Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Svetlana Kapalková, PhD.

pedagogický pracovník - odborný asistent

e-mail: kapalkova@fedu.uniba.sk

Vzdelanie a odborný rast

2002 – vedecko-akademická hodnosť PhD.

1993 – 1998 Pedagogická fakulta PU –  odbor školská logopédia (Mgr.)

1993 – 1997 Pedagogická fakulta PU – odbor Učiteľstvo pre 1. – 4. ročník (Mgr.)

Doterajšie pracoviská

2010 – doteraz: odborná asistentka. Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK

2007 – 2009: vedecká pracovníčka, Pedagogická fakulta UK (grant APVV)

2005 – doteraz: Centrum špeciálno-pedagogických služieb Inštitút detskej reči

2005 – 2006: odborná asistentka, Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK

2001 – 2002: rehabilitačné centrum Harmony

2001 – 2002: odborná asistentka, Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK

Odbor: Školská logopédia

Vedecko-výskumné zameranie

Vývin detskej reči,

Neverbálna komunikácia,

Raná intervencia,

Narušený vývin reči

Výučba kurzov na PdF UK

Vývin reči

Včasná stimulácia postihnutých,

Kazuistický seminár: narušený vývin reči,

Základy logopédie

Študijné pobyty v zahraničí

Študijný pobyt (december 2012) USA Lehigh University. Narative Lab, prof. Ageliki Nicolopoulous

Študijný pobyt (máj – jún 2000) USA Montclaire State University, New Jersey (Psychoeducational Centre for children with autistic spectrum

Granty

Zodpovedná riešiteľka Porozumenie čítanému textu – rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky – jej tvorba a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou APVV-0-11 (2012 – 2015).

Spoluriešiteľka grantu VEGA Modelovanie rečového vývinu slovensky hovoriacich detí v ranom veku. 2012 – 2014.

Spoluriešiteľka grantu Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment ESF, COST ISO804 (2009 – 2013).

Spoluriešiteľka grantu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho Centra excelencie, modul Vývin detskej reči, Operačný program výskum a vývoj, OPVaV-2008/5.1/02-SORO (2010 – 2013).

Zodpovedná riešiteľka Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania (TEKOS) APVV-0044-06 (2007 – 2010).

Spoluriešiteľka grantu Robust Stages of Children’s Linguistic Performance ESF, COST A-33 (2008 – 2009).

Spoluriešiteľka grantu VEGA Vývin reči u slovensky hovoriacich detí. 2005-2007.Spoluriešiteľka grantu Vzdelávacej nadácie Jana Husa č. 141/2002: Vývin detskej reči. 2002-2004.

Spoluriešiteľka grantu Terapia Narušeného vývinu reči. VEGA 1998 – 2001.

Knižné publikácie a kapitoly v monografiách (2007 – 2012)

KAPALKOVÁ, S., SLANČOVÁ, D., BÓNOVÁ, I., KESSELOVÁ, J., MIKULAJOVÁ, M.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2010. 110 s. ISBN 978-80-89113-83-5

HORŇÁKOVÁ, K., KAPALKOVÁ, S., MIIKULAJOVÁ, M.: Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál 2009. 167 s. ISBN 978-80-7367-612-4

KAPALKOVÁ, S.: Vývin reči. In: A. Kerekrétiová (ed.), Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2009. 115 – 135. ISBN 978-80-223-2574-5

KAPALKOVÁ, S.: Gestá v kontexte raného vývinu detí. In: D. Slančová (ed.), Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2008, 29 – 66. ISBN 978-80-8068-701-4

MIKULAJOVÁ, M., KAPALKOVÁ, S.: Terapie narušeného vývoje řeči. In: V. Lechta (ed.), Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál 2005, s. 33 – 81. ISBN 80-7178-961-5

Horňáková, K., Kapalková, S., Mikulajová, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko 2005, 155 s. ISBN 80-969074-3-3

Vedecké a odborné publikácie v zborníkoch a časopisoch (2007 – 2013)

