Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekanka

prof. PaedDr. Katarína Žilková PhD.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1001
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

 • je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene,
 • je predsedom vedeckej rady fakulty,
 • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť,
 • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti,
 • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty; a v rozsahu určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách rektorovi,
 • jej poradnými  orgánmi sú kolégium dekana  a Rada pre kvalitu PdF UK.

 

 

 

prof. Tarcsiova

Prodekanka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium 

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.
poverená výkonom funkcie prvého prodekana
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-9015 1002
e-mail: tarcsiovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje  agendu v oblasti organizácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte, a vedeckú prípravu pracovníkov , habilitácie a inaugurácie,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje agendu spojenú so študentskou vedeckou, odbornou a umeleckou činnosťou,
 • usmerňuje a kontroluje zabezpečovanie zasadnutia Vedeckej rady PdF UK, sleduje plnenie uznesení a riadi ďalšiu sprievodnú korešpondenciu,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje štatistickú a analytickú činnosť v oblasti svojho pôsobenia, v spolupráci s akademickou knižnicou,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravu podkladov na akreditácie a evaluácie v oblasti svojho pôsobenia.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1003
e-mail: faithovafedu.uniba.sk

 • riadi a koordinuje činnosť v oblasti vzťahov fakulty so zahraničím, ktorá zahŕňa: zahraničné mobility študentov  a vysokoškolských pracovníkov, prípravu a  administráciu medzinárodných bilaterálnych fakultných zmlúv, vyhľadávanie, podporu a administratívnu evidenciu medzinárodných projektov zameraných na rozvoj, výmenu  a internacionalizáciu fakultou ponúkaných foriem vzdelávania a s tým  súvisiaceho výskumu,
 • je fakultnou  koordinátorkou  programu celoživotného vzdelávania Erasmus, 
 • zodpovedá za  prezentáciu fakulty v anglickom jazyku.

 

 

 

Prodekanka pre vnútorný systém kvality

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1004
e-mail: lopuchova@fedu.uniba.sk

 • pripravuje návrhy strategických a koncepčných dokumentov fakulty,
 • je predsedom Rady pre kvalitu PdF UK a riadi tvorbu a implementáciu vnútorného systému zabezpečenia kvality;  dbá na  jeho  zosúladenie s legislatívnymi normami, implementuje predpisy univerzity na podmienky fakulty,
 • zodpovedá za rozvoj študijných programov fakulty a dodržanie akreditačných štandardov,
 • riadi proces hodnotenia vyučujúcich študentmi.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1005
e-mail: hamranovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za realizáciu Bc., Mgr. a spojeného Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme podľa platných zákonov a predpisov,  za organizáciu a zabezpečenie pedagogických a odborných praxí,
 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností,
 • zodpovedá za správu systému AiS2,
 • zodpovedá za vypracovanie analýz výsledkov vzdelávacej činnosti,
 • zodpovedá za sociálnu starostlivosť o študentov, riadi koordinátora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami,
 • zodpovedá za metodické riadenie a kontrolu študijného oddelenia,
 • jej poradnými orgánmi sú štipendijná komisia, disciplinárna komisia, rozvrhová komisia a komisia pre prípravu prijímacieho konania.

Predseda AS UK PdF

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 9191
e-mail: maloveckyfedu.uniba.sk

 • zodpovedá za regulárnosť práce AS UK PdF,
 • zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia AS UK PdF,
 • koordinuje a kontroluje prácu komisií AS UK PdF,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana,
 • zabezpečuje delegovanie zástupcov AS UK PdF do výberových komisií pre obsadzovanie pracovných miest na fakulte,
 • zastupuje AS UK PdF v komunikácii s fakultnými a univerzitnými samosprávnymi orgánmi.