Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty a granty

Projekty a granty

KEGA č. 042UK-4-2022_Facilitácia Visual Literacy v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka Förderung der visuellen Kompetenz in einer multimodalen und multimedialen Umgebung der Fremdsprachenausbildung von zukünftigen Deutschlehrern / Facilitating Visual Literacy in a Multimodal and Multimedia Environment of Foreign Language Education of Pre-Service Teachers of German(2022 – 2024) Spoločný projekt PdF UK v Bratislave a FiF UMB v Banskej Bystrici; hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., PdF UK; spoluriešitelia: Mgr. Zuzana Marková, PhD., Mgr. Pavol Kupka, PhDr. Eva Molnárová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu 2 / Projekt der Stiftung Volkswagen Slovakia: Ich will Deutsch lernen/lehren 2 / Project of the Foundation Volkswagen Slovakia: I want to learn/teach German 2 (2022 – 2023) Spoločný projekt Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu; riešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Zuzana Marková, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Anotácia / Annotation

VEGA: 1/0538/21 Kultúrna pamäť európskych veľkomiest / Das kulturelle Gedächtnis der europäischen Städte / The cultural memory of European cities (2021 – 2023) Spoločný projekt FiF UMB v Banskej Bystrici a PdF UK v Bratislave; hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Jana Javorčíková PhD. FiF UMB; spoluriešitelia: Mgr. Ivana Pondelíková, PhD., PhDr. Jana Pecníková, PhD.; od roku 2022: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Mgr. Eva Pršová, PhD. 

APVV-20-0179 Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov / Interaktives Hypertext-Lexikon der Literaturwissenschaft mit einem Korpus von literaturwissenschaftlichen Schlüsseltexten / Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts (2021 – 2025) Riešiteľské pracoviská: Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, FSŠ UKF v Nitre, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Filozofická fakulta PU v Prešove, Filozofická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, hlavný riešiteľ Mgr. Roman Mikuláš, PhD., spoluriešiteľky doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD. 

Projekt BIG_ling SK-AT (2021 – 2022) Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT bilingválne“  v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) / „Bildungskooperationen in der Grenzregion SK – AT bilingual“ (BIG_ling SK-AT) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Slowakei - Österreich mit Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / "Cooperation in the field of education in the border region SK - AT bilingual" within the framework of the cooperation programme INTERREG V-A Slovakia - Austria by the European Regional Development Fund (ERDF), zastúpenie KNJL: funkcia – vysokoškolský pedagóg, expert – didaktik: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.   

VEGA Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre / Interdiskursive Konstruktion von Wirklichkeit in der Literatur / The Interdiscursive Construction of Reality in Literature (2020 – 2023) (Ústav svetovej literatúry SAV, FiF UMB Banská Bystrica FiF UKF Nitra, PdF UK v Bratislave), hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV), spoluriešiteľka za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Dr. Carola Heinrich, Mag. Dr. Franz Schörkhuber

Projekt Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied / Verbesserung der Vorbereitung der künftigen Lehrkräfte in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, Sprachen und Kunsterziehung / Improving the preparation of future teaching staff in the fields of humanities, social sciences, languages and arts education (2020 – 2023) Operačný program Ľudské zdroje; podaktivity: pedagogická prax/stáže študentov/tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov

Zastúpenie KNJL: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD – odborný metodik 1 pre metodiku stáže KNJL a pre tvorbu podporných materiálov, Mgr. Mária Dovičák – odborný metodik 2 pre tvorbu podporných materiálov KNJL.

Publikácie sú zverejnené na webovej stránke fakulty:

1. Kolečáni Lenčová, I./Dovičák, M. (2021). Od textu k projektu: 

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/knjl/AFX7_Od_textu_k_projektu_Kolecani_Lencova_Dovicak.pdf

2. Kolečáni Lenčová, I. (2021). Jazykový seminár. Zostavenie vyučovacej hodiny. Metodika stáže:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/5_OP_ludske_zdroje/metodiky_ucprax/knjl/AFX7_Jazykovy_seminar_metodika_staze_Kolecani_Lencova.pdf

Ukončené projekty

KEGA č. 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine / Didaktik der Tertiärsprache im Kontext der Mehrsprachigkeit unter Anwendung neuer Technologien und Strategien mit Facilitationspotenzial im Prozess des Erwerbs einer zweiten Fremdsprache nach Englisch / Tertiary Language Methodology in the Context of Plurilingualism Using New Technologies and Strategies of Facilitating Potential in the Process Second Foreign Language Learning after English (2019 – 2021) Zapojené pracoviská: hlavný riečiteľ: Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene, PaedDr. Darina Veverková, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. zodpovedná riešiteľka spolupracujúceho pracoviska, zástupca projektu, doc. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Roman Mikuláš, PhD., spoluriešitelia Filozofická fakulta Katedra východoázijských štúdií, prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Lujza Urbancova, PhD.

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu / Projekt der Stiftung Volkswagen Slovakia:Ich will Deutsch lernen/lehren / Project of the Foundation Volkswagen Slovakia:I want to learn/teach German (2020 – 2021) (spoločný projekt Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu), riešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

Webová stránka projektu

Projekt BIG SK-AT (2018 – 2020„Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT“ v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) / „Bildungskooperationen in der Grenzregion SK – AT (BIG SK-AT) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Slowakei - Österreich mit Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / "Cooperation in the field of education in the border region SK - AT" within the framework of the cooperation programme INTERREG V-A Slovakia - Austria by the European Regional Development Fund (ERDF)

Zastúpenie KNJL:
funkcia: vysokoškolský pedagóg, expert – didaktik: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; funkcia: expert – metodik: Mgr. Zuzana Marková (doktorandka); funkcia – lektorka: Mgr. Mária Dovičák (doktorandka), Stanislava Ošťadálová (študentka). V rámci projektu sa vytvoril cezhraničný vzdelávací program na podporu susedných jazykov/ viacjazyčnosti. Výstupom z projektu boli publikácie a bohatý pomocný materiál na vyučovanie jazykov suseda (metodicko-didaktické príručky, doplnkový materiál na výučbu – CD s pesničkami, tematické pexeso atď.).

