Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce. 

Na KAJL je možné študovať študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na bakalárskom (Bc.) aj magisterskom (Mgr.) stupni štúdia a to v dennej aj externej forme výučby. 

Hlavným poslaním katedry je pripraviť učiteľov anglického jazyka a literatúry pre druhý stupeň základných škôl a všetky typy stredných škôl. Absolventi tohto typu štúdia nachádzajú široké uplatnenie aj vo všetkých oblastiach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú dobrú znalosť anglického jazyka. V tomto zmysle sa môžu uplatniť ako tlmočníci a prekladatelia, redaktori masovokomunikačných prostriedkov, dokumentaristi v rozličných organizáciách atď. Umožňuje im to dobrá jazyková príprava spočívajúca v absolvovaní celej škály jazykovedných disciplín.

V rámci celoživotného vzdelávania zabezpečuje katedra rozširujúce štúdium angličtiny, ktoré umožňuje učiteľom s rôznou aprobáciou rozšíriť si kvalifikáciu o špecializáciu anglický jazyk a literatúra.

Katedra zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov študijného programu teória vyučovania anglického jazyka a literatúry.

V rámci študijných programov didaktika cudzích jazykov a predškolská a elementárna pedagogika sa každoročne vypisujú nové témy na doktorandské štúdium. Aktuálne témy ponúkajú doc. Javorčíková a doc. Lojová.