Kapalková, Svetlana – Polišenská, Kamila – Vicenová, Zuzana: Non-word repetition performance in Slovak-speaking children with and without SLI: novel scoring methods. In: International Journal of Language & Communication Disorders, Roč. 48, č. 1 (2013), s. 78-89

Pyšná, Alexandra - Kapalková, Svetlana: Porovnanie hodnotenia naratívnych schopností slovensky hovoriacich detí vo veku 6-7 rokov metódou rozprávania a prerozprávania. In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 10 (2012), s. nestr. [13 s.] URL: www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/pysna_kapalkova.pdf

Katsos, Napoleon et al.: The Acquisition of Quantification a cross Languages : some predictions. In: BUCLD 36 : Proceedings of the 36th annual : Volume 1. - Somerville : Cascadilla Press, 2012. - S. 258-268. - ISBN 978-1-57473-075-3 [Boston University Conference on Language Development : Conference. 36th, Boston, 4.-6.11.2011]

Kapalková, Svetlana  - Slančová, Daniela - Kesselová, Jana - Bónová, Iveta - Mikulajová, Marína - Zajacová, Stanislava: Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede = Grammar development in child language on the basis of mean length of utterance. In: Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miroslavy Sokolovej. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. - S. 104-115. - ISBN 978-80-555-0335-6

Kapalková, Svetlana - Kesselová, Jana - Slančová, Daniela - Zajacová, Stanislava: Sociokultúrna a jazyková podmienenosť tvorby testu komunikačného správania dieťaťa raného veku = Socio-cultural and linguistic conditions of thetest of communicative behavior of early-age children. In: Jazyk - média - text. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. - S. 276-293. ISBN 978-80-555-0535-0

Bleses, Dorthe - Reilly, Judy  - Kapalková, Svetlana - Slančová, Daniela: A new checklist method for narrative development. In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 143

Kapalková, Svetlana - Polisenska, Kamila : New ways of scoring nonword repetition tasks : a screening tool from a developmental perspectiven.  In: ICPLA 2012. - Cork : University College Cork, 2012. - S. 106-107

Reilly, Judy et al: Emerging narratives : a cross-linguistic study. In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 126-127

Slančová, Daniela - Kapalková, Svetlana - Kesselová, Jana - Zajacová, Stanislava: Mean length of utterance in morphemes, syllables and words in Slovak as a flective language - theory and practice. In: Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language. - Montreal : Université du Québec, 2011. - S. 192

Kapalková, Svetlana – Laciková, Hana – Slančová, Daniela – Helbich, Miroslav: Test komunikačného správania TEKOS I: Gestá a slová – nový nástroj na hodnotenie komunikačnej schopnosti detí v ranom veku. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. r. 45, č. 1,  Bratislava: VÚDPaP 2010. s. 46 – 62

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Pragmatické funkcie a spôsoby ich realizácie a reflexie v ranom období vývinu detskej reči. In: Užívaní a prožívaní jazyka. Praha: Karolinum 2010. s. 461 – 466

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Vývin komunikačných schopností dieťaťa v ranom veku z hľadiska dvoch metodologických prístupov. In: Jazyk a kultúra. Prešov: Filozofická F akulta PU 2010. s. 1 – 14

Kesselová, Jana – Kapalková, Svetlana: Výskum detskej reči – východisko slovenskej verzie testu CDI. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc: Univerzita Palackého 2009. s. 279 – 288

Kapalková, Svetlana: Hodnotenie komunikačného správania detí v koncepte ranej starostlivosti na Slovensku. In: Logopaedica 12. Bratislava: Mabag 2009. s. 45 – 51

Kapalková, Svetlana: Raná logopedická starostlivosť a možnosti skríningu z pohľadu logopéda. In: Komplexná rehabilitácia viacnásobne postihnutých: niektoré nové metodiky a programy. Bratislava: Mabag 2008. s. 185 – 189

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Adaptation of CDI to the Slovak language. In: Proceedings from the first European network meeting on the communicative developmentinventories. Gävle: University of Gävle 2007. s. 32 -41.

