Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekanka

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1001
e-mail: dekanfedu.uniba.sk

 • je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty a v jej mene,
 • je predsedom vedeckej rady fakulty,
 • spolu s vedením fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť,
 • riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti,
 • za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty; a v rozsahu určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách rektorovi,
 • jej poradnými  orgánmi sú kolégium dekana  a Rada pre kvalitu PdF UK.

 

 

 

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421-2-9015 1002
e-mail: guncagafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje  agendu v oblasti organizácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte, a vedeckú prípravu pracovníkov , habilitácie a inaugurácie,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje agendu spojenú so študentskou vedeckou, odbornou a umeleckou činnosťou,
 • usmerňuje a kontroluje zabezpečovanie zasadnutia Vedeckej rady PdF UK, sleduje plnenie uznesení a riadi ďalšiu sprievodnú korešpondenciu,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje štatistickú a analytickú činnosť v oblasti svojho pôsobenia, v spolupráci s akademickou knižnicou,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje prípravu podkladov na akreditácie a evaluácie v oblasti svojho pôsobenia.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1003
e-mail: faithovafedu.uniba.sk

 • riadi a koordinuje činnosť v oblasti vzťahov fakulty so zahraničím, ktorá zahŕňa: zahraničné mobility študentov  a vysokoškolských pracovníkov, prípravu a  administráciu medzinárodných bilaterálnych fakultných zmlúv, vyhľadávanie, podporu a administratívnu evidenciu medzinárodných projektov zameraných na rozvoj, výmenu  a internacionalizáciu fakultou ponúkaných foriem vzdelávania a s tým  súvisiaceho výskumu,
 • je fakultnou  koordinátorkou  programu celoživotného vzdelávania Erasmus, 
 • zodpovedá za  prezentáciu fakulty v anglickom jazyku.

 

 

 

Prodekanka pre rozvoj fakulty

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1004
e-mail: lopuchova@fedu.uniba.sk

 • pripravuje návrhy strategických a koncepčných dokumentov fakulty,
 • je predsedom Rady pre kvalitu PdF UK a riadi tvorbu a implementáciu vnútorného systému zabezpečenia kvality;  dbá na  jeho  zosúladenie s legislatívnymi normami, implementuje predpisy univerzity na podmienky fakulty,
 • zodpovedá za rozvoj študijných programov fakulty a dodržanie akreditačných štandardov,
 • riadi proces hodnotenia vyučujúcich študentmi.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1005
e-mail: hamranovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za realizáciu Bc., Mgr. a spojeného Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme podľa platných zákonov a predpisov,  za organizáciu a zabezpečenie pedagogických a odborných praxí,
 • zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností,
 • zodpovedá za správu systému AiS2,
 • zodpovedá za vypracovanie analýz výsledkov vzdelávacej činnosti,
 • zodpovedá za sociálnu starostlivosť o študentov, riadi koordinátora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami,
 • zodpovedá za metodické riadenie a kontrolu študijného oddelenia,
 • jej poradnými orgánmi sú štipendijná komisia, disciplinárna komisia, rozvrhová komisia a komisia pre prípravu prijímacieho konania.

Prodekanka pre IIKS 

prof. PaedDr. Katarína Žilková PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel:  +421 2 9015 1006
e-mail: zilkovafedu.uniba.sk

 • zodpovedá za smerovanie rozvoja koncepcie a využívanie IKT na fakulte a za permanentné vzdelávanie pracovníkov v oblasti využívania digitálnych technológií,
 • spracováva dlhodobý zámer fakulty v oblasti digitalizácie vyučovania,  evidencie štúdia a administratívy, spolupracuje s prodekanom pre rozvoj fakulty,
 • je členom univerzitnej komisie pre IIKS UK,
 • v spolupráci s technickým správcom IIKS fakulty koordinuje práce u pracovníkov zodpovedných za jednotlivé úseky činnosti IIKS fakulty,
 • zabezpečuje spracovanie výsledkov študentskej ankety.

Prodekanka pre celoživotné vzdelávanie 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1007
e-mail: vancovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje  a kontroluje činnosť pracovníkov referátu pre celoživotné vzdelávanie,
 • riadi  a kontroluje zabezpečovanie študijnej agendy na úseku celoživotného vzdelávania,
 • zabezpečuje koordináciu činností odborných garantov, učiteľov a iných pracovníkov podieľajúcich sa na celoživotnom vzdelávaní,
 • riadi a kontroluje spoluprácu s ekonomickým oddelením pri zabezpečovaní aktivít celoživotného vzdelávania,
 • riadi a kontroluje komplexné zabezpečovanie agendy súvisiacej s rigoróznym konaním.

Prodekan pre umeleckú činnosť

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 1010
e-mail: sevcovicfedu.uniba.sk

 • riadi vedecko-umeleckú činnosť v spolupráci s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium,
 • podieľa sa na organizácii umeleckých podujatí celofakultného významu s domácou i zahraničnou účasťou,
 • spolupracuje pri organizovaní výstav, koncertov a iných umeleckých činností na pôde fakulty,
 • podieľa sa na riadení, usmerňovaní a kontrole agendy spojenej so študentskou vedeckou a odbornou (umeleckou) činnosťou,
 • vytvára koncepciu prezentácie fakulty v spolupráci s prorektorom pre PR a riadi naplnenie tejto koncepcie,
 • riadi a usmerňuje akademickú knižnicu, 
 • úzko spolupracuje s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium. 

Predseda AS UK PdF

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
tel: +421 2 9015 9191
e-mail: maloveckyfedu.uniba.sk

 • zodpovedá za regulárnosť práce AS UK PdF,
 • zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia AS UK PdF,
 • koordinuje a kontroluje prácu komisií AS UK PdF,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana,
 • zabezpečuje delegovanie zástupcov AS UK PdF do výberových komisií pre obsadzovanie pracovných miest na fakulte,
 • zastupuje AS UK PdF v komunikácii s fakultnými a univerzitnými samosprávnymi orgánmi.

 

 

Tajomníčka fakulty

Mgr. Erika Poláčiková
Račianska ul.59,
813 34 Bratislava,
tel.: +421 2 9015 1008
e-mail: polacikovafedu.uniba.sk

 • riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť na útvare tajomníka, prácu ekonomického oddelenia, archívu a oddelenia vnútornej správy,
 • zodpovedá za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty.