Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra etickej a občianskej výchovy

Katedra od svojho vzniku zorganizovala niekoľko medzinárodných aktivít.  Členky a členovia katedry boli a sú zapojení do viacerých grantov a vedecko-výskumných úloh.

Katedra etickej a občianskej výchovy pripravuje pedagogických asistentov (Bc.) a učiteľov (Mgr.) všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5.-12. ročník v študijnom programe Učiteľstvo výchovy k občianstvu.

Katedra vznikla v roku 1990 pod názvom Katedra humanistiky a zabezpečovala filozofické a kulturologické disciplíny pre iné odbory Pedagogickej fakulty a pre všeobecný učiteľský základ. V roku 1991 sa premenovala na Katedru sociálnych a kultúrnych štúdií s tým istým zameraním. Od roku 1993 funguje katedra pod názvom Katedra etickej a občianskej výchovy.

Ťažiskom práce katedry sa vtedy stala príprava učiteliek a učiteľov občianskej a etickej výchovy popri zachovaní dovtedajšej aktivity. V roku 1998 skončili prví absolventi odboru Občianska výchova - Etická výchova. Katedra zároveň vyučuje filozofické, politologické a kulturologické disciplíny vo všeobecnom učiteľskom základe (t.j. pre všetkých študentov a študentky Pedagogickej fakulty) a čiastkové predmety aj pre iné odbory štúdia.

Dĺžka bakalárskeho štúdia je 6 semestrov (3 roky), magisterského 4 semestre (2 roky). Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitná skúška.

Štúdium výchovy k občianstvu je orientované teoreticko-prakticky: Študenti a študentky získavajú teoretické základy vedných odborov, ktoré sa vyučujú v rámci občianskej náuky na ZŠ a SŠ. Štúdium je budované interdisciplinárne tak, aby študenti boli schopní hľadať a nachádzať súvislosti medzi problematikou rôznych humanitných disciplín. Učebný plán preto obsahuje tri hlavné skupiny predmetov:

  • ťažiskové predmety - napr. politológia, dejiny filozofie, dejiny etiky, fundamentálna etika, didaktika občianskej náuky a ďalšie
  • podporné predmety - napr. estetika, sociológia, právo, religionistika, ekonómia, filozofia výchovy, metodológia výskumu, komunikačné zručnosti
  • doplňujúce predmety - napr. socio-kultúrne diferenciácie, situačná etika, človek a médiá, dejiny európskej kultúry.

Súčasťou štúdia je aj získavanie praktických zručností na viacerých predmetoch a hlavne na didaktikách občianskej náuky, počas praktického vyučovania na ZŠ a SŠ, počas sociálno-psychologického výcviku a počas exkurzií do rôznych inštitúcií hlavného mesta. Štúdium je vybudované tak, aby sa u študentov rovnomerne rozvíjali schopnosti, zručnosti aj vedomosti nevyhnutné pre prácu učiteľa/učiteľky. Vedomosti, zručnosti aj schopnosti študentov/študentiek sú hodnotené sčasti priebežne - testami, písomnými prácami, rozvíjaním aktivít priamo na hodinách, sčasti jednorázovo po ukončení predmetu - ústne aj písomné skúšky, testy, portfóliá, kolokviá a projektové práce.