Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

 

 

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK 

Diferenčné skúšky pre AR 2020/21  

Študent UK právo požiadať o zmenu  študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK).  Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku  a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.  

Bakalársky stupeň štúdia
 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

 
Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda slovenský jazyk slovom i písmom, ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni stredoškolského, predovšetkým gymnaziálneho učiva

Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého uchádzač preukáže adekvátne poznávacie a čitateľské kompetencie a rečové zručnosti, t. j. schopnosť korektného verejného prejavu, ako aj pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti (práca s pojmami, aplikácia jazykovedných a literárnovedných vedomostí v konkrétnych jazykových a literárnych rozboroch). V jazykovej zložke preukáže analytické, syntetické a tvorivé zručnosti, zahŕňajúce analýzy a tvorbu rôznych typov textov a ich ústnu prezentáciu; informačné zručnosti (používanie jazykových slovníkov, schopnosť korigovať texty, pracovať s literárnymi prameňmi). V literárnej zložke sa preveria jeho analytické a interpretačné zručnosti (analýza literárnych diel zo štylistického, motivicko-tematického a kompozičného hľadiska, interpretácia literárneho diela) a axiologické (hodnotové) uchopenie textu.

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (zvuková, lexikálna, morfologická, syntaktická, štylistická rovina),  jazykoveda, jazyk a reč, pravopis Slovenská literatúra: literatúra ako systém, literárne druhy, formy, žánre, štruktúra literárneho diela, literárne obdobia a smery, štylizácia textu, metrika, štandardizované diela a autori slovenskej a svetovej literatúry

 
 
Magisterský stupeň štúdia


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého sa posúdi, či uchádzač dôkladne ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín slovenského jazyka a literatúry, ako aj systém a normu súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách, takisto či dôkladne ovláda slovenskú literatúru 20. storočia a literatúru pre deti a mládež s dôrazom na  systémové poznatky z literárnej vedy a na miesto slovenskej literatúry v európskom kultúrnom kontexte

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika) a ich vedecká systematika, pravopis Slovenská literatúra: literatúra pre deti a mládež, dejiny slovenskej literatúry 20. storočia

 

Kompletný materiál materiál k diferenčným skúškam spolu so študijnou literatúrou nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/


Dôležité informácie platné od 16. 09. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.