Výstupy projektu sú dostupné záujemcom na internete (tzv. vedomostná platforma): https://www.big-projects.eu

KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. Peter Ďurčo, CSc., doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; PaedDr. Peter Gergel, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.; Mgr. Anna Fábová

Webová stránka projektu

KEGA 051UK-4/2016 Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu. (2016 – 2018) / Vertiefung der Kultur- und Kunstvermittlung im Studiengang "Deutsche Sprache und Literatur" durch Blended-Learning / Fostering of Culture and Arts in the Study Programme „Germn Language and Literature“ through blended-learning, hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: doc. Andrea Mikulášová, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD. 

Projekt bol na Portáli VŠ označený ako Top projekt. The project was marked as a Top Project on the University Portal.

Webová stránka projektu

VEGA 1/0326/16: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia / Geistig-sprachliche Andersheiten und kultivierte Kommunikation / Mental-linguage otherness and standard communication, Spoluriešiteľka: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

VEGA 2/0063/16 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II (2016 - 2019)/ Hyperlexikon literaturwissenschaftlicher Termini und Kategorien II / Hyperlexicon of Concepts and Categories in Literary Studies II, hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV), spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 - 2016), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. Peter Ďurčo, CSc., doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; PaedDr. Peter Gergel, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.

VEGA 2/0020/13 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií (2013 - 2015)/Hyperlexikon literaturwissenschaftlicher Termini und Kategorien/Hyperlexicon of Concepts and Categories in Literary Studies, hlavný riešiteľ: Roman Mikuláš (SAV). spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

VEGA 1/0537/13 Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež (2013 - 2014) / Geschichte der slowakischen Kinder- und Jugendliteraturforschung / History of Slovak children's and youth literature research

VEGA 1/4710/07 Diskurzy literatúry pre deti a mládež (2006 - 2008)/Diskurse der Kinder- und Jugendliteraturforschung/ Discourses of children's and youth literature research, hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., spoluriešiteľ za PdF UK v Bratislave: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

VEGA 1/0717/10 Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie) (2010 – 2012), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

VEGA 1/0721/10 Mediálna komunikácia v kontextoch uvažovania o literatúre pre deti a mládež (2010 - 2011)/Mediale Kommunikation im Kontext der Kinder- und Jugendliteraturforschung/ Media communication in the context of children's and youth literature research, hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (2007 – 2009)

Vedecký projekt v spolupráci s FHV UMB v Banskej Bystrici.
Garantka a zástupkyňa vedúcej projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

 
ESF pedagogické praxe

Európske štrukturálne fondy (EŠF)

Projekt Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied
Operačný program Ľudské zdroje
Podaktivity: pedagogická prax/ stáže študentov/ tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov

KNJL
Podaktivita 2: STÁŽE ŠTUDENTOV a) Stáž „Krúžok nemeckého jazyka“.
 Cieľom stáže sú aktivity v rámci krúžku nemeckého jazyka, počas ktorých študenti nadobudnú nové skúsenosti z komplexného mapovania priebehu vyučovacej hodiny a rozšíria si praktické zručnosti týkajúce sa činností realizovaných s cieľom rozvoja komunikatívnych kompetencií v predmete nemecký jazyk v čase mimo vyučovania.
Stáž bude realizovaná v magisterského stupňa štúdia v letnom semestri u študentov v učiteľských študijných programoch „nemecký jazyk a literatúra“ a „nemecký jazyk a literatúra v kombinácii“.
Výstupy:
•    Záznam (reflexia) študentov zo stáží, ktoré si budú zapojení študenti vypracovávať individuálne.
•    Hodnotenie stáže študentov cvičnými učiteľmi. Každý zapojený cvičný učiteľ vypracuje vyhodnotenie práce študenta na stáži.

Podaktivita 3: TVORBA PODPORNÝCH VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV PRE CVIČNÝCH UČITEĽOV
Pre všetky typy stáží a náčuvovú pedagogickú prax v primárnom vzdelávaní, ktoré sú popísané v žiadosti, je potrebné vypracovať pokyny pre cvičných učiteľov vo forme učiteľskej príručky  jednotlivé metodiky pre cvičných učiteľov a inštrukcie pre študentov obsahujúce informácie a pokyny o priebehu stáží a praxe, o sledovaných a realizovaných činnostiach v cvičných školách a školských zariadeniach, o kritériách spôsobu vyhodnocovania absolvovaných aktivít a podobne.
Výstupy podaktivity
1.    Metodika stáže „Krúžok nemeckého jazyka“ – dokument o realizácii a výstupoch stáže „Krúžok nemeckého jazyka“
2.    Súbor inovovaných alebo nových informačných listov pre realizáciu vyššie uvedených stáží a praxe  (celkovo 1 informačný list)
3.    Podporné materiály pre cvičných učiteľov predmetu nemecký jazyk a literatúra v počte 2 ks

Personálne zabezpečenie KNJL:
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD – odborný metodik 1 pre metodiku stáže KNJL a pre tvorbu podporných materiálov
Mgr. Mária Dovičák – odborný metodik 2 pre tvorbu podporných materiálov KNJL