Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTÚDIUM

Informácia pre študentov štvrtého ročníka v AR 2019/20

V priloženom súbore nazvanom "Témy diplomových prác" nájdu študenti štvrtého ročníka Logopédie témy záverečných prác, ktoré vypisujú jednotliví školitelia na Katedre logopédie. 

Študenti po výbere témy môžu kontaktovať príslušného školiteľa a získať bližšie informácie. 

Informácie pre študentov prvého ročníka

 Tútorka:

- podľa odporúčanej študijnej cesty  akreditovaného študijného programu Logopédia poskytuje poradenstvo študentom a študentkám pri zostavovaní ich študijného plánu.

- objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri pochopení študijného poriadku, systému AIS2 a pod.

- oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického sveta.

Bližšie úlohu tútorov a tútoriek vymedzuje Smernica dekana PdF UK.

Tútorka má pre študijné poradenstvo vyhradenú jednu hodinu konzultačných hodín týždenne.

Študenti logopédie sa môžu obrátiť na Doc. Svetlanu Kapalkovú, PhD.

Bližšie informácie o harmonograme akademického roka a termínoch nájdu študenti v priloženom súbore Ročenka

Erazmus +

Termín výberového konania pre študentov logopédie na Erazmus pre akademický rok 2020/21 bude včas oznámený. 

 

 

Záujemci o štúdium

Podmienky prijímania na štúdium logopédie (spojené bakalárske a magisterské štúdium)

Stiahnite si leták o štúdiu logopédie – leták

Bližšie informácie o štúdiu logopédie nájdete aj v priloženom videu tu.

Všeobecné informácie o prijímacích pohovoroch sa nachádzajú na spoločnej stránke PdF UK: www.fedu.uniba.sk

 

Podrobné kritériá prijímacieho konania pre spojené bakalárske a magisterské štúdium logopédie

Prijímacie konanie bude pozostávať z:

1. talentovej skúšky zameranej na komunikačnú spôsobilosť (úroveň artikulácie, plynulosť reči, kvalita hlasu, motorika artikulačných orgánov, pohotovosť vo vyjadrovaní). Základné predpoklady pre vykonávanie profesie logopéd budú posúdené komisiou
odborníkov na jednotlivé oblasti.

2. písomnej skúšky 
-  z biológie v rozsahu učiva pre gymnáziá so zameraním predovšetkým na biológiu človeka 
-  testu všeobecnej informovanosti
-  skúšky jazykového citu (diktát, slovný a vetný rozbor, doplňovanie viet, verbálny test) 
-  prekladu z anglického alebo nemeckého jazyka

Literatúra:
Biológia pre gymnáziá
NOS (Náuka o spoločnosti) pre gymnáziá

So sebou si prineste zoznam prečítanej literatúry, dotýkajúcej sa zvoleného študijného programu, ktorý predložíte skúšobnej komisii.

Poznámka:
Uchádzači o štúdium študijného programu logopédia budú pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku len na základe úspešného vykonania talentových prijímacích skúšok.

Doktorandské štúdium

Katedra zabezpečuje kontinuálnu výchovu doktorandov.

Na katedre pôsobia 3 školitelia v odbore 21. Logopédia a liečebná pedagogika, študijný program Logopédia.  

V súčasnosti má katedra 3 interných a 2 externých doktorandov, 23 ukončilo štúdium úspešnou obhajobou doktorandskej práce.

 

Doktorandi 

Interní doktorandi: 2

Mgr. Kristína Mocsári: Terapia začínajúcej zajakavosti. Školiteľ: doc. J. Marková, PhD.

Mgr. Monika Nemcová: Naratívne schopnosti u detí v predškolskom veku. Školiteľ: doc. S. Kapalková, PhD.

Mgr. Patrik Mackulin: Kvalita života pacientov s afáziou. Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Externí doktorandi: 2

Mgr. Terézia Horská: Hodnotenie slovnej zásoby u detí v predškolskom veku. Školiteľ: doc. S. Kapalková, PhD.

Mgr. Barbora Valečíková: Porozumenie jazyka u detí. Školiteľ: doc. S. Kapalková, PhD.

 

Absolventi doktorandského štúdia v odbore logopédia:

Mgr. Fečková-Kapalková, S., PhD.: Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie (práca obhájená v r. 2002). Školiteľka: doc. M. Mikulajová, PhD.

PaedDr. Marková, J., PhD.: Porozumenie viet a afázia (práca obhájená v r. 2005). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Šebianová-Czéreová, D., PhD.: Poruchy hlasu u osôb s Parkinsonovou chorobou. Klinická aplikácia terapeutickej techniky Lee Silverman Voice Treatment (práca obhájená v r. 2005). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

Mgr. Hudecová, D., PhD.: Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátom  (práca obhájená v r. 2006). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Laciková, H., PhD.: Komparácia moderných prístupov v terapii incipientnej zajakavosti v predškolskom veku (práca obhájená v r. 2006). Školiteľ: prof. V. Lechta. PhD.

Mgr. Vedrödyová, M., PhD.: Prevencia porúch hlasu u detí - návrh a overenie preventívneho programu hlasovej hygieny (práca obhájená v r. 2007). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

PaedDr. Gúthová, M., PhD.: Fonologické procesy u slovensky hovoriacich detí  vo veku od troch do štyroch rokov (práca obhájená v r. 2010). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Malík, M., PhD.:  Analýza lexikálneho vyhľadávania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (práca obhájená v r. 2010).  Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Trančíková, D., PhD.: Analýza konverzácie u pacientov afáziou (práca obhájená v r. 2010). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Ostatníková-Šteňová, V., PhD. : Pomenovanie v norme a patológii (práca obhájená v roku 2010). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Ing. Brnová, PhD., rod. Rizikyová, J.: Konverzácia a afázia (práca obhájená v r. 2011). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Buntová, D., PhD.: Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku (práca obhájená v r. 2011). Školiteľka: doc. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Škrabáková, A., PhD.: Orientačné diagnostikovanie situačnej psychickej tenzie u zajakavých (práca obhájená v r. 2012). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Krasňanová, V., PhD.: Poruchy hlasu a ich vplyv na kvalitu života (2009-2013). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD

PhDr. Oravkinová, Z., PhD.: Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a podnebia (práca obhájená v roku 2013). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

PhDr. Schöffelová, M., PhD.: Porozumenie gramatickým štruktúram v kontexte matematických úloh. Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Zubáková, M.: Vzťah vývinových porúch hovorenej a písanej reči (2008-2014). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

PhDr. Miklošová. I.: Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči (2011-2015). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Hrubá, I.: Možnosti aplikácie augmentatívnej komunikácie u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie (2011-2015). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Čunderlíková, J.: Alexia a agrafia u slovensky hovoriacich pacientov s mozgovým poškodením (2012-2016). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Tokárová, O.: Eľkoninova metóda ranej gramotnosti a jej efektivita (2011-2015). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Ľudmila Mičianová: Analýza zrozumiteľnosti reči u pacientov so získanou dyzartriou (2014-2018). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Viktória Kevická: Analýza spontánnej reči u zdravých dospelých slovensky hovoriacich respondentov a u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie. Školiteľ: doc. J. Marková, PhD.