Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Kvalifikácia:
1994 VŠPg – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – biológia (Mgr.)
1996 UK - inovačné štúdium školskej psychológie
2007 UKF - psychológia (PaedDr.)
2009 UKF - pedagogická psychológia (PhD.)
 
Doterajšia  prax:
1995 – 1998 – učiteľka a školská psychologička, gymnázium v Nitre
1998 – 2013 – odborná asistentka, UKF
2009 – 2010 -  odborná asistentka, FiF UK (čiastočný úväzok)
2013 – 2018 - výskumná pracovníčka, PdF UK
od r. 2018 - odborná asistentka, PdF UK
 
Pedagogická činnosť:
Neuropsychológia
Psychológia ľudí s mentálnym postihnutím
Patopsychológia I.
Základy interpersonálnej komunikácie
Poradenstvo pre mentálne postihnutých
Tréning komunikačných a prezentačných zručností učiteľa
Sociálno-psychologický výcvik
 
Vedecko-výskumná činnosť:

 • VEGA 1/0191/19 Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov (riešiteľka)
 • VEGA 1/0623/15 Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie (hlavná riešiteľka)
 • VEGA 1/0769/08 Európska identita, socializácia a mediálna kultúra (riešiteľka)
 • VEGA 1/3675/06 Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov (riešiteľka)
 • KEGA 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich (riešiteľka)
 • KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (riešiteľka)
 • KEGA 106-007UKF-4/2010 Tvorba emocionálnej a sociálnej pohody v školskom prostredí (riešiteľka)
 • KEGA 3/5269/07UKF Nácvik tolerancie a riešenia intolerancie (riešiteľka)
 • ESF 11230220364 Rozvíjajúce programy zamerané na zvyšovanie osobnostných a odborných spôsobilostí pre potreby pedagogicko-psychologickej praxe. Špecializačné štúdium školskej psychológie (riešiteľka)
 • Uznesenie Vlády SR č. 912 (r. 2006) Zvyšovanie úrovne socializácie rómskych komunít prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa (riešiteľka)
 • AP/2008/23 (r. 2009) Škola priateľská k rómskym žiakom

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach:
Asociácia školskej psychológie SR a ČR (AŠP)
Slovenská psychologická spoločnosť (SPS)