina, sémantický kalk

DIZIONARIO E DEFINIZIONI: STRUTTURAZIONI PARALLELE?

MICHELE PAOLINI
Università Comenio di Bratislava

Abstract
: The study looks at the distinguishing criterion necessary to represent what we can do to recognize, in terms of typology, dictionary definitions and scientific definitions. It is not possible to verify the existence of a hypothetical isomorphism of structures and levels of organization (sign language, definition, co-text, context, referent). The distinguishing criterion is to be found then identifying constants in a combinatorial game in which elements of the interaction often seem to tend toward dispersion and independent structure.

Key words: context, co-text, definition, encyclopedic meaning, referent, structure

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rozlišovacím kritériom, ktoré umožňuje z typologického hľadiska rozpoznať slovníkové definície a vedecké definície. Nie je možné overiť existenciu hypotetického izomorfizmu štruktúr a úrovní organizácie (znaková reč, definícia, ko-text, kontext, referent). Rozlišovacím kritériom je identifikácia konštánt v kombinatorickej hre, v ktorej prvky interakcie často inklinujú k rozptýlenej a nezávislej štruktúre.

Kľúčové slová: context, ko-text, definícia, encyklopedický význam, referent, štruktúra

Cudzie ako spôsob (seba)reflexie v spektre prozaických diel Arthura Schnitzlera a Stefana Zweiga

KATARÍNA ZECHELOVÁ
Ústav svetovej literatúry SAV

Abstract
: The essay aims to compare the prosaic work of Arthur Schnitzler and Stefan Zweig in the spectre of their diverse view of the category of ‘foreign’. The author investigates the forms of strangeness in relation with narration categories and worldviews as represented in the authorial poetics of both authors of different phase in Vienna Modernism. The comparative analysis of their works draws on their common social and cultural background, which is closely-knit to the category of strangeness in the course of modernism and the turn of 19th and 20th century in Vienna.

Key words
: foreign, foreigner, narration, worldview, convention

Abstrakt: Cieľom príspevku je porovnať prozaickú tvorbu Arthura Schnitzlera a Stefana Zweiga v spektre ich odlišného postoja ku kategórii cudzieho. Autorka skúma podoby cudzieho v súvislosti s naračnými kategóriami a postojom ku skutočnosti ako reprezentantmi autorských poetík oboch predstaviteľov rôznych fáz Viedenskej moderny. Ich komparácia sa opiera o spoločný spoločenský, sociálny a kultúrny kontext, ktorý na seba viaže kategória cudzieho v súvislostiach moderny a prelomu 19. a 20. storočia vo Viedni.

Kľúčové slová: cudzie, cudzinec, narácia, postoj ku skutočnosti, konvencia

L’INVISIBLE DANS LA POÉSIE DE RINA LASNIER

HANA ROZLOZSNIKOVÁ
Filozofická fakulta Masarykovy University, Brno

Abstract
: This study seeks to analyze the subject of invisible in the poetry written by Rina Lasnier. The study deals with the way how the subject of invisible is reflected in the form of the poetry of the poetic cycle Psyché, as well as in the symbolically archetypal content of literary images inserted in the fictional universe which we could definite by these instances : night, light, love, look, vision.

Key words: invisible, imagination, poetry, Psyché, Rina Lasnier

Abstrakt: Táto práca skúma pojem „neviditeľného“ v diele kanadskej poetky Riny Lasnierovej. Štúdia sa zaoberá spôsobom, akým sa „neviditeľné“ odráža vo forme a v obsahu básnického diela autorky, Psyché. Zároveň si kladie za cieľ zistiť, ako sa tento komponent prejavuje v obsahu a forme literárnych obrazov, ktorých spoločenstvo vytvára poetické „univerzum“ autorky charakterizované týmito kľúčovými tematickými jednotkami: noc, svetlo, láska, pohľad.

Kľúčové slová
: neviditeľné, imaginácia, obrazotvornosť, poézia, Psyché, Rina Lasnier

Time and Space in Translation (in Honour of Branislav Hochel 1951 – 2015)

DUŠAN TELLINGER
J. Pannonius University

Abstract
: This paper reflects not only the present stage of the research of the topic time and space in translation but also its history and the way of development. The successors of James Stratton Holmes in Nitra include Anton Popovič, one of the most important founders of contemporary translation studies. A. Popovič’s scientific research followed in footsteps of J. Holmes, his great teacher, and his famous fundamental book, Theory of Literary Translation (1975), was the starting basis for B. Hochel’s till now seminal book, Translation in the Communication Process (1990). Unfortunatelly, neither of these books has been available in English, i.e. in the academic Lingua Franca of the West and East. Thus, the aim of this paper is to show how the topic of time and space (and other topics near to this basic translational phenomenon) are dealt with in both books in comparison with J. Holmes’ book. The issue of time and space in translation is significant for practice, and equally important for it’s theoretical aspect. Both time and space are universal constraints and have integral roles in every literary translation because in every literary text no action can exist apart from the constraints of time and space (the primary procedures of translation across time and space are historizing versus modernizing).

Key words: translation conception, historizing, modernizing, creolization, realia, interpretation, criticism of translation

Abstrakt: Príspevok zahŕňa širokú oblasť translatologického výskumu, ktorý je zameraný na určenie významu času a miesta vzniku originálu v procese prekladu. Cieľom tohto článku je taktiež poukázať na historický vývoj v nazeraní na riešenie tohto základného prekladateľského problému nielen na teoretickej rovine, ale predovšetkým v praxi. Základnými spôsobmi, ako možno preklenúť rozdiely v čase a priestore pri preklade ľubovoľného literárneho diela, sú už tradične historizácia alebo modernizácia, inými slovami, exotizácia a domestifikácia (naturalizácia). Prechodným javom je kreolizácia dvoch kultúr v texte prekladu (s cieľom adaptovať ho na domáce pomery), keď sú prvky východiskovej a cieľovej kultúry v určitej rovnováhe. O čase a priestore pri prekladaní umeleckej literatúry písal vo svojich dodnes aktuálnych teoretických prácach James Stratton Holmes a pod jeho značným vplyvom aj Anton Popovič, ktorého knihy boli východiskom pri ďalšom rozpracovaní danej problematiky v základnej knihe Branislava Hochela Preklad ako komunikácia (1990). Pri porovnaní kníh uvedených autorov možno vidieť zhodu v názoroch na riešenie odvekej otázky, či postupovať pri preklade s upriamením sa na originál (verný preklad), alebo mať v stredobode pozornosti skôr príjemcu cieľového textu (vtedy je preklad do určitej miery adaptovaný v jeho záujme). Knihy obidvoch významných predstaviteľov modernej slovenskej translatológie nie sú zatiaľ prístupné v angličtine, čím je ich vplyv na západnú translatológiu dosť obmedzený.

Kľúčové slová: koncepcia prekladu, historizácia, modernizácia, kreolizácia, reálie, interpretácia, kritika prekladu

VARIA

György Domokos: Fonti del periodo 1300-1550 con riferimento al Regnod’Ungheria: il progetto Vestigia

Mária Matiová: Literárny jazyk - národný prameň kultúrneho a duchovného bohatstva

Inés Casillo: Aprender a enseñar español

Nina Mocková: Homenaje a las maestras de la Segunda República

Renáta Bojničanová: Dôstojné zavŕšenie Roka Ľudovíta Štúra 2015na Pedagogickej fakulte UK

Renáta Bojničanová: Porovnávacia literárna veda na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského

Philologia 2014/2

PHILOLOGIA XXIV / 2

 

 

GRAMMAIRES DU FRANÇAIS ET DISCOURS GRAMMATICAL CONTEXTUALISÉ :  
LE CAS DES GRAMMAIRES ÉDITÉES EN SLOVAQUIE


Cécile Bruley Branislav Meszaros
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Laboratoire DILTEC
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Laboratoire LIUPPA

Abstract
: In this article we will discuss a description of grammar in French grammar textbooks written outside of France, and systematize the identification of observable forms of contextualization of the description of French in these grammars. Our focus is on the topic of transposition which is included in French grammar textbooks published in Slovakia. Using specific examples identified in these textbooks, our analysis will show that these grammars include various types and degrees of contextualization which differ from the reference description.

Keywords: French as a Foreign Language (FFL), teaching grammar, grammatical speech, contextualization, Slovak context

Abstrakt: V tomto článku sa budeme zaoberať opisom gramatických javov v učebniciach francúzskej gramatiky napísaných mimo Francúzska a systematizáciou identifikácií kontextuálnych opisov týchto javov. Stredobodom pozornosti je téma transpozícií, ktoré majú miesto v učebniciach francúzskej gramatiky vydaných na Slovensku. Na vybraných konkrétnych príkladoch uvedených v týchto učebniciach ukážeme, že existujú rôzne druhy a stupne kontextualizácie, ktoré sa líšia od referenčného popisu.

Kľúčové slová
: francúzština pre cudzincov, výučba gramatiky, gramatický prejav, kontextualizácia, slovenský kontext

POZNANIE INTERKULTÚRNEHO ASPEKTU PRI PREKLADE FRAZÉM

Iveta Dinžíková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study deals with the need for knowledge of the cross-cultural aspect when translating phrasemes from French to Slovak. We provide an insight into the phraseme division depending on their definition properties, into to translation being considered as a cross-cultural phenomenon and into the degrees of phraseme equivalence. Based on particular examples of translated phrasemes (from French into Slovak) taken from the lexical field of Christmas, we demonstrate the importance of the knowledge of cultural differences between France and Slovakia, focusing not only on the need of bilinguality but also biculturalism.

Keywords: phraseme, translation, equivalence, cross-cultural

Abstrakt: Táto štúdia pojednáva o potrebe poznania interkultúrneho aspektu pri preklade frazém z francúzštiny do slovenčiny. Prinášame pohľad na rozdelenie frazém na základe ich definičných vlastností, na preklad ako interkultúrny fenomén a na stupne ekvivalencie frazém. Na konkrétnych príkladoch prekladov frazém (z francúzštiny do slovenčiny) z lexikálneho poľa Vianoc je demonštrovaná dôležitosť poznania francúzsko-slovenských kultúrnych rozdielov, a tým je zdôrazňovaná nielen potreba bilingválnosti, ale aj bikulturálnosti.

Kľúčové slová: frazéma, preklad, ekvivalencia, interkultúra

WAS NIMMT MAN GEWÖHNLICH „IN ANSPRUCH“?
ZUR VERBINDBARKEIT DES FUNKTIONSVERBGEFÜGES „IN ANSPRUCH NEHMEN“


Peter Gergel
Comenius-Universität Bratislava

Abstract
: This contribution spotlights verbal-nominal conjunction (VNC) “in Anspruch nehmen” (to engage in something), its specific features, particularly focusing on its linking and closer characteristics of the semantic surroundings. In the theoretical part we focus our attention on the debate about the criteria by which you can assign a particular phrase to the category of the verbal-nominal conjunction. On the basis of corpus analysis, we analyse linking of the verbalnominal conjunction with subjects and objects in the accusative and subsequently we classify them to different categories according to their semantic criteria. We assume that the analysis of 1,000 occurrences of VNC allows us to characterize its semantic surroundings more specifically.

Keywords: verbal-nominal conjunction, structure of verbal-nominal conjunction, criteria, analysis of the corpus, linking of the verbal-nominal conjunction

Abstrakt: V centre tohto príspevku je verbo-nominálne spojenie (VNS) „in Anspruch nehmen“ a jeho špecifiká, a to najmä so zameraním na jeho spájateľnosť a bližšiu charakteristiku sémantického okolia. V teoretickej časti sústredíme pozornosť na diskusiu o kritériách, podľa ktorých možno priradiť určité slovné spojenie ku kategórii verbo-nominálne spojenie. Spájateľnosť tohto verbonominálneho spojenia s podmetmi a predmetmi v akuzatíve analyzujeme na základe korpusovej analýzy a následne ich podľa sémantických kritérií klasifikujeme do jednotlivých tried. Predpokladáme, že analýza 1000 výskytov daného VNS umožní bližšiu charakteristiku jeho sémantického okolia.

Kľúčové slová: verbo-nominálne spojenie, štruktúra verbo-nominálnych spojení, kritériá, korpusová analýza, spájateľnosť verbo-nominálneho spojenia

LA DEFINICIÓN LEXICOGRÁFICA DE ALGUNOS DEPORTES

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad Comenio de Bratislava

Abstract
: The main objective of this study was to analyze the definition of words belonging to lexical field of sports in the academic dictionary. The selective criteria for the thirteen sports have been the use of the ball and its Anglo-Saxon origin. The analysis focuses on the components of the definition of these sports: the genus and specific difference, and deals especially with the latter. Alongside the review of these definitions arises a constructive proposal, in order to gain in precision and clarity.

Keywords: definition, hyponym, hyperonym, lexical field, lexicography, lexicology, dictionary

Abstrakt: Hlavným cieľom štúdie je analýza definície slov uvedených v akademickom slovníku, ktoré patria do oblasti športu. Kritériom pre výber trinástich analyzovaných športov je používanie lopty a anglosaský pôvod. Analýza sa zameriava na zložky definície športov: nadradený pojem a špecifické príznaky (genus proximum a differentia specifica), pričom sa venuje najmä druhej zložke. Popri kritike definícií sa predkladá konštruktívny návrh, ktorého cieľom je vyššia miera presnosti a jasnosti.

Kľúčové slová: definícia, hyperonymum, hyponymum, lexikálne pole, lexikografia, lexikológia, slovník

SYNONYMICKÉ VZŤAHY MEDZI PRVKAMI GRAMATICKEJ ŠTRUKTÚRY VETY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Defying the basic concepts and terms related to language and syntactic synonymy in particular the author presents the systematics of synonymous relations among components of a grammatical structure, i. e. among the parts of a sentence, and distiguishes the synonymy of the parts of a sentence from the synonymy of various forms performing as the parts of a sentence.

Keywords: synonymous relations in language, syntactic synonymy, parts of a sentence, grammatical sentence structure, semantic sentence structure, syntagm

Abstrakt: Autor na pozadí výkladu elementárnych pojmov a termínov z oblasti jazykovej a osobitne syntaktickej synonymie podáva systematiku synonymných vzťahov medzi prvkami gramatickej štruktúry vety, t. j. medzi vetnými členmi, a odlišuje pritom synonymiu vetných členov od synonymie rozličných foriem slúžiacich na realizáciu vetného člena.

Kľúčové slová
: synonymické vzťahy v jazyku, syntaktická synonymia, vetný člen, gramatická štruktúra vety, sémantická štruktúra vety, syntagma

L’IMPATTO DELL’EXTRADEFINIZIONE NELLA DEFINIZIONE LESSICOGRAFICA

Michele Paolini
Università Comenio di Bratislava

Abstract
: The article considers the lexicographic definition as a structure that consists internally of an ordered set of parts. The definition, regarded as text, produces phenomena of signification, potential and deferred. They interact and change the relationship between text and context. The assumption is formulated from two points of view: one synthetic and one analytical. It is also taken into consideration the purpose of the message and how it forms the immediate context of the definition, which is the dictionary, at all levels of its formal organization.

Keywords: code, context, dictionary, lexicographic definition, semantic feature, signification, text

Abstrakt: Článok sa zaoberá lexikografickou definíciou ako štruktúrou, ktorá vnútorne pozostáva z organizovaných častí. Definícia chápaná ako text spôsobuje fenomény utvárania významu, jeho potenciálu a jeho zmeny v závislosti od času, kontextu, kultúrneho kódu a pod. Tieto navzájom pôsobia a menia tak vzťah medzi textom a kontextom. Premisa je formulovaná z dvoch hľadísk: syntetického a analytického. Tak isto je zohľadnený účel správy a tiež to, ako vplýva na prvotný kontext definície, ktorým je slovník na všetkých úrovniach formálnej organizácie.

Kľúčové slová: kód, kontext, slovník, lexikografická definícia, sémantická črta, utváranie významu , text

EL CONCEPTO DE INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA

Monika Stroková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The linguistic interference takes part of linguistic contacts and it is the object of study of sociolinguistics. It is a phenomenon that is still not exactly delimited even nowadays. This article focuses on several points of view of various authors dealing with this phenomenon and two attitudes are presented: the negative and the positive one. At the same time, the fields of action of the linguistic interference are set and the causes of the interferential phenomena, influenced by structural and non-structural factors, are defined.

Keywords: sociolinguistics, language interference, bilingualism, language contacts

Abstrakt: Jazyková interferencia patrí do oblasti jazykových kontaktov, ktorými sa zaoberá sociolingvistika. Je to fenomén, ktorý ešte ani v dnešnej dobe nie je jednotne vymedzený. V článku sa venuje pozornosť pohľadom vybraných autorov na tento jav a uvádzajú sa dve ponímania tohto javu: negatívne a pozitívne. Zároveň sa vymedzujú oblasti pôsobenia jazykovej interferencie a určujú príčiny interferenčných javov, ktoré sú ovplyvňované štruktúrnymi a neštruktúrnymi faktormi.

