Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Kvalifikácia:
 • PdF UK Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk, nemecký jazyk (Mgr.)
 • PdF UK Učiteľstvo anglického jazyka
 • PF UKF Vzdelávanie dospelých
 • PEVŠ Psychológia (Mgr.)
 • UCM PhDr.
 • PEVŠ PhD.
 • PF UKF PhD.
Zahraničné vzdelávacie pobyty:

 

 • Humboldt Universität Berlin, Nemecko
 • Pädagogische Hochschule Freiburg, Nemecko
 • Universidade da Coruňa, Španielsko
 • Univerzita Karlova Praha, Česká republika
Prax:
 • Pedagogická činnosť (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), Bratislava
 • Lektorská činnosť, prekladateľstvo, tlmočníctvo, Bratislava
 • Psychologické poradenstvo, Bratislava
 • Koučing, Bratislava
 • Školská psychologička, ZŠ v Bratislave,
 • CPP – psychologička, Bratislava
 • Vedúca psychologickej poradne PdF UK
Pedagogická činnosť:
 • Úvod do štúdia psychológie
 • Všeobecná psychológia
 • Vývinová psychológia
 • Psychológia pre učiteľov 1 (Všeobecná psychológia, Vývinová psychológia)
 • Psychológia pre učiteľov 2 (Psychológia osobnosti, Edukačná psychológia)

 

Vedecko-výskumná činnosť:
 • VEGA č. 1/0176/15: Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti.
 • Projekt GAA – Rodičovská podpora a náročnosť a ich vzťah k húževnatosti dospievajúcich.
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu.

Výber z publikačnej činnosti:
 • Schunová, R. (2022). Nadaní žiaci a klíma školy. In Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia, 2022. 85-93. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Schunová, R. (2021). Emocionálna inteligencia nadaných žiakov. In Psychológia a patopsychológia: študenstká vedecká konferencia, 2021. 95-103. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Schunová, R. (2019). Marketing of Education and its Specifics in Modern Society. In Megatrends and Media: Digital Universe. 713-735. Trnava: FMK UCM. (WoS).
 • Schunová, R. (2018). Language Education of Seniors as a Tool of Active Ageing. In Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2018. 8(2). 233-238. (WoS).
 • Schunová, R. (2017). Jazykové vzdelávanie seniorov a jeho špecifiká. In Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a prax, 13.-14.12. 2016. 97-104. Praha: ČAS. (WoS).

https://orcid.org/0000-0002-4742-0999