Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD.

Curriculum vitae

Vzdelanie a kvalifikácia

 • Habilitácia a titul docent, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2005.
 • Doktorandské štúdium a titul PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, 2002.
 • Rigorózna skúška  a titul PaedDr., Univerzita Komenského, Bratislava, 2000.
 • Vysokoškolské vzdelanie, Univerzita Komenského, Bratislava, 1990-1994.

 

Pedagogická činnosť

 • Výtvarná edukácia 
 • Detský výtvarný prejav
 • Ilustrácia a detský výtvarný prejav
 • Odborná pedagogická prax so zameraním na výtvarnú edukáciu
 • Vizuálny svet a dieťa

 

Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti

Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na výskum detského výtvarného prejavu a jeho špecifík vzhľadom ku kultúrnym a sociálnym odlišnostiam, kreativity v detskom výtvarnom prejave, emocionalite a axiológii a ich prejavom v expresívnom zobrazení.

Výtvarná edukácia v primárnom a predprimárnom stupni vzdelávania so zameraním na riešenie problematiky multikultúrnej výchovy a problematiky minorít vo vzťahu k umeniu a výtvarnej edukácii. Zároveň sa venuje aj problematike riešenia a výskumu špecifík edukácie rómskych detí.

 

Projekty a granty

 • Multikultúrna výchova a jej rozvíjanie prostredníctvom umenia vo výučbe a mimoškolskej činnosti základných školách. Grant  KEGA 3/5281/07, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava  (2007 - 2009). Zodpovedná riešiteľka: D. Valachová
 • Kvalitatívna inovácia výtvarno-pedagogických modelov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore. Grant KEGA 3/6289/08, riešiteľské pracovisko  Pedagogická fakulta UK Bratislava (2008-2010). Riešiteľka
 • Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže. Grand VEGA 1/0158/10, rieš. pracovisko Pedagogická  fakulta UK Bratislava (2008 – 2010). Riešiteľka
 • Zvyšovanie úrovne socializácie Rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa. Štátna objednávka č.912/2002. Riešiteľské pracovisko Pedagogická  fakulta UK Bratislava (2002 – 2006). Riešiteľka
 • Mikrovyučovacie analýzy – metodika. Grant KEGA 3/0174/02, riešiteľské pracovisko  Pedagogická fakulta UK Bratislava (2002-2005). Riešiteľka
 • Overovanie organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu. Riešiteľské pracovisko: Súkromná základná škola Vihorlatská ul.  v Bratislave a zriaďovateľ školy Nadácia Výchovy k slobode. (2001 – 2010) Spolugarant experimentálneho overovania

 

Iné aktivity

 • Členka Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku,

 • Členka OMEP, medzinárodnej spoločnosti pre predškolskú výchovu

 • Členka redakčnej rady odborného časopisu Predškolská výchova

 • Členka redakčnej rady KAFOMET (katalóg foriem a metód pre materské školy)

Publikačná a umelecká činnosť

Publikačná činnosť 2005-2010

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Valachová D.: Povedzme to farbami : multikultúrna výchova a jej možnosti vo výtvarnej výchove.  Brno : Tribun EU, 2009 1. vyd. 146 s. ISBN: 978-80-7399-855-4

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Valachová, D.: Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Psychodiagnostika, Bratislava 2005. ISBN 80-88714-02-8

 

Mistrík E., Oravec L., Valachová D., Paulíniová Z., Petocz K.,: Multikultrúna výchova v škole: ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť. Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008, ISBN 978-80-969271-4-2

 

Valachová, D.: Pedagogická diagnostika v materskej škole. Bratislava: MPC Tomášikova Bratislava 2008. ISBN 978-80-8052-303-9

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisov

Valachová, D.: Kultúra, umenie a počítač v edukácii. Naša škola 6 2004/2005, (s. 12-15)  

Valachová, D.: Výchova k tolerancii. Prevencia, Ročník IV, 3/2005 (s. 3-6)

 

Valachová, D.: Profesionálne kompetencie učiteľa. Pedagogické rozhľady, MPC Banská Bystrica 5/2005, ISSN 1335-0404, s. 4-8

 

Valachová, D.: Výtvarný pedagóg v primárnej a predprimárnej edukácii. Pedagogické rozhľady 2/2006, ISSN 1335-0404, s. 16-19

 

Valachová, D.: Kultúra a jej vplyv na detský výtvarný prejav. Naša škola č. 10, 2006 roč. IX, ISSN 1335-2733, s. 6-10

 