Kľúčové slová
: sociolingvistika, jazyková interferencia, bilingvizmus, jazykové kontakty

VARIA

Beatriz Gómez-Pablos: Aprender a manejar el diccionario

Monika Stroková: Správa z konferencie Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec

Radana Štrbáková: Život sv. Cyrila, Život sv. Metoda, Proglas a ďalšie staroslovienske literárne pamiatky v španielskom jazyku

Philologia 2013/1

PHILOLOGIA XXIII / 1

 

 

Ján Kačala: Štrnásty február – deň vzkriesenia slovenčiny

LE NOUS DE COMMENTATEUR

Katarína Chovancová
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstract
: Among various kinds of referential expressions, deictic words are the most visible traces of the subject in the enunciation. The paper deals with the use of we as a deictic word in the mediated communication laying stress on its pragmatic values such as inclusive we, exclusive we, author’s we and majestic we, enlarging its uses by adding a commentary we.

Key words: linguistics, linguistic pragmatics, communication, mediated communication

Abstrakt: Spomedzi rôznych referenčných prvkov predstavuje deiktická lexika najzreteľnejšie stopy hovoriaceho vo výpovedi. Článok skúma použitie deiktika my v priestore sprostredkovanej komunikácie, s dôrazom na špecifické pragmatické hodnoty tohto zámena, akými je napríklad inkluzívne a exkluzívne my, autorský a kráľovský plurál. Pridáva k nim tzv. „komentátorský plurál“.

Kľúčové slová
: lingvistika, lingvistická pragmatika, komunikácia, sprostredkovaná komunikácia

EL DICCIONARIO TRILINGÜE DE MANUEL DE LARRAMENDI COMO FUENTE ETIMOLÓGICA DEL DICCIONARIO CASTELLANO DE ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad de Comenio de Bratislava

Abstract
: The most important dictionary of the 18th century is the Diccionario Castellano by Terreros y Pando, together with the dictionary Diccionario de autoridades, that is nowadays considered the forerunners of technical dictionaries. The Jesuit used different lexicographic sources for his elaboration and he quotes them in the prologue and the articles of his work. Among them can be find Diccionario trilingüe (Spanish-Basque-Latin) by Manuel de Larramendi, a Friar of the Society of Jesus. This article analyses the use made by Terreros y Pando based on the Diccionario trilingüe to explain certain etymologies.

Key words: lexicography, 18th century, etymology, Terreros, Larramendi, dictionary, Diccionario Castellano, Diccionario trilingüe
Abstrakt: Najdôležitejším slovníkom 18. storočia spolu so slovníkom Diccionario de autoridades je slovník Diccionario Castellano od Terreros y Pando,  ktorý sa v súčasnosti považuje za predchodcu technických slovníkov. Jezuita použil pri jeho spracovaní rôzne lexikografické zdroje, ktoré cituje v prológu a v článkoch svojho diela. Medzi nimi sa nachádza Diccionario trilingüe (španielsko-baskicko-latinský) od Manuela de Larramendi, brata zo Spoločnosti Ježišovej. Tento článok analyzuje používanie slovníka Diccionario trilingüe na vysvetlenie niektorých etymológií.

Kľúčové slová: lexikografia, 18. storočie, etymológia, Terreros, Larramendi, slovník, Diccionario Castellano, Diccionario trilingüe

TESNOSŤ VZÁJOMNÉHO POSTAVENIA ČLENOV SYNTAGMY AKO SÚČASŤ SYNTAGMATICKEJ FORMY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Following his previous papers, in the current paper the author analyses proximity or non-proximity within the relative position of syntagmatic elements. The author considers the factor of proximity or non-proximity to be a distinct component of syntagmatic form, especially in such syntagmatic structures whose superordinate element is particularly a noun. The author presents the classification of syntagms according to the degree of proximity applied to them. The proximity of the position of syntagmatic elements is habitually associated with another factor of syntagmatic form – the fixed order of these elements.

Key words: syntagm, expressional function of syntagm, means of expressing syntagmatic relation, word order, proximity and non-proximity in the relative position of syntagmatic elements

Abstrakt: V nadväznosti na svoje doterajšie práce autor podrobne analyzuje tesnosť alebo netesnosť vo vzájomnom postavení členov syntagmy a tento činiteľ pokladá za výraznú súčasť syntagmatickej formy osobitne pri syntagmatických spojeniach, v ktorých nadradeným členom je meno, najmä podstatné. Autor prináša klasifikáciu syntagiem podľa miery, v akej sa pri postavení syntagmatických členov uplatňuje tesnosť tohto postavenia. Tesnosť vo vzájomnom postavení syntagmatických členov sa zvyčajne združuje s ďalším činiteľom syntagmatickej formy – s pevným poradím týchto členov.

Kľúčové slová: syntagma, výrazová stránka syntagmy, spôsoby vyjadrenia syntaktického vzťahu, slovosled, tesnosť a netesnosť pri vzájomnom postavení členov syntagmy

LA REPRÉSENTATION DES PRÉJUGÉS ETHNIQUES EN FRANÇAIS :
QUELQUES NOTES SUR LES NOTIONS DU STÉRÉOTYPE
LINGUISTIQUE ET DU STÉRÉOTYPE DE PENSÉE


Zuzana Puchovská
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: In the first part, the contribution explains and describes the notion stereotype as a linguistic, cognitive and social phenomenon. Furthermore, it stresses the division of the notion into a linguistic and a mental stereotype and considers it to be essential from the point of view of a deeper analysis of the notion. Such a division comprehends the stereotype in its verbal, lexicographically anchored form, and, on the other hand, as a result of human mind prejudices or ideas about the world. The contribution is based on the analysis of French ethnonyms which enter these stereotypes and are the signs of ethnic prejudices in French. In the closing part, it deals with the problem of untranslatability of ethnic linguistic stereotypes.

Key words: stereotype, linguistic, mental, prejudice, ethnonym

Abstrakt: Autorka príspevku v prvej časti vysvetľuje a opisuje pojem stereotyp ako jazykový, kognitívny a sociálny fenomén. V nasledujúcom texte zdôrazňuje rozdelenie pojmu na lingvistický a mentálny stereotyp a vníma ho ako dôležitý z hľadiska hlbšej analýzy tohto pojmu. Takéto rozdelenie ukazuje stereotyp v jeho jazykovej lexikograficky ukotvenej podobe a stereotyp ako výsledok myšlienkových predsudkov či predstáv o svete. Príspevok sa opiera o analýzu francúzskych etnoným, ktoré do týchto stereotypov vstupujú, a sú prejavom etnických predsudkov vo francúzštine. V záverečnej časti sa autorka venuje problému nepreložiteľnosti etnických lingvistických stereotypov.

Kľúčové slová: stereotyp, lingvistický, mentálny, predsudok, etnonymum

RICHARD MILLET, ENTRE L’AUTOBIOGRAPHIE ET LA FICTION

Ján Drengubiak
Université de Prešov

Abstract
: The article presents an overview of the oeuvre of Richard Millet who started writing in 1983. Millet, one of the most reknown contemporary French authors, has written few dozens of books that can be sorted according to several criteria. One of them is to place them on a continuum where one of the extremes approaches the autobiography and the other fiction.

Key words: Richard Millet, author, French, contemporary, autobiography, fiction

Abstrakt: Príspevok mapuje dielo Richarda Milleta, ktorý začína svoju spisovateľskú kariéru v roku 1983 a v súčasnosti patrí medzi najznámejších francúzskych prozaikov. Jeho dielo tvoria desiatky kníh, ktoré možno deliť podľa rôznych kritérií. Jedným z nich je pristupovať k tvorbe autora ako ku kontinuu, ktoré sa na jednom póle približuje k autobiografii a na druhom k fikcii.

Kľúčové slová: Richard Millet, autor, francúzsky, súčasný, autobiografia, fikcia

COMMENT CERNER LE PERSONNAGE CONTROVERSÉ DE RICHARD MILLET?


Katarína Kupčihová
Université de Prešov

Abstract
: The author summarizes the research activities at the Department of French language and literature dealing with the literary works of a contemporary French writer Richard Millet. The second part of the article focuses on a text that ignited a fierce counteraction within the intellectual milieu in France, but also abroad.

Key words: Contemporary French literature, works of Richard Millet as a research objective at the Department of French language and literature, R. Millet’s pamphlet, reaction of the French intellectuals in magazines

Abstrakt: Autorka v článku stručne prezentuje výskum literárneho diela francúzskeho spisovateľa Richarda Milleta na Katedre francúzskeho jazyka literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V druhej časti sa obšírnejšie venuje Milletovmu textu, ktorý v septembri 2012 vyvolal v intelektuálnych kruhoch nielen vo Francúzsku veľkú polemiku a búrku nevôle.

