Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Nar. 1.8. 1971 v Nitre

 

Kvalifikácia:

1994 VŠPg – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – biológia (Mgr.)

1996 UK - inovačné štúdium školskej psychológie

2007 UKF - psychológia (PaedDr.)

2009 UKF - pedagogická psychológia (PhD.)

 

Súčasné pracovné zaradenie:

výskumná pracovníčka

Doterajšia  prax:

1995 – 1998 – učiteľka a školská psychologička, gymnázium v Nitre

1998 – 2013 – odborná asistentka, UKF

2009 – 2010 -  odborná asistentka, FiF UK (čiastočný úväzok)

od 2013 – výskumná pracovníčka PF UK

 

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

Psychológia mentálne postihnutých

Aplikovaná sociálna psychológia

Techniky komunikácie

Vedecko-výskumná činnosť:

Výskumné granty týkajúce sa oblasti sociálno – psychologického výcviku,  didaktiky psychológie, školskej psychológie.

Počet vedených diplomantov:

Niekoľko desiatok

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:

Asociácia školskej psychológie SR a ČR (AŠP)

Slovenská psychologická spoločnosť (SPS)