Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Kvalifikácia:
 • 2010  Ph.D. Vývinová psychológia
 • 2006 PaedDr. Pedagogická psychológia
 • 2005  Mgr. Psychológia v kombinácii
Pedagogická činnosť v súčasnosti:
 • Metodológia psychologického výskumu,
 • Štatistické metódy a techniky,
 • Vývinová psychológia,
 • Psychologické techniky zvládania záťaže
Vedecko-výskumná činnosť:
 • VEGA projekt - 1/0955/17/11 – Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom
 • VEGA projekt 1/0623/15 – Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie
 • KEGA č. 067UK-4/2014 - Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém
 •  VEGA projekt 1/0253/09 - Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím
 •  GAČR 407/12/2325 - School bullying as a process – a socialcognitive analysis of classroom bullying
 • GAČR 406/09/2096 – Emoční inteligence a její role v copingu
 •  The International Resilience Project, Výskumné centrum resilience (RRC- Resilience Research Centre, School of Social Work, Dalhousie University, Kanada)
 • Výskumný projekt podporený získaním Ceny rektora MU za dizertační projekt (kategória D)
Členstvo:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Českomoravská psychologická společnost
European Association for Research on Adolescence
Association for Behavioral and Cognitive Therapies

Výber z publikačnej činnosti:

Glasová, Mária - Harvanová, Silvia - Vancu, Eva: Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u adolescentov [elektronický dokument]. – 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - 43 s. [3,66 AH] [CD-ROM] Lit.: 128 zázn. ISBN 978-80-223-5131-7

Baumgartner, František - Vancu, Eva: Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti

Lit. 43 zázn. In: Psychologie pro praxi. - Roč. 47, č. 1-2 (2012), s. 11-25. - ISSN 1803-8670

Vancu, Eva: Coping strategies in relation with personality resources of resilience and possibilities of intervention in adolescents, Lit. 17 zázn. In: Journal of Health Science. - Vol. 2, Num. 3 (2014), s. 109-118. - ISSN 2328-7136

Vancu, Eva: Influence of disability on the coping strategies and personality structure in early adolescence

Lit. 40 zázn. In: Journal of Health Science. - Vol. 2, Num. 2 (2014), s. 63-74. - ISSN 2328-7136

 

http://alis.uniba.sk:9909/search/query?term_1=Vancu+Eva&theme=EPC