Kľúčové slová: súčasná francúzska literatúra, Milletova tvorba ako predmet výskumu na KFrJL FF PU, pamflet R. Milleta, reakcie francúzskych intelektuálov v periodikách

FAMILLE ET ROMAN EN FRANCE ET AU QUÉBEC

Zuzana Malinovská
Université de Prešov

Abstract
: The study shows that the family, one of the oldest topics in literature, is nowadays in the center of French and Quebec fiction, despite the different paths the evolution of the theme has taken in the two cultures. In France, the family moved during the 1930s from its central position to the periphery and the writers focused their attention on the individual without familial ties. The family regains its former central role in the 1980s. During this turmoil in France, in Quebec the theme of the family has never been abandoned. Though, the return or persistence the theme is not accomplished by the means of traditional forms such as the family novel, chronicle or saga. Just like the family has undergone significant changes in the past years, writers seek new ways of representation of the family. The abundance of the new forms reflects thus the variety of presentday models of family.

Key words: contemporary, fiction, family, autofiction, récit de filiation, hybrid form   

Abstrakt: Štúdia ukazuje, že rodina ako jedna z najstarších literárnych tém, zostáva  ústrednou témou súčasnej francúzskej a québeckej naratívnej prózy, a to i napriek rôznorodosti oboch kontextov. Hoci v tridsiatych rokoch minulého storočia sa táto téma presunula z centra záujmu francúzskej literatúry na perifériu a uvoľnila miesto jedincovi  bez rodinných väzieb, od osemdesiatych rokov sa vracia na pôvodnú centrálnu pozíciu, ktorú si v québeckom kontexte zachováva po celý čas. Návrat rodiny nie je však návratom k tradičným rodinným románom, rodinným kronikám či ságam: umelci reagujú na transformáciu rodinného modelu hľadaním nových tvarov, ktoré svojou hybridnosťou zvýrazňujú pluralitu súčasných rodinných foriem.

Kľúčové slová: súčasný, naratívna próza, rodina, autofikcia, rodové  rozprávanie, hybridnosť 

WAS IST DIE EMPIRISCHE LITERATURWISSENSCHAFT?

Roman Mikuláš
Institut für Weltliteratur der Slowakischen Akademie der Wissenschaften
Comenius-Universität Bratislava

Abstract
: Literary communication research deals with themes connected with social communication such as: the processes of canon creation, social memory, preconditions and forms of literary reception, the rise of literary syntheses, readership socialization and the evolution of readers´ taste and behaviour in the course of history. This all happens by grasping the system of roles in a particular literary system, thus understanding the behaviour of producers, mediators, recipients and analysts of the literature. This approach to the literary research can be highly relevant for society. If  (based on the example of empirical approach) literary studies are understood as a social construct whose importance lies in highlighting textual connections with various social aspects and communication – then their statements can have, or have significance for the whole society. This fact, as stressed by Siegfried J. Schmidt, is proven by the research on the role of German studies in the Third Reich, or by the research on canon creation, the research on literature mediation in the school environment etc. This paper offers a draft of an attempt at empirization and deontologization of German literary studies. This phenomenon had an international impact at the time of its appearance as well as equivalents in Slovak literary studies. Remarkable among these are the works by F. Miko and other representatives of the so called Nitra School of Literary Criticism, or for example the works by R. Lesňák, which I mention in my other publications.

Key words: empirical approaches to literature, literary system, literary communication, constructivism, systems theory, literary reception

Abstrakt: V rámci výskumov literárnej komunikácie sa spracúvajú témy z oblasti sociálnej komunikácie, ako napr. procesy tvorby kánonu, sociálnej pamäti, predpokladov a foriem literárnej recepcie, vzniku literárnych syntéz, čitateľskej socializácie, tvorby a premien vkusu a konanie recipientov v historických premenách a pod. Toto všetko sa deje prostredníctvom preniknutia do systému rolí v danom systéme literatúry, teda v konaní producentov, sprostredkovateľov, recipientov a spracovateľov literatúry. Takýto spôsob výskumu literatúry môže mať vysoký stupeň spoločenskej relevantnosti, pretože ak v zmysle empirickej teórie literatúry budeme literárnu vedu chápať ako spoločenskú ustanovizeň, ktorej význam spočíva v tom, že produkuje výpovede o literárnych textoch, pričom zviditeľňuje ich súvislosť s rôznymi aspektmi spoločnosti, teda vníma literárne texty v kontextoch spoločenskej komunikácie, potom ich výpovede môžu mať, resp. majú celospoločenský význam. Tento fakt, ako naň upozorňuje Siegfried J. Schmidt, dokladajú výskumy sústreďujúce sa na úlohu germanistiky v Tretej ríši, alebo výskumy tvorby kánonu, výskumy sprostredkovania literatúry v školskom prostredí a pod. Daný príspevok ponúka skicu pokusu o empirizáciu a deontologizáciu literárnej vedy z nemeckého prostredia. Ide tu ale o fenomén, ktorý mal v čase jeho vzniku medzinárodné presahy a ekvivalenty aj v slovenskej literárnej vede, hlavne v prácach F. Miku a iných zástupcov tzv. Nitrianskej školy, ale napr. aj v prácach R. Lesňáka, na čo však upozorňujem na iných miestach.

Kľúčové slová: empirická literárna veda, empirická teória literatúry, teória systémov, konštruktivizmus

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ (LDM) AKO KOMUNIKÁCIA V SYSTÉME

Andrea Mikulášová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Literary communication as a term of literary studies originated in the reception of systems theory by Niklas Luhmann. The systematic-theoretical study of literature was established. These literary studies developed several terms and models of literary research. The system theory and Luhmann´s communication model also offer tools for the research into children´s and youth literature, notably to mark the paradigmatic shift. We try to grasp children´s and youth literature in grand, superordinate contexts. This intention is conceptualized by the research into symbol and behaviour systems. The interconnection of these two poles is a challenge for literary studies that is explained by systems theory. The aim of the paper is to introduce the conceptualization of communication processes in the field of children´s and youth literature, as suggested by Hans Heino Ewers in the context of literary communication research in Germany.

Key words: children´s and youth literature, literary communication, communication processes in the field of children´s and youth literature

Abstrakt: Literárna komunikácia  (LK) ako pojem literárnej vedy vznikla v Nemecku v rámci teórie systémov Niklasa Luhmanna. Etablovala sa systémovo-teoretická literárna veda, ktorá priniesla niekoľko pojmov a modelov skúmania literatúry. Teória systémov a v nej pertraktovaný Luhmannov model komunikácie ponúka aj na výskum literatúry pre deti a mládež (LDM) nástroje, ktoré sľubujú zmenu aj vo výskume LDM. LDM sa v zmysle tohto modelu pokúšame uchopiť v širších súvislostiach a tento úmysel konceptualizujeme prostredníctvom výskumu systému symbolov a systému konania. Prepojenie týchto dvoch pólov je dodnes výzvou pre literárnu vedu. Cieľom štúdie je predstaviť konceptualizácie komunikačných procesov v oblasti LDM, ako ju navrhol Hans Heino Ewers na pozadí výskumov LK v Nemecku.

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, literárna komunikácia, komunikačné procesy v systéme literatúry pre deti a mládež 

ČASOPISECKY PUBLIKOVANÁ PRÓZA JAROSLAVY BLAŽKOVEJ V 50. ROKOCH 20. STOROČIA

Miloš Ondráš
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study focuses on the analysis and evaluation of journals published prose of Jaroslava Blazkova in the fifties of the 20th century, highlighting their wider thematic range, forms and rich variety of genres, as well as variability in the evaluation and social – kritical approach to the reflect phenomenon, referring to the reality of contemporary life. The result of the analysis Blažkova´s prose of this period is to identify critical approach to the contemporary ideological and political distortions, to mention on satirical reference to the author’s sketches creation focused on the work environment, but also to identify affirmative attitude to the socialist social order in some of her pieces. 

Key words: Jaroslava Blažková, Mladá tvorba, creating journals in the fifties of the 20th century.

Abstrakt: Štúdia je zameraná na analýzu a hodnotenie časopisecky publikovaných próz J. Blažkovej v 50. rokoch 20. storočia, pričom poukazuje na ich širšie tematické rozpätie, bohatú škálu žánrových foriem, ako aj na variabilitu v hodnotiacich a spoločenskokritických prístupoch k zobrazovaným javom, ktoré odkazujú na reálie dobového života. Výsledkom analýz Blažkovej próz z tohto obdobia je identifikácia kritického postoja k dobovým ideologicko-politickým deformáciám, poukaz na satiricko-persiflážne polohy autorkinej fejtonistickej tvorby s tematickým zameraním na pracovné prostredie, ale v niektorých prózach aj identifikovanie afirmatívnych postojov k socialistickému spoločenskému zriadeniu.

