Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 042UK-4/2017

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium

(2017 – 2019)

 

Riešiteľský kolektív

Hlavná riešiteľka:prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Zástupca vedúcej projektu:prof. Peter Ďurčo, CSc.
Spoluriešitelia za Pedagogickú fakultu UK:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Mgr. Anna Fábová
Spoluriešitelia za Filozofickú fakultu UK:Mgr. Monika Šajánková, PhD.
Spoluriešitelia za Fakultu managementu UK:doc. Mgr. Emília Charfaoui, PhD.

 

 

Anotácia projektu

Dokument Rady Európy Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (SERR) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) z roku 2001 poskytuje metódu pre overovanie jazykových poznatkov na úrovni A1 – C2 ako východisko pri zostavovaní systémov hodnotení jazykových vedomostí a zručností, čím sa vytvorili parametre hodnotenia úrovne jazykových zručností. Existujúce lexikálne minimá ako základné štandardy pri posudzovaní jazykovej kompetencie a znalosti cudzieho jazyka podľa SERR však nereflektujú adekvátne základné lingvistické, didaktické a psychologické požiadavky na opis lexiky a sprostredkovanie slovnej zásoby z pohľadu uzuálnej, typickej a ustálenej kombinatoriky lexikálnych jednotiek. Didaktika cudzieho jazyka doteraz ešte nedokázala reflektovať výsledky aktuálnych lingvistických a psycholingvistických výskumov kombinatoriky jazykových prvkov na všetkých rovinách jazykového systému, hoci ide o ťažiskové a zásadné teoretické poznatky, opierajúce sa o empirický výskum veľkých objemov dát zhromaždených v lingvistických korpusoch, ktoré sú overované pomocou nových technológií a exaktných experimentálnych metód.


 

Projektové výstupy

Publikácie

Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch (2017)

2. vydanie učebnice Kollokationen im Unterricht  – Ein Lehr- und Übungsbuch, vyšlo v zahraničnom vydavateľstve Kirsch-Verlag:

Peter Ďurčo, Mária Vajičková et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017. ISBN 978-3-943906-34-9.

 

 

Kollokationen II. Ein Übungsbuch (2018)

Vajičková, Mária / Ďurčo, Peter et al.: Kollokationen II. Ein Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2018. ISBN 978-3-943906-44-8.

Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch (2019)

Ďurčo, Peter / Vajičková, Mária/ Tomášková, Simona: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Ein Lehrbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019. ISBN 978-3-943906-45-5.

Kollokationen I. Ein Übungsbuch (2019)

Ďurčo, Peter / Vajičková, Mária et al.: Kollokationen I. Ein Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019. ISBN 978-3-943906-49-3.

Kollokationen III. Ein Übungsbuch (2019)

Ďurčo, Peter / Vajičková, Mária et al.: Kollokationen III. Ein Übungsbuch. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2019. ISBN 978-3-943906-50-9.


Konferencie

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

11. – 12. októbra 2019 organizujeme medzinárodnú konferenciu s názvom Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Viac informácií na stránkach konferencie.


Workshopy

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017

Dňa 8. novembra 2017 sme na Katedre nemeckého jazyka organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Pozvánka

Workshop na Univerzite v Katánii (november 2017)

V rámci zahraničného pobytu hlavná riešiteľka projektu prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., viedla na Univerzite v Katánii workshop s témou kolokácie.

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2018

Dňa 8. novembra 2018 sme na Katedre nemeckého jazyka opäť organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.


Moodle kurz

Moodle kurz: Kolokácie

V roku 2019 sme vytvorili online Moodle kurz, v ktorom je spracovaných 32 tematických okruhov doplnených o interaktívne úlohy. Kurz má dynamický obsah a jednotlivé moduly môžu byť dopĺňané.

Moodle kurz Kollokationen


Záverečná oponentúra

Záverečná oponentúra projektu

Dňa 10. 12. 2019 sa uskutočnila záverečná oponentúra projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019).

hlavná riešiteľka projektu prof. Vajičková a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium doc. Gunčaga
zľava: Dr. Braxatorisová, doc. Ďuricová, zástupca vedúcej projektu prof. Ďurčo, prof. Kačala