Valachová D.: Axiologizácia a jej miesto v edukácii. Prevencia, ročník VI, č. 2/2007 (s. 59-65) ISSN 1336-3689

 

Valachová, D., Mináriková, S.: Efektivita edukačného procesu v materskej škole. Mikroedukatívne analýzy. Komenský, Pedagogická fakulta MU Brno, č.1, září 2008, ročník 133, ISSN 0323-0449, s.11 – 17

(Valachová, D. – 60%. Mináriková, S. – 40%)

 

AED   Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

Valachová, D.: Výtvarná výchova v kontexte multikultúrnej výchovy na základnej škole. In: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica. 2005 ISBN 80-8083-107-6, s.435-436

 

Valachová, D.: Umenie ako komunikačný fenomén v edukácii. Zborník: Retrospektíva a perspektíva v edukácii. Nitra PF UKF  2005, ISBN 80-8050-918-2, s. 615-618

 

Valachová, D.: Učiteľ rómskych detí. Zborník: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa. UKF Nitra 2006, ISBN 80-8050-987-5, s. 234-241

 

Valachová, D.: Problémy prechodu znevýhodnených detí z materskej školy do základnej školy. Zborník: Interakcia edukačnej triedy. Rodina – Materská škola – Základná škola. Imperatív doby. Pedagogická fakulta UKF Nitra 2006, ISBN 80-8050-999-9, s. 358-364

 

Valachová D.: Detský výtvarný prejav a jeho využitie k diagnostike školskej zrelosti. Zborník: Škola-edukácia-príprava učiteľa IV. Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. UMB PdF Banská Bystrica 2007, (s.74-81), ISBN 978-80-8083-359-6

 

Valachová D.: Epistemologické rušenie metasveta detí v rámci multikultúrnej edukácie. Zborník: Multikultúrne aspekty edukácie v učiacej sa spoločnosti. Žilinská univerzita, FPV, 2007, (s. 106-110), ISSN 1336-5126

 

Valachová D.: Grafity – výchovný problém – výchovný efekt. Zborník z vedeckej konferencie Grafity & street art. Sociálne, psychologické, recepčné kontexty umenia ulice. Vydavateľ Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, 2008, ISBN 80-8050-986-7, s. 107 – 115

 

Valachová, D.: Presahy interkultúrnej komunikácie do edukačných dimenzií. Medzinárodná konferencia, Nitra, 17. – 18. 9. 2008

 

Valachová, D.: Perspektívy výtvarnej edukácie v rozvoji osobnosti dieťaťa. Konferencia OMEP Prešov, 10. – 11. 10. 2008

 

Valachová, D.:  Fenomén kreativity v edukácii detí predškolského veku. Konferencia OMEP, Bratislava 10.-12. 4. 2008 Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. Vydavateľstvo Rokus Prešov, ISBN 978-80-89055-82-1, s255 - 266

 

AFC   Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

VALACHOVÁ D.: Učiteľ v kurikulárnych premenách školy. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Príspevky k tvorbe a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 53-60. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Valachová , D.: Učiteľ verzus transformácia školy na Slovensku. Medzinárodná konferencia, Technická univerzita v Liberci Česká republika, 11. 9. 2008, ISBN 978-80-7372-414-6, s.59-67

 

Valachová, D.: Analýza špecifík výtvarnej tvorby detí z minoritných skupín. Medzinárodná konferencia, Brno, Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávaní. MU Brno 2008, s. 270 - 277, ISBN 978-80-210-4722-8

 

 

Valachová D.: Quo vadis (kam kráčaš) výtvarná edukácia? Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Medzinárodná vedecká konferencia , Hradec Králové , 1.-3.4.2009. CZ - ISBN 978-80-7041-647-1. - S. 72-73

 

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Valachová D.: Perspektívy výtvarnej edukácie v rozvoji osobnosti dieťaťa. In: Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. Zborník, Prešov: Prešovská unoverzita, Pedaogigcká fakulta, 2009. ISBN 978-80-555-0006-5. - S. 236-250. s. 236-250

 

Valachová D.: Rozprávka a jej symbolická projekcia do detského výtvarného prejavu. Od detskej opatrovne k materskej škole. - [s.n.] : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Banská Bystrica, 2009. - ISBN 978-80-970266-0-8. - S. 105-113

 

Valachová D.: Progresia kompetencií učiteľa výtvarnej výchovy na primárnom a sekundárnom stupni. Kultúra, umenie, vzdelávanie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-755-6. - S. 1-10 Kultúra, umenie, vzdelávanie. Medzinárodná vedecká konferencia , Banská Bystrica , 3.-4.6.2009. SK