Kľúčové slová: Jaroslava Blažková, Mladá tvorba, časopisecká tvorba v 50. rokoch 20. storočia

DIDAKTIKA CUDZÍCH JAZYKOV V PREMENÁCH DOBY

Anna Butašová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The author’s key attention in this paper is on the importance of teaching and learning foreign languages in Europe. Following the historical and philosophical survey, the complexity of foreign language teaching methodology within the characteristics of the given research subject is being analyzed. The variety of approaches to foreign language teaching and learning, with the focus on the situation in France, has been compared in its historical perspective. Eclecticism in the methods used in the second half of the 20th century helps the development of openness represented by the openness in society on the one hand, but on the other hand the research in foreign language teaching methodology at the beginning of the 21st century should be focused on the questions connected with language policy, key competences and other factors which enter the research subject.

Key words: didactics of foreign languages, object of didactics of foreign languages, history of didactics of foreign languages, method, methodology

Abstrakt: Autorka v článku poukazuje na dôležitosť výučby a učenia sa cudzích jazykov v súčasnej európskej situácii. Zároveň cez historicko-filozofický prehľad analyzuje zložitosť didaktiky cudzích jazykov cez charakteristiku predmetu výskumu. V historickom vývoji, zameranom najmä na situáciu vo Francúzsku,  porovnáva metodológiu prístupov k výučbe cudzích jazykov. Eklektickosť  používaných metód  v druhej polovici 20. storočia, rozvíja na jednej strane otvorenosť reprezentovanú otvorenosťou spoločnosti, na druhej strane začiatkom 21. storočia sa metodológia výskumu v oblasti cudzích jazykov musí zaoberať aj otázkami jazykovej politiky, kľúčovými kompetenciami a ďalšími faktormi, ktoré vstupujú do predmetu jej skúmania.

Kľúčové slová: didaktika cudzích jazykov, predmet didaktiky cudzích jazykov, história didaktiky cudzích jazykov, metóda, metodológia

LA LITTÉRATURE À L’ÉPREUVE DU FLE

Françoise Demougin
Universités Montpellier II et Montpellier III

Abstract
: From the inaugural character of the literary text, we look in this article to restore all its place to the literary text into the teaching - learning of the French as a foreign language. The literary text so appears as the place of an appropriation of the language and by the language for his reader. The didactic gesture has to take into account this reality of an empirical reader participating collectively and individually in an event of reading.

Key words: literature, French as a foreign language, didactics, appropriation, empirical reader

Abstrakt: Autorka sa v článku odráža od inaugurálnej dimenzie literárneho textu, na základe čoho poukazuje na dôležitosť literárneho textu vo vyučovaní/učení sa francúzštiny ako cudzieho jazyka. Literárny text sa javí pre čitateľa ako miesto osvojenia si jazyka prostredníctvom samotného jazyka. Didaktické gesto musí vziať do úvahy túto skutočnosť o empirickom čitateľovi participujúcom kolektívne aj individuálne na udalosti čítania.

Kľúčové slová: literatúra, francúzština ako cudzí jazyk, didaktika, osvojovanie, empirický čitateľ

POURQUOI FAIRE ÉVOLUER LES DÉPARTEMENTS DE FRANÇAIS ?
ENTRE EXPÉRIENCE ET NÉCESSITÉ


Ewa Schaller
Université Nicolas Copernic, Toruń, Pologne

Abstract
: This article is dedicated, on one hand, to a brief reflection on the changes that have taken place to the labor market in Poland (as well as in other countries of Central and Eastern Europe) in the 90s and, on the other hand, to the need for reforms for Departments of French language and literature: facing this new situation, they are in some way obliged to adapt their offer to the demands of the market. The first part of the article presents the general context of changes while the next two sections aim to present two different options for possible reforms of current university programmes: the module of French for specific purposes and the module of French for professional purposes. French for specific purposes has been already introduced in many universities; French for professional purposes is a newly-developed module going further. Its main objective is to prepare students for working abroad (job placement) within a French professional context or with French-speaking (business/research) partners.

Key words: university programmes vs labour market, French for specific purposes, French for professional purposes

Abstrakt: Tento článok sa na jednej strane stručne venuje zmenám, ktoré nastali na pracovnom trhu v Poľsku (ako aj v iných krajinách strednej a východnej Európy) v 90. rokoch 20. storočia a na strane druhej sa zaoberá potrebou reformovania katedier francúzskeho jazyka a literatúry, ktoré sa ocitli v novej situácii a do určitej miery musia prispôsobiť svoju ponuku dopytu trhu. Prvá časť článku opisuje zmeny, ktoré nastali, ďalšie dve časti predstavujú dva rôzne spôsoby možných reforiem súčasných univerzitných programov: modul francúzštiny pre špecifické ciele a modul francúzština pre profesionálne ciele. Modul francúzštiny pre špecifické ciele sa už využíva na mnohých univerzitách. Francúzština pre profesionálne ciele je novovzniknutý modul s bohatším obsahom. Jeho hlavným cieľom je pripraviť študentov na prácu (umiestnenie na trhu práce) vo francúzsky hovoriacich krajinách s využitím odborného francúzskeho jazyka alebo na kontakt s francúzsky hovoriacimi (business/vedeckými) partnermi.

Kľúčové slová: univerzitné programy a pracovný trh, pre špecifické ciele, francúzština pre profesionálne ciele

LA PROBLÉMATIQUE DE LA TRADUCTION DU PRONOM
ON EN SLOVAQUE DANS LE ROMAN VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT


Jana Smutná
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: This paper deals with the issue concerning the translation of the French pronoun “on” into Slovak in the most famous novel by Louis Ferdinand Céline Voyage au bout de la nuit. We highlight, in selected examples, especially the stylistic importance of the mentioned pronoun, more precisely its repetition as well as variations of its forms, positions and meanings through which it helps to create the specific and unique writing style of the author. At the same time, we examines, to which extent the translation of this pronoun and its variations does allow or does not allow to convey the same stylistic value inherent in the original text. After analyzing a number of examples we find out that the Slovak, which does not have a similar pronoun in its language system, cannot express the stylistic and rhythmic value of the given French pronoun. The Slovak translation, consequently, becomes stylistically poorer than the original text.

Key words: pronoun on, rhythm, repetition, variations, stylistic value, language register translation, Slovak equivalent

Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme problematikou prekladu francúzskeho zámena „on“ do slovenčiny v najznámejšom románe Louisa Ferdinanda Célina Voyage au bout de la nuit (Cesta do hlbín noci). Na vybraných príkladoch poukazujeme najmä na štylistický význam daného zámena, t. j. na jeho opakovaný výskyt ako aj na variácie jeho formy, pozície a významu, ktorými prispieva k vytváraniu špecifického a jedinečného štýlu písania autora. Zároveň skúmame, do akej miery preklad tohto zámena a jeho variácií umožňuje či neumožňuje sprostredkovať rovnakú umeleckú hodnotu, ktorou sa vyznačuje originálny text. Po analýze viacerých príkladov zisťujeme, že slovenčina, ktorá nemá vo svojom jazykovom systéme podobné zámeno, nedokáže vyjadriť štylistický a rytmický charakter daného francúzskeho zámena. Slovenský preklad sa tak stáva oproti originálnemu textu štylisticky chudobnejším.

Kľúčové slová: zámeno on, rytmus, opakovanie, variácie, štylistická hodnota, jazykový štýl, preklad, slovenský ekvivalent

VARIA

MOSAÏQUE DE LITTÉRATURE SLOVAQUE CONTEMPORAINE :
PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN RECUEIL BILINGUE


Nicolas Guy
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstract
: Creation of the collection of slovak short stories Mosaic of contemporary Slovak literature. Description of the project, realized at the Department of Romance Languages UMB in Banská Bystrica.

Key words: Slovak prose, translation to French language, contemporary literature

Abstrakt: Tvorba dvojjazyčnej zbierky slovenskej prózy Mozaika súčasnej slovenskej literatúry. Opis projektu realizovaný na Katedre romanistiky UMB v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová: slovenská próza, preklad do francúzskeho jazyka, súčasná literatúra


Renáta Bojničanová: En pro de los estudios de la lengua catalana

Ján Kačala: Rozlúčili sme sa s profesorom Vincentom Blanárom

Andrea Tureková: Správa zo stretnutia katedier francúzskeho jazyka spojeného s vedeckou konferenciou Études françaises en Slovaquie 2012

Philologia 2013/2

PHILOLOGIA XXIII / 2

 

 

Francúzsky webový korpus FRANCOGALLICUM

Vladimír Benko
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: Our paper describes the process of creation and morphological annotation of a French web corpus using free tools, and its subsequent processing by the noskech engine corpus manager. By several examples, we demonstrate the possibilities of its use for looking for answers to questions on the behaviour of lexical units in text.

