Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekanka

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1001
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

 • je predstaviteľom fakulty,
 • riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene,
 • je predsedom Vedeckej rady fakulty,
 • riadi zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana,
 • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách, rektorovi,
 • riadi sa Zákonom o vysokých školách, Štatútom UK, Štatútom fakulty, Zákonníkom práce, Študijným a skúšobným poriadkom fakulty a inými všeobecno - záväznými a internými predpismi,
 • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť,
 • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti.

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-9015 1002
e-mail: guncagafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje administratívnu agendu v oblasti organizácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje organizačné zabezpečenie vedeckej prípravy pracovníkov a s tým súvisiacu agendu (prijatie na štúdium, dizertačné skúšky, obhajoby doktorandských prác, hodnotenie vedeckej výchovy a pod),
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravy podkladov pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov, vybavovania s tým spojenej agendy, dodržiavania predpisov o udeľovaní týchto hodností a vedenia príslušného štatistického výkazníctva,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje agendu spojenú so študentskou vedeckou a odbornou (umeleckou) činnosťou,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje zabezpečovanie zasadnutia Vedeckej rady UK Pedagogickej fakulty, zasielania pozvánky jej členom a zverejňovania materiálov na rokovanie účastníkom na webovom sídle fakulty, vypracúvania zápisnice zo zasadnutí, sleduje plnenie uznesení a riadi ďalšiu sprievodnú korešpondenciu,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje štatistickú a analytickú činnosť v oblasti svojho pôsobenia,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravy podklady na akreditácie a evaluácie v oblasti svojho pôsobenia,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje edičnú činnosť fakulty;
 • pripravuje podklady pre interné predpisy, metodické materiály a manuály v oblasti svojho pôsobenia,
 • metodicky usmerňuje činnosť Akademickej knižnice PdF UK a riadi činnosť oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium ktorého súčasťou je aj Projektové centrum PdF UK.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1003
e-mail: faithovafedu.uniba.sk

 • riadi a koordinuje činnosť v oblasti vzťahov fakulty so zahraničím, ktorá zahŕňa: zahraničné mobility študentov  bakalárskeho, magisterského,  doktorandského stupňa štúdia a mobility vysokoškolských pracovníkov, prípravu a  administráciu medzinárodných bilaterálnych fakultných zmlúv, vyhľadávanie, podporu a administratívnu evidenciu medzinárodných projektov, zameraných na rozvoj, výmenu  a internacionalizáciu fakultou ponúkaných foriem vzdelávania a s tým  súvisiaceho výskumu,
 • je fakultnou  koordinátorkou  programu celoživotného vzdelávania Erasmus, 
 • zodpovedá za webovské stránky a prezentáciu fakulty v anglickom jazyku.

Prodekanka pre rozvoj fakulty

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1004
e-mail: lopuchova@fedu.uniba.sk

 • pripravuje návrhy strategických a koncepčných dokumentov fakulty,
 • identifikuje zmeny v legislatívnych normách,
 • implementuje ich na podmienky fakulty,
 • posúva výstupy pripomienok k legislatívnym normám kompetentným nadriadeným orgánom, implementuje strategické materiály univerzity na podmienky fakulty,
 • zodpovedá za rozvoj študijných programov fakulty a proces komplexnej akreditácie fakulty,
 • riadi proces hodnotenia vyučujúcich študentmi.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1005
e-mail: hamranovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za realizáciu Bc., Mgr. a spojeného Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme podľa platných zákonov a predpisov,
 • zodpovedá za implementáciu študijných programov schválených akreditačnou komisiou,
 • zodpovedá za tvorbu vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, organizačného poriadku v oblasti vzdelávania,
 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností,
 • zodpovedá za správu systému AiS2,
 • zodpovedá za organizáciu a zabezpečenie pedagogických a odborných praxí, 
 • zodpovedá za prípravu a priebeh prijímacieho konania,
 • zodpovedá za prípravu harmonogramu akademického roka,
 • zodpovedá za prípravu rozvrhu a prácu fakultnej rozvrhovej komisie,
 • zodpovedá za realizáciu výučby podľa schváleného harmonogramu AR, študijných plánov a programov,
 • zodpovedá za dodržiavanie Študijného poriadku, Štipendijného poriadku a Disciplinárneho poriadku fakulty,
 • zodpovedá za stanovenie kritérií štátnych a záverečných skúšok katedrami,
 • zodpovedá za vypracovanie analýz výsledkov vzdelávacej činnosti,
 • zodpovedá za vypracovanie podkladov k určovaniu úväzkov a počtu pedagogických pracovníkov na zabezpečenie výučby,
 • zodpovedá za sociálnu starostlivosť o študentov,
 • zodpovedá za metodické riadenie a kontrolu študijného oddelenia.

