Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr.Martina Zubáková Peregrinová, PhD.

Zaradenie a kontakt

Pedagogický pracovník – odborný asistent

email: zubakova@fedu.uniba.sk

Vzdelanie a odborný rast

2014 – ukončenie doktorandského štúdia na Katedre logopédie PdF UK (PhD.)

2008 – ukončenie spojeného bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Katedre logopédie PdF UK (Mgr.)

Doterajšie pracoviská

2018 – doteraz – Katedra logopédie PdF UK v Bratislave, odborný asistent

2020 – doteraz – Inštitút detskej reči, Bratislava

Vedecko-výskumné zameranie

Vývin čítania a písania v slovenčine

Dyslexia a dysortografia

Symptomatické poruchy reči

Výučba kurzov na PdF UK

Úvod do logopédie

Dyslexia

Kazuistický seminár – dyslexia

Symptomatické poruchy reči

Logopédia pre špeciálnych pedagógov

Logopédia pre učiteľov

Základy logopédie

Granty a vedecko-výskumná činnosť

Grant mladých vedeckých pracovníkov UK/561/2012 (2012)

Pobytový grant The ELN COST Action – Training School on Spelling Acquisition across Languages (Apríl 2019 – Université du Luxemburg, Luxembursko)

Spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti

Spolupráca na medzinárodnom projekt ELDEL – Enhancing Literacy Development in European Languages (2008 – 2012)

Spolupráca na príprave vedeckého časopisu Logopaedica (2014 – doteraz)

Aktívna účasť na odborných podujatiach

Aktívna účasť na zahraničných podujatiach:

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Komunikace a handicap II. (19. 9. 2013, Hradec Králové)

 

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickom uvedomovaní

 

Aktívna účasť na domácich podujatiach:

Študentská vedecká konferencia: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (9. 2. 2012, Trnava)

ZUBÁKOVÁ, M. Fonologické schopnosti v predškolskom veku

XIII. Medzinárodná logopedická konferencia (11. – 13. 10. 2012, Štrbské pleso)

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. Úroveň fonematického uvedomovania u intaktných predškolákov

Študentská vedecká konferencia: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (8. 2. 2013, Trnava)

ZUBÁKOVÁ, M. Poznanie písmen u intaktných predškolákov

Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe II. (7. 3. 2014, Bratislava)

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. Analýzy chýb v skúške izolácia foném u detí od piatich do siedmich rokov

Publikačná činnosť

ZUBÁKOVÁ, M., GÚTHOVÁ, M. 2009. Fonologické procesy u slovensky hovoriaceho dieťaťa vo veku od 3 do 4 rokov. In Logopaedica XII. Bratislava: MABAG, 2009. s. 37 – 44. ISBN 978-80-89113-59-0.

SCHŐFFELOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M., ZUBÁKOVÁ, M. 2012. Diagnostika exekutívnych funkcií orientačným testom dynamickej praxie. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 46, 2012, č. 1, s. 33 – 45.

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M., JAVORNÍKOVÁ, E. 2012. Diagnostika exekutívnych funkcií v predškolskom veku. In Logopaedica 15, Bratislava: Mabag, 2012, s. 18 – 29. 

ZUBÁKOVÁ, M. 2012. Fonologické schopnosti v predškolskom veku. In Juvenilia paedagogica 2012: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-8082-531-7. s. 313 – 319 [CD-ROM].

ZUBÁKOVÁ, M. 2013. Poznanie písmen u intaktných predškolákov. In Juvenilia paedagogica 2013: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-8082-590-4. s. 134 – 142 [CD-ROM].

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. 2013. Vývin schopnosti izolácie foném u detí od piatich do siedmich rokov a jej vzťah k ranej gramotnosti. In Logopaedica 16, Bratislava: Mabag, 2013. s. 19 – 31. ISBN 978-80-89113-91-0. 

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. 2014. Fonematické uvedomovanie ako prediktor vývinu písania a čítania. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, roč. 47, 2014. č. 4, s. 302 – 317. ISBN 0555-5574.

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. 2014. Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickom uvedomovaní. In NEUBAUER, K., KALIBA, M. (Eds.) Komunikace a handicap II. Sborník textů mezinárodní vědecké konference.  Hradec Kralové: Gaudeamus. 2014. s. 113 – 125 [CD-ROM].

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M., BÓNOVÁ, I. 2014. Analýza chýb v skúške izolácie foném u detí od piatich do siedmich rokov. In Logopaedica XVII. Bratislava: MABAG, 2014. s. 26 – 43. ISBN 9788097157920. 

ZUBÁKOVA, M. 2019. Efektivita terapie dyslexie a model štruktúrovanej gramotnosti. In Logopaedica, roč. 21, 2019, č. 2, s. 36 – 44. ISSN 2453-8450.

ZUBÁKOVÁ, M., MIKULAJOVÁ, M. 2019. Retrospektívne longitudinálne porovnanie žiakov 2. ročníka základnej školy so slabými a dobrými výkonmi v písaní. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, roč. 8, 2019. č. 1, s. 41 – 58. ISSN 2585-7363.

BUNTOVÁ, D., KOMRSKOVÁ, M., ZUBÁKOVÁ, M. 2018. Vývinová verbálna dyspraxia: terminologické vymedzenie, klinický obraz, diagnostika. In Logopeadica 20, roč. 20, 2018, č. 2, s. 13 – 26.