Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ESF pedagogické praxe


Európske štrukturálne fondy (EŠF)

Projekt Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied
Operačný program Ľudské zdroje
Podaktivity: pedagogická prax/ stáže študentov/ tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov

KNJL
Podaktivita 2: STÁŽE ŠTUDENTOV a) Stáž „Krúžok nemeckého jazyka“.
Cieľom stáže sú aktivity v rámci krúžku nemeckého jazyka, počas ktorých študenti nadobudnú nové skúsenosti z komplexného mapovania priebehu vyučovacej hodiny a rozšíria si praktické zručnosti týkajúce sa činností realizovaných s cieľom rozvoja komunikatívnych kompetencií v predmete nemecký jazyk v čase mimo vyučovania.
Stáž bude realizovaná v magisterského stupňa štúdia v letnom semestri u študentov v učiteľských študijných programoch „nemecký jazyk a literatúra“ a „nemecký jazyk a literatúra v kombinácii“.
Výstupy:
•    Záznam (reflexia) študentov zo stáží, ktoré si budú zapojení študenti vypracovávať individuálne.
•    Hodnotenie stáže študentov cvičnými učiteľmi. Každý zapojený cvičný učiteľ vypracuje vyhodnotenie práce študenta na stáži.

Podaktivita 3: TVORBA PODPORNÝCH VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV PRE CVIČNÝCH UČITEĽOV
Pre všetky typy stáží a náčuvovú pedagogickú prax v primárnom vzdelávaní, ktoré sú popísané v žiadosti, je potrebné vypracovať pokyny pre cvičných učiteľov vo forme učiteľskej príručky  jednotlivé metodiky pre cvičných učiteľov a inštrukcie pre študentov obsahujúce informácie a pokyny o priebehu stáží a praxe, o sledovaných a realizovaných činnostiach v cvičných školách a školských zariadeniach, o kritériách spôsobu vyhodnocovania absolvovaných aktivít a podobne.
Výstupy podaktivity
1.    Metodika stáže „Krúžok nemeckého jazyka“ – dokument o realizácii a výstupoch stáže „Krúžok nemeckého jazyka“
2.    Súbor inovovaných alebo nových informačných listov pre realizáciu vyššie uvedených stáží a praxe  (celkovo 1 informačný list)
3.    Podporné materiály pre cvičných učiteľov predmetu nemecký jazyk a literatúra v počte 2 ks

Personálne zabezpečenie KNJL:
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD – odborný metodik 1 pre metodiku stáže KNJL a pre tvorbu podporných materiálov
Mgr. Mária Dovičák – odborný metodik 2 pre tvorbu podporných materiálov KNJL