Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

ODBORNÝ SEMINÁR

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky sme na Katedre anglického jazyka a literatúry zorganizovali vo štvrtok 10.11.2022  odborný seminár pod názvom Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku s ohľadom na potreby žiakov s dyslexiou. Seminár bol výstupom projektu VEGA č. 1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku.

Program seminára bol naozaj bohatý: s prvou prednáškou vystúpila Katarina Fray, M.A., M.S., CCC-SLP z Kalifornie, ktorá sa účastníkom prihovorila prostredníctvom MS Teams.  Vo svojej prednáške sa venovala otázkam dyslexie a skorej identifikácie „rizikových detí“ v predškolskom veku. Zároveň predstavila systém kolaborácie viacerých odborníkov pri výchove a vzdelávaní žiakov s dyslexiou v školách v USA.  S ďalšou, v tomto prípade interaktívnou, prednáškou pod názvom Slovenskí žiaci s dyslexiou a ich grafematická kompetencia v anglickom a slovenskom jazyku vystúpila Mgr. Kristína Hankerová, PhD., ktorá predstavila  výsledky trojročného výskumu zameraného na skúmanie miery chybovosti intaktných žiakov a žiakov s dyslexiou pri zápise slov s fonémovo-grafémovou korešpondenciou a slov, v ktorých je fonéma v anglickom jazyku realizovaná, na rozdiel od slovenského jazyka, nekorešpondujúcou grafémou. Na jej prednášku nadviazala Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. s témou Porovnanie schopností čítať s porozumením u žiakov s dyslexiou a u intaktných žiakov v slovenčine a angličtine, v rámci ktorej predstavila výsledky výskumu a zároveň poukázala na odlišné možnosti chápania textu žiakmi. Individuálnym osobitostiam  žiakov sa  venovala vo svojej prednáške pod názvom Prístup zameraný na žiaka: základný predpoklad úspešnej edukácie žiakov s dyslexiou aj prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., ktorá poukázala na základné princípy tohto prístupu a spôsoby  ako ich uplatňovať pri výchove a vzdelávaní (nielen) žiakov s dyslexiou. O svoje vlastné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním žiakov s dyslexiou sa podelila aj doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. vo svojom príspevku pod názvom Od dyslektika k úspešnému detskému čitateľovi v materinskom a cudzom jazyku.  Účastníci sa tak oboznámili s rôznymi prejavmi dyslexie v rôznych vývinových obdobiach, a to na príklade dvoch konkrétnych prípadových štúdií. Sériu teoretických prednášok ukončil Mgr. Jakub Kundra s témou Dyslektické myslenie ako zručnosť pre 21. storočie, v rámci ktorej účastníkov oboznámil s novými trendami vnímania dyslexie a špecifických zručností, ktoré ľudia s dyslexiou majú a ktoré sú považované za ich výhodu na pracovnom trhu.

Na záver seminára mali účastníci možnosť si v rámci praktického „workshopu“ pod názvom Ako pristupovať k žiakom s dyslexiou na hodinách anglického jazyka?  pod vedením doc. PaedDr. Martiny Šipošovej, PhD. Mgr. Kristíny Hankerovej, PhD. vyskúšať konkrétne multisenzorické aktivity vhodné pre žiakov s dyslexiou, ktoré je efektívne využívať na hodinách anglického jazyka aj v skupinách intaktných žiakov.  

Seminár bol veľmi obohacujúci, nakoľko sme mali možnosť v rámci diskusie zdieľať svoje poznatky a skúsenosti s učiteľmi anglického jazyka zo základných a stredných škôl a podeliť sa o zaujímavé a niekedy aj vtipné príbehy zo života pedagóga. Veríme, že sa nám i do budúcna podarí zorganizovať ďalšie takéto podujatia, na ktorých si budeme vzájomne odovzdávať praktické skúsenosti smerujúce k zefektívňovaniu procesov vyučovania a učenia sa anglického jazyka.   

Autorky: Mgr. Kristína Hankerová, PhD. a doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Fotky zo seminára