Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.

pedagogický pracovník - docent

e-mail: markova2@fedu.uniba.sk

Vzdelanie a odborný rast

1985-1989: Vysokoškolské vzdelanie:  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

1994:Špeciálna príprava pre výkon práce v zdravotníctve, atestačná skúška v odbore Klinická logopédia, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava

2000: Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a vypracovanie rigoróznej práce) v odbore Logopédia (doktor pedagogických vied, PaedDr.)

2000-2004: Interné doktorandské štúdium (dizertačná skúška, vypracovanie dizertačnej práce) v odbore Logopédia

2012: Habilitácia v odbore logopédia (Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Priebeh doterajšej praxe

od 2012: Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, docentka

2007-2012: Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odborný asistent, plný úväzok

2004-2007: DHL Express, čiastočný úväzok

2004-2007: Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK Bratislava, odborný asistent, čiastočný úväzok

2002: Pobyt na Univerzite v Groningene, Grant Sasakawa

2000-2004: Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, interný doktorand

1989-2000: Národné rehabilitačné centrum Kováčová, klinická logopédka

Výučba kurzov na PdF UK

Základy aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky pre logopédov

Symptomatické poruchy reči u dospelých

Poruchy plynulosti reči

Kazuistický seminár: Poruchy plynulosti reči

Základy lingvistiky pre surdopédov

Logopedická propedeutika

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

VEGA 1-0141-09, Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich lexikálne vyhľadávanie v teste pomenovania u intaktnej dospelej populácie a u osôb s poškodením mozgu (spoluriešiteľ), 2009-2011

VEGA 1-0439-12, Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie viet v slovenskom jazyku v intaktnej detskej a dospelej populácii (vedúci grantu), 2012-2014

VEGA 1-0147-12 Jazykovo-špecifické deficity u slovensky hovoriacich pacientov s ložiskovou léziou mozgu (spoluriešiteľ), 2012-2014

APVV  0048-11 Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou (zástupca), 2012-2015

Spoluriešiteľka vedeckého grantu VG SZU 7/2010: Mapovanie vývinových dysfluencií u slovensky hovoriacich detí bez zajakavosti vo veku 2,5-3,5 roka - analýza neplynulosti v rečovej produkcii. Centrum pre dysfluencie SZU, 2010-2012

Výskum bez grantovej podpory:

Mapovanie jazykových deficitov pri organickom poškodení mozgu

Diagnostikovanie jazykových deficitov na úrovni viet u pacientov s afáziou, overovanie terapeutických postupov zameraných na zlepšenie porozumenia vetám alebo ich produkcie a zisťovanie ich efektivity

Diagnostikovanie jazykových procesov na úrovni textu v intaktnej populácii a u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie. 

Prednášková činnosť (2009-2013)

Marková, J., Cséfalvay, Zs. a kol.: Klinický význam hodnotenia jazykových procesov na úrovni viet pri demencii? Sympózium praktickej neurológie. 6.-7.6.2013, Brno, Česká republike.

Cséfalvay, Zs., Marková, J.:  Kognitívno-komunikačné poruchy pri demencii. Pozvaná prednáška. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

Čunderlíková, J., Cséfalvay, Zs., Marková, J.: Výkony slovensky hovoriacej intaktnej dospelej populácie v teste diagnostika afázie, alexie, agrafie. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

Marková, J., Cséfalvay, Zs. a kol.: Jazykové procesy na úrovni textu pri demencii. X. afaziologické sympózium, 14.-15.3.2013, Brno, Česká republika.

Marková, J., Mikulajová, M.: Porozumenie viet v mladšom školskom veku u zdravých slovensky hovoriacich detí. XIII. Medzinárodná logopedická konferencia Slovenskej asociácie logopédov, Štrbské pleso, 2012.

Marková, J.: Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou. Kurz Kognitivní poruchy a demence IX, Brno, 2012.

Marková, J., Cséfalvay, Zs.: Čo prezrádza porozumenie viet? IX. medzinárodné afaziologické sympózium, Bratislava, 2011.

Marková, J., Mikulajová, M. : Oral sentence comprehension in Slovak-speaking, typically developing children, children with specific language impairment, and children with dyslexia. Posterová prezentácia. Konferencia ELDEL, Praha, 2011.

Hošková, K., Marková, j., Štneclová, Ľ., Koreňová, Z.: Vývinová dysfluencie u intaktných slovensky hovoriacich detí vo veku od dva a pol do tri a pol roka. Kolokvium mladých logopédov, Braislava, 2011.

Cséfalvay, Zs., Marková, J., Šteňová, V.: Poruchy komunikácie pri demencii. Postgraduálny kurz AKL ČR. Brno, 2011.

Marková, J.: Kognitívno-komunikačné deficity. Kurz Slovenskej asociácie logopédov. Bratislava, 2009.