Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. art. Martin ŠEVČOVIČ, ArtD.

CURRICULUM VITAE

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

ŽIVOTOPIS

www.martinsevcovic.sk

www.yas.sk

+421 911 254 228

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

V rámci svojej výskumnej činnosti je aktívny vo výskumných a umeleckých projektoch:

– KEGA 001KU-4/2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. - proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku, hlavný riešiteľ doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., spoluriešiteľ projektu: M. Ševčovič,

– 2021 – 2022 Visegrad Scholarship Program #521101495 s Katarzyna Turoń, Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Road Transport, 8 Krasińskiego Str. 40-019 Katowice, Poľsko. (Školiteľ: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.)

– KEGA 003UK-4/2020 Hodnotenie v predmete Výtvarná výchova, hlavný riešiteľ: M. Ševčovič,

– FPU 20-141-07451 Vrstvy, Výzva 106/2020, Program 1.4.1., hlavný riešiteľ: M. Ševčovič,

– KEGA 064UK-4/2020 Elektronická učebnica geografie pre žiakov s mentálnym postihnutím. hlavný riešiteľ: A. Vančová, spoluriešiteľ projektu: M. Ševčovič,

– 2017 – 2019 VEGA 1/0179/17 | 11 | Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže, hlavný riešiteľ: D. Valachová, spoluriešiteľ projektu: M. Ševčovič,

– FPU 17-144-02644 D, Methexis, Výzva 5/2017, Program 1.4.4., hlavný riešiteľ: M. Ševčovič,

– FPU 17-142-01669 D, Young art show 10, Výzva 4/2017, Program 1.4.2., hlavný riešiteľ: M. Ševčovič,

– FPU 16-142-01629 D, Young art show 9, Výzva  4/2016, Program 1.4.2., hlavný riešiteľ: M. Ševčovič.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Jeho publikačná činnosť je zameraná na oblasť grafického média a jeho presahy naprieč inými výtvarnými médiami:


Publikácie:

ŠEVČOVIČ, M. (2023): Akčná kresba z pohľadu homeostázy, 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023.  ISBN 978-80-223-5737-1, Dostupné na: https://stella.uniba.sk/texty/akcna_kresba_homeostaza.pdf

ŠEVČOVIČ, M. (2022): CYCLES. 1. vyd. Trebatice (Slovensko) : OZ Young art show, 2022, 204 s. ISBN (elektronické) 978-80-972813-7-3, Dostupné na:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KVV/Publikacie_KVV_od_2021/CYCLES.pdf

ŠEVČOVIČ, M. et al. (2022): Evalvácia v predmetoch zameraných na praktické disciplíny pri výučbe budúcich výtvarných pedagógov, 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 139 s. ISBN 978-80-223-5530-8 (online). Dostupné na: https://stella.uniba.sk/texty/PDF_vytvarni_pedagogovia_evalvacia_predmetov.pdf

ŠEVČOVIČ, M. (2022). Konštitutívne poznatky o grafických technikách [online]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 91 s. ISBN 978-80-223-5382-3, dostupná na:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/AFX7_Sevcovic_Konstitutivne_poznatky_o_grafickych_technikach.pdf


ŠEVČOVIČ, M. (2021). Princípia grafického média v tvorbe slovenských autorov. [online]. 1. vyd.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 127 s. ISBN 978‐80‐223‐5320‐5, dostupná na:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/kvv/AFX7_Principia_grafickeho_media_v_tvorbe_slovenskych_autorov_Sevcovic.pdf

 

Články:

Ševčovič Martin. 2023: L´homeostasie de la  technique de la  matrice liquide, 52-55 s. In: Noyce Richard, and kol., Actuel nº28, l´estempe contemporaire, 2023, ISSN: 0774-6008, EAN: 978-2-930980-51-5

Ševčovič, Martin. Nové, klasické a historické techniky z oblasti grafiky radené do edukačného procesu budúcich výtvarných pedagógov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – ISSN 1336-2232. – Roč. 22, č. 3 (2023), s. 19-26