Key words: DDL, web corpora, FLT

Abstrakt: Príspevok opisuje postup vytvorenia a morfologickej anotácie francúzskeho webového korpusu pomocou voľne dostupných nástrojov a jeho spracovanie korpusovým manažérom nosketch engine. a niekoľkých príkladoch demonštruje možnosti použitia pri hľadaní odpovedí na otázky o fungovaní lexikálnych jednotiek v texte.

Kľúčové slová: DDL, webové korpusy, výučba cudzích jazykov

Tendencie pravopisu a výslovnosti francúzskych vlastných mien v prekladoch do slovenského jazyka  a analýza vybraných zvláštností

Júlia Habovštiaková
Katolícka univerzita v ružomberku

Abstract
: Foreign proper nouns enter Slovak translations in different forms, shapes and pronunciation. For the translators and standard users alike, problems arise connected to the use of proper nouns in standard Slovak. Based on some Slovak translations from French we analyse the use of French proper nouns and toponyms. We also compare those with their usage in Czech translations.

key words: translation, declension, pronunciation, French, Slovak

Abstrakt: V prekladoch sa cudzie vlastné mená vyskytujú v rôznych formách s rozdielnym pravopisom a výslovnosťou. pre prekladateľov, ale aj bežných používateľov, vznikajú problémy pri používaní cudzieho vlastného mena v spisovnej slovenčine. Na základe niekoľkých slovenských prekladov z francúzštiny analyzujeme problematiku používania francúzskych osobných vlastných mien a zemepisných názvov. Zároveň porovnávame ich tvary s výskytom v prekladoch v českom jazyku.

Kľúčové slová:  preklad, skloňovanie, výslovnosť, francúzština, slovenčina

A Typology of Palatal Assimilations in English and Slovak

Radoslav Pavlík
Comenius University in Bratislava

Abstract
: The paper constitutes another contribution to the discussion of place assimilation typologies in English and Slovak. it is concerned with the selected aspects of palatalization in the two languages. it shows how various phonetic approaches can be used in the description and analysis of this particular assimilation process. The main differences and similarities between English and Slovak palatal assimilations are highlighted, and it is concluded that, in both languages, palatal assimilations are usually less prominent auditorily than other types of place assimilations. at the same time, regressive palatalizations are perceptually more salient than the progressive ones.

Key words: assimilation, coarticulation, palatalization, palatal assimilation, typology

Abstrakt: Tento článok predstavuje ďalší príspevok do diskusie o typológiach asimilácií podľa miesta artikulácie v angličtine a slovenčine. Zaoberá sa vybranými aspektmi palatalizácie v týchto dvoch jazykoch a poukazuje na to, ako možno rôzne fonetické prístupy využiť pri opise a analýze tohto konkrétneho asimilačného procesu. V práci uvádzame hlavné rozdiely a podobnosti medzi anglickými a slovenskými palatálnymi asimiláciami a dochádzame k záveru, že v oboch jazykoch sú palatálne asimilácie zvyčajne percepčne menej výrazné, ako iné typy spodobovania z hľadiska miesta artikulácie. zároveň platí, že regresívne palatalizácie sú percepčne intenzívnejšie, ako progresívne asimilácie.

Kľúčové slová: asimilácia, koartikulácia, palatalizácia, palatálna asimilácia, typológia

De modista a modisto: contribución al estudio de un masculino atípico en español

Radana Štrbáková
Univerzita Komenského v Bratislave


Abstract: This paper is a contribution to a diachronic study of the word modisto as a masculine of modista, an unnecessary creation to distinguish the sex of the referent, despite of the fact that the suffix -ista refers to both masculine and feminine gender in romance languages.

Key words
: modista, modisto, word formation, grammatical gender, modern spanish

Abstrakt: Cieľom článku je prispieť k histórii slova modisto, atypického maskulína vytvoreného od pôvodného slova modista z dôvodu rozlíšenia pohlavia pomenovanej osoby, a to napriek skutočnosti, že sufix -ista zahŕňa v románskych jazykoch oba rody.

Kľúčové slová: modista, modisto, slovotvorba, gramatický rod, moderná španielčina

El gerundio no perifrástico en el español actual y su traducción al checo

Jana Veselá
Universidad de ostrava

Abstract
: The article deals with the issue of gerunds in Spanish and in Czech from the viewpoint of translational correlations. it is interested in structural parallelism as far as this impersonal verbal form is concerned and describes possible solutions when translating literary texts. The main attention is paid to non-periphrastic gerund constructions. The author concludes that the gerund in Spanish is a frequent and active form and has a varied use. The gerund in Czech has a literary up to an archaic character and is only one of the rival condensers of sentence content. as Czech prefers substantival, adjectival and adverbial condensers and various decondensed schemes to gerund constructions, transformations are mostly used in translations. That is why the gerund appears in the translation of a literary functional style, but only to a small extent. The syntactic function of particular gerunds in the source language and regard for semantic aspect of an utterance is a translator´s principal guideline.

Key words: gerund, non-periphrastic gerund constructions, Spanish, Czech, literary functional style, translational correlations, structural parallelism, translation transformations

Abstrakt: Článok je venovaný problematike prechodníku v španielčine a češtine z hľadiska translačných korelácií. Všíma si štruktúrny paralelizmus pri tomto neosobnom slovesnom tvare a popisuje jeho riešenie pri preklade literárnych textov. Hlavná pozornosť je venovaná prechodníkovým neperifrastickým konštrukciám. autorka prichádza k záveru, že v španielčine je prechodník frekventovaným živým tvarom s rozmanitým použitím. V češtine má prechodník knižný až archaický charakter a je iba jedným z konkurenčných kondenzátorov obsahu vety. V preklade väčšinou dochádza k transformáciám, pretože čeština uprednostňuje pred prechodníkovou konštrukciou použitie substantívnych, adjektívnych či adverbiálnych kondenzátorov a rôznych dekondenzovaných schém. prechodník sa preto v preklade literárneho funkčného štýlu objavuje len v malej miere. základným vodítkom pre prekladateľa je syntaktická funkcia jednotlivých prechodníkov v pôvodnom jazyku a ohľad na sémantický aspekt výpovede.

Kľúčové slová: prechodník, neperifrastické konštrukcie s prechodníkom, španielčina, čeština, translačné korelácie, štruktúrny paralelizmus, prekladové transformácie

Hermann Hesses Polaritätsdenken im Roman Demian

Mária Bieliková
Matej-Bel-Universität Banská Bystrica

Abstract
: One of the most influential factors in the life and work of the German writer and Nobel prize winner Hermann Hesse (1877-1962) was oriental culture and philosophy. particularly Taoism had a significant impact not only on the author’s worldview but mainly on his literary work. Our paper deals with the Taoist principle of bipolarity and its reflection in the novel Demian (1919). This bipolarity is present in the structure of the plot as well as in the formation of characters where we also find traces of “androgynity”.
Metaphorically speaking, one of the main characters, eva, carries several male features although female eternity is dominant. something similar applies to Demian. It is important to emphasize this unification of contradictions and their harmonization, which is not to be found in any of the significant world’s religions or philosophies. Complete harmony is present only in Chinese Taoism that played the crucial role in Hesse’s life and influenced his work.  

Key words
: Hermann Hesse, german literature, Taoism, bipolarity

Abstrakt: Rozhodujúcu úlohu v živote nemeckého spisovateľa, nositeľa nobelovej ceny za literatúru Hermanna Hesseho (1877 – 1962) malo štúdium východnej kultúry a filozofie. Predovšetkým jeden z čínskych  filozofických smerov – taoizmus – ovplyvnil nielen autorovo svetonázorové zmýšľanie, ale najmä jeho literárnu tvorbu. V príspevku poukazujeme na taoistický princíp bipolarity a jeho stvárnenie v známom románe Demián (1919): bipolarita v štruktúre deja, ako i pri koncipovaní postáv, kde sa k slovu dostáva aj pojem „androgynita“. V prenesenom slova zmysle má hlavná ženská postava pani eva viacero mužských prvkov, hoci večne ženské prevažuje. podobne je to s Demiánom.
Dôležité je zjednotenie protikladov a ich harmonizácia, ktorú nenájdeme v žiadnom zo známych svetových náboženstiev alebo filozofií. Úplná harmónia je prítomná jedine v čínskom taoizme, ktorý zohral dôležitú úlohu v Hesseho živote a ovplyvnil jeho dielo.

Kľúčové slová: Hermann Hesse, nemecká literatúra, taoizmus, bipolarita

Meranie a hodnotenie výsledkov cudzojazyčnej edukácie v primárnom vzdelávaní

Mária Lalinská
Katolícka univerzita v Ružomberku

Abstract
: In this paper we try to develop the issue of measurement and evaluation of language competences at primary level in european context of foreign language education. Then we approach the creating process of appropriate tools for measurement of foreign language educational results and finally we point out some internationally recognized methods of evaluation of these tools.

