Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O NÁS

Katedra logopédie

Pedagogická fakulta UK

Vedúca katedry: doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Organizačná štruktúra

Katedra má v súčasnosti 6 systematizovaných miest (2 profesorov, 2 docentov, 2 odborných asistentov), všetci sú pedagogickí pracovníci.

Z histórie katedry logopédie

Katedra logopédie na PdF UK v Bratislave vznikla v r. 1991 pod vedením prof. PhDr. V. Lechtu, PhD. Jej prvými členmi boli PaedDr. L. Alberty, PaedDr. Zs. Cséfalvay, PhDr. Ľ. Hozlárová,  PhDr. A. Kerekrétiová, PhDr. M. Mikulajová, CSc., PaedDr. Z. Minarovjechová. V zimnom semestri šk. r. 1991/92 už mala katedra svojich prvých študentov v odbore Logopédia v špecializácii klinická logopédia a od letného semestra boli prijatí študenti na špecializáciu školská logopédia, ktorá sa študovala ako dvojodborové štúdium spolu s Učiteľstvom 1. stupňa ZŠ. 

Súčasne so vznikom katedry logopédie bol vypracovaný štatút pre Logopedickú poradňu, ktorá začala svoju činnosť pod vedením PhDr. A. Kerekrétiovej. Slúžila ako výučbová báza pre študentov a všetci členovia katedry tu realizovali logopedickú intervenciu, zameranú na jednotlivé druhy narušenej komunikačnej schopnosti, ktoré v teoretickej príprave študentov logopédie zabezpečovali.

Od roku 2012 do augusta 2023 bola katedra logopédie súčasťou Ústavu psychologických a logopedických štúdií. Od septembra 2023 sme súčasťou ústavu logopédie a liečebnej pedagogiky.  

Organizácia štúdia

Katedra je v súčasnosti gestorom študijného odboru 21. Logopédia a liečebná pedagogika, študijný program Logopédia. Štúdium sa realizuje v dennej forme štúdia s štandardnou dĺžkou 5 rokov. Magisterské štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou (Teória logopédie, Logopedická diagnostika a Logopedická terapia). Absolvent po úspešnom ukončení štúdia získava titul Mgr. Cieľom magisterského štúdia logopédie je príprava vysokoškolsky vzdelaných logopédov so spôsobilosťou pracovať v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí, ako aj v neštátnom sektore.

Doktorandské štúdium má dennú (4 roky) a externú (5 rokov) formu. Absolvent kreditového doktorandského štúdia po úspešnom obhájení dizertačnej práce získa titul PhD. Doktorandské štúdium pripravuje absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent získava poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám prispieva k rozvoju poznania v odbore logopédia.

Model nášho pregraduálneho štúdia a na neho nadväzujúceho doktorandského štúdia je vysoko hodnotený Stálou komisiou logopédov v EU (CPLOL), ako optimálny a je porovnateľný s uznavanými svetovými študijnými programami logopédie.

Katedra logopédie má priznané právo uskutočňovať habiliatačné konanie a  vymenúvacie konanie za profesorov bez bmedzenenia.

Katedra má právo konať rigorózne skúšky v študijnom odbore logopédia (PhDr.). Katedra logopédie zabezpečuje výučbu logopédie aj všetkým ostatným študentom  PdF UK podľa ich študijného programu.

Katedra logopédie je jediným pracoviskom s takýmto zameraním na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne.

V roku 2003 a v roku 2006 bola rektorom UK v Bratislave a rozhodnutím VR UK zaradená medzi popredné vedecké pracoviská UK.

Študijný program LOGOPÉDIA

Za vytváranie študijného programu Logopédia je zodpovedná komisia, ktorej aktuálne zloženie je uvedené v súbore Komisia. Podmienkou prijatia na spojený Bc. a Mgr. stupeň štúdia je získanie úplného stredoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre jeho úspešné absolvovanie a vykonávanie profesie logopéd.

Študent študijného programu Logopédia v spojenom bakalárskom a magisterskom stupni získava teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti, ako aj doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti. Tieto sú v súlade s akreditovaným študijným odborom LOGOPÉDIA a s vymedzením znalostí pre spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia, ktorý sa realizuje len v dennej forme štúdia.