Ševčovič, Martin. Témy v grafických listoch z predmetov základy grafiky a grafika [elektronický dokument] = Topics in the graphic letters from the courses basic of graphic and graphic. SIGN-UKO PD VV/22 In: Expresivita vo výchove V.. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022, s. 83-100 [online]. ISBN (online) 978-80-7468-197-4. https://expresivneterapie.files.wordpress.com/2022/11/expresivita_v.pdf. [slovenčina]

Ševčovič, Martin. Grafické médium a evalvácia spracovania jeho výstupov v podobe grafického listu [elektronický dokument] = Graphic medium and the processing of its output in the form of graphic letter evaluation. SIGN-UKO PD VV/22 In: CREA-AE 2022: kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie: zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 197-206 [online]. ISBN (online) 978-80-223-5505-6. https://stella.uniba.sk/texty/PDF_MS_creaae_2022.pdf. [slovenčina]

Ševčovič, Martin. Evalvačné procesy v médiu grafika [elektronický dokument]. SIGN-UKO PD VV/22 In: Evalvácia v predmetoch zameraných na praktické disciplíny pri výučbe budúcich výtvarných pedagógov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 56-80 [2,70 AH] [online]. ISBN (online) 978-80-223-5530-8. https://stella.uniba.sk/texty/PDF_vytvarni_pedagogovia_evalvacia_predmetov.pdf. [slovenčina]

Turoň, K.; Kubik, A.; Ševčovič, M.; Tóth, J.; Lakatos, A. (2022) Visual Communication in Shared Mobility Systems as an Opportunity for Recognition and Competitiveness in Smart Cities. Smart Cities 2022, 5, 802–818. ISSN: 2624-6511, dostupná na:

https://www.mdpi.com/2624-6511/5/3/41/pdf

ŠEVČOVIČ, Martin. Terminological Background in the Nomenclature of Perception of the Graphic Medium and the Structure of the Evaluation of the Graphic Letter. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (2), s. 100-105. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.2.100-105

Kováčová, B.; Ševčovič, M.; Valachová, D. Experience with the action art in the course of life of person : from experience to therapy. In: AD ALTA [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení. ISSN (online) 2464-6733. Roč. 11, č. 2 (2021), p. 139-144. dostupná na:

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1102/papers/A_kovacova.pdf

 Valachová, D.; Kováčová, B.; Bergerová, X.; Ševčovič, M. Significance of evaluation in art education in the process of participant’s self-expression. In: AD ALTA [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení. ISSN (online) 2464-6733. Roč. 11, č. 2 (2021), p. 289-294. dostupná na: 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1102/papers/A_valachova.pdf  

 

ŠEVČOVIČ, M. (2021). Náhoda, experiment, expresivita, projekt. In: VALACHOVÁ, D., KOVÁČOVÁ, B. (Eds.). Expresivita vo výchove IV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5265-9,

ŠEVČOVIČ, M. (2020). Expresivita v alternatívnych formách grafiky. In: VALACHOVÁ, D., KOVÁČOVÁ, B. (Eds.). 2020. Expresivita vo výchove III. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4931-4,

ŠEVČOVIČ, M. (2020). Analýza odbornej literatúry zameranej na grafické médium od druhej polovice 20. storočia na Slovensku. In: Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-5011-2,

KOVÁČOVÁ, B., ŠEVČOVIČ, M., (2019). Jeden malý obrázok. In: Horizonty umenia 6 [online] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie / STRENÁČIKOVÁ, M. 1. vyd. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2019. ISBN 978-80-8206-028-0,

ŠEVČOVIČ, M. (2019). Tekutá matrica. In: FORMAN, P., KOUDELA, T. a kol. Užitečná symbióza II : Výtvarná kultura v interakcích, 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2019. 300 s. ISBN 978-80-7599-119-5,