Kapalková, Svetlana: Neverbálna komunikácia v ranom veku. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. Bratislava: UK 2007. s. 181 – 190

Prednášky na konferenciách a pracoviskách v zahraničí (2007 – 2012):

Slančová, D. - Kapalková, S.: Lexical task: Slovak experiences. COST ISO804 meeting 21.9.2012, Padova, Taliansko.

Kapalková, S., Vicenová, Z., Polišenská, K. Nonword repetition in Slovak-speaking children: Comparison of scoring methods. 7.7.2012,  International Conference "SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention”: Varšava, Poľsko.

Kapalková, S., Polišenská, K.:  New ways of scoring nonword repetition tasks: A screening tool from a developmental perspectiv, 28.6.2012, Cork, Írsko.

Kapalková, S. - Mikulajová, M.: Predictive validity of Slovak version CDI (predictive validity of CDI I). 4th European Network Meeting on Communicative Development Inventories, 19.5.2012, Dubrovnik, Chorvátsko.

Slančová, D., Kapalková, S. & Kesselová, J., Comparative study of monolingual and bilingual children based on Slovak version CDI II, 4th European Network Meeting on Communicative Development Inventories 19.5.2012       Dubrovnik, Chorvátsko.

Katsos, N. et al: The Acquisition of Quantification across Languages : some predictions. Boston University Conference on Language Development  5.11.2011, Boston, USA.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana – Kesselová, Jana – Zajacová, Stanislava: Mean length of utterance in morphemes, syllables and words in Slovak as a flective language – theory and practise. 12th International Congress for Study of Child Language, 20.7. 2011, Montreal, Canada.

Reilly, J. – Aksu-Koc, A. – Appelbaum, M.- Bleses, D. – Chang, Ch. – Eriksson, M. – Kapalková, S. – Kern, S. – Kuvac-Kraljevic, J. – Nicolopoulou, A. – Parris, J. – Pereira, M. – Sansavini, A. – Vollmann, R.:  Emerging narratives: A cross-linguistic study., 12th International Congress for Study of Child Language,  20.7. 2011, Montreal, Canada.

Bleses, Dorthe, Reilly, Judy, Kapalková, Svetlana, Slančová, Daniela: A new checklist method for narrative development. 12th International Congress for Study of Child Language:  20.7. 2011, Montreal, Canada.

COST ISO840 meeting:  Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Storry telling subtest – cat and fox. COST ISO840 meeting,  26. 5. 2011. Anadolu University Eskishehir, Turecko.

Kapalková, Svetlana - Polišenská, Kamila&Vicenová, Zuzana: Nonword repetition in Slovak-speaking children. Comparison of the scoring methods. . International meeting COST ISO804, 30. 11. 2011, Malta.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela – Marek, Filip – Marek, Pavol: On-line version for Developmental and Language Background Questionnaire. International meeting COST ISO804,  30. 11. 2011, Malta.

Polišenská, Kamila – Kapalková, Svetlana: Slovak NWR test.  V. International meeting COST ISO804. 30. 11. 2011, Malta.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Vocabulary and grammar of Slovak monolingual and bilingual children – a comparative study based on Slovak CDI (TEKOS II) data. COST meeting ISO840, 27. – 30. 10. 2010, Larnaka, Cyprus.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II). Letní lingvistická škola, 14. – 20. 8. 2010, Dačice, ČR.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: How to get information about bilingual children – Slovak on-line CDI data. COST meeting ISO840, 26. – 28.5. 2010, New Castle, UK.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Parental Questionnaires for Narratives. European Network Meeting on Communicative Development Inventories, 13. – 17. 5. 2010, Dubrovník, Chorvátsko.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela – Zajacová, Stanislava – Kesselová, Jana – Bónová, Iveta: Narratives in Slovak speaking children. International Symposium New perspectives in using Mac-Arthur CDI in future, 1. – 3. 7.2009, Santiago de Compostela, Španielsko.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Pragmatické funkcie a spôsoby ich realizácie a reflexie v ranom období vývinu detskej reči. Užívaní a prožívaní jazyka. 15. – 17. 4. 2009, Praha, ČR.

