Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

 

Kvalifikácia:

1994 VŠPg – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – biológia (Mgr.)
1996 UK - inovačné štúdium školskej psychológie
2007 UKF - psychológia (PaedDr.)
2009 UKF - pedagogická psychológia (PhD.)
 

Doterajšia  prax:

1995 – 1998 – učiteľka a školská psychologička, gymnázium v Nitre
1998 – 2013 – odborná asistentka, UKF
2009 – 2010 -  odborná asistentka, FiF UK (čiastočný úväzok)
2013 – 2018 - výskumná pracovníčka, PdF UK
od r. 2018 - odborná asistentka, PdF UK
 

Pedagogická činnosť:

Neuropsychológia
Psychológia ľudí s mentálnym postihnutím
Patopsychológia I.
Základy interpersonálnej komunikácie
Poradenstvo pre mentálne postihnutých
Tréning komunikačných a prezentačných zručností učiteľa
Sociálno-psychologický výcvik
 

Vedecko-výskumná činnosť:

 

 • VEGA 1/0592/20 Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho školského veku (riešiteľka, r. 2022)
 • OP Ľudské zdroje, 312011AFX7 Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (hlavná manažérka, r. 2020 - 2023), 
 • VEGA 1/0191/19 Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov (riešiteľka)
 • VEGA 1/0623/15 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (hlavná riešiteľka)
 • VEGA 1/0769/08 Európska identita, socializácia a mediálna kultúra (riešiteľka)
 • VEGA 1/3675/06 Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov (riešiteľka)
 • KEGA 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich (riešiteľka)
 • KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (riešiteľka)
 • KEGA 106-007UKF-4/2010 Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí (riešiteľka)
 • KEGA 3/5269/07UKF Nácvik tolerancie a riešenia intolerancie (riešiteľka)
 • ESF 11230220364 Rozvíjajúce programy zamerané na zvyšovanie osobnostných a odborných spôsobilostí pre potreby pedagogicko-psychologickej praxe. Špecializačné štúdium školskej psychológie (riešiteľka)
 • Uznesenie Vlády SR č. 912 (r. 2006) Zvyšovanie úrovne socializácie rómskych komunít prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa (riešiteľka)
 • AP/2008/23 (r. 2009) Škola priateľská k rómskym žiakom

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

 

 • Asociácia školskej psychológie SR a ČR (AŠP)
 • Slovenská psychologická spoločnosť (SPS)

 

Výber z publikačnej činnosti

Šramová, B., Fábik, D., Hamranová, A., Štefanec, Z. (2022). Generácia Z v kontexte životného štýlu. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie. ISBN 978-80-223-5556-8

Osaďan, R., Žilková, K., Hamranová, A., Kondeková, A., Žilková, V. (2022). Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho školského veku. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-223-5538-4

Šramová, B., Deptová, T., Hamranová, A., Poliaková, E. (2019). Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich. Metodika pre prácu v oblasti prevencie. Bratislava: UK, 176 s., ISBN 978-223-4849-2

Hamranová, A., Šramová, B., Poliaková, E., Brunclíková, Z., Fábik, D.(2018). Hodnotové posolstvá v obraze školy a rodiny. 1. vyd. Neratovice: VERBUM Publishing, 146 s. ISBN 978-80-906706-2-4

AFD Šramová, B., Hamranová, A. (2015). Value orientation of adolescents in digital age. In: Marketing identity: digital life - part 2 [elektronický zdroj]. Trnava: UCM, s. 507-514. ISBN 978-80-8105-780-9 

Ostatná publikačná činnost v EviPube

https://orcid.org/0000-0001-8817-4109