Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 042UK-4/2017

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

(2017 – 2019)

 

Riešiteľský kolektív

Hlavná riešiteľka:prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Zástupca vedúcej projektu:prof. Peter Ďurčo, CSc.
Spoluriešitelia za Pedagogickú fakultu UK:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Mgr. Anna Fábová
Spoluriešitelia za Filozofickú fakultu UK:Mgr. Monika Šajánková, PhD.
Spoluriešitelia za Fakultu managementu UK:doc. Mgr. Emília Charfaoui, PhD.

 

 

Anotácia projektu

Dokument Rady Európy Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (SERR) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) z roku 2001 poskytuje metódu pre overovanie jazykových poznatkov na úrovni A1 – C2 ako východisko pri zostavovaní systémov hodnotení jazykových vedomostí a zručností, čím sa vytvorili parametre hodnotenia úrovne jazykových zručností. Existujúce lexikálne minimá ako základné štandardy pri posudzovaní jazykovej kompetencie a znalosti cudzieho jazyka podľa SERR však nereflektujú adekvátne základné lingvistické, didaktické a psychologické požiadavky na opis lexiky a sprostredkovanie slovnej zásoby z pohľadu uzuálnej, typickej a ustálenej kombinatoriky lexikálnych jednotiek. Didaktika cudzieho jazyka doteraz ešte nedokázala reflektovať výsledky aktuálnych lingvistických a psycholingvistických výskumov kombinatoriky jazykových prvkov na všetkých rovinách jazykového systému, hoci ide o ťažiskové a zásadné teoretické poznatky, opierajúce sa o empirický výskum veľkých objemov dát zhromaždených v lingvistických korpusoch, ktoré sú overované pomocou nových technológií a exaktných experimentálnych metód.


 

Projektové výstupy

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017

Dňa 8. novembra 2017 sme na Katedre nemeckého jazyka organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Pozvánka

Workshop na Univerzite v Katánii (november 2017)

V rámci zahraničného pobytu hlavná riešiteľka projektu prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., viedla na Univerzite v Katánii workshop s témou kolokácie.

Publikácia: Kollokationen im Unterricht

2. vydanie učebnice Kollokationen im Unterricht  – Ein Lehr- und Übungsbuch, vyšlo v zahraničnom vydavateľstve Kirsch-Verlag:

Peter Ďurčo, Mária Vajičková et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017. ISBN 978-3-943906-34-9.

 

 

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2018

Dňa 8. novembra 2018 sme na Katedre nemeckého jazyka opäť organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Publikácia: Kollokationen II. Ein Übungsbuch

Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2018. S. 124-134. ISBN 978-3-943906-44-8.

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

11. – 12. októbra 2019 organizujeme medzinárodnú konferenciu s názvom Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Viac informácií na stránkach konferencie.