Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

PRVÉ KOLO ŠVOUČ

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO

 

PROGRAM PRVÉHO KOLA ŠVOUČ NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

 

 

Čas a miesto konania študentskej konferencie:

21. 4. 2021 od 15.00 hod  v systéme MS Teams

 

Práce prihlásené na magisterskom stupni:

 

1.     Bc. Kamila SLÁDKOVÁ: Jazyková krajina (Sprachlandschadft)

Katedra nemeckého jazyka a literatúry, škol. doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

2.     Bc. Patrik KOZÁR: Výskyt polopredikatívnych konštrukcií v textoch umeleckého štýlu spisovnej slovenčiny

Katedra slovenského jazyka a literatúry, škol. Mgr. M. Dziviaková, PhD.

 

 

Úvodné a záverečné slovo: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK

 

Členovia komisie: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., KSJL PdF UK

      doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., KRJL PdF UK

      Mgr. Roman Mikuláš, PhD., KNL PdF UK

      Mgr. Tomáš Hlava, PhD., KAJL PdF UK

 

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1e248f4040b455886f752300669f652%40thread.tacv2/1617975289143?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bddaa0be-44c8-4c3b-be3e-114c65b26d81%22%7d

 

Kontakty v prípade otázok:        

doc. Mgr. J. Šrank, PhD., KSJL PdF UK, srank1(at)uniba.sk

Mgr. S. Tomášková, PhD., KNL PdF UK, simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk

 

 

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK 

Diferenčné skúšky pre AR 2020/21  

Študent UK právo požiadať o zmenu  študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK).  Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku  a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.  

Bakalársky stupeň štúdia
 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

 
Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda slovenský jazyk slovom i písmom, ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni stredoškolského, predovšetkým gymnaziálneho učiva

Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého uchádzač preukáže adekvátne poznávacie a čitateľské kompetencie a rečové zručnosti, t. j. schopnosť korektného verejného prejavu, ako aj pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti (práca s pojmami, aplikácia jazykovedných a literárnovedných vedomostí v konkrétnych jazykových a literárnych rozboroch). V jazykovej zložke preukáže analytické, syntetické a tvorivé zručnosti, zahŕňajúce analýzy a tvorbu rôznych typov textov a ich ústnu prezentáciu; informačné zručnosti (používanie jazykových slovníkov, schopnosť korigovať texty, pracovať s literárnymi prameňmi). V literárnej zložke sa preveria jeho analytické a interpretačné zručnosti (analýza literárnych diel zo štylistického, motivicko-tematického a kompozičného hľadiska, interpretácia literárneho diela) a axiologické (hodnotové) uchopenie textu.

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (zvuková, lexikálna, morfologická, syntaktická, štylistická rovina),  jazykoveda, jazyk a reč, pravopis Slovenská literatúra: literatúra ako systém, literárne druhy, formy, žánre, štruktúra literárneho diela, literárne obdobia a smery, štylizácia textu, metrika, štandardizované diela a autori slovenskej a svetovej literatúry

 
 
Magisterský stupeň štúdia


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého sa posúdi, či uchádzač dôkladne ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín slovenského jazyka a literatúry, ako aj systém a normu súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách, takisto či dôkladne ovláda slovenskú literatúru 20. storočia a literatúru pre deti a mládež s dôrazom na  systémové poznatky z literárnej vedy a na miesto slovenskej literatúry v európskom kultúrnom kontexte

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika) a ich vedecká systematika, pravopis Slovenská literatúra: literatúra pre deti a mládež, dejiny slovenskej literatúry 20. storočia

 

Kompletný materiál materiál k diferenčným skúškam spolu so študijnou literatúrou nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/


Dôležité informácie platné od 16. 09. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.