ŠEVČOVIČ, M. (2019). Odborné publikácie venujúce sa problematike grafického média uverejnené na Slovensku. In: Výtvarná edukácia v premenách času : zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť. 1 vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-557-1553-7,

KOVÁČOVÁ, B., VALACHOVÁ, D., ŠEVČOVIČ, M. a kol.  (2018). Výtvarné nadanie súčasť umeleckého nadania v súčasnom svete In: Fenomén výtvarného nadania vo vývine človeka KOVÁČOVÁ, B., VALACHOVÁ, D. (Eds.). 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1483-7,

ŠEVČOVIČ, M. (2018). Tekutá matrica. In: Aku.pressúra : zborník z medzinárodnej konferencie o grafike / ŠEVČÍK, P. (Eds.). 1. vyd. Banská Bystrica : Akadémia umení. Fakulta výtvarných umení. Katedra grafiky, 2018. ISBN 978-80-8206-012-9,

ŠEVČOVIČ, M. (2018). Transformácia grafického média. In: Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3.

 

Publikácie k výstavám:

ŠEVČOVIČ, M., VRBANOVÁ, A. (2021). Vrstvy – MONITUS. 1. vyd. Trebatice: OZ Young art show, 2021. 84 s. [online] ISBN 978-80-972813-6-6, dostupná na:

https://martinsevcovic.sk/wp-content/uploads/2021/12/vrstvy-monitus-katalog-catalogue-275-x-420-mm-rgb.pdf

ŠEVČOVIČ, M., SLÁDEK, A. (2019). When message is a frozen image. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2019, 24 s. ISBN 978-80-972813-5-9, dostupná na:

https://martinsevcovic.sk/wp-content/uploads/2019/12/catalogue_when-message-is-a-frozen-image.pdf

ŠEVČOVIČ, M., ČINTALAN, P. (2018). Out & In. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2018. 21 s. ISBN 978-80-972813-3-5, dostupná na:

https://martinsevcovic.sk/wp-content/uploads/2019/12/OUT-IN-catalog-1.pdf

ŠEVČOVIČ, M. (2018). Stories. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2018. 40 s. ISBN 978-80-972813-4-2,

ŠEVČOVIČ, M. (2017). Sonda 2010, 2014 : z cyklu stavebné prvky mentálnych individualít In: VRBANOVÁ, A (Eds.). COPY (20) RIDE, 1. vyd. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2017. ISBN 978-80-89555-83-3,

ŠEVČOVIČ, M. KOYŠOVÁ. P, (2017). Methexis. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2017. 36 s. ISBN 978-80-972813-0-4, dostupná na:

https://martinsevcovic.sk/wp-content/uploads/2020/12/katalog-methexis-2017.pdf

ŠEVČOVIČ, M. (2017). Young art show 10. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2017. 38 s. ISBN 978-80-972813-1-1, dostupná na:

https://martinsevcovic.sk/wp-content/uploads/2019/12/katalog-young-art-show-10.pdf

ŠEVČOVIČ, M. (2016). Young art show 9. 1. vyd. Trebatice : OZ Young art show, 2016. 47 s. ISBN 978-80-972445-7-6.

 

 

UMELECKÁ ČINNOSŤ (VÝBER)

jeho umelecká tvorivá činnosť sa pohybuje od svojich počiatkov v rozhraniach klasickej a experimentálnej autorskej grafiky s presahmi do objektu. Tematické rámce jeho tvorby siahajú k princípom kolobehu života a smrti, pričom svojsky generuje jazyk procesuálneho nepredmetného umenia, využívajúc expresívne štrukturálne osobitosti jazyka súčasného umenia.

