Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

Nar. 21. 4. 1958

 

Kvalifikácia:

1981 – Filozofická fakulta UK Bratislava – odb. psychológia

1982 - Filozofická fakulta UK Bratislava  -  rigorózne pokračovanie (PhDr.), odb. psychológia

1995 – UK v Bratislave, Pedagogická fakulta – PhD. – od. špeciálna pedagogika

2013 - UK v Bratislave, Pedagogická fakulta – docent v odbore Špeciálna pedagogika

 

Doterajšia prax:

Základná škola internátna pre nepočujúcich – Bratislava
1981 – 1982 - vychovávateľ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1982 – 1987  - výskumný pracovník

TESLA, š.p. – 1987, Odbor sociálnej starostlivosti
1987 – 1990,  psychológ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1990– 1993  - výskumný pracovník

UK v Bratislave,  Pedagogická fakulta: 

Katedra pedagogiky  sluchovo postihnutých 1993 - 2005
Katedra psychológie a patopsychológie od r. 2005

 

Pedagogická činnosť:  
Všeobecná patopsychológia, Patopsychológia, Psychológia sluchovo postihnutých, Základy psycholingvistiky, Úvod do psychológie, Diplomový seminár, Bakalársky seminár, Sociálna práca so sluchovo postihnutými,  Kariérové poradenstvo

 

Vedecko-výskumná činnosť:
Riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh a a projektov v oblasti komunikácie nepočujúcich, kochleárnej implantácie a psychológie sluchovo postihnutých, psychológie postihnutých, kariérového poradenstva pre sluchovo postihnutých 

Počet vedených diplomantov:  40

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

Člen redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.