Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEDA

Stanovisko Katery logopédie a odborných logopedických spoločností k používaniu alternatívnch metód v logopédii

V posledných rokoch na Slovensku evidujeme rozšírenie diagnostických a terapeutických postupov používaných u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú založené na vedecky neoverených alebo nedostatočne overených predpokladoch, teóriách a praktikách a ktoré sú v príkrom rozpore s vedeckou, odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej logopédie. Preto tieto alternatívne postupy alebo prostriedky nemožno považovať za efektívne logopedické prostriedky či postupy lege artis. Z odborného hľadiska ich teda klientom a pacientom nemožno odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia. Medzi takéto postupy patrí INPP, JIAS, Benaudira, bilaterálna integrácia, senzorická integrácia, One Brain, Arrowsmith, Nová mluva a iné.

Za riziká spojené s prípadným použitím týchto postupov alebo prostriedkov, najmä za konzekvencie vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej logopedickej starostlivosti nesú zodpovednosť osoby, ktoré tieto intervenčné postupy vykonávajú, propagujú alebo používajú. Zároveň osoby využívajúce neoverené diagnostické a terapeutické postupy podliehajú kontrolnému systému rezortu, v ktorom svoju činnosť vykonávajú, teda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnej školskej inšpekcii. Osoby, ktoré poskytujú takéto služby mimo rezortu zdravotníctva, školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, stoja mimo garantovaného kontrolného systému a odbornosť, resp. odborná úroveň starostlivosti poskytovanej týmito osobami je otázna.

Katedra logopédie PdF UK a odborné logopedické spoločnosti majú povinnosť zastávať a presadzovať vedecky overené a kriticky zhodnotené poznatky, ako aj profesionálne postoje vo vzťahu k alternatívnym metódam v logopédii. Tieto poznatky a postoje je potrebné implementovať (podobne ako v medicíne) aj do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania logopédov, ako aj do ich osobného profesijného rozvoja. Katedra logopédie a odborné logopedické spoločnosti majú zároveň nezastupiteľnú úlohu a povinnosť podieľať sa v rámci korektnej, odbornej spolupráce s pracovníkmi masovokomunikačných médií aj na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti.

Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave

Slovenská asociácia logopédov

Únia klinických logopédov

Komora školských logopédov

Pripravované vedecké podujatia

18.-19.10.2019 sa uskutoční v Bratislave  XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium venované neurogénnym poruchám komunikácie.

Detailné informácie na www.sal.sk

Vedecké podujatia organizované Katedrou logopédie

XVI. Medzinárodná logopedická konferencia, Vysoké Tatry, 11.-13.10.2018

V dňoch 9. - 11. októbra 2014 sa konala XIV. medzinárodná logopedická konferencia SAL v hoteli Patria na Štrbskom plese.

X. afaziologické sympózium. 14.-15.3.2013, Brno.

XIII. medzinárodná logopedická konferencia. Vysoké Tatry, 11.-13.10.2012.

IX. medzinárodné afaziologické sympózium. Bratislava, 21.-22.10.2011.

Kolokvium mladých logopédov. Bratislava, 23.9.2011. Závery

XII. logopedická konferencia s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, 14.-16.10.2010.

Medzinárodný workshop projektu Marie Curie ELDEL, Bratislava, 26-30.5.2010. Zúčastnené krajiny: Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Česká republika a Slovenská republika. Prednášatelia: prof. M. Snowling (University of York): Family Risk for Dyslexia, doc. M. Mikulajová (PdF UK, Bratislava): Modelling Language Development in Small Languages.

Celofakultná prednáška: Evidence based treatment in SLT (Logopedická terapia vychádzajúca z dôkazov). Pozvaná prednášateľka: Dr. Hazel Roddam, University of Central Lancashire, UK. 15.4.2010. .

Medzinárodné afaziologické sympózium, Brno, 2009 (spoluusporiadateľ).

Celofakultná prednáška na tému: Poruchy prehĺtania - logopedický aspekt. Dr. Karel Neubauer, PhD., Univerzita Hradec Králové, ČR, 2009.

Celofakultná prednáška: Dyslexia - v čom sme sa mýlili? doc. M. Mikulajová, PhD., Katedra logopédie, PdF UK, Bratislava.

Celofakultná prednáška na tému: Konverzančá analýza u pacientov s afáziou. prof. Ray Wilkinson, UCL, Londýn, Veľká Británia, 2008.

Celofakultná prednáška na tému: Raná intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Prednášateľ: prof. Nancy J, Scherer, PhD., Communicative Disorders program, East Tennessee State University, USA. Bratislava 22.10.2008.

Celofakultná prednáška na tému: Vývinová neuropsychológia a poruchy reči u detí. Prednášateľ: prof. T. V. Achutina, DrSc., Fakulta psyschológie, Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova. Bratislava 15.10.2008.

