Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vladimíra ZEMANČÍKOVÁ

PRACOVŇA:
m. č. 314

KONTAKT:
e-mail 

KONZULTAČNÉ HODINY V LS AR 2021/2022:

Moskovská č. 3, č. dverí 314 – konzultácie si počas prednáškovej časti semestra odporúčam vopred dohodnúť aj e-mailom na adrese: zemancikovafedu.uniba.sk


- streda 10.00 – 12.00 hod.

- utorok 13.00 – 15.00 hod. (ONLINE)  

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie

 

Osobný a profesijný profil

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD. – (absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe pedagogika, špecializácii sociálna pedagogika a absolventka magisterského študijného programu špeciálna pedagogika – poradenstvo) a absolventka rozširujúceho štúdia programu CŽV Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v študijnom programe špeciálny pedagóg) aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku školskej sociálno-pedagogickej práce a problematiku sociálne znevýhodňujúceho prostredia  ako faktoru obmedzujúceho prístup dieťaťa k zdrojom spoločnosti.   Od roku 2007 pôsobila na Katedre pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline ako odborná asistentka v odbore pedagogika. Od roku 2019 pôsobila v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Funkčné/pracovné zaradenie A ÚLOHY:

-          odborná asistentka

 Researcher ID: ---


CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEJ pedagogickej, Publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti:

- aktuálne zabezpečovaná výučba predmetov v akademickom roku:

Teoretické základy výchovy  

-          Výchovné poradenstvo

-          Sociálno-výchovná práca s rodinou

-          Rodinná výchova

-          Tréning sociálnych zručností učiteľa 1

-          Sociálna pedagogika II.

-          Sociálna a výchovná práca v mimovládnych organizáciách

-           Pedagogická prax (A)

-           Odborná prax IV (pobytová)

 

najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu:

 (ADE) ZEMANČÍKOVÁ,V. 2021. Sociálne aspekty čitateľskej gramotnosti s akcentom na dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia na Slovensku Vladimíra Zemančíková. In Sociální pedagogika, roč.  9, č. 2 (2021), s. 23-40 .  ISSN (online) 1805-8825.

(ADF) ZEMANČÍKOVÁ,V. 2021. Muzikoterapia s deťmi v náhradnej ústavnej starostlivosti. In  Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. roč. 10, č. 1 (2021), s. 109-128. ISSN 2585-7363.

(ADE) CABANOVÁ, V.- ZEMANČÍKOVÁ, V. 2017. Family libraries and school success of pupils
In: Psychology research. Vol. 7, no. 3 (2017), p. 154-163. ISSN 2159-5542.

 (ADF) ZEMANČÍKOVÁ, V.- KUBALÍKOVÁ, A. – TRABALÍKOVÁ, J.  2016. Sociálny status rodiny ako determinant voľnočasových aktivít mládeže Žilinského kraja  In.  Pedagogika.sk. roč. 7, č. 3 (2016), s. 155-176. ISSN 1338-0982.

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY, VÝSTUPY A OCENENIA PREDOŠLEJ pedagogickej, Publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti:

 

(ACB)  TRABALÍKOVÁ, J.- MACHÁČIK, D.- ZEMANČÍKOVÁ, V. 2014. Výchova v utváraní osobnosti. Žilina: Žilinská univerzita, 2014.  195 s. ISBN 978-80-554-0904-7.

 

(ADE) ZEMANČÍKOVÁ, V. 2014. Problémové správanie žiakov a úloha sociálneho pedagóga v reflexii učiteľov.
In: Sociální pedagogika. časopis pro vědu a praxi. roč. 2, č. 1 (2014), s. 22-36. ISSN 1805-8825.

 

(ADF) BOMBA, L.- ZEMANČÍKOVÁ, V.  2011. Vplyv socioekonomického statusu rodiny na prospech žiaka v škole - súčasný stav na Liptove. In: Pedagogika.sk. slovenský časopis pre pedagogické vedy. Roč. 2,č.  3 (2011), s. 145-171. ISSN 1338-0982.

 

(AEC) ZEMANČÍKOVÁ, V. 2010. Social pedagogue at school – factors hindering the implementation of the profession at schools. In Contemporary challenges in social pedagogy. Brno: Institut medzioborových studií, 2010. p. 121 – 126. ISBN 978-80-87182-14-4.

 

(ADF) ZEMANČÍKOVÁ, V. 2010. školská sociálna/sociálno-pedagogická práca v nemecky hovoriacich krajinách. In Acta humanica. Žilina: ŽU v Žiline. roč. 7. č. 3 (2010), s. 124-134. ISSN 1336-5126.

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY:

1. Spoluriešiteľka: KEGA 066UK-4/2021

Názov projektu: Elektronická podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu - tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice

2. Odborný metodik pre tvorbu podporných materiálov  ESF projekt. č. 312011AFX7

Názov projektu: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

- významné v minulosti realizované vedeckovýskumné projekty:

- spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/0737/08 pod názvom „Kultúrno-sociálny kontext rodinnej výchovy v premenách v slovenskej regionálnej (najmä liptovskej rurálnej) komunite a v jej komunitnej škole v komparácii s urbánnou základnou školou;

- hlavná riešiteľka výskumného projektu organizácie IUVENTA pod názvom KOMPRAX – Kompetencie pre prax, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, 2013: ,,Voľný čas mládeže a subjektívna stránka kvality života – s dôrazom na mládež z rodín s nižším sociálnym statusom“

 

- účasť na v minulosti realizovaných projektoch:

- účasť na operačnom programe ESF VZDELÁVANIE: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvyšovania kvality  Žilinskej univerzity  v európskom vzdelávacom priestore ITMS 26110230079

 

- vyžiadané prednášky:

- „Common game as a tool of strengthening of the attachment“ (Uniwersytet Opolski, The Faculty of History and Pedagogy, The Institute of Pedagogical Sciences, 2004)

- Uplatnenie hry v rozvíjaní čiastkových kognitívnych funkcií (Univezita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálních studií ,2011)


- zahraničné pobyty a stáže:

- ERASMUS učiteľská mobilita:  Uniwersytet Opolski, Instytus studiów edukacyjnych, 2014;

- ERASMUS učiteľská mobilita: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, 2011

- ERASMUS učiteľská mobilita: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, 2012