ŠTÚDIUM

Erazmus +

Termín výberového konania pre študentov logopédie na Erazmus + a tiež aj pre Erazmus stáž pre akademický rok 2018/19 je  21.2. 2018 o 13,00 hod. v pracovni  vedúceho katedry.

Záujemci o štúdium

Podmienky prijímania na štúdium logopédie (spojené bakalárske a magisterské štúdium)

Stiahnite si leták o štúdiu logopédie – leták

Všeobecné informácie o prijímacích pohovoroch sa nachádzajú na spoločnej stránke PdF UK: www.fedu.uniba.sk

 

Podrobné kritériá prijímacieho konania pre spojené bakalárske a magisterské štúdium logopédie v akademickom roku 20117/18

Prijímacie konanie bude pozostávať z:

1. talentovej skúšky zameranej na komunikačnú spôsobilosť (úroveň artikulácie, plynulosť reči, kvalita hlasu, motorika artikulačných orgánov, pohotovosť vo vyjadrovaní). Základné predpoklady pre vykonávanie profesie logopéd budú posúdené komisiou
odborníkov na jednotlivé oblasti.

2. písomnej skúšky 
-  z biológie v rozsahu učiva pre gymnáziá so zameraním predovšetkým na biológiu človeka 
-  testu všeobecnej informovanosti
-  skúšky jazykového citu (diktát, slovný a vetný rozbor, doplňovanie viet, verbálny test) 
-  prekladu z anglického alebo nemeckého jazyka

Literatúra:
Biológia pre gymnáziá
NOS (Náuka o spoločnosti) pre gymnáziá

So sebou si prineste zoznam prečítanej literatúry, dotýkajúcej sa zvoleného študijného programu, ktorý predložíte skúšobnej komisii.

Poznámka:
Uchádzači o štúdium študijného programu logopédia budú pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku len na základe úspešného vykonania talentových prijímacích skúšok.

Doktorandi

Katedra zabezpečuje kontinuálnu výchovu doktorandov.

Na katedre pôsobia 3 školitelia v odbore 1.1.8 Logopédia.

V súčasnosti má katedra 2 interných doktorandov a 1 externého doktoranda, 21 ukončilo štúdium úspešnou obhajobou doktorandskej práce.

 

Doktorandi v školskom roku 2017/2018

Interní doktorandi: 2

Mgr. Ľudmila Mičianová: Analýza zrozumiteľnosti reči u pacientov so získanou dyzartriou (2014-2018). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Viktória Kevická: Analýza spontánnej reči u zdravých dospelých slovensky hovoriacich respondentov a u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie. Školiteľ: doc. J. Marková, PhD.

Externí doktorandi: 1

Mgr. Terézia Horská: Hodnotenie slovnej zásoby u detí v predškolskom veku. Školiteľ: prof. PaedDr. Zsolt Csefalvay, PhD.

 

Absolventi doktorandského štúdia v odbore logopédia:

Mgr. Fečková-Kapalková, S., PhD.: Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie (práca obhájená v r. 2002). Školiteľka: doc. M. Mikulajová, PhD.

PaedDr. Marková, J., PhD.: Porozumenie viet a afázia (práca obhájená v r. 2005). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Šebianová-Czéreová, D., PhD.: Poruchy hlasu u osôb s Parkinsonovou chorobou. Klinická aplikácia terapeutickej techniky Lee Silverman Voice Treatment (práca obhájená v r. 2005). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

Mgr. Hudecová, D., PhD.: Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátom  (práca obhájená v r. 2006). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Laciková, H., PhD.: Komparácia moderných prístupov v terapii incipientnej zajakavosti v predškolskom veku (práca obhájená v r. 2006). Školiteľ: prof. V. Lechta. PhD.

Mgr. Vedrödyová, M., PhD.: Prevencia porúch hlasu u detí - návrh a overenie preventívneho programu hlasovej hygieny (práca obhájená v r. 2007). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

PaedDr. Gúthová, M., PhD.: Fonologické procesy u slovensky hovoriacich detí  vo veku od troch do štyroch rokov (práca obhájená v r. 2010). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Malík, M., PhD.:  Analýza lexikálneho vyhľadávania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (práca obhájená v r. 2010).  Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Trančíková, D., PhD.: Analýza konverzácie u pacientov afáziou (práca obhájená v r. 2010). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Ostatníková-Šteňová, V., PhD. : Pomenovanie v norme a patológii (práca obhájená v roku 2010). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Ing. Brnová, PhD., rod. Rizikyová, J.: Konverzácia a afázia (práca obhájená v r. 2011). Školiteľ: doc. Zs. Cséfalvay, PhD.

PhDr. Buntová, D., PhD.: Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku (práca obhájená v r. 2011). Školiteľka: doc. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Škrabáková, A., PhD.: Orientačné diagnostikovanie situačnej psychickej tenzie u zajakavých (práca obhájená v r. 2012). Školiteľ: prof. V. Lechta, PhD.

Mgr. Krasňanová, V., PhD.: Poruchy hlasu a ich vplyv na kvalitu života (2009-2013). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD

PhDr. Oravkinová, Z., PhD.: Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a podnebia (práca obhájená v roku 2013). Školiteľka: prof. A. Kerekrétiová, PhD.

PhDr. Schöffelová, M., PhD.: Porozumenie gramatickým štruktúram v kontexte matematických úloh. Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Zubáková, M.: Vzťah vývinových porúch hovorenej a písanej reči (2008-2014). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

PhDr. Miklošová. I.: Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči (2011-2015). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.

Mgr. Hrubá, I.: Možnosti aplikácie augmentatívnej komunikácie u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie (2011-2015). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Čunderlíková, J.: Alexia a agrafia u slovensky hovoriacich pacientov s mozgovým poškodením (2012-2016). Školiteľ: prof. Zs. Cséfalvay, PhD.

Mgr. Tokárová, O.: Eľkoninova metóda ranej gramotnosti a jej efektivita (2011-2015). Školiteľka: prof. M. Mikulajová, PhD.