XI. konferencia SAL s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso 16.-18.11.2008.

X. konferencia SAL s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso 16.-18.11.2006.

Steiner (Vysoká škola liečebnej pedagogiky v Zürichu, Švajčiarsko). Celofakultná prednáška o konverzačnej terapii afatikov. 30.03.2006.

J. B. Orange (University of Western Ontario, Canada). Celofakultná prednáška o poruchách komunikácie pri demenciách. 29.03.2006.

Medzinárodné logopedické konferencie: 2004, 2006, 2008 (prednášajúci z ČR, Maďarska, Poľska, Švédska, Nórska, USA, Ruska, Anglicka)

Afaziologické sympóziá: 2004, 2005, 2007, 2009 (prednášajúci zo Švédska, Rakúska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Maďarska, Talianska, Kanady, Českej republiky)

Účasť na zahraničných študijných pobytoch (od roku 2005):

Cséfalvay, Zs.: Prednáškový pobyt na Heilpädagogische Fachhochschule v Zurichu (Katedra logopédie, prof. J. Steiner), Zurich, Švajičiarsko, 2009.

Minariková, M.: Národný štipendijný program SAIA. Department of Clinical Speech and Language Studies, School of Clinical Speech and Language Studies University of Dublin, Trinity College, 01.10.-19.12.2006

Mikulajová, M.: Fulbrightovo štipendium na Haskins Laboratories – Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 15.08.-23.10.2006

Mikulajová, M.: Katedra vývinovej psychológie, Fakulta psychológie Moskovskej štátnej univerzity M. J. Lomonosova, 19.-26.06.2005

Vedrödyová, M.: Bilaterálne štipendium SAIA, Univerzita ELTE, Gyemek foniatraii tanszék – Barzi G. Gyogypedagógiai Tanárkepzö föiskolai kar ELTE, Budapest, 01.02.-30.04.2005

ŠVOUČ

Štatút ŠVOUČ

 

Témy prác ŠVOUČ na akademický rok 2019/20:

 

Dr. Zubáková

     1. Výkony žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ v Teste tichého čítania slov 

     2. Analýza nešpecifických chýb v pravopise u žiakov 3. ročníka ZŠ 

 

Prof. Cséfalvay

1.      Kvalita života u pacientov s afáziou

2.      Narušená komunikačná schopnosť pri amyotrofickej laterálnej skleróze

 

Mgr. Frajková

1.      Manévre a posturálne zmeny v terapii porúch prehĺtania

2.      Fyziologický prístup v terapii hyperfunkčných porúch hlasu u dospelých

 

Mgr. Kevická

1.      Hodnotenie informatívnosti orálnych diskurzov

 

 


Vedecké granty a projekty

Zahraničné granty a projekty:

LPP Erazmus Academic Networs: Network for Tunning Stardards and Quality of Educational Programs for Speech and Language Therapist in Europe (pozri informačný leták). Do projektu je zapojených 65 európskych inštitúcií (katedry logopédie). Koordinátor za PdFUK: prof. Cséfalvay, PhD. (2010-2013). http://www.netques.eu Newsletter - Netques 2013

Grant Marie Curie: Medzinárodný výskum gramotnosti - ELDEL (pozri osobitnú stránku tohto projektu). Koordinátorka za PdFUK: doc. Marína Mikulajová, PhD. (2008-2011)

Cost action IS0804. Špecifický narušený vývin reči v multilingválnej spoločnosti: modely jazykového vývinu a hľadanie spôsobov ich hodnotenia. Spoluriešiteľka: Mgr. S. Kapalková, PhD. (2010-2012)

Cost action - projekt 33. Kroslingvistické štádiá detskej lingvistickej performancie. Spolurieľiteľka: Mgr. S. Kapalková, PhD. (2010-2012)

Socrates/Erasmus Teacher and Student Mobility. Spolupráca medzi Katedrou logopédie PdF UK a School of Psychology, The University of Liverpool, Veľká Británia. (2006-2009)

Medzinárodný grant udelený Britskou akadémiou: Developing a cross-linguistic database of words in children´s reading materials. Zodpovedný riešiteľ: Markéta Caravolas, University of Liverpool, Veľká Británia; spoluriešiteľ: doc. Mikulajová, PhD. (2005-2006)

Domáce granty

Grant APVV 15-0155 (2016-2019): Narušená komunikačná schopnosť pri Parkinsonovej chorobe. Zodpovedný riešiteľ: prof. Cséfalvay 

Grant VEGA 1/0214/18 "Analýza spontánnej rečovej produkcie v slovenskom jazyku v intaktnej dospelej populácii a jej využitie v logopedickej praxi " Zodpovedný riešiteľ: doc. Marková

