Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.

Kvalifikácia:
 • 2005 Pedagogická fakulta UK - učiteľ psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.)
 • 2006 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)
 • 2013 Pedagogická fakulta UK - doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.)
 • 2022 Pedagogická fakulta UK - habilitačné konanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (docent)
Doterajší priebeh praxe:
 • Doterajší priebeh praxe:
 • 2002 - 2004 odborný asistent (PdF UK, Ústav pre výskum vývoja dieťaťa)
 • 2010 - 2013 interná doktorandka na Katedre anglického jazyka a literatúry
 • 2006 - 2013 psychológ v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 
 • od roku 2011 konateľka spoločnosti Havava, s. r. o., a školiteľka certifikovaných školení pre učiteľov materských a základných škôl pre didaktiku cudzích jazykov v práci s deťmi od 0 do 12 rokov
 • od roku 2022 psychologička krízovej intervencie pre utečencov z Ukrajiny (Tenenet)
Vyučovacia prax:
 • Vývinová psychológia,
 • pedagogická a školská psychológia,
 • Psychológia pre učiteľov 1,
 • Krízová intervencia v škole,
 • Psychologická propedeutika,
 • Kognitívna psychológia a neurodidaktika
 • Kognitívne a behaviorálne teórie

Vzdelávanie pre iné organizácie:

 • Psychológia (pre učiteľov) - Slovenská technická univerzita, Katedra pedagogiky
 • Motivácia, moc a pomoc v pomáhajúcich profesiách
 • Tréner Havava, s.r.o., témy školení v spolupráci s Universita La Sapienza prof. Traute Taeschner: Naratívny formát, neuropedagogické aspekty učenia sa jazykov
Scientific and research activities:
 • KA2 - 2022-1-BE02-KA220-SCH-000089287, Inclusion through interprofessional COllaboration in a Community Of Practice in Education, Sept. 2023 - Dec. 2026, international project (Belgium, Portugal, Austria, Slovakia) 
 • KEGA 035UK-4/2022 Psychologické vzdelávanie pre nepsychologické profesie: metodická a obsahová podpora - spoluriešiteľ
 • KEGA 046UK-4/2021 Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov - spoluriešiteľ Support for the implementation of moral education in primary school: applied research and methodological material for teachers - co-investigator
 • 2020/2021 YOUTH AND A.I. (UN)LEARNING WITH ROBOTS / NAO in cooperation with Goethe Institute, Slovak Design Centre and Sensorium - co-investigator
 • KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov - hlavný riešiteľ
 • VEGA 1/0409/14 2017-2019 Osobnosť učiteľa a jeho profesijné videnie vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období prechodu do praxe - spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0150/16 2016-2018 Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia - spoluriešiteľ
 • KEGA 067UK-4/2014 Integračná metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emocionálnej inteligencie a odolnosti dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A - spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0562/13 
 • Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a na začiatku pedagogickej kariéry učiteľov - spoluriešiteľ
 • Výskumné projekty zamerané na osvojovanie si jazyka

 

Členstvo v národných a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, odborných spoločnostiach:

AŠP - Asociácia školskej psychológie SR a ČR

POPI Slovensko - Inštitút procesorientovanej psychológie na Slovensku

SIVP - Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

EECERA - European Early Childhood Education Research Association

REYLL - Research into Early Years Language Learning - Multilingual Childhoods 

Výber z publikačnej činnosti

 • Zacharová, Z. & Ferková, Š. (2023). Učitelia a učiteľky ako "výskumníci a výskumníčku" morálneho správania žiakov. In QAK, qualitative research, České Budejovice 26.-27.1.2023. 
 • Zamborová, K. & Jursová Zacharová Z. (2022). Cross-national achievement survezs and educational monitoring in Slovakia. In Klinger, D., Volante, L., & Schnepf, S. Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes : policies, practices and political reforms within the European Unionhttps://data.europa.eu/doi/10.2760/406165 
 • Jursová Zacharova, Z., Ferková, Š. (2022). Moral education from the perspective of primary and lower secondary teachers in Slovakia. Prezentácia na konferencii Journal of Moral Education v Manchester (UK).
 • Jursová Zacharová, Z. (2021). Od narodenia po maturitu. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania. Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej pedagogiky. Bratislava: Universita Komenského.  Dostupné online  (Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY NC ND 4.0 Commons Attribution 4.0.)
 • Jursová Zacharová, Z. (2019). Naratívny formát v škole od metódy k výskum Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Bratislava: Havava. Dostupné online
 • Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Miškolci, J., Cabanová, K., Horváthová, Ľ., & Sokolová, L. (2019). Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné online 
 • Belešová, M. Sentésziová, L., & Jursová Zacharová 2018.  Dimenzie čítania v rodináchBratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave.  Dostupné online.
 • Jursová Zacharová, Z. (2019b). Digital support of developing narrative competence among children from excluded rural communities in Slovakia. In New technologies and redesigning learning spaces. Bucuresti: Carol 1 National Defence University, 85-9. Dostupné online. (wos)
 • ďalšie dostupné publikácie

https://orcid.org/0000-0003-4950-3381

https://publons.com/researcher/4563314/zlatica-jursova-zacharova/