Jeho  práce boli vystavené na viacerých prestížnych medzinárodných výstavách napríklad:

– 2023 The 20th AAmA International Exhibition, The Hangzhou City Center, Honzu, Čína

– 2023 The 9th Silk Road International Arts Festival – Silk Road Today International Art Invitational Exhibition, Shaanxi Fine Arts Museum, Xi´an, Shaanxi Province, Čína

– 2023 The 20th AAmA International Exhibition, The City Gallery at the Venice Gate, Miláno, Taliansko

– 2023 11th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko– 2023 The 20th AAmA International Exhibition, LODI Bank Foundation Art Museum, Taliansko 13. 7. – 17. 10. 2023, Taliansko

– 2023 5th International Mini Print Cantabria, Exhibition Hall Castel Lighthouse, Paseo Maritimo 12, Castro Urdiales, Cantabria Španielsko

– 2023 11th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

– 2023 V International Mini Print Castro Urdiales Castle-Lighthouse and Sotoliva Nave, Santander, Španielsko

– 2022 Miniprint International De Entre Ríos - LUIS BOURBAND - 2022, The Provincial Museum of Drawing and Engraving "ARTEMIO ALISIO", Hall del Auditorio Scelzi, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentína

– 2022 Transitions17 CIC, Teesside Print Prize 22, Transitions17 CIC, Middlesbrough, Veľká Británia

– 2022 The Tirana International Biennale of Graphic Arts “first edition”, The Art Gallery of Tirana & National Historical Museum Rruga e Kavajës, Ndërtesa e Prefektures , Tirana, Albánsko

– 2022 5th International Mini Print Cantabria, El Mar y los Faros, Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Av. del Faro Pintor Eduardo Sanz s/n, 39012 - Santander – Cantabria, Španielsko

– 2022 The 1st International GCB MiniPrint 2022, Studio Bildende Kunst – Galerie & Werkstatt für Künstlerische Graphik, Berlin-Lichtenberg, Nemecko

– 2022 8th Geoje International Art Festival, RELATIVE & ABSOLUTE TRUTH: AXIS of PEACE, Haegeumgang Theme Museum, Južná Kórea

– 2022 7th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Lazarea, Rumunsko

– 2022 5th Global Print 2022, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko

– 2022 Pocta grafickým technikám, Galéria Domu umenia Piešťany, Slovensko

– 2020 10th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

– 2020 International Virtual Engravist Printmaking Bienal, www.engravist.art, online, Turecko

– 2020 10th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko,

– 2019 When Message is a Frozen Image (spolu s Anabela Sládek) výstava patrila do Paralelného programu: 8th Moscow International Biennale of Contemporary Art, Moskva, Rusko,

– 2019 The Silk Road International Art Exhibition 2019, Xi´an, Čína,

– 2019 4th Global Print 2019, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko,

– 2018 OUT & IN (spolu s Peter Čintalan) výstava patrila do Paralelného programu: 6. Moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov, Moskva, Rusko,

– 2018 Relation in Print 3 side exhibition of the 3th Jogja International Miniprint Biennale 2018 (JIMB), Mantrijeron, Yogyakarta, Indonézia,

– 2018 9th Prints for Peace, Cultural Centre Arte Ac, Monterrey, Mexiko,

– 2018 9th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko,

– 2017 Silk Road International Art Exhibition 2017, Xi´an, Čína,

– 2017 3th Global Print 2017, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko,

– 2017 METHEXIS (spolu s Patrícia Koyšová) výstava patrila do Paralelného programu: 7th Moscow International Biennale of Contemporary Art, Moskva, Rusko,

– 2016 8th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko,

– 2016 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Lazarea, Rumunsko.

Do roku 2006 sa venuje kurátorskej činnosti a organizovaniu medzinárodnch skupinových výstav, alebo prezentácii umeleckých výstupov súčasnej generácie vizuálnych umelcov doma a v zahraničí. Výsledky jeho tvorivej umeleckej činnosti boli prezentované na viacerých samostatných výstavách a desiatkach skupinových výstavách, napríklad v USA, Mexiku, Brazílii, Egypte, Rusku, Belgicku, Holandsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Grécku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Rumunsku, Turecku, Portugalsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, či na Slovensku. Jeho práce sú taktiež súčasťou viacerých zbierok v Číne, USA, Mexiku, Brazílii, Fínsku, Belgicku, Maďarsku a Grécku.

