Vedenie fakulty

Dekanka

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287112
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

 • je predstaviteľom fakulty,
 • riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene
 • je predsedom Vedeckej rady fakulty,
 • riadi zasadnutia vedenia fakulty a kolégia dekana,
 • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty a v rozsahu, určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách, rektorovi.
 • riadi sa Zákonom o vysokých školách, Štatútom UK, Štatútom fakulty, Zákonníkom práce, Študijným a skúšobným poriadkom fakulty a inými všeobecno - záväznými a internými predpismi.
 • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť
 • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti.

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. RNDr.  Edita Partová, CSc.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-49287202
e-mail: partovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje administratívnu agendu v oblasti organizácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje organizačné zabezpečenie vedeckej prípravy pracovníkov a s tým súvisiacu agendu (prijatie na štúdium, dizertačné skúšky, obhajoby doktorandských prác, hodnotenie vedeckej výchovy a pod);
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravy podkladov pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov, vybavovania s tým spojenej agendy, dodržiavania predpisov o udeľovaní týchto hodností a vedenia príslušného štatistického výkazníctva;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje agendu spojenú so študentskou vedeckou a odbornou (umeleckou) činnosťou;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje zabezpečovanie zasadnutia Vedeckej rady UK Pedagogickej fakulty, zasielania pozvánky jej členom a zverejňovania materiálov na rokovanie účastníkom na webovom sídle fakulty, vypracúvania zápisnice zo zasadnutí, sleduje plnenie uznesení a riadi ďalšiu sprievodnú korešpondenciu;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje štatistickú a analytickú činnosť v oblasti svojho pôsobenia;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravy podklady na akreditácie a evaluácie v oblasti svojho pôsobenia;
 • riadi, usmerňuje a kontroluje edičnú činnosť fakulty;
 • pripravuje podklady pre interné predpisy, metodické materiály a manuály v oblasti svojho pôsobenia;
 • metodicky usmerňuje činnosť Akademickej knižnice PdF UK a riadi činnosť oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium ktorého súčasťou je aj Projektové centrum PdF UK.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-49287203
e-mail: faithovafedu.uniba.sk

 • riadi a koordinuje činnosť v oblasti vzťahov fakulty so zahraničím, ktorá zahŕňa: zahraničné mobility študentov  bakalárskeho, magisterského,  doktorandského stupňa štúdia a mobility vysokoškolských pracovníkov;  prípravu a  administráciu medzinárodných bilaterálnych fakultných zmlúv; vyhľadávanie, podporu a administratívnu evidenciu medzinárodných projektov, zameraných na rozvoj, výmenu  a internacionalizáciu fakultou ponúkaných foriem vzdelávania a s tým  súvisiaceho výskumu;
 • je fakultnou  koordinátorkou  programu celoživotného vzdelávania Erasmus;
 • zodpovedá za webovské stránky a prezentáciu fakulty v anglickom jazyku.

Prodekanka pre rozvoj fakulty

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-49287109
e-mail: lopuchova@fedu.uniba.sk

 • pripravuje návrhy strategických a koncepčných dokumentov fakulty,
 • identifikuje zmeny v legislatívnych normách,
 • implementuje ich na podmienky fakulty,
 • posúva výstupy pripomienok k legislatívnym normám kompetentným nadriadeným orgánom, implementuje strategické materiály univerzity na podmienky fakulty,
 • zodpovedá za rozvoj študijných programov fakulty a proces komplexnej akreditácie fakulty,
 • riadi proces hodnotenia vyučujúcich študentmi.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-49287119
e-mail: hamranovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za realizáciu Bc., Mgr. a spojeného Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme podľa platných zákonov a predpisov;
 • zodpovedá za implementáciu študijných programov schválených akreditačnou komisiou;
 • zodpovedá za tvorbu vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, organizačného poriadku v oblasti vzdelávania;
 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností;
 • zodpovedá za správu systému AiS2;
 • zodpovedá za organizáciu a zabezpečenie pedagogických a odborných praxí;
 • zodpovedá za prípravu a priebeh prijímacieho konania;
 • zodpovedá za prípravu harmonogramu akademického roka;
 • zodpovedá za prípravu rozvrhu a prácu fakultnej rozvrhovej komisie;
 • zodpovedá za realizáciu výučby podľa schváleného harmonogramu AR, študijných plánov a programov;
 • zodpovedá za dodržiavanie Študijného poriadku, Štipendijného poriadku a Disciplinárneho poriadku fakulty;
 • zodpovedá za stanovenie kritérií štátnych a záverečných skúšok katedrami;
 • zodpovedá za vypracovanie analýz výsledkov vzdelávacej činnosti;
 • zodpovedá za vypracovanie podkladov k určovaniu úväzkov a počtu pedagogických pracovníkov na zabezpečenie výučby;
 • zodpovedá za sociálnu starostlivosť o študentov;
 • zodpovedá za metodické riadenie a kontrolu študijného oddelenia.

Jej poradnými orgánmi sú štipendijná komisia, disciplinárna komisia, rozvrhová komisia a komisia pre prípravu prijímacieho konania.

Prodekan pre IIKS 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel:  +421/2/50222 154
e-mail: osadanfedu.uniba.sk

 • zodpovedá za smerovanie rozvoja IIKS fakulty a za tvorbu a aktualizáciu fakultných predpisov pre  riadenie, rozvoj, prevádzku a využívanie informačných technológií na fakulte;
 • spracováva dlhodobý zámer fakulty v oblasti IIKS a e-learningu fakulty;
 • je členom Univerzitnej komisie pre IIKS UK;
 • spolupracuje na tvorbe univerzitných plánov v oblasti IIKS UK a stará sa o ich realizáciu  na fakulte;
 • v spolupráci s technickým správcom IIKS fakulty koordinuje práce u pracovníkov zodpovedných za jednotlivé úseky činnosti IIKS fakulty;
 • pravidelne informuje vedenie fakulty o stave IIKS fakulty.

Predsedníčka AS UK PdF

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-50222343
e-mail: cabanovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za regulárnosť práce AS UK PdF;
 • zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia AS UK PdF;
 • koordinuje a kontroluje prácu komisií AS UK PdF;
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana;
 • zabezpečuje delegovanie zástupcov AS UK PdF do výberových komisií pre obsadzovanie pracovných miest na fakulte;
 • zastupuje AS UK PdF v komunikácii s fakultnými a univerzitnými samosprávnymi orgánmi;

Tajomníčka fakulty

Mgr. Erika Poláčiková
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421-2-49287211
e-mail: polacikovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť na útvare tajomníka, prácu ekonomického oddelenia, archívu a oddelenia vnútornej správy.
 • zodpovedá za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho hospodárskeho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty.
 • Oddelenie Vnútornej správy zabezpečuje prevádzkové a hospodárske úlohy spojené s činnosťou fakulty, spolupracuje so študijným oddelením (zabezpečovanie miestností pre vyučovanie), s ekonomickým oddelením.
 • Ekonomické oddelenie zabezpečuje úlohy súvisiace s vypracovaním rozpočtu, jeho čerpaním, evidenciou a kontrolou. V súvislosti so Študijným oddelením zabezpečuje všetky finančné náležitosti študentov voči fakulte, ale aj fakulty voči študentom.
 • Archív zabezpečuje dodržiavanie spisového, skartačného a archívneho poriadku, spisového a skartačného plánu vysokej školy.