Grant VEGA  1/0352/16 (2016-18): Hodnotenie zrozumiteľnosti reči u detí a dospelých. Zodpovedný riešiteľ: prof. Cséfalvay

Grant APVV: Kognitívno-komunikačné deficity u paicentov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou(2012-2015). Zodpovedný riešiteľ: prof. Zs. Cséfalvay

Grant APVV: Porozumenie čítaného textu - rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky - jej tvorba a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou (2012-2015). Zodpovedný riešiteľ: dr. S. Kapalková; Informácie pre rodičov

Grant VEGA: Jazykovo-špecifické deficity u pacientov s poškodením mozgu (2012-2014). Zodpovedný riešiteľ: prof. Zs. Cséfalay

Grant VEGA: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie vetám v slovenskom jazyku u intaktnej detskej a dospelej populácie (2012-2014). Zodpovedný riešiteľ: doc. J. Marková

Grant UK/538/2012: "Mapovanie aktuálneho stavu používania augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) u dospelej neurogénnej populácie na Slovensku a zostavenie diagnostických AAK protokolov (Mgr. I. Hrubá)

UK/577/2012: Korelácie medzi subjektívnym a objektívnym hodnotením hlasu detí a adolescentov s poruchou hlasu (Mgr. V.Krasňanová)

UK/561/2012: Mapovanie prediktorov ranej gramotnosti ako východisko pre odhaľovanie rizika dyslexie v predškolskom veku (Mgr. M. Zubáková)

UK/410/2011 Vytvorenie a validizácia dotazníka na zisťovanie kvality života ovplyvnenej poruchou hlasu slovenských detí a adolescentov, č. (Mgr. V. Krasňanová)

Mapovanie vývinových dysfluencií u slovensky hovoriacich detí bez zajakavosti vo veku 2,5-3,5 roka - analýza neplynulosti v rečovej produkcii. Spoluriešiteľka vedeckého grantu VG SZU 7/2010: J. Marková (2010-2012)

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich lexikálne vyhľadávanie v teste pomenovania u intaktnej dospelej populácie a u osôb s mozgovou patológiou. Grant VEGA: číslo 1/0141/09. Zodpovedný riešiteľ: Cséfalvay, Zs. (2009-2011)

Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom k regióne. KEGA 3/6013/08. Spoluriešiteľka: A. Kerekrétiová (2008-2010).

Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí ako východisko tvorby prvého skríningového testu vývinu komunikačného správania detí v ranom veku. Grant APVV 0044-06. Hlavný riešiteľ : Mgr. Svetlana Kapalková, PhD, spolupracovníci: doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc. (2007-2010)

Kvantitatívna, kvalitatívna analýza a komparácia výkonov v pomenovaní predmetov a činností u osôb s rôznou etiológiou mozgovej patológie. UK/137. Zodpovedný riešiteľ: Ostaníková, V., (2009)

Mapovanie efektivity terapie zameranej na konverzáciu pacientov s chronickou afáziou s ich partnerov. UK/136. Zodpovedný riešiteľ: Brnová, J. (2009).

Pomenovanie v norme a patológii. Grant mladých vedeckých pracovníkov číslo: UK/62/2008. Zodpovedný riešiteľ: Ostatníková, V. (2008)

Mapovanie efektivity terapie zameranej na konverzáciu pacientov s chronickou afáziou a ich partnerov. Grant mladých vedeckých pracovníkov číslo: UK/63/2008. Zodpovedný riešiteľ: Rizikyová, J. (2008)

Vytvorenie a overenie preventívneho programu porúch hlasu pre učiteľov. Grant VEGA: číslo 1/4712/07. Zodpovedný riešiteľ: Kerekrétiová Aurélia, prof., PhDr., PhD. (2007-2009)

Vytvorenie intervenčného programu na rozvíjanie konverzačných schopností osôb s chronickou afáziou a hodnotenie efektivity. Grant VEGA: číslo 1/3642/06. Zodpovedný riešiteľ: Cséfalvay, Zs. (2006-2008)

Prevencia porúch hlasu u detí. Grant mladých vedeckých pracovníkov číslo: UK/58/2006. Zodpovedný riešiteľ: Vedrödyová, M.

Možnosti identifikácie jazykovo-kognitívnych prekurzorov dyslexie v predškolskom veku na modeli slovenského jazyka. Grant VEGA: číslo 1/2529/05. Zodpovedný riešieľ: Mikulajová, M. (2005-2007)

Vývin reči slovensky hovoriacich detí. Grant VEGA: číslo 1/2228/05. Zodpovedný riešiteľ: Slančová, D., Prešovská univerzita; spoluriešiteľky: Mikulajová, M. a Kapalková, S. (2005-2007)