Ohlasy

 

 

CANELAS, NUNO (2024): "MAPPING PRINTMAKING" - Work in Progress World Book, Portugalsko, 2024, s. 207, online na: https://mapping-printmaking.com/

 

 

SONDY február 2024

     Prezentovaný súbor veľkoformátových grafických listov a objektov spadá do z pohľadu doby a rozsahu prác môjho najrozsiahlejšieho cyklu, ktorý nazývam SONDY. Jedná sa o pomyselné sondy odhaľujúce fragmenty vnútra človeka, jeho duše, ktorú analyzujem a vizualizujem prostredníctvom kódov, realizovaných využitím charakterových vlastností odtlačkov získaných kombináciou viacerých grafických techník. Tieto sú vo forme grafických listov rôznych formátov, alebo presahov do priestoru vo forme grafických objektov, či dielach, ktorých povrch tvoria procesuálne odtlačky z mnou vynájdených takzvaných tekutých matríc. Z obsahového hľadiska majú prezentované práce ambíciu odhaľovať pomyslený kód takzvaných stavebných prvkov mentálnych individualít. Geometrické tvary majú odkazovať na racionálnu stránku a tie ostatné na tú inú, iracionálnu... Farebné kombinácie a prieniky medzi vrstvami poukazujú na momenty ZLOMU, kedy sa nám podarí ako keby oslobodiť od zväzujúcich momentov prežívaných schém a nahliadnuť do nových, možných, obohacujúcich dimenzií žitia. Akčné, drippingové nanášanie tekutín reagujúcich s nanesenou farbou na matriciach, majú za cieľ umocniť ilúziu pohybu na statickom odtlačku realizovanom sútlačou viacerých matríc odtláčaných tlačou z výšky. Vertikálna forma odtlačkov, ale aj objektov zas podporuje zámer odkázať na potrebu vnútorného rastu, zmeny človeka a celkový zmysel žitia – MONUMENTUM. Toto krátke slovo zastupuje mnoho významov, ktoré považujem za mimoriadne aktuálne v kontexte súčasného stavu sveta. Má ekvivalent aj v slovách: moment alebo bod. V mechanike zastupuje pohyb a vzájomné pôsobenie fyzikálneho objektu. Môže konotovať aj na: impulz, revolúciu, príčinu, okolnosť, pohyb, zmenu a zlom. Preto ak by som mal jednou vetou vyjadriť môj realizovaný zámer v predstavených dielach, definoval by som ich ako:

     Každodenný pohyb, impulzy, zlomy, osobné revolúcie, ktoré formujú našu osobnosť s cieľom stať sa lepším človekom, pripraveným pre Nebo.

 názov: z cyklu SONDY

rozmery: 100 x 70 cm

technika: tlač z výšky 

Martin Ševčovič, 2024

 
 
 

SONDA X/A,24, SONDA X/B,24, SONDA X/C,24

Každodenný pohyb, impulzy, zlomy, osobné revolúcie, ktoré formujú našu osobnosť s cieľom stať sa lepším človekom, pripraveným pre Nebo.

 názov: z cyklu SONDY

SONDA X/A,24

SONDA X/B,24

SONDA X/C,24

rozmery: 200 x 90 cm

technika: tlač z výšky 

 

 

 

 

SONDA N°2023YB

SONDA N°2023YB

z cyklu SONDY

2023

Grafický objekt z grafických listov vytlačených z hliníkovej dosky upravenej vybranými grafickými technikami ako: akvatinta, mezzotinta, suchá ihla, lept, autorské metódy a tlačené spôsobom tlače z výšky.

