Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty a granty

Projekty a granty

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021) (spoločný projekt Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu), riešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

Webová stránka projektu
 
VEGA Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre (2020 – ) (Ústav svetovej literatúry SAV, FiF UMB Banská Bystrica FiF UKF Nitra, PdF UK v Bratislave), hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV), spoluriešiteľka za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

KEGA č. 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine (2019 – 2021), zástupca hlavného riešiteľa za PdF UK: doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD., spoluriešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Ukončené projekty

KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. Peter Ďurčo, CSc., doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; PaedDr. Peter Gergel, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.; Mgr. Anna Fábová

Webová stránka projektu

KEGA 051UK-4/2016 Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu. (2016 – 2018), hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: doc. Andrea Mikulášová, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Projekt bol na Portáli VŠ označený ako Top projekt.

Webová stránka projektu

 

VEGA 1/0326/16: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia
Spoluriešiteľka: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

VEGA 2/0063/16 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II (2016 – 2019), hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV), spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 - 2016), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. Peter Ďurčo, CSc.,
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; PaedDr. Peter Gergel, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.

 

VEGA 2/0020/13 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií (2013 – 2015), hlavný riešiteľ: Roman Mikuláš (SAV). spoluriešitelia za PdF UK v Bratislave: prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

VEGA 1/0537/13 Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež (2013 – 2014)

 

VEGA 1/4710/07 Diskurzy literatúry pre deti a mládež (2006 – 2008), hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., spoluriešiteľ za PdF UK v Bratislave: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

 

VEGA 1/0717/10 Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie) (2010 – 2012), hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

 

VEGA 1/0721/10 Mediálna komunikácia v kontextoch uvažovania o literatúre pre deti a mládež (2010 – 2011), hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (2007 – 2009)
Vedecký projekt v spolupráci s FHV UMB v Banskej Bystrici.
Garantka a zástupkyňa vedúcej projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.