Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačná skúška

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) do začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu). Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške.

Termín na odovzdanie náležitosti k dizertačnej skúške je stanovený na 28.2., prípadne na 31.8. (Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2023/2024).

PRIHLÁŠKA NA DIZERTAČNÚ SKÚŠKU

 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Didaktika umelecko-výchovných predmetov

Logopédia

Predškolská a elementárna pedagogika

Sociálna práca

Špeciálna pedagogika

Didaktika dejepisu