140 x 15 x 15 cm

     Vnútro človeka a jeho hĺbku duše zaznamenáva autor Martin Ševčovič v cykle diel s názvom SONDY. Z pohľadu doby a objemu prác je to jeho najrozsiahlejší cyklus prác, či už vo forme grafických listov rôznych formátov, alebo presahov do priestoru vo forme grafických objektov, až po objekty, ktorých povrch tvoria procesuálne odtlačky zo autorom vynájdených takzvaných tekutých matríc. Z obsahového hľadiska sa práce snažia vizualizovať pomyslený kód človeka. To, čo nás tvorí po vnútornej, duševnej stránke. Geometrické tvary majú odkazovať na racionálnu stránku a tie ostatné na tú inú, iracionálnu... Rôznorodosť vrstvenia sa mu darilo vytvárať pomocou kombinácií rôznych grafických techník. Vertikálna forma objektov zas podporuje zámer odkázať na potrebu vnútorného rastu, zmeny človeka a celkový zmysel žitia - MONUMENTUM. ("Momentum môže znamenať tak "impulz / revolúciu", čo poukazuje na jeho kauzálny potenciál, ako aj: dôležitosť, príčinu, vplyv alebo význam - čo zase poukazuje na to, že je dôležitým faktorom skutočnosti. Okrem toho sa medzi slovníkovými významami vyskytujú pojmy ako: príčina, okolnosť, pohyb, zmena").

Autor reprodukcií: Mgr. art. Peter Čintalan, DYNAMEET

    The author Martin Ševčovič records the inner of subject and the depth of his soul in a cycle of works called SONDES. In terms of time and volume of works, it is his most extensive cycle of works, whether in the form of graphic sheets of various formats or overlaps into space in the form of graphic objects, up to objects whose surface consists of procedural imprints from the so-called liquid matrices invented by the author. In terms of content, the works seek to visualize the imaginary code of human. What makes us up internally, mentally. The geometric shapes are meant to refer to the rational side and the others to the other, irrational side... The variety of layering he managed to create by using combinations of different graphic techniques. The vertical form of the objects, in turn, supports the intention to refer to the need for inner growth, human change and the overall meaning of life - MONUMENTUM. („Momentum can mean both „impulse / revolution”, which indicates its causative potential, as well as: importance, cause, influence, or meaning – which in turn shows it as an important factor of reality. In addition, among the dictionary meanings there are terms such as: cause, circumstance, movement, change.")

Daily movement, impulses, personal revolutions, that are creating our personality with the aim to grow to be a better person, ready for the Heaven.

Graphic object from graphic sheets printed from aluminium plate (aquatint, mezzotint, dry point, etching, author methods) by relief printing. /140 x 15 x 15 cm/ 2023

 
 
 

SONDA N° 2023OB

 
 
 

SONDA N°2023OB

z cyklu SONDY

2023

Grafický objekt z grafických listov vytlačených z hliníkovej dosky upravenej vybranými grafickými technikami ako: akvatinta, mezzotinta, suchá ihla, lept, autorské metódy a tlačené spôsobom tlače z výšky.

140 x 15 x 15 cm

     Vnútro človeka a jeho hĺbku duše zaznamenáva autor Martin Ševčovič v cykle diel s názvom SONDY. Z pohľadu doby a objemu prác je to jeho najrozsiahlejší cyklus prác, či už vo forme grafických listov rôznych formátov, alebo presahov do priestoru vo forme grafických objektov, až po objekty, ktorých povrch tvoria procesuálne odtlačky zo autorom vynájdených takzvaných tekutých matríc. Z obsahového hľadiska sa práce snažia vizualizovať pomyslený kód človeka. To, čo nás tvorí po vnútornej, duševnej stránke. Geometrické tvary majú odkazovať na racionálnu stránku a tie ostatné na tú inú, iracionálnu... Rôznorodosť vrstvenia sa mu darilo vytvárať pomocou kombinácií rôznych grafických techník. Vertikálna forma objektov zas podporuje zámer odkázať na potrebu vnútorného rastu, zmeny človeka a celkový zmysel žitia - MONUMENTUM. ("Momentum môže znamenať tak "impulz / revolúciu", čo poukazuje na jeho kauzálny potenciál, ako aj: dôležitosť, príčinu, vplyv alebo význam - čo zase poukazuje na to, že je dôležitým faktorom skutočnosti. Okrem toho sa medzi slovníkovými významami vyskytujú pojmy ako: príčina, okolnosť, pohyb, zmena").

