Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021) vznikol v roku 2019 na základe intenzívnej spolupráce projektových partnerov Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu. Cieľom projektu je motivovať študentov stredných škôl študovať učiteľstvo nemeckého jazyka a zároveň motivovať študentov vysokých škôl, aby pôsobili ako učitelia nemeckého jazyka.

Riešiteľky za Pedagogickú fakultu UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Hlavná riešiteľka za PdF (2020 - 2021): Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Spoluriešitelia za PdF: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Mag. Dr. Peter Clar, PaedDr. Peter Gergel, PhD., Mgr. Mária Dovičák

Študenti zapojení do projektu: Bc. Kamila Sládková (2020), Andrea Dutková (2020), Bc. Mária Hudáková (2021), Bc. Adrián Cetera (2021), Anita Brillová (2021)

Oficiálna webová stránka projektu

Projektové aktivity Pedagogickej fakulty UK 2020

Pedagogická fakulta UK v rámci projektu vytvorila pre študentov stredných škôl blended-learningový program, ktorý sa skladá z prezenčnej fázy a online fázy.

Edukačné aktivity tvoria prezenčnú fázu programu, počas ktorej študentov interaktívnou formou oboznámime s témami ako jazykoveda, literatúra, didaktika či reálie nemecky hovoriacich krajín. Edukačné aktivity sme flexibilne pretvorili na interaktívne webináre, ktorých prvá séria sa uskutočnila v júni 2020 a druhá séria sa uskutočnila v novembri 2020.

  • Webinár #poďnaslovíčko 24. 6. 2020
  • Webinár #poďnaslovíčko 25. 6. 2020
  • Webinár Die Freude am Wort. Lesung und Gespräch mit Peter Clar 9. 11. 2020
  • Webinár Bilder um uns herum 10. 11. 2020
  • Webinár Mit Literatur Deutsch lernen? Aber ja! 13. 11. 2020


Online fáza blended-learningového programu nadväzuje na obsahy edukačných aktivít z prezenčnej fázy formou rôznych úloh, online aktivít či diskusných fór v Moodle kurze s názvom #ja&nemčina.

  • #ja&nemčina 1 1. 7. 2020 - 30. 8. 2020 + 1 synchrónne online stretnutie
  • #ja&nemčina 2 21. 9. 2020 - 25. 10. 2020 + 1 synchrónne online stretnutie

Pedagogická fakulta UK bola v roku 2020 hlavným organizátorom celoslovenského workshopu s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu.

  • Online workshop Chcem (sa) učiť nemčinu 20. 10. 2020

Okrem toho sú študenti Pedagogickej fakulty UK zapojení do programu pre študentov VŠ zameraného na využitie digitálnych médií vo vyučovaní v spolupráci s Goetheho inštitútom a Filozofickou fakultou UK.

Projektové aktivity Pedagogickej fakulty UK 2021

Študenti učiteľstva nemeckého jazyka

10 študentov učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry z Pedagogickej fakulty UK sa vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia v roku 2021 zúčastnilo vzdelávacieho programu DLL6 Kurikulum a plánovanie vyučovania (Goetheho inštitút), počas ktorého sa naučia, ako efektívne naplánovať vyučovacie hodiny.

Okrem toho traja študenti získali štipendium na metodicko-didaktické semináre pre budúcich, ako aj súčasných učiteľov nemčiny.

V roku 2021 sme pre študentov PdF UK realizovali dva metodicko-didaktické workshopy:

  • Využitie digitálnych slovníkov na vyučovaní nemčiny 18. 5. 2021
  • Mediácia na vyučovaní nemčiny 25. 5. 2021

Študenti stredných škôl

22. 6. 2021 sa konal celoslovenský workshop, ktorý viedli študenti PdF UK.

Kontakt

Mgr. Simona Tomášková, PhD.: simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Marková, PhD.: zuzana.markova(at)fedu.uniba.sk