Výučba sa realizuje kreditovým kurzovým spôsobom. Študijný program je koncipovaný do piatich celkov, tvoriacich jeho východiskovú štruktúru:  všeobecný základ, základné logopedické disciplíny, špeciálne logopedické disciplíny, logopedické suportívne disciplíny a logopedická prax. Nosné témy jadra znalostí tvoria základné logopedické disciplíny (Úvod do logopédie, Logopedická propedeutika, Vývin reči). Ďalej sú to špeciálne logopedické disciplíny (Dyslália, Narušený vývin reči, Poruchy hlasu, Palatolália, Poruchy plynulosti reči, Dyslexia, Afázia, Dyzartria, Symptomatické poruchy reči...). Kurzy sú rozdelené na povinné (200 kreditov + diplomová práca 10 kreditov), povinne voliteľné/výberové (90 kreditov), spolu 300 kreditov. 

Výberom povinne voliteľných a výberových predmetov sa môže študent špecializovať na niektorú oblasť praxe. Študijný program je koncipovaný v súlade s požiadavkami VŠ vzdelávania v Európe a v súlade s Bolonskými kritériami, čo umožňuje mobilitu študentov.

Teoretická výučba sa realizuje formou kurzov v rozsahu jedného semestra. Na každú výučbovú jednotku zo špeciálnych logopedických disciplín nadväzuje priebežná a súvislá logopedická prax a kazuistický seminár, v rámci ktorých môžu študenti získať špecifické a pre logopedickú prax relevantné vedomosti a zručnosti. Praktická príprava sa realizuje v cvičných školách a zariadeniach.  

Nadobudnuté vedomosti sa hodnotia jednak priebežne kontrolnými priebežnými písomnými a záverečnými testami, ale aj formou prezentácie a obhajoby semestrálnych prác s požiadavkou na použitie domácej a zahraničnej literatúry. Takto vzniká možnosť komplexného hodnotenia študentov z viacerých aspektov: teoretické vedomosti overené testami, schopnosť získavať a spracovať informácie z odbornej literatúry a vedieť ich aplikovať priamo v teórii a v praxi sa hodnotia počas celého vzdelávacieho procesu, ale aj pri štátnych skúškach a obhajobe diplomovej práce.

Rada študijného odboru Logopédia

Na tejto stránke sú zverejnené bližšie informácie o rade študijného odboru (RŠO) Logopédia. 

Prof. Cséfalvay

Doc. Kapalková

Doc. Marková

Dr. Buntová

Dr. Zubáková

 

RŠO_Logopédia_Zápisnica_21.2.2024

RŠO_Logopédia_Zápisnica

RŠO_Spätná_väzba_na_štúdium_Študenti

 

 

 

 

 

 

Uplatnenie absolventov

Logopedická intervencia (prevencia, diagnostika, terapia a poradenstvo) je zameraná na širokú problematiku jazyka/reči, narušenej komunikačnej schopnosti v zdravej i v ohrozenej rizikovej a postihnutej populácii všetkých vekových kategórií. Tomuto širokému zameraniu zodpovedá i študijný program odboru Logopédia a pripravuje absolventov logopédie, ktorí spĺňajú požiadavky súčasného trhu práce. Je to možné aj vďaka množstvu kvalitných voliteľných a povinne voliteľných kurzov, ktoré katedra logopédie svojim študentom ponúka a pre nich zabezpečuje. Významnou mierou sa na trhu práce (rezort zdravotníctva, školstva, práce a sociálnych vecí ako aj privátny sektor) požadovanej flexibilite absolventov študijného odboru logopédia podieľajú aj predmety odborov participujúcich na transdisciplinárnej intervencii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. Študijný odbor logopédia pripravuje odborníkov, ktorí sú schopní realizovať komplexnú logopedickú starostlivosť, v logopedickej intervencii aplikovať metódy a prostriedky modernej logopédie porovnateľnej so zahraničím.

Logopéd sa uplatní:

 • v rezorte zdravotníctva: v logopedických ambulanciách polikliník, v nemocniciach na klinikách a oddeleniach ORL, foniatrie, neurológie, rehabilitácie a fyziatrie, plastickej chirurgie, geriatrie, psychiatrie, v liečebniach pre dlhodobo chorých, v sanatóriách a rehabilitačných ústavoch, ako aj v neštátnych ambulanciách klinickej logopédie, iných logopedických zariadeniach atď.;
 • v rezorte školstva: ako školský logopéd v špeciálnych materských školách a špeciálnych základných školách včítane škôl pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, na základných školách ako odborný zamestnanec – školský logopéd. Tiež v Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, ako aj Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie;
 • v rezorte práce a sociálnych vecí: podľa potrieb a požiadaviek domovov sociálnych služieb v rámci ich logopedickej starostlivosti;
 • v súkromných a iných zariadeniach, ktoré poskytujú logopedickú starostlivosť.

