Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra špeciálnej pedagogiky

Pracovisko/katedra sa už viac ako 50 rokov profiluje ako lídrovské pracovisko v oblasti špeciálnopedagogickej teórie, praxeológie ako aj v oblasti špeciálnopedagogického výskumu.

Katedra špeciálnej pedagogiky zabezpečuje študijné programy špeciálnej pedagogiky v bakalárskom (Bc.), v magisterskom (Mgr.) a v doktorandskom (PhD.) stupni štúdia v takej štruktúre, v akej ich neposkytuje žiadna iná fakulta v Slovenskej republike. Katedra zároveň poskytuje servisné služby vo výučbe pre tie študijné odbory, ktoré majú v obsahu vzdelávania disciplíny z oblasti špeciálnej pedagogiky.

Pracovisko má priznané právo konať rigorózne skúšky aj doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika (PhD.). 

Habilitačné a inauguračné konanie je možné v ŠO ODBOROVÁ DIDAKTIKA.

Členovia katedry sú skúsení vysokoškolskí učitelia, autori mnohých odborných publikácií, vysokoškolských a stredoškolských učebníc ako aj učebníc pre špeciálne školy, riešitelia vedecko-výskumných úloh a projektov. Viacerí učitelia katedry významne participujú aj na aktivitách mimovládnych organizácií v Európe aj na Slovensku. Tiež sú členmi mnohých významných slovenských aj zahraničných profesijných organizácií a výborov z oblasti špeciálnej pedagogiky a členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.

Naše snaženie sa však orientuje najmä na prípravu kvalitných špeciálnych pedagógov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. 

Absolvovaním prvého stupňa študijného programu špeciálna pedagogika sa na trhu práce absolvent uplatní ako: pedagogický zamestnanec v kategóriách učiteľ materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pedagogický asistent, vychovávateľ.

Absolvovaním druhého stupňa študijného programu špeciálna pedagogika sa na trhu práce absolvent uplatní ako: pedagogický zamestnanec v kategóriách školský špeciálny pedagóg, učiteľ pre deti/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborný zamestnanec v kategórii špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg.

Absolvovaním tretieho stupňa študijného programu špeciálna pedagogika sa na trhu práce absolvent uplatní ako: vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta, výskumný pracovník vo vysokoškolskom prostredí zameranom na špeciálnu pedagogiku, resp. inkluzívnu pedagogiku, koncepčný, riadiaci a programový pracovník v štátnej správe v oblasti školstva a osvety.

 

 

 

Náš obyčajný deň s Luciou