Key words: measurement, evaluation, test, foreign language, language competence

Abstrakt: V tomto príspevku sa pokúsime rozvinúť problematiku merania a hodnotenia jazykových kompetencií na primárnom stupni v európskom kontexte vzdelávania a hodnotenia cudzích jazykov. Ďalej priblížime proces tvorby vhodných nástrojov merania výsledkov cudzojazyčnej edukácie pre tento stupeň a napokon poukážeme na medzinárodne uznávané spôsoby vyhodnocovania týchto nástrojov.

Kľúčové slová: meranie, hodnotenie, test, cudzí jazyk, jazyková kompetencia

Le statut du français au Liban : entre mythe et réalité

Christelle Stephan-Hayek
USEK (Liban)

Abstract
: These days, it has become common to hear the French speaking Lebanese of a certain age, complain about the decline of the French language in modern society, among the young people «who no longer control any language properly». But what is really the status of this multiple facets language in this country? Language of the French political mandate from 1920 to 1943, and the education language since then, language of some media, of some corners of the administration, language of the intellectual elite, of the tenacious French speaking, the French language’s actual status seems to become increasingly elusive. and yet we will try, through the recognized labels of mother tongue, language of instruction, second language and foreign language, to identify, step by step, the current status of this language in a country where fluctuation is a culture.

Key words: French, Lebanon, status, French as mother tongue, French as a second language, French as language of instruction, French as a foreign language

Abstrakt:V súvislosti s dnešnou modernou dobou možno bežne počuť frankofónnych Libanončanov istej vekovej skupiny sťažovať sa na úpadok francúzskeho jazyka mladých ľudí, „ktorí už neovládajú žiaden jazyk na vyhovujúcej úrovni.“ aké je však skutočné postavenie tohto rozmanitého jazyka v tejto krajine?  jazyka francúzskeho politického mandátu z rokov 1920 až 1943, neskôr vyučovacieho jazyka, jazyka niektorých médií a administratívnych oblastí, jazyka intelektuálnej elity a vytrvalých francúzsky hovoriacich osôb? postavenie francúzštiny sa naozaj zdá byť stále viac nedefinovateľné, no napriek tomu sa pokúsime na základe známych ponímaní francúzštiny ako materinského jazyka, vyučovacieho jazyka, druhého jazyka a cudzieho jazyka postupne vymedziť jej súčasné postavenie v krajine, kde je fluktuácia súčasťou kultúry.   

Kľúčové slová: francúzština,  Libanon, postavenie, francúzština ako materinský jazyk, francúzština ako druhý jazyk,  francúzština ako vyučovací jazyk, francúzština ako cudzí jazyk

Philologia 2012/1-2

PHILOLOGIA XXII / 1-2

 

 

LA NÉGATION EXPLÉTIVE COMME PROBLÈME TRADUCTOLOGIQUE

Monika Andrejčáková
Université Comenius de Bratislava

Abstract
: The paper deals with the French expletive negation, considered from the perspective of its interpretation in Slovak. It thus highlights some parallels and discrepancies between two linguistic systems of negation – French and Slovak.

Key words: expletive negation, translation, French, Slovak

SLOVESNÁ A SLOVESNO-NESLOVESNÁ JEDNOČLENNÁ VETA A ŠTYLISTICKY PRÍZNAKOVÉ KONŠTRUKCIE

Mária Dziviaková
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study deals with the occurence of verbal and verbo-nominal one-member sentences in stylistically marked constructions. In accordance with the excerptions of this syntactic phenomenon we state their frequent occurance in position of an elipse, parenthesis etc.

Key words: verbal one-member sentence, verbo-nominal one-member sentence, stylistically marked constructions

LA COMMUNICATION MÉDIÉE

Katarína Chovancová
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Na otázku kto s kým komunikuje často odpovedáme vymedzením dvoch protipólov: expedienta a príjemcu informácie. Vzhľadom na realitu komunikačných aktov sa však táto dvojčlenná schéma zdá byť príliš zjednodušujúca. Podľa počtu účastníkov sú komunikačné situácie rôznorodejšie. Často vznikajú „komunikačné trojč lenky“, pri ktorých informačnú výmenu medzi hovoriacimi sprostredkúva tretia osoba. Takáto interakcia si zaslúži pozornosť nielen preto, aby sme vymedzili jej rôzne formy, ale aj preto, aby bolo možné analyzovať vplyv sprostredkujúcej osoby na obsah a prieb eh komunikácie.

Kľúčové slová: lingvistika, pragmatika, komunikácia, počítač

SUBJEKTOVÁ POZÍCIA V GRAMATICKEJ A SÉMANTICKEJ ŠTRUKTÚRE VETY

Ján Kačala
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with determining the substance of the subject position in the Slovak sentence structure and the conditions of its regular omission of a personal pronoun mainly. The author lists cases of leaving the subject position empty and ranks them according to the degree of obligation, from the usual, to regular, to obligatory omission of the subject position.

Key words: sentence, grammatical sentence structure, semantic sentence structure, subject position in the sentence structure, leaving the subject position empty, conditions of leaving the subject position empty

TERMINOLOGIE GRAMMATICALE BILINGUE : SLOVAQUE – FRANÇAIS

Vlasta Křečková
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Terminologická práca v oblasti jazykovedy vychádza zo všeobecných zásad tvorby terminologických databáz, zohľadňujúc špecifiká jazykovednej (meta)termino lógie. Dvojjazyčná, resp. viacjazyčná databáza jazykovedných termínov umožnuje zvi diteľniť rozdiely v pojmovej reprezentácii tzv. ekvivalentných termínov. Informatizácia spracovania termínov vo forme termi nologických záznamov poskytuje priestor pre zoskupenie veľkého počtu informácií k jednému termínu, pričom stupeň ekvivalencie inojazyčných termínov vyplýva z ich pojmovej kontrastívnej analýzy. Terminologická databáza TermSlov, realizovaná za účelom riešenia dvojjazyčnej ekvivalencie medzi inojazyčnými gramatickými termínmi, je jedným z výsledkov spoločnej práce rie šiteľského kolektívu grantovej úlohy VEGA č. 01/0790/10 Kontrastívny výskum gra matického metajazyk: terminológia slovesa.

Kľúčové slová: gramatická terminológia, terminografia, klasifikácia slovies

L’ÉTAT DE LA FÉMINISATION EN FRANÇAIS

Martin Pleško
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Predmetom našej úvahy je rod ako gramatická kategória zo sociolingvistického pohľa- du. Na príkladoch podstatných mien ženského rodu vyjadrujúcich profesie, funkcie, hod nosti a tituly poukazujeme na to, do akej miery sa pomenovania ženského rodu používajú a aké sú postoje k ich používaniu v súčasnej francúzskej spoločnosti. Feminizácia, nielen ako spoločenský fenom én, ale aj ako fenomén lingvistický, je jednou z najvýraznejších zmien, aké môžu nastať v ktoromkoľvek jazyku. Feminizácia v lingvistike je výrazne ovplyvňovaná spoločenskou reali- tou, konkrétne integráciou žien v spoločenských oblastiach, v ktorých dlhodobo pôsobili výhradne muži.

Kľúčové slová: jazyková feminizácia, podstatné meno, rod, ženský rod, mužský rod

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK A JEHO KLASIFIKÁCIE SLOVANSKÝCH JAZYKOV

Ivor Ripka
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with Pavol Jozef Šafárik’s (an eminent Slavist of the first half of the 19th century) explanation and “classification” of Slavic dialects (I. e. languages), mainly Slovak dialects (I. e. the Slovak language), presented in his three major works; namely in The History of the Slavic Language and the Literature of All Dialects, Slavic Antiquities, and Slavic Ethnography.

Key words: Slavic studies, Pavol Jozef Šafárik’s major works, Šafárik’s “classification” of Slavic nations and languages, the place of the Slovak language in Šafárik’s “classification”, key features of the Slovak language

VZŤAH VIDU A ČASU PRI VÝUČBE MINULÝCH ČASOV V ŠPANIELČINE

Mária Spišiaková
Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstract
: Presented text compares the usage of the past tenses in Spanish and Slovak taking into account the category of aspect and its translation into Spanish as well as its importance in translation of the past tenses from Spanish into Slovak.