Nakoľko študijný program Logopédie vo všetkých troch stupňoch VŠ vzdelávania je v súlade s Bolonskou deklaráciou, umožňuje to nielen mobilitu študentov počas štúdia, ale aj ich široké uplatnenie na zahraničnom trhu práce nielen v Európe ale aj inde v zahraničí.

Vedecko-výskumná činnosť katedry

Na Katedre logopédie PdF UK zo 6 tvorivých pracovníkov je v súčasnosti jeden riadny profesor, dve docentky, z toho jedna na funkčnom miesta profesora, tri odborné asistentky s titulom PhD, z toho jedna na funčnom miesta docentky. Na mieste lektorov sú na čiastočný úväzok tri odborníčky z praxe s titulom PhD.

Na katedre pracujú renomovaní logopédi, ktorí patria medzi popredné vedecké a odborné autority v logopédii na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Vedecko-výskumná činnosť KL PdF UK je kontinuálna. Jej členovia riešia zahraničné i domáce granty, výsledky ktorých sú akceptované nielen doma ale aj v zahraničí. Sú zamerané a mapujú vedecko-výskumný profil jednotlivých tvorivých členov katedry, tiež ich špecifické zameranie v študijnom programe, ako aj klinickú orientáciu. Je len prirodzené, že výsledky vedeckého bádania jednotliví učitelia aktuálne zaraďujú do výučby kurzov, ktoré realizujú. Takto je zaručená permanentná implementácia najnovších vedeckých, metodologických a metodických poznatkov do pedagogického procesu a úzke prepojenie vedeckej a pedagogickej činnosti katedry. Študenti sa aktívne podieľajú na riešení výskumných úloh formou semestrálnych prác, diplomových a doktorandských prác a tak získavajú najnovšie teoretické poznatky a tvorivo ich implementujú do logopedickej teórie a praxe.

Špecializácia katedry

Oblasť výskumu a vedeckého bádania:

 • analýza spontánnej reči afatikov, 
 • analýza spontánnej reči pri neurodegeneratívnych ochoreniach,
 • špecifiká konverzácie pri terapii afázie,
 • neurolingvistický výskum reči u slovensky hovoriacich pacientov,
 • logopedická diagnostika a terapie primárnej progresívnej afázie,
 • prevencia porúch hlasu,
 • logopedická intervencia pri velofaryngálnej dysfunkcii
 • longitudinálne sledovanie vývinu gest,
 • mapovanie fonologických procesov u slovensky hovoriacich detí,
 • mapovanie vývinových neplynulostí u slovensky hovoriacich detí,
 • vzťah vývinových porúch hovorenej a písanej reči,
 • raný vývin reči u detí s rázštepom pery a podnebia,
 • mapovanie jazykových deficitov pri demencii a miernom kognitívnom narušení,
 • diagnostika jazykových procesov pravej mozgovej hemisféry. 

 

 

Klinické zameranie

 • zajakavosť,
 • afázie a primárna progresívna afázia,
 • demencie,
 • poruchy hlasu,
 • dysfágia,
 • palatolália,
 • vývin detskej reči,
 • narušený vývin reči,
 • dyslexie,
 • poruchy výslovnosti u detí.

Unikátne metódy

 • fonograforytmika pri balbuties, 
 • tréning fonologického uvedomovania podľa Elkonina,
 • preventívno-vzdelávací program hlasovej hygieny,
 • etiologický prístup v intervencii velofaryngálnej dysfunkcie,
 • tréning komunikačných stratégií v rámci ranej intervencie,
 • kognitívno-neuropsychologický prístup k diagnostike a terapii afázie,
 • konverzačná analýza u pacientov s afáziou, 
 • Adaptácia terapie Yarussa a Reardom-Reevsovej pre deti so začínajúcou zajakavosťou,
 • Analýza spontánnej reči a aplikácia u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie,
 • Hodnotenie jazykových procesov subdominantnej hemisféry,
 • adaptácia fonologických terapií na slovenské podmienky: StiFoR, Metaphon, PACT, terapia minimálnych párov,
 • terapia VVD - adaptácia princípov Nuffiledseho programu, DTTC, ReST.