Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky

O NÁS

Študijný program slovenčiny, ktorého gestorom je Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky, je postavený ako kombinácia dvoch akademických predmetov alebo ako medziodborové štúdium s učiteľstvom umeleckých predmetov, resp. špeciálnou pedagogikou, a od akad. r. 2005/06 ho možno študovať v bakalárskom a magisterskom stupni.

K základným poznatkom a zručnostiam absolventa bakalárskeho stupňa patrí bezpečná znalosť systému a normy súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej plánoch a schopnosť aplikovať ich v praktickej jazykovej činnosti. V literárnej zložke ide o dôkladné poznanie základných diel slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia, schopnosť analýzy, hodnotenia a zaraďovania diel do historického vývinu na základe systémových poznatkov z teórie literatúry.

Cieľom nadväzujúceho magisterského študijného programu v jazykovej zložke je poskytnúť absolventom bakalárskeho stupňa štúdia najmä sústavné poznatky o územnej a sociálnej diferenciácii slovenského národného jazyka, o jeho dejinách, osobitne o dejinách spisovnej slovenčiny a o mieste slovenčiny medzi slovanskými jazykmi. Cieľom v literárnej zložke je dôkladné poznanie dejín slovenskej literatúry v celom komplexe medziliterárnych a medzikultúrnych vzťahov, schopnosť pracovať s literárnym textom, zvládnuť postupy a možnosti jeho interpretácie a osvojiť si teoretické a metodologické základy literárnovedného bádania.

Katedra je zároveň gestorom kurzov zo slovenského jazyka a literatúry v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Zabezpečuje aj výučbu predmetov v rámci tzv. všeobecného učiteľského základu. Na katedre sa realizuje rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, ktoré je určené pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí si chcú rozšíriť svoju spôsobilosť o novú aprobáciu. V rámci celoživotného vzdelávania katedra poskytuje aj skúšku zo štátneho jazyka.

Katedra patrí medzi najstaršie pracoviská fakulty. Na jej pôde pracovali viaceré významné osobnosti slovenskej jazykovedy a literárnej vedy. Medzi zakladajúcich členov katedry patril doc. L. Horečný, známy autor učebníc slovenčiny pre základné školy, metodik a didaktik. V r. 1960 – 1977 pôsobil na katedre literárny historik a teatrológ doc. Pavol Palkovič, v r. 1960 – 1968 literárny historik dr. Ján Gregorec, v r. 1961 – 1979 spisovateľ, odborník na literatúru pre deti a mládež a dejiny slovenskej drámy doc. Ján Sedlák, v r. 1971 – 1987 literárny historik dr. Oto Kollárik. V 80.  rokoch začínal na tejto katedre svoju kariéru vysokoškolského pedagóga literárny vedec prof. Valér Mikula. Dlhoročnou vedúcou katedry bola odborníčka na súčasný spisovný jazyk doc. Anna Rýzková. Po presťahovaní fakulty do Bratislavy na konci 80. rokov bola nakrátko katedra zrušená a jej činnosť sa obnovila v r. 1990 v nadväznosti na znovuotvorenie aprobačného štúdia slovenského jazyka a literatúry pre učiteľov ZŠ a SŠ. V r. 1998 sa vytvorili na fakulte dve samostatné slovakistické pracoviská – Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej výchovy, ktorá sa zároveň stala popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského. Obe katedry patrili medzi personálne najlepšie vybudované vysokoškolské slovakistické pracoviská. Pôsobili na nich významní odborníci z oblasti jazykovedy (prof. Ján Kačala, prof. Vincent Blanár, prof. Ábel Kráľ) i literárnej vedy (prof. Viliam Marčok, dr. Stanislav Šmatlák, prof. František Štraus, prof. Ondrej Sliacky). Obe katedry pravidelne organizovali konferencie, vedecké sympóziá a kolokviá, spoločne sa podieľali v spolupráci s katedrami cudzích jazykov na vydávaní vedeckého zborníka Philologia. V januári 2005 po rozsiahlych organizačných zmenách na fakulte sa obe pracoviská už pod názvami Oddelenie slovenského jazyka a Oddelenie slovenskej literatúry opätovne spojili do Katedry slovenského jazyka a literatúry.

Katedra spolupracuje so všetkými vysokoškolskými slovakistickými pracoviskami na Slovensku, s ústavmi SAV: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, s pracoviskami MK SR: Literárne informačné centrum, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Pracovníci katedry sú členmi vedeckých spoločností SAV: Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosti pri SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV. V rámci medzinárodnej spolupráce pracovníci úzko spolupracujú s katedrami českého jazyka a literatúry na univerzitách v Brne, Olomouci a Prahe. 

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky tvorí spolu s  Katedrou anglického jazyka, literatúry a didaktiky, Katedrou nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky a Katedrou románskych jazykov, literatúr a didaktiky Ústav filologických štúdií (ÚFŠ). Ten je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. 

Viac informácií o ÚFŠ nájdete na webovej stránke ústavu.

<output>Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 46 pracovníkov (vrátane emeritných), 4 interných doktorandov a cca. 900 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.</output>

<output>Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 46 pracovníkov (vrátane emeritných), 4 interných doktorandov a cca. 900 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.</output>

<output></output>