Kesselová, Jana – Kapalková, Svetlana: Výskum detskej reči – východisko slovenskej verzie testu CDI. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 8. Kvalitatívní přístup pro praxi. 19. – 20. 1. 2009, Olomouc, ČR.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: CDI in Slovak – words and gestures. The second European network meeting on communicative development inventories. 28. – 31. 5. 2008, Dubrovník, Chorvátsko.

Prednášky na domácich konferenciách a pracoviskách (2007 – 2012)

Slováčková, Anna - Kapalková, Svetlana: Porozumenie naratívnych štruktúr. XIII. medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov.  11. 10. 2012, Štrbské Pleso.

Kapalková, Svetlana – Marková, Mária: Hodnotenie naratív v predšklskom veku. XIII. medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov, 11. 10. 2012 Štrbské Pleso.

Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Narácia ako prostriedok skríningového hodnotenia detskej reči. XIII. medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov , 11. 10. 2012, Štrbské Pleso.

Kapalková, Svetlana – Vasiľová, Alexandra: Prediktívna validita a mapovanie faktorov ovplyvňujúcich hodnotenie detí v ranom veku z pohľadu logopéda. XIII. medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov,  11. 10. 2012, Štrbské Pleso.

Kapalková, Svetlana – Mikulajová, Marína: Nový skríningový nástroj v oblasti komunikácie detí v ranom veku.  51.pediatrické dni , 14.4.2011,     Bratislava.

Kapalková, Svetlana – Kesselová, Jana - Slančová, Daniela – Zajacová, Stanislava: Sociokultúrna a jazyková podmienenosť tvorby testu komunikačného správania dieťaťa raného veku. Jazyk – médiá – text, 5. – 6. 11. 2010, Prešov, SR

Kapalková, Svetlana -  Slančová, Daniela - Bónová, Iveta - Kesselová, Jana – Mikulajová, Marína: Test komunikačného správania TEKOS. Workshop XII. Medzinárodná konferencia SAL, 14. – 16. 10. 2010, Štrbské Pleso, SR.

Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela – Bónová, Iveta – Kesselová, Jana – Mikulajová, Marína, Zajacová, Stanislava: Vývin gramatiky v detskej reči na základe priemernej dĺžky výpovede. Vidy jazyka a jazykovedy, 20. – 21. 5. 2010, Prešov, SR.

Kapalková, Svetlana: Predstavenie Testu komunikačného správania – 1. Časť (gestá a slová). XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. 17. - 19. 10. 2009, Štrbské Pleso, SR.

Laciková, Hana – Kapalková, Svetlana: „Vidia“ reč svojich detí rodičia rovnako ako logopédi? XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. 17. - 19. 10. 2009, Štrbské Pleso, SR.

Kapalková, Svetlana: Neverbálna komunikácia v ranom veku. Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 2. Medzinárodná vedecká konferencia. 6. – 7. 9. 2007, Bratislava, SR.

Kapalková, Svetlana: Verbálne a neverbálne správanie detí hovoriacich po slovensky v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu komunikačného správania. Celoslovenské stretnutie jazykovedcov, 17. – 18. 10. 2007, Častá – Papiernička, SR.

Vyžiadané prednášky (v zahraničí)

5.6.2011          Praha, ČR: Medzinárodná konferencia ELDEL: Slančová, Daniela – Kapalková, Svetlana: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku.

19.8.2010        Dačice, ČR: Letní lingvistická škola: Kapalková, Svetlana – Slančová, Daniela: Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II).

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách

Členka medzinárodnej organizácie International Association for the Study of Child Language (IASCL);

Členka medzinárodnej skupiny European Network the Communicative Development Inventories;

Členka Slovenskej asociácie logopédov (SAL);

Členka medzinárodného projektu ESF Action A-33 v období máj 2008 – január 2010

Členka medzinárodného projektu ESF ISO840 v období december 2009 – júl 2013