Autor reprodukcií: Mgr. art. Peter Čintalan, DYNAMEET

    The author Martin Ševčovič records the inner of subject and the depth of his soul in a cycle of works called SONDES. In terms of time and volume of works, it is his most extensive cycle of works, whether in the form of graphic sheets of various formats or overlaps into space in the form of graphic objects, up to objects whose surface consists of procedural imprints from the so-called liquid matrices invented by the author. In terms of content, the works seek to visualize the imaginary code of human. What makes us up internally, mentally. The geometric shapes are meant to refer to the rational side and the others to the other, irrational side... The variety of layering he managed to create by using combinations of different graphic techniques. The vertical form of the objects, in turn, supports the intention to refer to the need for inner growth, human change and the overall meaning of life - MONUMENTUM. („Momentum can mean both „impulse / revolution”, which indicates its causative potential, as well as: importance, cause, influence, or meaning – which in turn shows it as an important factor of reality. In addition, among the dictionary meanings there are terms such as: cause, circumstance, movement, change.")

Daily movement, impulses, personal revolutions, that are creating our personality with the aim to grow to be a better person, ready for the Heaven.

Graphic object from graphic sheets printed from aluminium plate (aquatint, mezzotint, dry point, etching, author methods) by relief printing. /140 x 15 x 15 cm/ 2023

SONDY

 
 

SONDA 

z cyklu SONDY

2023

Grafické listy v vytlačených z hliníkovej dosky upravenej vybranými grafickými technikami ako: akvatinta, mezzotinta, suchá ihla, lept, autorské metódy a tlačené spôsobom tlače z výšky.

100 x 70 cm

     Vnútro človeka a jeho hĺbku duše zaznamenáva autor Martin Ševčovič v cykle diel s názvom SONDY. Z pohľadu doby a objemu prác je to jeho najrozsiahlejší cyklus prác, či už vo forme grafických listov rôznych formátov, alebo presahov do priestoru vo forme grafických objektov, až po objekty, ktorých povrch tvoria procesuálne odtlačky zo autorom vynájdených takzvaných tekutých matríc. Z obsahového hľadiska sa práce snažia vizualizovať pomyslený kód človeka. To, čo nás tvorí po vnútornej, duševnej stránke. Geometrické tvary majú odkazovať na racionálnu stránku a tie ostatné na tú inú, iracionálnu... Rôznorodosť vrstvenia sa mu darilo vytvárať pomocou kombinácií rôznych grafických techník. Vertikálna forma objektov zas podporuje zámer odkázať na potrebu vnútorného rastu, zmeny človeka a celkový zmysel žitia - MONUMENTUM. ("Momentum môže znamenať tak "impulz / revolúciu", čo poukazuje na jeho kauzálny potenciál, ako aj: dôležitosť, príčinu, vplyv alebo význam - čo zase poukazuje na to, že je dôležitým faktorom skutočnosti. Okrem toho sa medzi slovníkovými významami vyskytujú pojmy ako: príčina, okolnosť, pohyb, zmena").

 

Autor reprodukcií: Mgr. art. Peter Čintalan, DYNAMEET

    The author Martin Ševčovič records the inner of subject and the depth of his soul in a cycle of works called SONDES. In terms of time and volume of works, it is his most extensive cycle of works, whether in the form of graphic sheets of various formats or overlaps into space in the form of graphic objects, up to objects whose surface consists of procedural imprints from the so-called liquid matrices invented by the author. In terms of content, the works seek to visualize the imaginary code of human. What makes us up internally, mentally. The geometric shapes are meant to refer to the rational side and the others to the other, irrational side... The variety of layering he managed to create by using combinations of different graphic techniques. The vertical form of the objects, in turn, supports the intention to refer to the need for inner growth, human change and the overall meaning of life - MONUMENTUM. („Momentum can mean both „impulse / revolution”, which indicates its causative potential, as well as: importance, cause, influence, or meaning – which in turn shows it as an important factor of reality. In addition, among the dictionary meanings there are terms such as: cause, circumstance, movement, change.")

