Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

Kvalifikácia:
1981 – Filozofická fakulta UK Bratislava – odb. psychológia
1982 - Filozofická fakulta UK Bratislava  -  rigorózne pokračovanie (PhDr.), odb. psychológia
1995 – UK v Bratislave, Pedagogická fakulta – PhD. – od. špeciálna pedagogika
2013 - UK v Bratislave, Pedagogická fakulta – docent v odbore Špeciálna pedagogika
 
Doterajšia prax:
1981 – 1982 - vychovávateľ Základná škola internátna pre nepočujúcich 
1982 – 1987  - výskumný pracovník Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
1987 - 1990 TESLA, š.p. – Odbor sociálnej starostlivosti, psychológ
1990– 1993  - výskumný pracovník Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

UK v Bratislave,  Pedagogická fakulta: 
Katedra pedagogiky  sluchovo postihnutých 1993 - 2005
Katedra psychológie a patopsychológie od r. 2005
 
Pedagogická činnosť:  
Všeobecná patopsychológia, Patopsychológia, Psychológia sluchovo postihnutých, Základy psycholingvistiky, Úvod do psychológie, Diplomový seminár, Bakalársky seminár, Sociálna práca so sluchovo postihnutými,  Kariérové poradenstvo
 
Vedecko-výskumná činnosť:
Riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh a a projektov v oblasti komunikácie nepočujúcich, kochleárnej implantácie a psychológie sluchovo postihnutých, psychológie postihnutých, kariérového poradenstva pre sluchovo postihnutých 
 
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
Člen redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.