 

Valachová D.: Načo nám je výtvarná edukácia v materskej škole? Príprava učiteľov v procese školských reforiem. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9. - S. 165-171 Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Medzinárodná vedecká konferencia , Prešov , 16.-17.9.2009. SK

 

Valachová D.: Presahy interkultúrnej komunikácie do európskych dimenzií. Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-564-0. - S. 553-561 Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Medzinárodná vedecká konferencia , Nitra , 17.-18.9.2008. SK

 

BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Uváčková I., Valachová D., Droppová G.: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2009 1. vyd. 148 s. ISBN 978-80-7158-967-9

 

Valachová, D.: Pedagogická diagnostika v materskej škole. 2009, Bratislava Zing Print, s .r.o., ISBN 978-80-8052-342-8

 

BBB    Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách

Valachová, D.: Pedagogická diagnostika – formálnosť kontra efektivita. Manažment materskej školy, Bratislava : RAABE, marec 2008, s. 1- 17

 

Valachová, D.: Tvorivý učiteľ a materská škola. Manažment materskej školy, Bratislava : RAABE, jún 2008, s. 1- 38

 

BDF    Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Valachová, D.: Umenie a deti. Rodina a škola 7/2005 (s.13)

 

Valachová, D.: Umenie vo výtvarnej výchove v materskej škole. Predškolská výchova, ročník LIX, č. 6, 2004/05 (s.5-8)

 

Valachová D.: Výtvarná komunikácia v procese rozvíjania osobnosti dieťaťa. Predškolská výchova, ročník LXI, č. 6, 2006/07 (s.1-5)

 

Valachová D.: Ilustrácia a jej miesto v predškolskej edukácii. Predškolská výchova, ročník LXII, č. 1, 2007/08 (s. 1-4)

 

Valachová, D.: Axiologizácia – výchova k hodnotám. Predškolská výchova, Roč. 62, č. 4 (2007/08), s.1 - 5

 

Valachová, D., Uváčková, I., Droppová, G., Bruteničová, E., Mináriková, S.: Aj učiteľky materský škôl chcú štandardy. Učiteľské noviny, ročník 57, č. 12, 8-9 týždeň, s. 7.

(Valachová, D. – 60 %, Uváčková, I. – 10%, Droppová, G. – 10%, Bruteničová, E. – 10%, Mináriková, S. – 10%.)

 

Valachová, D., Droppová, G.: K prieskumu kurikulárnej transformácie v predškolskej edukácii. Naša škola, Ročník XII, č. 1, škol.rok 2008/09, ISSN 1335-2733, s.18-25

/Valachová, D. – 50%, Droppová, G. – 50%)

 

Valachová D.: Dinosaury a iné saury. In: Kafomet pre materské školy, č. 2 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-4.

 

Valachová D.: Výtvarné inšpirácie ilustráciou pre deti. In: Kafomet pre materské školy, č. 1 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-4.

 

Valachová D.: Výtvarná komunikácia. In: Kafomet pre materské školy, č. 4 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-5.

 

Valachová D.: Výtvarná komunikácia. In: Kafomet pre materské školy, č. 3 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-3.

 

Valachová D., Nagyová V.: Čarovanie s prírodou. In: Kafomet pre materské školy, č. 3 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-4.

 

Valachová D.: Čaro jesenného stromu. In: Kafomet pre materské školy, č. 3 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-2.

 

Valachová D.: Ja a môj farebný svet: In: Kafomet pre materské školy, č. 3 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-4.

 

Valachová D.: Umelci ako Vincent van Gogh. In: Kafomet pre materské školy, č. 3 (2009), ISSN 1803-5175, s. 1-2.

 

Valachová D.: Moje premeny alebo Som to ja? In: Kafomet ISCED 1 v praxi 1. a 2. ročník ZŠ. ISSN 1804-0381. - Č. [1] (2009), s. 1-2

 

EDI     Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Valachová, D.: Milan Portík, Determinanty edukácie rómskych žiakov – asistent učiteľa. In: Technológia vzdelávania, ročník XIII, č. 5/2005, príloha Slovenský učiteľ. (s. 15)

 

Valachová, D.: Dušan Kostrub: Dizajn procesu výučby v materskej škole. Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie. In: Technológia vzdelávania 01/2006, ISSN 1335-003X, s. 17

 

DAI    Kvalifikačné práce

Valachová, D.: Kultúrne odlišnosti v kreativite detského výtvarného prejavu. Habilitačná práca, PU PdF Prešov 2005