Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky

O NÁS

Študijný program učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, ktorého gestorom je Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky, je postavený ako kombinácia učiteľstva dvoch akademických predmetov alebo ako medziodborové štúdium s učiteľstvom umeleckých predmetov a možno ho študovať v bakaláskom a magisterskom stupni v dennej aj externej forme.

K základným poznatkom a zručnostiam absolventa bakalárskeho stupňa patrí bezpečná znalosť systému a normy súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej plánoch a schopnosť aplikovať ich v praktickej jazykovej činnosti. V literárnej zložke ide o dôkladné poznanie základných diel slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia, schopnosť analýzy, hodnotenia a zaraďovania diel do historického vývinu na základe systémových poznatkov z teórie literatúry.

Cieľom nadväzujúceho magisterského študijného programu v jazykovej zložke je poskytnúť absolventom bakalárskeho stupňa štúdia najmä sústavné poznatky o územnej a sociálnej diferenciácii slovenského národného jazyka, o jeho dejinách, osobitne o dejinách spisovnej slovenčiny a o mieste slovenčiny medzi slovanskými jazykmi. Cieľom v literárnej zložke je dôkladné poznanie dejín slovenskej literatúry v celom komplexe medziliterárnych a medzikultúrnych vzťahov, schopnosť pracovať s literárnym textom, zvládnuť postupy a možnosti jeho interpretácie a osvojiť si teoretické a metodologické základy literárnovedného bádania.

Katedra je zároveň gestorom kurzov zo slovenského jazyka a literatúry v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Zabezpečuje aj výučbu predmetov v rámci tzv. všeobecného učiteľského základu. Na katedre sa realizuje rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, ktoré je určené pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí si chcú rozšíriť svoju spôsobilosť o novú aprobáciu. V rámci celoživotného vzdelávania katedra poskytuje aj skúšku zo štátneho jazyka a rigoróznu skúšku.

Katedra patrí medzi najstaršie pracoviská fakulty. Na jej pôde pracovali viaceré významné osobnosti slovenskej jazykovedy a literárnej vedy. Medzi zakladajúcich členov katedry patril doc. L. Horečný, známy autor učebníc slovenčiny pre základné školy, metodik a didaktik. V r. 1960 – 1977 pôsobil na katedre literárny historik a teatrológ doc. Pavol Palkovič, v r. 1960 – 1968 literárny historik dr. Ján Gregorec, v r. 1961 – 1979 spisovateľ, odborník na literatúru pre deti a mládež a dejiny slovenskej drámy doc. Ján Sedlák, v r. 1971 – 1987 literárny historik dr. Oto Kollárik. V 80.  rokoch začínal na tejto katedre svoju kariéru vysokoškolského pedagóga literárny vedec prof. Valér Mikula. Dlhoročnou vedúcou katedry bola odborníčka na súčasný spisovný jazyk doc. Anna Rýzková. Po presťahovaní fakulty z Trnavy do Bratislavy na konci 80. rokov bola nakrátko katedra zrušená a jej činnosť sa obnovila v r. 1990 v nadväznosti na znovuotvorenie aprobačného štúdia slovenského jazyka a literatúry pre učiteľov ZŠ a SŠ. V r. 1998 sa vytvorili na fakulte dve samostatné slovakistické pracoviská – Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej výchovy, ktorá sa zároveň stala popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského. Obe katedry patrili medzi personálne najlepšie vybudované vysokoškolské slovakistické pracoviská. Pôsobili na nich významní odborníci z oblasti jazykovedy (prof. Ján Kačala, prof. Vincent Blanár, prof. Ábel Kráľ) i literárnej vedy (prof. Viliam Marčok, dr. Stanislav Šmatlák, prof. František Štraus, prof. Ondrej Sliacky). Obe katedry pravidelne organizovali konferencie, vedecké sympóziá a kolokviá, spoločne sa podieľali v spolupráci s katedrami cudzích jazykov na vydávaní vedeckého zborníka Philologia. V januári 2005 po rozsiahlych organizačných zmenách na fakulte sa obe pracoviská už pod názvami Oddelenie slovenského jazyka a Oddelenie slovenskej literatúry opätovne spojili do Katedry slovenského jazyka a literatúry.

Katedra spolupracuje so všetkými vysokoškolskými slovakistickými pracoviskami na Slovensku, s ústavmi SAV: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, s pracoviskami MK SR: Literárne informačné centrum, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Pracovníci katedry sú členmi vedeckých spoločností SAV: Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosti pri SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV. V rámci medzinárodnej spolupráce pracovníci úzko spolupracujú s katedrami českého jazyka a literatúry na univerzitách v Brne, Olomouci a Prahe. 

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky tvorí spolu s  Katedrou anglického jazyka, literatúry a didaktiky, Katedrou nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky a Katedrou románskych jazykov, literatúr a didaktiky Ústav filologických štúdií (ÚFŠ). Ten je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. 

Viac informácií o ÚFŠ nájdete na webovej stránke ústavu.

<output>Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 46 pracovníkov (vrátane emeritných), 4 interných doktorandov a cca. 900 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.</output>

<output>Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje vedeckovýskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 46 pracovníkov (vrátane emeritných), 4 interných doktorandov a cca. 900 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.</output>

<output></output>