Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Moodle kurz #ja&nemčina

Ja&nemčina 1. 7. 2020 - 30. 8. 2020

Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 sme organizovali e-learningový kurz „Ja&nemčina“, ktorého sa zúčastnilo 15 študentov stredných škôl z celého Slovenska.

Študenti participovali na úlohách zameraných na jazykovedu, literatúru, didaktiku nemeckého jazyka, na prácu s digitálnymi médiami, ktoré riešili samostatne alebo kooperatívne v nemeckom jazyku.

E-learning pozostával z piatich modulov, po každom module dostávali študenti individuálne spätnú väzbu od tútorov. Pridanou hodnotou Moodle kurzu boli fóra, v ktorých mali študenti možnosť komunikovať v nemeckom jazyku a vymieňať si svoje názory.

Okrem nadobudnutia nových zručností a vedomostí bola motiváciou aj možnosť vyhrať dvojtýždňový jazykový pobyt v Nemecku v lete 2021. Záverečné práce budú ohodnotené komisiou pozostávajúcej z partnerov projektu (Goetheho inštitút, Filozofická fakulta UK a Nadácia Volkswagen Slovakia).

Ja&nemčina 21. 9. 2020 - 25. 10. 2020

Chceš sa dozvedieť zaujímavé informácie o nemeckej jazykovede, literatúre a didaktike nemeckého jazyka?

Chceš pracovať s digitálnymi médiami?

Chceš spoznať a diskutovať s ďalšími mladými ľuďmi z celého Slovenska online v nemeckom jazyku?

Chceš vyhrať štipendium na jazykový pobyt v Nemecku?

Máš 16 rokov a viac a Tvoje nemčina je na úrovni B1 alebo vyššie?

 

V termíne od 21. 9. 2020 do 25. 10. 2020 sme opätovne organizovali na Pedagogickej fakulte UK e-learningový kurz „Ja&nemčina“ pre študentov stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk.

Výhercovia štipendií

Vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu sa mohli študenti stredných škôl, ktorí sa zúčastnili e-learningových kurzov "Ja&nemčina", uchádzať o štipendium na jazykový kurz. Výhercovia zároveň získali bonus v podobe štipendia na prípravný kurz na jazykovú skúšku, ktorú budú môcť zložiť v tomto roku.

Pozrite si súťažné videá, ktoré vznikli v rámci nášho kurzu zverejnené na YouTube kanáli Nadácie Volkswagen Slovakia:

Jakub Švento / Najdlhšie slová v nemčine - a prečo sa ju učím?

Andrej Klč / "Ja a nemčina"

Pavol Jančo / Môže byť učenie (sa) nemčiny zaujímavé?

Sára Pihuličová / Prečo sa učím nemčinu

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za kreatívne videá. Vďaka patrí aj všetkým absolventom kurzu za ich aktivitu, tvorivú spoluprácu a podnetné príspevky!

 

Ohlasy:

Na náš kurz nájdete aj odozvu na Goetheho inštitúte, ktorý je jedným z partnerov projektu.

Ako vnímali kurz naši účastníci?

Ja som kurz vnímal pozitívne hlavne z toho dôvodu, že som sa dostal do spoločnosti, kde majú všetci spoločný cieľ – pracovať na svojej nemčine a tak sú ochotní komunikovať a spolupracovať v tomto záujme. Okrem toho, podnietilo ma to aj trochu viac ku kreatívnej tvorbe. Dostal som celkom dosť zaujímavých rád a linkov, ktoré sa mi určite budú hodiť. Aj z týchto dôvodov som vďačný, že som dostal takúto jedinečnú možnosť.” Patrik


Kurz sa mi veľmi páčil, lektorky boli vždy milé a prístupné. Na kurze sme mali možnosť spolupracovať v tímoch a nie len sami za seba, ako to býva v škole. Úlohy boli koncipované na náš vek a zaoberali sme sa vždy aktuálnymi témami. Zaujalo ma koncipovanie kurzu, keďže okrem samotných jazykových cvičení sme sa zaoberali aj otázkou, prečo je vlastne pre nás dôležité zdokonaľovať sa v nemeckom jazyku a aké benefity nám to v budúcnosti môže priniesť.“ Timon

 

Čo sa dojmov týka, mám len tie najlepšie! :-D Vďaka projektu "Ja&nemčina" som prežila prázdniny produktívne a s úsmevom na tvári.“ Ivana

 

V deň 0, deň keď sa konal ten prvotný webinár, som netušil, čo ma ešte čaká. Musím povedať, že vďaka tejto akcii, som sa celé prázdniny venoval nemčine. Je to úplne super, lebo nikdy pred tým ma nič nenútilo si ten voľný čas zaplniť práve študovaním tohto jazyka. Všetky úlohy, či už boli zamerané na spoznávanie druhých účastníkov kurzu, na lexiku alebo jednoducho na počúvanie, boli super  skonštruované. Líšili sa od klasických školských zadaní, trebalo zapojiť fantáziu a kreativitu.“ Andrej