Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Vážená akademická obec KAJL

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 bola AS PdF UK prerokovaná a schválená úprava Harmonogramu štúdia v AR 2019/2020, na ktorú nadväzujú Metodické usmernenia PdF UK k organizácii štúdia a k ukončeniu AR 2019/2020. 

 

Informujte sa o nich, prosím: 

Metodické usmernenia PdF UK k organizácii štúdia a k ukončeniu AR 2019/2020

Harmonogramu štúdia v AR 2019/2020

 

 

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Na základe príkazu rektora UK 
bude z dôvodu preventívnych opatrení
od pondelka 9. marca 2020 do odvolania 

ZRUŠENÁ PREZENČNÁ VÝUČBA VŠETKÝCH FORIEM ŠTÚDIA
(denné, externé, rozširujúce).


Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou stanovenou pedagógom vyučujúcim konkrétny predmet - sledujte prosím sekciu Oznamy, nástenky predmetov v AIS2, mailové kontá.

Prosíme Vás, aby ste počas tohto obdobia konzultácie s vyučujúcimi riešili asynchrónne (mailová komunikácia); prípadne synchrónne (Skype) po dohode s vyučujúcim. 

 

Zároveň všetkých študentov žiadame, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.


Milé študentky, milí študenti,

katedra anglického jazyka a literatúry je od 23. 9. 2019 opätovne presťahovaná do priestorov budovy na Šoltésovej 4 na 3. poschodí.

Úradné hodiny sekretariátu a konzultačné hodiny členov katedry nájdete TU. Na konzultáciách sa s vyučujúcimi prípadne dohodnite vopred e-mailom.