Daily movement, impulses, personal revolutions, that are creating our personality with the aim to grow to be a better person, ready for the Heaven.

Graphic sheets printed from aluminium plate (aquatint, mezzotint, dry point, etching, author methods) by relief printing. /100 x 70 cm/ 2023

CYCLES 2022

 
 

Grafické cykyl 2021

 

Grafický cyklus Explikácia

Grafický cyklus Interpretácia

Grafický cyklus Explikujú interpretáciu

Grafický cyklus Vrstvy (2021)

Viac informácií v katalógu / More informations in catalogue

 

Z cyklu Interpretácia / From the cycle Interpretation, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Explikácia / From the cycle Explication, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Vrstvy / From the cycle Layers, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Explikujú interpretáciu / From the cycle Explicate interpretation, 2021, grafický list; tlač z výšky (autorská technika) / graphic letter; relief print (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Explikujú interpretáciu / From the cycle Explicate interpretation, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

 

Technický list:

 

Cyklus grafických listov tlačených formou tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou.

rozmery papiera: 100 x 70 cm

rozmery matríc: 75 x 50 cm

forma tlače: tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou

technika: autorská technika, štrukturálna grafika na hliníkovej matrici

When Message is a Frozen Image

Názov výstavy / Name of the Exhibition / Название выставки

When Message is a Frozen Image 
Когда сообщение – это замороженный образ

Paralelný program 8. Moskovského medzinárodného bienále súčasného umenia

The Parallel Program of The 8th Moscow International Biennale of Contemporary Art Параллельная  программа  8-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

 

Vernisáž / Opening / Открытие

12. decembra 2019 o 19:00 hod.
12th December 2019 at 7 pm    

12 декабря 2019 в 19.00 часов 

 

Trvanie výstavy od 12. do 30. decembra 2019
Exhibition present from from 12 to 30 December 2019

Выставка проходит с 12 до 30 декабря 2019

 

Kurátor/ Curator / Куратор

Martin Ševčovič (Мартин Шевчович)

 

Autori / Authors / Xудожники

Anabela Sládek a Martin Ševčovič

Anabela Sladek & Martin Sevcovic 
Анабела Сладек и Мартин Шевчович

 

Galéria Slovenského inštitútu v Moskve
The Gallery of Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

 

2-ya Brestskaya Street 27, Moscow 

2-я Брестская улица, д. 27, Москва

+7 (495) 956-49-28

 

vstup voľný / free admission / Вход свободный

 

organizátor / organizer / организатор

Slovenský inštitút v Moskve a Young art show - Občianske združenie
The Slovak Institute in Moscow & Young art show - Non profit Organization                              Словацкий институт в Москве & Young art show 

SONDY 2019

Martin Ševčovič, SONDA, 2019, grafický list; tlač z hĺbky (akvatinta, mezotinta, suchá ihla, lept, autorská technika), 100 x 70 cm

Martin Sevcovic, SONDE, 2019, graphic letter; intaglio (aquatint, mezzotint, dry point, etching, author's technique), 100 x 70 cm

 

Martin Ševčovič, SONDA, 2019, grafický list; tlač z výšky (akvatinta, mezotinta, suchá ihla, lept, autorská technika), 100 x 70 cm

Martin Sevcovic, SONDE, 2019, graphic letter; relief printing (aquatint, mezzotint, dry point, etching, author's technique), 100 x 70 cm

OUT & IN katalóg

METHEXIS katalóg k výstave