Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra špeciálnej pedagogiky

 

 

Pracovisko  sa už viac ako 50 rokov  profiluje ako lídrovské pracovisko v oblasti špeciálnopedagogickej teórie, praxeológie ako aj v oblasti špeciálnopedagogického výskumu.

Katedra špeciálnej pedagogiky  zabezpečuje  študijné programy špeciálnej pedagogiky v bakalárskom (Bc.), v magisterskom (Mgr.)  a v doktorandskom (PhD.) stupni štúdia v takej štruktúre, v akej ich neposkytuje žiadna iná fakulta v Slovenskej republike. Pracovisko  má priznané právo konať rigorózne skúšky aj doktorandské štúdium v  odbore špeciálna pedagogika (PhD.).  Habilitačné a inauguračné konanie je možné v ŠO ODBOROVÁ DIDAKTIKA.

Členovia katedry sú skúsení vysokoškolskí učitelia, autori mnohých odborných publikácií, vysokoškolských a stredoškolských učebníc ako aj učebníc pre špeciálne školy, riešitelia vedecko-výskumných úloh a projektov. Viacerí učitelia katedry významne participujú aj na aktivitách mimovládnych organizácii v Európe aj na Slovensku. Tiež sú členmi mnohých významných slovenských aj zahraničných profesijných organizácií a výborov z oblasti špeciálnej pedagogiky a členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.

Naše snaženie sa však orientuje najmä na prípravu kvalitných špeciálnych pedagógov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. 

 

Náš obyčajný deň s Luciou