Key words: past tenses, aspect, Spanish grammar, Slovak grammar

CONCEPTS OF PRESENCE AND ABSENCE IN DAVID LODGE’S DEAF SENTENCE

Dagmar Blight
Comenius University in Bratislava

Abstract
: David Lodge needs no introduction as an acknowledged author of campus novels. Over the years his protagonists have, however, undergone a change. Although they are still more or less involved in the world of academia, they are growing considerably older. Their previous worries and concerns (career ambition, acknowledgement etc.) are absent, and have been replaced by new ones, more closely related to their approaching retirement (decline in health, lack of drive, impotence etc.). This paper will examine how Deaf Sentence (2008) explores the presence as well as the absence of previous themes to be found in the works of David Lodge. It will take a closer look into the physical and auditory presence and absence of the hearing-impaired hero, Desmond Bates, a retired professor of linguistics. Going gradually deaf, he finds himself in many a situation present yet absent, for often he cannot hear what is going on. Despite the protagonist’s unfortunate disability, the novel is still fairly light and the reader can laugh at the embarrassing misunderstandings caused by Desmond’s poor hearing.

Key words: campus novel, presence, absence, hearing impairment

EXPÉRIENCE DE L’ÉCRIVAIN – L’IMAGE DE L’ARTISTE ET DE SON ŒUVRE

Ján Drengubiak
Université de Prešov

Abstract
: The ambiguities are at the core of most of the themes Richard Millet, a contemporary French writer, explores in his essays as well as in his novels. Instead of being solved, these conflicts that emerge from uncertainties multiply. Their far-reaching appeal influences the ways characters in the novels are portrayed. The novel L’écrivain Sirieix stages a narrator willing to become a writer, but who, despite accomplishing all the stages in becoming an artist, fails in his endeavor. Nevertheless, in doing so, he opens more general questions concerning the condition of being an artist as well as that of the status of the work of art.

Key words: Richard Millet, contemporary, French, novel, ambiguity, artist

VITALITA POSTMODERNÉHO TEXTU V ROVINE JAZYKA V KYBERPUNKOVOM ROMÁNE WILLIAMA GIBSONA NEUROMANCER

Eva Faithová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: In the study based on “reading” the multi-levelled semantics of William Gibson’ postmodern, cyberpunk novel Neuromancer we analyse and demonstrate the vitality and also the relevance of Gibson’ language, built-up by eclecticism and juxtaposition of conventional narrative techniques, mostly conveyed via a strong plot, detailed characteristics of the scene and protagonists, their simplified vocabulary, metaphorization of technological realia and technolo gization of nature.

Key words: William Gibson, Neuromancer, postmodernism, cyberpunk, juxtaposition, eclecticism, narrative techniques, metaphorization of technological realia, technologization of nature

LES IMAGES DE DIEU ABSENT DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE DE SYLVIE GERMAIN

Silvia Štofková
Université Comenius de Bratislava

Abstrakt
: Románová i esejistická tvorba súčasnej francúzskej spisovateľky Sylvie Germainovej mnohokrát ponúka obrazy pesimizmu, beznádeje a utrpenia, v ktorých autorka necháva svoje postavy padnúť do bahna ničoty a hrôzy. Tie sa práve vo chvíľach pocitu osamelosti a šialenstva zo straty milovaného človeka obracajú k Bohu, vyzývajú ho a, nedočkajúc sa jeho odpovede, preklínajú jeho krutosť a ľahostajnosť k ich utrpeniu. Podoba nemého Boha, ktorý nereaguje na nárek svojho ľudu, sa v románoch vyníma prostredníctvom obrazov noci a výkriku. Zvlášť ťaživý obraz absencie Boha je načrtnutý v počiatočných dielach tvorby S. Germainovej, a to v Knihe nocí (Le Livre des nuits) a v Jantárovej noci (Nuit-d’Ambre), kde sa každá noc ako ozvena ľudského zúfalstva končí nastolením ďalšej noci a vypuknutím inej hrôzy. Všadeprítomnosť tmy, o čom svedčia aj názvy jednotlivých kapitol v oboch dielach, možno chápať ako naliehavú potrebu autorky vypovedať o zverstvách nášho sveta a o jej pocite z tragického osudu človeka, ktorý je nepochybne odzrkadlením krutej reality historických udalostí 20. storočia.

Kľúčové slová: spiritualita, ticho Boha, motívy noci a výkriku, Boh a motív vetra

LE CONTE LIBERTIN AU XVIIIe SIÈCLE :
ENTRE LE MERVEILLEUX ET LA PARODIE
DANS ACAJOU ET ZIRPHILE DE CHARLES DUCLOS


Andrea Tureková
Université Comenius de Bratislava

Abstrakt
: Článok sa venuje problematike libertínskej rozprávky vo francúzskej literatúre 18. sto ročia. Koncom 17. storočia sa rozprávka ako žáner stáva súčasťou literárnej produkcie a autori sa jej s veľkou obľubou venujú aj v storočí nasledujúcom. Po roku 1730 sa začínajú objavovať pa rodické a libertínske rozprávky, v ktorých tradičné rozprávkové zázračno mení svoj charakter aj funkciu. Na príklade rozprávky Acajou et Zirphile od Charlesa Duclosa autorka analyzuje premeny prvkov tradičného folklórneho zázračna v prospech paródie a satiry.

Kľúčové slová: libertinizmus, libertínska rozprávka, paródia, Charles Duclos, román 18. storočia

SLOVENSKÁ A ČESKÁ RECEPCIA DIELA FRANZA KAFKU. NIEKOĽKO POZNÁMOK

Milan Žitný
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study aims at clarifying chosen aspects of both the Slovak and Czech receptions of the work of Franz Kafka in the period from 1920s until today. It emphasizes the particularities of the Slovak reception as well as the key features of the Slovak-Czech dialogue on the topic. The study also includes the Slovak and Czech reflections of the Jewish aspect in Kafka’s life and work after the World War II.

Key words: cultural policy in former Czechoslovakia in the fifties, the different phases in the reception of Franz Kafka’s novels between 1945 and 1989, controversial slovak-czech dialog on basic values of Kafka’s work, the role of Ján Rozner, Eduard Goldstücker and Július Pašteka in the Slovak reception of Franz Kafka, Kafka’s relationship to the Czech language and culture

K OTÁZKE VÝBERU CUDZOJAZYČNÉHO LITERÁRNEHO TEXTU V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Ľubica Horváthová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The paper deals with criteria for choosing a literary text suitable for teaching English as a foreign language to pupils at primary schools. We present a literary text as meaningful, nontrivial, authentic language teaching input with its peculiarities and potential difficulty.

Key words: literary text, authentic text, choice of literary text, difficulty of literary texts, foreign language teaching, primary school

POZÍCIA NEMECKÉHO JAZYKA V SÚČASNOM KONTEXTE CUDZOJAZYČNÉHO VYUČOVANIA

Katarína Hromadová – Gabriela Slobodová
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract
: The study performed by Goethe Institute and presented in the following paper shows some alarming resulting figures showing the level of effective mastering of at least two foreign languages as required by law, is despite 20 years of intensive language training in schools, surprisingly low. Now a days when the professional and lay public is focusing on the acquisition of more than one foreign language because of the rapid globalization of labor markets and study opportunities, Slovak government officials do didactically and methodically unsubstantiated decision that prevents our pupils and students from effective achievement of this target. In the following paper we attempt to outline some of the reasons that stand against the correctness of this political decision. We try to think about the long-term causes of this condition, including historic, sociolinguistic, psycholinguistic and didactic factors of early language learning and the influence of the first foreign language on the acquisition of the subsequent foreign language, which leads to multilinguistic competence. Important role in this process is played by the position of the German language as a first and as a second foreign language.

Key words: German language – history and present day situation, educational context, German as the first and second foreign language, foreign language teaching and learning, psycholinguistics of foreign language teaching

LA COMPOSANTE CULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT DU FLE EN CONTEXTE MONOCULTUREL

François Schmitt
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Abstrakt
: Monokulturálne prostredie v triede, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk, prináša výhodu pri výučbe a osvojení si kultúrnych reálií. V monokulturálnej triede je cieľová kultúra chápaná nie ako hmatateľný objekt, ale ako súhrn fenoménov a hodnôt, ktoré si učiaci sa osvojuje počas štúdia a je vyučovaná a prijímaná učiacim sa na základe východiskovej kultúry, ktorá je dôležitým prvkom pri ceste k cieľovej kultúre. Vzhľadom na skutočnosť, že v mo nokulturálnej triede máme rovnaký kultúrny základ, vyučujúci môže využívať rozličné postupy: zužitkovať kultúrne kompetencie učiaceho sa získané vo východiskovej kultúre, porovnávať východiskovú a cieľovú kultúru.

Kľúčové slová: civilizácia, interkultúrna komunikácia, kultúrna kompetencia, kultúra, východisková kultúra, cieľová kultúra

VARIA

Andrea Mikulášová: Záverečná správa z vedeckého projektu 

Andrea Tureková: Správa zo stretnutia katedier francúzskeho jazyka spojeného s vedeckou konferenciou Études françaises en Slovaquie 2011