Jej poradnými orgánmi sú štipendijná komisia, disciplinárna komisia, rozvrhová komisia a komisia pre prípravu prijímacieho konania.

Prodekanka pre celoživotné vzdelávanie 

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.,
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1007
e-mail: vancovafedu.uniba.sk

 • riadenie, usmerňovanie a kontrolu činností pracovníkov referátu pre celoživotné vzdelávanie,
 • riadenie a kontrolu komplexného zabezpečovania študijnej agendy na úseku celoživotného vzdelávania,
 •  riadenie a kontrolu komplexného organizovania a zabezpečovania koordinácie činností odborných garantov, učiteľov a iných pracovníkov podieľajúcich sa na celoživotnom vzdelávaní,
 • riadi a kontroluje spoluprácu s ekonomickým oddelením pri zabezpečovaní aktivít celoživotného vzdelávania,
 • riadi a kontroluje komplexné zabezpečovanie agendy súvisiacej s rigoróznym konaním.

Prodekan pre umeleckú činnosť

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1010
e-mail: sevcovicfedu.uniba.sk

 • riadenie, usmerňovanie a kontrola vedecko-umeleckej spolupráce s výskumnými inštitúciami, vysokými školami v SR,
 • podieľa sa na organizácii umeleckých podujatí celofakultného významu s domácou i zahraničnou účasťou,
 • spolupracuje pri organizovaní výstav, koncertov a iných umeleckých činností na pôde fakulty,
 • podieľa sa na riadení, usmerňovaní a kontrole agendy spojenej so študentskou vedeckou a odbornou (umeleckou) činnosťou,
 • úzko spolupracuje s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium.

 

 

 

Predseda AS UK PdF

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 9191
e-mail: maloveckyfedu.uniba.sk

 • zodpovedá za regulárnosť práce AS UK PdF,
 • zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia AS UK PdF,
 • koordinuje a kontroluje prácu komisií AS UK PdF,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana,
 • zabezpečuje delegovanie zástupcov AS UK PdF do výberových komisií pre obsadzovanie pracovných miest na fakulte,
 • zastupuje AS UK PdF v komunikácii s fakultnými a univerzitnými samosprávnymi orgánmi.

Tajomníčka fakulty

Mgr. Erika Poláčiková
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1008
e-mail: polacikovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť na útvare tajomníka, prácu ekonomického oddelenia, archívu a oddelenia vnútornej správy,
 • zodpovedá za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho hospodárskeho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty,
 • Oddelenie Vnútornej správy zabezpečuje prevádzkové a hospodárske úlohy spojené s činnosťou fakulty, spolupracuje so študijným oddelením (zabezpečovanie miestností pre vyučovanie), s ekonomickým oddelením,
 • Ekonomické oddelenie zabezpečuje úlohy súvisiace s vypracovaním rozpočtu, jeho čerpaním, evidenciou a kontrolou. V súvislosti so Študijným oddelením zabezpečuje všetky finančné náležitosti študentov voči fakulte, ale aj fakulty voči študentom,
 • Archív zabezpečuje dodržiavanie spisového, skartačného a archívneho poriadku, spisového a skartačného plánu vysokej školy.