Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra etickej a občianskej výchovy

Katedra od svojho vzniku zorganizovala niekoľko medzinárodných aktivít.  Členky a členovia katedry boli a sú zapojení do viacerých grantov a vedecko-výskumných úloh.

Katedra etickej a občianskej výchovy pripravuje učiteľky a učiteľov občianskej náuky pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy v študijnom programe Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, v dennej aj externej forme.

Katedra vznikla v roku 1990 pod názvom Katedra humanistiky a zabezpečovala filozofické a kulturologické disciplíny pre iné odbory Pedagogickej fakulty a pre všeobecný učiteľský základ. V roku 1991 sa premenovala na Katedru sociálnych a kultúrnych štúdií s tým istým zameraním. Od roku 1993 funguje katedra pod názvom Katedra etickej a občianskej výchovy.

Ťažiskom práce katedry sa vtedy stala príprava učiteliek a učiteľov občianskej a etickej výchovy popri zachovaní dovtedajšej aktivity. V roku 1998 skončili prví absolventi odboru Občianska výchova - Etická výchova. Katedra zároveň vyučuje filozofické, politologické a kulturologické disciplíny vo všeobecnom učiteľskom základe (t.j. pre všetkých študentov a študentky Pedagogickej fakulty) a čiastkové predmety aj pre iné odbory štúdia.

Dĺžka bakalárskeho štúdia je 6 semestrov (3 roky), magisterského 4 semestre (2 roky). Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitná skúška.

Štúdium výchovy k občianstvu je orientované teoreticko-prakticky: Študenti a študentky získavajú teoretické základy vedných odborov, ktoré sa vyučujú v rámci občianskej náuky na ZŠ a SŠ. Štúdium je budované interdisciplinárne tak, aby študenti a študentky boli schopní hľadať a nachádzať súvislosti medzi problematikou rôznych humanitných disciplín. Učebný plán preto obsahuje v bakalárskom stupni tri hlavné skupiny predmetov:

  • ťažiskové predmety - napr. politológia, dejiny filozofie, etika, estetika, sociológia
  • podporné predmety - napr. základy práva, základy ekonómie, základy religionistiky, hodnoty a výchova, sociálno-psychologický výcvik
  • doplňujúce predmety - napr. sociológia výchovy a mládeže, kultúra a multikulturalizmus, teória demokracie, komunikačné a prezentačné zručnosti učiteľa a ďalšie.

Súčasťou štúdia v magisterskom stupni štúdia je aj získavanie praktických zručností v praxi. Či už na didaktikách občianskej náuky, počas praktického vyučovania na ZŠ a SŠ,  alebo počas exkurzií do rôznych inštitúcií hlavného mesta. Štúdium je vystavané tak, aby sa u študentov a študentiek rovnomerne rozvíjali schopnosti, zručnosti aj vedomosti nevyhnutné pre prácu učiteľa/učiteľky občianskej náuky. Vedomosti, zručnosti aj schopnosti študentov/študentiek sú hodnotené sčasti priebežne - testami, písomnými prácami, rozvíjaním aktivít priamo na hodinách, sčasti jednorázovo po ukončení predmetu - ústne aj písomné skúšky, testy, portfóliá, kolokviá a projektové práce.